Forstad på Forkant Strategi for Albertslund Forstad på Forkant. Strategi for Albertslund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forstad på Forkant Strategi for Albertslund Forstad på Forkant. Strategi for Albertslund"

Transkript

1 Forstad på Forkant Strategi for Albertslund Forstad på Forkant Strategi for Albertslund

2 Fremtidens velfærdssamfund Vi lever i et velfærdssamfund, som er vokset frem gennem de seneste 50 år. Også Albertslund er vokset frem gennem de seneste 50 år, og byen blev netop skabt i billedet af det nye velfærdssamfund. I dag er velfærdssamfundet under pres. Stagnerende vækst, flere ældre og færre i den arbejdsdygtige alder er med til at udfordre økonomien - også i Albertslund. Derfor skal vi i fællesskab udvikle Albertslund til fremtidens velfærdssamfund. Vi har udviklet byen med vægt på børn og unge, kultur og miljø, som er mærkesager i Albertslunds fælles vision. De udgør fundamentet for at skabe fremtidens velfærdssamfund,hvor mennesket er først, og hvor alle deltager aktivt. Fællesskabet skal ikke kun levere børnepasning, cykelstier og dagpenge. Det skal også give mulighed for at være en del af noget større, som kan skabe værdi for det enkelte menneske. Albertslunds historie bygger på fællesskab og på ønsket om at skabe noget nyt. Derfor er det oplagt, at vi også tegner fremtidens by og velfærdssamfund i et fællesskab mellem borgere, politikere og kommunens ansatte. Et nyt velfærdssamfund bygger på en række grundlæggende forandringer hos os alle, og derfor skal vi alle være med. Med Forstad på Forkant skaber vi rammerne for de forandringer, som skal føre til fremtidens by og fremtidens velfærdssamfund. Opgaven med at skabe de nødvendige forandringer er stor og kræver en fokuseret indsats. Derfor er denne strategi en prioriteret strategi, der har få men ambitiøse mål, som vi vil arbejde målrettet på at nå. Albertslund er et fælles projekt. Steen Christiansen Borgmester 2

3 Forstad på Forkant Forstad på Forkant er strategien for Albertslunds udvikling frem mod Strategien bygger på Vision for Albertslund, som stadig udgør fundamentet for byens drift og udvikling. Med Forstad på Forkant tager Kommunalbestyrelsen en række initiativer for at sikre Albertslund som en levende og attraktiv by, hvor alle bidrager til at møde fremtidens udfordringer og skabe et godt liv. Strategien har tre temaer: Det bedste i mennesket Mennesker i fællesskab Den levende by Mennesket er i centrum, og alle skal udvikle det bedste af sig selv. Derfor vil vi udfordre alle, så det enkelte menneskes ressourcer og potentialer bringes i spil. Det er fundamentet for at skabe sig et godt liv og for at indgå i fællesskabet. Fællesskabet kan give noget til alle, og alle kan bidrage til det. Samtidig er fællesskabet afgørende for at løfte fremtidens udfordringer. Derfor vil vi gøre adgangen til fællesskabet lettere, og flere skal bidrage til det. Byen er scenen for menneskenes og fællesskabets liv, og derfor skal byen skabe muligheder for livets udfoldelse både arbejdslivet, familielivet og kultur- og fritidslivet. Vi skal både arbejde med rammerne og indholdet, hvis vi fortsat vil sikre en levende by. En forudsætning for at skabe fremtidens velfærdssamfund er, at vi sammen med andre skaber nye løsninger og bæredygtig vækst. Flere af de udfordringer, vi står overfor, kan vi ikke løfte alene. Derfor skal vi samarbejde bredt med borgere, virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige organisationer for at sikre fremtidens innovative løsninger og det økonomiske fundament for disse. Sammen skal vi udvikle konkrete løsninger til gavn for borgerne i Albertslund og til inspiration for omverdenen. Forstad på Forkant er i sig selv et resultat af en ny måde at arbejde på. Strategien er blevet til i samarbejde mellem politikere, borgere, erhvervsliv, eksperter og kommunens ansatte. 3

4 DEN BEDSTE DET LEVENDEI MENNESKET BY Ethvert menneske er 100 % egnet og skal udfordres til at finde netop sine styrker og potentialer. Derfor vil vi være på forkant og ikke kun tilbyde det, der bliver efterspurgt, men udfordre alle, så de udvikler det bedste af sig selv. 4

5 Det bedste i mennesket Ethvert menneske er unikt, og vi skal have fokus på det enkelte menneskes kompetencer og potentialer gennem hele livet. Vi skal møde borgeren, hvor han eller hun er, og herfra skal vi udfordre det enkelte menneske til at udvikle det bedste af sig selv inden for rammerne af fællesskabet. Alle skal have mulighed for at indgå i fællesskaber. Derfor skal vi udfordre den enkelte og sikre gode rammer, så alle lærer at begå sig i fællesskaber. Det gælder ikke mindst i skolen, hvor vi skal sikre, at der er kompetencer til stede omkring det enkelte barn, som giver det mulighed for at udvikle sig i fællesskabet. Uddannelse er en væsentlig forudsætning for at skabe sit eget liv. Derfor skal vi udfordre de unge på deres fremtid. I skolen skal vi sikre, at de unge opnår de nødvendige kompetencer og motiveres til videre uddannelse. Mål Efter skolen skal vi møde de unge med et sammenhængende tilbud om uddannelse og rådgivning sammen med en forventning om, at de tager teten i deres eget liv. På den måde hjælper og udfordrer vi de unge til at finde deres egen vej ind i voksenlivet. Alle vil gerne kunne klare sig selv, og derfor er det vigtigt at tage udgangspunkt i det enkelte menneskes ressourcer. Vi skal i fællesskab tænke velfærd på en ny måde, så ikke mindst de ældre får frisat energi og forbliver et aktiv for lokalsamfundet. Christian Brix, Falck Danmark a/s, deltager på 2-dages workshop om Forstad på Forkant, maj Sundhed gennem hele livet er en væsentlig forudsætning for at udvikle det bedste af sig selv. Det gælder både den fysiske, psykiske og sociale sundhed. Vi kender betydningen af forkert kost, rygning, for meget alkohol og for lidt motion. Derfor skal vi udfordre alberts lunderne på deres livsstil, når vi udvikler sundheds indsatser og muligheder for bevægelse i byens rum og grønne områder. Den psykiske og sociale sundhed er tæt forbundet med den fysiske sundhedstilstand og med oplevelsen af livskvalitet. Livskvalitet er noget meget personligt, der defineres forskelligt fra menneske til menneske. Derfor skal vi styrke og udfordre den enkelte til selv at skabe et meningsfuldt liv både i ungdommen og i alderdommen. Samtidig skal vi bruge kulturen og fællesskabet som mulighed for at øge livskvaliteten. Vi inkluderer 96 % af skolebørnene 85 % gennemfører en ungdomsuddannelse Albertslunderne er lige så sunde som de øvrige borgere i Region Hovedstaden 65 % af borgerne over 75 år har ikke behov for hjælp i dagligdagen Styrke den inkluderende tilgang gennem arbejdet med barnet i fællesskabet Starte den inkluderende praksis allerede i dagtilbuddene og sikre gode overgange i barnets liv Styrke personalets kompetencer til at tage hånd om børns forskellige behov At forældrene støtter børnene i at udvikle og indgå i fællesskaber Styrke folkeskoleelevernes motivation og deres faglige, sociale og personlige kompetencer til videre uddannelse Skabe attraktive uddannelsestilbud, for eksempel gennem etablering af Campus Albertslund Sikre sammenhængende uddannelsestilbud, bedre rådgivning og praktikpladser i samarbejde med skolerne, UU-Vestegnen, Jobcentret og erhvervslivet At de unge afklarer deres drømme og tager medansvar for at forfølge dem Forebygge livsstilssygdomme gennem strukturelle og individorienterede tiltag, som gør det sunde valg nemt Udvikle sundhedsindsatser rettet mod særlige målgrupper Øge kvaliteten i det nære sundhedsvæsen gennem samarbejde og koordinering mellem kommune, region og de praktiserende læger At albertslunderne tager deres helbred alvorligt og tager medansvar for at forbedre det Arbejde systematisk med at forbedre borgernes forudsætninger for mestring af eget liv Afprøve nye velfærdsteknologier Øge seniorernes deltagelse i kultur- og fritidstilbud gennem indsatser målrettet særlige grupper af borgere At de ældre bruger de ressourcer, de har, og er åbne over for nye løsninger 5

6 DEN LEVENDEI FÆLLESSKAB MENNESKER BY Fællesskabet er forudsætningen for en levende by. Det giver værdi, både når vi bidrager, og når vi modtager. Derfor vil vi være på forkant ved at gøre adgangen til fællesskabet lettere og få alle til at tage et ansvar for hinanden og for byen. 6

7 Mennesker i fællesskab Fællesskabet er fundamentet i Albertslunds historie og fremtid. I Albertslund skal alle mærke fællesskabet og kunne identificere sig med byen. Derfor skal albertslundernes forskellige ressourcer bringes i spil, så de indgår i og bidrager til fællesskabet både for at skabe værdi for andre og for sig selv. Kultur, by og mennesker hænger uløseligt sammen, og et aktivt kultur- og fritidsliv er et vigtigt udgangspunkt for fællesskabet. Albertslunds mange kulturinstitutioner spiller godt sammen med de mange aktive albertslundere, der udfolder livet i byen, og kulturen er med til at skabe identitet i fællesskabet. Vi skal skabe bedre rammer for fritids- og foreningslivet, så endnu flere borgere får lyst til at bruge deres fritid aktivt i Albertslund. Vi skal have fokus på de synergier, der kan opstå, når mennesker mødes om fælles faciliteter, ressourcer og oplevelser. Det kan lægge grunden for nye fællesskaber og føre til, at brugerne går ind i det arbejde, der ligger omkring deres fritidsliv. Albertslund er en del af verden, hvilket afspejles i byens befolkning. Med byens mangfoldighed som vores styrke, skal vi have fokus på den ressource, byens mange fællesskaber udgør. Gennem dialog skal vi arbejde for, at Det er en givende oplevelse at være med til at gøre noget for hinanden. Det opfylder især mine behov for samhørighed, samarbejde og fællesskab. Wenkina Weidner, borger, deltager på 2-dages workshop om Forstad på Forkant, maj disse fællesskaber tager del i det store fællesskab og er med til at præge byen med deres forskellige aktiviteter og frivillige engagement. Samtidig skal vi understøtte, at nye og anderledes fællesskaber opstår, og at borgere kan mødes mere spontant om aktuelle begivenheder. Dialogen skal også gælde byens virksomheder, som skal inviteres til at deltage i byens aktiviteter. Både fællesskaberne og den enkelte borger skal have mulighed for at få indflydelse på byens udvikling. Vi skal inddrage og involvere borgerne på nye måder, så vi får nye idéer og tanker ind i fremtidsplanerne. Mål 20 % flere deltager i fritidstilbud og foreningsliv Udvikle nye tilbud målrettet særlige grupper af borgere gennem samarbejde med fritids- og foreningslivet Forbedre vores kommunikation for at tiltrække nye brugere af foreninger og fritidstilbud Fastholde brugerne gennem strukturelle tiltag, for eksempel koordinering af forskellige fritidstilbud. At fritids- og foreningslivet tager aktivt del i at tiltrække og fastholde brugerne Halvdelen af albertslunderne udviser aktivt medborgerskab Gå i dialog med Albertslunds mange små fællesskaber om, hvordan de kan bidrage til et større fællesskab Afprøve nye metoder til at inddrage og involvere borgerne i nytænkningen af byen Gå i dialog med de lokale virksomheder om, hvordan de kan udvise socialt ansvar i lokalsamfundet At albertslunderne ser deres egen aktive deltagelse som en forudsætning for velfærdssamfundet Alle albertslundere føler sig som en del af et fællesskab Tilbyde rammer, som understøtter, at frivillige kan løfte opgaver, der kommer fællesskabet til gode. Mobilisere borgere, både i etablerede og i midlertidige sammenhænge, til at udvikle netværk Samarbejde med boligområder og andre etablerede fællesskaber om at styrke og udvide de nære fællesskaber At albertslunderne er åbne for at inddrage hinanden og selv indgå i fællesskaber 7

8 DEN LEVENDE BY Albertslund har brug for mere af det hele mere liv, flere borgere, flere arbejdspladser. Derfor vil vi være på forkant og løfte Albertslund ind i fremtiden gennem en visionær og bæredygtig byudvikling og modernisering. 8

9 Den levende by I Albertslund udfolder livet sig overalt i kommunen i landsbyerne, i boligområderne og i midtbyen. For at sikre endnu mere liv og vitalitet skal byen fornys. omdanne byen ud fra fremtidens behov og med respekt for Albertslunds tradition for gennemtænkt byplanlægning og miljømæssig og social bæredygtighed. Albertslund skal fortsat være en by, vi som mennesker bliver bevæget i både fysisk og mentalt. Kulturen skaber identitet hos den enkelte og i fællesskabet. Derfor skal vi som en ung by bruge kulturen og historien aktivt i omdannelsen af byen. Det store træk i midtbyen ligger i udbygningen af Albertslund Centrum, med plejecenter, sundhedshus og flere butikker, og i en ny anvendelse af Vridsløselille Statsfængsel, når det afvikles som fængsel. skabe en tættere midtby med flere gode byrum, som giver plads til flere mennesker, flere arbejdspladser og mere liv. En tæt by omkring stationen giver samtidig flere adgang til en bæredygtig transport. Mål Vores industriområder står også over for en omdannelse. Hvor midtbyen i højere grad retter sig mod det lokale liv, har vores industriområder et regionalt og globalt perspektiv. Som en del af Ringbyvisionen, der omhandler en byudvikling langs den kommende letbane mellem Ishøj og Lyngby, vil vi skabe en bæredygtig by- og erhvervsudvikling, som understøtter væksten i hele Hovedstadsområdet. Da jeg flyttede hertil, opdagede jeg hurtigt, at Albertslund har noget særligt - at der er et fællesskab eller en samhørighed i byen. Hvis flere skal få øjnene op for Albertslund, skal denne særlige Albertslundånd udbredes. Den skal være vores signatur og identitet. Michael Dreyer, borger, deltager på 2-dages workshop om Forstad på Forkant, maj Hensynet til miljøet er et fundament, som hele Albertslunds drift og udvikling bygger på. Der er kort sagt miljø i alt, hvad vi gør. Ikke kun når vi udvikler byen, men også når vi passer vores børn og vores grønne områder. gøre en endnu større forskel for miljøet gennem samarbejder med andre kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner. Det giver os mulighed for at løfte andre og større udfordringer og øge vores indflydelse på den miljøpolitiske dagsorden. En af vores store udfordringer gælder moderniseringen af byens boliger. Her vil vi stille os til rådighed som klimalaboratorium og sammen med andre udvikle nye klimavenlige løsninger, der er til gavn for nuværende og kommende albertslundere. Flere og mere mangfoldige oplevelser i byens rum Vi har 2000 flere arbejdspladser 500 unge familier etablerer sig årligt i Albertslund Albertslund udleder 25 % mindre CO 2 Etablere samarbejde med foreninger, skoler og erhvervsliv for at sikre flere offentlige arrangementer bygge en by, der indbyder til aktiviteter og aktive oplevelser Inddrage naturen som et nærværende element i bybilledet At albertslunderne bruger byen og åbner deres aktiviteter for fællesskabet Udvikle Hersted Industripark og Ringbyen med fokus på bæredygtig vækst Skabe arbejdspladser i midtbyen inden for offentlig service, detailhandel og lokale servicefag Skabe et sundhedscenter og et samarbejde med regionalt fokus omkring sundhed At eksisterende og nye virksomheder indgår aktivt i udviklingen og moderniseringen af byens erhvervsområder Synliggøre det gode liv i Albertslund for potentielle tilflyttere Energirenovere og modernisere byens boliger Udvikle moderne og alsidige boformer i samarbejde med kommende beboere At potentielle tilflyttere udfordrer os på rammerne for det gode liv i Albertslund Styrke den offentlige/private grønne innovation gennem projekter med kommunerne i Green Cities og partnerne i Gate 21 Arbejde systematisk med miljø og klima i alle vores aktiviteter Udføre klimaaktiviteter inden for områderne bolig, erhverv, transport og kommunen som virksomhed At borgere, erhvervsliv og kommunens ansatte bidrager til en bæredygtig udvikling 9

10 På vej mod kommuneplan 2013 Forstad på Forkant viser den overordnede retning for Albertslunds udvikling og sætter samtidig rammerne for den kommende revision af kommuneplanen. Forstad på Forkant er også strategi for kommuneplanlægningen, og derfor skal kommuneplanen være med til at sikre, at temaerne og målene i Forstad på Forkant realiseres. Kommuneplan skal revideres i sin helhed, og ud over temaer og mål i Forstad på Forkant vil andre emner, som har betydning for byens fysiske udvikling og udformning, blive behandlet. Det drejer sig især om bevaringsværdige bygninger, centerstruktur og kulturarvsmiljøer samt en fortætning og omdannelse af byen. Endelig kan en boligudvikling i Vridsløselille Landsby komme på tale. Revisionen af kommuneplanen vil også sikre de statslige interesser og understøtte den ønskede udvikling i regionen. Kommune- og lokalplanlægning Kommuneplan blev vedtaget i juni De kommuneplantillæg og de lokalplaner, der er vedtaget siden da, er en del af grundlaget, når en ny kommuneplan skal udarbejdes. I perioden 2010 til 2011 er der vedtaget to tillæg til kommuneplanen og to lokalplaner. Lokalplan nr med tilhørende tillæg til kommuneplan giver mulighed for en fortætning af den vestlige del af Albertslund Centrum. Lokalplan nr. 12.6, som også indeholder kommuneplantillæg for Bakkegården i Vridsløselille Landsby, muliggør at gården omdannes til 13 boliger. 10

11 11

12 Ny strategi - Samme vision Forstad på Forkant bygger på Vision for Albertslund fra 2003, som stadig udgør fundamentet for byens drift og udvikling, og som indeholder de tre mærkesager: Børn og unge, kultur og miljø. Forstad på Forkant er strategien for Albertslunds udvikling frem mod Den opfylder kravene til tre forskellige publikationer, som kommunen er forpligtiget til at udarbejde: En kommuneplanstrategi, en agenda 21 strategi og en kvalitetskontrakt. Kommuneplanstrategien udpeger retningen for byens udvikling og lægger op til den kommende kommuneplan, som skal være færdig i Agenda 21 strategien viser, hvordan der skal arbejdes med miljøet, og kvalitetskontrakten beskriver udviklingen af kommunens service til borgerne. I det daglige arbejde vil Forstad på Forkant være en overlægger for de forskellige fagområders strategier og politikker. Dermed sikres et fælles fokus på byens udvikling. Strategien indeholder de mål, der skal arbejdes med og enkelte overordnede veje til at nå målene. Disse suppleres af en række specifikke handlinger, som beskrives i de strategier og handlingsplaner, der udarbejdes i samarbejde mellem de berørte forvaltninger. Der vil løbende blive fulgt op på arbejdet med at realisere målene i Forstad på Forkant.

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Udviklingsstrategien er det øverste styringsdokument for den samlede

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Ringsted hjertet ligger i midten

Ringsted hjertet ligger i midten VISION Ringsted hjertet ligger i midten Ringsted er en attraktiv bosætningskommune. Vi udnytter den centrale placering, de mange muligheder og de trygge rammer til at være det foretrukne sted at bo og

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK 2017-2020 Forord Sundhed med lyst til livet! Sundhed handler om at have det godt! Det er individuelt for os, hvornår vi har det godt, men at have lyst til at

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kommunaldirektørens område Udvikling Kommunikation Sagsbehandler: Bodil Ulff Larsen En vision for Hvidovre Kommune 28.02.2013/bll Kommunalbestyrelsen har gennem en længere periode

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by Kommuneplan 2009 Vallensbæk - en levende by Vallensbæk Kommune Marts 2010 Vallensbæk Kommune Høring Den 2. december 2009 blev Kommuneplan 2009 endeligt vedtaget af Vallensbæk Kommunes kommunalbestyrelse.

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne Albertslund 2014-2017 socialdemokraterne Sammen om Albertslund Socialdemokraterne i Albertslund har stået i spidsen for udviklingen af Albertslund som et moderne velfærdssamfund, hvor børn, miljø, kultur

Læs mere

Handicappolitik Med plads til alle

Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Denne politik retter sig mod borgere, der har varige begrænsninger af fysisk eller psykisk karakter. Udgangspunktet for Hedensted Kommunes

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune Det gode skoleliv Glostrup Kommune Forord Børne- og Skoleudvalget har fokus på børn og unges trivsel, læring og uddannelse. Vi ønsker, at børn og unge i Glostrup Kommune udvikler sig og uddanner sig til

Læs mere

Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitik Frivillighedspolitik 2 Forord 3 På Frederiksberg har vi en lang og fin tradition for, at mange gør en forskel ved at være aktive som frivillige. Det frivillige arbejde gør en stor forskel for de, som umiddelbart

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig.

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig. Ung, Aktiv, Ansvarlig s Ungdomspolitik side 1 Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober 2008 Forord Unge i Struer ligner unge i resten af landet på alle væsentlige områder. De har en travl hverdag med venner,

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

gladsaxe.dk Ungestrategi

gladsaxe.dk Ungestrategi gladsaxe.dk Ungestrategi 2015-2019 Indhold Indledning... 3 Strategi med bredt sigte... 3 Fælles udfordringer på ungeområdet... 3 Sammenhæng til andre politikker og strategier... 3 Strategiens målgrupper...

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

KV2017 VALGPROGRAM I RUDERSDAL

KV2017 VALGPROGRAM I RUDERSDAL KV2017 VALGPROGRAM RUDERSDAL LANDETS BEDSTE STED AT BO Venstre vil med Borgmester Jens Ive i spidsen gå forrest for at udvikle Rudersdal Kommune som en moderne og innovativ servicevirksomhed med fokus

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser?

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Oplæg ved Centerchef for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Hvorfor kan idræt, kultur og

Læs mere

Ishøjs medborgerpolitik

Ishøjs medborgerpolitik Ishøjs medborgerpolitik Kom med, borger Bland dig i byen Ishøj Kommune Kom med, borger I Ishøj er mangfoldighed en styrke. Derfor går Ishøj Kommune nye veje ved at indføre en medborgerpolitik, der er for

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017. Godkendt i byrådet den 28. februar 2013.

Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017. Godkendt i byrådet den 28. februar 2013. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017 Godkendt i byrådet den 28. februar 2013. INDLEDNING... 3 DEN RØDE TRÅD... 3 RELATIONER... 5 FOKUSOMRÅDE... 5 LÆRING OG UDVIKLING... 6 FOKUSOMRÅDE... 2

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Kan vi måle værdien? Et kommunalt perspektiv på effektmåling. når dét vi forsøger at måle, er hverdagens fællesskaber

Kan vi måle værdien? Et kommunalt perspektiv på effektmåling. når dét vi forsøger at måle, er hverdagens fællesskaber Kan vi måle værdien? Et kommunalt perspektiv på effektmåling når dét vi forsøger at måle, er hverdagens fællesskaber WORKSHOP?? Program for de næste 45 minutter: Præsentation Kort om Center for Civilsamfund

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016 Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Oslo 29. januar 2016 Agenda Frivilligcentrene i Danmark Finansiering Frivilligheden i en brydningstid Evaluering af Frivilligcentrene

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Godkendt af byrådet den XXXXXXXX Indhold Forord 3 Baggrund 4 2 Hvordan har vi det i Sønderborg Kommune? 7 Vision for sundhedspolitikken 8 Fra vision

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED 2017 VENSTRE I FREDERICIA Vision Fremtidens Fredericia skal være centrum for udvikling og vækst. Med stolthed skal vi i Fredericia gå endnu

Læs mere

Sammen skaber vi sundhed

Sammen skaber vi sundhed Sammen skaber vi sundhed Sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Vision...5 Sundhedspolitikkens fem temaer: Sunde børn og unge i trivsel...6 Mere sundhed for alle...7

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Kommunikationskompassset. Strategisk kommunikation - Albertslund Kommune 2012-15

Kommunikationskompassset. Strategisk kommunikation - Albertslund Kommune 2012-15 Kommunikationskompassset Strategisk kommunikation - Albertslund Kommune 2012-15 VORES BY FÆLLESSKAB OG KREATIVITET Børnenes by Erhvervskommune Klimalaboratorium Hvad skal kommunikationskompasset? Et kompas

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 2015-2017 I Aalborg Kommune vil vi have at alle børn og unge trives. Byrådet besluttede den xx. juni 2015 Aalborg Kommunes nye Børne- og Ungepolitik. Politikken gælder byrådsperioden

Læs mere

Ishøj, en sund kommune for alle

Ishøj, en sund kommune for alle 1 Vision Ishøj Kommunes Sundhedspolitik bygger på følgende vision: I Ishøj Kommune vil arbejde for at forbedre folkesundheden. I samarbejde med borgerne vil vi gøre det nemt at træffe det sunde valg og

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere