LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej"

Transkript

1 LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE

2 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING LOKALPLAN BESTEMMELSER KORTBILAG é Grants Allé Lyngbyvej Ellemosevej Dyssegårdsskolen Dyssegårdsparken Tuborgvej Bernstorffsvej Poppelhøj KØBENHAVNS KOMMUNE

3 REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLANENS BAGGRUND Dele af lokalplanområdet er omfattet af byplanvedtægt A. Bestemmelserne i byplanvedtægt A er delvist ikke i overensstemmelse med Kommuneplanen. Byplanvedtægten giver eksempelvis mulighed for en større fortætning af området end tilladt i Kommuneplanen. Kommunalbestyrelsen ønsker derfor at erstatte byplanvedtægt A med en mere tidssvarende lokalplan, hvor bestemmelserne er i overensstemmelse med Kommuneplanen. EKSISTERENDE FORHOLD Lokalplanområdet er beliggende i den sydlige del af bydelen Dyssegård og udgør en del af kommuneplanens enkeltområder.b,.b og.b0. Området afgrænses mod nord af villabebyggelse ved Grants Allé, mod øst af Lyngbyvejen og Helsingørmotorvejen, mod syd af Københavns Kommune og Emdrup Sø samt mod vest af jernbanen. Området omfatter omkring ejendomme, og har et samlet areal på ca. 0 ha ekskl. vejarealer. Bebyggelsen i lokalplanområdet består overvejende af villaer opført mellem og. Den gennemsnitlige bebyggelsesprocent er. Der er omkring 0 boliger i lokalplanområdet med en gennemsnitlig boligstørrelse på ca. m 2. Den gennemsnitlige grundstørrelse pr. bolig er ca. 0 m 2. Den gennemsnitlige grundstørrelse pr. ejendom er ca. 00 m 2. Der er registreret liberale erhverv i ejendomme. Erhvervsarealet i lokalplanområdet udgør i alt.0 m 2, hvoraf en dagligvarebutik udgør ca..000 m 2. Vejene Højsgårds Allé, Højsgårds Have og Havsgårdsvej er opkaldt efter gårdene Højsgården og Havsgården, hvis jorder blev udstykket omkring erne. Vejene Mylius Erichsens Allé, Hagens Allé og Brønlunds Allé er opkaldt efter polarforskerne, der gennemførte ekspeditioner i Grønland. Også andre vejnavne, f.eks. Julianehåbsvej, relaterer til Grønland. Ved udstykningen af Havsgårdens sydlige jorder blev vejene navngivet efter skovtræer. Det klassicistiske landsted Søholm fra, beliggende Søholm Park, er fredet og bevaringsværdigt. Ud over Søholm er bygninger inden for lokalplanområdet udpeget som bevaringsværdige. Desuden er der udpeget træer, der optages som bevaringsværdige i lokalplanen. Endelig findes der fredede træer ved Emdrup Søs nordside.

4 Lokalplanområdet er stationsnært i forhold til Dyssegård og Emdrup Station og er desuden beliggende i Dyssegård Skoledistrikt. LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Formålet med lokalplanen er at fastholde området som et attraktivt villaområde for helårsbeboelse, herunder at sikre den særligt bevaringsværdige bebyggelse i området. Derudover skal lokalplanen sikre, at ny bebyggelse tilpasses den eksisterende bebyggelse. Endvidere er det lokalplanens formål at sikre områdets grønne vejbillede. Lokalplanen søger desuden at friholde Emdrup Søs nærområde for uhensigtsmæssig bebyggelse ved at fastlægge en byggelinie. Endelig er det hensigten med lokalplanen at ophæve byplanvedtægt A. Lokalplanen indeholder bestemmelser, der fastholder anvendelsen af lokalplanområdet som villaområde i form af helårsbeboelse. Dele af området må endvidere anvendes til offentlige formål i form af institutioner til betjening af kommunen. Herudover giver lokalplanen mulighed for, at der i visse begrænsede tilfælde vil kunne drives liberale erhverv fra den enkelte bolig. Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser og normer for, hvornår en ejendom har et tilstrækkeligt grundareal for udstykning samt etablering af flere boliger på samme ejendom. Endelig har lokalplanen til formål at sikre, at bevaringsværdige træer i området bevares. Udpegningen af de bevaringsværdige træer medfører, at en grundejer skal rette henvendelse til Gentofte Kommune inden en evt. beslutning om at fælde eller beskære et træ. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING KOMMUNEPLAN 0 I Kommuneplan 0 for Gentofte Kommune indgår lokalplanområdet som en del af enkeltområderne.b,.b og.b0. En lokalplan, som træffer bestemmelser for enkeltområde.b, skal sikre: at områdets anvendelse fastlægges til boligformål og offentlige formål i form af institutioner til betjening af kommunen og offentlig service at bebyggelsen opføres som villaer eller institutionsbebyggelse at bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom bliver på maksimalt 2 at bebyggelsen opføres i maksimalt 2 etager at bygningshøjden bliver på maksimalt meter at der udlægges mindst 2 parkeringspladser pr. bolig at der kan etableres liberale erhverv efter retningslinierne fastsat i kommuneplanens generelle rammer 2

5 .F.D22.B Bernstorffsvej.F2.D.B.B0 Tuborgvej.B Københavns Kommune.B.F Udsnit af kortbilag til rammer for lokalplanlægning En lokalplan, som træffer bestemmelser for enkeltområde.b, skal sikre: at områdets anvendelse fastlægges til boligformål at bebyggelsen opføres som villaer at bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom bliver på maksimalt 2 at bebyggelsen opføres i maksimalt 2 etager at bygningshøjden bliver på maksimalt meter at der udlægges mindst 2 parkeringspladser pr. bolig at Søholmsparkens nuværende karakter søges bevaret at der kan etableres liberale erhverv efter retningslinierne fastsat i kommuneplanens generelle rammer En lokalplan, som træffer bestemmelser for enkeltområde.b0, skal sikre: at områdets anvendelse fastlægges til boligformål, offentlige formål i form af institutioner til betjening af kommunen eller lokalcenter i form af butikker, privat service og liberale erhverv at bebyggelsen opføres som villaer, institutionsbebyggelse eller butiksbebyggelse at bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom bliver på maksimalt 2 at bebyggelsen opføres i maksimalt 2 etager

6 at bygningshøjden bliver på maksimalt meter at opholdsarealet for den enkelte ejendom bliver på mindst 0% af boligetagearealet eller mindst % af erhvervsetagearealet at der udlægges mindst parkeringsplads pr. bolig, mindst parkeringsplads pr. 0 m 2 erhvervsetageareal eller mindst parkeringsplads pr. 2 m 2 butiksetageareal, dog parkeringsplads pr. 2, m 2 ved supermarked, lavprisvarehus mv. at Søholmsparkens nuværende karakter søges bevaret at Søholm er fredet at højst 0% af etagearealet må anvendes til liberalt erhverv og kun i stueetagen, samt at der kan etableres liberale erhverv efter retningslinierne fastsat i kommuneplanens generelle rammer Lokalplan er i overensstemmelse med Kommuneplan 0. BYPLANVEDTÆGTER OG LOKALPLANER Dele af lokalplanområdet er omfattet af byplanvedtægt A. Bestemmelserne i byplanvedtægten for så vidt angår grundstørrelser er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens generelle rammer for lokalplanlægning. Med vedtagelsen af denne lokalplan ophæves bestemmelserne i byplanvedtægt A for lokalplanområdet. Området er ikke omfattet af lokalplaner. FREDNING/BEVARINGSPLANLÆGNING Søholm, tegnet af C.F. Hansen, er fredet. Søholm blev opført som landsted i klassicistisk stil i. De enetages tilbygninger på siderne er fra erne. Søholm

7 Emdrup Sø, villaerne og træbeplantningen på søens nordside I kommunens registrering af bevaringsværdige bygninger i Gentofte Kommune Huse i Gentofte fra er 0 bygninger inden for lokalplanområdet, herunder Søholm, optaget som bevaringsværdige. Træbeplantningen, der indrammer nordsiden af Emdrup Sø, er fredet. Beplantningen danner i samspil med søen et værdifuldt landskabsbillede. Inden for lokalplanområdet er der desuden udpeget bevaringsværdige træer som angivet på kortbilaget. Når et træ er udpeget som bevaringsværdigt, skal en grundejer rette henvendelse til Gentofte Kommune inden en evt. beslutning om at fælde eller beskære et træ. Kommunen tager efterfølgende stilling til i hvilket omfang træer må ændres og vejleder grundejeren om beskæring, nyplantning og lignende. Emdrup Sø, der grænser op til lokalplanområdets sydlige del, er omgivet af en søbeskyttelseslinie i en afstand af meter. Ændringer i arealets tilstand inden for beskyttelseslinien kræver kommunens, evt. fredningsmyndighedernes forudgående godkendelse. I forbindelse med lokalplanens offentlige fremlæggelse søges søbeskyttelseslinien reduceret i overensstemmelse med den i lokalplanen fastlagte byggelinie ved Emdrup Sø.

8 Tuborgvej Havsgårdsvej Lyngbyvej Søholm Park Bernstorffsvej EMDRUP SØ Byggelinie fastlagt i lokalplanen Søbeskyttelseslinie fastlagt i henhold til naturbekyttelsesloven ( meter fra Emdrup Sø) Søbeskyttelseslinie og byggelinie ved Emdrup Sø VARMEPLANLÆGNING I henhold til lov om varmeplanlægning har Gentofte Kommunalbestyrelse vedtaget planer for varmeforsyningen i kommunen med delplan for kraftvarmeforsyning og delplan for naturgasforsyning. Lokalplanområdet skal forsynes med naturgas i henhold til delplan for naturgasforsyning. AFVANDINGSFORHOLD Ved afvanding af området må det samlede afløb ikke overstige den vandmængde, der svarer til de afløbskoefficienter, der er fastsat i kommunens spildevandsplan. TRAFIK Gentofte Kommunalbestyrelse har vedtaget Trafik- og Miljøplan -0, hvori kommunens veje bl.a. er opdelt i vejklasser. Lyngbyvej og Tuborgvej er ikke klassificerede i Trafik- og Miljøplanen, idet der ikke er tale om kommunale veje. Forhold vedrørende Lyngbyvej og Tuborgvej, herunder en tinglyst byggelinie på meter fra skellet til Lyngbyvej, administreres af Københavns Amt.

9 Ellemosevej og Højsgårds Allé tilhører vejklasse, mens de resterende vejstrækninger inden for lokalplanområdet tilhører vejklasse. På veje i vejklasse kan der efter beboernes ønske etableres fartdæmpende foranstaltninger ved brugerbetaling, hvorefter der kan skiltes med en anbefalet hastighed på 0 km/t. Lokalplanen omhandler ikke de overordnede trafikale forhold og fastlægger ikke bestemmelser for regulering af trafikken. Etablering af fartdæmpende foranstaltninger eller indføring af hastighedsnedsættelse på veje inden for området behandles således ikke i lokalplanen. Evt. beslutning om ændringer i de trafikale forhold træffes af Teknisk Udvalg. SERVITUTTER Ifølge planlovens bestemmelser bortfalder private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der ikke indholdsmæssigt er forenelige med lokalplanen. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der ikke bortfalder som følge af disse bestemmelser, vil fortsat være gældende. KYSTNÆRHED Lokalplanen er ikke omfattet af planlovens bestemmelser for de kystnære dele af byzoneområderne. TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Lokalplanens virkeliggørelse er ikke afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end Kommunalbestyrelsen. Dog kræver ændringer i arealets tilstand inden for søbeskyttelseslinien ved Emdrup Sø evt. fredningsmyndighedernes forudgående tilladelse. I forbindelse med lokalplanens offentlige fremlæggelse søges søbeskyttelseslinien reduceret i overensstemmelse med den i lokalplanen fastlagte byggelinie ved Emdrup Sø. Søholm, matr.nr. b, Gentofte, beliggende Søholm Park, er fredet. Fredningen indebærer, at tilbygninger til og ændringer af den fredede bygning skal godkendes af Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen, dvs. ved indsendelse af konkret byggeandragende, som styrelsens restaureringskontor herefter vil tage stilling til.

10

11 LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. af. juni 00) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 beskrevne område: FORMÅL Det er lokalplanens formål: at sikre, at området bevares som et attraktivt villaområde at sikre, at ny bebyggelse tilpasses den eksisterende bebyggelse at bevare enkelte markante, særligt bevaringsværdige bygninger og træer med henblik på at sikre områdets eksisterende miljøkvaliteter at opretholde kommunens grønne vejbilleder at sikre, at fremtidige parceller bliver af en rimelig størrelse at ophæve en utidssvarende byplanvedtægt 2 OMRÅDET Lokalplanområdet afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag og omfatter følgende matr.nre.: ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, ak, al, am, an, ao, ap, aq, as, at, au, av, ax, ay, az, aæ, aø, ba, bb, bc, bd, be, bf, bg,

12 bh, bi, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bs, bt, bu, bv, bx, by, bz, bæ, bø, ca, cb, cc, cd, ce, cf, cg, ch, ci, ck, cl, cm, cn, co, cp, cq, cr, cs, ct, cu, cv, cx, cy, cz, cæ, cø, d, da, db, dc, dd, de, df, dg, dh, di, dk, dl, dm, dn, do, dp, dq, dr, ds, dt, du, dv, dx, dy, dz, dæ, dø, e, ea, ev, ex, ey, ez, eæ, eø, f, fa, fb, fc, fd, fe, ff, fg, fh, fi, fk, fl, fm, fn, fo, fp, fq, fr, fs, ft, fu, fv, fx, fy, fz, fæ, fø, g, ga, gb, gc, gd, ge, gf, gg, gh, gi, gk, gl, gm, gn, go, gp, gq, gr, gs, gt, gu, gv, gx, gy, gz, gæ, gø, h, ha, hb, hc, hd, he, hf, hg, hh, hi, hk, hl, hm, hn, ho, hp, hq, hr, hs, ht, hu, hv, hx, hy, hz, hæ, hø, i, ia, ib, ie, if, ik, il, io, ip, iq, is, it, iu, iv, ix, iy, iz, iæ, iø, k, ka, kb, kc, kd, ke, kf, kg, kh, ki, kk, kl, km, kn, ko, kp, kq, kr, ks, kt, ku, kv, kx, ky, kz, kæ, kø, l, la, lb, lc, ld, le, lf, lg, lh, li, lk, ll, lm, ln, lo, lp, lq, lr, ls, lt, lu, lx, ly, lz, læ, lø, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, y, z, æ, ø, aa, ab, ac, ad, af, ag, ah, ai, ak, al, am, an, ao, ap, aq, ar, as, at, au, av, ax, ay, az, aæ, aø, ba, bb, bc, bd, be, bg, bh, bi, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bs, bv, bx, by, bz, bæ, bø, ca, cb, cc, cd, ce, cf, e, fp, fq, fr, fu, fy, g, ga, gf, gi, gn, go, gp, gq, gr, gs, gt, gu, gv, gx, gy, gz, gæ, gø, h, ha, hc, hd, he, hf, hg, hh, hi, hk, hl, hm, hn, ho, hp, hq, hr, hs, ht, hv, hx, hy, hz, hæ, hø, i, ia, ib, ic, id, ie, if, ig, ih, ii, ik, il, im, in, io, ip, iq, ir, is, it, iu, iv, ix, iy, iz, iæ, k, ka, kb, kc, kd, ke, kf, kg, kh, ki, kk, kl, km, kn, ko, kp, kq, kr, ks, kt, ku, kv, kx, ky, kz, kæ, kø, l, la, lb, lc, le, lf, lg, lh, li, lk, ll, lm, ln, lo, lp, lq, lr, ls, lt, lu, lv, lx, ly, lz, læ, lø, m, ma, mb, mc, md, mf, mg, mh, mo, mp, mq, mr, ms, mt, mu, mv, mx, my, mz, mæ, mø, n, na, nb, nc, nd, ne, ng, nh, ni, nk, nl, nm, nn, no, np, nq, nr, ns, nt, nu, nv, nx, ny, nz, næ, nø, o, oa, ob, oc, od, oe, of, oh, oi, ok, ol, om, oo, op, oq, or, ou, oy, oæ, oø, p, pb, pc, pd, pk, pz, q, qa, ql, qm, qo, qp, qq, qr, qs, qt, qz, qø, r, ra, rb, rc, rd, rl, rm, rn, ro, rt, ru, rz, ræ, rø, s, t, u, v, x, y, z, æ, ø, aa, d, a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, m, n, o, q, s, t, a, b og, alle Gentofte, samt alle parceller, der efter den. august 0 udstykkes fra de nævnte ejendomme. Lokalplanområdet opdeles i delområde A, B og C som vist på kortbilaget. ANVENDELSE. Lokalplanens delområde A og B må kun anvendes til helårsbeboelse samt til institutioner til betjening af kommunen..2 Lokalplanens delområde C må kun anvendes til helårsbeboelse.

13 . Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer og lignende installationer til sikring af den nødvendige energiforsyning. For delområde A og C gælder:. Såfremt bygningen kun indeholder én selvstændig bolig, kan der på ejendommen drives liberalt erhverv, jf., stk. (se dog ), under forudsætning af: at erhvervet etableres i direkte forbindelse med en bolig, dog kun i rum, der i henhold til byggeloven vil kunne godkendes til beboelsesrum, at ejendommen ikke samtidigt anvendes til udlejning til logerende, at det areal, der anvendes til liberalt erhverv, ikke er større end 0 m 2 og ikke større end 2% af boligens etageareal, at virksomheden ikke ved skiltning, parkering eller på anden måde ændrer ejendommens karakter af beboelsesejendom eller områdets karakter af boligområde, at virksomheden efter Kommunalbestyrelsens skøn ikke er til gene for de omkringboende, at der på ejendommen indrettes tilstrækkeligt parkeringsareal. For delområde B gælder:. Såfremt bygningen kun indeholder én selvstændig bolig, kan der på ejendommen drives liberalt erhverv, jf., stk. (se dog ), under forudsætning af: at erhvervet etableres i stueetagen, dog kun i rum, der i henhold til byggeloven vil kunne godkendes til beboelsesrum, at ejendommen ikke samtidigt anvendes til udlejning til logerende, at det areal, der anvendes til liberalt erhverv, ikke er større end 0% af boligens etageareal, at virksomheden ikke ved skiltning, parkering eller på anden måde ændrer ejendommens karakter af beboelsesejendom eller områdets karakter af boligområde, at virksomheden efter Kommunalbestyrelsens skøn ikke er til gene for de omkringboende, at der på ejendommen indrettes tilstrækkeligt parkeringsareal. For delområde A, B og C gælder:. Til liberale erhverv medregnes erhvervsgrupper som læger, tandlæger, fysioterapeuter, advokater, ingeniører, arkitekter og lignende kontorvirksom- Udskillelse af særlige erhvervslokaler fra en bolig kræver tilladelse i henhold til boligreguleringslovens.

14 heder, som ikke ved karakter, omfang eller aktiviteter er eller umiddelbart kan blive til gene for de omkringboende. Det pågældende erhverv må på stedet ikke omfatte produktion, forarbejdning, handel eller oplagring.. Forudsat, at der på ejendommen ikke drives erhvervsvirksomhed, kan en mindre del af boligen (højst 0% og højst 0 m 2 ) anvendes til udlejning til logerende.. På grunde under.000 m 2 må der kun opføres eller indrettes ét enfamiliehus. På grunde over.000 m 2 kan der opføres eller indrettes ét tofamiliehus. Et tofamiliehus er en bygning med et vandret lejlighedsskel mellem to boliger. Bygningen skal være udformet således, at den fremstår som en helhed, der er harmonisk tilpasset grunden og dens omgivelser. På grunde over.0 m 2 kan der opføres ét dobbelthus. Et dobbelthus er en bygning med lodret lejlighedsskel mellem to boliger. Bygningen skal være udformet således, at den fremstår som en helhed, der er harmonisk tilpasset grunden og dens omgivelser. UDSTYKNING. Udstykning og arealoverførsel i strid med planens formål må ikke finde sted..2 Der må ikke ske udstykning eller arealoverførsel, så der opstår grunde med en mindre bredde end meter.. Kommunalbestyrelsen kan desuden gøre en tilladelse til udstykning eller arealoverførsel afhængig af, at parcellen giver mulighed for en hensigtsmæssig bebyggelse og rimeligt dimensionerede parkerings- og opholdsarealer. For delområde A og B ekskl. matr.nr. b, Gentofte, gælder:. Grunde må ikke ved udstykning og arealoverførsel blive mindre end 00 m 2. 2 Eventuelle adgangsarealer (koteletben m.v.) medregnes ikke i denne forbindelse. For delområde C og matr.nr. b, Gentofte, gælder:. Yderligere udstykning, bortset fra mindre arealoverførsel og skelregulering, må ikke finde sted. 2 Krav om mindste grundstørrelse på 00 m 2 kan jf. byggelovens A fraviges ved udstykning af dobbelthuse. Boligerne i et dobbelthus skal kunne udstykkes selvstændigt. Bestemmelsen om yderligere udstykningsmulighed kan jf. byggelovens A fraviges ved udstykning af dobbelthuse. Boligerne i et dobbelthus skal kunne udstykkes selvstændigt. 2

15 VEJ-, STI- OG PARKERING. Vejene og stierne i området bibeholdes med den nuværende beliggenhed..2 Ved opførelse af enfamiliehuse, tofamiliehuse og dobbelthuse skal der udlægges mindst 2 parkeringspladser pr. bolig og anlægges mindst parkeringsplads pr. bolig.. Ved indretning af liberalt erhverv inden for delområde B skal der udlægges mindst parkeringsplads pr. 0 m 2 erhvervsetageareal samt udlægges og anlægges mindst parkeringsplads pr. bolig.. Ved indretning eller opførelse af institutionsbebyggelse inden for delområde A og B skal der udlægges mindst parkeringsplads pr. 0 m 2 etageareal eller et efter Kommunalbestyrelsens skøn passende antal pladser.. Dersom det anlagte antal parkeringspladser efter Kommunalbestyrelsens skøn er utilstrækkeligt, kan samtlige udlagte parkeringspladser kræves anlagt. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 2..2 Bebyggelse, bortset fra garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende småbygninger, må ikke opføres nærmere vej end den på kortbilaget viste byggelinie på meter fra vejskel.. Der må ikke opføres bebyggelse inden for det på kortbilaget med grå signatur viste areal langs Søholm Park.. Der er fastlagt en byggelinie som angivet på kortbilaget. Der må ikke opføres bebyggelse mellem Emdrup Sø og denne byggelinie.. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger meter over terræn, målt efter reglerne i bygningslovgivningen.. Boligbebyggelse må opføres i højst 2 etager. BEVARING AF BEBYGGELSE OG BEPLANTNING. Bygninger, som er angivet med særlig signatur på kortbilaget, må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Dette gælder også vindues- og altanud- Der er tinglyst vejbyggelinier meter fra skellet til Lyngbyvej. Der er med hjemmel i naturbeskyttelsesloven fastlagt en søbeskyttelseslinie om Emdrup Sø. Ændringer i arealets tilstand inden for beskyttelseslinien kræver kommunens, evt. fredningsmyndighedernes forudgående tilladelse. Der er tinglyst vejbyggelinier meter fra skellet til Lyngbyvej.

16 skiftning, ændringer i materialevalg, farvesætning, vinduesformater og udformning i øvrigt..2 Træerne angivet på kortbilaget må ikke uden Kommunalbestyrelsens tilladelse beskæres, fældes eller på anden måde ændres. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN. Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende, omliggende bebyggelse og skal udformes således, at der efter Kommunalbestyrelsens skøn opnås en god helhedsvirkning..2 Til udvendige bygningsflader må der ikke anvendes former, materialer eller farver, som efter Kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende.. Skiltning må ikke bryde områdets karakter af boligområde.. Bortset fra almindelig navneplade og husnummerplade kan der i de tilfælde, hvor erhvervstilladelse er givet i henhold til, stk. eller stk., opsættes orienteringsskiltning på bygningen. Skiltes størrelse må ikke overstige x 0 cm. UBEBYGGEDE AREALER. Den del af områdets ubebyggede arealer, der ikke benyttes til parkering, gårdsplads eller lignende, skal anlægges og bibeholdes som have. Oplag, herunder parkering af uindregistrerede køretøjer, henstilling af containere mv., må ikke finde sted..2 For delområde B gælder, at der skal anlægges udendørs opholdsarealer svarende til mindst 0% af boligetagearealet og mindst % af erhvervsetagearealet.. Inden for det på kortbilaget angivne areal langs Søholm Park, der skal friholdes for bebyggelse, må hegn kun etableres som levende hegn.. Ved udnyttelse af en ejendom til tofamiliehus må den brugsmæssige adskillelse af de ubebyggede arealer kun etableres som levende hegn.. Terrænregulering på mere end +/- 0, meter må kun finde sted efter Kommunalbestyrelsens tilladelse. Søholm, matr.nr. b, Gentofte, er fredet. Ændringer af bygningen kræver ud over Kommunalbestyrelsens godkendelse tilladelse fra Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen. Træbeplantningen, der indrammer nordsiden af Emdrup Sø, er fredet. Ændringer af træernes tilstand kræver ud over Kommunalbestyrelsens godkendelse tilladelse fra fredningsmyndighederne.

17 LEDNINGS- OG ANTENNEANLÆG. Nye el-ledninger i området, herunder ledninger til intern vejbelysning, skal udføres som jordkabler..2 Inden for området må der på terræn opsættes indtil,0 meter høje fritstående antenner og parabolantenner i en afstand af mindst 2, meter fra skel mod naboejendom og mindst meter fra skel mod vej.. Tagantenner må ikke gives en højde på mere end 2, meter over den enkelte ejendoms højeste bygningsdel. Opsætning af ikke CE-mærkede tagantenner kræver Kommunalbestyrelsens særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde.. Det er tilladt at opsætte parabolantenner med en diameter på højst 0 cm.. Ved afvanding af området må det samlede afløb ikke overstige den vandmængde, der svarer til de afløbskoefficienter, der er fastsat i kommunens spildevandsplan. FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING. Forinden ny bebyggelse må tages i brug, skal der være etableret opholds- og parkeringsarealer i overensstemmelse med og..2 Forinden ny bebyggelse må tages i brug til bolig- og institutionsformål, skal det på de primære opholdsarealer sikres, at støjniveauet ikke overstiger db(a) fra vejtrafik og ikke overstiger 0 db(a) fra jernbanetrafik. Støjdæmpende foranstaltninger skal udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger nr. /, Trafikstøj i boligområder og nr. /, Støj og vibrationer fra jernbaner samt nr. /, Beregning af støj fra jernbaner. Det skal tillige sikres, at grænsen for vibrationer, der er db, bliver overholdt, jf. Miljøstyrelsens orientering nr. / Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø". 2 OPHÆVELSE AF BYPLANVEDTÆGTER Byplanvedtægt A, tinglyst den 0. december, aflyses for de af lokalplanen omfattede ejendomme med følgende matrikelnumre: ab, ac, ad, af, ag, ah, ai, ak, al, am, an, ao, ap, aq, ar, as, at, au, av, ax, ay, az, aæ, aø, ba, bb, bc, bd, be, bg, bh, bi, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bs, bv, bx, by, bz, bæ, bø, ca, cb, cc, cd, ce, cf, e, fp, fq, fr, fu, fy, g, ga, gf, gi, gn, go, gp, gq, gr, gs, gt, gu, gv, gx, gy, gz, gæ, gø, h, ha, hc, hd, he, hf, hg, hh, hi, hk, hl, hm, hn, ho, hp, hq, hr, hs, ht, hv, hx, hy, hz, hæ, hø, i, ia, ib, ic, id, ie, if, ig, ih, ii, ik, il, im, in, io, ip, iq, ir, is, it, iu, iv, ix, iy, iz, iæ, k, ka, kb, kc, kd, ke, kf, kg, kh, ki, kk, kl, km, kn, ko, kp, kq, kr, ks, kt, ku, kv, kx, ky, kz, kæ, kø, l, la, lb, lc, le, lf, lg, lh, li, lk, ll, lm, ln, lo, lp, lq, lr, ls, lt, lu, lv, lx, ly, lz, læ, lø, m, ma,

18 mb, mc, md, mf, mg, mh, mo, mp, mq, mr, ms, mt, mu, mv, mx, my, mz, mæ, mø, n, na, nb, nc, nd, ne, ng, nh, ni, nk, nl, nm, nn, no, np, nq, nr, ns, nt, nu, nv, nx, ny, nz, næ, nø, o, oa, ob, oc, od, oe, of, oh, om, op, or, ou, oø, p, pz, q, qa, ql, qm, qz, r, rz, s, t, u, v, x, y, z, æ, ø, aa, d, alle Gentofte, samt alle parceller, der efter den. august 0 udstykkes fra de nævnte ejendomme. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER. Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, i henhold til planlovens kun udstykkes, bebygges og anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige afvigelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at disse ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan..2 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne i henhold til planlovens.. Lokalplanen indeholder i 2 bestemmelser om, at en nærmere angivet byplanvedtægt ophæves for det af lokalplanen omhandlende område.. Lokalplanen indeholder i bestemmelse om, at bebyggelse i området ikke må nedrives uden tilladelse fra Kommunalbestyrelsen. Hvis en sådan tilladelse nægtes, kan ejeren efter planlovens under visse forudsætninger forlange, at ejendommen overtages af Kommunen mod erstatning. VEDTAGELSESPÅTEGNING Således vedtaget af Gentofte Kommunalbestyrelse den 0. september 02. Hans Toft (sign.) Jørgen Steen Knudsen (sign.)

19 Nærværende lokalplan begæres i henhold til, stk. 2 i lov om planlægning tinglyst på følgende matr.nre.: ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, ak, al, am, an, ao, ap, aq, as, at, au, av, ax, ay, az, aæ, aø, ba, bb, bc, bd, be, bf, bg, bh, bi, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bs, bt, bu, bv, bx, by, bz, bæ, bø, ca, cb, cc, cd, ce, cf, cg, ch, ci, ck, cl, cm, cn, co, cp, cq, cr, cs, ct, cu, cv, cx, cy, cz, cæ, cø, d, da, db, dc, dd, de, df, dg, dh, di, dk, dl, dm, dn, do, dp, dq, dr, ds, dt, du, dv, dx, dy, dz, dæ, dø, e, ea, ev, ex, ey, ez, eæ, eø, f, fa, fb, fc, fd, fe, ff, fg, fh, fi, fk, fl, fm, fn, fo, fp, fq, fr, fs, ft, fu, fv, fx, fy, fz, fæ, fø, g, ga, gb, gc, gd, ge, gf, gg, gh, gi, gk, gl, gm, gn, go, gp, gq, gr, gs, gt, gu, gv, gx, gy, gz, gæ, gø, h, ha, hb, hc, hd, he, hf, hg, hh, hi, hk, hl, hm, hn, ho, hp, hq, hr, hs, ht, hu, hv, hx, hy, hz, hæ, hø, i, ia, ib, ie, if, ik, il, io, ip, iq, is, it, iu, iv, ix, iy, iz, iæ, iø, k, ka, kb, kc, kd, ke, kf, kg, kh, ki, kk, kl, km, kn, ko, kp, kq, kr, ks, kt, ku, kv, kx, ky, kz, kæ, kø, l, la, lb, lc, ld, le, lf, lg, lh, li, lk, ll, lm, ln, lo, lp, lq, lr, ls, lt, lu, lx, ly, lz, læ, lø, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, y, z, æ, ø, aa, ab, ac, ad, af, ag, ah, ai, ak, al, am, an, ao, ap, aq, ar, as, at, au, av, ax, ay, az, aæ, aø, ba, bb, bc, bd, be, bg, bh, bi, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bs, bv, bx, by, bz, bæ, bø, ca, cb, cc, cd, ce, cf, e, fp, fq, fr, fu, fy, g, ga, gf, gi, gn, go, gp, gq, gr, gs, gt, gu, gv, gx, gy, gz, gæ, gø, h, ha, hc, hd, he, hf, hg, hh, hi, hk, hl, hm, hn, ho, hp, hq, hr, hs, ht, hv, hx, hy, hz, hæ, hø, i, ia, ib, ic, id, ie, if, ig, ih, ii, ik, il, im, in, io, ip, iq, ir, is, it, iu, iv, ix, iy, iz, iæ, k, ka, kb, kc, kd, ke, kf, kg, kh, ki, kk, kl, km, kn, ko, kp, kq, kr, ks, kt, ku, kv, kx, ky, kz, kæ, kø, l, la, lb, lc, le, lf, lg, lh, li, lk, ll, lm, ln, lo, lp, lq, lr, ls, lt, lu, lv, lx, ly, lz, læ, lø, m, ma, mb, mc, md, mf, mg, mh, mo, mp, mq, mr, ms, mt, mu, mv, mx, my, mz, mæ, mø, n, na, nb, nc, nd, ne, ng, nh, ni, nk, nl, nm, nn, no, np, nq, nr, ns, nt, nu, nv, nx, ny, nz, næ, nø, o, oa, ob, oc, od, oe, of, oh, oi, ok, ol, om, oo, op, oq, or, ou, oy, oæ, oø, p, pb, pc, pd, pk, pz, q, qa, ql, qm, qo, qp, qq, qr, qs, qt, qz, qø, r, ra, rb, rc, rd, rl, rm, rn, ro, rt, ru, rz, ræ, rø, s, t, u, v, x, y, z, æ, ø, aa, d, a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, m, n, o, q, s, t, a, b og, alle Gentofte, samt alle parceller, der efter den. august 0 udstykkes fra de nævnte ejendomme. Desuden begæres i henhold til samme lov den i 2 omtalte byplanvedtægt aflyst for så vidt angår matr.nre.: ab, ac, ad, af, ag, ah, ai, ak, al, am, an, ao, ap, aq, ar, as, at, au, av, ax, ay, az, aæ, aø, ba, bb, bc, bd, be, bg, bh,

20 bi, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bs, bv, bx, by, bz, bæ, bø, ca, cb, cc, cd, ce, cf, e, fp, fq, fr, fu, fy, g, ga, gf, gi, gn, go, gp, gq, gr, gs, gt, gu, gv, gx, gy, gz, gæ, gø, h, ha, hc, hd, he, hf, hg, hh, hi, hk, hl, hm, hn, ho, hp, hq, hr, hs, ht, hv, hx, hy, hz, hæ, hø, i, ia, ib, ic, id, ie, if, ig, ih, ii, ik, il, im, in, io, ip, iq, ir, is, it, iu, iv, ix, iy, iz, iæ, k, ka, kb, kc, kd, ke, kf, kg, kh, ki, kk, kl, km, kn, ko, kp, kq, kr, ks, kt, ku, kv, kx, ky, kz, kæ, kø, l, la, lb, lc, le, lf, lg, lh, li, lk, ll, lm, ln, lo, lp, lq, lr, ls, lt, lu, lv, lx, ly, lz, læ, lø, m, ma, mb, mc, md, mf, mg, mh, mo, mp, mq, mr, ms, mt, mu, mv, mx, my, mz, mæ, mø, n, na, nb, nc, nd, ne, ng, nh, ni, nk, nl, nm, nn, no, np, nq, nr, ns, nt, nu, nv, nx, ny, nz, næ, nø, o, oa, ob, oc, od, oe, of, oh, om, op, or, ou, oø, p, pz, q, qa, ql, qm, qz, r, rz, s, t, u, v, x, y, z, æ, ø, aa, d, alle Gentofte, samt alle parceller, der efter den. august 0 udstykkes fra de nævnte ejendomme. Gentofte Kommune, Teknisk Forvaltning, den. oktober 02. Jørgen Steen Knudsen (sign.) Hanne Rostock (sign.) Offentliggjort den. oktober 02 Tinglyst den 2. oktober 02

21 z z z z fb gf i fd gc gd fe ge iv gh ic el em rs rr rq rp ed ee rk dæ dø ea mf dz dy ef eg qq qp qo ri qr qs qt rc rb ra rg rf fe fd ek ff eb ec fk is fm px gu gt dv dx d id mk a b ac ad cø di dh dk dl dm dn do dg p dp dq dr ds aa ab x y z æ ø n o l i h k m gb ga fh fø fk de fg fc b fl qf qk re pf ph pe ah af ae ag e d an am al ak ai æ ns nt nq nr nu lr lø ix kk lx il lm læ iæ iq le iz bo bp f fy ny t mc lp lq md mb lr lo ln lm kt ku kv kr iv ix ks kq iy iu is it ht hv qz hs nm np mæ mø nl qa no nn od rø my mz ne nd mx mo mp nb nc op oe oc pd rt ru pc ql ok rm oh ræ rl kk kn km kl ou ka kb kc ih gu gp gs gt gx gv gr gq go lc f lx lv bn br bm bq ik lz kf kl ly ls ka lq fv gk gi gl gm fx fu hv kø lg lf kh kg ki hm hn ho hp hq hr hs ht hu kc kq kz kx iy ll ks hg hi hh hf he ie lt hl hk hc ha hb gq gp go hd gx gy gz gæ gø gn gs gr gv gu gt gc gh gg gf ge gd hx ft fz fy fæ bc be bd s k e g mg oi pk qm oq nv oy læ ly lz lø lu lt iu kb ln lc ky io ps pu pl pg pm pq pr ix ir id ir iu pb qh oø mq mf mr mt ms mu mv na ni nk nh ng of oæ nx ol m ex fl fk fz fæ gc ge ev fi fh fg ff d c o rz hr gi nø oa ob kr lb lk ke as aq ap ao ay ax av au at le lf lg kh ki ma ls ll lk li lh kæ kz ky kx kp ko iz iæ om ir iq ip in im il ik ii hø hæ hk hl hz kg lb la kø kf ke kd ig if ie id ic ib ia n k m g h i l v z x y aa ø ad ab ac lo a kn la kd lp kv is b kt iø lh km ld ko li iv ip it ku if kæ o p mc bb ba aø aæ az bh bg bf ce ci cf cb cc cd ce cf cg ch br cl cp lu co cn cm ck bs bd be ar aq he t hd u bt bs by bx bv bu hc ha bz q r s bi cq cs cr dc db dd bk bl ca bø bæ cv cx ct cu cæ cy da cz df du dt fs hæ hy hz hø fr ex ev ia fq fl fi fm fb fa fo fn fp eæ ez eø ey hg hh hi hf hx hy ho hp or hm hn ba bc bb cd cc cb bo bq bp as aø au av at ax ay az aæ am al ag ap ao an ak ai ah af hq gø gæ gz gy bg ga gn bz bæ gf bø ca by bv bn bm bl bk bh bi s t u v r pz e g oo rd ic eo et ep eq es en er ib Bernstorffsvej Tuborgvej Fragariavej Hvilevej Grants Allé Søholm Park Mylius Erichsens Allé Havslundevej Højsgårds Allé Højsgårds Have Egetoften Havsgårdsvej Fyrrehøj Poppelhøj Hagens Allé Ellemosevej Morgenvej Brønlunds Allé Højsgårds Allé Lyngbyvej Polarvej Godhavnsvej Ellebakken Ellemosevej Hagens Allé Bøgehøj Lyngbyvej 2 mb in im kp q fu fr qø fq fp io on bx ov næ nz mh en d h q ro kt et rn n i hh hr b hs hi Birkehøj Birkehøj Poppelhøj Tuborgvej Bøgehøj Julianehåbsvej Melvillevej Melvillevej Ellehøj Lundely Vespervej Ellehøj Hvilevej A 2 A A A B A B A 2B A B A B C A 2B A B A 2B A 2B A 0 2 A B C NORD KØBENHAVNS KOMMUNE Emdrup Sø GENTOFTE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 02 MÅL :.000 for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN z Areal friholdt for bebyggelse iht.. Bevaringsværdigt træ Område med fredede træer Bevaringsværdig bygning Fredet bygning Byggelinie ved Emdrup Sø Byggelinie iht..2 Delområdegrænse Områdegrænse

22 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING GRANTS ALLÉ, LYNGBYVEJ, POPPELHØJ OG ELLEMOSEVEJ

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Lokalplan 257. for Aurehøj Gymnasium

Lokalplan 257. for Aurehøj Gymnasium Lokalplan 257 for Aurehøj Gymnasium INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 257 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

Lokalplan 282. for et område omkring Christiansholmsvej og Fabritius Alle

Lokalplan 282. for et område omkring Christiansholmsvej og Fabritius Alle Lokalplan 282 for et område omkring Christiansholmsvej og Fabritius Alle INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 282 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Lokalplan 299. for Hellerupvej 22, Copenhagen International School

Lokalplan 299. for Hellerupvej 22, Copenhagen International School Lokalplan 299 for Hellerupvej 22, Copenhagen International School HELLERUPGÅRDVEJ INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 299 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 Lokalplan nr, 245 for et område ved Frederiksborgvej. Redegørelse for lokalplanen. Formål: Det er lokalplanens formål at sikre, at det attraktive område langs Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Lokalplan nr. 040 Fjordvej, Bork Havn

Lokalplan nr. 040 Fjordvej, Bork Havn Lokalplan nr. 040 Fjordvej, Bork Havn Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk - 2 - HVAD ER EN LOKALPLAN? Dette hæfte er en lokalplan for et sommerhusområde ved Falen.

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

LOKALPLAN 163. BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6. STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring.

LOKALPLAN 163. BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6. STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring. LOKALPLAN 163 BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6 STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring.dk I. Redegørelse: Side Indledning... 2 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

En del af planen er d. 11.09.2013 erstattet af Lokalplan 247 PlanID: 2.260.845

En del af planen er d. 11.09.2013 erstattet af Lokalplan 247 PlanID: 2.260.845 En del af planen er d. 11.09.2013 erstattet af Lokalplan 247 PlanID: 2.260.845 LOKALPLAN 243 Vesttribunen på Lyngby Stadion INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 Baggrund 2 Eksisterende forhold 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N BROVEJEN CHR RICHARDTSVEJ KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. O-8.2 Udvidelse af Vordingborg Kaserne Vordingborg maj 2006 20 kr. Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser om Byrådets

Læs mere

LOKALPLAN 181. For Lindevangens Haveby, i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 181. For Lindevangens Haveby, i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 181 For Lindevangens Haveby, i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen... 1 Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 6

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN RØDOVRE KOMMUNE. for et integreret bykvarter ved Højnæsvej RØDAGER ALLE

LOKALPLAN RØDOVRE KOMMUNE. for et integreret bykvarter ved Højnæsvej RØDAGER ALLE LOKALPLAN for et integreret bykvarter ved Højnæsvej RØDOVRE PARKVEJ RØDOVREVEJ HØJNÆSVEJ TÅRNVEJ RØDAGER ALLE RØDOVRE KOMMUNE Ifølge planloven skal der udarbejdes lokalplan, når det er nødvendigt for at

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Lokalplan 285. for Ordrupgaard og Kratvænget 15

Lokalplan 285. for Ordrupgaard og Kratvænget 15 Lokalplan 285 for Ordrupgaard og Kratvænget 15 !!!!!! NDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 285 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSSTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG NDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TL ANDEN

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret Glostrup Kommune Lokalplan GL 91 for Søndervangskvarteret April 2008 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det pågældende

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

LOKALPLAN 68. For et villaområde afgrænset af Nybrovej, Bagsværdvej og kommunegrænsen i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 68. For et villaområde afgrænset af Nybrovej, Bagsværdvej og kommunegrænsen i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 68 For et villaområde afgrænset af Nybrovej, Bagsværdvej og kommunegrænsen i Ulrikkenborg bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYb FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VIELDEGÅRDSVEJ I GENTOFTE

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

F o r s l a g. Lokalplan 222. for et område ved Lendemosevej og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009

F o r s l a g. Lokalplan 222. for et område ved Lendemosevej og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009 F o r s l a g Lokalplan 222 for et område ved og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009 Helsingørmotorvejen Mariehøjvej Hvad er en lokalplan? Ifølge Lov om planlægning kan

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 209. for Hellerup bydelscenter

LOKALPLAN 209. for Hellerup bydelscenter LOKALPLAN 209 for Hellerup bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 209 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

Lokalplan nr. 1.6 For et område mellem Øresund og Ndr. Strandvej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.6 For et område mellem Øresund og Ndr. Strandvej i Helsingør Lokalplan nr. 1.6 For et område mellem Øresund og Ndr. Strandvej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse pr. november 1978...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...6 LOKALPLANEN...7

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 12 F FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR SØNDRE TEESTRUPVEJ BØGEPARKEN

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 12 F FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR SØNDRE TEESTRUPVEJ BØGEPARKEN Haslev Kommune Lokalplan nr. 12 F FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR SØNDRE TEESTRUPVEJ BØGEPARKEN Maj 2004 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 12F FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR SØNDRE TEESTRUPVEJ

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

LOKALPLAN 211. for Charlottenlund bydelscenter

LOKALPLAN 211. for Charlottenlund bydelscenter LOKALPLAN 211 for Charlottenlund bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 211 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplanen omfatter området mellem Kratvej, Måløv Parkvej og kommunegrænsen mod Værløse, som det fremgår af bilag A.

Lokalplanområdet. Lokalplanen omfatter området mellem Kratvej, Måløv Parkvej og kommunegrænsen mod Værløse, som det fremgår af bilag A. BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 009 for et område ved Møllemosen (vedtaget juni 1979) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Forslag til lokalplan for området ved møllemosen blev vedtaget af Ballerup kommunalbestyrelse

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 206 B. Idrætsefterskole i Gildhøjcentret. Brøndbyvester 206 B B RØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING BRØNDBY KOMMUNE

FORSLAG. Lokalplan 206 B. Idrætsefterskole i Gildhøjcentret. Brøndbyvester 206 B B RØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING BRØNDBY KOMMUNE Brøndbyvester 206 B FORSLAG Lokalplan 206 B Idrætsefterskole i Gildhøjcentret B RØNDBY KOMMUNE BRØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING Teknisk Forvaltning September 2008 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Byplanvedtægt 11. for industri- og boligområde vest for Liselejevejen. Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Byplanvedtægt 11. for industri- og boligområde vest for Liselejevejen. Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Byplanvedtægt 11 for industri- og boligområde vest for Liselejevejen Frederiksværk Kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende

Læs mere