Kommunikationsstrategi Brødtekst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst"

Transkript

1 Brødtekst

2 Indhold Formålet med kommunikationsstrategien 3 Det skal kommunikationsstrategien Hvem er omfattet af kommunikationsstrategien? Mission og Vision 5 Centrale budskaber 6 Ekstern og intern kommunikation 8 Kommunikationen i det daglige Ekstern kommunikation Intern kommunikation Kommunikationsmål 10 Konkrete kommunikationsmål og handlinger Statens Arkivers målgrupper 11 Hvem har ansvaret for kommunikationen? Kommunikationsværktøjer Implementering og gyldighed 12 Bilag til kommunikationsstrategien 13 for Statens Arkiver Fotograf: Torben Eskerod Design: Louise M. Jeppesen Keep Your Darlings en er vedtaget på Statens Arkivers ledelsesmøde den 19. november

3 Formålet med kommunikationsstrategien en har fokus på Statens Arkivers indsatser på tværs af organisationen over en 2-årig periode ( ) og udpeger konkrete mål, der skal øge kendskabet til vores tilbud til befolkningen. Strategien skal være et redskab til at gøre os mere professionelle i vores daglige kommunikation både internt og eksternt. Den skal øge kendskabet til vores forskellige målgrupper, f.eks. skoleklasser, myndigheder, presse og forskere, og medvirke til at, vi bliver bedre til at målrette vores kommunikationsindsatser ved at tænke modtageren ind fra start. Det skal kommunikationsstrategien Medvirke til at øge kendskabet til Statens Arkivers tilbud til befolkningen. Danne rammen om brugervendt og målrettet kommunikation. Skabe endnu højere kvalitet i vores kommunikationsindsatser. Styrke intern kommunikation, videndeling og samarbejde i Statens Arkiver. Hvem er omfattet af kommunikationsstrategien? Som en del af vores daglige arbejde bidrager vi alle til kommunikationen i Statens Arkiver. Vi kommunikerer med hinanden og med omverdenen, og vi har alle et ansvar for at medvirke til en velfungerende kommunikation i organisationen både eksternt og internt. en skal medvirke til, at vi bliver bedre til at målrette vores kommunikationsindsatser. 3

4 Brødtekst 4

5 Mission og vision Vores kommunikationsindsatser skal understøtte vores mission og vision. MISSION Fremtiden tro bevarer og formidler vi autentisk dokumentation til en virkelig historie Vi skal med andre ord sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for borgere og myndigheder. Vi skal stille arkivalier til rådighed for alle, udøve forskning og udbrede kendskabet til forskningens resultater. VISION Statens Arkiver leverer viden, indsigt og oplevelser til alle. Statens Arkiver anerkendes som en moderne, effektiv og bruger- inddragende service- og kulturinstitution, der med sin autentiske dokumentation spiller en central rolle i det danske demokrati. Statens Arkiver er hele samfundets arkivvæsen og opleves som en troværdig og eftertragtet samarbejdspartner, der i sin opgaveløsning placerer Danmark internationalt i front. Visionen er et udtryk for, at vi i Statens Arkiver stræber efter at fastholde vores eksisterende brugergrupper, samtidig med at vi gerne vil nå bredere ud i befolkningen. Vi skal både øge kendskabet til Danmarks arkivalske kulturarv og udbrede budskabet om, hvad man kan bruge os til. Vi har en række centrale budskaber, der kan bruges strategisk, således at vi øger kendskabet til Statens Arkiver, til vores primære opgaver og tilbud til brugerne. Vores kommunikationsindsatser skal understøtte vores mission og vision. 5

6 Centrale budskaber De følgende centrale budskaber er profilskabende og bør tænkes ind i kommunikationssammenhænge, der hvor der er mulighed for det. De centrale budskaber, som der er fokus på i perioden , er følgende: Statens Arkiver er autentisk dokumentation af samfundsudviklingen Statens Arkiver er en moderne, effektiv og brugerinddragende service- og kulturinstitution, der med sin autentiske dokumentation spiller en central rolle i det danske demokrati. Statens Arkiver bevarer for nutiden og eftertiden, formidler Danmarks historie og stiller arkivalsk dokumentation til rådighed for myndigheder og brugere. Statens Arkiver har en unik samling af arkivalier Vi bevarer og tilgængeliggør enestående skriftlig kulturarv og ligger inde med de arkivalier, der er fundamentet for at skrive Danmarks historie. Statens Arkiver passer på kulturarven Vi sørger for, at de arkivalier der opbevares i Statens Arkiver, sikres bedst muligt mod forfald, og at de digitale arkivalier gemmes, så de kan tilgås og anvendes både nu og fremover. Vi er blandt de førende inden for moderne magasiner og bevaringsmetoder. Vi sørger for aflevering og bevaring af de nødvendige arkivalier til dokumentation af samtiden. Dette gælder for de analoge arkivalier såvel som for de digitale arkivalier. Statens Arkiver er et læringssted Vi understøtter undervisningen i folkeskoler og på gymnasielle uddannelser med originalkilder, undervisningsmateriale og øvelser på et højt didaktisk niveau. Statens Arkiver er en forskningsinstitution I Statens Arkiver udfører vi forskning på højt niveau og udbreder forskningens resultater til bredere dele af befolkningen via forskellige kommunikationsindsatser. Vi deltager i national og international forskning med udgangspunkt i vores arkivalske samlinger. Det gør vi for at skabe ny viden og for at synliggøre arkivernes værdi som kilder til historisk og samfundsbeskrivende forskning. Derved er vi også en medspiller på det samfundsbeskrivende område samt sundhedsområdet. g 6

7 Statens Arkiver er et videnscenter I Statens Arkiver fremtidssikrer vi den arkivalske kulturarv. Det gør vi ved at være et videnscenter på arkivområdet. Sammen med andre interessenter opsøger vi og skaber ny viden om både bevaring og effektiv arkivdannelse. Vi formidler vores viden ved bl.a. at afholde kurser og konferencer. Samtidig faciliterer vi netværk, hvor vores interessenter kan dele viden og erfaringer med hinanden. Statens Arkiver er en troværdig og effektiv styrelse I Statens Arkiver tilstræber vi åbenhed og dialog, når vi behandler sager f.eks. i vores samarbejde med myndighederne, ved adgangs- og afleveringssager. Vi har fokus på hurtig respons og på at træffe afgørelser, der er fagligt velfunderede. Vi yder en ensartet, høj service til borgerne og myndighederne. Selv om vi har fokus på åbenhed, tager vi også de nødvendige beskyttelseshensyn. Nationens hukommelse ligger i Statens Arkivers magasiner. Arkivalierne fylder mere end hyldemeter, de digitale fylder 37 terabyte, og der kommer hele tiden nye til. Billedet viser Rigsarkivets moderne højlager magasiner. 7

8 Ekstern og intern kommunikation Vores eksterne kommunikation skal være med til at skabe synlighed og øge kendskabet til vore centrale budskaber og tilbud. Formålet med den eksterne kommunikation er at: Få nye målgrupper i tale og fastholde de nuværende. Vi skal også i fremtiden kunne levere ydelser, der er efterspurgt af et bredt udsnit af befolkningen. Synliggøre vores kulturelle og forskningsmæssige tilbud ved at udbrede de centrale budskaber. Synliggøre Statens Arkiver rolle som styrelse på arkivområdet, så myndighederne kender og forstår de regler, der gælder, og så vores viden og kompetencer bliver inddraget. Øge kendskabet til Statens Arkiver som en professionel organisation med høj troværdighed. Vores funktion som styrelse kræver, at vi opretholder en høj troværdighed over for myndigheder og offentlighed, hvilket samtidig bidrager til at tiltrække kvalificerede medarbejdere og samarbejdspartnere. Vores interne kommunikation skal medvirke til at skabe større sammenhængskraft og effektivitet ved at: Understøtte det daglige arbejde, så vi alle får de informationer, der er nødvendige for at løse vores arbejdsopgaver effektivt og i sammenhæng med opgaveløsningen i resten af organisationen. På den måde kan vi bedre opfylde organisationens strategiske mål på en omkostningseffektiv måde. Give os et fælles informations- og værdigrundlag, der binder os sammen, og som styrker tilhørsforholdet til Statens Arkiver. Understøtte videndeling, samarbejde og netværksdannelse på tværs af afdelinger, geografisk placering og medarbejdergrupper. Have fokus på den gode intention. g Gøre Statens Arkiver kendt og anerkendt som videnscenter på arkivområdet. Vores viden og kompetencer skal bringes i spil, så Statens Arkiver bliver det naturlige sted at henvende sig for alle med et ærinde inden for området. Vi skal øge kendskabet til Statens Arkiver. 8

9 Kommunikationen i det daglige Når vi kommunikerer i det daglige skal vi være bevidste om de følgende kommunikationsprincipper: Være bevidste om, at vi repræsenterer en offentlig kultur- og serviceinstitution, men også i nogle sammenhænge en myndighed. EKSTERN KOMMUNIKATION For at øge synligheden og kendskabet til Statens Arkivers centrale budskaber skal vi kommunikere direkte med vores forskellige målgrupper. Det gør vi ved at: Vælge kommunikationskanal/medie ud fra budskab og modtagerens adfærd. Kommunikere klart og præcist. Undgå arkiv-interne udtryk, kancellistil og høje lixtal. Have fokus på de gode historier fra arkiverne og historiefortællingen. Derudover skal vi: INTERN KOMMUNIKATION For den interne kommunikation gælder det at vi: Tænker over hvilke kommunikationskanaler vi anvender. Deler vores viden. Er imødekommende og serviceorienterede over for hinanden. Siger hvad vi mener på en venlig og konstruktiv måde. Kommunikerer på forkant og åbent. Støtter op om Statens Arkiver som én sammenhængende organisation. Bevare troværdigheden ved at kommunikere ærligt, seriøst og fagligt velfunderet. Kommunikere rettidigt og forventningsafstemme bedst muligt med vores interessenter. Modtage alle henvendelser med venlighed og imødekommenhed. Vi skal have fokus på de gode historier fra arkiverne og historiefortællingen. 9

10 Kommunikationsmål Konkrete kommunikationsmål og handlinger Der er en række kommunikationsmål og handlinger, som vi skal prioritere i : Styrke Statens Arkivers synlighed samt øge offentlighedens kendskab til os som kultur- og forskningsinstitution. Det gøres ved at tilbyde oplevelser, aktiviteter og historiefortælling via målrettede kommunikationsindsatser. Udbrede budskabet om at danmarkshistoriens kilder ligger i Statens Arkiver. Dette skal ske via en proaktiv indsats over for pressen med gode historier fra arkiverne samt ekspertudtalelser. Øge kendskabet til de eksisterende tilbud til skolerne samt udvikle ny interaktiv undervisning. Udbrede kendskabet til forskningen i Statens Arkiver. Styrke strategiske partnerskaber med fonde, offentlige og private samarbejdspartnere. Øge kendskabet til prestigeprojekter ved at kommunikere til pressen og andre relevante målgrupper. Styrke Statens Arkivers identitet som videnscenter inden for sikker (digital) bevaring samt rollen som serviceorienteret samarbejdspartner ift. myndighederne ved at holde kurser, konferencer, facilitere netværk og kommunikere direkte til målgruppen. Markere Statens Arkivers rolle som myndighed på arkivområdet, så de relevante parter kender og forstår de gældende regler. Styrke samarbejde og videndeling i Statens Arkiver gennem bedre intern kommunikation og arbejde i teams. De konkrete kommunikationsmål understøtter Statens Arkivers overordnede strategiske målsætninger frem mod De er som følger: 1. Bredspektret digital formidling. 2. Sikker digital bevaring. 3. Udvikling som videnscenter. Øge kendskabet til de eksisterende tilbud til skolerne samt udvikle ny interaktiv undervisning. 10

11 Statens Arkivers målgrupper Vi har en bred vifte af målgrupper fra skoleklasser, kulturgæster og forskere til myndigheder, departement og presse. Vi kan ikke ramme dem alle med samme kommunikationsprodukt. Derfor skal vi altid tænke modtageren ind fra start og benytte de gældende kommunikationsprincipper. I bilaget Målgruppeskemaer findes et katalog over alle vores forskellige målgrupper samt en analyse af målgruppeleverancer, produkter og kommunikationskanaler. I bilaget fremgår det også, hvad vi ved om vores primære brugergrupper og hvordan vi vil arbejde videre med kendskabsanalyser og målgrupper fremadrettet. Bilaget om målgrupper bliver en del af en samlet kommunikations-værktøjskasse, der vil ligge til fri afbenyttelse på Intranettet. Hvem har ansvaret for kommunikationen? Kommunikationsansvaret følger det enkelte projekt eller den enkelte sag, således at de fagligt ansvarlige som udgangspunkt også har ansvar for kommunikationen i den aktuelle sammenhæng. Det gælder for Statens Arkiver som for mange andre kulturinstitutioner, at det er en naturlig del af virksomheden, at der er flere stemmer i kommunikationen. Det redaktionelle ansvar for kommunikationen på hjemmeside, sociale medier og anden digital tilstedeværelse ligger hos RAF-kommunikationsgruppen, der efter behov er i dialog med ledelsen og andre relevante medarbejdere. Der vil i større sager være en dialog mellem de fagligt ansvarlige og RAF-kommunikation, der varetager opgaverne i forbindelse med kommunikationen i SA og brandingen af organisationen udadtil. Dertil kommer at Rigsarkivaren skal være med til at lægge linjen i den enkelte sag, hvor der er behov for det. Med større sager menes der sager, der er eller kan tænkes at blive en del af en verserende politisk sag eller som har relation til politiske spørgsmål. Dette inkluderer også sager, der kan tænkes at være relevante for Kultur- Vi har en bred vifte af målgrupper. g 11

12 ministeriet og departementet. I den forbindelse vil der typisk være udpeget talspersoner til besvarelse af pressehenvendelser, og der henvises til den presseansvarlige, som koordinerer pressehenvendelserne. Kommunikationsværktøjer Der udarbejdes en række kommunikationsværktøjer, som vil være tilgængelige på Intranettet: Katalog over vores forskellige målgrupper samt en analyse af målgruppeleverancer, produkter og kommunikationskanaler. Skabeloner: Ti gode råd til at skrive på nettet, til pressemeddelelsen o.l. Politikker på udvalgte områder (presse, sociale medier, web, udstilling, skoletjeneste, o.l.) der beskriver strategien for området, det redaktionelle ansvar og forretningsgangen. Skabeloner for forskellige sagstyper, der skal sikre en ensartet behandling af sagerne. Kendskabsanalyser samt anbefalinger. Implementering og gyldighed en implementeres primo Den er dynamisk og skal til enhver tid tage udgangspunkt i Statens Arkivers strategiske mål, vision og mission. Den revideres efter behov. 12

13 Bilag til kommunikationsstrategien Målgruppekatalog: I Statens Arkiver (SA) har vi mange forskellige målgrupper. Følgende er en oversigt over målgrupperne samt en analyse af, hvordan vi målretter vores kommunikation bedst muligt. KULTURMINISTEREN OG DEPARTEMENTET SA s ejer. Velfungerende kommunikation har derfor meget høj prioritet. Vi kommunikerer både som styrelse og kultur- og forskningsinstitution. - Ministerbetjening. - Hurtig og fyldestgørende information. - Information på forkant i politiske sager. - Synliggørelse af vores kompetencer og resultater. , telefonisk kontakt, personlige møder, pressemeddelelser, årsberetning, hjemmesider. 13 Bilag til kommunikationsstrategien

14 ARKIVBRUGERE: FORSKERE OG STUDERENDE Disse arkivbrugere har behov for hjælp til at løse konkrete opgaver, men også for inspiration til nye måder at anvende arkivmateriale understøttet af it-løsninger, der øger søgbarhed og tilgængelighed. Vi kommunikerer især som kultur- og forskningsinstitution. - Information om tilbud. - Digitaliserede arkivalier tilgængelige online. - Forskningsdata indenfor samfunds- og sundhedsvidenskab og historie. - Online fremsøgning og bestilling af arkivalier. - Letforståelig information om samlingerne og hjælp til selvhjælp. - Særlig vejledning til forskere og studerende inden for specifikke emner. - Temaer og opgaveforslag for studerende. - Forskningsresultater fra SA s forskere. Hjemmesider, , telefonisk kontakt, personlig kontakt, konferencer/symposier, specialmedier og undervisningsinstitutionernes egne kanaler. BØRN OG UNGE Vi har I SA flere undervisningstilbud til børn og unge. Vi tilbyder dem en horisontudvidelse i forhold til at forstå det samfund, de er en del af. Vores undervisningsforløb retter sig mod mellemtrin, udskoling og gymnasiet. Andre udadvendte aktiviteter, såsom Kulturnatten, retter sig mod børnefamilier med danmarkshistorie i børnehøjde. Vi kommunikerer som kulturinstitution. - Et anderledes, historisk læringsmiljø. - Undervisningsforløb både digitale og fysiske. - Kilder der er gjort tilgængelige for folkeskole- og gymnasieklasser. - Erfarne formidlere med tjek på danmarkshistorien, kildekritik og læringsmål. - Samarbejde på tværs og deltagelse i netværk. - Arrangementer. Fagblade, faglige fora/sociale medier, skoletjenesten, postforsendelser direkte til målgruppen med flyers og andet materiale, , telefonisk kontakt, hjemmeside. 14 Bilag til kommunikationsstrategien

15 KULTURARVS- OG ARKIVFAGLIGE SAMARBEJDSPARTNERE Dette er en bred gruppe med forskellige underkategorier, bl.a. arkivfagligt interesserede forskere, andre arkiver, kulturorganisationer og organisationer med interesse for kulturarv, bevaring og tilgængeliggørelse. Vi kommunikerer både som styrelse og som kultur- og forskningsinstitution. - Videndeling og dialog. - Letforståelig information om ydelser og organisation. - Letforståelig information om igangværende forsknings- og udviklingsprojekter. - Samarbejde på tværs og deltagelse i netværk. Hjemmesider, publikationer, specialmedier, , telefonisk kontakt, årsberetning og brugerråd. PRESSEN Via pressen kan vi nå mange af vores målgrupper, så det er vigtigt, at vi opbygger og fastholder et godt pressenetværk og nogle ajourførte distributionslister. Afhængigt af den enkelte historie kommunikerer vi med vægt på enten styrelse eller kultur- og forskningsinstitution. Større pressesager og kritisk presse koordineres altid med RAF s presseansvarlige. - Gode historier fra arkiverne. - Historier med aktuelt indhold. - Information om nyt relevante tilbud af en vis volumen. - God service, koordinerede citater og hurtig respons på henvendelser. - Central behandling af pressehenvendelser. - Pressefotos og relevant billedmateriale. Pressemeddelelser, proaktiv pressekontakt ved eller telefonisk kontakt, nyhedsbreve, hjemmesiden, sociale medier, den digitale sfære. 15 Bilag til kommunikationsstrategien

16 MYNDIGHEDER UNDERLAGT ARKIVLOVENS BESTEMMELSER Her kommunikerer vi primært som styrelse. I denne kommunikation er det helt centralt, at vi opleves som troværdige og professionelle. - Målrettet information om myndighedernes arkivmæssige forpligtelser (jf. gældende lov). - Serviceorienteret information om ydelser fra SA til myndighederne. - Videndeling og dialog ved kurser, konferencer og arkivnetværk. - Vejledning til enkeltpersoner hos myndighederne (telefonisk, via mail og online-formular Spørg om bevaring og kassation ). - Sagsbehandling og én-til-én rådgivning af myndigheder. - Nyheder om lovændringer og nye tiltag mv. på området. - Online fremsøgning og bestilling af arkivalier. - Opdateret og lettilgængelig kontaktinformation. personlige breve (papir og ), informationsbreve, personlige møder, informationsmøder, telefonisk kontakt, hjemmesider, nyhedsbreve. STATENS ARKIVERS MEDARBEJDERE Den interne kommunikation i SA skal udvikles og forbedres. Det er vigtigt at få skabt en fælles forståelse af, at en velfungerende kommunikation er et fælles ansvar for hele organisationen, samtidig med at ledelsen har et særligt ansvar for, at kommunikationen fungerer og at ledelsesbeslutninger og andre væsentlige informationer bliver kendt i hele organisationen. Intranet, medarbejderbreve, blogs, debatfora, e-møder, , møder, trykte og digitale publikationer. ANSØGERE TIL STILLINGER I SA Denne kommunikation skal understøtte ansættelsesforløb og gøre det nemt at søge stillinger i SA. Det er vigtigt, at vi opleves som en professionel organisation af ansøgerne. Vi kommunikerer både som styrelse og som kultur- og forskningsinstitution. - Stillingsopslag og information om at søge job i SA. - Letforståelig information om organisationen. - Mulighed for ansøgning via e-rekruttering. Hjemmesider, annoncer i trykte og digitale medier. 16 Bilag til kommunikationsstrategien

17 KUNDER TIL VORES KØBEYDELSER Omfatter både privatpersoner og professionelle (f.eks. ejendomsmæglere). Denne kommunikation skal understøtte vores opgaveløsning som leverandør af købeydelser. Her er det vigtigt, at SA opleves som en professionel leverandør, og samtidig at vores købeydelser holdes klart adskilt fra vores myndighedsvirksomhed. Vi kommunikerer både som styrelse og som kultur- og forskningsinstitution. - Letforståelig information om købeydelser. - Mulighed for online bestilling af udvalgte ydelser. - Opdateret og lettilgængelig kontaktinformation. Hjemmesider, , telefonisk kontakt, den digitale sfære, omtale fra andre kunder. ARKIVBRUGERE: SLÆGTSFORSKERE OG ANDRE MED ARKIVBRUG SOM FRITIDSINTERESSE Slægtsforskerne er vores største brugergruppe både på læsesalene og online. Gruppen dækker over meget forskellige arkivbrugere nogle møder os primært på læsesalene og andre møder os kun via digitale medier. Alle skal have god service. Det er en meget dedikeret brugergruppe, der har et stort ønske om at være aktive. Mange ønsker primært kommunikation der relaterer sig til deres eget projekt. Med denne målgruppe kommunikerer vi især som kultur- og forskningsinstitution. - Digitaliserede/digitale og indekserede eller søgbare arkivalier tilgængelige online. - Online fremsøgning og bestilling af arkivalier. - Letforståelig information om samlingerne og hjælp til selvhjælp. - Personlig vejledning til den enkelte bruger (personligt, telefonisk, via mail og online-formular Spørg arkivaren ). - Gode historier fra arkiverne (f.eks. udstillinger og webudstillinger). - Nyheder og praktisk information fra de enkelte arkiver (via www, nyhedsbreve og opslag på læsesalene). - Foredrag, kurser og andre arrangementer på arkiverne. - Et forum for diskussion og erfaringsudveksling brugerne imellem (online). Hjemmesider, , telefonisk kontakt, personlig kontakt, nyhedsbreve (webklubber), foldere, plakater/opslag, sociale medier, arrangementer på arkiverne, brugerråd og specialmedier. 17 Bilag til kommunikationsstrategien

18 LEVERANDØRER TIL STATENS ARKIVER Denne kommunikation skal understøtte et smidigt samarbejde med vores leverandører. Her kommunikerer vi især som offentlig institution. - Letforståelig information om organisation inkl. kontaktinformation. - Centralt placeret CVR og EAN-nummer. Hjemmesider, , telefonisk kontakt. LEVERANDØRER AF ELEKTRONISKE JOURNAL- OG ARKIVSYSTEMER Denne kommunikation skal understøtte vores løbende dialog med systemleverandører om SA s krav til elektroniske arkivsystemer. Her kommunikerer vi primært som styrelse. - Letforståelig information om regler og udvikling på området. - Åbne møder for interesserede leverandører og andre arkiver. - Nyheder om elektroniske arkivsystemer. Hjemmeside, leverandørmøder (orientering og erfaringsudveksling), nyhedsbreve, , telefonisk kontakt. LEVERANDØRER AF PRIVATE ARKIVER Omfatter forskere med forskningsdata, privatpersoner, private institutioner, foreninger, virksomheder og organisationer, der afleverer arkivalier til SA. I denne kommunikation er det vigtigt at understøtte det opsøgende arbejde, som vi udfører, for at få leverandørerne til at aflevere arkivalier. Vi kommunikerer både som styrelse og som kultur- og forskningsinstitution. - Letforståelig information om mulighederne for at aflevere arkivalier til os. - Gode historier fra arkiverne der synliggør nytteværdien af at aflevere. - Rådgivning og vejledning i forbindelse med aflevering. - Opdateret og lettilgængelig kontaktinformation. Breve, , telefonisk kontakt, personlig kontakt (besøg hos den private leverandør), hjemmesider. 18 Bilag til kommunikationsstrategien

19 Hvad ved vi om vores nuværende primære brugere Vi har en del oplysninger om vores primære brugergrupper. De stammer fra brugerundersøgelser og viser, at vores største brugergruppe først og fremmest benytter vores digitale tilbud, er mere end 56 år gamle og er interesserede i slægtsforskning. En anden stor del af vores brugere er forskere og studerende. De har primært behov for hjælp til at løse konkrete opgaver, men også for inspiration til nye måder at anvende arkivmateriale på understøttet af it-løsninger, der øger søgbarhed og tilgængelighed. I disse sammenhænge kommunikerer vi især som kultur- og forskningsinstitution. Det gør vi også når vi kommunikerer og møder vores nyere målgrupper: Skoleklasser og historieinteresserede kulturgæster. De er dels interesserede i at benytte vores skoletjenestetilbud, besøge vores udstillingsfaciliteter og deltage i skiftende kulturarrangementer. Synlighed og kendskab til vores tilbud er vigtige for disse målgrupper. Myndighederne er ligeledes en vigtig målgruppe, der har et brugerforhold til SA. På den ene side indgår vi i dialog med myndighederne, yder en service, giver rådgivning og sikrer gode afleveringer af arkivalier, og på den anden side er vi også en myndighed i forhold til denne målgruppe. Direkte kontakt til denne målgruppe er vigtig. Ved at lave brugerundersøgelser og være i dialog med de forskellige brugerråd, har vi i SA fået kendskab til behov og fremadrettede ønsker fra de brugere, der benytter vores samlinger enten på vores læsesale eller på internettet. Vi har også løbende kontakt med f.eks. offentlige myndigheder i forbindelse med deres afleveringer og denne målgruppe bidrager med generisk viden om behov, ønsker og udviklingstendenser. Derimod findes der ingen systematiske undersøgelser af vores skoleklasser, udstillings- og kulturgæster og heller ikke af potentielle brugere og deres forventninger til os. Det er en problemstilling, som vi i de kommende år vil forsøge at rette op på. Der er i 2013 foretaget en kendskabsanalyse via en såkaldt 0-undersøgelse, og vi vil følge op på denne med kendskabsanalyser i 2014 og Det er en måde at undersøge, hvilke fortællinger der eksisterer om SA som institution og hvad kendskabet er til vores kommunikationsindsatser og kulturaktiviteter. 19 Bilag til kommunikationsstrategien

20 Statens Arkiver Rigsdagsgården København K

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé...4 1 Indledning...6 2 Evalueringen...8 2.1 Evalueringens målsætning...8 2.2 Evalueringsgruppen...8

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Professionsgrundlag for ergoterapi en dokumentsamling om Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Ergoterapeutforeningen 2008 Professionsgrundlag for ergoterapi 1 professionsgrundlag for ergoterapi

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Når hurraråbene har lagt sig

Når hurraråbene har lagt sig Sabine Kirchmeier-Andersen Når hurraråbene har lagt sig Hvordan understøtter man klarsprogsarbejdet i hverdagen? Hvordan undgår man at sproglige retningslinjer bliver andet end blot nogle fine principper

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere