Kommunikationsstrategi Brødtekst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst"

Transkript

1 Brødtekst

2 Indhold Formålet med kommunikationsstrategien 3 Det skal kommunikationsstrategien Hvem er omfattet af kommunikationsstrategien? Mission og Vision 5 Centrale budskaber 6 Ekstern og intern kommunikation 8 Kommunikationen i det daglige Ekstern kommunikation Intern kommunikation Kommunikationsmål 10 Konkrete kommunikationsmål og handlinger Statens Arkivers målgrupper 11 Hvem har ansvaret for kommunikationen? Kommunikationsværktøjer Implementering og gyldighed 12 Bilag til kommunikationsstrategien 13 for Statens Arkiver Fotograf: Torben Eskerod Design: Louise M. Jeppesen Keep Your Darlings en er vedtaget på Statens Arkivers ledelsesmøde den 19. november

3 Formålet med kommunikationsstrategien en har fokus på Statens Arkivers indsatser på tværs af organisationen over en 2-årig periode ( ) og udpeger konkrete mål, der skal øge kendskabet til vores tilbud til befolkningen. Strategien skal være et redskab til at gøre os mere professionelle i vores daglige kommunikation både internt og eksternt. Den skal øge kendskabet til vores forskellige målgrupper, f.eks. skoleklasser, myndigheder, presse og forskere, og medvirke til at, vi bliver bedre til at målrette vores kommunikationsindsatser ved at tænke modtageren ind fra start. Det skal kommunikationsstrategien Medvirke til at øge kendskabet til Statens Arkivers tilbud til befolkningen. Danne rammen om brugervendt og målrettet kommunikation. Skabe endnu højere kvalitet i vores kommunikationsindsatser. Styrke intern kommunikation, videndeling og samarbejde i Statens Arkiver. Hvem er omfattet af kommunikationsstrategien? Som en del af vores daglige arbejde bidrager vi alle til kommunikationen i Statens Arkiver. Vi kommunikerer med hinanden og med omverdenen, og vi har alle et ansvar for at medvirke til en velfungerende kommunikation i organisationen både eksternt og internt. en skal medvirke til, at vi bliver bedre til at målrette vores kommunikationsindsatser. 3

4 Brødtekst 4

5 Mission og vision Vores kommunikationsindsatser skal understøtte vores mission og vision. MISSION Fremtiden tro bevarer og formidler vi autentisk dokumentation til en virkelig historie Vi skal med andre ord sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for borgere og myndigheder. Vi skal stille arkivalier til rådighed for alle, udøve forskning og udbrede kendskabet til forskningens resultater. VISION Statens Arkiver leverer viden, indsigt og oplevelser til alle. Statens Arkiver anerkendes som en moderne, effektiv og bruger- inddragende service- og kulturinstitution, der med sin autentiske dokumentation spiller en central rolle i det danske demokrati. Statens Arkiver er hele samfundets arkivvæsen og opleves som en troværdig og eftertragtet samarbejdspartner, der i sin opgaveløsning placerer Danmark internationalt i front. Visionen er et udtryk for, at vi i Statens Arkiver stræber efter at fastholde vores eksisterende brugergrupper, samtidig med at vi gerne vil nå bredere ud i befolkningen. Vi skal både øge kendskabet til Danmarks arkivalske kulturarv og udbrede budskabet om, hvad man kan bruge os til. Vi har en række centrale budskaber, der kan bruges strategisk, således at vi øger kendskabet til Statens Arkiver, til vores primære opgaver og tilbud til brugerne. Vores kommunikationsindsatser skal understøtte vores mission og vision. 5

6 Centrale budskaber De følgende centrale budskaber er profilskabende og bør tænkes ind i kommunikationssammenhænge, der hvor der er mulighed for det. De centrale budskaber, som der er fokus på i perioden , er følgende: Statens Arkiver er autentisk dokumentation af samfundsudviklingen Statens Arkiver er en moderne, effektiv og brugerinddragende service- og kulturinstitution, der med sin autentiske dokumentation spiller en central rolle i det danske demokrati. Statens Arkiver bevarer for nutiden og eftertiden, formidler Danmarks historie og stiller arkivalsk dokumentation til rådighed for myndigheder og brugere. Statens Arkiver har en unik samling af arkivalier Vi bevarer og tilgængeliggør enestående skriftlig kulturarv og ligger inde med de arkivalier, der er fundamentet for at skrive Danmarks historie. Statens Arkiver passer på kulturarven Vi sørger for, at de arkivalier der opbevares i Statens Arkiver, sikres bedst muligt mod forfald, og at de digitale arkivalier gemmes, så de kan tilgås og anvendes både nu og fremover. Vi er blandt de førende inden for moderne magasiner og bevaringsmetoder. Vi sørger for aflevering og bevaring af de nødvendige arkivalier til dokumentation af samtiden. Dette gælder for de analoge arkivalier såvel som for de digitale arkivalier. Statens Arkiver er et læringssted Vi understøtter undervisningen i folkeskoler og på gymnasielle uddannelser med originalkilder, undervisningsmateriale og øvelser på et højt didaktisk niveau. Statens Arkiver er en forskningsinstitution I Statens Arkiver udfører vi forskning på højt niveau og udbreder forskningens resultater til bredere dele af befolkningen via forskellige kommunikationsindsatser. Vi deltager i national og international forskning med udgangspunkt i vores arkivalske samlinger. Det gør vi for at skabe ny viden og for at synliggøre arkivernes værdi som kilder til historisk og samfundsbeskrivende forskning. Derved er vi også en medspiller på det samfundsbeskrivende område samt sundhedsområdet. g 6

7 Statens Arkiver er et videnscenter I Statens Arkiver fremtidssikrer vi den arkivalske kulturarv. Det gør vi ved at være et videnscenter på arkivområdet. Sammen med andre interessenter opsøger vi og skaber ny viden om både bevaring og effektiv arkivdannelse. Vi formidler vores viden ved bl.a. at afholde kurser og konferencer. Samtidig faciliterer vi netværk, hvor vores interessenter kan dele viden og erfaringer med hinanden. Statens Arkiver er en troværdig og effektiv styrelse I Statens Arkiver tilstræber vi åbenhed og dialog, når vi behandler sager f.eks. i vores samarbejde med myndighederne, ved adgangs- og afleveringssager. Vi har fokus på hurtig respons og på at træffe afgørelser, der er fagligt velfunderede. Vi yder en ensartet, høj service til borgerne og myndighederne. Selv om vi har fokus på åbenhed, tager vi også de nødvendige beskyttelseshensyn. Nationens hukommelse ligger i Statens Arkivers magasiner. Arkivalierne fylder mere end hyldemeter, de digitale fylder 37 terabyte, og der kommer hele tiden nye til. Billedet viser Rigsarkivets moderne højlager magasiner. 7

8 Ekstern og intern kommunikation Vores eksterne kommunikation skal være med til at skabe synlighed og øge kendskabet til vore centrale budskaber og tilbud. Formålet med den eksterne kommunikation er at: Få nye målgrupper i tale og fastholde de nuværende. Vi skal også i fremtiden kunne levere ydelser, der er efterspurgt af et bredt udsnit af befolkningen. Synliggøre vores kulturelle og forskningsmæssige tilbud ved at udbrede de centrale budskaber. Synliggøre Statens Arkiver rolle som styrelse på arkivområdet, så myndighederne kender og forstår de regler, der gælder, og så vores viden og kompetencer bliver inddraget. Øge kendskabet til Statens Arkiver som en professionel organisation med høj troværdighed. Vores funktion som styrelse kræver, at vi opretholder en høj troværdighed over for myndigheder og offentlighed, hvilket samtidig bidrager til at tiltrække kvalificerede medarbejdere og samarbejdspartnere. Vores interne kommunikation skal medvirke til at skabe større sammenhængskraft og effektivitet ved at: Understøtte det daglige arbejde, så vi alle får de informationer, der er nødvendige for at løse vores arbejdsopgaver effektivt og i sammenhæng med opgaveløsningen i resten af organisationen. På den måde kan vi bedre opfylde organisationens strategiske mål på en omkostningseffektiv måde. Give os et fælles informations- og værdigrundlag, der binder os sammen, og som styrker tilhørsforholdet til Statens Arkiver. Understøtte videndeling, samarbejde og netværksdannelse på tværs af afdelinger, geografisk placering og medarbejdergrupper. Have fokus på den gode intention. g Gøre Statens Arkiver kendt og anerkendt som videnscenter på arkivområdet. Vores viden og kompetencer skal bringes i spil, så Statens Arkiver bliver det naturlige sted at henvende sig for alle med et ærinde inden for området. Vi skal øge kendskabet til Statens Arkiver. 8

9 Kommunikationen i det daglige Når vi kommunikerer i det daglige skal vi være bevidste om de følgende kommunikationsprincipper: Være bevidste om, at vi repræsenterer en offentlig kultur- og serviceinstitution, men også i nogle sammenhænge en myndighed. EKSTERN KOMMUNIKATION For at øge synligheden og kendskabet til Statens Arkivers centrale budskaber skal vi kommunikere direkte med vores forskellige målgrupper. Det gør vi ved at: Vælge kommunikationskanal/medie ud fra budskab og modtagerens adfærd. Kommunikere klart og præcist. Undgå arkiv-interne udtryk, kancellistil og høje lixtal. Have fokus på de gode historier fra arkiverne og historiefortællingen. Derudover skal vi: INTERN KOMMUNIKATION For den interne kommunikation gælder det at vi: Tænker over hvilke kommunikationskanaler vi anvender. Deler vores viden. Er imødekommende og serviceorienterede over for hinanden. Siger hvad vi mener på en venlig og konstruktiv måde. Kommunikerer på forkant og åbent. Støtter op om Statens Arkiver som én sammenhængende organisation. Bevare troværdigheden ved at kommunikere ærligt, seriøst og fagligt velfunderet. Kommunikere rettidigt og forventningsafstemme bedst muligt med vores interessenter. Modtage alle henvendelser med venlighed og imødekommenhed. Vi skal have fokus på de gode historier fra arkiverne og historiefortællingen. 9

10 Kommunikationsmål Konkrete kommunikationsmål og handlinger Der er en række kommunikationsmål og handlinger, som vi skal prioritere i : Styrke Statens Arkivers synlighed samt øge offentlighedens kendskab til os som kultur- og forskningsinstitution. Det gøres ved at tilbyde oplevelser, aktiviteter og historiefortælling via målrettede kommunikationsindsatser. Udbrede budskabet om at danmarkshistoriens kilder ligger i Statens Arkiver. Dette skal ske via en proaktiv indsats over for pressen med gode historier fra arkiverne samt ekspertudtalelser. Øge kendskabet til de eksisterende tilbud til skolerne samt udvikle ny interaktiv undervisning. Udbrede kendskabet til forskningen i Statens Arkiver. Styrke strategiske partnerskaber med fonde, offentlige og private samarbejdspartnere. Øge kendskabet til prestigeprojekter ved at kommunikere til pressen og andre relevante målgrupper. Styrke Statens Arkivers identitet som videnscenter inden for sikker (digital) bevaring samt rollen som serviceorienteret samarbejdspartner ift. myndighederne ved at holde kurser, konferencer, facilitere netværk og kommunikere direkte til målgruppen. Markere Statens Arkivers rolle som myndighed på arkivområdet, så de relevante parter kender og forstår de gældende regler. Styrke samarbejde og videndeling i Statens Arkiver gennem bedre intern kommunikation og arbejde i teams. De konkrete kommunikationsmål understøtter Statens Arkivers overordnede strategiske målsætninger frem mod De er som følger: 1. Bredspektret digital formidling. 2. Sikker digital bevaring. 3. Udvikling som videnscenter. Øge kendskabet til de eksisterende tilbud til skolerne samt udvikle ny interaktiv undervisning. 10

11 Statens Arkivers målgrupper Vi har en bred vifte af målgrupper fra skoleklasser, kulturgæster og forskere til myndigheder, departement og presse. Vi kan ikke ramme dem alle med samme kommunikationsprodukt. Derfor skal vi altid tænke modtageren ind fra start og benytte de gældende kommunikationsprincipper. I bilaget Målgruppeskemaer findes et katalog over alle vores forskellige målgrupper samt en analyse af målgruppeleverancer, produkter og kommunikationskanaler. I bilaget fremgår det også, hvad vi ved om vores primære brugergrupper og hvordan vi vil arbejde videre med kendskabsanalyser og målgrupper fremadrettet. Bilaget om målgrupper bliver en del af en samlet kommunikations-værktøjskasse, der vil ligge til fri afbenyttelse på Intranettet. Hvem har ansvaret for kommunikationen? Kommunikationsansvaret følger det enkelte projekt eller den enkelte sag, således at de fagligt ansvarlige som udgangspunkt også har ansvar for kommunikationen i den aktuelle sammenhæng. Det gælder for Statens Arkiver som for mange andre kulturinstitutioner, at det er en naturlig del af virksomheden, at der er flere stemmer i kommunikationen. Det redaktionelle ansvar for kommunikationen på hjemmeside, sociale medier og anden digital tilstedeværelse ligger hos RAF-kommunikationsgruppen, der efter behov er i dialog med ledelsen og andre relevante medarbejdere. Der vil i større sager være en dialog mellem de fagligt ansvarlige og RAF-kommunikation, der varetager opgaverne i forbindelse med kommunikationen i SA og brandingen af organisationen udadtil. Dertil kommer at Rigsarkivaren skal være med til at lægge linjen i den enkelte sag, hvor der er behov for det. Med større sager menes der sager, der er eller kan tænkes at blive en del af en verserende politisk sag eller som har relation til politiske spørgsmål. Dette inkluderer også sager, der kan tænkes at være relevante for Kultur- Vi har en bred vifte af målgrupper. g 11

12 ministeriet og departementet. I den forbindelse vil der typisk være udpeget talspersoner til besvarelse af pressehenvendelser, og der henvises til den presseansvarlige, som koordinerer pressehenvendelserne. Kommunikationsværktøjer Der udarbejdes en række kommunikationsværktøjer, som vil være tilgængelige på Intranettet: Katalog over vores forskellige målgrupper samt en analyse af målgruppeleverancer, produkter og kommunikationskanaler. Skabeloner: Ti gode råd til at skrive på nettet, til pressemeddelelsen o.l. Politikker på udvalgte områder (presse, sociale medier, web, udstilling, skoletjeneste, o.l.) der beskriver strategien for området, det redaktionelle ansvar og forretningsgangen. Skabeloner for forskellige sagstyper, der skal sikre en ensartet behandling af sagerne. Kendskabsanalyser samt anbefalinger. Implementering og gyldighed en implementeres primo Den er dynamisk og skal til enhver tid tage udgangspunkt i Statens Arkivers strategiske mål, vision og mission. Den revideres efter behov. 12

13 Bilag til kommunikationsstrategien Målgruppekatalog: I Statens Arkiver (SA) har vi mange forskellige målgrupper. Følgende er en oversigt over målgrupperne samt en analyse af, hvordan vi målretter vores kommunikation bedst muligt. KULTURMINISTEREN OG DEPARTEMENTET SA s ejer. Velfungerende kommunikation har derfor meget høj prioritet. Vi kommunikerer både som styrelse og kultur- og forskningsinstitution. - Ministerbetjening. - Hurtig og fyldestgørende information. - Information på forkant i politiske sager. - Synliggørelse af vores kompetencer og resultater. , telefonisk kontakt, personlige møder, pressemeddelelser, årsberetning, hjemmesider. 13 Bilag til kommunikationsstrategien

14 ARKIVBRUGERE: FORSKERE OG STUDERENDE Disse arkivbrugere har behov for hjælp til at løse konkrete opgaver, men også for inspiration til nye måder at anvende arkivmateriale understøttet af it-løsninger, der øger søgbarhed og tilgængelighed. Vi kommunikerer især som kultur- og forskningsinstitution. - Information om tilbud. - Digitaliserede arkivalier tilgængelige online. - Forskningsdata indenfor samfunds- og sundhedsvidenskab og historie. - Online fremsøgning og bestilling af arkivalier. - Letforståelig information om samlingerne og hjælp til selvhjælp. - Særlig vejledning til forskere og studerende inden for specifikke emner. - Temaer og opgaveforslag for studerende. - Forskningsresultater fra SA s forskere. Hjemmesider, , telefonisk kontakt, personlig kontakt, konferencer/symposier, specialmedier og undervisningsinstitutionernes egne kanaler. BØRN OG UNGE Vi har I SA flere undervisningstilbud til børn og unge. Vi tilbyder dem en horisontudvidelse i forhold til at forstå det samfund, de er en del af. Vores undervisningsforløb retter sig mod mellemtrin, udskoling og gymnasiet. Andre udadvendte aktiviteter, såsom Kulturnatten, retter sig mod børnefamilier med danmarkshistorie i børnehøjde. Vi kommunikerer som kulturinstitution. - Et anderledes, historisk læringsmiljø. - Undervisningsforløb både digitale og fysiske. - Kilder der er gjort tilgængelige for folkeskole- og gymnasieklasser. - Erfarne formidlere med tjek på danmarkshistorien, kildekritik og læringsmål. - Samarbejde på tværs og deltagelse i netværk. - Arrangementer. Fagblade, faglige fora/sociale medier, skoletjenesten, postforsendelser direkte til målgruppen med flyers og andet materiale, , telefonisk kontakt, hjemmeside. 14 Bilag til kommunikationsstrategien

15 KULTURARVS- OG ARKIVFAGLIGE SAMARBEJDSPARTNERE Dette er en bred gruppe med forskellige underkategorier, bl.a. arkivfagligt interesserede forskere, andre arkiver, kulturorganisationer og organisationer med interesse for kulturarv, bevaring og tilgængeliggørelse. Vi kommunikerer både som styrelse og som kultur- og forskningsinstitution. - Videndeling og dialog. - Letforståelig information om ydelser og organisation. - Letforståelig information om igangværende forsknings- og udviklingsprojekter. - Samarbejde på tværs og deltagelse i netværk. Hjemmesider, publikationer, specialmedier, , telefonisk kontakt, årsberetning og brugerråd. PRESSEN Via pressen kan vi nå mange af vores målgrupper, så det er vigtigt, at vi opbygger og fastholder et godt pressenetværk og nogle ajourførte distributionslister. Afhængigt af den enkelte historie kommunikerer vi med vægt på enten styrelse eller kultur- og forskningsinstitution. Større pressesager og kritisk presse koordineres altid med RAF s presseansvarlige. - Gode historier fra arkiverne. - Historier med aktuelt indhold. - Information om nyt relevante tilbud af en vis volumen. - God service, koordinerede citater og hurtig respons på henvendelser. - Central behandling af pressehenvendelser. - Pressefotos og relevant billedmateriale. Pressemeddelelser, proaktiv pressekontakt ved eller telefonisk kontakt, nyhedsbreve, hjemmesiden, sociale medier, den digitale sfære. 15 Bilag til kommunikationsstrategien

16 MYNDIGHEDER UNDERLAGT ARKIVLOVENS BESTEMMELSER Her kommunikerer vi primært som styrelse. I denne kommunikation er det helt centralt, at vi opleves som troværdige og professionelle. - Målrettet information om myndighedernes arkivmæssige forpligtelser (jf. gældende lov). - Serviceorienteret information om ydelser fra SA til myndighederne. - Videndeling og dialog ved kurser, konferencer og arkivnetværk. - Vejledning til enkeltpersoner hos myndighederne (telefonisk, via mail og online-formular Spørg om bevaring og kassation ). - Sagsbehandling og én-til-én rådgivning af myndigheder. - Nyheder om lovændringer og nye tiltag mv. på området. - Online fremsøgning og bestilling af arkivalier. - Opdateret og lettilgængelig kontaktinformation. personlige breve (papir og ), informationsbreve, personlige møder, informationsmøder, telefonisk kontakt, hjemmesider, nyhedsbreve. STATENS ARKIVERS MEDARBEJDERE Den interne kommunikation i SA skal udvikles og forbedres. Det er vigtigt at få skabt en fælles forståelse af, at en velfungerende kommunikation er et fælles ansvar for hele organisationen, samtidig med at ledelsen har et særligt ansvar for, at kommunikationen fungerer og at ledelsesbeslutninger og andre væsentlige informationer bliver kendt i hele organisationen. Intranet, medarbejderbreve, blogs, debatfora, e-møder, , møder, trykte og digitale publikationer. ANSØGERE TIL STILLINGER I SA Denne kommunikation skal understøtte ansættelsesforløb og gøre det nemt at søge stillinger i SA. Det er vigtigt, at vi opleves som en professionel organisation af ansøgerne. Vi kommunikerer både som styrelse og som kultur- og forskningsinstitution. - Stillingsopslag og information om at søge job i SA. - Letforståelig information om organisationen. - Mulighed for ansøgning via e-rekruttering. Hjemmesider, annoncer i trykte og digitale medier. 16 Bilag til kommunikationsstrategien

17 KUNDER TIL VORES KØBEYDELSER Omfatter både privatpersoner og professionelle (f.eks. ejendomsmæglere). Denne kommunikation skal understøtte vores opgaveløsning som leverandør af købeydelser. Her er det vigtigt, at SA opleves som en professionel leverandør, og samtidig at vores købeydelser holdes klart adskilt fra vores myndighedsvirksomhed. Vi kommunikerer både som styrelse og som kultur- og forskningsinstitution. - Letforståelig information om købeydelser. - Mulighed for online bestilling af udvalgte ydelser. - Opdateret og lettilgængelig kontaktinformation. Hjemmesider, , telefonisk kontakt, den digitale sfære, omtale fra andre kunder. ARKIVBRUGERE: SLÆGTSFORSKERE OG ANDRE MED ARKIVBRUG SOM FRITIDSINTERESSE Slægtsforskerne er vores største brugergruppe både på læsesalene og online. Gruppen dækker over meget forskellige arkivbrugere nogle møder os primært på læsesalene og andre møder os kun via digitale medier. Alle skal have god service. Det er en meget dedikeret brugergruppe, der har et stort ønske om at være aktive. Mange ønsker primært kommunikation der relaterer sig til deres eget projekt. Med denne målgruppe kommunikerer vi især som kultur- og forskningsinstitution. - Digitaliserede/digitale og indekserede eller søgbare arkivalier tilgængelige online. - Online fremsøgning og bestilling af arkivalier. - Letforståelig information om samlingerne og hjælp til selvhjælp. - Personlig vejledning til den enkelte bruger (personligt, telefonisk, via mail og online-formular Spørg arkivaren ). - Gode historier fra arkiverne (f.eks. udstillinger og webudstillinger). - Nyheder og praktisk information fra de enkelte arkiver (via www, nyhedsbreve og opslag på læsesalene). - Foredrag, kurser og andre arrangementer på arkiverne. - Et forum for diskussion og erfaringsudveksling brugerne imellem (online). Hjemmesider, , telefonisk kontakt, personlig kontakt, nyhedsbreve (webklubber), foldere, plakater/opslag, sociale medier, arrangementer på arkiverne, brugerråd og specialmedier. 17 Bilag til kommunikationsstrategien

18 LEVERANDØRER TIL STATENS ARKIVER Denne kommunikation skal understøtte et smidigt samarbejde med vores leverandører. Her kommunikerer vi især som offentlig institution. - Letforståelig information om organisation inkl. kontaktinformation. - Centralt placeret CVR og EAN-nummer. Hjemmesider, , telefonisk kontakt. LEVERANDØRER AF ELEKTRONISKE JOURNAL- OG ARKIVSYSTEMER Denne kommunikation skal understøtte vores løbende dialog med systemleverandører om SA s krav til elektroniske arkivsystemer. Her kommunikerer vi primært som styrelse. - Letforståelig information om regler og udvikling på området. - Åbne møder for interesserede leverandører og andre arkiver. - Nyheder om elektroniske arkivsystemer. Hjemmeside, leverandørmøder (orientering og erfaringsudveksling), nyhedsbreve, , telefonisk kontakt. LEVERANDØRER AF PRIVATE ARKIVER Omfatter forskere med forskningsdata, privatpersoner, private institutioner, foreninger, virksomheder og organisationer, der afleverer arkivalier til SA. I denne kommunikation er det vigtigt at understøtte det opsøgende arbejde, som vi udfører, for at få leverandørerne til at aflevere arkivalier. Vi kommunikerer både som styrelse og som kultur- og forskningsinstitution. - Letforståelig information om mulighederne for at aflevere arkivalier til os. - Gode historier fra arkiverne der synliggør nytteværdien af at aflevere. - Rådgivning og vejledning i forbindelse med aflevering. - Opdateret og lettilgængelig kontaktinformation. Breve, , telefonisk kontakt, personlig kontakt (besøg hos den private leverandør), hjemmesider. 18 Bilag til kommunikationsstrategien

19 Hvad ved vi om vores nuværende primære brugere Vi har en del oplysninger om vores primære brugergrupper. De stammer fra brugerundersøgelser og viser, at vores største brugergruppe først og fremmest benytter vores digitale tilbud, er mere end 56 år gamle og er interesserede i slægtsforskning. En anden stor del af vores brugere er forskere og studerende. De har primært behov for hjælp til at løse konkrete opgaver, men også for inspiration til nye måder at anvende arkivmateriale på understøttet af it-løsninger, der øger søgbarhed og tilgængelighed. I disse sammenhænge kommunikerer vi især som kultur- og forskningsinstitution. Det gør vi også når vi kommunikerer og møder vores nyere målgrupper: Skoleklasser og historieinteresserede kulturgæster. De er dels interesserede i at benytte vores skoletjenestetilbud, besøge vores udstillingsfaciliteter og deltage i skiftende kulturarrangementer. Synlighed og kendskab til vores tilbud er vigtige for disse målgrupper. Myndighederne er ligeledes en vigtig målgruppe, der har et brugerforhold til SA. På den ene side indgår vi i dialog med myndighederne, yder en service, giver rådgivning og sikrer gode afleveringer af arkivalier, og på den anden side er vi også en myndighed i forhold til denne målgruppe. Direkte kontakt til denne målgruppe er vigtig. Ved at lave brugerundersøgelser og være i dialog med de forskellige brugerråd, har vi i SA fået kendskab til behov og fremadrettede ønsker fra de brugere, der benytter vores samlinger enten på vores læsesale eller på internettet. Vi har også løbende kontakt med f.eks. offentlige myndigheder i forbindelse med deres afleveringer og denne målgruppe bidrager med generisk viden om behov, ønsker og udviklingstendenser. Derimod findes der ingen systematiske undersøgelser af vores skoleklasser, udstillings- og kulturgæster og heller ikke af potentielle brugere og deres forventninger til os. Det er en problemstilling, som vi i de kommende år vil forsøge at rette op på. Der er i 2013 foretaget en kendskabsanalyse via en såkaldt 0-undersøgelse, og vi vil følge op på denne med kendskabsanalyser i 2014 og Det er en måde at undersøge, hvilke fortællinger der eksisterer om SA som institution og hvad kendskabet er til vores kommunikationsindsatser og kulturaktiviteter. 19 Bilag til kommunikationsstrategien

20 Statens Arkiver Rigsdagsgården København K

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Undervisningsministeriets koncern Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Indhold Hvorfor en kommunikationspolitik? 2 Mål 3 Målgrupper

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2016 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE INDHOLD 4 ARKIVLOVEN OG DET DIGITALE ARKIV FOR STATSLIGE MYNDIGHEDER Statslige

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed Styrelsen for Patientsikkerhed December 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: Kommunikationsstrategi Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Telefon: 72 28 66 00 E-post:

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik Slagelse Kommune Kommunikationspolitik 1 Indledning Kommunikation har altid været central for kommunernes arbejde og bliver det ikke mindre i en stor kommune. Men vi skal i højere grad, end vi har været

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Juni 2005 K O M M U N I K AT I O N S S T R AT E G I

Kommunikationsstrategi. Juni 2005 K O M M U N I K AT I O N S S T R AT E G I Kommunikationsstrategi Juni 2005 1 BSTRATEGISK S C PA R T N ESAMMENHÆNG R S K A B M E D K U Kommunikationsstrategien N D E R O G S A M S P I L M E D skal I N Tunderstøtte E R E S S E N T Een R række af

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KURSER KONFERENCE ARKIVNETVÆRK

RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KURSER KONFERENCE ARKIVNETVÆRK Grafisk design: Mette Secher Indsamling og Bevaring Rigsdagsgården 9 1218 København K www.sa.dk/kurser RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KONFERENCE ARKIVNETVÆRK OM RIGSARKIVETS, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

Strategi for kommunikation

Strategi for kommunikation RIGSPOLITIET KOMMUNIKATION Strategi for kommunikation Politiets kommunikationsstrategi 2016-2020 Indhold 01 Indledning 02 Formål 03 Fokus i den eksterne og interne kommunikation 04 Strategiske kommunikationsindsatser

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK INDHOLD SIDE 4 ARKIVLOVEN OG DET DIGITALE ARKIV FOR STATSLIGE MYNDIGHEDER STATSLIGE MYNDIGHEDER Få styr på regler og praksis for digital

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Ledelsessekretariatet 2017 BAGGRUND Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Borgeren i centrum. Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune

Borgeren i centrum. Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune Borgeren i centrum Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune 2012-2015 April 2012 1 Indhold 1. Hvorfor skal vi have en kommunikationsstrategi? 2. Hvordan kommunikerer vi?: Principper

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK www.nordfynskommune.dk Østergade 23 DK-5400 Bogense Tel.: 64 82 82 82 Fax: 64 82 80 99 KOMMUNIKATIONSPOLITIK et fælles grundlag for god kommunikation Kommunikationspolitikken skal

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik Kommunikation og Borgerinddragelse Politik Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitik Bærende principper: Dialogbaseret Rettidig Gennemsigtig Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber - og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE INDHOLD KOMMUNIKATIONSPOLITIK

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Side 1 - Kommunikationsstrategi Foreningen af Kliniske Diætister For alle ernæringsprofessionelle

Side 1 - Kommunikationsstrategi Foreningen af Kliniske Diætister For alle ernæringsprofessionelle Side 1 - Kommunikationsstrategi 2016-18 Foreningen af Kliniske Diætister For alle ernæringsprofessionelle Side 2 - Indhold INDHOLD Indledning Målgrupper Mål Principper Budskaber Kanaler Partnerskaber Side

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Kommunikation politik og strategi

Kommunikation politik og strategi Kommunikation politik og strategi God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber - og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Indhold 3 Kommunikationspolitik 3 Kommunikation

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik God kommunikation i Region Syddanmark Kommunikationspolitik Åbenhed, dialog og borgerinddragelse Introduktion Kommunikationspolitikken er delt i to Indhold 01 02 Den første del beskriver de overordnede

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Indholdsfortegnelse Kommunikationspolitik for Varde Kommune...2 I kontakt med pressen...3 I kontakt med borgerne m.fl...4 I kontakt med kollegaerne...5 Vejledninger

Læs mere

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Ringsted Kommune ønsker, at det skal være nemt, nyttigt og nærværende at kommunikere i og med kommunen. Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Rigsarkivet og slægtsforskerne nu og i fremtiden Asbjørn Hellum DIS Aalborg 16. januar 2017

Rigsarkivet og slægtsforskerne nu og i fremtiden Asbjørn Hellum DIS Aalborg 16. januar 2017 Rigsarkivet og slægtsforskerne nu og i fremtiden Asbjørn Hellum DIS Aalborg 16. januar 2017 www.sa.dk Rigsarkivets Mission Fremtiden tro bevarer og formidler vi autentisk dokumentation til en virkelig

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

Åbenhed Dialog God service Alles ansvar

Åbenhed Dialog God service Alles ansvar Åbenhed Dialog God service Alles ansvar Kommunikationsstrategi Ledelsessekretariatet 2017 Baggrund Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst 22. februar 2010 STRATEGI Digital formidling på Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst satser over en fem-årig periode på at bringe museet helt i front med digital kunstformidling. Satsningen

Læs mere

DJs kommunikationspolitik Hvordan skal DJ kommunikere?

DJs kommunikationspolitik Hvordan skal DJ kommunikere? DJs kommunikationspolitik DJs kommunikationspolitik skal understøtte DJs mission og vision og hjælpe forbundet til at nå sine mål som beskrevet i formålsparagraf og handlingsplaner vedtaget på delegeretmøder.

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland 2 Forord Region Midtjylland er en politisk ledet organisation med den mission at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

2 Danmarks Biblioteksforening

2 Danmarks Biblioteksforening 2 Danmarks Biblioteksforening VIRKSOMHEDSPLAN INDHOLD 4 VISION MISSION VÆRDIER 5 ARBEJDSGANGE 6 INDSATSOMRÅDER 2015 UDVALGSARBEJDSOMRÅDER LÆRING DIGITALISERING BIBLIOTEKSRUMMET 7 HANDLEPLANER 8 ÅRETS GANG

Læs mere

Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune Tekstudkast til behandling marts 2010 Indhold 1. Forord: Vi gør det dobbelt så godt med god kommunikation 2. Introduktion: En fælles politik for alle arbejdssteder

Læs mere

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 1.0 Kommunikation God intern kommunikation er en forudsætning for god ekstern kommunikation. Målrettet information og videndeling

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

DANSK SYGEPLEJESELSKAB

DANSK SYGEPLEJESELSKAB DANSK SYGEPLEJESELSKAB STRATEGI 2020 www.dasys.dk dasys@dasys.dk 1 FORORD DASYS strategi består af seks strategiske visioner med tilhørende indsatsområder. De seks visioner er: En faglig vision, en organisatorisk

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Bilag til pkt. 6. Kommunikationsstrategi for Lynettefællesskabet

Bilag til pkt. 6. Kommunikationsstrategi for Lynettefællesskabet Bilag til pkt. 6 Kommunikationsstrategi for Lynettefællesskabet Opdateret september2012 1 Baggrund Lynettefællesskabets (LF) kommunikationsstrategi omfatter den interne såvel som den eksterne kommunikation.

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Kommunikationspolitik for Region Midtjylland

Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Kommunikationspolitik for Region Midtjylland ^ kort og godt Region Midtjylland 2 God kommunikation Alle ansatte i Region Midtjylland kommunikerer. Det sker hver dag i forhold til patienter, pårørende og

Læs mere

Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS

Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS Kommunikationsplan hvorfor? Alle større oplæg til projekter, beslutninger og initiativer i KMS skal ledsages af en kommunikationsplan.

Læs mere