Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual Simatek Filterstyring GFC 16"

Transkript

1 Manual Original brugsanvisning _DK Ver

2 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion 7 8. Nedrensning 7 9. Fejlsøgning Sikringstabel Fabriksindstillinger/Program-menu Oversigt Samlingstegning Simatek GFC 16: 2-16 ventiler Eldiagram for Simatek GFC 16: 2 10 ventiler Eldiagram - Simatek GFC 16: ventiler Overensstemmelseserklæring 14 BEMÆRK! tal skrevet i firkantede parenteser [ ] svarer til numrene på side 11. VIGTIGT! Læs vejledningen grundigt igennem før ibrugtagning af styringen, og opbevar den til senere brug. I tilfælde af tvivl om korrektheden af den danske oversættelse henvises til den engelske version. Ret til ændringer forbeholdes. Bemærk: Filterstyring GFC 16 må kun installeres af kvalificeret personel _DK Ver Hotline Main Tel.: Simatek A/S 2

3 1. Generelt Simatek GFC 16 er udviklet til at kontrollere membranventiler monteret på dysefiltre til støvudskilning med filterposer eller filterpatroner. De vigtigste faciliteter for Simatek GFC 16 er: Manuel indstilling af pulstid og pausetid. Kan styres fra ekstern switch eller PLC. Nedrensning med mulighed for valg af antal serier. 2. Tekniske data Kasse/indkapsling Grå ABS plastkasse med transparent låg. (Valgfri montering af to skruer i låg) Beskyttelsesgrad IP65 Mål Simatek GFC 16: 4 / 8 / 12 / 16 udgange: Udvendige mål: 213 x 185 x 113 mm Vægt Simatek GFC 16: ca. 2 kg Klemrækker Plug-in klemblokke, maks. 2,5 mm² Temperatur Opbevaring: -20 C/+80 C. Drift: -10 C/+50 C med driftsbelastning 30 % Forsynings-og udgangsspænding Indgang: 230 V (±10 %) 50/60 Hz / Udgang: 115/230/24 V AC, 24 V DC. Indgang: 115 V (±10 %) 50/60 Hz / Udgang: 115/24 V AC, 24 V DC Se side 5, afsnit 6.1B Speciel version: 24 V DC / 24 V DC Effektforbrug Optaget effekt maks. 2,5 VA Belastning pr. udgang: Maks. 25 VA / AC eller 20 W / DC Pulstid 0,01 9,99 sek. Pausetid sek. Maks. driftsbelastning 30 % Fjernbetjenings-funktion Aktiveret fra ekstern potentialefri kontakt Nedrensning 1 99 serier. Aktiveret fra ekstern potentialefri kontakt Sikringer 500 ma træg 115 V / 230 V. 2 A træg 24 V / 48 V Styringen skal bortskaffes i henhold til gældende europæiske regler på området. Nul på forsyningsspændingen skal være jordet. Hvis dette ikke er tilfældet, skal der monteres en skilletransformer, og nul på afgangssiden skal forbindes til jord. I modsat fald vil styringen brænde af. Simatek A/S Main Tel.: Hotline Ver _DK 3

4 3. Installationsvejledning Styringen må ikke udsættes for direkte sollys, da printkortet derved kan blive overophedet. Det er hensigtsmæssigt, at styringen konstant er forsynet med spænding, således, at Nedrensning kan køre når ventilatoren er stoppet. Beskyt styringen mod regn, indtrængende vand og fugt. Vand som trænger ind via et låg, der ikke er lukket korrekt, kan skade printkortet. Kabler må kun føres ind gennem filterstyringens bund. Elektroniske styringer bør ikke installeres på vibrerende flader. Anvend kun kabelforskruninger med en beskyttelsesgrad på mindst IP65 og af passende størrelse (svarende til størrelsen på kablet). Strømforsyningsledningen skal forsynes med en afbryder før styringen. Forsøg ikke at reparere styringen selv kontakt Simatek! Elektrisk tilslutning skal udføres ved en autoriseret el-installatør for at undgå brandfare og risiko for elektrisk stød. Ved elektrisk tilslutning skal de forskellige kabeltyper holdes adskilt (elforsyning, relækontakter, ventiludgange, 4-20 ma udgang) og det skal samtidig sikres, at ledningerne ikke føres tæt forbi printkortet. Før styringen åbnes, skal det sikres at spændingsforsyningen er afbrudt (on/off-knap [1] på 0 og klemmer [4] afbrudt), inklusive forbindelsen til alarm/signal-relæer. Alle elektriske forbindelser til styringen, inklusive til magnetventiler, skal fremføres adskilt fra andre effektkabler. Jumpere til forsyningsspændingen må kun flyttes af kvalificeret personel og kun ifølge vejledningen. Forkert placering af en jumper (til forsyningsspænding) kan betyde fare for personalets sikkerhed _DK Ver Hotline Main Tel.: Simatek A/S 4

5 4. Før tilslutning 1. Tjek, at elforsyningen til Simatek GFC 16 er afbrudt (On/off [1] på 0 og at klemmerne [4] er frakoblet). 2. Tjek, at spændingsforsyningen angivet ved IN på den gule mærkat [22] stemmer overens med forsyningsspændingen (spænding og frekvens). 3. Tjek, at udgangsspændingen til ventilerne angivet ved OUT på den gule mærkat [22] stemmer overens med spændingen/frekvensen angivet på magnetventilerne. 5. Elektrisk tilslutning 1. Løsn skruerne og fjern terminaldækslet [20]. 2. Tjek, at forsyningsspændingen til Simatek GFC 16 er afbrudt (on/off [1] på 0 og klemmerne [4] er frakoblet). 3. Træk klemrækkerne ud [2]. 4. Tjek, at udgangsspændingen til ventilerne angivet ved OUT på den gule mærkat [22] stemmer overens med spændingen/frekvensen skrevet på magnetventilerne. 5. Forbind ventilerne til terminalerne [2] imellem terminal C og de nummererede udgange. 6. Jordforbindelse [3] af ventilerne er påkrævet, når udgangsspændingen er 48 V. 7. Forbind ALDRIG C eller ventiludgang til jord [3]. 8. C er indbyrdes forbundet på printkortet. 9. Udgangene er statiske, med nulgennemgangsaktivering, for at forebygge elektrisk støj. 10. Tjek, at magnetventilerne er forbundet korrekt, og at der ikke er forbindelse mellem ventiludgang og C til Jord [3], ved en isolationsmåling. 11. Sæt terminaldækslet [20] på plads og spænd skruerne. 6. Indstillinger 6.1 Spænding KONTROLLER: 1. At forsyningsspændingen til Simatek GFC 16 er afbrudt (on/off [1] på 0 og klemmerne [4] frakoblet). 2. At forsyningsspændingen angivet på den gule mærkat ved IN, svarer til netspændingen. 3. At udgangsspændingen angivet på den gule mærkat [22] ved OUT svarer til den spænding/frekvens, som er angivet på magnetventilerne. Hvis kriterierne i disse 3 punkter er opfyldt, fortsæt til afsnit 6.2. Ellers skal vejledningen herunder følges nøje! A. Omkobling af forsyningsspænding 1. Løsn de to skruer [21] (hvis monteret), og åbn det transparente låg på Simatek GFC Fjern de fire skruer i frontpanelet. Løft frontpanelet, uden at fjerne det, da det er forbundet til styringens bund! 3. Tjek at forsyningsspændingen, som kan omkobles ved hjælp af jumper [5], svarer til forsyningsspændingen (eks. begge sat til 230 V). 4. Er de to spændinger forskellige, flyttes jumperen [5] så samme spænding vælges. 5. Fortsæt til 6.1B B. Omkobling af udgangsspænding 1. Kontroller, at udgangsspændingen, valgbar med jumperne [6] og [6A] svarer til den spænding, der er angivet på magnetventilerne (eks.: begge sat til 230 V). Jumper [6]: 1HV = 115 V; 2HV = 230 V; LV = 24 V Jumper [6A]: HV = 115 V / 230 V; LV = 24 V 2. Hvis de to spændinger er forskellige, flyttes jumperne [6] og [6A] for at vælge samme spænding som angivet på magnetventilerne. Jumper [6]: 1HV = 115 V; 2HV = 230 V; LV = 24 V Jumper [6A]: HV = 115 V / 230 V; LV = 24 V Advarsel: Begge jumpere [6] og [6A] skal være placeret på samme spænding! 3. Fortsæt til afsnit 6.1C. Simatek A/S Main Tel.: Hotline Ver _DK 5

6 C. Omkobling mellem AC og DC på udgangene 1. Sørg for, at frekvensen på udgangene, valgbar med jumper [8], svarer til den, der er angivet på magnetventilerne (eks.: begge sat til AC). 2. Er dette ikke tilfældet flyttes jumper [8], så der vælges den spænding, der er angivet på magnetventilerne. 3. Sæt frontpanelet tilbage på plads og spænd de fire skruer. 4. Luk det transparente låg og spænd de to skruer [21] (hvis monteret). Der må IKKE vælges 230 V DC for udgangene! 6.2 Valg af parametre Tilslutning af strømforsyningen [4]: L=fase, N=nul) On/off-knap [1] sættes på 1. På displayet [7] vises fabrikationskoden for Simatek GFC 16 i tre sekunder. Når koden forsvinder, vises bogstavet E (run) sammen med nummeret på næste ventil som aktiveres. Lysdioderne OK [18] og Remote [35] lyser. 1) Tryk SELECT MENU [9]: Tallet 1 blinker på displayet [7]: Vælg nummeret på de ventiler, du ønsker at forbinde ved hjælp af +/- knapperne [10]. Eksempel: Ønsker du at forbinde 6 ventiler til Simatek GFC 16, vælg 6. Springes dette menupunkt over, vil Simatek GFC 16 registrere antallet af ventiler, som var de alle forbundet. For Simatek GFC 16:4 vil 4 ventiler blive registreret; for Simatek GFC 16:8 vil 8 ventiler blive registreret. 2) Tryk SELECT MENU [9]: Tallet 2 blinker på displayet [7]: Pulstid (0,01-9,99) vælges ved hjælp af +/- knapperne. 3) Tryk SELECT MENU [9]: Tallet 3 blinker på displayet [7]: Pausetid (1-999 sek.) vælges ved hjælp af +/- knapperne. 4) Tryk SELECT MENU [9]: Tallet 4 blinker på displayet [7]: Vælg antal serier af nedrensning ved hjælp af +/- knapperne [10]. Vælg 0 hvis nedrensning ønskes udeladt. Pausetid i nedrensning er den samme som den, der vælges i punkt 3. 5) Tryk SELECT MENU [9]: E1 blinker på displayet [7] og rense-serien begynder. Lysdiode 1 [11] fortæller, at en ventil er aktiveret. Lysdiode 2 [12] fortæller, at Simatek GFC 16 venter på at aktivere den næste ventil. BEMÆRK! Ventiler tilføres en impuls begyndende med ventil nr. 1 og fremefter. Tjek, at ingen ventiler springes over i første serie. Det anbefales at sætte Simatek GFC 16 til at rense filteret med lavest mulige frekvens (lang pausetid), for at reducere den lille støvudledning, der opstår i forbindelse med trykluftrensningen, opnå forlænget levetid på poserne samt mindske forbruget af trykluft. Pausetid bør aldrig være kortere end den tid, det tager at genopbygge trykket i trykluftbeholderen. Under valg af parametre (i Select menu) vil Simatek GFC 16 returnere til almindelig drift indenfor 5 min., hvis ingen taster betjenes _DK Ver Hotline Main Tel.: Simatek A/S 6

7 7. Fjernbetjenings-funktion BEMÆRK! Simatek GFC 16 leveres med en lus mellem klemmerne Remote [26] og Common [37]. Ønskes fjernbetjenings-funktionen anvendt, følg instruktionen herunder. Hvis fjernbetjenings-funktionen ikke ønskes anvendt, må lusen ikke fjernes. Aktivering af fjernbetjenings-funktionen: 1. Løsn skruerne og fjern terminaldækslet [20]. 2. Fjern lusen mellem klemmerne Remote [26] og Common [37]. 3. Det eksterne signal føres via en potentialefri kontakt (eksempel: Kontakt fra DP monitor) til terminalerne Remote [26] og Common [37]. 4. Sæt terminaldækslet [20] på plads og spænd skruerne. 5. Slut kontakten mellem Remote [26] og Common [37] for at aktivere fjernbetjenings-funktionen. 6. Hvis forbindelsen mellem Remote [26] og Common [37] afbrydes, stopper Simatek GFC 16, og displayet viser SB (Stand by), og LED Remote [35] og LED Pause [12] er slukket. Slut kontakten for at genoptage rensning ved den ventil, hvor den blev afbrudt. 8. Nedrensning Det anbefales at køre en eller flere serier af nedrensning efter hver kørsel for at fjerne udskilt støv fra filteret. Nedrensning bør påbegyndes, hver gang ventilatoren stoppes. For at aktivere nedrensning: 1. Vælg antal serier i nedrensning (Se afsnit 6.2) 2. Løsn skruerne og fjern terminaldækslet [20]. 3. Tilslut en ekstern kontakt mellem klemme Fan [36] og Common [37] (sluttes når ventilator er slukket). 4. Sæt terminaldækslet tilbage på plads og spænd skruerne [20]. 5. Slut kontakten mellem Fan [36] og Common [37] for at begynde nedrensning. Den igangværende serie betragtes som første nedrensnings-serie. 6. Hvis der er valgt 0 ved trin 4) i afsnit 6.2, vil Simatek GFC 16 stoppe med at køre, så snart kontakten mellem Terminals Fan (ventilator) [36] og Common [37] sluttes. 7. Lysdiode nr. 3 [33] blinker under nedrensning. 8. Når nedrensning er afsluttet, vil lysdiode nr. 3 [33] lyse fast og displayet vise E1. 9. Slut kontakten for at starte nedrensning igen og slukke lysdiode nr. 3 [33]. Simatek A/S Main Tel.: Hotline Ver _DK 7

8 9. Fejlsøgning Problem Mulig årsag Løsning Displayet er blankt/slukket og alle LED er slukket. Ingen strømforsyning. Tjek tilslutningen af strømforsyningen på klemrækken [4]. Display viser Sb. Ikke startet fra fjernbetjening eller ledningen mellem R (Remote) og C (Common) mangler. Start fra fjernbetjening eller tjek forbindelsen. Sikringen F1 [31] er sprunget. Udskift sikringen (se afsnit 10). Enkelte ventiler ignoreres/springes over. Displayet viser rækkefølgen for aktivering af ventiler, men ventilerne aktiveres ikke. Simatek GFC 16 er forbundet forkert til magnetventilerne. Spolerne i magnetventilerne er afbrudt. Transformer på print defekt. Printet er beskadiget. Udgangsspændingen til ventilerne er forskellig fra den spænding, der er angivet på spolerne. Forkert forbindelse mellem Simatek GFC 16 og ventilerne. Kontroller forbindelser [2]. Kontroller spolerne i magnetventilerne. Kontakt Simatek. Kontakt Simatek. Tjek omkobling af udgangsspænding (Se afsnit 6.1B). Kontroller forbindelser [2]. LED OK [18] er slukket. Fejl på mikroprocessor. Kontakt Simatek. 10. Sikringstabel Navn Størrelse Værdi Type Nr. på oversigt Beskrivelse F3 5 x ma T [23] 115 V/230 V Hovedsikring F3 5 x 20 2 A T [23] 24 V/48 V Hovedsikring F1 5 x 20 1,6 A T [31] Udgangsspænding 24 V og ventilator Rem F2 5 x ma T [32] +5 V intern strømforsyning Ved udskiftning af sikringer skal ovenstående respekteres _DK Ver Hotline Main Tel.: Simatek A/S 8

9 11. Fabriksindstillinger/Program-menu 11.1 Pulstid Simatek anbefaler en pulstid på 0,2 s. Anbefalet pausetid for SimPact 4T/4T-R filtre: 11.2 Pausetid Pausetiden beregnes ud fra en tilsigtet gennemskylningstid for filteret på 180 sek. Se anbefalet pausetid for den aktuelle filtertype, dog skal pausetiden modsvare kompressorens kapacitet (kompressor skal kunne nå at opbygge trykket i trykluftbeholderen inden næste puls) Nedrensnings-serier Poserensning vil fortsætte i det valgte antal serier (første til sidste ventil), efter signal mellem Fan [36] og Common [37], (ventilatoren er slukket). Eventuelt udstyr, som fjerner det udskilte støv fra filteret, skal køre under nedrensning. Simatek anbefaler 2-3 serier, idet den igangværende serie betragtes som første nedrensnings-serie. Første serie vil altså ikke nødvendigvis være en fuld serie. Simatek A/S Main Tel.: Hotline Ver _DK 9

10 12. Oversigt [1] On/off-knap [2] Klemmer til ventiler [3] Jordforbindelse til ventiler [4] Klemmer til strømforsyning [5] Jumper til omkobling af forsyningsspænding [6] Jumper til omkobling af udgangsspænding [6A] Jumper til omkobling af udgangsspænding [7] Display [8] Jumper til omkobling mellem AC og DC på udgangene [9] Trykknap Select menu [10] Trykknapper +/- [11] LED Puls [12] LED Pause [18] LED OK [20] Terminaldæksel [21] Skruer til sikring af transparent låg (valgfrit) [22] Gul mærkat med angivelse af IN/OUT spænding og frekvens [23] Hovedsikring [25] Fabrikationskode og serienummer [26] Remote-klemmer (fjernbetjening) [31] Sikring til udgange 24 V og Fan Rem [32] Sikring til intern strømforsyning +5 V [33] LED Shut down (Nedrensning) [35] LED Remote-funktion (fjernbetjening) [36] FAN terminal [37] Common-klemmer (- eller nul) _DK Ver Hotline Main Tel.: Simatek A/S 10

11 13. Samlingstegning Simatek GFC 16: 2-16 ventiler Simatek A/S Main Tel.: Hotline Ver _DK 11

12 14. Eldiagram for Simatek GFC 16: 2 10 ventiler _DK Ver Hotline Main Tel.: Simatek A/S 12

13 15. Eldiagram - Simatek GFC 16: ventiler Simatek A/S Main Tel.: Hotline Ver _DK 13

14 16. Overensstemmelseserklæring _DK Ver Hotline Main Tel.: Simatek A/S 14

FGC 313/323. Installationsmanual

FGC 313/323. Installationsmanual FGC 313/323 Installationsmanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel inden installation... 3... 3 Produktdokumentation...3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

UNDLAD AT PLACERE EN BLÆSERKØLET LADER, HVOR STØV, SNAVS ELLER BLÆSEREN.

UNDLAD AT PLACERE EN BLÆSERKØLET LADER, HVOR STØV, SNAVS ELLER BLÆSEREN. BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye switch mode-batterilader. Denne lader indgår i en serie af professionelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer det nyeste teknologi inden for batteriopladning.

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 1103-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031923 LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Udfyldes, når produktet er installeret 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Frontpanel

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5 Installationsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade Multi-zones (S. 2-14) Installasjonsanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp Multi-zones (S. 15 30) Installationsanvisning SE Keramisk induktionshäll

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412 Professional 24-Channel DMX Lighting Console 2 EUROLIGHT LC2412 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige sikkerhedsanvisninger... 3 Dementi... 3 1.

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005) COROB TM Biaxo Blander Brugsanvisning Version 1.0 RD (2005) CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Brugsanvisning Version 1/05 COPYRIGHT 2005, CPS Color Alle rettigheder forbeholdt Enhver form for kopiering

Læs mere

Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere

Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere Den førende inden for Spread Spectrum teknologi Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle informationer Spektrum

Læs mere

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 IMDA-STP5-9TL Version 1.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved SMSRemote manual 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved Indledning SMSRemote er en applikation til smartphones til let kommunikation med LK SMS Modem når det

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

Version 1.32 2010. Servicemanual. Skal opbevares ved terminalen!

Version 1.32 2010. Servicemanual. Skal opbevares ved terminalen! Version 1.32 2010 Servicemanual Skal opbevares ved terminalen!! Før du ringer til support skal du prøve at løse dit problem, via denne servicemanual så du undgår unødige telefonopkald, mens kunderne venter..

Læs mere

F A - 6 Nyhed: GSM backup system

F A - 6 Nyhed: GSM backup system F A - 6 Nyhed: GSM backup system Produkt information & Installationsvejledning Okt. 2004 1 CB Svendsen A/S Jan. 2001 Produktblad FA-6: Udvidet fjernaflæsning hos mellem og storforbrugere. Beskrivelse:

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere