Delårsrapport kvartal 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013"

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2013/12 5. november Side 1 af i alt 20. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. Petter Blondeau, tlf Delårsrapport kvartal 2013 Hovedkontoret Centrumpladsen Svendborg - Tlf CVR-nr

2 Indhold Hovedpunkter Side 3 Ledelsesberetning Side 4-7 Ledelsespåtegning Side 8 Resultatopgørelse 1. januar 30. sept Side 9-10 Balance pr. 30. sept Side 11 Egenkapitalopgørelse Side 12 Pengestrømsopgørelse Side 13 Noter Side års oversigt Side Kvartalssammenligning Side

3 Delårsrapport kvartal 2013 Resultat før skat for kvartal udgør -21,3 mio.kr. o Resultat efter skat -13,3 mio.kr. mod +14,5 mio.kr. i 2012 o Resultat før skat -21,3 mio.kr. mod +17,6 mio.kr. i 2012 o Nedskrivninger på 57,6 mio.kr. mod 27,1 mio.kr. sidste år o Udgift til Indskydergarantifonden på 4,4 mio.kr. o Kursreguleringer på -1,2 mio.kr. o Udlån er reduceret med 49,3 mio.kr. fra 30/ o Indlån (inkl. puljer) er i forhold til 30/ faldet med 12,6 mio.kr. Fra 31/ er indlån dog øget med 20,6 mio.kr. o Fortsat betydeligt indlånsoverskud o Solvens på 22,1 % og kernekapital på 22,1 % o Solvensoverdækning på 11,1 pct. point o Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet på 318,8 % o o Uændrede forventninger til resultatet excl. kursreguleringer, nedskrivninger og skat for hele 2013 Planlagt fusion med Vestfyns Bank Hovedposter t.kr kvt kvt Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Andre driftsudgifter (ekskl. bidrag til sektorløsninger) Nedskrivninger på udlån Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før bidrag til sektorløsninger Bidrag til sektorløsninger (indskydergaranti m.v.) Resultat før skat Resultat efter skat

4 Ledelsesberetning Sparekassens hovedaktiviteter Svendborg Sparekasse er et lokalt fullservice detailpengeinstitut med private kunder samt mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder som primære målgrupper. Hovedaktiviteten er almindelige pengeinstitutforretninger, som består i at modtage indlån, yde lån, kreditter og garantistillelse, foretage handel med værdipapirer og valuta, yde rådgivning vedrørende finansiering, pension, investering og bolighandel m.v. Sparekassens primære markedsområde er Sydfyn og Langeland samt Østfyn. Gennem datterselskabet Leasing Fyn Svendborg A/S udbydes produkter inden for finansiel leasing rettet mod erhvervsvirksomheder i hele landet. Der tilbydes tillige leasing af biler til private. Fusion af Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank Bestyrelserne i Svendborg Sparekasse A/S og Vestfyns Bank A/S har indgået aftale om at søge fusion mellem de to banker med Svendborg Sparekasse som fortsættende bank under navnet FYNSKE BANK Formålet med fusionen er at styrke bankernes i forvejen solide vækstfundament på Fyn samt at skabe en stærk fynsk bank, der: kan følge kunderne længere og med flere ydelser kan sikre en fortsat kompetenceudvikling og tiltrækning af medarbejdere har kapacitet til markedsmæssig vækst har plads til yderligere konsolideringer, hvis muligheden byder sig har konkurrencekraft på en finansiel markedsplads, der de kommende år vil være i stigende forandring kan begrænse omkostningerne til administration Den fusionerede bank, Fynske Bank, får i alt 15 filialer på Fyn og i Trekantområdet, inklusive en ny filial i Odense, der forventes etableret i De to pengeinstitutter supplerer hinanden geografisk, så alle filialer fastholdes. Alle ca. 150 arbejdspladser bevares. Fusionsplanerne er yderligere beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 2013/10 af 4. sept Den endelige fusionsplan forventes offentliggjort primo november 2013, hvor der samtidig vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med forventet afholdelse i december Materialet vil være tilgængeligt på sparekassens hjemmeside: umiddelbart efter offentliggørelsen kvartal Svendborg Sparekasse A/S har i perioden 1. januar 30. september 2013 realiseret et resultat på -21,3 mio.kr. før skat mod +17,6 mio.kr. for samme periode i Resultatet er som årets tidligere delårsrapporter væsentligt påvirket af erhvervsrelaterede nedskrivninger samt af, at der i 1. kvartal blev foretaget nedskrivninger på 33 mio.kr. relateret til privatkundeporteføljen. Nedskrivningsbehovet i 3. kvartal har dog været yderst begrænset. Resultatet fra basale bankaktiviteter udgør et tilfredsstillende niveau, og resultatet excl. kursreguleringer, nedskrivninger og skat svarer til de udmeldte forventninger. Efter skat udgør resultatet for perioden -13,3 mio.kr. Uanset at ledelsen betragter basisdriften som tilfredsstillende, anses nedskrivningsniveauet - og dermed det samlede resultat - for ikke tilfredsstillende. Alle forretningsområder har forløbet tilfredsstillende og som forventet. Nedskrivningsbehovet på udlån har dog og specielt i 1. kvartal været væsentligt højere end forventet, bl.a. forårsaget af en nedskrivning på privatkundeporteføljen. Der er ikke væsentlige ændringer i sparekassens balance og forretningsomfang. Koncernregnskabet indeholder driften af moderselskabet Svendborg Sparekasse A/S og datterselskabet Leasing Fyn Svendborg A/S samt sparekassens ejendomsselskaber med domicilejendomme. Der er pr. 1. marts 2013 gennemført et planlagt direktørskifte med Petter Blondeau s tiltræden som administrerende direktør. Der er ikke efter regnskabsperiodens udløb indtruffet hændelser af væsentlig betydning for sparekassens økonomiske stilling. Basisindtægter Nettorenteindtægter er faldet fra 74,7 mio.kr. til 71,3 mio.kr. De faldende renteindtægter kan dels henføres til mindre rente af udlån med pengemarkedsrelateret rentefastsættelse og dels en lavere rente af sparekassens obligationsbeholdning. De relativt store nedskrivninger medfører tillige, at en ikke ubetydelig rente heraf ikke medregnes som renteindtægt men derimod indtægtsføres under nedskrivninger. Udbytte af kapitalandele udgør 1,8 mio.kr. Gebyrer og provisionsindtægter er i de første 3 kvartaler faldet med 1,5 mio.kr. til 24,5 mio.kr. Nedgangen er hovedsagelig begrundet i, at der i 2013 har været mindre aktivitet i dels låneomlægninger og dels værdipapirhandel. 4

5 Kursreguleringer Kursreguleringer af værdipapirer m.v. udviser en samlet regulering på -1,2 mio.kr. mod +6,0 mio.kr. for samme periode i Reguleringen i 2013 fordeles med -5,1 mio.kr. vedrørende sparekassens obligationsbeholdning og +6,8 mio.kr. relateret til aktier. Udlån og valuta reguleres med -0,4 mio.kr., mens kursregulering af afledte finansielle instrumenter, som udelukkende anvendes til risikoafdækning, udgør -2,4 mio.kr. Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Posten udviser et resultat på 8,8 mio.kr., som det samlede resultat efter skat mod 5,2 mio.kr. i Resultatet efter skat fra sparekassens leasingaktiviteter i selskabet Leasing Fyn Svendborg A/S udgør knap 7,4 mio.kr. mens 1,4 mio.kr. udgør resultatet i sparekassens ejendomsselskaber, hovedsagelig indeholdende driften af domicilejendomme. Omkostninger De samlede omkostninger til personale og administration m.v. udgør i alt 63,2 mio.kr. mod 59,7 mio.kr. for samme periode i Stigningen udgør knap 3,5 mio.kr., der kan henføres til lønninger og vederlag, herunder øget betaling af lønsumsafgift. Andre driftsudgifter Andre driftsudgifter udgør 5,7 mio.kr. for årets første 3 kvartaler mod 8,7 mio.kr. for tilsvarende periode i I 2013 består beløbet af bidrag til Indskydergarantifonden samt udgifter til den planlagte fusion, mens der i 2012 tillige udgiftsførtes 5,9 mio.kr. vedrørende en endnu ikke afklaret tvist om moms og lønsumsafgift. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. Der er i 1. kvartal foretaget samlede nedskrivninger på 33 mio.kr. heraf de 27 mio.kr. som ledelsesmæssigt skøn - med direkte relation til privatkundeengagementer større end 250 t.kr. Der er efterfølgende foretaget en nøjere gennemgang af boniteten i privatudlånsporteføljen uden, at der er konstateret nedskrivningsbehov herudover. Der er på nuværende tidspunkt udelukkende tale om reservationer til mulige fremtidige tab på privatkunder. Af nævnte nedskrivning udgør nu 11,4 mio.kr. nedskrivning som et ledelsesmæssigt skøn, væsentligst rettet mod privatkundeengagementer under 250 t.kr. Øvrige individuelle og væsentligst erhvervsrelaterede nedskrivninger udgør 24,6 mio.kr. Der er hovedsagelig tale om nedskrivninger på allerede identificerede problemengagementer, hvor udviklingen - specielt i relation til værdien af sikkerhedsstillelser har været ugunstig. De samlede nedskrivninger, som for årets første 3 kvartaler i 2012 udgjorde 27,1 mio.kr., udgør i 2013 i alt 57,6 mio.kr. Periodens nedskrivningsprocent udgør 2,4% og de akkumulerede nedskrivninger og hensættelser på udlån og garantier udgør pr. 30. september 2013 i alt 159,1 mio.kr., svarende til 6,8% af udlån og garantier. Resultat for kvartal 2013 Resultatet før skat udgør -21,3 mio.kr. for perioden 1. januar til 30. september Skat udgør -8,0 mio.kr., som hovedsagelig udgøres af negativ udskudt skat af periodens resultat. Skat af resultater i datterselskaber indgår under posten resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder. Resultat efter skat udgør for årets første 3 kvartaler -13,3 mio.kr. mod 14,5 mio.kr. i kvartal 2013 Basisresultatet for 3. kvartal 2013 er isoleret set på et tilfredsstillende niveau. Kvartalets basisindtjening udgør 10,1 mio.kr., og svarer til forventningerne. Nedskrivningerne for 3. kvartal udgør beskedne 0,2 mio.kr., som er udtryk for at de foregående kvartalers betydelige nedskrivninger har været dækkende for det aktuelle nedskrivningsbehov. Udlån er i løbet af 3. kvartal faldet med 32,8 mio.kr. eller 1,9%. Indlån er i løbet af 3. kvartal øget med 37,9 mio.kr. eller 1,5%. Balancen pr. ultimo september 2013 Sparekassens balance udgør godt 3,1 mia.kr. og er faldet med 12,5 mio.kr. fra september I forhold til ultimo 2012 er balancen øget med 104,2 mio.kr. Likvide midler, bestående af kassebeholdning, tilgodehavende i Nationalbanken og hos øvrige kreditinstitutter, udgør pr. 30. september 2013 i alt 117,7 mio.kr. Udlån udgør mio.kr., hvilket er 49,3 mio.kr. mindre end ultimo september 2012 og 31,4 mio.kr. mindre end ultimo december Beholdning af obligationer og aktier er efter kursregulering bogført til 885,0 mio.kr. mod 867,3 mio.kr. for et år siden. Gæld til andre kreditinstitutter udgør 41,8 mio.kr. ved udgangen af 3. kvartal mod 11,0 mio.kr. på samme tidspunkt i

6 Indlån (incl. puljeordninger) udgør mio.kr. og er faldet med 12,6 mio.kr. i forhold til 30. september I forhold til ultimo 2012 er indlån øget med 20,6 mio.kr. Svendborg Sparekasse-aktien Lukkekursen for sparekassens aktie udgjorde 670 kr. pr. aktie den 30. september I forhold til 30. juni 2013 er kursen steget med 130 kr. pr. aktie, eller 24,1%. Eventualforpligtelser Består væsentligst af garantier og udgør ved udgangen af september 2013 i alt 483,3 mio.kr. Øvrige eventualforpligtelser: Ultimo 2011 har SKAT rejst krav om regulering af momsbetaling på i alt 2,9 mio.kr. med relation til sparekassens leasingaktiviteter for Sparekassen er ikke enig i anvendelsen af reglerne bag dette krav, og sagen er derfor indbragt for landsskatteretten med forventet afklaring senest i løbet af 1. halvår Beløbet er ikke udgiftsført. Solvens / kernekapital For moderselskabet Svendborg Sparekasse A/S udgør solvensen 22,1 pct. mod et lovkrav på minimum 8 pct. Kernekapitalprocenten udgør ligeledes 22,1 pct. Kapitalgrundlaget består udelukkende af egenkapital. Opgjort på koncernniveau er såvel solvens- som kernekapitalprocenten opgjort til 20,7 pct. I forhold til ultimo 2. kvartal udgør ændringen i solvensprocenten +0,1 pct.point. Likviditet Sparekassens likviditetsberedskab er fortsat betydeligt og overdækningen i forhold til lovens krav er på 318,8%. Ved opgørelse af likviditetsoverdækningen er ikke indregnet mulighed for etablering af låneadgang i Nationalbanken med sikkerhedsstillelse af egne udlån. Kapitalforhold Aktiekapitalen er uændret fra ultimo 2012 og udgør således pr. 30. september 2013 nominelt kr , som er fordelt på aktier á kr. 100 pr. stk. Den samlede egenkapital udgør nu 559,9 mio.kr. mod 583,1 mio.kr. ved udgangen af september 2012 og 580,1 mio.kr. ultimo I forhold til ultimo 2012 er egenkapitalen, udover periodens resultat, påvirket af udbetalt udbytte på 5,7 mio.kr. Sparekassen har fra Fonden for Svendborg Sparekasse modtaget et bindende tilsagn om på anmodning at ville tilføre sparekassen kapital med op til 50 mio.kr. Tilsagnet er gældende indtil 17/ Egne aktier Pr. 30. september 2013 udgjorde beholdningen af egne aktier stk. eller 2,5% af aktiekapitalen. Kursværdi af beholdningen af egne aktier udgjorde knap 7,7 mio.kr. pr. 30. september 2013 og værdien er - jf. regnskabsbestemmelserne - ikke medregnet i balancen. Egenkapitalen udgør 559,9 mio.kr. Den indre værdi pr. aktie (á 100 kr. og excl. beholdningen af egne aktier) er således på kr. Solvensbehov Solvensbehovet for moderselskabet Svendborg Sparekasse er pr. ultimo 2012 beregnet til 11,0%, og der er pr. ultimo september 2013 ingen væsentlige ændringer hertil. I forhold til den opgjorte solvens på 22,1% ultimo september 2013 udgør overdækningen således 11,1%-point. Koncernens solvensbehov er beregnet til 10,2% som medfører en solvensoverdækning på 10,5 %-point pr. ultimo september. Solvensbehovet er pr. ultimo 2012 beregnet efter dagældende regler med Lokale Pengeinstitutters model, som bl.a. indeholder en stresstest af driftsposter samt en række tillæg, der under givne forhold kan påvirke kommende perioders drift. De enkelte faktorer er beskrevet i risiko- og solvensrapporten på sparekassens hjemmeside. Med virkning fra primo 2013 er indført en ny metode til beregning af solvensbehovet - en såkaldt 8+metode, hvor solvensbehovet beregnes som 8% af de risikovægtede poster med tillæg på de områder, hvor det enkelte institut har særlige risici, der ikke er dækket af 8 pct.-kravet. Opgørelse af solvensbehovet pr. primo 2013 efter denne metode medfører et solvensbehov for moderselskabet på 11,1% og 10,8% for koncernen. Forventning til årsresultatet for 2013 I forhold til tidligere udmelding er der ikke ændringer i forventningerne til at sparekassens basisindtjening, dvs. indtjeningen før nedskrivninger, kursreguleringer og skat, vil udgøre samme niveau som i Udgifter relateret til fusion er ikke medregnet heri. Såfremt den planlagte fusion med Vestfyns Bank A/S gennemføres medfører dette, at forventningerne til årsresultatet for 2013 kan ændres. 6

7 Større aktionærer I fortegnelse over større aktionærer er alene opført Fonden for Svendborg Sparekasse med en aktiebeholdning på 70,6 pct. af aktiekapitalen pr. 30. september Koncernen I koncernen indgår udover moderselskabet Svendborg Sparekasse A/S selskaberne: Leasing Fyn Svendborg A/S Selskabet ejes 100% af Svendborg Sparekasse A/S. Resultat efter skat 7,4 mio.kr. Egenkapital 13,8 mio.kr. Leasing Fyn Bank A/S Leasing Fyn Svendborg A/S ejer 33,3% af selskabet. Resultat efter skat 4,6 mio.kr. Egenkapital 105,4 mio.kr. Ejd.selsk. Centrumpladsen, Svendborg ApS Selskabet ejes 100% af Svendborg Sparekasse A/S. Resultat efter skat 1,0 Mio.kr. Egenkapital 32,9 Mio.kr. Filialejd.selskabet af 5. dec ApS Selskabet ejes 100% af Svendborg Sparekasse A/S. Resultat efter skat 0,1 Mio.kr. Egenkapital 9,0 Mio.kr. Ejendomsselskabet Østerport, Rudkøbing ApS Selskabet ejes 100% af Svendborg Sparekasse A/S. Resultat efter skat 0,3 Mio.kr. Egenkapital 10,6 Mio.kr. Nærtstående parter Transaktioner med nærtstående parter, herunder direktion, bestyrelse samt ovenstående koncernforbundne selskaber, er alle indgået på markedsvilkår. Transaktionerne omfatter primært rentebetalinger og administrationsvederlag. Sparekassen er tillige bankforbindelse for Fonden for Svendborg sparekasse. Transaktioner med Fonden, herunder renter og administrationsvederlag, er foretaget på markedsvilkår. Risikoforhold Det overordnede princip for sparekassen er, at de risici, som opstår i forbindelse med sparekassens drift overvåges og holdes inden for de af bestyrelsen fastsatte rammer. De primære risikotyper defineres som kreditrisiko på udlån samt markedsrisiko i forbindelse med fonds-, valuta- og likviditetsområdet. Sparekassens risikorapport er tilgængelig på: Anvendt regnskabspraksis Koncernregnskabet aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU samt i overensstemmelse med IAS 34. For moderselskabet aflægges regnskabet i overensstemmelse med Lov om Finansiel Virksomhed, herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Der er ikke sket ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til Årsrapport Delårsrapporten er ikke revideret og der er ikke udført review. Usikkerhed ved indregning og måling De væsentligste usikkerheder ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger på udlån, værdiansættelse af finansielle instrumenter, af- og nedskrivninger samt hensatte forpligtelser og eventualforpligtelser. Tilsynsdiamanten Finanstilsynet har under begrebet Tilsynsdiamanten opstillet 5 pejlemærker for, hvad der som udgangspunkt må anses som værende pengeinstitutvirksomhed med forhøjet risiko. Tilsynsdiamanten fastlægger særlige risikoområder med angivne grænseværdier, som pengeinstitutterne som udgangspunkt bør ligge inden for. Svendborg Sparekasse opfylder grænseværdierne således: Finanstilsynets græseværdi Summen af store engagementer 41,2% <125% Udlånsvækst -3,8% < 20% Ejendomseksponering 14,5% < 25% Funding ratio 0,63 < 1 Likviditetsoverdækning 318,8% > 50 For nærmere definitioner og beregninger henvises til Finanstilsynets hjemmeside: Finanskalender for resten af 2013 Intet. Finanskalender for / : Frist for optagelse af emner på dagsordenen for generalforsamling 27/ : Årsrapport / : Ordinær generalforsamling 15/ : Delårsrapport 1. Kvartal / : Delårsrapport 1. Halvår / : Delårsrapport Kvartal

8 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for kvartal 2013 for Svendborg Sparekasse koncernen. Delårsrapporten for koncernen aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Interim Finansiel Reporting som godkendt af EU, og delårsrapporten for moderselskabet aflægges efter Lov om finansiel virksomhed. Delårsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, forpligtelser, egenkapital og finansielle stilling pr. 30. september 2013 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for 1. januar 30. september Endvidere er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet kan påvirkes af. Delårsrapporten for kvartal 2013 er ikke revideret ligesom der ikke er udført review. Svendborg, den 5. november Direktion: Petter Blondeau Adm. direktør Bestyrelse: Arne Knudsen Formand Jeppe Gorm Frederiksen Niels Peter Nøddeskou-Fink Michael Købmand Petersen Hans Skriver Steffen Grønbech Jacobsen Gitte Madsen Steen Vinum Medarbejdervalgt Medarbejdervalgt Medarbejdervalgt 8

9 Resultatopgørelse 1. januar september 2013 Moderselskab DKK Note 3. kvartal 1/1-30/9 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-31/12 1 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Periodens resultat Totalindkomstopgørelse Periodens resultat Værdiregulering af sikringsinstrumenter Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter Periodens totalindkomst

10 Resultatopgørelse 1. januar september 2013 Koncern DKK Note 3. kvartal 1/1-30/9 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-31/12 1 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Periodens resultat Resultat pr. aktie i kr. 16,89-28,06 26,54 30,56 25,04 Udvandet resultat pr. aktie i kr. 16,89-28,06 26,54 30,56 25,04 Totalindkomstopgørelse Periodens resultat Værdiregulering af sikringsinstrumenter Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter Periodens totalindkomst Totalindkomst pr. aktie i kr. 17,07-27,29 24,80 30,91 Udvandet totalindkomst pr. aktie i kr. 17,07-27,29 24,80 30,91 10

11 Balance pr. 30. september DKK Moderselskab Koncern 30. sept. 30. sept. 31. dec. 30. sept. 30. sept. 31. dec. Note Aktiver: Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Immaterielle aktiver Grunde og bygninger ialt Investeringsejendomme Domisilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver: 10 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Hensættelser til forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital: Aktiekapital Overført resultat Foreslået udbytte Værdiregulering af sikringsinstrumenter Egenkapital i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser

12 Egenkapitalopgørelse Moderselskab DKK Aktiekapital Overført Udbytte Ændring I alt resultat dagsværdi sikr.instr. Egenkapital 1. januar Egenkapital bevægelser i perioden Periodens resultat Sikringsinstrumenter Regulering udskudt skat vedrørende tidligere år i dattervirksomheder Periodens totalindkomst Transaktioner med ejere Udbytte af egne aktier Udbetalt udbytte Køb af egne aktier Salg af egne aktier Skat af egenkapitalposter Egenkapitalbevægelser i perioden i alt Egenkapital 30. september Egenkapital 1. januar Egenkapital bevægelser i perioden Periodens resultat Sikringsinstrumenter Regulering udskudt skat vedrørende tidligere år i dattervirksomheder Periodens totalindkomst Transaktioner med ejere Udbytte af egne aktier Udbetalt udbytte Køb af egne aktier Salg af egne aktier Skat af egenkapitalposter Egenkapitalbevægelser i perioden i alt Egenkapital 30. september Aktiekapital Overført Udbytte Ændring I alt Koncern resultat dagsværdi sikr.instr. Egenkapital 1. januar Egenkapital bevægelser i perioden Periodens resultat Sikringsinstrumenter Regulering udskudt skat vedrørende tidligere år i dattervirksomheder Periodens totalindkomst Transaktioner med ejere Udbytte af egne aktier Udbetalt udbytte Køb af egne aktier Salg af egne aktier Skat af egenkapitalposter Egenkapitalbevægelser i perioden i alt Egenkapital 30. september Egenkapital 1. januar Egenkapital bevægelser i perioden Periodens resultat Sikringsinstrumenter Regulering udskudt skat vedrørende tidligere år i dattervirksomheder Periodens totalindkomst Transaktioner med ejere Udbytte af egne aktier Udbetalt udbytte Køb af egne aktier Salg af egne aktier Skat af egenkapitalposter Egenkapitalbevægelser i perioden i alt Egenkapital 30. september

13 Pengestrømsopgørelse DKK Moderselskab Koncern /1-30/9 1/1-30/9 1/1-31/12 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-31/12 Drift Periodens resultat Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Nedskrivninger på udlån m.v Kapitalfremskaffelse via driften Driftskapital Kreditinstitutter - netto Udlån reguleret for årets nedskrivninger Indlån herunder puljer Efterstillede kapitalindskud Andre aktiver Indkomstskatter Andre gældsposter Pengestrømme fra driftskapital Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansielle aktiver (aktier og obligationer) Aktiver i puljeordninger Kontant betaling for datterejendomsselskaber Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Grunde og bygninger Immaterielle og materielle aktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Egne aktier køb Egne aktier salg Anden værdiregulering Udbytte til aktionærer Udbytte af egne aktier Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likviditet Kassebeholdning primo Kassebeholdning ultimo

14 Noter til kvartalsrapporten pr. 30. september DKK Moderselskab Koncern /1-30/9 1/1-30/9 1/1-31/12 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-31/12 1 Renteindtægter af: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt heraf: rentekontrakter heraf: valutakontrakter Øvrige renteindtægter I alt renteindtægter Renteudgifter til: Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter I alt renteudgifter Gebyrer og provisionsindtægter: Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner I alt gebyrer og provisionsindtægter Kursreguleringer af: Obligationer, handelsbeholdning Aktier, handelsbeholdning Aktier, anlægsbeholdning (dagsværdioption) Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi Valuta Afledte finansielle instrumenter i alt Aktiver tilknyttet puljeordninger Indlån i puljeordninger I alt kursreguleringer Udgifter til personale og administration: Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion: Bestyrelse Direktion Regulering af pensionshensættelse I alt Personaleudgifter: Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration Antal beskæftigede: Det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsperioden omregnet til heltidsbeskæftigede 79,6 79,2 79,6 95,2 94,6 94,9 6 Andre driftsudgifter: Omkostninger vedrørende fonden for indskydere Omkostninger vedrørende planlagt fusion Omkostninger vedrørende sag om moms og lønsumsafgift Øvrige driftsudgifter I alt andre driftsudgifter

15 Noter til kvartalsrapporten pr. 30. september DKK Moderselskab Koncern /1-30/9 1/1-30/9 1/1-31/12 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-31/12 7 Nedskrivninger på udlån: Individuelle nedskrivninger primo året Nedskrivninger i perioden Tilbageførte nedskrivninger i perioden Tabsbogført tidligere nedskrevet Individuelle nedskrivninger ultimo perioden Gruppevise nedskrivninger primo perioden Nedskrivninger i perioden Tilbageførte nedskrivninger i perioden Tabsbogført tidligere nedskrevet Gruppevise nedskrivninger ultimo perioden Individuelle hensættelser på garantier primo perioden Hensættelser i perioden Tilbageførte hensættelser i perioden Tabsbogført tidligere hensat Individuelle hensættelser på garantier ultimo perioden Samlede nedskrivninger og hens. ultimo perioden Nedskrivninger i perioden Tabsbogført ej tidligere nedskrevet Tilbageførte nedskrivninger i perioden Indgået på tidligere afskrevne fordringer Beregnet rente af nedskrivninger Resultatpåvirkning af tab og nedskrivninger på udlån Hensættelser i perioden Tabsbogført ej tidligere hensat Tilbageførte hensættelser i perioden Resultatpåvirkning af tab på garantier Resultatpåvirkning af nedskrivninger og hensættelser Samlet udlån med OIV før nedskrivning Samlet udlån med OIV efter nedskrivning Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder: Leasing Fyn Svendborg A/S Ejendomsselskabet Centrumpladsen Svendborg ApS Filialejendomsselskabet af 5/ ApS Ejendomsselskabet Østerport 2 ApS I alt resultat af kapitalandele i ass. og tilkn. virksomheder Skat: Beregnet skat af periodens indkomst Udskudt skat Efterregulering af tidligere års beregnet skat I alt skat Gæld til kreditinstitutter og centralbanker centralbanker: Gæld til centralbanker (Danmarks Nationalbank) Gæld til kreditinstitutter

16 Noter til kvartalsrapporten pr. 30. september DKK Moderselskab Koncern /1-30/9 1/1-30/9 1/1-31/12 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-31/12 11 Eventualforpligtelser: Garantier m.v.: Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditlån Tinglysnings- og konverteringsgarantier Øvrige garantier Garantier m.v. i alt Andre forpligtelser: Uigenkaldelige kredittilsagn Andre forpligtelser Andre forpligtelser i alt Eventualforpligtelser i alt Derudover påhviler der Sparekassen følgende forpligtelser: - Huslejeforpligtelse i en 6 måneders opsigelsesperiode - Forpligtelse ved evt. udtræden af samarbejde med datacentral, SDC. 12 Solvensopgørelse: Opgjort i h.t. Finanstilsynets bekendtgørelse om kapitaldækningsregler for pengeinstitutter og visse kreditinstitutter. Kernekapital efter fradrag Basiskapital og kortfristet suppl. kapital efter fradrag Vægtede poster med kreditrisiko Vægtede poster med markedsrisiko Operationel risiko Gruppevise nedskrivninger Vægtede poster i alt Kernekapitalprocent ,1% 22,8% 24,0% 20,7% 21,1% 22,1% Solvensprocent... 22,1% 22,8% 24,0% 20,7% 21,1% 22,1% 13 Segmentoplysninger 1/1-30/ Pengeinstitut Leasing Eliminering Total drift Renteindtægter Renteudgifter Gebyrer og provisionsindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Tab og nedskrivninger Skat Resultat efter skat Aktiver Forpligtelser Egenkapital /1-30/ Pengeinstitut Leasing Eliminering Total drift Renteindtægter Renteudgifter Gebyrer og provisionsindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Tab og nedskrivninger Skat Resultat efter skat Aktiver Forpligtelser Egenkapital

17 5 års oversigt - moderselskab (udvalgte hovedposter) DKK 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-30/ Resultatopgørelse: Netto renteindtægter Netto rente og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Andre driftsindtægter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Andre driftsudgifter Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Periodens resultat Balance: Udlån Indlån og anden gæld inkl. puljeindlån Egenkapital Aktiver i alt Ikke-balanceførte poster: Garantier Nøgletal - moderselskab Solvensprocent... 22,1% 22,8% 22,5% 22,3% 20,6% Kernekapitalprocent... 22,1% 22,8% 22,1% 21,5% 19,4% Egenkapitalforrentning før skat... -3,7% 3,1% 2,3% 7,9% 5,2% Egenkapitalforrentning efter skat... -2,3% 2,5% 2,3% 5,6% 4,0% Indtjening pr. omkostningskrone... 0,83 1,18 1,14 1,55 1,30 Renterisiko... 2,3% 1,5% 1,6% 2,9% 3,2% Valutaposition... 11,5% 12,2% 9,1% 3,0% 1,3% Valutarisiko Udlån i forhold til indlån.. 75,3% 74,7% 82,9% 86,1% 89,1% Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 318,8% 302,1% 258,2% 226,8% 271,4% Summen af store engagementer... 41,2% 47,6% 33,8% 35,6% 38,8% Nedskrivningsprocent... 6,8% 4,3% 4,7% 3,2% 2,8% Periodens tabs- og nedskrivningsprocent... 2,4% 1,1% 0,9% 0,7% 1,1% Periodens udlånsvækst... -1,8% -1,8% 1,0% -1,8% 3,4% Udlån i forhold til egenkapital... 3,1 3,0 3,2 3,4 3,9 Periodens resultat pr. aktie ,06 30,56 27,80 61,72 41,60 Indre værdi pr. aktie Børskurs / indre værdi pr. aktie... 0,56 0,46 0,64 0,72 0,82 17

18 5 års oversigt - koncern (udvalgte hovedposter) DKK 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-30/ Resultatopgørelse: Netto renteindtægter Netto rente og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Andre driftsindtægter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Andre driftsudgifter Resultat før skat Skat Periodens resultat Balance: Udlån Indlån og anden gæld inkl. puljeindlån Egenkapital Aktiver i alt Ikke-balanceførte poster: Garantier Nøgletal - koncern Solvensprocent... 20,7% 21,1% 21,3% 21,0% 19,9% Kernekapitalprocent... 20,7% 21,1% 21,0% 20,2% 18,7% Egenkapitalforrentning før skat... -3,4% 3,4% 2,5% 8,0% 4,7% Egenkapitalforrentning efter skat... -2,3% 2,5% 2,3% 5,6% 4,0% Indtjening pr. omkostningskrone... 0,87 1,17 1,13 1,42 1,20 Renterisiko... 2,4% 1,5% 1,6% 2,9% 3,0% Valutaposition... 11,8% 13,2% 10,4% 3,0% 1,3% Valutarisiko Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 299,7% 284,0% 240,8% 217,3% 263,0% Summen af store engagementer... 40,6% 47,6% 33,7% 35,6% 39,8% Nedskrivningsprocent... 7,1% 5,5% 5,4% 4,6% 3,9% Periodens tabs- og nedskrivningsprocent... 2,3% 1,2% 1,0% 0,9% 1,8% Periodens udlånsvækst... -0,9% -0,8% 2,5% -1,2% 2,7% Udlån i forhold til egenkapital... 3,3 3,3 3,4 3,5 4,0 18

19 Kvartalssammenligning - moderselskab (udvalgte hovedposter) DKK 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Resultatopgørelse: Netto renteindtægter Netto rente og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Andre driftsindtægter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Andre driftsudgifter Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Periodens resultat Balance: Udlån Indlån og anden gæld inkl. puljeindlån Egenkapital Balance i alt Ikke-balanceførte poster: Garantier Nøgletal - moderselskab Solvensprocent... 22,1% 22,0% 23,2% 24,0% 22,8% Kernekapitalprocent... 22,1% 22,2% 23,2% 24,0% 22,8% Egenkapitalforrentning før skat... 1,6% -0,4% -5,0% -0,3% 2,8% Egenkapitalforrentning efter skat... 1,4% -0,1% -3,6% -0,3% 2,3% Indtjening pr. omkostningskrone... 1,38 0,94 0,59 0,94 1,79 Renterisiko... 2,3% 2,1% 1,1% 1,1% 1,5% Valutaposition... 11,5% 8,1% 8,6% 7,6% 12,2% Valutarisiko Udlån i forhold til indlån.. 75,3% 77,9% 77,00% 75,10% 74,70% Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 318,8% 293,7% 309,5% 305,7% 302,1% Summen af store engagementer... 41,2% 41,6% 48,7% 47,2% 47,6% Nedskrivningsprocent... 6,8% 6,6% 6,4% 4,5% 4,3% Periodens tabs- og nedskrivningsprocent... 0,0% 0,4% 2,0% 0,4% 0,0% Periodens udlånsvækst... -1,9% 0,1% -1,1% -2,8% -1,8% Udlån i forhold til egenkapital... 3,1 3,2 3,1 3,0 3,0 Periodens resultat pr. aktie... 16,89-1,61-43,23-3,99 28,38 Indre værdi pr. aktie Børskurs / indre værdi pr. aktie... 0,56 0,46 0,50 0,48 0,46 19

20 Kvartalssammenligning - koncern (udvalgte hovedposter) DKK 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Resultatopgørelse: Netto renteindtægter Netto rente og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Andre driftsindtægter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Andre driftsudgifter Resultat før skat Skat Periodens resultat Balance: Udlån Indlån og anden gæld inkl. puljeindlån Egenkapital Balance i alt Ikke-balanceførte poster: Garantier Nøgletal - koncern Solvensprocent... 20,7% 20,9% 21,2% 22,1% 21,1% Kernekapitalprocent... 20,7% 21,0% 21,3% 22,1% 21,1% Egenkapitalforrentning før skat... 1,7% -0,2% -4,8% -0,4% 3,0% Egenkapitalforrentning efter skat... 1,4% -0,1% -3,6% -0,5% 2,3% Indtjening pr. omkostningskrone... 1,32 0,97 0,63 0,94 1,65 Renterisiko... 2,4% 2,1% 1,1% 1,3% 1,5% Valutaposition... 11,8% 8,9% 9,5% 8,6% 13,2% Valutarisiko Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 299,7% 274,9% 289,5% 287,4% 284,00% Summen af store engagementer... 40,6% 40,8% 48,6% 47,1% 47,6% Nedskrivningsprocent... 7,1% 7,0% 6,9% 5,1% 5,5% Periodens tabs- og nedskrivningsprocent... 0,0% 0,4% 1,9% 0,4% 0,1% Periodens udlånsvækst... -1,8% 0,8% -0,5% -1,6% -0,8% Udlån i forhold til egenkapital... 3,3 3,4 3,4 3,2 3,3% 20

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 20. august 2015 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg

Læs mere

Årsrapport 2012. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Årsrapport 2012. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Årsrapport 2012 Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Sparekassens hovedaktiviteter Side 4 Regnskabsberetning Side

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 Nakskov, den 12. august 2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48

Læs mere

Årsrapport 2011. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Årsrapport 2011. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Årsrapport 2011 Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Sparekassens hovedaktiviteter Side 4 Regnskabsberetning Side

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Revisionspåtegninger Årsregnskab: Nøgletalsdefinitioner

INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Revisionspåtegninger Årsregnskab: Nøgletalsdefinitioner Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Året 2014 i overskrifter Side 4 Bankens hovedaktiviteter Side 5 Regnskabet 2014 Side 5 Kapitalgrundlag Side 7 Kapitalstyring,

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Selskabsoplysninger. Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg CVR: 2580 2888. Hjemsted: Svendborg.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Selskabsoplysninger. Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg CVR: 2580 2888. Hjemsted: Svendborg. Årsrapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 4 Fusionen Fynske Bank Side 5 Fynske Bank s hovedaktiviteter Side 6 Året 2013 i overskrifter Side 6 Regnskabet 2013

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2014 Udsnit fra Varde Miniby Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2014-30. oktober 2014 Yderst tilfredsstillende resultat og udlånsfremgang

Læs mere

1.-3. kvartal 2010. 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11

1.-3. kvartal 2010. 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 Kontaktperson: Adm. direktør Henrik Lund. Tlf. 21 72 17 86 Bankdirektør Henrik Borup Jeppesen. Tlf. 61 56 60 00 1.-3. kvartal 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/08 21. oktober 2008 1 / 31 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Ledelsesberetning Hovedtal Sydbank-koncernen 5 Beretning 6 Ledelsespåtegning 12 Regnskab

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde Tlf. 46 34 84 01 Fax 46 34 83 51 ska@roskildebank.dk 29. august 2008 Halvårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Kvartalsrapport Forstædernes Bank A/S 1. januar 2009 30. september 2009 Regnskabets hovedtal Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde -4.226

Læs mere

Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning på 18,8 pct. p.a.

Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning på 18,8 pct. p.a. Til NASDAQ OMX Copenhagen 7. maj Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Fisketorvet 4-6 5000 Odense C

Fisketorvet 4-6 5000 Odense C Fisketorvet 4-6 5000 Odense C Halvårsrapport 2011 Indhold Ledelsesberetning Beretning 3 Halvårsrapport 2011 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Pengestrømsopgørelse 9 Noter 10 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2010. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Årsrapport 2010. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Årsrapport 2010 Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Sparekassens hovedaktiviteter Side 4 Regnskabsberetning Side

Læs mere

Halvårsrapport. www.sparv.dk

Halvårsrapport. www.sparv.dk Halvårsrapport 2011 Sparekassen Vendsyssel Østergade 15 DK-9760 Vrå CVR. nr.: 64806815 Tlf.: +45 82 22 90 00 Fax.: +45 82 22 95 94 mail@sparv.dk www.sparv.dk www.sparv.dk 2 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

6. februar 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen. Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008

6. februar 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen. Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen 6. februar 2009 Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008 Årets resultat efter skat er på 184 mio. kr. Tilfredsstillende nettorente- og gebyrindtjening

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2008 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2008 1/16 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Forstædernes Bank A/S

Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 6. november 2008 Forstædernes Bank Direktionen Kalvebod Brygge 47 1560 København V Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Kontaktperson: Steffen Torvits tlf. 22 22 20

Læs mere

Resultat før skat på 512 mio. kr. og egenkapitalforrentning

Resultat før skat på 512 mio. kr. og egenkapitalforrentning Til NASDAQ OMX Copenhagen Fondsbørsmeddelelse nr. 18, 13. august Halvårsrapport for A/S Resultat før skat på 512 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,3 pct. p.a. Halvårets basisindtægter blev på 1.597

Læs mere