mas aster Master i skat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mas aster www.cbs.dk/mas Master i skat"

Transkript

1 mas as aster skat Master i skat

2 2 mas master i skat Formål og baggrund Læring, herunder livslang læring, spiller en stigende rolle i det moderne samfund. Det er vigtigt, at du løbende vurderer dit eller afdelingens behov for udvikling af kvalifikationer og kompetencer. Med den 2-årige deltidsuddannelse Master i Skat opnår du det højeste kompetenceniveau inden for skatteområdet, således at du kan yde en optimal og korrekt løsning af skatteopgaven i Danmark. Master i Skat formidler specifik viden om og forståelse for anvendelse af teori og empiri ved analyse og korrekt løsning af skatteopgaven i Danmark - både hvad angår den subjektive og den objektive skattepligt, herunder den formelle og materielle skatteret. Den henvender sig til medarbejdere og chefer i private virksomheder og i det offentlige samt til selvstændige erhvervsdrivende, som ønsker at udvikle faglige og personlige kompetencer på højeste niveau. Uddannelsen, der er godkendt af Ministeriet for Forskning, Innovation og videregående uddannelser, udbydes af Copenhagen Business School (). Enkeltfag som efteruddannelse Da både de obligatoriske og valgfrie fag kan læses som enkeltfag, kan uddannelsen også anvendes som fagspecifik efteruddannelse efter behov på den enkelte arbejdsplads Det uddannelsesmæssige sigte er: at forstå og anvende teorier og arbejdsmetoder, der knytter sig til skatteopgaven at analysere, evaluere og teste regler og praktisk regelanvendelse på skatteområdet at kunne danne synteser, som grundlag for korrekt valg mellem alternative løsningsmodeller.

3 mas master i skat 3 Opbygning Hvert fag strækker sig over et semester og er normeret til 7½ ETCS. Masterprojektet er normeret til 12 ECTS, Juridisk metode til 3 ECTS og tillægsmodulet til Skatte- og afgiftsproces er på 2½ ETCS. Master i Skat er tilrettelagt som et videregående deltidsforløb over to år, men kan dog gennemføres over længere tid. Den bygger på en tværfaglig problemorienteret tilgang og vil i sin tilrettelæggelse søge at inddrage deltagernes viden og erfaring. I uddannelsen indgår obligatoriske og valgfrie fag, der sikrer en bred og specifik viden. Uddannelsen afsluttes med et mas terprojekt. Uddannelsen er tilrettelagt som en kombination af forskellige indlæringsformer, herunder dialogundervisning, øvelser og forelæsning. Forskningsbaseret undervisning Undervisningen varetages af højt kvalificerede specialister, herunder forskere, med fundament i et nationalt fagligt netværk og udgangspunkt i følgende miljøer: Universiteterne Handelshøjskolerne Advokatfirmaer Revisionsfirmaer SKAT Herudover kan der indgå relevante ressource-personer fra ind- og udland. Som led i den løbende kvalitetssikring vil undervisning og undervisere systematisk blive evalueret. Underviserne på uddannelsen kan du finde på Undervisningen foregår på: Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg Telefon Der kan oprettes hold andre steder i landet. Master i Skat er akkrediteret og godkendt af det danske akkrediteringsråd. Arbejdsbelastningen for hele forløbet svarer til ét årsværk, der defineres som en heltidsstuderendes arbejde (studium) i ét år. Et årsværk svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point). Obligatoriske fag Valgfrie fag Erhvervsbeskatning Kapitalgevinstbeskatning II International skatteret I Kapitalgevinstbeskatning I Selskabsbeskatning Juridisk Metode* International skatteret II Skatte- og afgiftsproces Transfer pricing Dødsboskifte og dødsboskatteret Insolvensret og beskatning Moms Årsrapport og skatteregnskab EU-ret * Det obligatoriske fag Juridisk Metode skal bestås førend deltagelse på masterprojektet. På hjemmesiden kan du se i hvilket semester faget udbydes

4 4 mas master i skat Studieretninger (anbefalede forløb) Master i skat er en fleksibel uddannelse, som kan sammensættes individuelt i forskellige studieretninger. har udarbejdet to studieretninger (anbefalede forløb) inden for henholdsvis Selskabsbeskatning og Erhvervsbeskatning. Begge forløb udvikler deltagernes kompetencer progressivt gennem uddannelsen. Vores studerende opfordres til selv at tilrettelægge et individuelt studieforløb, så uddannelsen derved målrettes mest muligt i forhold til faglig specialisering. Studieledelsen tilbyder vejledning i tilrettelæggelse af individuelle forløb, og henvendelse herom kan ske til lektor Ole Aagesen,.

5 mas master i skat 5 Selskabsbeskatning 60 ECTS Erhvervsbeskatning 60 ECTS Metodefag 3 ECTS Metodefag 3 ECTS Selskabsbeskatning Erhvervsbeskatning Kapitalgevinstbeskatning I Kapitalgevinstbeskatning II Kapitalgevinstbeskatning I International skatteret I International skatteret II Årsrapport og skatteregnskab Transfer Pricing Masterafhandling 12 ECTS Kapitalgevinstbeskatning II Skatteproces Moms Dødsboskifte og dødsboskatteret Masterafhandling 12 ECTS

6 6 mas master i skat Master i Skat er et godt efteruddannelsestilbud for Landsskatterettens med arbejdere. Da vi især efterspørger fagspecifik viden, er det væsentligt, at uddannelsen også kan gennemføres som enkeltfag. At underviserne er udvalgt blandt de bedste eksperter inden for de enkelte emner, er med til at sikre et højt fagligt niveau. Erik S. M. Hansen Retspræsident i Landsskatteretten Masterprojekt Masterafhandlingen er et skriftligt afgangsprojekt, der skal demonstrere den studerendes videnskabelige og praktiske kompetencer og evnen til at formidle egen viden. Det obligatoriske fag Juridisk Metode skal bestås førend deltagelse på masterprojektet. Juridisk metode Professor, Jane Bolander Afsluttes med afløsningsopgave. Afhandlingen er på max. 50 sider, og den forsvares ved mundtlig eksamen på en time. Afhandlingen kan skrives af to studerende og er i så fald på max. 75 sider. Vejledning Individuel vejledning (faglig vejledning) tildeles med 15 timer pr. afhandling. Professor, ph.d. Jane Bolander () Legalitetsprincippet Retssystemet og retskilderne Videnskabsteori Fortolkningsprincipper Domsanalyse Retssikkerhed Teorianvendelse Du kan vælge tre blandt de fem nedenfor anførte obligatoriske fag. De ikke valgte obligatoriske fag kan vælges som valgfrie fag. Erhvervsbeskatning Lektor, Ole Aagesen Afsluttes med 3 timers skriftlig eksamen. Skatteretlig periodisering Skattemæssige afskrivninger Virksomheder med flere ejere (interessentskaber, kommanditselskaber m.v.) Afgrænsninger inden for personskatteretten (lønmodtagere, selvstændigt erhvervsdrivende, honorarmodtagere) Omdannelse af personlig virksomhed til kapitalselskab (A/S eller ApS) Virksomheds skatteordning og kapitalafkastordning Skatteretlig succession

7 mas master i skat 7 Selskabsbeskatning (Aktieselskabsbeskatning) Partner, Susanne Kjær KPMG Afsluttes med 3 timers skriftlig eksamen. Subjektiv skattepligt Udbytter Sambeskatning Rekonstruktion Fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og aktieombytning Master i skat er en fantastisk mulighed for efteruddannelse på et højt fagligt niveau. Der er tale om et meget spændende miljø, hvor deltagerne i uddannelsen har været ansatte i det offentlige, private virksomheder samt rådgivere. Underviserne har formået både at sikre et meget højt fagligt niveau, og har aktivt deltaget i diskussioner i de enkelte fag. Et uddannelsestilbud der kan tages som enkeltfag tilpasset den enkeltes faglige ønsker eller som en samlet masteruddannelse Ole Birk Petersen og Annette Fester Afdelingsdirektører, Danske Bank, Private Banking Elite, studerende på Master i skat Kapitalgevinstbeskatning I (Fordringer, gæld og ejendomme) Lektor, Inge Langhave Jeppesen Syddansk Universitet Afsluttes med 3 timers skriftlig eksamen. Kapitalgevinstbeskatning II (Aktier og finansielle kontrakter) Fagdirektør, Preben Underbjerg Poulsen Skatteministeriet Afsluttes med 3 timers skriftlig eksamen. Kursgevinstloven, fordringer og gæld Afskrivningsloven, beskatning af genvundne afskrivninger Ejendomsavancebeskatningsloven Opgørelse og beskatning af ejendomsavancer Der er ikke progression i indholdet i fagene Kapitalgevinstbeskatning I og II. Fagene kan derfor vælges uafhængigt af hinanden. Finansielle markeder og deres særlige produkter Kursgevinstloven, finansielle instrumenter Aktieavancebeskatning, gevinster og tab Udbyttebeskatning og maskeret udlodning Aktieløn Der er ikke progression i indholdet i fagene Kapitalgevinstbeskatning I og II. Fagene kan derfor vælges uafhængigt af hinanden. International skatteret I Adjunkt, Katja Joo Dyppel Afsluttes med 3 timers skriftlig eksamen. Grundprincipperne i den internationale skatteret Globalindkomstprincippet og den subjektive skattepligt Forholdet mellem intern ret, dobbeltbeskatnings aftaler og EU-skatteretten Fortolkning af dobbeltbeskatningsoverenskomster, herunder diskriminationsforbud Fordeling af beskatningsretten mellem domicil- og kildeland Lempelse af international dobbeltbeskatning Fast driftssted Fysiske personer, sociale bidrag og arbejdsmarkedsbidrag m.v. Til- og fraflytning, fysiske personer

8 8 mas master i skat Valgfrie fag Skatteområdet er utroligt komplekst og foranderligt, og det er derfor af stor betydning for virksomhederne, at der uddannes medarbejdere, som forstår reglerne, praksis og den skatteretlige metode. Jeg har selv haft flere af mine medarbejdere på uddannelsen Master i Skat på, og den passer perfekt til vores behov for uddannelse af skattemedarbejdere. Jeg kan derfor på det varmeste anbefale uddannelsen Christer Tønder Bell Senior Tax Director, LEGO Valgfrie fag Der kan vælges tre af de følgende fag. International skatteret II (international selskabsskatteret) Rådgivende skatterevisor, cand. polit. Christen Amby Skatte- og afgiftsproces Specialkonsulent, Martin Nors Hansen Landsskatteretten Tillægsmodul Subjektiv skattepligt National sambeskatning Genbeskatning af underskud International sambeskatning Til- og fraflytning Ledelsens sæde Tynd kapitalisering, renteloft og EBIT Personselskaber i international sammenhæng Gensidige aftaler og voldgiftskonvention Skattemyndighedernes organisation og kompetence Ansættelsesfrister og forældelse Klagebehandling, skatteforbehold, omgørelse, omvalg Domstolsprøvelse, omkostningsgodtgørelse, syn og skøn Forventningsprincippet og bindende svar Sagsbehandlingsregler Skatterettens kilder og polycentrisk metode Afgiftsproces Skattestrafferet Årsrapport og skatteregnskab Lektor, Michael Andersen Årsrapportens opbygning og principper IAS-standardernes betydning Konverteringsproblemer Regnskabsmæssig periodisering og værdiansættelse Forskelle mellem årsrapporten og skatteregnskabet Regnskab i fremmed valuta Koncernregnskab og sambeskatning

9 mas master i skat 9 Master i skat kan anbefales som efteruddannelse og overbygning på en kandidatgrad. Jeg fik mine forventninger indfriet, både med hensyn til fagligt indhold og fagligt miljø. Da deltagerne kommer fra såvel offentlige som private virksomheder og da underviserne er specialister, opnås en mere nuanceret forståelse for fortolkning og beregninger. Udvidelsen og værdien af det faglige netværk skal også fremhæves Advokat (L) Lærke Hesselholt Direktionsmedlem, Comendo A/S, Master i Skat. Moms Momsdirektør, Søren Engers Pedersen TimeTax A/S Transfer pricing Tax partner, Martin Nielsen KPMG Dødsboskifte og dødsboskatteret Professor, Jacob Graff Nielsen Københavns Universitet Momsrettens kilder Afgiftpligtig person Momspligtens omfang Registrering Fritagelser, herunder lønsumsafgift Overdragelse af virksomhed Opgørelse af momsgrundlaget og fradragsret Investeringsgoder Transaktioner i udlandet, handel med udlandet Lovgrundlag og korrektionsadgang TP metoder og praktisk anvendelse Immaterielle rettigheder og royalties Finansielle transaktioner Værdiansættelse MUA, EU-voldgift og APA Skattekontrol Økonomistyring m.v. Praktiske udfordringer for virksomhederne Skifteformer og bobehandlingsmåde Værdiansættelse og boafgift Skiftede og uskiftede dødsboer Skattefritagne og ikke skattefritagne dødsboer Indkomstopgørelse og skatteberegning Succession, realisation og afståelse Beskatning af udlodning Insolvensret og beskatning Professor, Jane Bolander Rekonstruktionsret Konkursret Årsrapport med negativ egenkapital Rekonstruktionsskatteret Akkord-, konkurs- og likvidationsskatteret EU-ret Lektor, Grith Ølykke Institutionerne Retskilderne Fortolkningsprincipper/metode Reglerne om det indre marked Konkurrence- og statsstøtte reglerne

10 10 mas master i skat Eksamen/valgfrie fag Valgfrie fag afsluttes enten med en tre timers skriftlig eksamen, mundtlig eksamen, eller en mundtlig evaluering fx. af et problemorienteret projektarbejde, hvor man fordyber sig i et afgrænset delområde. Der kan tages udgangspunkt i en konkret problemformulering relateret til deltagernes daglige arbejde, hvor problemstillingen belyses gennem litteraturstudier og andre former for informationsindsamling. Projektproblemet kan således være af både teoretisk-analytisk og praktisk-analytisk karakter. Projektarbejdet kan være gruppebaseret. Den mundtlige evaluering danner grundlag for en individuel bedømmelse. Projektvejledning kan varetages af den pågældende fagkoordinator og kan foregå som web-baseret fjernundervisning med seminarer. Litteratur og pensum Til hvert fag vil der blive udarbejdet litteratur- og pensumlister, ligesom der vil blive udarbejdet undervisningsmotivationer, der på dispositionsniveau angiver indholdet i de enkelte lektioner.

11 mas master i skat 11 Praktiske oplysninger Adgangskrav For at få adgang til Master i Skat skal du mindst have: relevant bacheloruddannelse relevant mellemlang uddannelse - (professionsbachelor) eller en relevant diplomuddannelse Der kan også efter en konkret vurdering optages ansøgere, der har uddannelsesmæssige kvalifikationer, som kan sidestilles med en af de nævnte uddannelser. Studiebetingelser og arbejdsindsats Master i Skat er tilrettelagt på en sådan måde, at der som udgangspunkt undervises én dag hver anden uge. Der er i alt syv undervisningsdage pr. fag. Undervisningstiden er fra kl. 9:00 til 15:10. Deltagelse i undervisningen er forbundet med hjemmearbejde til forberedelse m.v. Du skal forvente at afsætte 9-12 timer pr. undervisningsdag. Tilmelding Du kan to gange årligt søge om optagelse på Master i Skat: 1. maj for optagelse til efterårs-semestret 1. december for optagelse til forårs-semestret Ansøgningsskemaer sendes til Dalgas Have 15, SV Frederiksberg mrk. Master i Skat. Uddannelserne til HA, HA(jur.), HA(jur.skat), BAC(jur), SKAT s fuldmægtiguddannelse, Den skattefaglige diplomuddannelse og HD(R) opfylder adgangskravene. Du skal endvidere kunne dokumentere mindst to års relevant erhvervserfaring opnået efter adgangsgivende eksamen inden for de områder, som Master i Skat dækker. Der vil blive foretaget en samlet individuel bedømmelse af dine kvalifikationer, herunder om erhvervsarbejdet kan anses for relevant. Overgangsordning Til og med udgangen af 2010 kan studerende, som har påbegyndt spydspidsuddannelse på Danmarks Forvaltningshøjskole, fortsætte og fuldføre dette uddannelsesforløb ved overgang til Master i Skat. Ansøgningsskema kan hentes på Tilmeld dig LinkedIn gruppen Master i Skat Priser Priserne kan ses på I ganske særlige tilfælde kan der dispenseres fra ovenstående. Implementeringen sker ved, at der overføres ECTS-point for beståede spydspidsmoduler. Der kan maksimalt overføres (meriteres) for 45 ECTS-point, hvorefter studerende, som har 45 eller flere ECTS-point under alle omstændigheder skal deltage i juridisk metodemodul og derefter skrive afhandling. Spydspidsmodulerne er tildelt følgende ECTS-point 2370 Selskabs- og aktionærbeskatning 15 ECTS 2371 Personbeskatning 15 ECTS 2372 International skatteret 10 ECTS 2373 Kapitalgevinstbeskatning 15 ECTS 2374 Design af kontrol og revision 10 ECTS 2375 Selskabsrevision 15 ECTS 2376 Moms 15 ECTS 2377 Told 15 ECTS 2378 Afgifter 10 ECTS

12 12 mas master i skat Master i Skat Den højeste kompetence inden for skat Copenhagen Business School Dalgas Have Frederiksberg Tel: Yderligere information: Faglige spørgsmål Professor Jane Bolander Telefon Lektor Ole Aagesen Telefon Praktiske spørgsmål Programkoordinator Helle Ibæk Telefon

Uddannelsen, der er godkendt af Uddannelses- og forskningsministeriet, udbydes af Copenhagen Business School (CBS). Enkeltfag som efteruddannelse

Uddannelsen, der er godkendt af Uddannelses- og forskningsministeriet, udbydes af Copenhagen Business School (CBS). Enkeltfag som efteruddannelse mas master i skat 1 2 mas master i skat Formål og baggrund Læring, herunder livslang læring, spiller en stigende rolle i det moderne samfund. Det er vigtigt, at du løbende vurderer dit eller afdelingens

Læs mere

KURSUS o ÜÜÜ v ÃÀv ersigt ` Ê U Ê À Ã Ì i Ê > Û F À Ê Ó ä ä n

KURSUS o ÜÜÜ v ÃÀv ersigt ` Ê U Ê À Ã Ì i Ê > Û F À Ê Ó ä ä n KURSUS oversigt URSUS 1. halvår 2008 oversigt Tag på Danmarks bedste skattekurser og styrk din markedsværdi - vi har gjort vores, nu er det op til dig Uddannelsesudvalget har hermed fornøjelsen at præsentere

Læs mere

HD 2. del. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse

HD 2. del. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse 2013 Formål med HD studiet Om HD studiet HD studiet er en sammenhængende videregående uddannelse på deltid, der udbydes som åben uddannelse. Studiet består

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi

Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi HD Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi 2010 HD - Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Indhold Med en HD fra Aalborg Universitet får du en uddannelse, der er tilpasset samfundets udvikling og erhvervslivets

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE i Finansiel rådgivning

AKADEMIUDDANNELSE i Finansiel rådgivning Studieordning 2010 Studieordning for Foråret 2010 i Finansiel rådgivning Forår 2010 1. INDLEDNING... 4 2. FÆLLES REGLER OG RETNINGSLINJER FOR MERKANTILE R (AU)... 5 2.1 UDDANNELSERNES FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet FORORD... 3 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 4 KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN... 5 OPTAGELSE... 6 UNDERVISNING... 7 OVERSIGT OVER FAGENE... 7 2-ÅRIGT STUDIEFORLØB FORDELING

Læs mere

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter. Gældende fra d. 1. januar 2013

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter. Gældende fra d. 1. januar 2013 Studieordning for Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter Gældende fra d. 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Uddannelsens formål... 2 3. Uddannelsernes varighed... 2 4. Uddannelsens

Læs mere

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2012-2014 Academy Profession Degree Programme in financial management, accounting, auditing

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Efterår 2015 København Med forbehold for ændringer 1 Indhold Moduludbud på MPG efterår 2015... 3 Afvikling af modulerne... 6 Ansøgningsprocedure... 6

Læs mere

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET. Mod til mere. Efter- og videreuddannelse ved Aarhus BSS

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET. Mod til mere. Efter- og videreuddannelse ved Aarhus BSS SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET HD Mod til mere Efter- og videreuddannelse ved Aarhus BSS HD Mod til mere Velkommen 2 HD-uddannelse ved Aarhus BSS HD er en videregående erhvervsøkonomisk

Læs mere

HD 2013. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse

HD 2013. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2013 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse En seriøs HD fra CBS Indhold Uddannelsesstrukturen på HD side 3 Velkommen til HD på CBS side 5 HD-studiets opbygning side 7 Adgangskrav og Optagelse side 8 Tilmelding

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE i Finansiel rådgivning

AKADEMIUDDANNELSE i Finansiel rådgivning Studieordning for Efteråret 2009 i Finansiel rådgivning Efterår 2009 1. INDLEDNING... 4 2. FÆLLES REGLER OG RETNINGSLINJER FOR MERKANTILE R (AU)... 5 2.1 UDDANNELSERNES FORMÅL OG OMFANG... 5 2.2 UDDANNELSENS

Læs mere

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil September 2007 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) uden profil (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Indledning... 4 3 Fælles regler og

Læs mere

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Kursuskatalog efterår 2012 Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi har defineret nogle ambitiøse

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 2

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 2 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Revideret brev: Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i moms og afgifter

Læs mere

KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF

KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF 08 URSUS Leo 2. halvår 2008 oversigt Tag på Danmarks bedste skattekurser og styrk din markedsværdi - vi har gjort vores, nu er det op til

Læs mere

Studieordning for MBA Master of Business Administration

Studieordning for MBA Master of Business Administration Studieordning for MBA Master of Business Administration August 2011 Studieordning for MBA 2011 2 Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA... 3 Generelt... 3 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi August 2006 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Indledning... 3 3. Fælles

Læs mere

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING kursuskatalog 2013 Rabat ved tilmelding inden 1. juli 2013, se side 2 Indhold Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. januar 2013 1. Indledning side 1 2. Uddannelsens formål side 1 3. Uddannelsens varighed side 1 4. Uddannelsens titel side

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

KURSUS oversigt. w w w. s r f. d k A n d e t h a l v å r 2 0 0 7

KURSUS oversigt. w w w. s r f. d k A n d e t h a l v å r 2 0 0 7 KURSUS oversigt w w w. s r f. d k A n d e t h a l v å r 2 0 0 7 URSUS Velkommen til kursustilbudene for 2. halvår 2007 Uddannelsesudvalget har hermed fornøjelsen at præsentere SRFs efteruddannelsestilbud

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelser i erhvervsøkonomi-erhvervsret og erhvervsøkonomi-erhvervsret

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN SAMFUNDSFAGLIGE KANDIDAT- UDDANNELSE I JURA (CAND.SOC I JURA) KØBENHAVNS UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN SAMFUNDSFAGLIGE KANDIDAT- UDDANNELSE I JURA (CAND.SOC I JURA) KØBENHAVNS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN SAMFUNDSFAGLIGE KANDIDAT- UDDANNELSE I JURA (CAND.SOC I JURA) KØBENHAVNS UNIVERSITET Den samfundsfaglige kandidatuddannelse i jura (cand.soc. i jura) Københavns

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Erhvervsjura HA jur. & cand.merc.jur. Erhvervsjura

Erhvervsjura HA jur. & cand.merc.jur. Erhvervsjura Erhvervsjura HA jur. & cand.merc.jur. Erhvervsjura Med en uddannelse i erhvervsjura får du en alsidig viden om erhvervsjura og erhvervsøkonomi. Du får en indføring i de dele af juraen og økonomien, der

Læs mere