Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse."

Transkript

1 Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden, herunder vilkår om midlernes anvendelse, udbetaling, regnskab, revision, faglig rapportering mv., jf. 24 i lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår for tilsagn fra fonden sendes sammen med tilsagnet til støttemodtager. 2. Udbetaling Udbetalingen af tilsagnet sker på baggrund af tilsagnsmodtagers endelige slutregnskab, der viser de faktiske bogførte, godkendte og betalte udgifter. Selvom de dokumenterede udgifter overstiger det beløb, der er lagt til grund for tilsagnet, ændres støttebeløbet ikke. Bliver udgifterne vedrørende de enkelte konti mindre, reduceres tilsagnet tilsvarende. Der gives ikke tillægstilsagn, uanset at udgifterne overstiger det budgetterede. Skabelonen til slutregnskabet modtages fra sekretariatet. Når tilsagnsmodtager har udarbejdet slutregnskabet, og dette er godkendt af fonden, sender fonden en godkendelsesmeddelelse retur med information om, at støtten udbetales til virksomhedens NemKonto. 3. Regnskab Slutregnskabet bør afleveres senest 1 måned efter sporskiftepakkens ophør og skal indeholde en timeforbrugsoversigt for den enkelte deltager i forløbet. Slutregnskabet skal være underskrevet af den, der er ansvarlig for sporskiftepakken. Fonden har ret til at udtage virksomheden til en regnskabsmæssig stikprøvekontrol. I så fald skal der til sekretariatet indsendes: slutregnskabet og timeforbrugsoversigten fakturaer for betaling af afklaringsforløb, kurser m.v., der indgår i sporskiftepakken andet materiale, f.eks. dokumentation for deltagelse i efteruddannelse 4. Øvrige vilkår 4.1. Ændringer Rammerne for forløbet, som fremgår af den vejledning og drejebog, der udsendes fra sekretariatet sammen med tilsagnet, skal følges. 2

2 I tilfælde, hvor der sker afvigelser fra det godkendte budget, skal tilsagnsmodtager skriftligt underrette sekretariatet. Sekretariatet vil herefter tage stilling til ændringerne, herunder om det bevilligede tilsagn skal justeres eller bortfalde Tilsagnets anvendelse Tilsagnet kan udelukkende anvendes til udgifter, der er omfattet af det godkendte budget Offentliggørelse af resultater Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse stiller ved udbetaling af støtte krav om, at resultatet af sporskiftepakken gøres offentligt tilgængeligt, jf. 7 i bekendtgørelse om ansøgning om støtte fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Ved evt. offentliggørelse vil virksomheds og deltagers navn være anonymiseret, medmindre andet er aftalt. Det er en betingelse, at tilsagnsmodtager står til rådighed i forhold til fondens formidling af sporskiftepakkerne. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse kan til enhver tid og indtil 5 år efter sporskiftepakkens udløb indhente data, m.v. Hvis tilsagnsmodtager offentliggør resultater af egen drift, skal det fremgå, at tilsagnet er givet med støtte fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse Tilbagebetaling eller bortfald af tilsagnet Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse kan beslutte, at tilsagnet bortfalder helt eller delvist eller kræves tilbagebetalt, hvis standardvilkårene ikke overholdes, jf. 33, i lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Bortfald af tilsagn eller tilbagebetaling kan helt eller delvist ske hvis: betingelserne og forudsætningerne for at yde tilsagn ikke længere er til stede, tilsagnsmodtager tilsidesætter vilkårene for tilsagnet, tilsagnsmodtager har givet urigtige eller vildledende oplysninger af betydning for ansøgningen, herunder oplysninger om tilsagn fra anden kilde i forbindelse med ansøgningen eller oplysninger om gæld til det offentlige. tilsagn fra anden side viser sig at overstige det forudsatte ved tildelingen af tilsagnet, tilsagnsmodtager undlader at informere om tilsagn fra anden side i løbet af støtteperioden, gennemførelsen afviger væsentligt fra drejebogen, herunder tidsplanen, hvis tilsagnet overgår til andet formål end forudsat ved tildelingen af tilsagn, tilsagnsmodtager går konkurs eller træder i likvidation. 3

3 Tilbagebetaling skal ske senest 1 måned efter påkrav, jf. renteloven 3, stk.2. Tilbagebetales det skyldige beløb ikke rettidigt, skal der betales rente efter 5, stk. 1 og 2, i renteloven fra forfaldsdagen. Der er udpantningsret for forfaldne beløb Skat og moms Tilsagnet er ikke momspligtigt. Fonden indberetter tilsagnet til SKAT. Spørgsmål om skat og moms afgøres af SKAT. Bemærk, at tilskud udbetales uden moms. Årsagen til dette er, at Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse ikke betragter den støtte, der udbetales i forbindelse med gennemførelse af en sporskiftepakke, som en ydelse, fonden køber, men derimod som et tilskud, fonden udbetaler til en arbejdsgiver. Et tilskud, der udbetales til en arbejdsgiver, er ikke momspligtigt for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, jf. afsnit 2.5 Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning, Økonomistyrelsen, juni I tilfælde af tvivl om fortolkning af reglerne omkring tilskud uden moms henvises til SKAT Krav om oplysninger og tilsyn Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse har under og efter sporskiftepakkens gennemførelse adgang til besigtigelse eller indsigt i det støttede forløb for at opfylde sin forpligtelse til at føre tilsyn med de virksomheder, som modtager støtte fra fonden, jf. 31 i lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse Overholdelse af den gældende lovgivning Det er tilsagnsmodtagers ansvar at overholde den gældende lovgivning, f.eks. arbejdsmiljølovgivningen Ændringer af standardvilkår Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse forbeholder sig ret til ændringer i administrationspraksis og i standardvilkår. Ændringerne er gældende for alle sporskiftepakker, der modtager støtte fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Tilsagnsmodtager vil modtage oplysning herom, hvis praksis, vilkår m.v. ændres. 5. Regler Uddrag af Lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (lovbekendtgørelse nr af 23. september 2014): 2. Fondens midler anvendes til formålene forebyggelse, fastholdelse og inklusion på arbejdsmarkedet. 3. Der kan ydes støtte til følgende indsatser: 4

4 1) Indsatser, der forebygger fysisk og psykisk nedslidning og arbejdsulykker og erhvervssygdomme. 2) Indsatser, der bidrager til at fastholde seniorer samt medarbejdere med nedsat arbejdsevne eller bidrager til hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. 3) Indsatser, der bidrager til inklusion på arbejdsmarkedet. Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter rammer for eller regler om fordeling, anvendelse og prioritering af fondens midler og fordeling og prioritering af fondens opgaver. 24. Sekretariatet fastsætter retningslinjer om ansøgningers indhold og form samt retningslinjer for udbetalinger. Stk. 2. Sekretariatet påser, at de fastsatte retningslinjer er overholdt. Ansøgninger og tilbud, der ikke opfylder formkravene, afvises af sekretariatet. Stk. 3. Sekretariatet giver tilsagn om støtte til godkendte ansøgninger og forestår udbetaling af støtte. 31, stk. 1. Sekretariatet fører tilsyn med anvendelsen af de midler, fonden administrerer og bevilger. 32. Støttemodtager skal underrette sekretariatet, hvis planlagte projekter forsinkes eller forudsætningerne for støtten ændres væsentligt. 33. Fonden kan træffe afgørelse om bortfald eller tilbagebetaling af støtte, hvis betingelserne for støtte ikke længere er opfyldt, eller hvis der i forbindelse med ansøgning om støtte er givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for ydelse af støtte. Stk. 2. Tilbagebetaling efter stk. 1 skal ske senest 1 måned efter påkrav. Stk. 3. Tilbagebetales det skyldige beløb ikke rettidigt, skal der betales rente efter 5, stk. 1 og 2, i renteloven fra forfaldsdagen. Stk. 4. Der er udpantningsret for forfaldne beløb, jf. stk. 2 og 3. 34, stk. 1. Afgørelser, som efter denne lov er truffet af fonden, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Uddrag af Bekendtgørelse om ansøgning om støtte fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse nr. 481 af 20/ Fonden stiller ved ydelse af støtte krav om, at resultaterne af indsatserne og projekterne gøres offentligt tilgængelige med henblik på at styrke formidlingen om forebyggelse af fysisk og psykisk nedslidning, fastholdelse samt inklusion. 6. Kontakt Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse Tlf.: Web: 5

5 6

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr.

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 13/01082 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015

Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015 Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015 1. Generelle forpligtelser (1) Tilskuddet er ydet under en forudsætning om, at tilskudsmodtageren

Læs mere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere 2. udgave august 2011 Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere Tilskudsmodtagere kan i dette dokument finde krav og retningslinjer i forbindelse med projekttilskud fra Integrationsministeriet.

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om Fonden til investering i arbejdskraftbesparende

Vejledning om bekendtgørelse om Fonden til investering i arbejdskraftbesparende Notat 23. april 2009 Vejledning om bekendtgørelse om Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1. Indledning og baggrund for ABT-fonden Finansministeren har udstedt bekendtgørelse

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om tilskud fra Den Europæiske Socialfond BEK nr 133 af 01/03/2001 (Gældende) LOV Nr. 254 af 12/04/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

Nordjysk Lånefond Generelle lånevilkår

Nordjysk Lånefond Generelle lånevilkår (c) - 31. marts 2014-2014-02-11 506.docx Side: 1 af 7 for lån via Version 506 gældende pr. 11. februar 2014 Låneberettigede omkostninger 1. Det forudsættes, at budgettet alene omfatter låneberettigede

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig udvikling i fiskeriområderne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Ansøgning om tilskud... 3 NemID... 3 Vedtægter... 3 Budget... 5 CVR. nr. og P-nr....

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Vejledning Økologisk Investeringsstøtte - tilsagn august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprog...

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprog... Side 1 af 14 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Oversigt (indholdsfortegnelse) Formål, indhold og delegation Definition og afgrænsning Oprettelse af en lokal aktionsgruppe

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 Juni 2014 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere