LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej"

Transkript

1 LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE

2 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING LOKALPLAN BESTEMMELSER KORTBILAG é Grants Allé Lyngbyvej Ellemosevej Dyssegårdsskolen Dyssegårdsparken Tuborgvej Bernstorffsvej Poppelhøj KØBENHAVNS KOMMUNE

3 REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLANENS BAGGRUND Dele af lokalplanområdet er omfattet af byplanvedtægt A. Bestemmelserne i byplanvedtægt A er delvist ikke i overensstemmelse med Kommuneplanen. Byplanvedtægten giver eksempelvis mulighed for en større fortætning af området end tilladt i Kommuneplanen. Kommunalbestyrelsen ønsker derfor at erstatte byplanvedtægt A med en mere tidssvarende lokalplan, hvor bestemmelserne er i overensstemmelse med Kommuneplanen. EKSISTERENDE FORHOLD Lokalplanområdet er beliggende i den sydlige del af bydelen Dyssegård og udgør en del af kommuneplanens enkeltområder.b,.b og.b0. Området afgrænses mod nord af villabebyggelse ved Grants Allé, mod øst af Lyngbyvejen og Helsingørmotorvejen, mod syd af Københavns Kommune og Emdrup Sø samt mod vest af jernbanen. Området omfatter omkring ejendomme, og har et samlet areal på ca. 0 ha ekskl. vejarealer. Bebyggelsen i lokalplanområdet består overvejende af villaer opført mellem og. Den gennemsnitlige bebyggelsesprocent er. Der er omkring 0 boliger i lokalplanområdet med en gennemsnitlig boligstørrelse på ca. m 2. Den gennemsnitlige grundstørrelse pr. bolig er ca. 0 m 2. Den gennemsnitlige grundstørrelse pr. ejendom er ca. 00 m 2. Der er registreret liberale erhverv i ejendomme. Erhvervsarealet i lokalplanområdet udgør i alt.0 m 2, hvoraf en dagligvarebutik udgør ca..000 m 2. Vejene Højsgårds Allé, Højsgårds Have og Havsgårdsvej er opkaldt efter gårdene Højsgården og Havsgården, hvis jorder blev udstykket omkring erne. Vejene Mylius Erichsens Allé, Hagens Allé og Brønlunds Allé er opkaldt efter polarforskerne, der gennemførte ekspeditioner i Grønland. Også andre vejnavne, f.eks. Julianehåbsvej, relaterer til Grønland. Ved udstykningen af Havsgårdens sydlige jorder blev vejene navngivet efter skovtræer. Det klassicistiske landsted Søholm fra, beliggende Søholm Park, er fredet og bevaringsværdigt. Ud over Søholm er bygninger inden for lokalplanområdet udpeget som bevaringsværdige. Desuden er der udpeget træer, der optages som bevaringsværdige i lokalplanen. Endelig findes der fredede træer ved Emdrup Søs nordside.

4 Lokalplanområdet er stationsnært i forhold til Dyssegård og Emdrup Station og er desuden beliggende i Dyssegård Skoledistrikt. LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Formålet med lokalplanen er at fastholde området som et attraktivt villaområde for helårsbeboelse, herunder at sikre den særligt bevaringsværdige bebyggelse i området. Derudover skal lokalplanen sikre, at ny bebyggelse tilpasses den eksisterende bebyggelse. Endvidere er det lokalplanens formål at sikre områdets grønne vejbillede. Lokalplanen søger desuden at friholde Emdrup Søs nærområde for uhensigtsmæssig bebyggelse ved at fastlægge en byggelinie. Endelig er det hensigten med lokalplanen at ophæve byplanvedtægt A. Lokalplanen indeholder bestemmelser, der fastholder anvendelsen af lokalplanområdet som villaområde i form af helårsbeboelse. Dele af området må endvidere anvendes til offentlige formål i form af institutioner til betjening af kommunen. Herudover giver lokalplanen mulighed for, at der i visse begrænsede tilfælde vil kunne drives liberale erhverv fra den enkelte bolig. Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser og normer for, hvornår en ejendom har et tilstrækkeligt grundareal for udstykning samt etablering af flere boliger på samme ejendom. Endelig har lokalplanen til formål at sikre, at bevaringsværdige træer i området bevares. Udpegningen af de bevaringsværdige træer medfører, at en grundejer skal rette henvendelse til Gentofte Kommune inden en evt. beslutning om at fælde eller beskære et træ. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING KOMMUNEPLAN 0 I Kommuneplan 0 for Gentofte Kommune indgår lokalplanområdet som en del af enkeltområderne.b,.b og.b0. En lokalplan, som træffer bestemmelser for enkeltområde.b, skal sikre: at områdets anvendelse fastlægges til boligformål og offentlige formål i form af institutioner til betjening af kommunen og offentlig service at bebyggelsen opføres som villaer eller institutionsbebyggelse at bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom bliver på maksimalt 2 at bebyggelsen opføres i maksimalt 2 etager at bygningshøjden bliver på maksimalt meter at der udlægges mindst 2 parkeringspladser pr. bolig at der kan etableres liberale erhverv efter retningslinierne fastsat i kommuneplanens generelle rammer 2

5 .F.D22.B Bernstorffsvej.F2.D.B.B0 Tuborgvej.B Københavns Kommune.B.F Udsnit af kortbilag til rammer for lokalplanlægning En lokalplan, som træffer bestemmelser for enkeltområde.b, skal sikre: at områdets anvendelse fastlægges til boligformål at bebyggelsen opføres som villaer at bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom bliver på maksimalt 2 at bebyggelsen opføres i maksimalt 2 etager at bygningshøjden bliver på maksimalt meter at der udlægges mindst 2 parkeringspladser pr. bolig at Søholmsparkens nuværende karakter søges bevaret at der kan etableres liberale erhverv efter retningslinierne fastsat i kommuneplanens generelle rammer En lokalplan, som træffer bestemmelser for enkeltområde.b0, skal sikre: at områdets anvendelse fastlægges til boligformål, offentlige formål i form af institutioner til betjening af kommunen eller lokalcenter i form af butikker, privat service og liberale erhverv at bebyggelsen opføres som villaer, institutionsbebyggelse eller butiksbebyggelse at bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom bliver på maksimalt 2 at bebyggelsen opføres i maksimalt 2 etager

6 at bygningshøjden bliver på maksimalt meter at opholdsarealet for den enkelte ejendom bliver på mindst 0% af boligetagearealet eller mindst % af erhvervsetagearealet at der udlægges mindst parkeringsplads pr. bolig, mindst parkeringsplads pr. 0 m 2 erhvervsetageareal eller mindst parkeringsplads pr. 2 m 2 butiksetageareal, dog parkeringsplads pr. 2, m 2 ved supermarked, lavprisvarehus mv. at Søholmsparkens nuværende karakter søges bevaret at Søholm er fredet at højst 0% af etagearealet må anvendes til liberalt erhverv og kun i stueetagen, samt at der kan etableres liberale erhverv efter retningslinierne fastsat i kommuneplanens generelle rammer Lokalplan er i overensstemmelse med Kommuneplan 0. BYPLANVEDTÆGTER OG LOKALPLANER Dele af lokalplanområdet er omfattet af byplanvedtægt A. Bestemmelserne i byplanvedtægten for så vidt angår grundstørrelser er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens generelle rammer for lokalplanlægning. Med vedtagelsen af denne lokalplan ophæves bestemmelserne i byplanvedtægt A for lokalplanområdet. Området er ikke omfattet af lokalplaner. FREDNING/BEVARINGSPLANLÆGNING Søholm, tegnet af C.F. Hansen, er fredet. Søholm blev opført som landsted i klassicistisk stil i. De enetages tilbygninger på siderne er fra erne. Søholm

7 Emdrup Sø, villaerne og træbeplantningen på søens nordside I kommunens registrering af bevaringsværdige bygninger i Gentofte Kommune Huse i Gentofte fra er 0 bygninger inden for lokalplanområdet, herunder Søholm, optaget som bevaringsværdige. Træbeplantningen, der indrammer nordsiden af Emdrup Sø, er fredet. Beplantningen danner i samspil med søen et værdifuldt landskabsbillede. Inden for lokalplanområdet er der desuden udpeget bevaringsværdige træer som angivet på kortbilaget. Når et træ er udpeget som bevaringsværdigt, skal en grundejer rette henvendelse til Gentofte Kommune inden en evt. beslutning om at fælde eller beskære et træ. Kommunen tager efterfølgende stilling til i hvilket omfang træer må ændres og vejleder grundejeren om beskæring, nyplantning og lignende. Emdrup Sø, der grænser op til lokalplanområdets sydlige del, er omgivet af en søbeskyttelseslinie i en afstand af meter. Ændringer i arealets tilstand inden for beskyttelseslinien kræver kommunens, evt. fredningsmyndighedernes forudgående godkendelse. I forbindelse med lokalplanens offentlige fremlæggelse søges søbeskyttelseslinien reduceret i overensstemmelse med den i lokalplanen fastlagte byggelinie ved Emdrup Sø.

8 Tuborgvej Havsgårdsvej Lyngbyvej Søholm Park Bernstorffsvej EMDRUP SØ Byggelinie fastlagt i lokalplanen Søbeskyttelseslinie fastlagt i henhold til naturbekyttelsesloven ( meter fra Emdrup Sø) Søbeskyttelseslinie og byggelinie ved Emdrup Sø VARMEPLANLÆGNING I henhold til lov om varmeplanlægning har Gentofte Kommunalbestyrelse vedtaget planer for varmeforsyningen i kommunen med delplan for kraftvarmeforsyning og delplan for naturgasforsyning. Lokalplanområdet skal forsynes med naturgas i henhold til delplan for naturgasforsyning. AFVANDINGSFORHOLD Ved afvanding af området må det samlede afløb ikke overstige den vandmængde, der svarer til de afløbskoefficienter, der er fastsat i kommunens spildevandsplan. TRAFIK Gentofte Kommunalbestyrelse har vedtaget Trafik- og Miljøplan -0, hvori kommunens veje bl.a. er opdelt i vejklasser. Lyngbyvej og Tuborgvej er ikke klassificerede i Trafik- og Miljøplanen, idet der ikke er tale om kommunale veje. Forhold vedrørende Lyngbyvej og Tuborgvej, herunder en tinglyst byggelinie på meter fra skellet til Lyngbyvej, administreres af Københavns Amt.

9 Ellemosevej og Højsgårds Allé tilhører vejklasse, mens de resterende vejstrækninger inden for lokalplanområdet tilhører vejklasse. På veje i vejklasse kan der efter beboernes ønske etableres fartdæmpende foranstaltninger ved brugerbetaling, hvorefter der kan skiltes med en anbefalet hastighed på 0 km/t. Lokalplanen omhandler ikke de overordnede trafikale forhold og fastlægger ikke bestemmelser for regulering af trafikken. Etablering af fartdæmpende foranstaltninger eller indføring af hastighedsnedsættelse på veje inden for området behandles således ikke i lokalplanen. Evt. beslutning om ændringer i de trafikale forhold træffes af Teknisk Udvalg. SERVITUTTER Ifølge planlovens bestemmelser bortfalder private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der ikke indholdsmæssigt er forenelige med lokalplanen. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der ikke bortfalder som følge af disse bestemmelser, vil fortsat være gældende. KYSTNÆRHED Lokalplanen er ikke omfattet af planlovens bestemmelser for de kystnære dele af byzoneområderne. TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Lokalplanens virkeliggørelse er ikke afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end Kommunalbestyrelsen. Dog kræver ændringer i arealets tilstand inden for søbeskyttelseslinien ved Emdrup Sø evt. fredningsmyndighedernes forudgående tilladelse. I forbindelse med lokalplanens offentlige fremlæggelse søges søbeskyttelseslinien reduceret i overensstemmelse med den i lokalplanen fastlagte byggelinie ved Emdrup Sø. Søholm, matr.nr. b, Gentofte, beliggende Søholm Park, er fredet. Fredningen indebærer, at tilbygninger til og ændringer af den fredede bygning skal godkendes af Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen, dvs. ved indsendelse af konkret byggeandragende, som styrelsens restaureringskontor herefter vil tage stilling til.

10

11 LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. af. juni 00) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 beskrevne område: FORMÅL Det er lokalplanens formål: at sikre, at området bevares som et attraktivt villaområde at sikre, at ny bebyggelse tilpasses den eksisterende bebyggelse at bevare enkelte markante, særligt bevaringsværdige bygninger og træer med henblik på at sikre områdets eksisterende miljøkvaliteter at opretholde kommunens grønne vejbilleder at sikre, at fremtidige parceller bliver af en rimelig størrelse at ophæve en utidssvarende byplanvedtægt 2 OMRÅDET Lokalplanområdet afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag og omfatter følgende matr.nre.: ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, ak, al, am, an, ao, ap, aq, as, at, au, av, ax, ay, az, aæ, aø, ba, bb, bc, bd, be, bf, bg,

12 bh, bi, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bs, bt, bu, bv, bx, by, bz, bæ, bø, ca, cb, cc, cd, ce, cf, cg, ch, ci, ck, cl, cm, cn, co, cp, cq, cr, cs, ct, cu, cv, cx, cy, cz, cæ, cø, d, da, db, dc, dd, de, df, dg, dh, di, dk, dl, dm, dn, do, dp, dq, dr, ds, dt, du, dv, dx, dy, dz, dæ, dø, e, ea, ev, ex, ey, ez, eæ, eø, f, fa, fb, fc, fd, fe, ff, fg, fh, fi, fk, fl, fm, fn, fo, fp, fq, fr, fs, ft, fu, fv, fx, fy, fz, fæ, fø, g, ga, gb, gc, gd, ge, gf, gg, gh, gi, gk, gl, gm, gn, go, gp, gq, gr, gs, gt, gu, gv, gx, gy, gz, gæ, gø, h, ha, hb, hc, hd, he, hf, hg, hh, hi, hk, hl, hm, hn, ho, hp, hq, hr, hs, ht, hu, hv, hx, hy, hz, hæ, hø, i, ia, ib, ie, if, ik, il, io, ip, iq, is, it, iu, iv, ix, iy, iz, iæ, iø, k, ka, kb, kc, kd, ke, kf, kg, kh, ki, kk, kl, km, kn, ko, kp, kq, kr, ks, kt, ku, kv, kx, ky, kz, kæ, kø, l, la, lb, lc, ld, le, lf, lg, lh, li, lk, ll, lm, ln, lo, lp, lq, lr, ls, lt, lu, lx, ly, lz, læ, lø, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, y, z, æ, ø, aa, ab, ac, ad, af, ag, ah, ai, ak, al, am, an, ao, ap, aq, ar, as, at, au, av, ax, ay, az, aæ, aø, ba, bb, bc, bd, be, bg, bh, bi, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bs, bv, bx, by, bz, bæ, bø, ca, cb, cc, cd, ce, cf, e, fp, fq, fr, fu, fy, g, ga, gf, gi, gn, go, gp, gq, gr, gs, gt, gu, gv, gx, gy, gz, gæ, gø, h, ha, hc, hd, he, hf, hg, hh, hi, hk, hl, hm, hn, ho, hp, hq, hr, hs, ht, hv, hx, hy, hz, hæ, hø, i, ia, ib, ic, id, ie, if, ig, ih, ii, ik, il, im, in, io, ip, iq, ir, is, it, iu, iv, ix, iy, iz, iæ, k, ka, kb, kc, kd, ke, kf, kg, kh, ki, kk, kl, km, kn, ko, kp, kq, kr, ks, kt, ku, kv, kx, ky, kz, kæ, kø, l, la, lb, lc, le, lf, lg, lh, li, lk, ll, lm, ln, lo, lp, lq, lr, ls, lt, lu, lv, lx, ly, lz, læ, lø, m, ma, mb, mc, md, mf, mg, mh, mo, mp, mq, mr, ms, mt, mu, mv, mx, my, mz, mæ, mø, n, na, nb, nc, nd, ne, ng, nh, ni, nk, nl, nm, nn, no, np, nq, nr, ns, nt, nu, nv, nx, ny, nz, næ, nø, o, oa, ob, oc, od, oe, of, oh, oi, ok, ol, om, oo, op, oq, or, ou, oy, oæ, oø, p, pb, pc, pd, pk, pz, q, qa, ql, qm, qo, qp, qq, qr, qs, qt, qz, qø, r, ra, rb, rc, rd, rl, rm, rn, ro, rt, ru, rz, ræ, rø, s, t, u, v, x, y, z, æ, ø, aa, d, a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, m, n, o, q, s, t, a, b og, alle Gentofte, samt alle parceller, der efter den. august 0 udstykkes fra de nævnte ejendomme. Lokalplanområdet opdeles i delområde A, B og C som vist på kortbilaget. ANVENDELSE. Lokalplanens delområde A og B må kun anvendes til helårsbeboelse samt til institutioner til betjening af kommunen..2 Lokalplanens delområde C må kun anvendes til helårsbeboelse.

13 . Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer og lignende installationer til sikring af den nødvendige energiforsyning. For delområde A og C gælder:. Såfremt bygningen kun indeholder én selvstændig bolig, kan der på ejendommen drives liberalt erhverv, jf., stk. (se dog ), under forudsætning af: at erhvervet etableres i direkte forbindelse med en bolig, dog kun i rum, der i henhold til byggeloven vil kunne godkendes til beboelsesrum, at ejendommen ikke samtidigt anvendes til udlejning til logerende, at det areal, der anvendes til liberalt erhverv, ikke er større end 0 m 2 og ikke større end 2% af boligens etageareal, at virksomheden ikke ved skiltning, parkering eller på anden måde ændrer ejendommens karakter af beboelsesejendom eller områdets karakter af boligområde, at virksomheden efter Kommunalbestyrelsens skøn ikke er til gene for de omkringboende, at der på ejendommen indrettes tilstrækkeligt parkeringsareal. For delområde B gælder:. Såfremt bygningen kun indeholder én selvstændig bolig, kan der på ejendommen drives liberalt erhverv, jf., stk. (se dog ), under forudsætning af: at erhvervet etableres i stueetagen, dog kun i rum, der i henhold til byggeloven vil kunne godkendes til beboelsesrum, at ejendommen ikke samtidigt anvendes til udlejning til logerende, at det areal, der anvendes til liberalt erhverv, ikke er større end 0% af boligens etageareal, at virksomheden ikke ved skiltning, parkering eller på anden måde ændrer ejendommens karakter af beboelsesejendom eller områdets karakter af boligområde, at virksomheden efter Kommunalbestyrelsens skøn ikke er til gene for de omkringboende, at der på ejendommen indrettes tilstrækkeligt parkeringsareal. For delområde A, B og C gælder:. Til liberale erhverv medregnes erhvervsgrupper som læger, tandlæger, fysioterapeuter, advokater, ingeniører, arkitekter og lignende kontorvirksom- Udskillelse af særlige erhvervslokaler fra en bolig kræver tilladelse i henhold til boligreguleringslovens.

14 heder, som ikke ved karakter, omfang eller aktiviteter er eller umiddelbart kan blive til gene for de omkringboende. Det pågældende erhverv må på stedet ikke omfatte produktion, forarbejdning, handel eller oplagring.. Forudsat, at der på ejendommen ikke drives erhvervsvirksomhed, kan en mindre del af boligen (højst 0% og højst 0 m 2 ) anvendes til udlejning til logerende.. På grunde under.000 m 2 må der kun opføres eller indrettes ét enfamiliehus. På grunde over.000 m 2 kan der opføres eller indrettes ét tofamiliehus. Et tofamiliehus er en bygning med et vandret lejlighedsskel mellem to boliger. Bygningen skal være udformet således, at den fremstår som en helhed, der er harmonisk tilpasset grunden og dens omgivelser. På grunde over.0 m 2 kan der opføres ét dobbelthus. Et dobbelthus er en bygning med lodret lejlighedsskel mellem to boliger. Bygningen skal være udformet således, at den fremstår som en helhed, der er harmonisk tilpasset grunden og dens omgivelser. UDSTYKNING. Udstykning og arealoverførsel i strid med planens formål må ikke finde sted..2 Der må ikke ske udstykning eller arealoverførsel, så der opstår grunde med en mindre bredde end meter.. Kommunalbestyrelsen kan desuden gøre en tilladelse til udstykning eller arealoverførsel afhængig af, at parcellen giver mulighed for en hensigtsmæssig bebyggelse og rimeligt dimensionerede parkerings- og opholdsarealer. For delområde A og B ekskl. matr.nr. b, Gentofte, gælder:. Grunde må ikke ved udstykning og arealoverførsel blive mindre end 00 m 2. 2 Eventuelle adgangsarealer (koteletben m.v.) medregnes ikke i denne forbindelse. For delområde C og matr.nr. b, Gentofte, gælder:. Yderligere udstykning, bortset fra mindre arealoverførsel og skelregulering, må ikke finde sted. 2 Krav om mindste grundstørrelse på 00 m 2 kan jf. byggelovens A fraviges ved udstykning af dobbelthuse. Boligerne i et dobbelthus skal kunne udstykkes selvstændigt. Bestemmelsen om yderligere udstykningsmulighed kan jf. byggelovens A fraviges ved udstykning af dobbelthuse. Boligerne i et dobbelthus skal kunne udstykkes selvstændigt. 2

15 VEJ-, STI- OG PARKERING. Vejene og stierne i området bibeholdes med den nuværende beliggenhed..2 Ved opførelse af enfamiliehuse, tofamiliehuse og dobbelthuse skal der udlægges mindst 2 parkeringspladser pr. bolig og anlægges mindst parkeringsplads pr. bolig.. Ved indretning af liberalt erhverv inden for delområde B skal der udlægges mindst parkeringsplads pr. 0 m 2 erhvervsetageareal samt udlægges og anlægges mindst parkeringsplads pr. bolig.. Ved indretning eller opførelse af institutionsbebyggelse inden for delområde A og B skal der udlægges mindst parkeringsplads pr. 0 m 2 etageareal eller et efter Kommunalbestyrelsens skøn passende antal pladser.. Dersom det anlagte antal parkeringspladser efter Kommunalbestyrelsens skøn er utilstrækkeligt, kan samtlige udlagte parkeringspladser kræves anlagt. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 2..2 Bebyggelse, bortset fra garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende småbygninger, må ikke opføres nærmere vej end den på kortbilaget viste byggelinie på meter fra vejskel.. Der må ikke opføres bebyggelse inden for det på kortbilaget med grå signatur viste areal langs Søholm Park.. Der er fastlagt en byggelinie som angivet på kortbilaget. Der må ikke opføres bebyggelse mellem Emdrup Sø og denne byggelinie.. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger meter over terræn, målt efter reglerne i bygningslovgivningen.. Boligbebyggelse må opføres i højst 2 etager. BEVARING AF BEBYGGELSE OG BEPLANTNING. Bygninger, som er angivet med særlig signatur på kortbilaget, må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Dette gælder også vindues- og altanud- Der er tinglyst vejbyggelinier meter fra skellet til Lyngbyvej. Der er med hjemmel i naturbeskyttelsesloven fastlagt en søbeskyttelseslinie om Emdrup Sø. Ændringer i arealets tilstand inden for beskyttelseslinien kræver kommunens, evt. fredningsmyndighedernes forudgående tilladelse. Der er tinglyst vejbyggelinier meter fra skellet til Lyngbyvej.

16 skiftning, ændringer i materialevalg, farvesætning, vinduesformater og udformning i øvrigt..2 Træerne angivet på kortbilaget må ikke uden Kommunalbestyrelsens tilladelse beskæres, fældes eller på anden måde ændres. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN. Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende, omliggende bebyggelse og skal udformes således, at der efter Kommunalbestyrelsens skøn opnås en god helhedsvirkning..2 Til udvendige bygningsflader må der ikke anvendes former, materialer eller farver, som efter Kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende.. Skiltning må ikke bryde områdets karakter af boligområde.. Bortset fra almindelig navneplade og husnummerplade kan der i de tilfælde, hvor erhvervstilladelse er givet i henhold til, stk. eller stk., opsættes orienteringsskiltning på bygningen. Skiltes størrelse må ikke overstige x 0 cm. UBEBYGGEDE AREALER. Den del af områdets ubebyggede arealer, der ikke benyttes til parkering, gårdsplads eller lignende, skal anlægges og bibeholdes som have. Oplag, herunder parkering af uindregistrerede køretøjer, henstilling af containere mv., må ikke finde sted..2 For delområde B gælder, at der skal anlægges udendørs opholdsarealer svarende til mindst 0% af boligetagearealet og mindst % af erhvervsetagearealet.. Inden for det på kortbilaget angivne areal langs Søholm Park, der skal friholdes for bebyggelse, må hegn kun etableres som levende hegn.. Ved udnyttelse af en ejendom til tofamiliehus må den brugsmæssige adskillelse af de ubebyggede arealer kun etableres som levende hegn.. Terrænregulering på mere end +/- 0, meter må kun finde sted efter Kommunalbestyrelsens tilladelse. Søholm, matr.nr. b, Gentofte, er fredet. Ændringer af bygningen kræver ud over Kommunalbestyrelsens godkendelse tilladelse fra Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen. Træbeplantningen, der indrammer nordsiden af Emdrup Sø, er fredet. Ændringer af træernes tilstand kræver ud over Kommunalbestyrelsens godkendelse tilladelse fra fredningsmyndighederne.

17 LEDNINGS- OG ANTENNEANLÆG. Nye el-ledninger i området, herunder ledninger til intern vejbelysning, skal udføres som jordkabler..2 Inden for området må der på terræn opsættes indtil,0 meter høje fritstående antenner og parabolantenner i en afstand af mindst 2, meter fra skel mod naboejendom og mindst meter fra skel mod vej.. Tagantenner må ikke gives en højde på mere end 2, meter over den enkelte ejendoms højeste bygningsdel. Opsætning af ikke CE-mærkede tagantenner kræver Kommunalbestyrelsens særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde.. Det er tilladt at opsætte parabolantenner med en diameter på højst 0 cm.. Ved afvanding af området må det samlede afløb ikke overstige den vandmængde, der svarer til de afløbskoefficienter, der er fastsat i kommunens spildevandsplan. FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING. Forinden ny bebyggelse må tages i brug, skal der være etableret opholds- og parkeringsarealer i overensstemmelse med og..2 Forinden ny bebyggelse må tages i brug til bolig- og institutionsformål, skal det på de primære opholdsarealer sikres, at støjniveauet ikke overstiger db(a) fra vejtrafik og ikke overstiger 0 db(a) fra jernbanetrafik. Støjdæmpende foranstaltninger skal udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger nr. /, Trafikstøj i boligområder og nr. /, Støj og vibrationer fra jernbaner samt nr. /, Beregning af støj fra jernbaner. Det skal tillige sikres, at grænsen for vibrationer, der er db, bliver overholdt, jf. Miljøstyrelsens orientering nr. / Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø". 2 OPHÆVELSE AF BYPLANVEDTÆGTER Byplanvedtægt A, tinglyst den 0. december, aflyses for de af lokalplanen omfattede ejendomme med følgende matrikelnumre: ab, ac, ad, af, ag, ah, ai, ak, al, am, an, ao, ap, aq, ar, as, at, au, av, ax, ay, az, aæ, aø, ba, bb, bc, bd, be, bg, bh, bi, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bs, bv, bx, by, bz, bæ, bø, ca, cb, cc, cd, ce, cf, e, fp, fq, fr, fu, fy, g, ga, gf, gi, gn, go, gp, gq, gr, gs, gt, gu, gv, gx, gy, gz, gæ, gø, h, ha, hc, hd, he, hf, hg, hh, hi, hk, hl, hm, hn, ho, hp, hq, hr, hs, ht, hv, hx, hy, hz, hæ, hø, i, ia, ib, ic, id, ie, if, ig, ih, ii, ik, il, im, in, io, ip, iq, ir, is, it, iu, iv, ix, iy, iz, iæ, k, ka, kb, kc, kd, ke, kf, kg, kh, ki, kk, kl, km, kn, ko, kp, kq, kr, ks, kt, ku, kv, kx, ky, kz, kæ, kø, l, la, lb, lc, le, lf, lg, lh, li, lk, ll, lm, ln, lo, lp, lq, lr, ls, lt, lu, lv, lx, ly, lz, læ, lø, m, ma,

18 mb, mc, md, mf, mg, mh, mo, mp, mq, mr, ms, mt, mu, mv, mx, my, mz, mæ, mø, n, na, nb, nc, nd, ne, ng, nh, ni, nk, nl, nm, nn, no, np, nq, nr, ns, nt, nu, nv, nx, ny, nz, næ, nø, o, oa, ob, oc, od, oe, of, oh, om, op, or, ou, oø, p, pz, q, qa, ql, qm, qz, r, rz, s, t, u, v, x, y, z, æ, ø, aa, d, alle Gentofte, samt alle parceller, der efter den. august 0 udstykkes fra de nævnte ejendomme. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER. Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, i henhold til planlovens kun udstykkes, bebygges og anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige afvigelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at disse ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan..2 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne i henhold til planlovens.. Lokalplanen indeholder i 2 bestemmelser om, at en nærmere angivet byplanvedtægt ophæves for det af lokalplanen omhandlende område.. Lokalplanen indeholder i bestemmelse om, at bebyggelse i området ikke må nedrives uden tilladelse fra Kommunalbestyrelsen. Hvis en sådan tilladelse nægtes, kan ejeren efter planlovens under visse forudsætninger forlange, at ejendommen overtages af Kommunen mod erstatning. VEDTAGELSESPÅTEGNING Således vedtaget af Gentofte Kommunalbestyrelse den 0. september 02. Hans Toft (sign.) Jørgen Steen Knudsen (sign.)

19 Nærværende lokalplan begæres i henhold til, stk. 2 i lov om planlægning tinglyst på følgende matr.nre.: ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, ak, al, am, an, ao, ap, aq, as, at, au, av, ax, ay, az, aæ, aø, ba, bb, bc, bd, be, bf, bg, bh, bi, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bs, bt, bu, bv, bx, by, bz, bæ, bø, ca, cb, cc, cd, ce, cf, cg, ch, ci, ck, cl, cm, cn, co, cp, cq, cr, cs, ct, cu, cv, cx, cy, cz, cæ, cø, d, da, db, dc, dd, de, df, dg, dh, di, dk, dl, dm, dn, do, dp, dq, dr, ds, dt, du, dv, dx, dy, dz, dæ, dø, e, ea, ev, ex, ey, ez, eæ, eø, f, fa, fb, fc, fd, fe, ff, fg, fh, fi, fk, fl, fm, fn, fo, fp, fq, fr, fs, ft, fu, fv, fx, fy, fz, fæ, fø, g, ga, gb, gc, gd, ge, gf, gg, gh, gi, gk, gl, gm, gn, go, gp, gq, gr, gs, gt, gu, gv, gx, gy, gz, gæ, gø, h, ha, hb, hc, hd, he, hf, hg, hh, hi, hk, hl, hm, hn, ho, hp, hq, hr, hs, ht, hu, hv, hx, hy, hz, hæ, hø, i, ia, ib, ie, if, ik, il, io, ip, iq, is, it, iu, iv, ix, iy, iz, iæ, iø, k, ka, kb, kc, kd, ke, kf, kg, kh, ki, kk, kl, km, kn, ko, kp, kq, kr, ks, kt, ku, kv, kx, ky, kz, kæ, kø, l, la, lb, lc, ld, le, lf, lg, lh, li, lk, ll, lm, ln, lo, lp, lq, lr, ls, lt, lu, lx, ly, lz, læ, lø, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, y, z, æ, ø, aa, ab, ac, ad, af, ag, ah, ai, ak, al, am, an, ao, ap, aq, ar, as, at, au, av, ax, ay, az, aæ, aø, ba, bb, bc, bd, be, bg, bh, bi, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bs, bv, bx, by, bz, bæ, bø, ca, cb, cc, cd, ce, cf, e, fp, fq, fr, fu, fy, g, ga, gf, gi, gn, go, gp, gq, gr, gs, gt, gu, gv, gx, gy, gz, gæ, gø, h, ha, hc, hd, he, hf, hg, hh, hi, hk, hl, hm, hn, ho, hp, hq, hr, hs, ht, hv, hx, hy, hz, hæ, hø, i, ia, ib, ic, id, ie, if, ig, ih, ii, ik, il, im, in, io, ip, iq, ir, is, it, iu, iv, ix, iy, iz, iæ, k, ka, kb, kc, kd, ke, kf, kg, kh, ki, kk, kl, km, kn, ko, kp, kq, kr, ks, kt, ku, kv, kx, ky, kz, kæ, kø, l, la, lb, lc, le, lf, lg, lh, li, lk, ll, lm, ln, lo, lp, lq, lr, ls, lt, lu, lv, lx, ly, lz, læ, lø, m, ma, mb, mc, md, mf, mg, mh, mo, mp, mq, mr, ms, mt, mu, mv, mx, my, mz, mæ, mø, n, na, nb, nc, nd, ne, ng, nh, ni, nk, nl, nm, nn, no, np, nq, nr, ns, nt, nu, nv, nx, ny, nz, næ, nø, o, oa, ob, oc, od, oe, of, oh, oi, ok, ol, om, oo, op, oq, or, ou, oy, oæ, oø, p, pb, pc, pd, pk, pz, q, qa, ql, qm, qo, qp, qq, qr, qs, qt, qz, qø, r, ra, rb, rc, rd, rl, rm, rn, ro, rt, ru, rz, ræ, rø, s, t, u, v, x, y, z, æ, ø, aa, d, a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, m, n, o, q, s, t, a, b og, alle Gentofte, samt alle parceller, der efter den. august 0 udstykkes fra de nævnte ejendomme. Desuden begæres i henhold til samme lov den i 2 omtalte byplanvedtægt aflyst for så vidt angår matr.nre.: ab, ac, ad, af, ag, ah, ai, ak, al, am, an, ao, ap, aq, ar, as, at, au, av, ax, ay, az, aæ, aø, ba, bb, bc, bd, be, bg, bh,

20 bi, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bs, bv, bx, by, bz, bæ, bø, ca, cb, cc, cd, ce, cf, e, fp, fq, fr, fu, fy, g, ga, gf, gi, gn, go, gp, gq, gr, gs, gt, gu, gv, gx, gy, gz, gæ, gø, h, ha, hc, hd, he, hf, hg, hh, hi, hk, hl, hm, hn, ho, hp, hq, hr, hs, ht, hv, hx, hy, hz, hæ, hø, i, ia, ib, ic, id, ie, if, ig, ih, ii, ik, il, im, in, io, ip, iq, ir, is, it, iu, iv, ix, iy, iz, iæ, k, ka, kb, kc, kd, ke, kf, kg, kh, ki, kk, kl, km, kn, ko, kp, kq, kr, ks, kt, ku, kv, kx, ky, kz, kæ, kø, l, la, lb, lc, le, lf, lg, lh, li, lk, ll, lm, ln, lo, lp, lq, lr, ls, lt, lu, lv, lx, ly, lz, læ, lø, m, ma, mb, mc, md, mf, mg, mh, mo, mp, mq, mr, ms, mt, mu, mv, mx, my, mz, mæ, mø, n, na, nb, nc, nd, ne, ng, nh, ni, nk, nl, nm, nn, no, np, nq, nr, ns, nt, nu, nv, nx, ny, nz, næ, nø, o, oa, ob, oc, od, oe, of, oh, om, op, or, ou, oø, p, pz, q, qa, ql, qm, qz, r, rz, s, t, u, v, x, y, z, æ, ø, aa, d, alle Gentofte, samt alle parceller, der efter den. august 0 udstykkes fra de nævnte ejendomme. Gentofte Kommune, Teknisk Forvaltning, den. oktober 02. Jørgen Steen Knudsen (sign.) Hanne Rostock (sign.) Offentliggjort den. oktober 02 Tinglyst den 2. oktober 02

21 z z z z fb gf i fd gc gd fe ge iv gh ic el em rs rr rq rp ed ee rk dæ dø ea mf dz dy ef eg qq qp qo ri qr qs qt rc rb ra rg rf fe fd ek ff eb ec fk is fm px gu gt dv dx d id mk a b ac ad cø di dh dk dl dm dn do dg p dp dq dr ds aa ab x y z æ ø n o l i h k m gb ga fh fø fk de fg fc b fl qf qk re pf ph pe ah af ae ag e d an am al ak ai æ ns nt nq nr nu lr lø ix kk lx il lm læ iæ iq le iz bo bp f fy ny t mc lp lq md mb lr lo ln lm kt ku kv kr iv ix ks kq iy iu is it ht hv qz hs nm np mæ mø nl qa no nn od rø my mz ne nd mx mo mp nb nc op oe oc pd rt ru pc ql ok rm oh ræ rl kk kn km kl ou ka kb kc ih gu gp gs gt gx gv gr gq go lc f lx lv bn br bm bq ik lz kf kl ly ls ka lq fv gk gi gl gm fx fu hv kø lg lf kh kg ki hm hn ho hp hq hr hs ht hu kc kq kz kx iy ll ks hg hi hh hf he ie lt hl hk hc ha hb gq gp go hd gx gy gz gæ gø gn gs gr gv gu gt gc gh gg gf ge gd hx ft fz fy fæ bc be bd s k e g mg oi pk qm oq nv oy læ ly lz lø lu lt iu kb ln lc ky io ps pu pl pg pm pq pr ix ir id ir iu pb qh oø mq mf mr mt ms mu mv na ni nk nh ng of oæ nx ol m ex fl fk fz fæ gc ge ev fi fh fg ff d c o rz hr gi nø oa ob kr lb lk ke as aq ap ao ay ax av au at le lf lg kh ki ma ls ll lk li lh kæ kz ky kx kp ko iz iæ om ir iq ip in im il ik ii hø hæ hk hl hz kg lb la kø kf ke kd ig if ie id ic ib ia n k m g h i l v z x y aa ø ad ab ac lo a kn la kd lp kv is b kt iø lh km ld ko li iv ip it ku if kæ o p mc bb ba aø aæ az bh bg bf ce ci cf cb cc cd ce cf cg ch br cl cp lu co cn cm ck bs bd be ar aq he t hd u bt bs by bx bv bu hc ha bz q r s bi cq cs cr dc db dd bk bl ca bø bæ cv cx ct cu cæ cy da cz df du dt fs hæ hy hz hø fr ex ev ia fq fl fi fm fb fa fo fn fp eæ ez eø ey hg hh hi hf hx hy ho hp or hm hn ba bc bb cd cc cb bo bq bp as aø au av at ax ay az aæ am al ag ap ao an ak ai ah af hq gø gæ gz gy bg ga gn bz bæ gf bø ca by bv bn bm bl bk bh bi s t u v r pz e g oo rd ic eo et ep eq es en er ib Bernstorffsvej Tuborgvej Fragariavej Hvilevej Grants Allé Søholm Park Mylius Erichsens Allé Havslundevej Højsgårds Allé Højsgårds Have Egetoften Havsgårdsvej Fyrrehøj Poppelhøj Hagens Allé Ellemosevej Morgenvej Brønlunds Allé Højsgårds Allé Lyngbyvej Polarvej Godhavnsvej Ellebakken Ellemosevej Hagens Allé Bøgehøj Lyngbyvej 2 mb in im kp q fu fr qø fq fp io on bx ov næ nz mh en d h q ro kt et rn n i hh hr b hs hi Birkehøj Birkehøj Poppelhøj Tuborgvej Bøgehøj Julianehåbsvej Melvillevej Melvillevej Ellehøj Lundely Vespervej Ellehøj Hvilevej A 2 A A A B A B A 2B A B A B C A 2B A B A 2B A 2B A 0 2 A B C NORD KØBENHAVNS KOMMUNE Emdrup Sø GENTOFTE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 02 MÅL :.000 for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN z Areal friholdt for bebyggelse iht.. Bevaringsværdigt træ Område med fredede træer Bevaringsværdig bygning Fredet bygning Byggelinie ved Emdrup Sø Byggelinie iht..2 Delområdegrænse Områdegrænse

22 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING GRANTS ALLÉ, LYNGBYVEJ, POPPELHØJ OG ELLEMOSEVEJ

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N BROVEJEN CHR RICHARDTSVEJ KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. O-8.2 Udvidelse af Vordingborg Kaserne Vordingborg maj 2006 20 kr. Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser om Byrådets

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

LOKALPLAN 209. for Hellerup bydelscenter

LOKALPLAN 209. for Hellerup bydelscenter LOKALPLAN 209 for Hellerup bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 209 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

V e j l e k o m m u n e

V e j l e k o m m u n e L O K A L P L A N N R. 1 0 3 4 For et bolig- og butiksområde ved Brejning V e j l e k o m m u n e GIVE JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Brejning Endelig vedtaget i Byrådet den 10.12.2008 Offentligt bekendtgjort

Læs mere

LOKALPLAN 211. for Charlottenlund bydelscenter

LOKALPLAN 211. for Charlottenlund bydelscenter LOKALPLAN 211 for Charlottenlund bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE GENTOFTE KOMMUNE Plan og Byg Rettelsesblad til lokalplan 211 Supplerende bestemmelser til lokalplan 211 for Charlottenlund bydelscenter: Med

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret Glostrup Kommune Lokalplan GL 91 for Søndervangskvarteret April 2008 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det pågældende

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Lokalplan nr. 267 og kommuneplantillæg nr. 25. Design outletcenter ved Firhøjevej, Billund

Lokalplan nr. 267 og kommuneplantillæg nr. 25. Design outletcenter ved Firhøjevej, Billund og kommuneplantillæg nr. 25 Design outletcenter ved Firhøjevej, Billund Januar 2014 Forord Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 212. for Gentofte bydelscenter

LOKALPLAN 212. for Gentofte bydelscenter LOKALPLAN 212 for Gentofte bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 212 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 Lokalplan nr, 245 for et område ved Frederiksborgvej. Redegørelse for lokalplanen. Formål: Det er lokalplanens formål at sikre, at det attraktive område langs Roskilde

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN 163. BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6. STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring.

LOKALPLAN 163. BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6. STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring. LOKALPLAN 163 BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6 STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring.dk I. Redegørelse: Side Indledning... 2 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Lokalplan nr. 151 For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Ikast Kommune Marts 2006 Titel Lokalplan nr. 151 Erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast Udarbejdet af Ikast kommune Planafdelingen Illustration

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

LOKALPLAN 214. for Dyssegård bydelscenter

LOKALPLAN 214. for Dyssegård bydelscenter LOKALPLAN 214 for Dyssegård bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 214 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 12 F FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR SØNDRE TEESTRUPVEJ BØGEPARKEN

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 12 F FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR SØNDRE TEESTRUPVEJ BØGEPARKEN Haslev Kommune Lokalplan nr. 12 F FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR SØNDRE TEESTRUPVEJ BØGEPARKEN Maj 2004 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 12F FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR SØNDRE TEESTRUPVEJ

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

Forslag. Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. Marts 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Forslag. Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. Marts 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Lokalplan B54.1-1 RETTELSESBLAD. Bilag til sagnr.: 1370-49553 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN

Lokalplan B54.1-1 RETTELSESBLAD. Bilag til sagnr.: 1370-49553 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN Lokalplan B54.1-1 for et område til boliger mellem Digtervejskvarteret og Vestre Ringvej Med Kommuneplantillæg nr. 31 til Næstved Kommuneplan 2001-2012 Forslag vedtaget: 12.12.2006 Offentlig høring: 19.12.2006-06.02.2007

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

Lokalplan 049-707. Forslag. Daginstitution ved Kattegatskolen Skolebakken i Grenaa TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan 049-707. Forslag. Daginstitution ved Kattegatskolen Skolebakken i Grenaa TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 049-707 Daginstitution ved Kattegatskolen Skolebakken i Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.dk VEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING Lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE. Sommerhusområde ved Rindby Strand

LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE. Sommerhusområde ved Rindby Strand LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE Sommerhusområde ved Rindby Strand August 2015 Hvad er en lokalplan? Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan inden der igangsættes et større byggeri eller anlægsarbejde,

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere