Krakas vurdering af regeringens udspil til en skattereform

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krakas vurdering af regeringens udspil til en skattereform"

Transkript

1 Fonden Kraka Vester Farimagsgade København V 1. juni 2012 NOTAT Krakas vurdering af regeringens udspil til en skattereform Tabel: Overordnet vurdering af reformelementer (givet reformens formål om at styrke de offentlige finanser med 3 mia. kr. i afledte effekter) Forslag Udspillet i sin helhed Krakas kommentar De fleste forslag bidrager til at nå regeringens mål om 3 mia. kr. i afledte effekter, dog forøges den statiske indkomstforskel. Beskatning af personindkomst Forøgelse af topskattegrænsen Personer over pensionsalderen er ikke omfattet af højere topskattegrænse Forøget beskæftigelsesfradrag Tredobbelt beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere Indirekte skatter og afgifter Pristalsregulering af udvalgte forbrugsafgifter Overførsler Udfasning af børnecheck for højindkomster Prisregulering af overførsler Effektivt instrument givet reformens formål om forøgelse af arbejdsudbud og styrke finanser, dog forøges de umiddelbare indkomstforskelle. Mange i aldersgruppen har trukket sig tilbage, hvorfor en lavere topskattegrænse ikke vil forøge deres arbejdsudbud. Imidlertid modarbejder forslaget senere tilbagetrækning. Forøger incitamentet til arbejde for lavtlønnede og ledige. Dog et dyrt beskæftigelsesinstrument, da alle beskæftigede får fradraget, og de højtlønnede får ikke forøget deres tilskyndelse til at arbejde. Medfører marginalt større indkomstforskelle. Dette beskæftigelsesfradrag er målrettet en gruppe, som typisk har lav økonomisk gevinst ved at arbejde og har en høj arbejdsudbudselasticitet. Fradraget vil også tendere mod at mindske indkomstforskellene lidt. Formentlig en forbedring i forhold til i dag, hvor de reale afgifter gradvist falder. Det kan således - afhængig af instrument - være bedre at bruge pengene på lavere indkomstskat. Bidrager reelt ikke til finansieringen (eller til fordelingsmæssig balance), og er formentlig mere forvridende end en forøgelse af topskatten. Medfører forskelsbehandling mellem gifte og samlevende. Meget effektivt instrument givet reformens formål, men forøger indkomstforskellene, og omfatter bl.a. førtidspensionister, som ikke har samme mulighed for at reagere på økonomiske incitamenter. Men skal regeringen nå de 3 mia. kr. i strukturvirkninger med andre midler, ville det kræve væsentligt mere finansiering og større 1

2 Reduceret rentefradrag Pensionsomlægning Fremrykning af skat på pensionsopsparing Virksomhedsrettede tiltag Afskrivningsvindue Afskaffelse af iværksætterskat Højere lønsumsafgift nedsættelser af beskatningen, som også medfører større indkomstforskelle. Effektivt finansieringsinstrument. Reducerer husholdningers gæld og øger ikke indkomstforskellene. Øger den sammensatte skat af opsparing, og kan potentielt trække i retning af at reducere arbejdsudbuddet i et begrænset omfang. Mindsker indkomstforskellene. Skaber finanspolitisk fleksibilitet i 2013, men risiko for at provenuet bliver væsentligt større end antaget i udspillet, hvilket kan svække den finanspolitiske disciplin og dermed den finanspolitiske holdbarhed. Omfanget af fremrykning bør reduceres. Forøget efterspørgsel i 2012 og Begrænset langsigtet effekt pga. fremrykning af investeringer. Forvridning af investeringsstrukturen. Tiltrækker formentligt mere risikovillig kapital, men kræver finansiering. Må helt eller delvist forventes overvæltet i priserne på finansielle produkter, og kan ses i lyset af momsfritagelse. Timingen er uheldig. En skat på overnormale profitter, og overnormalt kapitalafkast ville givetvis være bedre. De overordnede linjer i skattereformen Målsætningen med skattereformen er, at styrke de offentlige finanser og bidrage til at løfte vækstpotentialet, som er ret begrænset. Reformforslaget er umiddelbart underfinansieret med ca. ½ mia. kr. Forslaget er dog samtidig bygget op om det centrale kriterium, at skattereformen, via de afledte positive effekter på arbejdsudbud mv., skal styrke de offentlige finanser med 3 mia. kr. De centrale forudsætninger for, at dette mål realiseres, er at reformen især finansieres ved at reducere rentefradraget og nedsætte reguleringen af overførselsindkomsterne i en periode. Disse forslag har strukturvirkninger, som isoleret set bidrager med omkring 2/3 af de 3 mia. kr. Uden disse elementer skal reformen derfor nærmest tænkes forfra. Samlet set har reformforslaget større virkninger på arbejdsudbuddet end skatteaftalerne fra 2004 og 2007, men virkningerne på de umiddelbare indkomstforskelle er også større. Erfaringerne fra bl.a. Skattekommissionens arbejde viser, at det ikke er muligt at sammensætte en reform, som forøger arbejdsudbuddet mærkbart og forbedrer de offentlige finanser, uden samtidigt at forøge de umiddelbare indkomstforskelle, måske særligt når der ikke må ændres på boligbeskatningen. Målt i et restlivsperspektiv, dvs. når der tages hensyn til, at erhvervsaktive går på pension, ledige typisk får arbejde osv., er reformforslaget dog fordelingsmæssigt neutralt. Reformforslaget bidrager til at løse centrale udfordringer Først og fremmest er reformen effektivt målrettet mod at forøge arbejdsudbuddet og styrke de offentlige finanser, som fortsat er under pres. I forhold til skatteomlægningens 2

3 størrelse er effekten på arbejdsudbuddet (og de afledte positive effekter på finanserne) kraftigere end tidligere reformer, fx Forårspakke 2.0 fra Det betyder dog også, at virkningen på indkomstforskellene er større, når de måles i forhold til omlægningens størrelse. Desuden vil reformen via beskæringen af rentefradraget bidrage til lidt større neutralitet i kapitalindkomstbeskatningen og indirekte reducere den skattemæssige begunstigelse af bl.a. ejerboliger. Beskæringen af rentefradraget vil reducere husholdningernes (brutto-)gæld, som er blandt verdens største, og som har vakt bekymring hos EU-kommissionen og ratingbureauerne. Bekymringen skyldes, at en høj gæld gør husholdningerne mere følsomme over for rentestigninger, navnlig når gælden er optaget i variabelt forrentede lån og uden afdrag. Reduktion af rentefradraget som er relativt højt internationalt set er et af de få instrumenter, som effektivt kan begrænse husholdningernes tilskyndelse til at optage lån. Der er som udgangspunkt udsigt til, at husholdningernes bruttogæld vil stige yderligere på længere sigt, i takt med pensionsformuerne vokser. Endelig sikres større finanspolitiske handlemuligheder på kort sigt. EU har henstillet, at Danmark foretager en finanspolitisk stramning på omkring 1 pct. af BNP i Henstillingen bør overholdes, men er ikke nødvendigvis godt timet i forhold til konjunktursituationen. Med budgetloven, samt efterløns- og dagpengereform, som styrker indtægtsgrundlaget på længere sigt, kan det således forsvares, at fremrykke beskatning af indbetalinger til kapitalpensionsordningen. Fremrykningen af pensionsbeskatning ser imidlertid ud til at være ret omfattende og provenuvirkningerne kan derfor være betydeligt større end angivet i udspillet. Det vil i givet fald indebære en risiko for, at finanspolitikken kan blive overdoseret, og at der opstår et pres for permanente merudgifter eller skattenedsættelser, som svækker den finanspolitiske holdbarhed og tilliden til finanspolitikken. Ejendomsværdiskatten glemt - igen Det er skuffende, at ændringer af ejendomsværdibeskatningen igen er fravalgt. Som minimum burde reformen omfatte et opgør med nominalprincippet for ejendomsværdiskatten, således at ejendomsværdiskatten igen følger ejendomsværdierne. Nominalprincippet betyder, at ejendomsværdiskatten er fastholdt i kroner og øre. Det har bidraget til den kraftige stigning i boligpriserne under højkonjunkturen, og det efterfølgende fald i boligpriserne siden krisen brød ud i efteråret Faldet i bolig- og ejendomspriserne de senere år har svækket efterspørgslen, forøget antallet af tvangsauktioner og antallet af familier, som er teknisk insolvente, og har udløst konkurser i den danske banksektor. På længere sigt dvs. når boligmarkedet har rettet 3

4 sig bør ejendomsværdiskatten øges for at sikre mere ensartet beskatning af forskellige formueplaceringer, ligesom stigningsbegrænsningsreglen for grundskyld trænger til et grundigt gennemsyn. Modregning af børnechecken er symbolpolitik Der er lagt op til, at børnechecken udfases med to pct. af indkomsten for personer med indkomster over kr. Det betyder, at marginalskatten for personer med børn stiger med to pct. i et indkomstinterval over kr., der afhænger af børnecheckens størrelse og dermed af antal børn og børnenes alder. Dermed vil modregningen reducere tilskyndelsen til at arbejde formentlig i mindst samme omfang, som en provenumæssigt tilsvarende forøgelse af topskatten. Det er sandsynligt, at modregningen slet ikke indbringer et provenu, når adfærdsreaktionerne tages i betragtning, og dermed udelukkende er til gene. Beløbsmæssigt er stramningen desuden så begrænset, at det ikke har nogen praktisk betydning for reformens overordnede fordelingsvirkninger. Hvis det ønskes at forøge marginalskatten for personer med meget høje indkomster, bør man forøge topskattesatsen i stedet for. Endelig vil forslaget betyde, at gifte og ugifte ikke behandles ens. Igen bliver rammerne for pensionsopsparing ændret Skattereformen lægger op til at fremrykke skat på pensionsopsparing, samtidig med at den sammensatte skat på pensionsopsparingen øges for nogle grupper. Pensionsopsparing er en langsigtet beslutning, og det er derfor vigtigt, at rammerne er nogenlunde kendte og stabile. Den meget indviklede beskatning af opsparing, som denne skattereform bidrager til, kalder på, at der nedsættes et udvalg med det formål at kortlægge samspillet mellem pensionsopsparing og offentlige ydelser samt anden opsparing. Skattereformen betyder, at kapitalpension fra 2013 beskattes på indbetalingstidspunktet med en afgift på 37,3 pct., der er lavere end de 40 pct., som i dag er skatten på udbetalingerne. Der bliver samtidigt givet mulighed for, at den eksisterende opsparing på omkring 400 mia. kr. kan blive beskattet før udbetaling, hvilket den lavere afgift på 37,3 pct. dermed tilskynder til. Regningen for det tabte skatteprovenu skal betales af staten. I udspillet er det lagt til grund, at det fremrykkede skatteprovenu er på 10,4 mia. kr. i 2013, hvilket må vurderes lavt sat, når potentialet er op til 150 mia. kr. Der er samtidig lagt op til at indføre en ny pensionsordning med mulighed for at indbetale op til kr. uden fradragsret, men hvor udbetalingerne ikke beskattes. Afhængig af udbredelsen af den nye ordning, vil denne også fremrykke beskatningen af pension. Det vil i givet fald medføre pres for reelt ufinansierede merudgifter/skattenedsættelser, som kan svække den finanspolitiske holdbarhed og tilliden til finanspolitikken. 4

5 Skatteforslaget vil gøre en større del af folkepensionen indkomstafhængig, hvormed ordningen gøres mere målrettet mod personer med lave indkomster. Det betyder imidlertid, at en større del af pensionsopsparingen bliver modregnet i offentlige ydelser, hvilket øger den effektive skat af afkastet på ekstra opsparing. Ændringen forringer dermed tilskyndelsen til selv at spare op til sin alderdom. Kombineret med forøgelsen af topskattegrænse for dem i de erhvervsaktive aldre betyder forslaget, at flere personer end i dag kan blive ramt af en høj effektiv skat af deres pensionsafkast. Forslaget om at gøre en større del af folkepensionen indkomstafhængig går da også i modsat retning af anbefalingerne fra bl.a. De Økonomiske Råd. Der er også lagt op til, at topskattegrænsen ikke øges for personer over folkepensionsalderen. Det går i mod en række af de tiltag, som tidligere er blevet indført, fx opsat pension og mulighed for pause i pensionsudbetalingerne, for at forbedre rammerne for mere fleksibel tilbagetrækning. Straksafskrivninger er måske ikke den bedste løsning Straksafskrivninger på 115 pct. i 2012 og 2013 for investeringer i produktionsudstyr er næppe den bedste finanspolitiske stimulans, da hovedparten af provenutabet herved vil komme fra investeringer der foretages alligevel, og da investeringsstrukturen kan blive skævvredet. Desuden vil vinduet medføre et lavt investeringsniveau i 2014, fordi det primært virker ved at fremrykke investeringer. Ingen tiltag målrettet energi- og miljø Skattereformen har ikke fokus på grøn omstilling. Der er et betydeligt behov for et eftersyn af grønne skatter og afgifter, og det vil kræve nye virkemidler, hvis man ønsker at nå målsætningen om CO2-reduktion for de ikke-kvoteomfattede sektorer. Afgifter, der omfatter såvel transport som landbrugets ikke-energirelaterede udledninger af drivhusgasser, kan bidrage til at nå målsætningen, og kan samtidig give et provenu, som evt. kunne erstatte afgiftsændringerne på nogle af de mest grænsehandelsfølsomme varer. 5

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens

Læs mere

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser 1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser Skattereformen skal skabe ny vækst og flere job, og samtidig sikre, at almindelige lønmodtagere får mere ud af at arbejde. Reformen bidrager

Læs mere

Forårspakke 2.0. - Vækst, klima, lavere skat. Regeringen. Februar 2009

Forårspakke 2.0. - Vækst, klima, lavere skat. Regeringen. Februar 2009 Forårspakke 2.0 - Vækst, klima, lavere skat Februar 2009 Regeringen Reformen kort fortalt Reformen kort fortalt Skattestoppet er omdrejningspunkt i regeringens skattepolitik. Siden 2001 har skattestoppet

Læs mere

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2012

Dansk Økonomi Efterår 2012 Dansk Økonomi Efterår 2012 Danish Economy Autumn 2012 English Summary Konjunkturvurdering Arbejdsmarkedspolitik i høj- og lavkonjunktur INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering 27 I.1 Indledning

Læs mere

Folketingsgruppen januar 2009

Folketingsgruppen januar 2009 Grøn skattereform Folketingsgruppen januar 2009 En grøn radikal skattereform Den enkelte dansker skal ikke betale mere i skat. Men skatten på arbejde skal ned, og skatten på forurening skal op. Så enkel

Læs mere

danmarks konvergensprogram 2011

danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 Maj 2011 REGERINGEN Maj 2011 danmarks konvergensprogram 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indhold 1. Udfordringer, strategi og målsætninger til

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat Indledning Hovedindhold og baggrund for aftalen Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om en omfattende skatteomlægning,

Læs mere

Oversigt over handouts

Oversigt over handouts Oversigt over handouts 1. Lavere marginalskat 2. Skattereformens indkomstskatteelementer 3. Større gevinst ved at yde en ekstra indsats 4. Grøn reform 5. Mere sund kost 6. Højere tobaksafgifter 7. Tryghed

Læs mere

Aftale om skattereform Nyt kapitel

Aftale om skattereform Nyt kapitel Aftale om skattereform Nyt kapitel Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om at gennemføre en skattereform, der

Læs mere

RESUME. Dansk Økonomi efterår 2001. Dansk og international konjunkturvurdering. Resumeet er inddelt i følgende afsnit:

RESUME. Dansk Økonomi efterår 2001. Dansk og international konjunkturvurdering. Resumeet er inddelt i følgende afsnit: Dansk Økonomi efterår 2001 RESUME Resumeet er inddelt i følgende afsnit: - Dansk og international konjunkturvurdering, kapitel I - Aktuel økonomisk politik, kapitel I - Ulighed og omfordeling i Danmark,

Læs mere

Beregning af en skattereform 1

Beregning af en skattereform 1 Beregning af en skattereform 1 4. juli 2012 Indledning Dette notat beskriver, hvorledes DREAM-modellen vurderer, at en skattereform, som er foreslået af Dansk Erhverv (DE), vil påvirke dansk økonomi. Skattereformen

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2009

Dansk Økonomi Efterår 2009 Dansk Økonomi Efterår 2009 Danish Economy Autumn 2009 English Summary Konjunkturvurdering Sundhed Dansk Økonomi, efterår 2009 Signaturforklaring: $ Oplysning kan ikke foreligge/foreligger ikke Som følge

Læs mere

Skatteudvalget L 195 - Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 195 - Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 195 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0027 Dato: 22. april 2009 Til Folketingets - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

KAPITEL II OPSPARING

KAPITEL II OPSPARING Dansk Økonomi forår 2008 KAPITEL II OPSPARING II.1 Indledning Opsparing kan forøge velfærden Fokus på husholdningernes opsparing I sidste ende er formålet med al økonomisk aktivitet at kunne forbruge.

Læs mere

Reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd

Reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd Reformpakken 22 Kontant sikring af Danmarks velfærd April 211 Reformpakken 22 Kontant sikring af Danmarks velfærd April 211 Reformpakken 22 - Kontant sikring af Danmarks velfærd April 211 I tabeller kan

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Finansudvalg Finansministeren Christiansborg 27. januar 2015 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 246 (Alm. del)

Læs mere

RESUME. Dansk Økonomi forår 2006. Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik. Resumeet er inddelt i følgende afsnit:

RESUME. Dansk Økonomi forår 2006. Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik. Resumeet er inddelt i følgende afsnit: Dansk Økonomi forår 2006 RESUME Resumeet er inddelt i følgende afsnit: -Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik, kapitel I -Erhvervsstøtte på godt og ondt, kapitel II -Trafik, trængsel og infrastruktur,

Læs mere

Uddannelse kan redde fremtidens arbejdsstyrke

Uddannelse kan redde fremtidens arbejdsstyrke Uddannelse kan redde fremtidens arbejdsstyrke Økonomiske Tendenser 211 økonomiske tendenser Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. sal 1651 København V. Telefon: 33 55 77

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 194 Bilag 2 Offentligt J.nr. 12-0173669 Dato: 14-08-2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

Danmarks Konvergensprogram 2006

Danmarks Konvergensprogram 2006 Danmarks Konvergensprogram 2006 November 2006 Regeringen Danmarks Konvergensprogram for 2006 Opdatering for perioden 2005-2010 November 2006 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til

Læs mere

Debat og kommentarer. Arbejdsmarkedspensionerne efter 25 år: En succes med udfordringer

Debat og kommentarer. Arbejdsmarkedspensionerne efter 25 år: En succes med udfordringer Nationaløkonomisk Tidsskrift 150 (2012): 201-217 Debat og kommentarer Arbejdsmarkedspensionerne efter 25 år: En succes med udfordringer Jan V. Hansen Forsikring & Pension, mail: jvh@forsikringogpension.dk

Læs mere

Analyse. Krakas kommentarer til regeringsgrundlaget. 29. juni 2015. Af Jens Hauch og Nicolai Kaarsen

Analyse. Krakas kommentarer til regeringsgrundlaget. 29. juni 2015. Af Jens Hauch og Nicolai Kaarsen Analyse 29. juni 2015 Krakas kommentarer til regeringsgrundlaget Af Jens Hauch og Nicolai Kaarsen Regeringen har præsenteret sit regeringsgrundlag. Kraka har gennemgået de vigtigste områder i den økonomiske

Læs mere

2. Privat opsparing og gæld Nyt kapitel

2. Privat opsparing og gæld Nyt kapitel 2. Nyt kapitel 2.1 Indledning Svagt privatforbrug og lave investeringer er centrale medvirkende årsager til, at konjunkturtilbageslaget har været dybere og den efterfølgende genopretning langsommere i

Læs mere

KOMMENTARER TIL VELFÆRDSKOMMISSIONS RAPPORT

KOMMENTARER TIL VELFÆRDSKOMMISSIONS RAPPORT Januar 2006 KOMMENTARER TIL VELFÆRDSKOMMISSIONS RAPPORT Dette notat indeholder nogle kommentarer og betragtninger i forhold til Velfærdskommissionens afsluttende rapport, Fremtidens velfærd vores valg.

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2006

Dansk Økonomi Forår 2006 Dansk Økonomi Forår 2006 Konjunkturvurdering Erhvervsstøtte på godt og ondt Trafik, trængsel og infrastruktur Danish Economy Spring 2006 English Summary FORMANDSKABET Pris 140 kr. inkl. moms ISBN 87-89027-51-5

Læs mere

En 2020-plan med ambitioner

En 2020-plan med ambitioner En 2020-plan med ambitioner» Fordi Danmark skal vinde SIDE 1 FORORD Danmark er et godt land, men vi er ude af balance. Og hvis ikke vi får genoprettet balancen, vil vi om få år ikke være i stand til at

Læs mere

Nye reformer skal betale skattelettelser

Nye reformer skal betale skattelettelser Nr. 4 - september 7 Indhold side: # # 3 # 5 # 6 # 7 # 8 15-planen er ikke økonomisk ansvarlig Langsigtet planlægning af den økonomiske politik er et sundt princip, hvis det får politikere til at udvise

Læs mere