Visualiseringspunkter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visualiseringspunkter"

Transkript

1 Visualiseringspunkter Nærzone, 0 4,5 kilometer Nærmeste byer 1. Hogager er den nærmest beliggende by. Der er visualiseret fra den sydlige udkant fra Langgade. 2. Hodsager ligger i Herning Kommune cirka tre kilometer syd for projektområdet. 3. Skave ligger cirka fire kilometer nordnordvest for projektområdet omkring Viborgvej. Landskab 4. Der er udsyn fra Storådalen hen over det særligt værdifulde landskabsområde mod Hodsager og vindmølleområdet. 5. Det fredede og lyngbevoksede Yllebjerg er et markant landskabstræk og et udflugtsmål. Veje 6. Vindmøllernes påvirkning af oplevelsen af det åbne agerbrugslandskab med mange levende hegn opleves blandt andet fra Hodsagervej i østgående retning. 7. Fra en kort strækning på Viborgvej øst for Skave er der næsten uhindret udsyn til de planlagte vindmøller. 8. De mange små landskabsrum på hedesletten kan blandt andet opleves fra Feldborg Hede på Hogagervej. 9. Fra Hodsagervej lige uden for Hodsager er terrænet lidt højere end i Hodsager, og udsynet er mere åbent. Mellemzone, 4,5 10 kilometer Byer 10. Fra Aulum er der ikke fundet egnede fotopunkter. Der er derfor visualiseret fra Lergravvej nord for Aulum. 11. Ryde ligger cirka ni kilometer nordnordvest for projektområdet højt i morænebakkerne. 12. Fra udkanten af Feldborg på Hogagervej er der udsyn i retning mod vindmølleområdet. Området er dog præget af mange hegn, som lukker landskabet i mindre rum. Landskab 13. Fra Feldborgvej, Rute 467, er der et langt udsyn over det særligt værdifulde landskabsområde omkring Storåen og ådalen. 14. Tunneldalen og Hellegård Å kan opleves fra Rydevej ved Store Ryde Mølle. Veje 15. Øst for Bjergby er der på en kort strækning af Viborgvej udsyn i retning mod vindmølleområdet. 16. Fra Rotvigvej nord for Aulum på kanten af Skovbjerg Bakkeø er der udsyn over hedesletten og vindmølleområdet. 17. Fra Morrevej, som er en mindre vej, ser man de fire store vindmøller ved Tvis sammen med de planlagte vindmøller. Fjernzone, mere end 10 kilometer Veje 18. Udsynet fra Herningvej er meget lukket af bevoksning, men fra fotopunktet er det muligt at opleve de fire store vindmøller ved Tvis sammen med de planlagte vindmøller. Kulturhistorie 19. Handbjerg Kirke ligger højt på randmorænen, og der er vidt udsyn i mange retninger fra kirkegården og parkeringspladsen. Signaturforklaring til kort 4.6: Mål: Nummer for fotopunkt Fotopunkt Udgået fotopunkt Eksisterende vindmølle 0,5-2 MW Eksisterende vindmølle over 2 MW Ny vindmølle ved Hogager Planlagt vindmølle over 2 MW Afstandszonerne 4,5 og 10 km 1:

2 19 Kort 4.6 Visualiseringspunkter m 1 km 2 km 3 km 4 km 5 km 10 51

3 2Nærzone. Eksisterende forhold. Hodsager ligger langs Storåen, som slynger sig på byens sydvestlige side, modsat vindmølleområdet. Terrænet rejser sig nogle meter over den lavtliggende å, men det meste af byen ligger så lavt, at udsyn i retning mod vindmølleområdet de fleste steder skærmes af lav bevoksning eller byggeri. Fotopunktet ligger ved Hodsager Multicenter, hvor byens bebyggelse tynder ud, og der er udsyn mod Pelscenter Midtjylland, Hodsagervej og det åbne land bagved. 58

4 2Nærzone. Visualisering fra udkanten af Hodsager. Afstanden til nærmeste planlagte vindmølle er 2,9 kilometer. Vindmøllernes vinger ses over pelscenterets tage og bevoksning på grunden, men de er ikke dominerende. Det er vurderet, at vindmøllerne ikke vil forstyrre oplevelsen af landskabet set fra dette standpunkt. Oplevelsen af vindmøllerne fra Hodsager vil de fleste steder være nogenlunde som her, da der ikke er registreret steder i byen med væsentligt udsyn i retning mod de planlagte vindmøller. For oplevelsen af vindmøllerne fra Hodsagervej, se visualisering nummer 9. 59

5 4Nærzone. Eksisterende forhold. Hodsager ved Storåen. Sydvest for Hodsager i et bart og åbent dallandskab løber Storåen under Rotvigvej. Fotopunktet ligger i kanten af det område langs Storåen, som er udpeget som særligt værdifuldt landskabsområde, se kort 4.4, og viser udsigten hen over dette. Fra den åbne vejstrækning er der lange kig mod nordvest og sydøst. Inden man når ned i dalrummet, er der udsyn tværs over dalen til et nyere boligområde med store bjælkehuse på storparceller. Boligområdet ligger naturskønt med udsyn over Storåen. 64

6 4Nærzone. Visualisering fra Rotvigvej mod nord. Vindmøllerne ses bag det nyere boligområde. Afstanden til nærmeste planlagte vindmølle er 3,2 kilometer. På visualiseringen ses vindmølle nummer bag Hodsager, de resterende er delvist skjult bag fire små løvtræer i vejsiden. Lidt længere fremme ad Rotvigvej vil der være udsyn til flere vindmøller, men da terrænet falder, vil de sandsynligvis blive skjult mere bag terrænet og husene på dalskrænten. Vindmøllerne er tegnet op for at fremhæve dem og adskille dem fra træernes grene. Det er vurderet, at vindmøllerne ikke forstyrrer det særligt værdifulde landskabsområde, da der allerede er udsyn til bebyggelse, og vindmøllerne står langt bag husene. For oplevelsen fra Rotvigvej på større afstand af vindmøllerne, se visualisering nummer 10 og

7 66 4Nærzone. Eksisterende forhold. Hodsager ved Storåen, set mod nord.

8 Hovedforslag: Rotordiameter 100 meter Navhøjde 72 meter Totalhøjde 122 meter Harmoniforhold 1:1,39. Alternativ: Rotordiameter 90 meter Navhøjde 77 meter Totalhøjde 122 meter Harmoniforhold 1:1,17. 4Nærzone. Visualisering af alternativet (nederst) sammenholdt med hovedforslaget (øverst) fra Rotvigvej mod nord. Forskelle i rotordiameter, navhøjde, totalhøjde og harmoniforhold fremgår med hvid tekst på visualiseringerne. Navhøjden er fem meter højere end i hovedforslaget, hvilket fra dette standpunkt kan aflæses i forhold til bebyggelsen foran vindmøllerne. For alternativet ses mere af rotoren over hustagene end for hovedforslaget. Vingerne er fem meter kortere for alternativet, denne forskel er dog knap synlig. Samlet set opleves alternativet som en højere vindmølle. Forskellen er ubetydelig. 67

9 nedtages Tre 660 kw-vindmøller nordvest for Hodsager Tre 150 meter høje vindmøller under planlægning ved Skave Fire 900 kw-vindmøller ved Sevel Fire 1 MW-vindmøller ved Svendshede 5Nærzone. Eksisterende forhold. Fra Yllebjerg Bakkeø i Herning Kommune er der udsyn i næsten alle retninger, herunder mod vindmølleområdet. I billedets venstre side ses fire eksisterende vindmøllegrupper, den nærmeste er de tre vindmøller ved Hodsager, som står 1,5 kilometer fra projektområdet, de øvrige står langt væk og ses i klart vejr. De tre vindmøller ved Skave er ikke rejst endnu, men er tegnet ind på billedet. Fredningen af Yllebjerg Bakkeø har til formål at bevare bakkeøen og holde den tilgængelig for offentligheden. Vegetation holdes nede, og bakkeøens nøgne fremtræden fremhæver dens form og stedets særlige geologi. Neden for bakkeøen er der tæt nåletræsbevoksning, hvilket også ses i Borbjerg Plantage og Nordre Feldborg Plantage som et mørkt bælte i horisonten. Herimellem anes Hvidmosen som et mere 68

10 åbent og bart område. Bakkeøen rejser sig omtrent ti meter over det øvrige terræn, og den tætte bevoksning af høje nåletræer i nærområdet bevirker, at bakkeøen ikke umiddelbart ses på lang afstand. Ved foden af bakkeøen findes en lille parkeringsplads med et informationsskilt. Yllebjerg ligger i det særligt værdifulde landskabsområde, som knytter sig til Storåen. Fra fotopunktet ser man mod nordøst, ud over et område, der ikke er udpeget som særligt værdifulde landskabsområde. 69

11 5Nærzone. Visualisering fra Yllebjerg Bakkeø. Afstanden til nærmeste planlagte vindmølle er 3,7 kilometer. Den nordligste eksisterende vindmølle ved Hodsager er fjernet på visualiseringen, da den tages ned ved opstilling af de nye vindmøller ved Hogager. De to resterende møller står tæt på fotopunktet. Sammenlignet med de planlagte vindmøller er detaljeringsgraden derfor større, og vindmøllerne går længere ned i terrænet. Desuden drejer rotorerne hurtigere rundt. Opstillingsmønsteret for de nye vindmøller ved Hogager er svært aflæseligt, særligt den venstre halvdel, men da møllerne står forholdsvis tæt sammen, opfattes de som et samlet anlæg. Samlet set opfattes de to anlæg som adskilte, og det er vurderet, at samspillet er ubetænkeligt. Vindmøllerne står i et åbent landskab, men læhegn og bevoksning skjuler mange steder den nederste del af tårnet. 70

12 På grund af læhegn er der ikke udsyn til skovbrynet ved de plantager, hvor der er skovbyggelinje. Ud over de to eksisterende vindmøller ved Hodsager anes 11 vindmøller i horisonten i billedets venstre side. De står så langt væk, at de ikke har betydning for oplevelsen af de planlagte vindmøller. De planlagte vindmøller øger landskabets tekniske grad. Set fra Yllebjerg Bakkeø er det vurderet, at vindmøllerne er dominerende, men at det vide, åbne storskalalandskab kan rumme dem. Det er også vurderet, at vindmøllerne ikke forstyrrer oplevelsen af det særligt værdifulde landskab. 71

13 nedtages Tre 660 kw-vindmøller nordvest for Hodsager 6Nærzone. Eksisterende forhold. De mange levende hegn langs Hodsagervej/Rute 185 vanskeliggør lange kig i retning mod vindmølleområdet. De tre eksisterende 660 kwvindmøller ved Hodsager kan skimtes mellem træernes grene. Afstanden til nærmeste eksisterende vindmølle er 2,2 kilometer. Landskabet opleves her som en monoton gentagelse af mange små og større landskabsrum - dyrkede marker opdelt af levende hegn - som tilsammen giver oplevelsen af det store homogene slettelandskab. Der er ikke indkig til de skovbryn, som ligger inden for skovbyggelinjen. 72

14 To eksisterende 660 kw-vindmøller nordvest for Hodsager 6Nærzone. Visualisering fra Hodsagervej/Rute 185 mod øst. Afstanden til nærmeste planlagte vindmølle er 4,4 kilometer. Store dele af vindmølleanlægget er skjult bag bevoksningen, og det er vurderet, at de planlagte vindmøller fra dette standpunkt ikke virker visuelt forstyrrende. Ved færdsel på Hodsagervej i retning mod sydøst vil vindmøllerne være skiftevis mere eller mindre synlige, dog næppe væsentligt mere synlige end på visualiseringen. Den nordligste af de tre eksisterende vindmøller ved Hodsager er fjernet på visualiseringen, da den nedta- ges ved realiseringen af projektet. De planlagte vindmøller er tegnet op med en mørk grå farve for at fremme synligheden. Samspillet med eksisterende vindmøller er ubetænkeligt på grund af den ringe synlighed. Opstillingsmønstret kan af samme grund heller ikke opfattes. 73

15 To 600/750 kwvindmøller ved Stovbæk Tre 1 MW-vindmøller øst for Aulum Tre 1 MW-vindmøller nord for Aulum Tre 660 kw-vindmøller ved Hodsager nedtages 7Nærzone. Eksisterende forhold. Foto fra Viborgvej øst for Skave ved ankomst nordfra ad Sevelvej. På en kort strækning af Sevelvej er der sparsom bevoksning og dermed frit udsyn og mulighed for lange kig mod syd. Fotopunktet ligger desuden otte meter over Hvidmosens terræn. Afstanden til nærmeste eksisterende vindmølle er 10,3 kilometer. Til højre ligger Skave, hvorfra udsynet mod syd er begrænset, se visualisering nummer 3. Til venstre skærmes udsynet af Borbjerg Plantage. I horisonten ses elleve eksisterende vindmøller ved henholdsvis Stovbæk, Aulum nord og øst og Hodsager. De eksisterende vindmøller er tegnet op. 74

16 7Nærzone. Visualisering fra Viborgvej ved Sevelvej øst for Skave. Afstanden til nærmeste planlagte vindmølle er 3,5 kilometer. De eksisterende vindmøller står langt fra de planlagte vindmøller, og det er vurderet, at det samlede udtryk er ubetænkeligt. Den megen bevoksning i området skjuler vindmøllernes nederste del. Det er vurderet, at vindmøllerne opleves som store og dominerende set fra dette fotopunkt, men opstillingsmønsterets tre rækker er letopfattelige, og det store åbne landskab opleves som rummeligt og robust over for vindmøllerne. 75

17 76 7Nærzone. Eksisterende forhold. Foto fra Viborgvej øst for Skave ved ankomst nordfra ad Sevelvej, set mod syd.

18 Hovedforslag: Rotordiameter 100 meter Navhøjde 72 meter Totalhøjde 122 meter Harmoniforhold 1:1,39. Alternativ: Rotordiameter 90 meter Navhøjde 77 meter Totalhøjde 122 meter Harmoniforhold 1:1,17. 7Nærzone. Visualisering af alternativet (nederst) sammenholdt med hovedforslaget (øverst) fra Viborgvej ved Sevelvej øst for Skave. Forskelle i rotordiameter, navhøjde, totalhøjde og harmoniforhold fremgår med hvid tekst på visualiseringerne. Navhøjden er fem meter højere end i hovedforslaget. Vingerne er fem meter kortere, hvilket er tydeligst, når en vinge passerer tårnet i nederste position, og afstanden til terræn kan ses. For alternativet er nederste vingespids 32 meter over terræn, hvilket er ti meter højere end for hovedforslaget. Fra dette standpunkt ses næ- sten hele tårnet, og der er god plads mellem vinge og terræn for begge vindmølletyper. Det er derfor vurderet, at harmoniforholdet er acceptabelt for begge typer. Samlet set opleves alternativet som en højere vindmølle, dog med kortere vinger. Forskellen er af lille visuel betydning. 77

19 8Nærzone. Eksisterende forhold. Foto fra Feldborg Hede på Hogagervej. Fotoet fra dette standpunkt er typisk for de små veje på hedesletten. Udsyn skærmes i alle retninger af levende hegn, som kanter markerne. I horisonten i billedets venstre side ses Kvistrup Plantage som et mere massivt bevoksningsbælte. Når man bevæger sig rundt i området, er oplevelsen stort set den samme fra ét landskabsrum til det næste. Det kan gøre det svært at orientere sig, men det gør også, at man oplever hedesletten som et stort landskab. Der er ingen eksisterende tekniske anlæg i synsfeltet. 78

20 8Nærzone. Visualisering fra Feldborg Hede på Hogagervej. Afstanden til nærmeste planlagte vindmølle er 3,3 kilometer. De tolv nordligste vindmøller er helt skjult bag bevoksning i billedets højre side. Af de resterende ni vindmøller er de fem sydligste synlige over bevoksningen, og fire vindmøller anes mellem træernes grene. Vindmøllernes opstillingsmønster er svært aflæseligt, dog opfattes de som et samlet anlæg. Det er vurderet, at vindmøllerne ikke er dominerende set fra dette fotopunkt. 79

21 Tre 150 meter høje vindmøller under planlægning ved Skave 9Nærzone. Eksisterende forhold. Foto fra Hodsagervej, Rute 185, som har forløb i en bue uden om Hodsager, som ligger ned mod Storåen. Terrænet stiger fra åen gennem byen til Hodsagervej, som ligger 7-8 meter over åen. Fra det meste af byen er der ikke udsyn i retning mod vindmølleområdet, se også visualisering nummer 2. Fra Hodsagervej er der udsyn over hedesletten i retning mod projektområdet, dog skærmer bevoksning mange steder for udsyn. Landskabet har en stor skala, og der er lange kig i flere retninger. De tre planlagte vindmøller ved Skave er tegnet ind på billedet, derudover ses nogle få siloer og andre driftsbygninger i området. 80

22 9Nærzone. Visualisering fra Hodsagervej, Rute 185, ved Hodsager. Afstanden til nærmeste planlagte vindmølle er 2,8 kilometer. Vindmøllerne ses mod nord, når man passerer nordøst om Hodsager. Vindmølleparkens opstillingsmønster er let aflæseligt, alle tre rækker ses fra dette standpunkt over bevoksningen, der dog skjuler det nederste af tårnene. Vindmølleparken er dominerende, men det er vurderet, at den skalamæssigt er godt indpasset på den store hedeslette, som opleves som rummelig og robust over for store vindmøller. De tre planlagte 150 meter høje vindmøller ved Skave er tegnet ind på visualiseringen. De står langt borte i horisonten, og samspillet med vindmøllerne ved Hogager er ubetænkeligt. For en vurdering af oplevelsen fra selve Hodsager, se visualisering nummer 2. 81

23 Tre 1 MW-vindmøller nord for Aulum Tre 150 meter høje vindmøller under planlægning ved Skave Eksisterende forhold. Foto fra Lergravvej nord for Aulum. 15 kilometer væk anes de tre planlagte vindmøller ved Skave. To kilometer væk ses de tre 10Mellemzone. 1 MW-vindmøller nord for Aulum. Fotopunktet ligger på Skovbjerg Bakkeø ligesom de Aulum-vindmøllerne. Mellem fotopunktet og vindmøllerne løber Tvis Å i en dal. Det bakkede terræn er meget forskelligt fra hedesletten. Oplevelsen af landskabet skifter konstant, når man bevæger sig rundt. Fra højdepunkter kan man se langt, og skalaen er stor. Fra lave områder lukker landskabet sig i mindre rum, og skalaen er lille. 82

24 Visualisering fra Lergravvej nord for Aulum. Fotopunktet og de tre eksisterende vindmøller står forholdsvis højt på Skov- 10Mellemzone. bjerg Bakkeø, mens de planlagte vindmøller ses i horisonten på den lavtliggende hedeslette. Afstanden til nærmeste planlagte vindmølle er 8,2 kilometer. Som følge af afstanden og dermed den store forskel i møllehøjden fremstår de to anlæg som klart adskilte. Det er vurderet, at samspillet er ubetænkeligt. De planlagte vindmøller øger landskabets tekniske præg. Opstillingsmønsteret er ikke umiddelbart opfatteligt, men virker ikke uharmonisk, og vindmøllerne ses som et samlet anlæg. Det er vurderet, at de planlagte vindmøller ikke forstyrrer oplevelsen af landskabet i væsentlig grad. For oplevelsen af landskabet set fra Rotvigvej tættere på vindmøllerne, se visualisering nummer 4 og

25 Eksisterende forhold. Foto fra den vestlige udkant af Feldborg. Oplevelsen af landskabet er typisk for området. Den flade hedeslette er drænet og op- 12Mellemzone. dyrket. Marker kantes af levende hegn. Den store slette opdeles på den måde i mindre rum, og udsynet skærmes i alle retninger af læhegn. Variationen og detaljeringsgraden er lille, og landskabets skala er mellem. Der er ingen tekniske anlæg i synsfeltet. 86

26 12 Mellemzone. Visualisering fra Feldborgs vestlige udkant. Afstanden til nærmeste planlagte vindmølle er fem kilometer. De planlagte vindmøller ses over trætoppene. Den sydligste halvdel af vindmølleparken ses tydeligst, idet møllehusene ses over træerne. Af den nordligste halvdel ses kun enkelte vinger rotere over trætoppene. Det er vurderet, at vindmøllerne ikke forstyrrer oplevelsen af landskabet og påvirkningen er lille. 87

27 Hodsager Kirke 13 Mellemzone. Eksisterende forhold. Fra Feldborgvej, Rute 467, er der et langt kig gennem dallandskabet, hvor vejen krydser Storåen via en bro. Broen er hævet 4-5 meter over dalbunden. Fra et standpunkt på stien i billedets venstre side vil der derfor være mindre udsyn til vindmølleområdet. Hodsager ligger på højre dalskråning, byen er ikke synlig fra fotopunktet, dog ses kirketårnet mellem trætoppene. Storådalen er udpeget til særligt værdifuldt landskabsområde, en udpegning, som strækker sig langt mod nordvest. 88

28 13 Mellemzone. Visualisering fra Feldborgvej, Rute 467, hvor vejen krydser Storåen. Afstanden til nærmeste planlagte vindmølle er 5,1 kilometer. Enkelte vingespidser kan anes over trætoppene på dalens højre side. Det kan dog ikke udelukkes, at der fra andre steder på broen vil være lidt mere udsyn til vindmøllerne. Vindmøllerne er optegnet med rød farve for at vise, hvordan de ville fremstå, hvis de ikke var skjult bag bevoksning. Oplevelsen af Storådalen som et betydeligt landskabstræk i området forstyrres ikke af de planlagte vindmøller set fra dette fotopunkt. 89

29 15 Mellemzone. Eksisterende forhold. Foto fra Viborgvej øst for Bjergby. Udsynet fra Viborgvej i retning mod vindmølleområdet er skærmet af bevoksning, primært de høje nåletræer i Borbjerg Plantage. På en kort strækning lige før Bjergby er der dog udsyn til vindmølleområdet. En elmast markerer sig som det eneste tekniske element i området. 92

30 15 Mellemzone. Visualisering fra Viborgvej i retning mod vindmølleområdet. Afstanden til nærmeste planlagte vindmølle er 8,6 kilometer. De planlagte vindmøller ses over trætoppene i Borbjerg Plantage. Kun vingespidserne stikker op over bevoksningen. Det er vurderet, at vindmøllerne ikke forstyrrer oplevelsen af landskabet set herfra. 93

31 Tre 150 meter høje vindmøller under planlægning ved Skave 16 Mellemzone. Eksisterende forhold. Foto fra Rotvigvej mellem Aulum og Hodsager. Fotopunktet ligger på kanten af Skovbjerg Bakkeø med udsyn over hedesletten og vindmølleområdet. Der er en del bevoksning i landskabet, både levende hegn, bevoksningen langs Storåen og i horisonten de store plantager. De tre planlagte vindmøller ved Skave er tegnet ind på billedet, vingerne ses rotere over trætoppene i horisonten. Derudover er der ingen tekniske elementer i landskabet. 94

32 16 Mellemzone. Visualisering fra Rotvigvej. Afstanden til nærmeste planlagte vindmølle er fem kilometer. Se også visualisering nummer 4 og nummer 10 for oplevelser fra Rotvigvej henholdsvis tættere på og længere fra vindmølleområdet. Opstillingsmønsteret er uklart, alligevel opleves vindmøllerne som et samlet anlæg. Vindmøllerne har en stor udbredelse; på denne afstand fylder de omtrent halvdelen af synsfeltet. Det er vurderet, at vindmøllerne øger landskabets tekniske præg, og er dominerende set fra dette standpunkt, men det er samtidig vurderet, at landskabet er rummeligt og robust over for store vindmøller. Det er samlet set vurderet, at de planlagte vindmøller ikke forstyrrer oplevelsen af landskabet i væsentlig grad. 95

33 16 Mellemzone. Eksisterende forhold. Foto fra Rotvigvej mellem Aulum og Hodsager. Set mod nord. 96

34 Hovedforslag: Rotordiameter 100 meter Navhøjde 72 meter Totalhøjde 122 meter Harmoniforhold 1:1,39. Alternativ: Rotordiameter 90 meter Navhøjde 77 meter Totalhøjde 122 meter Harmoniforhold 1:1, Mellemzone. Visualisering af alternativet (nederst) sammenholdt med hovedforslaget (øverst) fra Rotvigvej mod nord. Forskelle i rotordiameter, navhøjde, totalhøjde og harmoniforhold fremgår med hvid tekst på visualiseringerne. Forskellene i vindmøllernes dimensioner kan knap aflæses på denne afstand, fem kilometer. Forskellen er uden visuel betydning. 97

Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (venstre del) VINDMØLLER VED VINDTVED

Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (venstre del) VINDMØLLER VED VINDTVED Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (venstre del) Mølle 6 Mølle 5 Mølle 4 Mølle 3 VINDMØLLER VED VINDTVED 64 Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (højre del) Mølle 2 Mølle

Læs mere

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt nord for Ørslev. Kalundborg Kommune September 2010

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt nord for Ørslev. Kalundborg Kommune September 2010 Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt nord for Ørslev Kalundborg Kommune September 2010 Fotopunkter til visualisering i nærzonen N 14 13 3 2 1 4 12 11 5 9 10 7 6 8 20 Fotopunkter til visualisering

Læs mere

Notat. Vindmøller i større uforstyrret landskab ved Kastrup og Tiset Enge i Haderslev Kommune

Notat. Vindmøller i større uforstyrret landskab ved Kastrup og Tiset Enge i Haderslev Kommune Notat Vindmøller i større uforstyrret landskab ved Kastrup og Tiset Enge i Haderslev Kommune Juni 2015 Notat Vindmøller i større uforstyrret landskab ved Kastrup og Tiset Enge i Haderslev Kommune Indledning

Læs mere

Fotopunkt 14 - Grenzstraße øst for Ellhöft (nærzone)

Fotopunkt 14 - Grenzstraße øst for Ellhöft (nærzone) Fotopunkt 14 - Grenzstraße øst for Ellhöft (nærzone) Eksisterende forhold Fotoet er taget fra Grenzstraße lidt øst for Ellhöft. På billedet ses flere af de eksisterende tyske møller. 14 VINDMØLLER VED

Læs mere

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012 Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov 4. juni 2012 1 Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov PlanEnergi har som konsulent

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr /15 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr /15 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 107 933/15 MJOH Dato: 2. oktober 2015 Aalborg kommune By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Lokalplanlægger: Peter Serup Sendt via mail

Læs mere

Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk

Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk December 2014 Indledning Dette notat er en uddybning af afsnit

Læs mere

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt ved Lerchenborg. Kalundborg Kommune September 2010

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt ved Lerchenborg. Kalundborg Kommune September 2010 Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt ved Lerchenborg Kalundborg Kommune September 2010 N 11 21 10 9 2 1 6 3a 3b 4a 4b 12 5 7 8 2 km Fotopunkter til visualisering i nærzonen N 17 19 15 14 13 16 20

Læs mere

Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune. Skitse juli 2009

Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune. Skitse juli 2009 Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune Skitse juli 2009 Indhold Forord 2 Visualisering og landskabelig vurdering 2 Visualisering fra Kalveboderne syd 4 Visualisering fra Amager

Læs mere

Visualisering af seks nye vindmøller ved Gedmose Møllepark. November 2014

Visualisering af seks nye vindmøller ved Gedmose Møllepark. November 2014 Visualisering af seks nye vindmøller ved Gedmose Møllepark November 2014 Visualisering og visuel vurdering Dette hæfte indeholder seks visualiseringer til vurdering af de visuelle konsekvenser der er ved

Læs mere

Vindmøller ved Stokhøjvej

Vindmøller ved Stokhøjvej til miljørapport for Vindmøller ved Stokhøjvej Visualiseringer af projektets landskabelige påvirkninger VVM-redegørelse og miljøvurdering November 2016 VVM-redegørelse og miljøvurdering af Vindmølleprojekt

Læs mere

Bilag 1 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Bilag 1 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Bilag 1 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For fire forsøgsmøller ved Velling Mærsk, Ringkøbing-Skjern Kommune Oktober 2014 Visualiseringer landskab Kolofon Bilag til Miljøvurdering

Læs mere

Visualiseringer - vindmølleområder

Visualiseringer - vindmølleområder Visualiseringer - vindmølleområder 2 Udarbejdet af Sweco Architects A/S for Norddjurs Kommune 2010 Visualiseringer af valgte vindmøller. Område 2, vindmøller ved Tørslev standpunkt B. Eksisterende forhold

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Bilag 2 Visualiseringer naboer Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Kolofon Bilag til Miljøvurdering indeholdende

Læs mere

Appendiks II Visualiseringer

Appendiks II Visualiseringer Appendiks II Visualiseringer Overordnet er fotopunkterne til visualiseringerne udvalgt, så de illustrerer, hvordan vindmøllerne vil fremstå fra væsentlige udsigtspunkter, hvor mange mennesker normalt har

Læs mere

SPODSBERG / FOTOSTANDPUNKT 12 VURDERING, 8MW-OPSTILLING. 40 Vestas V MW. Afstand til nærmeste mølle: m. Fjernzone

SPODSBERG / FOTOSTANDPUNKT 12 VURDERING, 8MW-OPSTILLING. 40 Vestas V MW. Afstand til nærmeste mølle: m. Fjernzone SPODSBERG / FOTOSTANDPUNKT 12 Langeland 40 Vestas V164-8.0MW Afstand til nærmeste mølle: 16400 m Kamera (meter over havet): 3,2 m VURDERING, 8MW-OPSTILLING Vindmøllerne fremstår med enkelte grupperinger,

Læs mere

Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven ved Knaplundvej, Hejmdal/Påbøl og Barslund Mose

Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven ved Knaplundvej, Hejmdal/Påbøl og Barslund Mose Returadresse Land, By og Kultur Planlægning Smed Sørensenvej 1, 6950 Ringkøbing Dato 21. september 2015 Sagsnummer 15-007089 Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Vindmølleprojekt ved Bjørnkær, Haderup. Ansøgning om udlægning af vindmølleområde og anmeldelse af Vindmøller

Vindmølleprojekt ved Bjørnkær, Haderup. Ansøgning om udlægning af vindmølleområde og anmeldelse af Vindmøller Vindmølleprojekt ved Bjørnkær, Haderup Ansøgning om udlægning af vindmølleområde og anmeldelse af Vindmøller Indholdsfortegnelse Ansøger og ejerforhold 4 Projektforslag 4 Potentielle miljøforhold 5 Afstand

Læs mere

NOTAT. Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold, der forventes påvirket ved opstilling af vindmøller sydvest for Hogager - scoping

NOTAT. Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold, der forventes påvirket ved opstilling af vindmøller sydvest for Hogager - scoping Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.16.06-P05-3-13/01.02.00-K04-1-13 Scoping Dato: 28-08-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold,

Læs mere

8. juni Afgørelsen er truffet af formanden Birgitte Egelund Olsen og ejendomsmægler MDE Niels Vinther.

8. juni Afgørelsen er truffet af formanden Birgitte Egelund Olsen og ejendomsmægler MDE Niels Vinther. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommenbrogårdvej 1, 7490 Aulum, som følge af opstilling af vindmøller ved Hogager i henhold til lokalplan nr. 1102 for Holstebro Kommune 8. juni

Læs mere

Vindmøllepark på Mejlflak. Ideoplæg juni 2009

Vindmøllepark på Mejlflak. Ideoplæg juni 2009 Vindmøllepark på Mejlflak Ideoplæg juni 2009 Indhold Forord 2 Udformning af vindmøllepark på Mejlflak 2 Visualiseringer 4 Forord Initiativgruppen for Århusbugtens Vindmøllelaug ved Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

ONSEVIG, NAT / FOTOSTANDPUNKT 11 VURDERING, 8MW-OPSTILLING. 40 Vestas V MW. Afstand til nærmeste mølle: 6021 m. Nærzone

ONSEVIG, NAT / FOTOSTANDPUNKT 11 VURDERING, 8MW-OPSTILLING. 40 Vestas V MW. Afstand til nærmeste mølle: 6021 m. Nærzone ONSEVIG, NAT / FOTOSTANDPUNKT 11 Omø Syd Havmøllepark 40 Vestas V164-8.0MW Afstand til nærmeste mølle: 6021 m Nærzone VURDERING, 8MW-OPSTILLING Lysmarkeringerne i opstillingen bidrager til aflæsningen

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for:

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for: N O T A T Afdeling Planlægning Direkte telefon 99741392 E-post tine.reimer@rksk.dk Dato 15. august 2016 Sagsnummer 16-018874 Indhold i miljørapport scoping for: Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk

13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk 15-022379 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune har i 2013 modtaget

Læs mere

Bilag 1: Visualiseringer af stationer

Bilag 1: Visualiseringer af stationer BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER 1 Bilag 1: Visualiseringer af stationer Indhold 1 Visualiseringer 2 1.1 Metode og forudsætninger 2 1.1.1 Beplantningsbælte 3 1.2 Valg af fotopunkter 3 1.2.1 Station

Læs mere

GLÆNØ / FOTOSTANDPUNKT 8 VURDERING, 8MW-OPSTILLING. 40 Vestas V MW. Afstand til nærmeste mølle: m. Fjernzone

GLÆNØ / FOTOSTANDPUNKT 8 VURDERING, 8MW-OPSTILLING. 40 Vestas V MW. Afstand til nærmeste mølle: m. Fjernzone GLÆNØ / FOTOSTANDPUNKT 8 40 Vestas V164-8.0MW Afstand til nærmeste mølle: 21641 m Kamera(meter over havet): 3,3 m VURDERING, 8MW-OPSTILLING Størstedelen af vindmøllerne fremstår med rotorblade fuldt synlige

Læs mere

2005. For at visualiseringerne er sammenlignelige

2005. For at visualiseringerne er sammenlignelige 2005. For at visualiseringerne er sammenlignelige er de gengivet i samme forstørrelse. Eneste undtagelse er enkelte af de viste panoramaer, hvor det har været nødvendigt at formindske billedformatet for

Læs mere

Vindmøller ved Vålse. Visuelt-landskabelig vurdering af sammenhængen mellem Kippinge Kirke ved opstilling af nye vindmøller i et område ved Vålse

Vindmøller ved Vålse. Visuelt-landskabelig vurdering af sammenhængen mellem Kippinge Kirke ved opstilling af nye vindmøller i et område ved Vålse Vindmøller ved Vålse Visuelt-landskabelig vurdering af sammenhængen mellem Kippinge Kirke ved opstilling af nye vindmøller i et område ved Vålse Vindmøller ved Vålse Visuelt-landskabelig vurdering af sammenhængen

Læs mere

REDSKABER TIL PLANLÆGNING AF VINDMØLLEOMRÅDER NORDVIND, 27. NOVEMBER 2008, REDSKABER TIL VINDMØLLEPLANLÆGNING

REDSKABER TIL PLANLÆGNING AF VINDMØLLEOMRÅDER NORDVIND, 27. NOVEMBER 2008, REDSKABER TIL VINDMØLLEPLANLÆGNING REDSKABER TIL PLANLÆGNING AF VINDMØLLEOMRÅDER Placeringsmuligheder set ud fra afstand til beboelse Vindenergien bedst mod vest Kort 5 Vindenergi Kort 3 Afstande til nabobeboelse Mindstefstande til beboelse

Læs mere

Landskabelig vurdering af to eventuelle vindmølleområder i Herning Kommune. Marts-april 2013

Landskabelig vurdering af to eventuelle vindmølleområder i Herning Kommune. Marts-april 2013 Landskabelig vurdering af to eventuelle vindmølleområder i Herning Kommune Marts-april 2013 Indledning Herning Kommune har modtaget to ansøgninger med projektforslag til opstilling af vindmøller i to områder

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 4, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Visualiseringssamling

Visualiseringssamling Visualiseringssamling Syv vindmøller ved Binderup set fra Vestervangsvej og Dalbyneder kirkegård Oversigtskort med fotostandpunkter 1:12.500 / A3 Udpeget fotostandpunkt. Fra Vestervangsvej med kig i østlig

Læs mere

Vedsted Kirke. Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Vedsted Sogn. Foto 1

Vedsted Kirke. Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Vedsted Sogn. Foto 1 Vedsted Kirke Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Vedsted Sogn Beliggenhed Vedsted Kirke ligger i byen Birkelse sydøst for Vedsted Kær i den sydvestlige del af Vendsyssel. Birkelse

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet 15-023871 Sagsfremstilling Baggrund

Læs mere

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112 Hovedforslag 4 stk. SWT113 Alternativ 3 stk. V112 y Visualisering af hovedforslag (4 stk. SWT113) og alternativ (3 stk. V112) set fra Barløsevej 18. 6aNærzone. Afstanden til de nye vindmøller er ved begge

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER

AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER MARTS 2013 FORMÅL, BAGGRUND OG METODE FORMÅL Lejre kommune har i et debatoplæg udpeget 24 potentielle vindmølleområder som har været sendt i offentlighed. Efterfølgende

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 8, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen St. Røttingevej 10, 4733 Tappernøje som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Vindmøller ved Øster Hassing Kær

Vindmøller ved Øster Hassing Kær Vindmøller ved Øster Hassing Kær Mio Schrøder / PlanEnergi, Århus Runa Hyldegård Jepsen / PlanEnergi, Århus VVM-udarbejdelse og planlægning i samarbejde med Aalborg Kommune 1. VVM 2. Projektforslag 3.

Læs mere

Afslag på ansøgning om opstilling af en husstandsmølle på Nørrevej 19, 6990 Ulfborg

Afslag på ansøgning om opstilling af en husstandsmølle på Nørrevej 19, 6990 Ulfborg Side 1/8 NY VINDENERGI ApS Fjordvej 1 7900 Nykøbing M Dato: 13-04-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-167-15 Henv. til: Rikke Rasmussen Byggeri og Ejendomme Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.:9611 7550 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Afslag på ansøgning om husstandsmølle på Rydevej 14, 7830 Vinderup

Afslag på ansøgning om husstandsmølle på Rydevej 14, 7830 Vinderup Side 1/8 DAM & HOVGAARD A/S hau@dogh.dk Aakjærsvej 86 7870 Roslev Dato: 16-12-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-128-15 Henv. til: Rikke Rasmussen Byggeri og Ejendomme Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.:9611

Læs mere

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Udlæg af nye arealer til byzone, Industriområde Nord redegørelse for forholdet til beskyttelsesinteresser Halsnæs Kommune ønsker i forbindelse med Kommuneplan

Læs mere

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 38 VEJLE-EGESKOV MORÆNEFLADE Vejle-Egeskov Moræneflade strækker sig på tværs af kommunens centrale dele fra Kværndrup i sydøst, op forbi Ringe og til Vejle og Nørre Lyndelse

Læs mere

Miljørapport Kapitel 3. Landskabelige forhold

Miljørapport Kapitel 3. Landskabelige forhold Miljørapport Kapitel 3. Landskabelige forhold - Miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 360-21 Forsøgsvindmøller ved Kappel Juni 2009 Indhold Landskabelige

Læs mere

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt.

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt. Højtliggende dyrket flade Højtliggende dyrket flade 12 Højtliggende dyrket flade ikke endeligt fastlagt Grænse Nøglekarakter Store dyrkede flader inddelt af levende hegn. I landskabet ses også enkelte

Læs mere

Miljørapport Lokalplan for et område til boligformål ved Langdalsvej i Sejs/Svejbæk

Miljørapport Lokalplan for et område til boligformål ved Langdalsvej i Sejs/Svejbæk Miljørapport Lokalplan 36-002 for et område til boligformål ved Langdalsvej i Sejs/Svejbæk 1. Indledning 2. Resumé af miljørapport Lokalplanen giver mulighed for boliger i et område nord for Sejs/Svejbæk

Læs mere

OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING

OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING Udvidelse af Endrup Transformerstation Udarbejdet for Energinet.dk Landskabsrådgiver:

Læs mere

Afslag på ansøgning om husstandsmølle på Geddalvej 51, 7830 Vinderup

Afslag på ansøgning om husstandsmølle på Geddalvej 51, 7830 Vinderup Side 1/5 DANSK VINDMØLLEFORMIDLING APS Oddesundvej 183 7755 Bedsted Thy Dato: 06-06-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-75-15 Henv. til: Rikke Rasmussen Byggeri og Ejendomme Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.:9611

Læs mere

3. Påvirkning af landskabet VINDMØLLER VED DRÆBY - MILJØRAPPORT, JANUAR 2009

3. Påvirkning af landskabet VINDMØLLER VED DRÆBY - MILJØRAPPORT, JANUAR 2009 40 Fotostandpunkt N1 NABOER MOD NORDØST Møller Fotostandpunkt N 1:50.000 De 3 ejendomme på Vigerøvej nordøst for mølleområdet er nogle af de nærmeste naboer til de nye møller. Herfra er der enkelte steder

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere

ANMELDELSE AF VINDMØLLEPROJEKT

ANMELDELSE AF VINDMØLLEPROJEKT ANMELDELSE AF VINDMØLLEPROJEKT Dato: 12.09.2013, revideret 22. oktober 2013 Projekt: Herning Varmforzinkning i Vildbjerg. Området ligger godt 1.400 meter vest/sydvest for den nærmeste vindmølle i område

Læs mere

8. juni Afgørelsen er truffet af formanden Birgitte Egelund Olsen og ejendomsmægler MDE Niels Vinther.

8. juni Afgørelsen er truffet af formanden Birgitte Egelund Olsen og ejendomsmægler MDE Niels Vinther. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Udholmvej 5, 7490 Aulum, som følge af opstilling af vindmøller ved Hogager i henhold til lokalplan nr. 1102 for Holstebro Kommune 8. juni

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. august 2012 samledes Taksationsmyndigheden på Ollingvej 20.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. august 2012 samledes Taksationsmyndigheden på Ollingvej 20. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Ollingvej 20, 6933 Kibæk som følge af opstilling af vindmøller ved Assing i henhold til lokalplan nr. 99.T21.1 for Herning Kommune sagsnr.

Læs mere

Kommuneplantillæg og forslag til fælles lokalplan nr for Vejle Kommune og nr. 331 for Ikast-Brande Kommune

Kommuneplantillæg og forslag til fælles lokalplan nr for Vejle Kommune og nr. 331 for Ikast-Brande Kommune Velkommen til borgermøde om Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej Kommuneplantillæg og forslag til fælles lokalplan nr. 1223 for Vejle Kommune og nr. 331 for Ikast-Brande Kommune Hotel Dalgas, Brande

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Notat. Vindmøller på Mejlflak supplerende oplysninger. Til Aarhus Byråd. Planlægning og Byggeri. Den 10. oktober 2012

Notat. Vindmøller på Mejlflak supplerende oplysninger. Til Aarhus Byråd. Planlægning og Byggeri. Den 10. oktober 2012 Notat Til Aarhus Byråd Den 10. oktober 2012 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Vindmøller på Mejlflak supplerende oplysninger 1. Konklusion Dette notat indeholder redegørelser og svar

Læs mere

Vindmøllepark ved Hogager

Vindmøllepark ved Hogager Vindmøllepark ved Hogager VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2015 HOLSTEBRO KOMMUNE Forord Holstebro Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af vindmøller ved Hogager. Ansøgeren ønsker at opstille

Læs mere

Miljørapport Kapitel 3. Landskabelige forhold - Miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljørapport Kapitel 3. Landskabelige forhold - Miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljørapport Kapitel 3. Landskabelige forhold - Miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 360-21 Forsøgsvindmøller ved Kappel Juni 2009 Indhold Landskabelige

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Afslag på ansøgning om opstilling af husstandsmølle på Nørrevej 15, 6990 Ulfborg

Afslag på ansøgning om opstilling af husstandsmølle på Nørrevej 15, 6990 Ulfborg Side 1/7 NY VINDENERGI ApS Fjordvej 1 7900 Nykøbing M Dato: 06-04-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-162-15 Henv. til: Rikke Rasmussen Byggeri og Ejendomme Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.:9611 7550 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

8. juni Afgørelsen er truffet af formanden Birgitte Egelund Olsen og ejendomsmægler MDE Niels Vinther.

8. juni Afgørelsen er truffet af formanden Birgitte Egelund Olsen og ejendomsmægler MDE Niels Vinther. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Brogårdvej 3, 7490 Aulum, som følge af opstilling af vindmøller ved Hogager i henhold til lokalplan nr. 1102 for Holstebro Kommune 8.

Læs mere

Lokalplan nr Forslag. Lokalplan for et område til vindmøller sydvest for Hogager. Maj 2015 HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Forslag. Lokalplan for et område til vindmøller sydvest for Hogager. Maj 2015 HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan for et område til vindmøller sydvest for Hogager Forslag Maj 2015 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til lokalplanforslaget Offentlig fremlæggelse Forslaget til lokalplan er fremlagt offentligt

Læs mere

Demonstrationsmøller ved Frederikshavn Æstetisk vurdering og visualisering Delrapport til VVM-redegørelse Januar 2008

Demonstrationsmøller ved Frederikshavn Æstetisk vurdering og visualisering Delrapport til VVM-redegørelse Januar 2008 Demonstrationsmøller ved Frederikshavn Æstetisk vurdering og visualisering Delrapport til VVM-redegørelse Januar 2008 Forord Dette hæfte redegør for - og vurderer - de landskabelige og visuelle konsekvenser

Læs mere

Køge Unitterminal. VVM-redegørelse og miljøvurdering BILAG

Køge Unitterminal. VVM-redegørelse og miljøvurdering BILAG Køge Unitterminal VVM-redegørelse og miljøvurdering BILAG Marts 2015 Køge Unitterminal VVM Bilag 1 Bilag 1 Anlægstidsplan Køge Unitterminal VVM Bilag 1 Køge Unitterminal VVM Bilag 2 Bilag 2 Støjkonturkort

Læs mere

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision:

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision: SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP dato: 18.03.2014 sagsnr.: 1723-300 revision: A GRUNDEN Høje Kejlstrup hører til de nordligst beliggende boligområder i Silkeborg inden det

Læs mere

Sagen behandles første gang politisk på Miljø, energi og udviklingsudvalgets møde den 7. juni 2013.

Sagen behandles første gang politisk på Miljø, energi og udviklingsudvalgets møde den 7. juni 2013. Notat om betydningen af vindmøller ved Turebylille for Stevns Kommunes udvikling Dette notat er lavet i forbindelse med udarbejdelse af sagsfremstilling om Stevns Kommunes indsigelse mod Faxe Kommunes

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

Anmeldelse om opstart af VVM arbejde i henhold til VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse om opstart af VVM arbejde i henhold til VVM bekendtgørelsen Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Att.: Louise Rom Weikert Tel +45 5195 8742 casper@jyskvindenergi.dk Anmeldelse om opstart af VVM arbejde i henhold til VVM bekendtgørelsen I henhold

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

BY, ERHVERV OG KULTUR

BY, ERHVERV OG KULTUR BY, ERHVERV OG KULTUR Notat med forvaltningens vurderinger af de ansøgte vindmølleområder Område 1 Bjørnkjærvej, Vest for Haderup Placering: Bjørnkjærvej, ca. 1,5 km vest for Haderup Projektforslag: 3

Læs mere

Kopi af afgørelsen er sendt til. Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på.

Kopi af afgørelsen er sendt til. Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vindingholmvej 19, 8920 Randers NV som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune

Læs mere

Bilag 1 Visuelle forhold

Bilag 1 Visuelle forhold Nuværende forhold Det nuværende kystlandskab på Østamager er lavt med kun små højdevariationer. Amager Strandvej ligger ca. 2 m over daglig vande, og de åbne græs-, sand og klitflader ud mod vandet ligger

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup Til borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i det udlagte vindmølleområde Dato: 27. oktober 2014 Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 9670 Løgstør Sagsnr.: 820-2014-26025 Dokumentnr.: 820-2014-218744

Læs mere

Lokalplan nr Lokalplan for et område til vindmøller sydvest for Hogager. Oktober 2015 HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Lokalplan for et område til vindmøller sydvest for Hogager. Oktober 2015 HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan for et område til vindmøller sydvest for Hogager Oktober 2015 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til lokalplanen Byrådet har vedtaget en lokalplan for et område til vindmøller sydvest for Hogager.

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 103 Avernakø Avernakø er en del af det Sydfynske Øhav og dækker et areal på omkring 5km 2. Øen ligger med en afstand til kysten af Fyn på 4-4,5km. Mod nord/nordvest ligger Bjørnø,

Læs mere

Afslag på ansøgning om husstandsmølle på Dueholmvej 2, 7800 Skive

Afslag på ansøgning om husstandsmølle på Dueholmvej 2, 7800 Skive Side 1/5 ZENIA ENERGY A/S Fabrikvej 12 8800 Viborg Dato: 14-06-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-142-15 Henv. til: Rikke Rasmussen Byggeri og Ejendomme Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.:9611 7550 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Omø Syd Havmøllepark SKAL DER EN MARKERING + TEKST IND, DER ANGIVER HVOR MØLLENE ER??

Omø Syd Havmøllepark SKAL DER EN MARKERING + TEKST IND, DER ANGIVER HVOR MØLLENE ER?? SKÆLSKØR / FOTOSTANDPUNKT 4 40 Vestas V164-8.0MW Afstand til nærmeste mølle: 17377 m Kamera (meter over havet): 6,5 m SKAL DER EN MARKERING + TEKST IND, DER ANGIVER HVOR MØLLENE ER?? VURDERING, 8MW-OPSTILLING

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Vindmølleområde ved Gårestrup. Offentlig fremlagt XX.XX.XX - XX.XX.XX

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Vindmølleområde ved Gårestrup. Offentlig fremlagt XX.XX.XX - XX.XX.XX Nørlevvej Offentlig fremlagt XX.XX.XX - XX.XX.XX Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 - Vindmølleområde ved Gårestrup Liver Å Gårestrupvej Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Vejledning

Læs mere

N11 INDSYN FRA VEJRUMSTAD

N11 INDSYN FRA VEJRUMSTAD Fotostandpunkt N11 INDSYN FRA VEJRUMSTAD 3. Påvirkning af landskabet Nye vindmøller Eksisterende vindmøller Fotostandpunkt Mål 1:50.000 Vejrumstad ligger som den nærmeste landsby i forhold til møllerområdet,

Læs mere

Du har i en afgørelse af fået tilladelse til at opføre en kornsilo på 12,6 meters højde.

Du har i en afgørelse af fået tilladelse til at opføre en kornsilo på 12,6 meters højde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK CHRISTIAN RIIS SINDBERG Kallerupvej 5 7790 Thyholm DATO 09-07-2015 Opførelse af en kornsilo på ejendommen

Læs mere

Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD. November 2013, offentlig høring

Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD. November 2013, offentlig høring - Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD November 2013, offentlig høring 1 af 17 Del 1 Forslag til Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM redegørelse

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 101 Bjørnø Bjørnø ligger i den vestlige del af det Sydfynske Øhav i en afstand fra kysten af Fyn og Faaborg på omkring 2,5km. Øen ligger i de indre dele af Øhavet med Horne

Læs mere

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre retningslinjerne for afgrænsningen af og antallet af samt højden på vindmøller i det

Læs mere

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 Thurø Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt. Sammensat jordbrugslandskab, med skrånende terræn, og rransparente hegn med varierende

Læs mere

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2013 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: - At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleormåde

Læs mere

Visualiseringer af solcelleanlæg ved Dianalund

Visualiseringer af solcelleanlæg ved Dianalund Visualiseringer af solcelleanlæg ved Dianalund Solcelleprojektet er placeret på nedenstående matrikler. 11d, 14a, Tersløse By, Tersløse Med et samlet anlægsareal på ca. 20 hektar Med henblik på at visualisere

Læs mere