10. Vegetabilske produkter Crop products

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10. Vegetabilske produkter Crop products"

Transkript

1 Vegetabilske produkter Crop products Indledning og afgrænsning Dette afsnit om vegetabilske produkter omfatter principielt samtlige vegetabilske produkter, herunder også grønsager, frugt og bær samt blomster, planter og løg. Den vegetabilske produktion opgøres som hovedregel ved at kombinere oplysninger om arealer med de pågældende afgrøder med gennemsnitlige høstudbytter pr. hektar for de samme afgrøder. Landbrugs- og gartneritællingen danner grundlag for arealoplysningerne. I perioden blev landbrugs- og gartneritællingen hvert andet år (de lige år) gennemført som stikprøvetælling, omfattende ca. en fjerdedel af bedrifterne. I år med stikprøvetælling kan kun gives summariske oplysninger om grønsager, frugt, bær og frø. Derfor er oplysningerne om disse produktgrupper behæftet med en vis usikkerhed sammenlignet med de ulige år i samme periode. I perioden er landbrugs- og gartneritællingen udelukkende gennemført som stikprøvetælling, mens tællingen i 1999 er gennemført som en totaltælling. Fra og med 1988 offentliggøres ikke længere detaljerede oplysninger om høstudbyttet af frugt og bær og planteskoleprodukter. I 1997 afholdtes dog en frugtplantagetælling og en bær- og stenfrugttælling, jf. afsnit 10 H. Før 1988 blev der gennemført jævnligt tilbagevendende opgørelser af produktionen af frilandsgrønsager og væksthusgrønsager, men af besparelseshensyn blev disse tællinger indstillet midlertidigt. I 1990, 1993, 1996 og 1999 er gennemført væksthustælling. Resultaterne af opgørelsen for 1999 fremgår af afsnit 9 i Landbrug For driftsårene 1993/94, 1996/97 og kalenderåret 2000 er gennemført frilandsgrønsagstællinger som totaltællinger. Produktionen af frilandsgrønsager er vist i afsnit 10 G. I afsnit A er givet en række oversigter vedrørende produktionen. Den del af produktionen, der udelukkende eller så godt som udelukkende anvendes til foder - dette gælder foderroer, roetop, græsmarksafgrøder og halm - er ikke behandlet yderligere her i afsnit 10. I afsnit 7 om foderstoffer er der givet en redegørelse for de anvendte svindprocenter mv. De øvrige vegetabilske produkter er behandlet detaljeret andre steder i afsnit 10. De anførte oplysninger for vegetabilske produkter dækker hovedsageligt kalenderår, men for nogle af produkterne er endvidere givet tal for driftsår. Et driftsår omfatter for korn og kornprodukter perioden 1/7-30/6, for frugt og bær mv. 1/6-31/5, for grønsager 1/4-31/3 og for de øvrige produkter 1/7-30/6. Opgørelsen for kalenderår er for nogle af produkterne ufuldstændig, idet opgørelser over lagerbeholdningerne ved årsskiftet enten er behæftet med usikkerhed eller ikke foreligger. Ud over de i dette afsnit anførte oplysninger om vegetabilske produkter findes i afsnit 14 pris- og mængdeindeks for hovedgrupper af vegetabilske salgsprodukter samt en samlet oversigt over salgsværdien for vegetabilske produkter.

2 91 A. Produktionen Oplysninger om produktionen i dette afsnit omfatter korn, bælgsæd, industrifrø, rodfrugter og grovfoderafgrøder. For oplysninger om grønsager, frugt og bær henvises til afsnit 10 G og H. Udvikling i den totale høst for udvalgte afgrøder Total harvest production for specified crop products Mio. FE Samlet høst Korn Græsmarksafgrøder Rodfrugter Udvikling i høstudbyttet for udvalgte afgrøder Yield of specified crop products FE pr. ha Rodfrugter Korn Foderenheder Omregningen fra kg til foderenheder er fra og med 1994 for kornafgrøder foretaget efter følgende normer: 1 foderenhed = 0,92 kg hvede, =0,99 kg rug, =1,01 kg byg, =1,15 kg havre, =1,15 kg blandsæd. For markært og anden bælgsæd regnes 1 foderenhed=0,96 kg. For raps regnes 1 foderenhed=0,61 kg. Triticale indgår i opgørelserne fra og med 1997, og her regnes 1 foderenhed=0,96 kg. For rodfrugternes vedkommende er omregningen baseret på rodfrugternes tørstofindhold, som er oplyst af Landskontoret for Planteavl. For alle rodfrugter gælder, at 1 foderenhed svarer til ca. 1 kg tørstof.

3 92 For halm regnes henholdsvis 5 kg hvede- og rughalm og 4 kg byg-, triticale-, havre- og blandsædshalm som 1 foderenhed. Der foretages fradrag for halm, der ikke er bjærget. Hvad angår omregningsfaktorer til foderenheder for år før 1994 henvises til tidligere udgaver af årspublikationen Landbrug. Kornafgrøder Til beregning af de høstede kornarealer kombineres arealoplysninger fra den årlige landbrugs- og gartneritælling og oplysninger om de faktuelt høstede kornarealer. Sidstnævnte oplysninger indhentes fra en skemabaseret stikprøvetælling på ca bedrifter, hvor landmændene samtidig angiver det realiserede gennemsnitsudbytte. Spørgsmålet om de faktisk høstede arealer har til formål at sikre, at arealer indberettet om foråret til Direktoratet for FødevareErhverv som korn til modenhed, men høstet som korn til ensilering, ikke indgår i beregningen af den samlede produktion af korn til modenhed. For øvrige afgrøder end korn benyttes arealopgørelsen fra landbrugs- og gartneritællingen direkte. Ved beregning af produktionen af de enkelte afgrøder er de beregnede høstarealer korrigeret for de relativt små arealer på ejendomme under 5 ha, som ikke er omfattet af landbrugstællingerne siden Det gennemsnitlige høstudbytte pr. ha af korn er fra og med 1988 beregnet med en fast vandprocent på 16. Beregningen er foretaget på grundlag af oplysninger om den faktiske vandprocent i gennemsnitsudbyttet for de enkelte kornarter, som er indberettet af de nævnte ca landbrugsbedrifter. Formålet med beregningen i fast vandprocent er at gøre det muligt at omregne til andre vandprocenter, hvorved der kan foretages en mere præcis sammenligning af høstudbyttet over tid og med andre landes gennemsnitsudbytter, hvor vandprocenten typisk er lavere end 16. Halmudbyttet Halmudbyttet er beregnet på grundlag af kerneudbyttet, idet der for hvede, rug, triticale, vinterbyg, vårbyg, havre, vinterraps, vårraps og markært er regnet med, at halmudbyttet for 2001 udgør henholdsvis 60, 89, 60, 58, 63, 58, 84, 125 og 42 pct. af kerneudbyttet. De anførte procenter er fastlagt efter aftale med Landskontoret for Planteavl og er delvis baseret på forsøgsresultater. Beregningen er dog behæftet med betydelig usikkerhed. Opgørelsen over halmens anvendelse er udarbejdet på grundlag af oplysninger fra det udsnit på ca landbrugsbedrifter, som også danner grundlaget for beregningen af de gennemsnitlige udbytter af korn. Rodfrugt- og græsmarksafgrøder Høstudbyttet af både rodfrugt- og græsmarksafgrøder er fra og med 1982 beregnet på grundlag af planteavlskonsulenternes indberetninger om gennemsnitsudbyttet pr. ha for de enkelte arter af rodfrugter, græs og grønfoder inden for hver af konsulenternes lokale områder. For roetoppen oplyser planteavlskonsulenterne andelen af roearealer, fra hvilke toppen er henholdsvis ensileret, opfodret i frisk tilstand eller nedpløjet. Dette kombineret med gennemsnitsudbytter pr. ha og arealoplysninger fra landbrugs- og gartneritællingen udgør grundlaget for beregningen af det samlede høstudbytte af roetoppen. Udbyttet af græs og grønfoder omfatter den mængde, der er bjærget enten ved afgræsning eller ved indhøstning i form af græs, hø eller ensilage mv. For italiensk rajgræs udlagt som efterafgrøde i kornarealer beregnes udbyttet på basis af skønnede udbyttetal pr. ha fra planteavlskonsulenterne og de optalte arealer; for 2001 er der regnet med et udbytte på FE pr. ha.

4 93 Udbyttet af efterslæt efter korn og frø er beregnet under den forudsætning, at græsog kløvermarkerne i omdriften har en 2-årig rotation. Som afgræsnings- eller slætareal er derfor regnet med halvdelen af græs- og kløvermarkarealet i omdriften plus hele arealet med græsmarksbælgplanter til frø. Udbyttet er for 2001 ansat til 300 FE pr. ha. Endelig antages at ca. halvdelen af helsædsarealet er med efterslæt, hvor udbyttet for 2001 er ansat til 900 FE pr. ha. Industrifrø og frø til udsæd Høstresultater for regioner Udbyttet af industrifrø og frø til udsæd er opgjort på basis af de i landbrugs- og gartneritællingen meddelte arealer og oplysninger fra Plantedirektoratet om gennemsnitsudbytte pr. ha. Dog er gennemsnitsudbytterne for raps indhentet fra samme udsnitstælling på ca bedrifter, hvorfra også høsten af korn er beregnet. Som en ændring i forhold til Landbrug 2000 vises ikke produktion og gennemsnitsudbytter opgjort efter regioner/amter. Tal herfor kan findes i Statistikbanken,

5 94 Tabel Høst, udbytte og høstede arealer Quantity, yield of crops and harvested area mio. kg hkg pr. ha ha I alt... Korn (kerne) i alt ,6 62,2 62, Vinterhvede ,4 75,1 74, Vårhvede ,2 51,9 47, Rug ,5 52,0 51, Triticale ,5 48,1 49, Vinterbyg ,7 55,6 58, Vårbyg ,8 53,2 52, Havre ,2 52,3 48, Raps i alt ,0 29,4 26, Vinterraps ,8 31,4 28, Vårraps ,8 20,0 15, Bælgsæd i alt ,2 38,8 35, Halm (bjærget) i alt ,2 37,7 37, heraf halm af korn (bjærget) ,1 37,7 37, Rodfrugter (rod) i alt Læggekartofler under kontrol Kartofler til melproduktion Spisekartofler Sukkerroer til fabrik Fodersukkerroer og anden rodfrugt til foder Roetop, der er bjærget Græs, grønfoder og efterslæt i alt Lucerne Majs til ensilering Korn til ensilering Bælgsæd, fodermarvkål og andet grønfoder Græs- og kløvermark i omdriften Græsarealer uden for omdriften Italiensk rajgræs som efterafgrøde Anden efterslæt efter korn og frø Anm. Ang. definition af foderenheder se tekstafsnit 10 A. 1 Ekskl. arealer med efterslæt.

6 mio. FE 100 FE pr. ha Total crop production ,9 64,5 64,4 Cereals (grain), total ,5 81,6 81,2 Winter wheat ,2 56,4 51,7 Spring wheat ,0 52,5 52,1 Rye ,4 50,2 51,4 Triticale ,1 55,0 58,1 Winter barley ,3 52,7 52,3 Spring barley ,6 45,5 42,5 Oats ,3 48,1 44,0 Rape, total ,8 51,5 46,0 Winter rape ,1 33,0 25,5 Spring rape ,4 40,4 37,1 Pulses, total ,0 9,4 9,3 Straw, total ,0 9,3 9,3 of which straw of cereals ,0 119,2 116,2 Root crops (root), total ,6 58,7 58,9 Seed potatoes ,1 131,0 122,3 Potatoes for flour manufacturing ,3 76,1 70,2 Potatoes for human consumption ,3 128,5 127,1 Beets for sugar production Fodder sugar beets and other roots ,8 117,1 121,5 for fodder ,1 17,3 17,8 Beet tops Grass, green fodder and aftermath ,6 79,8 78,3 Lucerne ,8 86,6 92,1 Maize for green fodder ,5 58,0 58,1 Cereals for green fodder Pulses, fodder cabbage and other ,3 47,4 48,5 green fodder ,5 71,4 72,1 Grass- and clover field in rotation ,4 34,4 34,3 Permanent grassland out of rotation ,5 16,0 15,0 Italian rye grass ,0 6,0 4,7 Other aftermath

7 96 Tabel Samlet høstudbytte Crop production mio. kg Korn (kerne) i alt Vinterhvede Vårhvede Rug Triticale... Vinterbyg Vårbyg Havre og blandsæd Raps i alt Vinterraps Vårraps Anden industrifrø Frø til udsæd Bælgsæd Halm (bjærget) i alt heraf halm af korn (bjærget) Rodfrugter (rod) i alt Kartofler Sukkerroer til fabrik Foderroer Roetop Græs, grønfoder og efterslæt Ensileret eller opfodret frisk, grønvægt. 2 Til og med 1988 er der ikke regnet slæt efter korn til helsæd. 3 Kun havre. Indeks for samlet høstudbytte Indices for crop production 125 Indeks = 100 Korn i alt 100 Græs og grønfoder 75 Rodfrugter i alt Raps i alt

8 mio. kg Cereals (grain), total Winter wheat Spring wheat Rye Triticale Winter barley Spring barley Oats and mixed grains Rape, total Winter rape Spring rape * Other seeds for industrial use * Seeds for sowing Pulses Straw, total of which straw of cereals Root crops (roots), total Potatoes Beets for sugar production Fodder roots Beet tops Grass, green fodder and aftermath Tabel Halmudbytte og halmanvendelse Production and use of straw mio. kg Halmudbytte i alt Production of straw, total Halm, som ikke er bjærget Straw left on the field Anvendt til foder Used for fodder Anvendt til halmfyring Used for heating Andet (strøelse, dækning af roekuler mv.) Other purposes

9 98 B. Korn og kornprodukter Anvendelse af korn Tabel 10.4 angiver anvendelsen af korn opdelt på dansk og udenlandsk for de seneste 3 driftsår, mens tabel 10.5 giver en oversigt over anvendelsen af den samlede kornmængde, der har været til rådighed de seneste 12 driftsår. I tabel 10.6 opgøres den samlede omsætning af dansk korn i Danmark i de seneste 3 drifts- og kalenderår. Tabel 10.7 viser en samlet kornbalance (dansk og udenlandsk) for de enkelte kornarter for de seneste 3 kalenderår. Lager af korn Omsætning af korn Høstudbyttets størrelse opgøres af Danmarks Statistik, jf. afsnit 10 A. Svindet er skønsmæssigt fastsat til 3 pct. De anførte lagerbeholdninger omfatter samtlige lagre af uformalet korn og opgøres særskilt for beholdninger hos landmænd og for beholdninger hos importører, møller og forhandlere. Specifikation af lagerbeholdningerne henholdsvis 1/1 og 1/7 er givet i tabel 10.8, idet eventuelle beholdninger pr. 1/7 af korn af ny høst ikke er medregnet. Lagerbeholdningerne af korn hos landmænd opgøres alene pr. 1/7 ved en stikprøve på 400 landmænd, mens beholdningerne hos importører, møller og forhandlere opgøres ved en totaltælling. De foreløbige lagerbeholdninger pr. 1/1 beregnes residualt via kornbalancerne, idet foderforbruget af korn for seneste år anslås til en foreløbig værdi, Den endelige lagerbeholdning pr. 1/1 beregnes ligeledes ved hjælp af kornbalancer, hvor foderforbruget på kalenderår beregnes som et simpelt gennemsnit af de 2 omkringliggende driftsårs foderforbrug. Under lagre hos handlende er medregnet danske interventionslagre for EU-regning. Ved den nævnte totaltælling hos importører, møller og forhandlere indhentes endvidere oplysninger om omsætningen af korn mellem landmænd og handlende, disse oplysninger er meddelt i tabel Under Indgået i alt = indvejet er medregnet alt korn, der er indgået til kornhandlerne direkte fra landmænd, hvad enten dette korn er købt fra landmænd, oplagret for landmænds regning eller leveret tilbage til landmænd efter tørring og rensning for landmændenes regning. I tabel 10.6 Købt og afregnet anføres det korn, der i nævnte periode er købt fra landmænd, hvad enten afregningen er foretaget kontant eller i form af ombytning med foderblandinger. Købt korn anføres således her, uanset at det senere i perioden kan være solgt tilbage til landmænd. Kornpriser Værdiberegninger Til belysning af priserne for korn er i tabel 10.9 anført de gennemsnitsfakturerede priser, som er fastsat af Dansk Landbrugs Grovvareselskab og Korn- og Foderstof Kompagniet ved køb af korn fra landmand. I tabel er givet en oversigt over de af Danmarks Statistik foretagne beregninger over landbrugets indtægt ved salg af korn, landbrugets udgift til indkøb af korn og over korn anvendt internt i landbruget. Salgsværdien for korn omfatter værdien ab producent af det samlede bruttosalg af korn, herunder også den del, der sælges til forhandlere og som senere inden for perioden købes tilbage og anvendes som produktionsmiddel i landbruget. Det i tabel anførte køb af korn til foder omfatter ikke den del af kornet, der købes som en del af indholdet i færdige foderblandinger. Anvendelsen af korn i færdige foderblandinger fremgår af tabel Prisgrundlaget ved værdiberegningerne for korn er foderstofforretningernes gennemsnitsfakturerede priser ved handel direkte med landmænd. Fra 1995 er værdiberegningen yderligere kombineret med kapitelstaksterne for byg og hvede. Priserne er fra og med driftsåret 1986/87 meddelt som gennemsnitspriser for perioderne 1/7-31/12 og 1/1-30/6, hvorefter værdiberegningerne er foretaget for disse perioder og summeret til kalenderår.

10 99 Kornprodukter til foder Mel og gryn til forbrug I tabel er givet en oversigt over produktion, import, eksport og forbrug af kornprodukter til foder. Vedrørende landbrugets udgift til køb af kornprodukter til foder henvises til afsnit 7 C. I tabel er givet en oversigt over produktion, import, eksport og anvendelse til forbrug af mel og gryn. Værdien af produktionen af mel og gryn indgår ikke i Danmarks Statistiks opgørelse af landbrugets produktionsværdi, men i denne opgørelse indgår værdien ab producent af det ved produktionen af mel og gryn anvendte korn. Anvendelsen af dansk korn 2000/01 The utilization of Danish cereals 2000/01 Ultimo lager 13% Industri 6% Udsæd 3% Eksport 19% Foder 59%

11 100 Tabel Anvendelsen af korn fordelt på dansk og importeret korn The utilization of Danish and imported cereals Dansk korn Danish cereals Impor- Imported Høst svind Crops less waste Lagre primo Initial stocks Udsæd Used as domestic seed grain Eksport Exports Formaling til mel og gryn mv. Grinding into flour and groats, etc Lagre ultimo Final stocks Industriforbrug i øvrigt For other manufacturing Anvendt til foder Used for feeding Import Imports Lagre primo Initial stocks Formaling til mel og gryn mv. Grinding into flour and groats, etc mio. kg Driftsår (1/7-30/6) Korn i alt 1998/ / /01* Hvede 1998/ / /01* Rug 1998/ / /01* Byg 1998/ / /01* Havre 1998/ / /01* Triticale 1998/ / /01* Majs mv. 1998/ / /01*

12 101 teret korn cereals Industriforbrug ultimo Lagre i øvrigt Final For stocks other manufacturing Korn i alt Cereals, total Anvendt til foder Used for feeding Høst svind Crops less waste Import Imports Lagre primo Initial stocks Udsæd Used as domestic seed grain Eksport Exports Formaling til mel og gryn mv. Grinding into flour and groats, etc Lagre ultimo Final stocks Industriforbrug i øvrigt For other manufacturing Anvendt til foder Used for feeding mio. kg Crop year (1/7-30/6) Cereals, total / / /01 Wheat / / /01 Rye / / /01 Barley / / /01 Oats / / /01 Triticale / / /01 Maize, etc / / /01

13 102 Tabel Kornbalancer for dansk og importeret korn i alt Cereal balances for Danish and imported cereals, total Høst i alt Crops, total Høst svind Crops less waste Import Imports Eksport Exports Udsæd Formaling Seed til mel og grain gryn mv. Grinding into flour and groats Industriforbrug i øvrigt Other manufacturing Lagerforskydning Stock changes Anvendt til foder Used for feeding mio. kg Driftsår (1/7-30/6) Crop year (1/7-30/6) 1989/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /01* /01 Tabel Indenlandsk omsætning af dansk korn Domestic turnover of Danish cereals Hvede Wheat Rug Rye Byg Barely mio. kg Havre Oats Triticale Triticale Indgået i alt = indvejet Driftsår (1/7-30/6) Total received = weighed in Crop year (1/7-30/6) 1998/ / / / / /01 Kalenderår Calendar year Købt og afregnet Driftsår (1/7-30/6) Purchased and settled Crop year (1/7-30/6) 1998/ / / / / /01 Kalenderår Calendar year Korn i alt Total

14 103 Tabel Anvendelsen af korn fordelt efter kornarter The utilization of cereals by species of grain Høst svind Crops less waste Import Imports Lagre primo Initial stocks Udsæd Used as domestic seed grain Eksport Exports Formaling til mel og gryn mv. Grinding into flour and groats, etc Industriforbrug i øvrigt For other manufacturing Lagre ultimo Final stocks Anvendt til foder Used for feeding mio. kg Kalenderår Korn i alt Calendar year Cereals, total * * Hvede Wheat * * Rug Rye * * Byg Barley * * Havre Oats * * Triticale Triticale * * Majs mv. Maize, etc * *

15 104 Tabel Lagerbeholdninger af korn Stocks of cereals Hvede Wheat Rug Rye Byg Barley Havre Oats Triticale Triticale Majs mv. Maize, etc Korn i alt Total mio. kg Januar Lagre i alt January Stocks, total 1. januar 2000* ,4 130, ,8 84,7 112,3 15, ,1 1 January januar 2001* ,2 234, ,2 129,0 129,0 0, ,7 1 January januar 2002* ,6 295, ,2 189,9 72,7 8, ,6 1 January 2002 Lagre hos landbrugere Farmers stocks 1. januar 2000* ,9 61, ,8 49,3 44,9 11, ,3 1 January januar 2001* ,4 66, ,6 64,8 100,4 0, ,6 1 January januar 2002* ,8 135, ,2 104,4 32,7 0, ,0 1 January 2002 Lagre hos handlende 1 Merchants stocks 1. januar ,5 68, ,0 35,3 67,4 4, ,9 1 January januar ,7 168,3 863,6 64,1 28,6 0, ,0 1 January januar ,7 159, ,9 85,5 40,1 8, ,5 1 January 2002 Juli July Lagre i alt Stocks, total 1. juli ,1 31,0 593,9 31,2 29,7 4, ,0 1 July juli ,3 47,9 507,8 18,3 11,8 14, ,3 1 July juli ,9 78,8 624,2 42,0 28,0 5, ,8 1 July 2001 Lagre hos landbrugere Farmers stocks 1. juli ,9 7,3 159,9 12,9 24,1-299,0 1 July juli ,9 3,6 86,7 4,0 0,5-178,6 1 July juli ,4 9,1 276,2 9,5 20,7-511,9 1 July 2001 Lagre hos handlende 1 Merchants stocks 1. juli ,2 23,7 434,0 18,3 5,6 4, ,0 1 July juli ,5 44,4 421,1 14,3 11,3 14,1 850,7 1 July juli ,5 69,6 348,0 32,5 7,3 5,9 823,9 1 July Inkl. danske interventionslagre for EU-regning. Kornlagre hos landmænd og handlende Stocks of cereals at farmers and merchants Mio. kg juli juli juli juli juli juli 2001 Hos landmænd Hos handlende

16 105 Tabel Foderstofforretningernes gennemsnitsfakturerede priser for korn ved køb fra landmand Feeding stuff companies average prices for cereals bought from the farmer Hvede Wheat Rug Rye Byg Barley Havre Oats Triticale Triticale kr. pr. 100 kg 2000 Januar... 88,55 87,83 94,63 95,70 86,39 Februar... 91,72 89,15 96,97 92,53 93,95 Marts... 92,02 80,11 98,80 104,73 89,44 April... 91,01 81,53 95,16 98,33 82,50 Maj... 94,84 88,25 99,19 103,10 92,17 Juni... 93,68 76,08 98,20 105,20 86,73 Juli... 93,71 89,42 91,52 100,60 90,07 August... 79,22 61,56 82,58 81,04 74,59 September... 78,77 74,11 85,63 79,17 76,57 Oktober... 83,38 84,54 87,63 79,83 82,00 November... 89,64 91,59 92,05 83,59 94,42 December... 90,62 79,45 95,42 84,67 83, Januar... 87,70 80,41 97,22 88,71 83,65 Februar... 89,42 76,47 98,75 92,45 84,62 Marts... 90,47 80,45 101,45 91,88 80,58 April... 90,22 80,12 97,71 88,76 84,76 Maj... 90,10 78,19 93,61 88,40 87,49 Juni... 92,00 82,03 96,36 90,26 93,49 Juli... 92,66 81,44 90,12 84,08 87,83 August... 84,83 63,63 81,69 74,60 79,26 September... 84,04 69,11 85,46 74,14 81,88 Oktober... 84,55 73,38 87,82 75,98 86,77 November... 86,12 73,27 91,42 74,04 86,66 December... 89,11 73,81 91,59 78,99 87,83 Driftsåret 1999/00 (1/7-30/6)... 87,80 81,12 92,32 91,20 85,01 Driftsåret 2000/01 (1/7-30/6)... 87,95 79,86 93,84 87,45 84,58 Kalenderåret ,94 81,95 93,66 92,42 85,97 Kalenderåret ,44 76,05 92,76 83,53 85,39 Priser for hvede, rug og byg ved køb fra landmand Prices for wheat, rye and barley brought from the farmer Kr. pr. 100 kg Hvede Rug Byg

17 106 Tabel Landbrugets salg, køb og intern anvendelse af korn Sales, purchases and internal use of cereals * Mængde Quantity Gnsntl. pris Average price Værdi Mængde Value Quantity Gnsntl. pris Average price Værdi Mængde Value Quantity Gnsntl. pris Average price Værdi Value mio. kg kr./100 kg mio. kr. mio. kg kr./100 kg mio. kr. mio. kg kr./100 kg mio. kr. Salg af korn i alt ,8 83, , ,9 86, , ,8 89, ,8 Sales of cereals, total Hvede ,3 81, , ,4 84, , ,1 87, ,9 Wheat Rug ,0 80,06 229,0 272,1 81,66 222,2 294,5 74,56 219,6 Rye Byg ,4 87, , ,6 90, , ,6 93, ,0 Barley Havre... 88,5 83,35 73,8 123,2 88,32 108,8 169,4 80,49 136,3 Oats Triticale ,6 82,96 112,5 93,6 86,19 80,7 65,3 85,82 56,0 Triticale Salg af såsæd ,2 101,55 251,0 263,4 110,17 290,2 268,8 107,11 287,9 Sales of seeds Hvede ,6 100,00 106,6 110,7 109,50 121,2 113,6 107,00 121,6 Wheat Rug... 8,0 95,00 7,6 8,2 109,50 9,0 10,6 84,00 8,9 Rye Byg ,9 103,00 123,5 129,1 111,00 143,3 129,3 111,00 143,5 Barley Havre... 4,2 105,00 4,4 7,2 107,00 7,7 9,7 90,00 8,7 Oats Triticale... 8,5 105,00 8,9 8,2 109,50 9,0 5,6 93,00 5,2 Triticale Salg af korn i øvrigt 6 068,6 83, , ,5 85, , ,0 88, ,9 Sales of cereals, other Hvede ,7 80, , ,7 83, , ,5 86, ,3 Wheat Rug ,0 79,63 221,4 263,9 80,79 213,2 283,9 74,21 210,7 Rye Byg ,5 87, , ,5 89, , ,3 92, ,5 Barley Havre... 84,3 82,27 69,4 116,0 87,16 101,1 159,7 79,91 127,6 Oats Triticale ,1 81,49 103,6 85,4 83,95 71,7 59,7 85,15 50,8 Triticale Køb af korn i alt , , , ,3 998, ,8 Purchase of cereals Hvede , ,4 302, ,9 113, ,8 Wheat Rug... 8,0.. 19,1 95,6.. 87,8 69,8.. 75,9 Rye Byg , , , ,1 771, ,2 Barley Havre... 54,2.. 58,4 47,0.. 61,0 34,0.. 49,4 Oats Triticale... 47,9.. 53,5 8,2.. 21,8 5,6.. 15,2 Triticale Majs mv , ,6 17,2.. 38,5 4,7.. 8,2 Maize, ect. Køb af såsæd ,1 225,56 557,3 263,4 227,67 599,8 268,8 232,74 625,5 Purchase of seeds Hvede ,6 215,00 229,2 110,7 215,00 238,0 113,6 220,00 249,8 Wheat Rug... 8,0 240,00 19,1 8,2 235,00 19,2 10,6 245,00 26,0 Rye Byg ,9 230,00 275,7 129,1 235,00 303,4 129,3 240,00 310,3 Barley Havre... 4,2 240,00 10,0 7,2 240,00 17,3 9,7 250,00 24,1 Oats Triticale... 8,5 275,00 23,3 8,2 265,00 21,8 5,6 270,00 15,2 Triticale Køb af korn til foder 1 616,4 96, , ,1 97, ,5 730,1 97,29 710,3 Purchase of feed grain Hvede ,5 91,50 735,2 192,0 94,73 181,9-94,71 - Wheat Rug ,20-87,4 78,56 68,6 59,2 84,33 49,9 Rye Byg ,2 94,92 638, ,7 97, ,7 641,8 97,67 626,9 Barley Havre... 50,0 96,90 48,4 39,8 109,84 43,7 24,3 104,16 25,3 Oats Triticale... 39,4 76,68 30,2-87, ,52 - Triticale Majs mv ,4 205,68 105,6 17,2 223,61 38,5 4,7 173,25 8,2 Maize, ect Internt anvendt korn til foder ,2 83, , ,4 85, , ,7 88, ,5 Hvede ,6 80,67 815, ,3 83, , ,4 86, ,9 Wheat Rug... 60,3 79,63 48,0-80, ,21 - Rye Byg ,8 87, ,0 757,9 89,28 676,7 871,6 92,98 810,4 Barley Havre... 38,8 82,27 31,9 86,5 87,16 75,4 72,4 79,91 57,9 Oats Triticale... 95,7 81,49 78,0 86,7 83,95 72,8 168,3 85,15 143,3 Triticale Internally used feed grain Anm. Gennemsnitlig pris vedr. køb af korn i alt skønnes ikke at give mening. 1 Omfatter både korn anvendt på egen bedrift og korn omsat mellem bedrifter.

18 107 Tabel Produktion og forbrug af kornprodukter til foder Production and consumption of cereal products for feeding Produktion Production Imports Imports Lagre primo Initial stocks Eksport Exports Lagre ultimo Final stocks Som enkeltfoderstof Straight feeding stuffs Forbrug til foder Used for feeding Som blandingsfoderstof Compounds I alt Total Kornprodukter til foder i alt mio. kg Cereal products for feeding, total ,2 53,4 23,4 46,3 14,0 12,4 93,3 105, ,9 82,4 14,0 30,3 13,5-155,4 155, *... 97,9 86,3 13,5 26,4 13,8-157,6 157, Hvedeklid til foder Wheat bran for feeding ,3 17,6 2,5 20,3 1,6 12,4 58,1 70, ,3 41,8 1,6 14,2 2,9-111,5 111, *... 80,9 52,4 2,9 11,3 4,3-120,6 120, Andre kornprodukter til foder 1 Other cereals for feeding ,9 35,8 20,9 26,0 12,4-35,2 35, ,6 40,6 12,4 16,0 10,6-43,9 43, *... 17,0 33,9 10,6 15,1 9,4-36,9 36, Omfatter fodermel og fodergryn af byg, havre og hvede samt rugklid, frarensning og maltspirer.

19 108 Tabel Anvendelse af mel og gryn til forbrug The utilization of cereal flour and groats for human consumption Produktion af mel og gryn Production of flour and groats Import af mel og gryn Imports of flour and groats Som mel og gryn Flour and groats as such I bageriprodukter 1 In bakery products I alt Total Eksport af mel og gryn Exports of flour and groats Som mel og gryn Flour and groats as such I bageriprodukter 1 In bakery products I alt Total Lagerforskydninger Changes in stocks Anvendelse til forbrug Human consumption mio. kg Kalenderår Mel og gryn i alt Calendar year Flour and groats, total ,6 213,4 32,8 246,2 63,6 57,9 121,5 1,4 474, ,6 170,7 34,3 205,0 68,6 55,6 124,2-1,4 443, * ,3 177,4 36,0 213,4 33,1 61,4 94,5 1,1 468, Hvedemel 2 Wheat flour ,1 135,6 31,2 166,7 48,2 57,8 106,0 1,1 321, ,4 97,6 32,2 129,8 47,3 55,5 102,8-1,2 298, * ,5 105,3 34,2 139,5 18,1 61,3 79,4 0,8 313, Rugmel 2 Rye flour ,3 6,8 1,7 8,5 0,1 0,1 0,2 0,2 72, ,6 6,1 2,1 8,2 0,1 0,1 0,1-0,2 71, *... 64,1 4,4 1,8 6,2 0,1 0,0 0,1 0,3 70, Havregryn 3 Oat meal ,5 7,7 7,7 0,5 0,5 16, ,5 5,9 5,9 0,5 0,5 16, *... 11,0 5,9 5,9 0,6 0,6 16, Andet mel og gryn mv. 4 Other flour and groats ,6 63,3 63,3 14,9 14,9 63, ,1 61,1 61,1 20,6 20,6 56, *... 20,7 61,8 61,8 14,3 14,3 68, Ved beregning af importen og eksporten af hvedemel og rugmel i bageriprodukter er der regnet med, at hvedemelsprodukter indeholder 50 pct. hvedemel og at rugmelsprodukter indeholder 50 pct. rugmel. 2 Produktionen af sigtebrødsmel er fordelt på produktionen af hvedemel og rugmel. 3 Omfatter kun havregryn til konsum. 4 Omfatter mel og gryn af byg, majs og ris, dog bortset fra maltmel og majsgrits, der anvendes i bryggerierne.

20 109 C. Kapitelstakster Definition og anvendelse Kapitelstaksten udtrykker de gennemsnitlige priser, som landmændene har opnået ved salg af byg og hvede. Kapitelstaksten anvendes ved regulering af lejen ved tilforpagtning af landbrugsjord for mange tusinde landbrugsejendomme. Niveauskiftet i kapitelstaksten for byg og hvede fra 1992 til 1993 skyldes omlægningen af EU-landbrugspolitik, hvor den daværende prisstøtte blev omlagt til en arealrelateret støtte. Kapitelstaksterne for 2001 er beregnet på grundlag af indberetninger fra kornhandlere, der har givet oplysninger om køb af korn direkte fra landmænd af årets høst indtil 31/12. Opgørelsen omfatter 1,5 mio. tons byg og 1,6 mio. tons hvede, svarende til henholdsvis 38 pct. og 32 pct. af høsten af byg og hvede. På indberetningsskemaerne har kornhandlerne givet oplysninger om de købte mængder byg og hvede og om det samlede beløb, der er betalt til landmændene for disse mængder. Køb af korn Oplysningerne om de købte mængder korn omfatter kun købet af korn direkte fra landmænd i ren handel. Det vil sige, at de mængder korn, der er købt på ombytningsbasis med foderblandinger o.l., ikke er medtaget. De købte mængder er inkl. køb af maltbyg, men ekskl. køb af såsæd. De købte mængder korn er angivet som tørt og renset korn. Ved tørt korn forstås korn med maksimalt 16 pct. vandindhold. De kornhandlende oplyser et afregningsbeløb for det købte korn, som dels modsvarer de mængder og kvaliteter, der er anført ovenfor, dels tager hensyn til, at kornet er leveret frit ab gård. Kapitelstaksten beregnes i henhold til lov nr. 592 af 12. december 1984 og opgøres på 8 kapitelstakstområder.

21 110 Tabel Kapitelstakster for byg og hvede Farm gate prices of barley and wheat kr. pr. 100 kg Byg... 87,02 84,53 87,37 91,39 Barley Hvede... 77,85 78,95 79,80 84,52 Wheat indeks 1995 = 100 Byg Barley Hvede Wheat Tabel Kapitelstakster for byg og hvede fordelt på regioner Farm gate prices of barley and wheat by districts Byg Barley Hvede Wheat kr. pr. 100 kg Hele landet Denmark... 87,37 91,39 79,80 84,52 Kapitelstakstområder Districts: Københavns, Frederiksborg, Roskilde, Vestsjællands og Storstrøms Amter (bortset fra de lolland-falsterske kommuner)... 87,04 92,74 76,01 79,90 De lolland-falsterske kommuner... 89,66 95,62 78,26 81,09 Bornholms Amt... 83,78 87,42 73,46 78,15 Fyns Amt... 88,85 94,19 84,69 85,74 Sønderjyllands Amt... 90,17 91,17 83,64 87,23 Vejle og Århus Amter... 85,64 89,97 79,95 85,83 Ribe og Ringkøbing Amter... 86,72 90,67 81,67 88,52 Viborg og Nordjyllands Amter... 84,96 88,06 81,70 88,18 Kapitelstaksten for byg og hvede Farm gate prices of barley and wheat 140 Kr. pr. 100 kg Byg Hvede

22 111 D. Frø til udsæd og industrifrø Frø til udsæd Den beregnede produktion for de enkelte frøarter er angivet i tabel Til en række græs- og kløverfrøarter udbetales der EU-støtte direkte til avlerne af særligt kontrolleret frø på grundlag af produceret mængde. De udbetalte beløb er vist i tabel og indgår i opgørelsen af høstens salgsværdi ab landmand. I tabel er givet en samlet oversigt over Danmarks Statistiks opgørelse af frøhøstens salgsværdi ab landmand og af landbrugets udgift til indkøb af frø til udsæd. Priser til beregning af salgsværdier og udgifter ab landmand er indhentet fra frøavlerbranchen, mens de respektive mængder på nær rapsfrø er indhentet fra Plantedirektoratet. Til beregning af rapsfrømængden antages udsædsmængden at være 6 kg/ha på det samlede rapsareal, dog reduceret med 10 pct. svarende til det areal, der antageligt tilsås med eget produceret rapsfrø. I tabel er givet en oversigt over produktion, import og eksport af de vigtigste arter frø til udsæd. De i tabel anførte avlerpriser er meddelt af Dansk Frøhandlerforening. I de anførte priser er der foretaget fradrag for omkostninger til tørring og rensning. De anførte værdier omfatter, foruden de i tabel anførte frøarter, en skønsmæssigt beregnet værdi af en række frøarter, der kun dyrkes i mindre udstrækning. De i tabel anførte værdier indgår i Danmarks Statistiks opgørelse af produktionsværdien og bruttofaktorindkomsten. Ved disse beregninger betragtes hele frøsalget som salg ud af landbruget, og hele frøindkøbet betragtes som indkøbt fra andre erhverv, jf. afsnit 14. Pris- og mængdeindeks for køb og salg af frø til udsæd er meddelt i afsnit 14. Industrifrø I tabel er givet en oversigt over produktion, import og eksport af de vigtigste arter industrifrø, der dyrkes her i landet. Den beregnede produktion for de enkelte frøarter (bortset fra raps) er baseret på specificerede arealopgørelser fra Plantedirektoratet. De i tabellen anførte avlerpriser er meddelt af Dansk Frøhandlerforening. I de anførte priser er der foretaget fradrag for omkostninger til tørring og rensning. De anførte værdier indgår i Danmarks Statistiks beregning af landbrugets bruttofaktorindkomst, jf. afsnit 14. Pris- og mængdeindeks for salg af industrifrø er meddelt i afsnit 14.

23 112 Tabel Produktion af industrifrø og frø til udsæd Production of seeds for manufacturing and of seeds for sowing tons Industrifrø i alt Seeds for manufact., total Vinterraps Winter rape Vårraps Spring rape Sennep Mustard Oliehør Oil flax Valmue Poppy Kommen Caraway Frø til udsæd i alt Seeds for sowing, total Rødkløver, halvsildig Red clover, semi late Hvidkløver White clover Humlesneglebælg Black medic Alm. rajgræs Perennial rye grass Italiensk rajgræs Italian rye grass Westerwoldisk rajgræs Westerwold rye grass Hybrid rajgræs Hybrid rye grass Timothè Timothy Hundegræs Cock's food grass Engsvingel Meadow fescue Rød svingel Red fescue Stivbladet svingel/strand svingel Stiff-leaved fescue Alm. rapgræs Common meadow grass Engrapgræs Smooth meadow grass Andet græsfrø Seeds of other grass crops Anm. Produktionen af industrifrø bortset fra raps fordeles efter Plantedirektoratets opgørelse. Produktionen af frø til udsæd indhentes fra Plantedirektoratets opgørelse. Tabel EU-tilskud til produktion af græs- og kløverfrø EU-subsidies for production of grass and klover seeds Høsten kr. I alt Total Hundegræs Cock's food grass Engsvingel Meadow fescue Alm. rajgræs Perennial rye grass Italiensk rajgræs Italian rye grass Wester Woldisk rajgræs Westerwold rye grass Hybrid rajgræs Hybrid rye grass Timothé Timothy Engrapgræs Smooth meadow grass Rød svingel Red fescue Halvsildig rødkløver Red clover, semi late Hvidkløver White clover Sneglebælg/humlesneglebælg Black medic Alm. rapgræs Common meadow grass Stivbladet svingel/strand svingel Stiff-leaved fescue Oliehør/spindhør Oil flax

24 113 Tabel Værdi af høst og indenlandsk forbrug af frø til udsæd Values of crops and of domestic purchases of seeds for sowing 1998/ / /01 mio. kr. Frøhøstens værdi Values of seed crops Frø til udsæd i alt ,2 649,2 681,5 Seeds for sowing, total Græsfrø ,8 594,7 631,3 Seeds of grass crops Græsmarksbælgplantefrø... 31,6 39,3 33,8 Seeds of leguminous grass crops Andet frø ,8 15,2 16,4 Seeds of other crops Indkøb af frø til udsæd Purchase of seeds for sowing Frø til udsæd i alt ,7 286,2 298,9 Seeds for sowing, total Græsfrø... 96,0 102,9 110,1 Seeds of grass crops Græsmarksbælgplantefrø... 31,9 32,4 31,4 Seeds of leguminous grass crops Rodfrugtfrø ,2 117,2 130,0 Seeds of root crops Rapsfrø... 49,0 32,1 25,6 Seeds of rape Andet frø ,6 1,6 1,7 Seeds of other crops Anm. De samlede værdier for frø til udsæd omfatter foruden de i tabel anførte frøarter en række andre frøarter herunder værdier for de frøarter, for hvilke der ikke foreligger oplysninger om høstudbyttet. 1 Inkl. EU-støtte, jf. tabel Skønsmæssigt beregnede tal. Tabel Produktion, import og eksport af frø til udsæd Production, imports and exports of seeds for sowing Mængde Quantity Produktion Production Gnsntl. pris ab avler 1 Av. price ex farm Værdi ab avler 1 Value ex farm Import Imports Eksport Exports tons kr. pr. kg kr. tons Rodfrugter i alt Root crops, total 1998/ / / / / /01 Rødkløver Red clover 1998/ , / / , / / , /01 Hvidkløver White clover 1998/ , / / , / / , /01 Humlesneglebælg Black medic 1998/ , / / , / / , /01 Hybrid rajgræs Hybrid rye grass 1998/ , / / , / / , /01 Alm. rajgræs Perennial rye grass 1998/ , / / , / / , /01 1 Inkl. EU-støtte, jf. tabel

25 114 Tabel (fortsat) Produktion, import og eksport af frø til udsæd Production, imports and exports of seeds for sowing (continued) Mængde Quantity Produktion Production Gnsntl. pris ab avler 1 Av. price ex farm Værdi ab avler 1 Value ex farm Import Imports Eksport Exports tons kr. pr. kg kr. tons Italiensk rajgræs Italian rye grass 1998/ , / / , / / , /01 Timothé Timothy 1998/ , / / , / / , /01 Hundegræs Cock's foot grass 1998/ , / / , / / , /01 Engsvingel Meadow fescue 1998/ , / / , / / , /01 Rød svingel Red fescue 1998/ , / / , / / , /01 Stivbladet svingel/strand svingel Stiff-leaved fescue 1998/ , / / , / / , /01 Alm. rapgræs Common meadow grass 1998/ , / / , / / , /01 Engrapgræs Smooth meadow grass 1998/ , / / , / / , /01 1 Inkl. EU-støtte, jf. tabel

26 115 Tabel Produktion, import og eksport af industrifrø Production, imports, exports and sales of seeds for manufacturing Mængde Quantity Produktion Production Gnsntl. pris ab avler Av. price ex farm Værdi ab avler Value ex farm Import Imports Eksport Exports tons kr. pr. kg kr. tons Industrifrø i alt Seeds for manufact., total 1998/ / / / / /01 Raps Rape 1998/ , / / , / / , /01 Sennep Mustard 1998/ , / / , / / , /01 Oliehør Oil flax 1998/ , / / , / / , /01 Valmue Poppy 1998/ , / / / / /01 Kommen Caraway 1998/ , / / , / / , /01 1 Inkl. EU-støtte, jf. tabel

27 116 E. Sukkerroer og sukker Markedsordning for sukkerroer Ifølge EU's markedsordning for sukkerroer er sukkerfabrikkerne forpligtet til at betale avlerne af sukkerroer bestemte minimumspriser, der er afledt af interventionspriserne for sukker. De garanterede priser gælder for en vis mængde kvote A- henholdsvis B-roer. Prisgarantien er højest på A-roerne. Produktion herudover, C-roerne, er ikke omfattet af nogen prisgaranti men afsættes til verdensmarkedspriser. Ud over de fastsatte garanterede priser for sukkerroer kan der indtil ca. 1 år efter kampagnens afslutning ydes en efterbetaling til avlerne. Det skyldes bl.a., at sukkerfabrikkerne har kunnet afsætte et restlager af sukker til en højere pris. De omtalte priser gælder for sukkerroer med et sukkerindhold på 16,0 pct., hvorfor der betales et sukkerindholdstillæg for de roer, der har et højere sukkerindhold end 16,0 pct. Omvendt reduceres prisen for de roer, der har et lavere sukkerindhold. Værdiberegninger I tabel er givet en oversigt over Danmarks Statistiks opgørelse af værdien af landbrugets salg af sukkerroer af høsten i årene Den i tabellen anførte værdi for 2001 er foreløbig grundet manglende oplysninger om efterbetalinger. Værdiberegningen er ab producent, idet den anvendte pris er ekskl. fragttillæg. Yderligere fratrækkes eventuelle absorptionsafgifter, idet sukkerordningen skal være selvfinansierende, og disse afgifter opkræves for at finansiere tidligere års underskud. De beregnede værdier indgår i opgørelsen af landbrugets bruttofaktorindkomst, jf. afsnit 14. I afsnit 14 er endvidere meddelt pris- og mængdeindeks for landbrugets salg af sukkerroer. Produktion og anvendelse af sukker I tabel er givet en oversigt over produktion og anvendelse af sukker. Tallene for sukker er anført i enheden hvidt sukker. I tabellen er opstillet en balance for sukker i alt. Importen og eksporten af sukker er opdelt på roe- og rørsukker samt sukker anvendt i industriprodukter. Produktionsrestitueret sukker anvendt af den kemiske industri indgår ikke i beregningen til forbrug, ligesom der ikke foretages fradrag for svind.

Økonomisk analyse. Sektoropgørelse - vegetabilier. 25. juli Highlights:

Økonomisk analyse. Sektoropgørelse - vegetabilier. 25. juli Highlights: Økonomisk analyse 25. juli 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Sektoropgørelse - vegetabilier Highlights: Den samlede vegetabilske produktion

Læs mere

Landbrugs- og gartneritællingen Vejledning

Landbrugs- og gartneritællingen Vejledning Landbrugs- og gartneritællingen 2006 Vejledning Landbrugs- og gartneritælling 2006 Til brug for den årlige statistik over landbrugs- og gartneribedrifternes struktur mv. bedes De give de ønskede oplysninger

Læs mere

Landbrugsstatistik 1965

Landbrugsstatistik 1965 Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 966: Landbrugsstatistik 965 herunder gartneri og skovbrug Statistics on agriculture, gardening and forestry, 965. oplag DET STATISTISKE DEPARTEMENT Kobenhavn

Læs mere

Statistikdokumentation for Høsten af korn m.v. 2015

Statistikdokumentation for Høsten af korn m.v. 2015 Statistikdokumentation for Høsten af korn m.v. 2015 1 / 16 1 Indledning udarbejder en opgørelse af den danske kornhøst samt produktion og anvendelse af halm på basis af indberetninger fra landmænd. Høst

Læs mere

Statistikdokumentation for Forsyningen og forbruget af korn og foder 2014

Statistikdokumentation for Forsyningen og forbruget af korn og foder 2014 Statistikdokumentation for Forsyningen og forbruget af korn og foder 2014 1 / 11 1 Indledning Formålet med at lave statistikken er at opgøre landbrugets årlige forbrug af foderstoffer samt anvendelsen

Læs mere

- 1 - Kornets vej fra mark til forbruger

- 1 - Kornets vej fra mark til forbruger - 1 - Kornets vej fra mark til forbruger - 2 - Kornets vej fra mark til forbruger - Ofte skal kornet passere 3-5 led, før det havner i indkøbskurven som en mere eller mindre forarbejdet fødevare - Vi kan

Læs mere

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte Tabel 1: Landbrugsafgrøder og grønsager på friland, kvælstof-, fos- og kaliumnormer er og retningsgivende normer fos og kalium i kg pr. ha 2007/08 Normerne angiver total mængde kvælstof på årsbasis. For

Læs mere

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr.

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr. 18 3. Planteavl Opgave 3.1. Udbytte i salgsafgrøder På svineejendommen Nygård er der et markbrug med 22 ha vinterraps, 41 ha vinterhvede og 47 ha vinterbyg. Der skal foretages beregninger på udbyttet i

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Landbrugs- og gartneritælling 2006

Landbrugs- og gartneritælling 2006 Bilag 230 Landbrugs- og gartneritælling 2006 Til brug for den årlige statistik over landbrugs- og gartneribedrifternes struktur mv. bedes De give de ønskede oplysninger på vedlagte blanket. Den udfyldte

Læs mere

DÆKNINGSBIDRAG MARK OPDELT PÅ BEDRIFTSTYPE OG JORDTYPE

DÆKNINGSBIDRAG MARK OPDELT PÅ BEDRIFTSTYPE OG JORDTYPE FOTO: COLOURBOX Produktionsøkonomi Planteavl 2016 Produktionsøkonomi udgives én gang årligt af SEGES for faggrenene Planter, Kvæg og Svin. Udgivelserne findes som artikelsamlinger i trykt og digital form

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION

DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION Hvilke landbrugsprodukter er årsag til drivhusgasudledningen i landbruget? Klimarådet 8. december 2016 Konklusion del 1: Hovedparten af drivhusgasudledningerne

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere

Kornudbytter og høstet kvælstof - udvikling i perioden 1985-2000

Kornudbytter og høstet kvælstof - udvikling i perioden 1985-2000 Danmarks Miljøundersøgelser November 22 Kornudbytter og høstet kvælstof - udvikling i perioden -2 Ruth Grant Kornudbytterne er steget i løbet af perioden -2. Ved Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan II

Læs mere

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge university of copenhagen University of Copenhagen Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge Publication date: 2011 Document

Læs mere

Udfasning af Konventionel gødning og halm. i økologisk jordbrug. Niels Tvedegaard

Udfasning af Konventionel gødning og halm. i økologisk jordbrug. Niels Tvedegaard Udfasning af Konventionel gødning og halm i økologisk jordbrug Niels Tvedegaard Import af konventionel gødning 4.200 tons N Svarer til i gns. 24 kg N pr hektar Mælkeproducenter importerer næsten lige så

Læs mere

Bilag 2 - Produktionsværdier af landbrugets og gartneriets produkter

Bilag 2 - Produktionsværdier af landbrugets og gartneriets produkter Bilag 2 - Produktionsværdier af landbrugets og gartneriets produkter Produktionsværdier af landbrugets og gartneriets produkter Korn. Den globale kornhøst i 2011 er vurderet større end 2010 høsten. Forbruget

Læs mere

Formler til brug i marken

Formler til brug i marken HJ 10-001 Revideret den 12. december 2005 Formler til brug i marken Anlæg Afsætning af en vinkel 5 ved brug af målebånd 3 4 Såning Gødskning Udsædsmængde (kg pr. ha) = Kg næringsstof = Plantetal/m2 TKV

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Asger Overgaard

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Asger Overgaard Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Asger Overgaard Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Nedenfor ses en oversigt over de konstanter og priser der anvendes til de beregninger der foretages af Nordic Field Trial System

Læs mere

7. Råstofanvendelse Raw material consumption

7. Råstofanvendelse Raw material consumption 53 7. Råstofanvendelse Raw material consumption A. Bekæmpelsesmidler Forbrug af bekæmpelsesmidler I dette afsnit er der oplysninger om landbrugets forbrug af bekæmpelsesmidler i kalenderårene 2002-2006.

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Hansen, Jens

Besvarelse af spørgsmål fra Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Besvarelse af spørgsmål fra Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Hansen, Jens Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER

DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER 2013/2014 2013/2014 Prognose Gnsn. Bedste ½ Antal ejendomme 41 21 Gens. størrelse, ha 528 637 Gens. høstudbytte korn, kg pr. ha 7.350 7.293 7.698 Arealfordeling

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 18. august 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 18. august 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 303 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 18. august 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

4. Økologi Statistics on organic farming, products and sales

4. Økologi Statistics on organic farming, products and sales 3 4. Økologi Statistics on organic farming, products and sales A. Økologisk landbrug Bedrifter og produktion Plantedirektoratet som kilde Økologisk produktion En bedrifts jordbrugsproduktion kan først

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Per Grupe

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Per Grupe Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Per Grupe Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1. Bedriften...

Læs mere

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Højeste Næsthøj. Middel Næstlav. Laveste Alle Gruppering grise/so grise/so grise/so

Læs mere

Korn og halm til bioethanol råvarepotentiale, kvalitet og konverteringsteknologier

Korn og halm til bioethanol råvarepotentiale, kvalitet og konverteringsteknologier Korn og halm til bioethanol råvarepotentiale, kvalitet og konverteringsteknologier Henrik Hauggaard-Nielsen, Risø henrik.hauggaard-nielsen@risoe.dk 4677 4113 www.risoe.dk Fremtid og marked Øget interesse

Læs mere

Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder

Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder I det moderne, europæiske landbrug kan hybridrug komme til at spille en afgørende rolle. På mildere og

Læs mere

STATISTISKE UNDERSØGELSER. Nr. 22. Landbrugsstatistik Agricultural Statistics Bind I

STATISTISKE UNDERSØGELSER. Nr. 22. Landbrugsstatistik Agricultural Statistics Bind I STATISTISKE UNDERSØGELSER Nr. 22 Landbrugsstatistik 1900-1965 Agricultural Statistics 1900-1965 Bind I Landbrugsareal og høstudbytte samt gødningsforbrug Volume I Agricultural Area and Harvest and Utilization

Læs mere

14. Den samlede landbrugsproduktion Total agricultural production

14. Den samlede landbrugsproduktion Total agricultural production 217 14. Den samlede landbrugsproduktion Total agricultural production Produktion Værdi Priser og mængder I nærværende afsnit er givet en oversigt over udviklingen i den samlede landbrugsproduktion, der

Læs mere

1. Landbruget i samfundet

1. Landbruget i samfundet 7 1. Landbruget i samfundet Opgave 1.1. Virksomhedstyper Produktionsvirksomhed, handelsvirksomhed eller servicevirksomhed? Sæt kryds ved det rigtige svar. Produktion Handel Service Maskinstation Bagerforretning

Læs mere

Notat vedrørende ikke saftgivende ensilage

Notat vedrørende ikke saftgivende ensilage Notat vedrørende ikke saftgivende ensilage LK-meddelelse Landskontoret for Kvæg Nr.: 745 Genudgivelse af nr.131-1991 7.september 2000 K-arkiv 4233 Notat vedrørende ikke saftgivende ensilage Herværende

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Store forskelle i takster ved afregning af raps

Store forskelle i takster ved afregning af raps Store forskelle i takster ved afregning af raps Det er vigtigt, at du forholder dig til grovvareselskabernes kvalitetskrav og behandlingsomkostninger. I afregningseksemplerne skal nogle selskaber betale

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Torsten Wetche

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Torsten Wetche Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Torsten Wetche Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

Afgrødernes næringsstofforsyning

Afgrødernes næringsstofforsyning Afgrødernes næringsstofforsyning Temadag om jordfrugtbarhed 12. okt. 2016 Jørgen Eriksen Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Minimumsloven (Liebig s lov): Udbyttet bestemmes af den vækstfaktor

Læs mere

3. Arbejdskraft, alder og uddannelse Labour force, age and education

3. Arbejdskraft, alder og uddannelse Labour force, age and education 27 3. Arbejdskraft, alder og uddannelse Labour force, age and education A. Brugers alder Ved den årlige landbrugs- og gartneritælling indhenter Danmarks Statistik oplysninger om fødselsdato, måned og år

Læs mere

2. Dækningsbidrag. Opgave 2.1. Produktionsgrene. Opgave 2.2. Intern omsætning. Giv eksempler på produktionsgrene:

2. Dækningsbidrag. Opgave 2.1. Produktionsgrene. Opgave 2.2. Intern omsætning. Giv eksempler på produktionsgrene: 11 2. Dækningsbidrag Opgave 2.1. Produktionsgrene Giv eksempler på produktionsgrene: på en kvægejendom: Malkekøer - Kvieopdræt Slagtekalve Ungtyre på en svineejendom: Sohold Smågrise Slagtesvin på en planteavlsejendom:

Læs mere

Afgrødekalkuler Planteavlskonsulent Kristian Arnold Bang Davidsen Telefon Mail:

Afgrødekalkuler Planteavlskonsulent Kristian Arnold Bang Davidsen Telefon Mail: Plantenyt nr. 1 den 11. januar 2017 - Afgrødekalkuler 2017 - Målrettede efterafgrøder - Økologiske roer - DLS og Gefion samler rådgivning. - Rapsworkshop Afgrødekalkuler 2017 Udsigt til stigende dækningsbidrag

Læs mere

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels Publication date: 2008 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA):

Læs mere

C champignoner mængdeindeks 230 prisindeks 228 salgsværdi 222 chinchillaavl 157 creme fraiche, forbrug , 215

C champignoner mængdeindeks 230 prisindeks 228 salgsværdi 222 chinchillaavl 157 creme fraiche, forbrug , 215 269 A afgifter 223-224 afskrivninger 38-39 ajlebeholder 44-45 ammekopræmier 143, 194, 200, 224 ammekøer 128, 130, 132-134, 136, 143 animalske produkter eksportværdi 186 EU-lande 242-243 lagerforskydninger

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

Vurderingspriser og opgørelsesmetoder. Regnskabsåret 2015

Vurderingspriser og opgørelsesmetoder. Regnskabsåret 2015 Danmarks Statistik Sejrøgade 11, 2100 København Ø Tlf.: 39 17 39 17, www.dst.dk Kontakt: Kontorfuldmægtig Christine Leth-Møller chm@dst.dk www.dst.dk/indberetning_jordbrug Januar 2015/CHM Vurderingspriser

Læs mere

13. Den samlede landbrugsproduktion Total agricultural production

13. Den samlede landbrugsproduktion Total agricultural production 192 13. Den samlede landbrugsproduktion Total agricultural production Produktion Værdi Priser og mængder I dette afsnit er en oversigt over udviklingen i den samlede landbrugsproduktion, der er belyst

Læs mere

Notatet fra 15. september 2016 er opdateret med værdier for økologisk produktion.

Notatet fra 15. september 2016 er opdateret med værdier for økologisk produktion. 15. september 2016 Priser på grovfoder for 2016, 2017 og 2018 Indhold 1. Sammendrag... 1 2. Typer af grovfoderpriser... 2 3. Vejledende Intern grovfoderpris og Optimeringspris Grovfoder i 2016, 2017 og

Læs mere

Foders klimapåvirkning

Foders klimapåvirkning Foders klimapåvirkning Fodringsseminar 2010 Torsdag d. 15. april, Herning Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet

Læs mere

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Antal 90 Antal_vejet 146 Landbrugsareal, ha 89 Antal årskøer 0 Antal årssøer 754 Antal

Læs mere

Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer

Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer Antal 367 187 71 109 Antal_vejet 1.241 477 278 485 Landbrugsareal, ha 214 227 183 219 Antal årskøer

Læs mere

University of Copenhagen

University of Copenhagen university of copenhagen University of Copenhagen Forslag til håndtering af gartnerne ved generering af nøgletal til Andersen, Johnny Michael Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget (2010) Kvælstof Fosfor Kalium. Finn P. Vinther & Preben Olsen,

Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget (2010) Kvælstof Fosfor Kalium. Finn P. Vinther & Preben Olsen, Intern rapport Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget 1989-29 (21) Kvælstof Fosfor Kalium Finn P. Vinther & Preben Olsen, Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE

Læs mere

C champignon areal 105 forbrug 105 mængdeindeks 204 prisindeks 202 salgsværdi 197 chinchillaavl 134 creme fraiche, forbrug , 189

C champignon areal 105 forbrug 105 mængdeindeks 204 prisindeks 202 salgsværdi 197 chinchillaavl 134 creme fraiche, forbrug , 189 245 A afgifter 198-199 afskrivninger 43-44 art 44 ajlebeholder 48 alder bruger 27-28 landmænd 27-28 ammekopræmier 169, 174, 199-200 ammekøer 111, 113, 115, 118 amt 116 animalske produkter eksportværdi

Læs mere

Videreudvikling af grønne regnskaber i landbruget

Videreudvikling af grønne regnskaber i landbruget Projektartikel Videreudvikling af grønne regnskaber i landbruget Delprojekt under Grøn Erhvervsudvikling på Bornholm 26 Sammendrag: Et projekt under Grøn Erhvervsudvikling på Bornholm har vist, at muligheden

Læs mere

Hundegræs til frø. Alm. rajgræs. Strandsvingel. Vinterraps

Hundegræs til frø. Alm. rajgræs. Strandsvingel. Vinterraps Spinat Fabriksroer 40 km fabrik Fabriksroer 100 km fabrik Engrapgræs Hvidkløver Rødsvingel Alm. rajgræs Strandsvingel Hundegræs til frø Vinterraps Markært, konsum/fremavl 1.års vinterhvede Maltbyg 1. års

Læs mere

Notat vedrørende vejledende fremstillingspriser for hjorte for indkomståret 2005

Notat vedrørende vejledende fremstillingspriser for hjorte for indkomståret 2005 Told- og Skattestyrelsen 28. oktober 2005 Østbanegade 123, J.nr. 911-00836 /39 2100 København Ø Notat vedrørende vejledende fremstillingspriser for hjorte for indkomståret 2005 På vegne af Landsforeningen

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN TRINEXAPAC-ETHYL Middelnavn,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. 4 oktober, SEED - High Quality Seed. Maintaining Integrity in Organic Farming. seedp

AARHUS UNIVERSITET. 4 oktober, SEED - High Quality Seed. Maintaining Integrity in Organic Farming. seedp - High Quality Seed Maintaining Integrity in Organic Farming seedp Problemstilling Utilstrækkelig forsyning af økologisk udsæd Kvantitet (triticale, ærter, roer, majs, hvidkløver) Kvalitet (bælgsæd, hvede

Læs mere

Det økologiske marked

Det økologiske marked Det økologiske marked Udvikling i produktion og forbrug i Danmark og i nærmarkederne Plantekongres 2012 den 11. januar 2012 Seniorkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer 1 Økologisk areal og bedrifter

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag

Lovtidende A. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag Lovtidende A Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag I medfør af 7, stk. 3, 18, stk. 1, 19, stk. 1 og 3, 20, 21, stk 2, 21a, stk. 2, 26 a, stk. 1-3, og 29, stk. 3, i lov om jordbrugets

Læs mere

Danmarks salg af handelsgødning

Danmarks salg af handelsgødning Danmarks salg af handelsgødning 2008/2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2010

Læs mere

Vejledning til beregningsskema

Vejledning til beregningsskema Bilag 5 Vejledning til beregningsskema Vedlagte skemaer kan benyttes til udregning af driftomkostninger ved etablering af sprøjtefrie randzoner gennem MVJ-ordninger. Der er to skemaer afhængig af hvilke

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Høsten 2015. Afregningsbetingelser for afgrøder

Høsten 2015. Afregningsbetingelser for afgrøder Høsten 2015 Afregningsbetingelser for afgrøder Generelle betingelser Transportkrav i Mollerup Mølle Alle vognmænd der leverer afgrøder til Mollerup Mølle skal være registreret hos Fødevarestyrelsen til

Læs mere

Græs til Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen

Græs til Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen Nytårskur Grovfoder Græs til 2016 Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen Vi skal snakke om Overblik over græsblandinger Græsarter Rajgræs Rajsvingel Type: Rajgræs Type: Strandsvingel Strandsvingel Rød-

Læs mere

Afsnit 11. NFTS nr. er et unik nummer for hvert enkelt parameter i Nordic Field Trial System, og er kun af interesse for AgroTech.

Afsnit 11. NFTS nr. er et unik nummer for hvert enkelt parameter i Nordic Field Trial System, og er kun af interesse for AgroTech. Nedenfor findes en oversigt over nogle af de beregninger der foretages i Landsforsøgene af Nordic Field Trial System. NorFor beregninger foretages ikke af Nordic Field Trial System, ønskes specificering

Læs mere

DRIFTSANALYSER 2016/2017 FORELØBIGE RESULTATER

DRIFTSANALYSER 2016/2017 FORELØBIGE RESULTATER DRIFTSANALYSER FORELØBIGE RESULTATER INDHOLDSFORTEGNELSE FORELØBIGE RESULTATER Indledning 3 Resultatopgørelse, samlet markbrug, nettoudbytte 4 Vinterhvede 5 Rug 5 Vinterbyg 5 Vårbyg 5 Havre 5 Vinterraps

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Hvordan handler du? Disposition

Hvordan handler du? Disposition Forbedring af handelstalentet Planteseminar 2007 Landbocentret Følle Konsulent S. Jacob Winther Nymand, Landscenter Planteproduktion Produktionsøkonomi 2007 Handelsevner Risikoafdækning Hvordan handler

Læs mere

Helsinge, tlf. 4879 5000 Dønnevælde, tlf. 4839 1461 Borup, tlf. 4828 9058 www.nag.dk HØSTINFORMATION

Helsinge, tlf. 4879 5000 Dønnevælde, tlf. 4839 1461 Borup, tlf. 4828 9058 www.nag.dk HØSTINFORMATION Helsinge, tlf. 4879 5000 Dønnevælde, tlf. 4839 1461 Borup, tlf. 4828 9058 www.nag.dk HØSTINFORMATION 2015 Hvede Brødhvede/vårhvede Handles individuelt mellem køber og sælger og på individuelle kontraktkrav

Læs mere

Økologimøde. 25. januar 2017

Økologimøde. 25. januar 2017 Økologimøde 25. januar 2017 Velkomst v/ Leif Hagelskjær Afdelingschef Planteavl Få nok ud af gødningen v/ Diana Boysen Poulsen Økologikonsulent Program Kort om gødningsreglerne Sædskifte Efterafgrøder

Læs mere

Risiko-regneark Planteproduktionen

Risiko-regneark Planteproduktionen Risiko-regneark Planteproduktionen, 8200 Aarhus N For en planteproducent er det forventede dækningsbidrag baseret på forventede udbytter og forventede priser. Derfor er der altid en risiko for, at udbytter

Læs mere

kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. Analyse af jordbrugserhvervene 2009 Læsø Kommune

kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. Analyse af jordbrugserhvervene 2009 Læsø Kommune 6 9940 Analyse af jordbrugserhvervene for kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. 1 Analyse af jordbrugserhvervene 2009 6.1 Ejendomsforhold Ejendomsstørrelse

Læs mere

Høsten Afregningsbetingelser for afgrøder

Høsten Afregningsbetingelser for afgrøder Høsten 2016 Afregningsbetingelser for afgrøder Generelle betingelser Transportkrav i Mollerup Mølle Alle vognmænd der leverer afgrøder til Mollerup Mølle skal være registreret hos Fødevarestyrelsen til

Læs mere

Nye afgrøder fra mark til stald?

Nye afgrøder fra mark til stald? Nye afgrøder fra mark til stald? Ved planteavlskonsulent Vibeke Fabricius, LMO Viborg Fodringsseminar VSP april 2014 Overvejelser ved optimering af afgrøde- og sædskiftevalg? Korn Byg og hvede det, vi

Læs mere

B.1.1. Landbrugsarealets anvendelse 1998

B.1.1. Landbrugsarealets anvendelse 1998 B.1.1. Landbrugsarealets anvendelse 1998 Landbrugsarealer Arealet af markblokkene kan anvendes som et udtryk for det potentielle landbrugsareal. I Figur B-1 er vist markblokareal i procent af landarealet.

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

Industri FLERE TAL. Industri

Industri FLERE TAL. Industri FLERE TAL Konjunkturbarometer for en Ordre- omsætningsindeks for Produktionsindeks for Lagerbeholdninger ens omsætning fordelt på varer 1 Råvare- tjenesteundesøgelse for en 1 Flere tal Måneds- kvartalsudgivelser:

Læs mere

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise Antal 124 Antal vejet 242 Landbrugsareal, ha 119 Årskøer 0 Årssøer 689 Antal slagtesvin produceret 612 Dyreenheder 187 Beregnet

Læs mere

Landbrug. Arbejdskraft. Indhold og kilder. Statistikgrundlag. Standarddækningsbidrag. Forpagtning

Landbrug. Arbejdskraft. Indhold og kilder. Statistikgrundlag. Standarddækningsbidrag. Forpagtning Landbrug Afsnittet dækker statistiske opgørelser om landbrugssektoren samt om skovbrug og fiskeri. Ved landbrugssektoren forstås her den udvidede sektor, dvs, omfattende landbrug, gartneri, pelsdyravl,

Læs mere

Høsten Afregningsbetingelser for afgrøder

Høsten Afregningsbetingelser for afgrøder Høsten 2013 Afregningsbetingelser for afgrøder Generelle betingelser Transportkrav i Mollerup Mølle I forbindelse med BSE handlingsplanen har Mollerup Mølle gennemført mange tiltag for at minimere risikoen

Læs mere

Konsekvenser af de danske kvælstofnormer Danske planteavlere kunne høste for 10 milliarder mere med kvælstofnormer som i Slesvig - Holsten

Konsekvenser af de danske kvælstofnormer Danske planteavlere kunne høste for 10 milliarder mere med kvælstofnormer som i Slesvig - Holsten Af Vagn Lundsteen Konsekvenser af de danske kvælstofnormer Danske planteavlere kunne høste for 10 milliarder mere med kvælstofnormer som i Slesvig - Holsten Vagn Lundsteen, planteavlsrådgiver, stifter,

Læs mere

Danske forskere tester sædskifter

Danske forskere tester sædskifter Danske forskere tester sædskifter Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard, Danmarks Jordbrugsforskning Siden 1997 har fire forskellige sædskifter med forskellige andele af korn været

Læs mere

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber Projektets formål: At få økologiske landmænd til at udnytte efterafgrøders potentiale maksimalt for at få: * en bedre økonomi i økologisk

Læs mere

36 Tillæg D: Negativliste - arealer der ikke indgår i efterafgrødegrundarealet

36 Tillæg D: Negativliste - arealer der ikke indgår i efterafgrødegrundarealet 36 Tillæg D: Negativliste - arealer der ikke indgår i efterafgrødegrundarealet Afgrødekode Navn for afgrøden 35 Flerårig bælgsæd 42 Hamp 101 Rajgræs, alm. 102 Rajgræs, alm. 1. år, efterårsudlagt 103 Rajgræs,

Læs mere

Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder

Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder Sustainable Agriculture De globale udfordringer er store: Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder Niels Bjerre, Agricultural Affairs Manager Hvad laver du? Jeg høster Jeg producerer

Læs mere

7. Råstofanvendelse Raw material consumption

7. Råstofanvendelse Raw material consumption 46 7. Råstofanvendelse Raw material consumption A. Bekæmpelsesmidler Forbrug af bekæmpelsesmidler I dette afsnit erder oplysninger om landbrugets forbrug af bekæmpelsesmidler i kalenderårene 1996-2000.

Læs mere

BioValue SPIR Aktiviteter i WP1 råvaregrundlaget Kan vi fordoble biomasseproduktionen og halvere markernes miljøpåvirkning?

BioValue SPIR Aktiviteter i WP1 råvaregrundlaget Kan vi fordoble biomasseproduktionen og halvere markernes miljøpåvirkning? BioValue SPIR Aktiviteter i WP1 råvaregrundlaget Kan vi fordoble biomasseproduktionen og halvere markernes miljøpåvirkning? Uffe Jørgensen Eksperimentel verificering i BioValue af forudsætninger for +10

Læs mere

I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE?

I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE? Kolding 3/2 2016 Jens Elbæk Seges I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE? Lav plads på kontoen 2,2 mia. er på vej! Ca. 800 kr/ha i gennemsnit Det kommer ikke alt

Læs mere

Efterafgrøder som virkemiddel i FarmN.

Efterafgrøder som virkemiddel i FarmN. 1 Efterafgrøder som virkemiddel i FarmN. Der gives her en kort beskrivelse af hvordan efterafgrøder håndteres i FarmN og hvilken effekt efterafgrøder har på N-udvaskning i standardsædskifterne. Alle beregninger

Læs mere

Det økologiske marked. Det Økologiske Akademi, Sabro d. 28. januar 2015 Chefkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer

Det økologiske marked. Det Økologiske Akademi, Sabro d. 28. januar 2015 Chefkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer Det økologiske marked support - Produktion - Forbrug - Eksport / Import Det Økologiske Akademi, Sabro d. 28. januar 2015 Chefkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer Thank you for your attention!

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i )

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i ) Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i 2006 1) I medfør af 1, stk. 3, nr. 11, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2000, som ændret ved lov nr. 376 af 28. maj 2003

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 7. juli 2015. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag. 3. juli 2015. Nr. 828.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 7. juli 2015. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag. 3. juli 2015. Nr. 828. Lovtidende A 2015 Udgivet den 7. juli 2015 3. juli 2015. Nr. 828. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag I medfør af 7, stk. 2 og 3, 18, 19, stk. 1 og 3, 20, 26 a, stk. 1-3, og

Læs mere

Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne. Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord

Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne. Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord Fokus på følgende: Vandplanerne (Grøn Vækst) Overordnet status på kvælstof Randzonerne Yderligere efterafgrøder

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Økologisk planteproduktion

Økologisk planteproduktion Økologisk planteproduktion Christian Heslet Jørgensen Arnakke og Vibygård Kalø landbrugsskole den 2. okt. 2012 Program Christian Heslet Jørgensen Landbruget Hvad er økologi? Hvorfor økologi? Mit syn på

Læs mere

Møde 4. marts 2015. Ensilage og afgræsning af gode marker Hø

Møde 4. marts 2015. Ensilage og afgræsning af gode marker Hø Møde 4. marts 2015 Ensilage og afgræsning af gode marker Hø Projekt Økologer tænker i helheder Selvforsyning Harmoni Sådan får man en god fremspiring Max sådybde: 1 cm for hvidkløver og småfrøet græs

Læs mere

Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart

Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart v/ Søren Villumsen, DLG Drift & Logistik Transport, bulkterminal, driftsregioner, Friskvareterminal 25.000 landmænd 22 DLG-forretninger/kredsbestyrelser

Læs mere