Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter"

Transkript

1 Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Fuldmægtig Signe Astrid Bruun Fuldmægtig Martin Nybye-Petersen Datatilsynet 9. januar 2014

2 Dagens Program Datatilsynets struktur og arbejdsopgaver Behandlingsreglerne ( 5-11) Anmeldelsespligt (herunder undtagelsesbekendtgørelsen) Offentlig vs. Privat forskning Biologisk Materiale Tilladelse fra Datatilsynet (Omfang og vilkår) Sikkerhed (Fysisk og Elektronisk) Sletning Videregivelse Demonstration af DT s online anmeldelsessystem

3 Datatilsynets struktur

4 Datatilsynets opgaver Fører tilsyn med lovens anvendelse og kontrol med behandling af personoplysninger Behandling af klagesager Tager sager op på eget initiativ Behandling af anmeldelser og tilladelser Inspektioner (bl.a. hos forskere) Høringsudtalelser om lovforslag m.v. Folketingsspørgsmål Internationalt samarbejde om databeskyttelse Information på

5 Persondataloven (PDL) Hovedlov for beskyttelse af personoplysninger EU direktiv (95/46/EF) (dansk lov 1. juli 2000) Beskytter fysiske personer også afdøde Teknologi- og medieuafhængig omfatter al ny teknologi Sundhedslovens særregler om aktindsigt og videregivelse af journaloplysninger

6 Lovens anvendelsesområder Al elektronisk databehandling Oplysninger i manuelle registre Billeder, stemmer, fingeraftryk, væv, røntgenbilleder, blod-, sæd- og stamcellebanker.

7 Helt anonyme eller anonymiserede oplysninger er ikke omfattet af loven Helt anonyme oplysninger, dvs. oplysninger, der ikke af nogen kan tilbageføres til en person, er ikke omfattet af persondataloven da det ikke er personoplysninger Eksempel: Kæbeoperation

8 Lovens grundprincipper ( 5) Udvis god databehandlingsskik Indsamling af oplysninger må kun ske til udtrykkeligt angivne, saglige formål, og senere behandling må ikke ske til formål, der er i strid med det oprindelige formål Kun relevante og tilstrækkelige oplysninger, ikke flere end nødvendigt Oplysningerne skal kontrolleres urigtige eller vildledende oplysninger skal slettes eller berigtiges Når oplysningerne ikke længere skal benyttes, skal de slettes eller anonymiseres (eller arkiveres i Statens Arkiver)

9 Forskellige typer af oplysninger Racemæssig, el. etnisk baggr. Politisk, religiøs el. filosofisk overbevisning. Fagforening. Helbredsmæssige og seksuelle forhold. Strafbare forhold, væsentlige sociale problemer Andre rent private forhold Fx: selvmordsforsøg, personlighedstest, bortvisning fra jobbet, førtids-pensionist CPR-NUMMER Økonomi, skat, gæld, sygedage, tjenstlige forhold Familieforhold, bolig, bil, eksamen, ansøgning, CV Ansættelsesdato, stilling, arbejdsområde, arbejdstelefon Stamoplysninger: Navn, adresse, fødselsdato 6

10 Særlig hjemmel ( 10) til behandling af oplysninger til videnskabelige formål Følsomme oplysninger ( 7-8) kan behandles uden samtykke fra den registrerede hvis: behandlingen udelukkende sker til videnskabelige eller statistiske formål af væsentlig samfundsmæssig interesse og behandlingen er nødvendig for at udføre undersøgelserne

11 Anmeldelse af private forskningsprojekter Behandling af følsomme personoplysninger i den private sektor kræver som udgangspunkt tilladelse fra Datatilsynet. Tilladelsen gives på baggrund af en anmeldelse Persondatalovens kapitel 13

12 Undtagelse fra anmeldelsespligt i den private sektor fra 15. maj 2012 Følgende er pr. 15. maj 2012 fritaget for anmeldelse: Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter omfattet af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Kliniske forsøg med lægemidler omfattet af lov om lægemidler Kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr omfattet af lov om medicinsk udstyr Pligtmæssig sikkerhedsovervågning af lægemidler og medicinsk udstyr efter lov om lægemidler eller lov om medicinsk udstyr Studerendes projekt- og specialeopgaver mv. som led i deres erhvervsakademi-, professionsbachelor-, bachelor- eller kandidatuddannelse eller uddannelse på tilsvarende niveau, når behandlingen sker med udtrykkeligt samtykke fra den registrerede.

13 Hvilke projekter skal anmeldes? Registerforskningsprojekter (rene registerudtræk) Samkøringsprojekter (data fra diverse kilder) Spørgeskema- og interviewundersøgelser m.v. Sundhedsvidenskabelige projekter som ikke kræver anmeldes til komitésystemet Biobanker til fremtidig forskning

14 Anmeldelse af offentlige forskningsprojekter Behandling af følsomme eller fortrolige oplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning kræver som udtalelse fra Datatilsynet Persondatalovens kapitel 12

15 Regionernes paraplyanmeldelser på det sundhedsvidenskabelige område Sundhedsvidenskabelig forskning i regionen Kliniske kvalitetsdatabaser, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen

16 Anmeldelse til regionen Et forskningsprojekt i en region, fx på et hospital, skal anmeldes til regionens kontaktperson og ikke til Datatilsynet Én gang årligt indsender regionen en oversigt over igangværende forskningsprojekter til Datatilsynet

17 Offentlig eller privat anmeldelse? Det kan give anledning til tvivl, om et forskningsprojekt skal anmeldes som privat eller som offentligt gennem regionen. Afgørende for vurderingen er om forskeren eller regionen har ansvaret for de personoplysninger som behandles.

18 Den dataansvarlige Den, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger Den dataansvarlige er altid ansvarlig for behandlingen af data (PDL taler ikke om ejerskab til data)

19 Hjælp til vurderingen Hvem har dispositionsretten over oplysningerne? Hvem har instruksbeføjelsen i forhold til projektet? Kan du tage projektet/oplysninger med dig, hvis du flytter?

20 Biologisk Materiale - Biobanker j Ikke en særlig Biobanklov i DK derfor omfattet af PDL Privat forskning Tilladelse til biobank i forbindelse med konkret projekt ( 48-50) Tilladelsen til biobanken er indeholdt i den tilladelse der gives fra Datatilsynet I forbindelse med anmeldelsen på blanketten påføres at der skal indgå biologisk materiale i projektet. Biobank til fremtidig forskning Biologisk materiale til fremtidig brug, dvs. biologisk materiale, som ikke indgår i det enkelte kliniske forsøg eller projekt, men opbevares med henblik på fremtidig forskning er ikke omfattet af undtagelsesbekendtgørelsen, og skal derfor fortsat anmeldes gennem DT s hjemmeside på blanketten PRIVAT VIRKSOMHED

21 Tilladelsens omfang privat forskning Tilladelsen fra Datatilsynet giver forskeren (den dataansvarlige) en hjemmel til at behandle personoplysninger. Der følger derfor ikke en pligt for andre myndigheder eller private virksomheder til at udlevere oplysninger til projektet. Med tilladelsen følger et antal vilkår. Disse udspringer af den generelle forpligtelse til at sørge for, at de personoplysninger, man f.eks. som forsker behandler, ikke kommer uvedkommende til kendskab ( 41, stk. 3). Eksempler på vilkår: Oplysningerne må kun anvendes til brug for projektets gennemførelse. (Udspringer af 5) Enhver, der foretager behandling af projektets oplysninger, skal være bekendt med de fastsatte vilkår. (Databehandlere) (Husk krav om skriftlighed 42) Lokaler, der benyttes til opbevaring og behandling af projektets oplysninger, skal være indrettet med henblik på at forhindre uvedkommendes adgang. En eventuel offentliggørelse af undersøgelsens resultater må ikke ske på en sådan måde, at det er muligt at identificere enkeltpersoner. Oplysningspligt: Den registrerede skal oplyses om den dataansvarliges navn, formålet med projektet, at det er frivilligt at deltage, og at et samtykke til enhver tid kan trækkes tilbage. NB: Ikke ret til indsigt (Eksempelvis: forsikringer)

22 Tilladelsens omfang Off. Forskning 1 Anmeldelser af off. forskningsprojekter sker gennem regionerne og de såkaldte paraplyanmeldelser. Formål: At forenkle anmeldelsesproceduren mellem regionerne og Datatilsynet. Forskerne anmelder deres projekter til regionen, der så bliver dataansvarlig for projektet. Én gang om året indsender hver region en oversigt til Datatilsynet over de projekter der foretages i regionen

23 Tilladelsens omfang Off. Forskning 2 De vilkår som skal overholdes i de private projekter, gælder ikke for de offentlige projekter. De offentlige projekter er omfattet af sikkerhedsbekendtgørelsen. Fastsat med hjemmel i PDL 41, stk. 3. Af paraplyanmeldelserne fremgår, at regionerne forpligter sig til, at den behandling af personoplysninger der foretages i forbindelse med forskning lever op til kravene i bekendtgørelsen. Det er regionen, og ikke den enkelte forsker der har ansvaret.

24 Sikkerhed Persondatalovens 41, stk. 3: Den dataansvarlige skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.

25 Standardvilkår om sikkerhed 1 Elektroniske oplysninger Identifikationsoplysninger skal krypteres/erstattes af et kodenummer el. lign. Alternativt kan alle oplysninger lagres krypteret. Krypteringsnøgle, kodenøgle m.v. skal opbevares forsvarligt og adskilt fra personoplysningerne. Adgangen til projektets oplysninger via skal ske via et fortroligt password. (Udskiftes når forholdene tilsiger det) Overførsel personoplysninger via nettet( eksterne netværk): Som minimum forsvarligt krypteret under hele transmissionen. Ved anvendelse af interne net skal det sikres, at uvedkommende ikke kan få adgang til oplysningerne. USB og lign., sikkerhedskopier af data m.v. skal opbevares forsvarligt aflåst og således, at uvedkommende ikke kan få adgang til oplysningerne.

26 Standardvilkår om sikkerhed 2 Manuelle oplysninger Manuelt projektmateriale, udskrifter, fejl- og kontrollister, m.v., der direkte eller indirekte kan henføres til bestemte personer, skal opbevares forsvarligt aflåst og på en sådan måde, at uvedkommende ikke kan gøre sig bekendt med indholdet. OBS: Dine kolleger og rengøringsfolkene kan også være uvedkommende

27 Sikkerhed - Databehandler Den der behandler oplysninger på vegne af den dataansvarlige (fx et laboratorium eller et privatarkiv) Det er en tredjepart, ikke den dataansvarlige Husk at indgå databehandleraftale for at sikre, at også databehandler overholder de nødvendige sikkerhedskrav

28 Sikkerhedsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning

29 Sikkerhedskrav i den offentlige forvaltning Regionen er dataansvarlig og dermed ansvarlig for overholdelse af sikkerhedsbekendtgørelsen Dette indebærer at regionen bl.a. skal: Fastsætte interne bestemmelser om sikkerhedsforanstaltninger i regionen ( organisation, autorisationer, kontrol, fysisk sikkerhed mv.) Give medarbejdere (fx en forsker) den fornødne instruktion i behandling af personoplysninger Sørge for sletning/tilintetgørelse når behandlingens formål er opfyldt Hindre at materiale misbruges eller kommer uvedkommende til kendskab Sikre autorisation efter behov samt kontrol heraf Logning: Foretage maskinel registrering af alle anvendelser af personoplysninger

30 Projektets afslutning: Hvad skal ske med oplysningerne? Oplysningerne skal slettes eller gøres helt anonyme Alternativt kan de overføres til Statens Arkiver / Dansk Data Arkiv til fortsat opbevaring Man må ikke bare have oplysningerne liggende Nice to have er forbudt At dele dem med andre forskere kræver en særlig tilladelse fra Datatilsynet ( pdl. 10, stk. 3)

31 Videregivelse Pdl. 10 den særlige hjemmel til behandling af personoplysninger i videnskabelige og statistiske undersøgelser Oplysningerne må ikke senere behandles i andet end statistisk eller videnskabeligt øjemed Gælder alle typer oplysninger ikke kun de følsomme Bestemmelsen sikrer, at oplysninger i videnskabelige eller statistiske databaser ikke benyttes til andre formål, f.eks. til kontrolformål, i afgørelser, og ikke bruges til den registreredes ugunst Ingen mulighed for dispensation

32 Videregivelse - betingelser Oplysningerne må som udgangspunkt ikke videregives til tredjemand Kan ske med forudgående, konkret tilladelse fra Datatilsynet; på nærmere vilkår og kun til videnskabelig eller statistisk brug pdl 10, stk. 3 Oplysningerne kan ikke videregives med samtykke Det er den dataansvarlige myndighed, som skal anmode og indhente Datatilsynets tilladelse til videregivelsen

33 Videregivelsestilladelse Datatilsynets tilladelse gives på en række vilkår Fx: 1) X er dataansvarlig for overholdelse af vilkårene 2) Oplysningerne må alene anvendes i projekt Y 3) Oplysningerne må ikke yderligere videregives uden forudgående tilladelse fra Datatilsynet, jf. persondatalovens 10, stk. 3

34 Videregivelse procedure Datatilsynet skal til behandlingen af videregivelsestilladelsen bruge oplysninger om den dataansvarliges projekt, modtager og dennes projekt, data som ønskes videregivet m.v. Procedure: Blanket på (snart J )

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling*

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling* Blankettype: Privat forskning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig, og som udelukkende

Læs mere

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne?

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Persondataloven Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Konsulent: Statens Information

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Persondataloven - en vejledning for it-folk København marts 2006 Steffen Stripp Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Lov om behandling af personoplysninger 1)

Lov om behandling af personoplysninger 1) Lov om behandling af personoplysninger 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Afsnit I Indledende

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

INTERNETTET. billeder - oplysninger - fysiske personer. Persondataretten. Kunst og journalistik. Ytringsfrihed. Privat brug

INTERNETTET. billeder - oplysninger - fysiske personer. Persondataretten. Kunst og journalistik. Ytringsfrihed. Privat brug INTERNETTET billeder - oplysninger - fysiske personer Persondataretten Ytringsfrihed Kunst og journalistik Privat brug Foreningen for Medieret & Entertainment OneWebDay 22.9.2009 Advokat Janne Glæsel jgl@gorrissenfederspiel.com

Læs mere

Vejledning til skabelonen Databehandleraftale_feb2015

Vejledning til skabelonen Databehandleraftale_feb2015 Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Vejledning til skabelonen Databehandleraftale_feb2015 Skabelonen Databehandleraftale_feb2015

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Brugen af personoplysninger

Brugen af personoplysninger Gode råd om Brugen af personoplysninger Kend reglerne for håndtering af personlige oplysninger om medarbejderne! Udgivet af Dansk Handel & Service Brugen af personoplysninger 2006 Gode råd om Brugen af

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteker og behandling af personoplysninger RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 11

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteker og behandling af personoplysninger RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 11 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteker og behandling af personoplysninger RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 11 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteker og behandling af personoplysninger Råd og vink fra Biblioteksstyrelsen

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2014

Datatilsynets årsberetning 2014 Datatilsynets årsberetning 2014 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Rosendahls A/S Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 Juli 2015 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 978-87-992871-6-1 Datatilsynets årsberetning

Læs mere

Juridiske)rammer)og)udfordringer)

Juridiske)rammer)og)udfordringer) !!! Afdækning!B! Juridiske)rammer)og)udfordringer) Dansk!lovgivning!af!relevans!for!forskningsdata!management! Om)bilaget) Juridisk!institut,!AAU,!har!på!styregruppens!opfordring!udarbejdet!en!oversigt!over!områdets!juridiske!rammer!

Læs mere

Datasikkerhedspolitik

Datasikkerhedspolitik Datasikkerhedspolitik Godkendt i Byrådet den 10.november 2008 1 Datasikkerhedspolitik Indhold 1. Indledning 2. Organisation og ansvarsfordeling 2.1 Ansvarsorganisation for datasikkerhed 2.2 Øverste og

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv...1 En vejledning til kommuner og regionerindholdsfortegnelse...1

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2002

Datatilsynets årsberetning 2002 Datatilsynets årsberetning 2002 Datatilsynets årsberetning 2002 Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Tryk: TrykNet Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 November 2003 ISSN: 1601-5657 ISBN: 87-989860-0-7

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2008 og 2009

Datatilsynets årsberetning 2008 og 2009 Datatilsynets årsberetning 2008 og 2009 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Rosendahls-Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 Marts 2010 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 978-87-992871-1-6

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG

KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG 0 Kolofon Kom godt i gang med klinisk forskning - Vejledning om forberedelse og godkendelse af kliniske

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2011 Opdateret december 2014 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv.... 1 En vejledning

Læs mere

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk dokument af Michael Agerholm Juhl, jurist hos ODAA. April

Læs mere

Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015

Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015 Afsnit X XXXXXXXX Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015 Retningslinjer 2015 RETNINGSLINJER OM OFFENTLIGGØRELSE AF BRUGERANMELDELSER, 1. MAJ 2015 Maj 2015 Retningslinjer udarbejdet

Læs mere

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Langt de fleste virksomheder vil i forbindelse med deres virke få adgang til persondata af den ene eller anden slags. En forsyningsvirksomhed

Læs mere

Forslag. Lov om den statslige varslingstjeneste for internettruslers behandling af personoplysninger

Forslag. Lov om den statslige varslingstjeneste for internettruslers behandling af personoplysninger Forslag til Lov om den statslige varslingstjeneste for internettruslers behandling af personoplysninger 1. Loven regulerer den under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling etablerede statslige

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

Er du i tvivl så lad være! IT- og Telestyrelsen. Lille søgende oplæg om Blog-etik. Søren Hegstrup, lic.phil.

Er du i tvivl så lad være! IT- og Telestyrelsen. Lille søgende oplæg om Blog-etik. Søren Hegstrup, lic.phil. Er du i tvivl så lad være! Lille søgende oplæg om Blog-etik. Søren Hegstrup, lic.phil. Det er vanskeligt at give konkrete retningslinjer for, hvad man kan skrive på sin web-blog og det er endnu vanskeligere

Læs mere