Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge"

Transkript

1 LO s nyhedsbrev nr. 15 / 2000 Indhold Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge En særlig kvoteordning for aktiveringstilbud på daghøjskoler betyder, at Arbejdsformidlingen (AF) og kommunerne i år vil brænde inde med et tocifret millionbeløb. Tilbage på sporet, arbejdsminister! Regeringen lægger tilsyneladende op til at svigte sine egne idealer i den hidtidige arbejdsmarkedspolitik, skriver LOformand Hans Jensen. Euroen truer ikke velfærdsstaten Tilslutning til euroen vil ikke tvinge Danmark til at sænke skatterne. Større erstatninger på vej Et forslag om revision af Erstatningsansvarsloven vil give større erstatningsbeløb for mén og erhvervsevnetab. Aktivering Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge En særlig kvoteordning for aktiveringstilbud på daghøjskoler betyder, at Arbejdsformidlingen (AF) og kommunerne i år vil brænde inde med et tocifret millionbeløb, som ellers var beregnet til at aktivere ledige. For selv om AF og kommunerne ikke længere tilbyder nær så mange ledige at komme på daghøjskole, kan pengene ikke overføres til andre aktiveringsformål. Et skoleeksempel på, at kvotetankegang ikke duer i arbejdsmarkedspolitikken, siger LO. En s¾rlig kvoteordning for Arbejdsformidlingens og kommunernes brug af dagh jskoleforl b i aktiveringen af ledige ser ud til at bevirke, at et to- eller trecifret millionbel b, som ellers var tilt¾nkt indsatsen for de ledige, vil stœ ubrugt hen, nœr Œret er omme. I finanslovaftalen for i Œr er der budgetteret med en samlet aktivitet pœ dagh jskoleomrœdet svarende til helœrselever. Heraf er AF blevet pœlagt at levere elever, mens kommunerne skal d¾kke hel- Œrspladser. Det svarer til, at AF forlods skal rem¾rke 183,3 millioner kroner til aktivering pœ dagh jskoler, mens kommunerne tilsvarende skal rem¾rke 147,8 millioner kroner. Men i de f rste seks mœneder af i Œr har AF kun brugt omkring en tredjedel af de planlagte bel b, og ogsœ kommunerne kan fœ sv¾rt ved at fœ brugt dagh jskolemidlerne. Ganske vist er mere end halvdelen af den samlede kommunale kvote blevet brugt i l bet af f rste halvœr. Men da kvoten pœ dette omrœde er specificeret ud pœ hver enkelt kommune, er det h jst usikkert, om det niveau kan holdes. En lang r¾kke kommuner har nemlig allerede opfyldt hele deres kvote med den konsekvens, at de nu mœ stoppe med at tilbyde dagh jskoleophold til de kommunalt aktiverede, medmindre de selv vil betale den fulde pris for dagh jskoleophold. Forts¾tter udviklingen i resten af Œret, vil AF stœ tilbage med mere end 60 millioner ubrugte aktiveringskroner. Og slœr den ventede afmatning i kommunernes brug af dagh jskoler ogsœ igennem, bliver bel bet endnu st rre. Udspil 9. september 2000 Nyhedsbrevet Udspil udgives af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12, 1634 København V Tlf , fax: , Ansvarshavende redaktør: Hans Jensen. I redaktionen: Henrik Rasch, Susse Maria Holst, Dorte Monggaard, Erik Harr og Michael Bræmer. Layout og illustration: LO. Mangfoldiggørelse ikke tilladt uden tilladelse fra LO. ISSN-nr.: If lge aftalen er det meningen, at kvoteordningen skal aftrappes frem til 2005, sœ AF og kommunerne i 2001 tilsammen skal finansiere omkring helœrspladser pœ dagh jskolerne. I regeringens finanslovforslag er udfasning ikke indarbejdet, hvilket vil betyde, at m¾ngden af bundne aktiveringsmidler vil v¾re u¾ndret i Kvoter duer ikke til styring LO-sekret¾r Harald B rsting siger, at forl bet i Œr tydeligt demonstrerer, at kvotetankegangen ikke duer, hvis man vil f re effektiv arbejdsmarkedspolitik.

2 LO s nyhedsbrev side 2 Ð En aftale om at kommuner og AF fra centralt hold pœl¾gges at k be et bestemt antal aktiviteter fra en bestemt leverand r, er yderst problematisk og strider mod tankegangen i den aktive arbejdsmarkedspolitik. Derfor mener jeg, at kravet om brug af dagh jskoler skal fjernes for sœvel kommuner som AF, siger Harald B rsting. Et af problemerne ved den nuv¾rende kvoteordning er, at reglerne ikke giver mulighed for, at AF, kommuner eller skoler kan videregive ubrugte pladser til hinanden eller internt i de tre systemer. Det betyder if lge Harald B rsting, at det samlede antal Œrselever n¾ppe nœr op over selv om der politisk er fast sat et mœl pœ Œrselever. Ð Et andet problem er, at man med kvoteordninger risikerer at presse AF og kommunerne til at s¾tte konomiske hensyn over hensynet til, hvilke tilbud der passer til den enkelte ledige. Udgangspunktet for aktivering mœ altid v¾re, at der laves en individuel handlingsplan, som indeholder de aktiviteter, der bedst hj¾lper med til at fœ den enkelte i besk¾ftigelse, siger Harald B rsting. Ð Om vi sœ ender med, at der skal laves flere eller f¾rre dagh jskoleforl b, er sœdan set underordnet. I sidste ende er det afg rende, hvad de ledige har brug for, siger Harald B rsting. Den nuv¾rende kvoteordning for dagh jskoletilbud blev indf rt i Œr for at hj¾lpe dagh jskolerne, efter at regeringen i finanslovaftalen for 1999 fjernede det fri optag pœ skolerne og lagde loft over antallet af helœrselever pœ hver enkelt skole. Beslutningen fik antallet af dagh jskoleelever til at falde voldsomt allerede i Det frie optag bet d, at dagh jskoleforl bene var ÓgratisÓ for AF og kommunerne, fordi udgifterne blev finansieret fra centralt hold. Det fik udgifterne til dagh jskoleforl b i 1997 og 1998 til at stige eksplosivt, fordi aktivering pœ dagh jskoler pœ den mœde blev til en meget billig form for aktivering. Yderligere oplysninger: LO-konsulent Jan Eriksen på telefon Yderligere kommentarer: LO-sekretær Harald Børsting på telefon

3 LO s nyhedsbrev side 3 Holdningen Tilbage på sporet, arbejdsminister! Af LO-formand Hans Jensen Det er skuffende, at regeringen i sit finanslovforslag for 2001 l¾gger op til at spare godt en halv milliard kroner pœ indsatsen for af skaffe besk¾ftigelse til ledige. Ganske vist kalder regeringen besparelsen for en teknisk ompostering, men det ¾ndrer ikke pœ, at der som udgangspunkt vil v¾re f¾rre penge at g re godt med, nœr Arbejdsformidlingerne rundt om i landet skal hj¾lpe de ledige. I den normale finanspolitiske t¾nkning kan det regnestykke kun gœ op, hvis man sl¾kker pœ de lediges rettigheder eller pœ kvaliteten af de tilbud, som skal skaffe folk i besk¾ftigelse. Og ingen af delene er noget, som LO vil acceptere. SŒ enkelt er det! Faktisk har vi i LO sv¾rt ved at forstœ, at regeringen tilsyneladende l¾gger op til at svigte sine egne idealer i den hidtidige arbejdsmarkedspolitik. Siden regeringen trœdte til, har man trods kritik fra bœde h jre og venstre holdt fast i, at de penge, som man bruger pœ uddannelse og anden aktivering, er en investering fremtiden, som nok skal komme ind igen i form af sparede dagpengeudgifter og get produktion. Dertil kommer sœ naturligvis de menneskelige gevinster i form af get selvv¾rd og bedre trivsel, som man hverken kan eller skal s¾tte kroner og re pœ. I stedet for at give sig til at tale om at g re de lediges rettigheder mere ÓfleksibleÓ, er det efter LOÕs mening langt mere fremadrettet at tage fat pœ at h¾ve kvaliteten af de tilbud, som de ledige fœr. Der er desv¾rre mange tegn pœ, at systemet, som det fungerer i dag, ikke formœr at give kvalificerede tilbud til den alt for store gruppe af ledige, som har v¾ret sœ l¾nge v¾k fra arbejdsmarkedet, at det er sv¾rt at finde virksomheder, der har brug for deres kvalifikationer. En af l sningerne pœ det problem er en st rre satsning pœ de meget effektive jobrotationsordninger, som desv¾rre ser ud til at v¾re gœet helt i stœ i de senere Œr. Det er et af de redskaber i arbejdsmarkedspolitikken, som mest effektivt skaffer faste job til de ledige. Det er i den forbindelse lidt mystisk, at vi nu pœ andet Œr venter pœ Arbejdsministeriets udspil til nye regler for jobrotationsordningerne. Derfor skal der herfra lyde en opfordring til arbejdsminister Ove Hygum om at g re en indsats for igen at fœ arbejdsmarkedspolitikken tilbage pœ sporet. Vejen frem for at skabe plads for de sidste personer i ledighedsk en er ikke besparelser, men en fortsat satsning pœ kvalitet.

4 LO s nyhedsbrev side 4 Fælles valuta Euroen truer ikke velfærdsstaten Det er ikke rigtigt, at dansk tilslutning til euroen vil undergrave velfærdsstaten, fordi vi bliver tvunget til at sænke skatten for at tilpasse os til de andre euro-lande. Der er ikke de store forskelle på skattetrykket, og gennem de sidste 30 år har stigningen i skatter og afgifter været nogenlunde ens i Danmark og euro-landene. Skattetryk i pct. af bruttonationalproduktet fordelt på forbrugsskatter, sociale bidrag og direkte skatter. Pct Euro-Landene Danmark Et af euro-modstandernes argumenter mod den f¾lles valuta er, at vi vil blive tvunget til at s¾nke skatter og afgifter for at tilpasse os til et pœstœet lavere niveau i resten af EU. De lavere skatteindt¾gter vil g re det umuligt at fastholde det nuv¾rende velf¾rdsniveau, lyder modstandernes argument. Det passer bare ikke med virkeligheden. En analyse af statistiske data fra EU-Kommissionen, som Arbejderbev¾gelsens ErhvervsrŒd (AE) har foretaget, viser, at skattetrykket i eurolandene gennem de sidste 30 Œr er steget lige sœ meget som i Danmark. Og der er ikke udsigt til v¾sentlige lempelser i de nationale skattetryk rundt om i EU. De fleste lande har nemlig stor offentlig g¾ld samtidig med, at de i h jere grad end Danmark stœr over for problemer med at finansierer fors rgelse og velf¾rd for det stigende antal ¾ldre, hedder det i AEÕs analyse. Siden 1970 er st rrelsen af de samlede skatter og afgifter i forhold til bruttonationalproduktet (BNP) vokset i samme takt bœde i Danmark og i euro-landene. Det viser if lge AE, at det udm¾rket kan lade sig g re at fastholde et dansk skattetryk, som er 5-10 procentpoint h jere end gennemsnittet af euro-landene. Samtidig er det gennem de seneste 6-8 Œr lykkedes Danmark at nedbringe den offentlige g¾ld til et niveau, der ligger langt under det gen- Forbrugsskatter Direkte skat Sociale bidrag Kilde: EU-Kommissionen. Offentlig gæld i procent af bruttonationalproduktet Pct Euro-lande Danmark Kilde: EU-Kommissionen.

5 LO s nyhedsbrev side 5 Skattetryk i Danmark og eurolandene Pct. 50 Danmark 40 Euro-lande Kilde: EU-kommissionen. nemsnitlige niveau for euro-landene. Derfor vil det i de kommende Œr v¾re lettere for Danmark at finansiere velf¾rdsydelser, fordi vi har en mindre g¾ldsbyrde. AE bem¾rker i sin analyse, at der i euro-samarbejdet ikke er bestemmelser om, hvor h je skatterne og de offentlige udgifter mœ v¾re. Sagt pœ en anden mœde mœ et euro-land have lige sœ store offentlige udgifter det skal v¾re, blot man s rger for ogsœ at skaffe finansieringen. Forskel i skatteopkrævning Er der ikke de store forskelle i skattetrykket i Danmark sammenlignet med euro-landene, er der til geng¾ld klar forskel pœ, hvordan penge bliver kr¾vet ind. I euro-landene er der en mere ligelig fordeling mellem forbrugsskatter, bidrag til sociale ordninger og direkte skatter, mens vi i Danmark har smœ sociale bidrag og forholdsvis h je direkte skatter. Samlet set er der dog ikke den store forskel i beskatningen af is¾r arbejdskraft, som udg res af summen af sociale bidrag og direkte skatter. I euro-samarbejdet er der ingen krav om, at man absolut skal bruge mange sociale bidrag, eller at man skal holde indkomstskatterne pœ et lavt niveau. Fordelingen pœ de forskellige indkomstkilder mœ landene selv bestemme, blot der ikke er tale om tekniske hindringer i forhold til det indre marked. I vrigt er det v¾rd at huske pœ, at en v¾sentlig grund til, at vi samlet set har h jere skattetryk i Danmark, er at pensioner, arbejdsl shedsdagpenge og en r¾kke andre overf rselsindkomster er ÓbruttoficeredeÓ. Det vil sige, at der skal svares skat af det bel b, man modtager fra det offentlige. Det betyder, at de direkte skatter teknisk set er st rre i Danmark, mens den reelle forskel er betragtelig mindre. Korrigerer man for dette forhold, svinder forskellen pœ skattetrykket i eksempelvis Danmark og Tyskland ind fra 8,5 til 3,6 procentpoint. Yderligere kommentarer: LO-formand Hans Jensen på telefon

6 LO s nyhedsbrev side 6 Arbejdsskader Større erstatninger på vej Et forslag om revision af Erstatningsansvarsloven vil give større erstatningsbeløb for men og erhvervsevnetab. LO mener, at linierne fra det nye forslag også skal overføres på arbejdsskadeområdet. Efter flere Œrs forberedende arbejde l¾gger Justitsministeriet op til at h¾ve de erstatningsbel b, som bliver udbetalt efter Erstatningsansvarsloven, med op til 60 procent. Forslagene til lov¾ndringerne fremgœr af en bet¾nkning fra en arbejdsgruppe, som siden 1998 har analyseret udviklingen pœ omrœdet. Udredningsarbejdet er kommet i stand, efter at der tidligere fra flere sider Ð blandt andet en r¾kke af LOÕs forbund Ð er rejst kritik af, at erstatningsniveauerne herhjemme er sakket bagud sammenlignet med den internationale udvikling. Et af problemerne har v¾ret, at det faldende renteniveau i samfundet generelt har betydet, at erstatningerne reelt har mistet en del af deres v¾rdi. Hidtil har man nemlig taget h jde for, at den skadelidte har kunnet opnœ en ret betragtelig rentegevinst ud af de relativt store erstatningsbel b. Men med det faldende renteniveau igennem det seneste Œrti er erstatningerne reelt blevet udhulet. LO er tilfreds med udkastet til nye regler for fastl¾ggelse af erstatninger, og LO-sekret¾r Marie-Louise Knuppert forventer bred enighed blandt Folketingets partier om, at Erstatningsansvarsloven tr¾nger til en revision. Ð De nye regler vil betyde, at erstatningsbel bene i nogle tilf¾lde vil stige med op til 60 procent. Og samtidig l¾gger ministeriet op til en forbedret retstilstand, som vil g re det lettere at tildele midlertidige erstatninger. Det er en v¾sentlig landvinding for de skadelidte, som derved fœr nedsat risikoen for at blive udst dt af arbejdsmarkedet i den tid, der gœr mellem selve ulykken, og til der bliver sat gang i revalidering eller andre hj¾lpeforanstaltninger fra det offentlige, siger Marie-Louise Knuppert. Eksempler på erstatninger efter Arbejdsskadeloven (ASL), Erstatningsansvarsloven (EAL) og Justitsministeriets forslag til ændringer af Erstatningsansvarsloven (FEAL) Eksempel 1 Eksempel 2 Køn Kvinde Mand Alder på skadetidspunktet 25 år 50 år Årsløn Erhvervsevnetab 50 pct. 35 pct Erstatning for tab af erhvervsevne udgør... efter Arbejdsskadeloven efter Erstatningsansvarsloven efter forslag til ny Erstatningsansvarslov Kilde: Egne beregninger

7 LO s nyhedsbrev side 7 Skal også gælde for arbejdsskader LO opfordrer samtidig politikerne til at gennemf re tilsvarende ¾ndringer i den parallelle arbejdsskadelovgivning, sœ erstatningsniveauerne efter arbejdsskader bliver h¾vet tilsvarende. Ð Det er kun rimeligt, at arbejdsskadeomrœdet underl¾gges de samme retningslinier som i det civilretlige erstatningssystem. Desuden vil man med en sœdan ¾ndring ogsœ i vid udstr¾kning undgœ, at ofre for arbejdsulykker f rst skal tage turen gennem arbejdsskadesystemet, hvorefter de sœ bagefter skal gœ videre i det civile system, hvis de vil have den fuld erstatning. Det vil f re til en masse un dvendige sager i ved domstolene, ligesom det vil v¾re belastende for de mennesker, som det drejer sig om, siger Marie-Louise Knuppert. Yderligere oplysninger: LO-konsulent Poul Schøning på telefon Yderligere kommentarer: LO-sekretær Marie-Louise Knuppert på telefon

Statslige arbejdspladser svigter

Statslige arbejdspladser svigter LO s nyhedsbrev nr. 19/2001 Indholdsfortegnelse Staten svigter............. 1 Selv om regeringen har sat det rummelige arbejdsmarked højt på dagsordenen, sakker de statslige arbejdspladser bagud i indsatsen

Læs mere

LO vil begrænse brug af straffeattester

LO vil begrænse brug af straffeattester LO s nyhedsbrev nr. 14/2001 Indholdsfortegnelse LO vil begrænse brug af straffeattester........... 1 Brugen af straffeattester som led i ansættelsesrunder er gået helt over gevind. LO kræver nu bestemmelser,

Læs mere

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold LO s nyhedsbrev nr. 14 / 2000 Indhold Ny bundrekord truer......... 1 Efter svag stigning i antallet af praktikpladser tidligere på året går udviklingen nu igen den forkerte vej. Halv succes...............

Læs mere

Plads til alle betaler sig

Plads til alle betaler sig LO s nyhedsbrev nr. 23/2001 Indhold Plads til alle betaler sig...... 1 Hvis flygtninge og indvandrere integreres på det danske arbejdsmarked, vil det kunne hæve arbejdsstyrken med ca. 26.000 personer i

Læs mere

Erhvervsskolerne mærker Thors hammer

Erhvervsskolerne mærker Thors hammer LO s nyhedsbrev nr. 1/2002 Indhold Erhvervsskolerne mærker Thors hammer............. 1 De tekniske skoler og handelsskolerne skal ifølge Udspils oplysninger spare tilsammen cirka 440 millioner kr. i år.

Læs mere

Indvandring nødvendig for velfærd

Indvandring nødvendig for velfærd LO s nyhedsbrev nr. 4/2002 Indhold Indvandring og integration nødvendig for velfærd........ 1 Antallet af indvandrere og deres efterkommere stiger kraftigt, mens arbejdsstyrken går dramatisk tilbage. Det

Læs mere

Den danske aftalemodel er ikke truet

Den danske aftalemodel er ikke truet Indhold Den danske aftalemodel er ikke truet Den danske aftalemodel er ikke truet............ 1 Vigtige hensyn.......................... 3 Historien taler for aftaler.................... 7 Konkrete forslag

Læs mere

LO s Årsberetning 1998-99 September 1999

LO s Årsberetning 1998-99 September 1999 LO s Årsberetning 1998-99 September 1999 Landsorganisationen i Danmark LO s Årsberetning 1998-99 er udgivet af Landsorganisationen i Danmark Illustration: Knud Andersen, Skønvirke Tryk: Jydsk Centraltrykkeri

Læs mere

Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer

Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer REDSKABSHÆFTE 3 Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer NÅR KOMMUNEN, A-KASSER, FAGLIGE ORGANISATIONER OG AF SAMARBEJDER LEDIGHED SYGDOM RÅDIGHED AKTIVERING ARBEJDE LO og KL s fælles projekt

Læs mere

Det er nu, lønmodtagernes rettigheder skal på dagsordenen i EU

Det er nu, lønmodtagernes rettigheder skal på dagsordenen i EU Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner #5 / Oktober 2002 Ny model svigter de tungeste ledige...... Side 2 LO Vejle Amt har set på det nye aktiveringssystem i Holland, som er præget af privatisering, sortering

Læs mere

Udlicitering slider på de ansatte

Udlicitering slider på de ansatte LO s nyhedsbrev nr. 07/2001 Indholdsfortegnelse Udlicitering slider........... 1 Mindre indflydelse, mere ensformigt arbejde, dårlig trivsel og øget nedslidning er ofte virkeligheden på offentlige arbejdspladser,

Læs mere

Arbejdsmiljø sundhedsfremme

Arbejdsmiljø sundhedsfremme Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.dk & Arbejdsmiljø sundhedsfremme ISBN-nummer 87-7735-533-4 LO varenummer 4423 Indhold Forord hvorfor

Læs mere

LOs uddannelsesoplæg: Hvad mener eksperterne?

LOs uddannelsesoplæg: Hvad mener eksperterne? LOs uddannelsesoplæg: Hvad mener eksperterne? DEBATOPLÆG OKTOBER 2003 Eksperter til inspiration Indhold LO vil i de kommende Œr fortsat g re en stor indsats pœ uddannelsesomrœdet. I et samfund hvor forandringerne

Læs mere

Køn og fagbevægelse i 100 år. Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark

Køn og fagbevægelse i 100 år. Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark Køn og fagbevægelse i 100 år Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark Juni 2002 Køn og fagbevægelse i 100 år Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorgansationen i Danmark Juni

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Euroen er en stærk valuta

Euroen er en stærk valuta LO s nyhedsbrev nr. 9 / 2000 Medlemshvervning.......... 3 Mere end halvdelen af de uorganiserede lønmodtagere har aldrig fået tilbud om medlemskab af en faglig organisation, viser ny Gallup-undersøgelse

Læs mere

A-kasser ikke en stopklods for a r b e j d s m a r k e d s p o l i t i k k e n

A-kasser ikke en stopklods for a r b e j d s m a r k e d s p o l i t i k k e n LO SNYHEDSBREV 24 1998 Tværfaglig jobanvisning I n d h o l d s f o rt e g n e l s e A-kasser ikke en stopklods i arbejdsmarkedspolitikken..... 1 Godt 114.000 a-kassemedlemmer skifter hvert år a-kasse.

Læs mere

Aalborg Universitet. ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj 2002. Forfattere: Synopsis:

Aalborg Universitet. ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj 2002. Forfattere: Synopsis: Titel: ÓTypehuskatalogÓ Tema: ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj 2002 Forfattere: Kurt RenŽ Madsen Johnny H. Ryser Synopsis: Der udvikles et web typehuskatalog for

Læs mere

D a n s k e rn e :De længst uddannede må bagest i køen

D a n s k e rn e :De længst uddannede må bagest i køen LO S NYHEDSBREV 18 1999 Efteruddannelse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Danskerne: De bedst uddannede må bagest i køen............ 1 En ny Gallup-analyse viser, at danskerne klart sig ja til, at det

Læs mere

M e d l e m m e rne mere tilfre d s e med deres fagforening

M e d l e m m e rne mere tilfre d s e med deres fagforening LO S NYHEDSBREV 7 2000 Gallup-undersøgelse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Medlemmerne mere tilfredse med deres fagforening........ 1 Medlemmerne er blevet langt mere tilfredse med deres fagforening,

Læs mere

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99 LO S NYHEDSBREV 1 1999 LOholdningsanalyse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Efterløn springer Top10 liste over politiske problemer i 1999.... 1 En ny holdningsundersøgelse afslører, at 38 pct. af samtlige

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT AUGUST 2009 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS AUGUST

Læs mere

Bilag 1 Transskription af interview med Professor, Bent Greve

Bilag 1 Transskription af interview med Professor, Bent Greve Bilag 1 Transskription af interview med Professor, Bent Greve M: Noget af det vi sådan ikke rigtig har kunnet finde ud af selv er, hvad formålet med den her børnefamilieydelse oprindeligt har været. Så

Læs mere

Unge møder fagbevægelsen ansigt til ansigt i Roskilde

Unge møder fagbevægelsen ansigt til ansigt i Roskilde N y h e d s b rev ti l LO s amter og sekti oner #4 / April 2001 Medlemshvervning Sundere livsstil uden pegefingre.......... side LO er på vej med en sundhedsstrategi for arbejdspladserne, som også skal

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl

Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl Data warehousing og Knowledge Management Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl AALBORG UNIVERSITET MASTER i INFORMATIONSTEKNOLOGI, INDUSTRIEL IT (MII) PROJEKT GRUPPE: IT i BYGGERIET & IT i INDUSTRIEL

Læs mere

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Dagpenge Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Den bedste tryghed skabes ved at der er arbejde og uddannelse til alle. Dette opnås bedst gennem en grøn omstilling af økonomien, hvor vækst

Læs mere

Ansvar for fremtiden 2025-planen

Ansvar for fremtiden 2025-planen Ansvar for fremtiden 2025-planen Ansvar for fremtiden 2025-planen Krisen er bag os. Danmark er på vej ind i et opsving. Reformerne virker. Flere kommer i arbejde. Men tiden er ikke til at læne os tilbage.

Læs mere

Forandringens vinde blæser fra øst

Forandringens vinde blæser fra øst N y h e d s b rev ti l LO s amter og sektio ner #6 / Juni 2000 LO og DA enige om formidlingscentre....... side 3 Men de nye enheder skal placeres så tæt som muligt på de lokale koordinationsudvalg i kommunerne

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere