LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej"

Transkript

1 LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE

2 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING LOKALPLAN BESTEMMELSER KORTBILAG é Grants Allé Lyngbyvej Ellemosevej Dyssegårdsskolen Dyssegårdsparken Tuborgvej Bernstorffsvej Poppelhøj KØBENHAVNS KOMMUNE

3 REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLANENS BAGGRUND Dele af lokalplanområdet er omfattet af byplanvedtægt A. Bestemmelserne i byplanvedtægt A er delvist ikke i overensstemmelse med Kommuneplanen. Byplanvedtægten giver eksempelvis mulighed for en større fortætning af området end tilladt i Kommuneplanen. Kommunalbestyrelsen ønsker derfor at erstatte byplanvedtægt A med en mere tidssvarende lokalplan, hvor bestemmelserne er i overensstemmelse med Kommuneplanen. EKSISTERENDE FORHOLD Lokalplanområdet er beliggende i den sydlige del af bydelen Dyssegård og udgør en del af kommuneplanens enkeltområder.b,.b og.b0. Området afgrænses mod nord af villabebyggelse ved Grants Allé, mod øst af Lyngbyvejen og Helsingørmotorvejen, mod syd af Københavns Kommune og Emdrup Sø samt mod vest af jernbanen. Området omfatter omkring ejendomme, og har et samlet areal på ca. 0 ha ekskl. vejarealer. Bebyggelsen i lokalplanområdet består overvejende af villaer opført mellem og. Den gennemsnitlige bebyggelsesprocent er. Der er omkring 0 boliger i lokalplanområdet med en gennemsnitlig boligstørrelse på ca. m 2. Den gennemsnitlige grundstørrelse pr. bolig er ca. 0 m 2. Den gennemsnitlige grundstørrelse pr. ejendom er ca. 00 m 2. Der er registreret liberale erhverv i ejendomme. Erhvervsarealet i lokalplanområdet udgør i alt.0 m 2, hvoraf en dagligvarebutik udgør ca..000 m 2. Vejene Højsgårds Allé, Højsgårds Have og Havsgårdsvej er opkaldt efter gårdene Højsgården og Havsgården, hvis jorder blev udstykket omkring erne. Vejene Mylius Erichsens Allé, Hagens Allé og Brønlunds Allé er opkaldt efter polarforskerne, der gennemførte ekspeditioner i Grønland. Også andre vejnavne, f.eks. Julianehåbsvej, relaterer til Grønland. Ved udstykningen af Havsgårdens sydlige jorder blev vejene navngivet efter skovtræer. Det klassicistiske landsted Søholm fra, beliggende Søholm Park, er fredet og bevaringsværdigt. Ud over Søholm er bygninger inden for lokalplanområdet udpeget som bevaringsværdige. Desuden er der udpeget træer, der optages som bevaringsværdige i lokalplanen. Endelig findes der fredede træer ved Emdrup Søs nordside.

4 Lokalplanområdet er stationsnært i forhold til Dyssegård og Emdrup Station og er desuden beliggende i Dyssegård Skoledistrikt. LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Formålet med lokalplanen er at fastholde området som et attraktivt villaområde for helårsbeboelse, herunder at sikre den særligt bevaringsværdige bebyggelse i området. Derudover skal lokalplanen sikre, at ny bebyggelse tilpasses den eksisterende bebyggelse. Endvidere er det lokalplanens formål at sikre områdets grønne vejbillede. Lokalplanen søger desuden at friholde Emdrup Søs nærområde for uhensigtsmæssig bebyggelse ved at fastlægge en byggelinie. Endelig er det hensigten med lokalplanen at ophæve byplanvedtægt A. Lokalplanen indeholder bestemmelser, der fastholder anvendelsen af lokalplanområdet som villaområde i form af helårsbeboelse. Dele af området må endvidere anvendes til offentlige formål i form af institutioner til betjening af kommunen. Herudover giver lokalplanen mulighed for, at der i visse begrænsede tilfælde vil kunne drives liberale erhverv fra den enkelte bolig. Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser og normer for, hvornår en ejendom har et tilstrækkeligt grundareal for udstykning samt etablering af flere boliger på samme ejendom. Endelig har lokalplanen til formål at sikre, at bevaringsværdige træer i området bevares. Udpegningen af de bevaringsværdige træer medfører, at en grundejer skal rette henvendelse til Gentofte Kommune inden en evt. beslutning om at fælde eller beskære et træ. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING KOMMUNEPLAN 0 I Kommuneplan 0 for Gentofte Kommune indgår lokalplanområdet som en del af enkeltområderne.b,.b og.b0. En lokalplan, som træffer bestemmelser for enkeltområde.b, skal sikre: at områdets anvendelse fastlægges til boligformål og offentlige formål i form af institutioner til betjening af kommunen og offentlig service at bebyggelsen opføres som villaer eller institutionsbebyggelse at bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom bliver på maksimalt 2 at bebyggelsen opføres i maksimalt 2 etager at bygningshøjden bliver på maksimalt meter at der udlægges mindst 2 parkeringspladser pr. bolig at der kan etableres liberale erhverv efter retningslinierne fastsat i kommuneplanens generelle rammer 2

5 .F.D22.B Bernstorffsvej.F2.D.B.B0 Tuborgvej.B Københavns Kommune.B.F Udsnit af kortbilag til rammer for lokalplanlægning En lokalplan, som træffer bestemmelser for enkeltområde.b, skal sikre: at områdets anvendelse fastlægges til boligformål at bebyggelsen opføres som villaer at bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom bliver på maksimalt 2 at bebyggelsen opføres i maksimalt 2 etager at bygningshøjden bliver på maksimalt meter at der udlægges mindst 2 parkeringspladser pr. bolig at Søholmsparkens nuværende karakter søges bevaret at der kan etableres liberale erhverv efter retningslinierne fastsat i kommuneplanens generelle rammer En lokalplan, som træffer bestemmelser for enkeltområde.b0, skal sikre: at områdets anvendelse fastlægges til boligformål, offentlige formål i form af institutioner til betjening af kommunen eller lokalcenter i form af butikker, privat service og liberale erhverv at bebyggelsen opføres som villaer, institutionsbebyggelse eller butiksbebyggelse at bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom bliver på maksimalt 2 at bebyggelsen opføres i maksimalt 2 etager

6 at bygningshøjden bliver på maksimalt meter at opholdsarealet for den enkelte ejendom bliver på mindst 0% af boligetagearealet eller mindst % af erhvervsetagearealet at der udlægges mindst parkeringsplads pr. bolig, mindst parkeringsplads pr. 0 m 2 erhvervsetageareal eller mindst parkeringsplads pr. 2 m 2 butiksetageareal, dog parkeringsplads pr. 2, m 2 ved supermarked, lavprisvarehus mv. at Søholmsparkens nuværende karakter søges bevaret at Søholm er fredet at højst 0% af etagearealet må anvendes til liberalt erhverv og kun i stueetagen, samt at der kan etableres liberale erhverv efter retningslinierne fastsat i kommuneplanens generelle rammer Lokalplan er i overensstemmelse med Kommuneplan 0. BYPLANVEDTÆGTER OG LOKALPLANER Dele af lokalplanområdet er omfattet af byplanvedtægt A. Bestemmelserne i byplanvedtægten for så vidt angår grundstørrelser er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens generelle rammer for lokalplanlægning. Med vedtagelsen af denne lokalplan ophæves bestemmelserne i byplanvedtægt A for lokalplanområdet. Området er ikke omfattet af lokalplaner. FREDNING/BEVARINGSPLANLÆGNING Søholm, tegnet af C.F. Hansen, er fredet. Søholm blev opført som landsted i klassicistisk stil i. De enetages tilbygninger på siderne er fra erne. Søholm

7 Emdrup Sø, villaerne og træbeplantningen på søens nordside I kommunens registrering af bevaringsværdige bygninger i Gentofte Kommune Huse i Gentofte fra er 0 bygninger inden for lokalplanområdet, herunder Søholm, optaget som bevaringsværdige. Træbeplantningen, der indrammer nordsiden af Emdrup Sø, er fredet. Beplantningen danner i samspil med søen et værdifuldt landskabsbillede. Inden for lokalplanområdet er der desuden udpeget bevaringsværdige træer som angivet på kortbilaget. Når et træ er udpeget som bevaringsværdigt, skal en grundejer rette henvendelse til Gentofte Kommune inden en evt. beslutning om at fælde eller beskære et træ. Kommunen tager efterfølgende stilling til i hvilket omfang træer må ændres og vejleder grundejeren om beskæring, nyplantning og lignende. Emdrup Sø, der grænser op til lokalplanområdets sydlige del, er omgivet af en søbeskyttelseslinie i en afstand af meter. Ændringer i arealets tilstand inden for beskyttelseslinien kræver kommunens, evt. fredningsmyndighedernes forudgående godkendelse. I forbindelse med lokalplanens offentlige fremlæggelse søges søbeskyttelseslinien reduceret i overensstemmelse med den i lokalplanen fastlagte byggelinie ved Emdrup Sø.

8 Tuborgvej Havsgårdsvej Lyngbyvej Søholm Park Bernstorffsvej EMDRUP SØ Byggelinie fastlagt i lokalplanen Søbeskyttelseslinie fastlagt i henhold til naturbekyttelsesloven ( meter fra Emdrup Sø) Søbeskyttelseslinie og byggelinie ved Emdrup Sø VARMEPLANLÆGNING I henhold til lov om varmeplanlægning har Gentofte Kommunalbestyrelse vedtaget planer for varmeforsyningen i kommunen med delplan for kraftvarmeforsyning og delplan for naturgasforsyning. Lokalplanområdet skal forsynes med naturgas i henhold til delplan for naturgasforsyning. AFVANDINGSFORHOLD Ved afvanding af området må det samlede afløb ikke overstige den vandmængde, der svarer til de afløbskoefficienter, der er fastsat i kommunens spildevandsplan. TRAFIK Gentofte Kommunalbestyrelse har vedtaget Trafik- og Miljøplan -0, hvori kommunens veje bl.a. er opdelt i vejklasser. Lyngbyvej og Tuborgvej er ikke klassificerede i Trafik- og Miljøplanen, idet der ikke er tale om kommunale veje. Forhold vedrørende Lyngbyvej og Tuborgvej, herunder en tinglyst byggelinie på meter fra skellet til Lyngbyvej, administreres af Københavns Amt.

9 Ellemosevej og Højsgårds Allé tilhører vejklasse, mens de resterende vejstrækninger inden for lokalplanområdet tilhører vejklasse. På veje i vejklasse kan der efter beboernes ønske etableres fartdæmpende foranstaltninger ved brugerbetaling, hvorefter der kan skiltes med en anbefalet hastighed på 0 km/t. Lokalplanen omhandler ikke de overordnede trafikale forhold og fastlægger ikke bestemmelser for regulering af trafikken. Etablering af fartdæmpende foranstaltninger eller indføring af hastighedsnedsættelse på veje inden for området behandles således ikke i lokalplanen. Evt. beslutning om ændringer i de trafikale forhold træffes af Teknisk Udvalg. SERVITUTTER Ifølge planlovens bestemmelser bortfalder private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der ikke indholdsmæssigt er forenelige med lokalplanen. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der ikke bortfalder som følge af disse bestemmelser, vil fortsat være gældende. KYSTNÆRHED Lokalplanen er ikke omfattet af planlovens bestemmelser for de kystnære dele af byzoneområderne. TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Lokalplanens virkeliggørelse er ikke afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end Kommunalbestyrelsen. Dog kræver ændringer i arealets tilstand inden for søbeskyttelseslinien ved Emdrup Sø evt. fredningsmyndighedernes forudgående tilladelse. I forbindelse med lokalplanens offentlige fremlæggelse søges søbeskyttelseslinien reduceret i overensstemmelse med den i lokalplanen fastlagte byggelinie ved Emdrup Sø. Søholm, matr.nr. b, Gentofte, beliggende Søholm Park, er fredet. Fredningen indebærer, at tilbygninger til og ændringer af den fredede bygning skal godkendes af Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen, dvs. ved indsendelse af konkret byggeandragende, som styrelsens restaureringskontor herefter vil tage stilling til.

10

11 LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. af. juni 00) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 beskrevne område: FORMÅL Det er lokalplanens formål: at sikre, at området bevares som et attraktivt villaområde at sikre, at ny bebyggelse tilpasses den eksisterende bebyggelse at bevare enkelte markante, særligt bevaringsværdige bygninger og træer med henblik på at sikre områdets eksisterende miljøkvaliteter at opretholde kommunens grønne vejbilleder at sikre, at fremtidige parceller bliver af en rimelig størrelse at ophæve en utidssvarende byplanvedtægt 2 OMRÅDET Lokalplanområdet afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag og omfatter følgende matr.nre.: ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, ak, al, am, an, ao, ap, aq, as, at, au, av, ax, ay, az, aæ, aø, ba, bb, bc, bd, be, bf, bg,

12 bh, bi, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bs, bt, bu, bv, bx, by, bz, bæ, bø, ca, cb, cc, cd, ce, cf, cg, ch, ci, ck, cl, cm, cn, co, cp, cq, cr, cs, ct, cu, cv, cx, cy, cz, cæ, cø, d, da, db, dc, dd, de, df, dg, dh, di, dk, dl, dm, dn, do, dp, dq, dr, ds, dt, du, dv, dx, dy, dz, dæ, dø, e, ea, ev, ex, ey, ez, eæ, eø, f, fa, fb, fc, fd, fe, ff, fg, fh, fi, fk, fl, fm, fn, fo, fp, fq, fr, fs, ft, fu, fv, fx, fy, fz, fæ, fø, g, ga, gb, gc, gd, ge, gf, gg, gh, gi, gk, gl, gm, gn, go, gp, gq, gr, gs, gt, gu, gv, gx, gy, gz, gæ, gø, h, ha, hb, hc, hd, he, hf, hg, hh, hi, hk, hl, hm, hn, ho, hp, hq, hr, hs, ht, hu, hv, hx, hy, hz, hæ, hø, i, ia, ib, ie, if, ik, il, io, ip, iq, is, it, iu, iv, ix, iy, iz, iæ, iø, k, ka, kb, kc, kd, ke, kf, kg, kh, ki, kk, kl, km, kn, ko, kp, kq, kr, ks, kt, ku, kv, kx, ky, kz, kæ, kø, l, la, lb, lc, ld, le, lf, lg, lh, li, lk, ll, lm, ln, lo, lp, lq, lr, ls, lt, lu, lx, ly, lz, læ, lø, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, y, z, æ, ø, aa, ab, ac, ad, af, ag, ah, ai, ak, al, am, an, ao, ap, aq, ar, as, at, au, av, ax, ay, az, aæ, aø, ba, bb, bc, bd, be, bg, bh, bi, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bs, bv, bx, by, bz, bæ, bø, ca, cb, cc, cd, ce, cf, e, fp, fq, fr, fu, fy, g, ga, gf, gi, gn, go, gp, gq, gr, gs, gt, gu, gv, gx, gy, gz, gæ, gø, h, ha, hc, hd, he, hf, hg, hh, hi, hk, hl, hm, hn, ho, hp, hq, hr, hs, ht, hv, hx, hy, hz, hæ, hø, i, ia, ib, ic, id, ie, if, ig, ih, ii, ik, il, im, in, io, ip, iq, ir, is, it, iu, iv, ix, iy, iz, iæ, k, ka, kb, kc, kd, ke, kf, kg, kh, ki, kk, kl, km, kn, ko, kp, kq, kr, ks, kt, ku, kv, kx, ky, kz, kæ, kø, l, la, lb, lc, le, lf, lg, lh, li, lk, ll, lm, ln, lo, lp, lq, lr, ls, lt, lu, lv, lx, ly, lz, læ, lø, m, ma, mb, mc, md, mf, mg, mh, mo, mp, mq, mr, ms, mt, mu, mv, mx, my, mz, mæ, mø, n, na, nb, nc, nd, ne, ng, nh, ni, nk, nl, nm, nn, no, np, nq, nr, ns, nt, nu, nv, nx, ny, nz, næ, nø, o, oa, ob, oc, od, oe, of, oh, oi, ok, ol, om, oo, op, oq, or, ou, oy, oæ, oø, p, pb, pc, pd, pk, pz, q, qa, ql, qm, qo, qp, qq, qr, qs, qt, qz, qø, r, ra, rb, rc, rd, rl, rm, rn, ro, rt, ru, rz, ræ, rø, s, t, u, v, x, y, z, æ, ø, aa, d, a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, m, n, o, q, s, t, a, b og, alle Gentofte, samt alle parceller, der efter den. august 0 udstykkes fra de nævnte ejendomme. Lokalplanområdet opdeles i delområde A, B og C som vist på kortbilaget. ANVENDELSE. Lokalplanens delområde A og B må kun anvendes til helårsbeboelse samt til institutioner til betjening af kommunen..2 Lokalplanens delområde C må kun anvendes til helårsbeboelse.

13 . Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer og lignende installationer til sikring af den nødvendige energiforsyning. For delområde A og C gælder:. Såfremt bygningen kun indeholder én selvstændig bolig, kan der på ejendommen drives liberalt erhverv, jf., stk. (se dog ), under forudsætning af: at erhvervet etableres i direkte forbindelse med en bolig, dog kun i rum, der i henhold til byggeloven vil kunne godkendes til beboelsesrum, at ejendommen ikke samtidigt anvendes til udlejning til logerende, at det areal, der anvendes til liberalt erhverv, ikke er større end 0 m 2 og ikke større end 2% af boligens etageareal, at virksomheden ikke ved skiltning, parkering eller på anden måde ændrer ejendommens karakter af beboelsesejendom eller områdets karakter af boligområde, at virksomheden efter Kommunalbestyrelsens skøn ikke er til gene for de omkringboende, at der på ejendommen indrettes tilstrækkeligt parkeringsareal. For delområde B gælder:. Såfremt bygningen kun indeholder én selvstændig bolig, kan der på ejendommen drives liberalt erhverv, jf., stk. (se dog ), under forudsætning af: at erhvervet etableres i stueetagen, dog kun i rum, der i henhold til byggeloven vil kunne godkendes til beboelsesrum, at ejendommen ikke samtidigt anvendes til udlejning til logerende, at det areal, der anvendes til liberalt erhverv, ikke er større end 0% af boligens etageareal, at virksomheden ikke ved skiltning, parkering eller på anden måde ændrer ejendommens karakter af beboelsesejendom eller områdets karakter af boligområde, at virksomheden efter Kommunalbestyrelsens skøn ikke er til gene for de omkringboende, at der på ejendommen indrettes tilstrækkeligt parkeringsareal. For delområde A, B og C gælder:. Til liberale erhverv medregnes erhvervsgrupper som læger, tandlæger, fysioterapeuter, advokater, ingeniører, arkitekter og lignende kontorvirksom- Udskillelse af særlige erhvervslokaler fra en bolig kræver tilladelse i henhold til boligreguleringslovens.

14 heder, som ikke ved karakter, omfang eller aktiviteter er eller umiddelbart kan blive til gene for de omkringboende. Det pågældende erhverv må på stedet ikke omfatte produktion, forarbejdning, handel eller oplagring.. Forudsat, at der på ejendommen ikke drives erhvervsvirksomhed, kan en mindre del af boligen (højst 0% og højst 0 m 2 ) anvendes til udlejning til logerende.. På grunde under.000 m 2 må der kun opføres eller indrettes ét enfamiliehus. På grunde over.000 m 2 kan der opføres eller indrettes ét tofamiliehus. Et tofamiliehus er en bygning med et vandret lejlighedsskel mellem to boliger. Bygningen skal være udformet således, at den fremstår som en helhed, der er harmonisk tilpasset grunden og dens omgivelser. På grunde over.0 m 2 kan der opføres ét dobbelthus. Et dobbelthus er en bygning med lodret lejlighedsskel mellem to boliger. Bygningen skal være udformet således, at den fremstår som en helhed, der er harmonisk tilpasset grunden og dens omgivelser. UDSTYKNING. Udstykning og arealoverførsel i strid med planens formål må ikke finde sted..2 Der må ikke ske udstykning eller arealoverførsel, så der opstår grunde med en mindre bredde end meter.. Kommunalbestyrelsen kan desuden gøre en tilladelse til udstykning eller arealoverførsel afhængig af, at parcellen giver mulighed for en hensigtsmæssig bebyggelse og rimeligt dimensionerede parkerings- og opholdsarealer. For delområde A og B ekskl. matr.nr. b, Gentofte, gælder:. Grunde må ikke ved udstykning og arealoverførsel blive mindre end 00 m 2. 2 Eventuelle adgangsarealer (koteletben m.v.) medregnes ikke i denne forbindelse. For delområde C og matr.nr. b, Gentofte, gælder:. Yderligere udstykning, bortset fra mindre arealoverførsel og skelregulering, må ikke finde sted. 2 Krav om mindste grundstørrelse på 00 m 2 kan jf. byggelovens A fraviges ved udstykning af dobbelthuse. Boligerne i et dobbelthus skal kunne udstykkes selvstændigt. Bestemmelsen om yderligere udstykningsmulighed kan jf. byggelovens A fraviges ved udstykning af dobbelthuse. Boligerne i et dobbelthus skal kunne udstykkes selvstændigt. 2

15 VEJ-, STI- OG PARKERING. Vejene og stierne i området bibeholdes med den nuværende beliggenhed..2 Ved opførelse af enfamiliehuse, tofamiliehuse og dobbelthuse skal der udlægges mindst 2 parkeringspladser pr. bolig og anlægges mindst parkeringsplads pr. bolig.. Ved indretning af liberalt erhverv inden for delområde B skal der udlægges mindst parkeringsplads pr. 0 m 2 erhvervsetageareal samt udlægges og anlægges mindst parkeringsplads pr. bolig.. Ved indretning eller opførelse af institutionsbebyggelse inden for delområde A og B skal der udlægges mindst parkeringsplads pr. 0 m 2 etageareal eller et efter Kommunalbestyrelsens skøn passende antal pladser.. Dersom det anlagte antal parkeringspladser efter Kommunalbestyrelsens skøn er utilstrækkeligt, kan samtlige udlagte parkeringspladser kræves anlagt. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 2..2 Bebyggelse, bortset fra garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende småbygninger, må ikke opføres nærmere vej end den på kortbilaget viste byggelinie på meter fra vejskel.. Der må ikke opføres bebyggelse inden for det på kortbilaget med grå signatur viste areal langs Søholm Park.. Der er fastlagt en byggelinie som angivet på kortbilaget. Der må ikke opføres bebyggelse mellem Emdrup Sø og denne byggelinie.. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger meter over terræn, målt efter reglerne i bygningslovgivningen.. Boligbebyggelse må opføres i højst 2 etager. BEVARING AF BEBYGGELSE OG BEPLANTNING. Bygninger, som er angivet med særlig signatur på kortbilaget, må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Dette gælder også vindues- og altanud- Der er tinglyst vejbyggelinier meter fra skellet til Lyngbyvej. Der er med hjemmel i naturbeskyttelsesloven fastlagt en søbeskyttelseslinie om Emdrup Sø. Ændringer i arealets tilstand inden for beskyttelseslinien kræver kommunens, evt. fredningsmyndighedernes forudgående tilladelse. Der er tinglyst vejbyggelinier meter fra skellet til Lyngbyvej.

16 skiftning, ændringer i materialevalg, farvesætning, vinduesformater og udformning i øvrigt..2 Træerne angivet på kortbilaget må ikke uden Kommunalbestyrelsens tilladelse beskæres, fældes eller på anden måde ændres. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN. Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende, omliggende bebyggelse og skal udformes således, at der efter Kommunalbestyrelsens skøn opnås en god helhedsvirkning..2 Til udvendige bygningsflader må der ikke anvendes former, materialer eller farver, som efter Kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende.. Skiltning må ikke bryde områdets karakter af boligområde.. Bortset fra almindelig navneplade og husnummerplade kan der i de tilfælde, hvor erhvervstilladelse er givet i henhold til, stk. eller stk., opsættes orienteringsskiltning på bygningen. Skiltes størrelse må ikke overstige x 0 cm. UBEBYGGEDE AREALER. Den del af områdets ubebyggede arealer, der ikke benyttes til parkering, gårdsplads eller lignende, skal anlægges og bibeholdes som have. Oplag, herunder parkering af uindregistrerede køretøjer, henstilling af containere mv., må ikke finde sted..2 For delområde B gælder, at der skal anlægges udendørs opholdsarealer svarende til mindst 0% af boligetagearealet og mindst % af erhvervsetagearealet.. Inden for det på kortbilaget angivne areal langs Søholm Park, der skal friholdes for bebyggelse, må hegn kun etableres som levende hegn.. Ved udnyttelse af en ejendom til tofamiliehus må den brugsmæssige adskillelse af de ubebyggede arealer kun etableres som levende hegn.. Terrænregulering på mere end +/- 0, meter må kun finde sted efter Kommunalbestyrelsens tilladelse. Søholm, matr.nr. b, Gentofte, er fredet. Ændringer af bygningen kræver ud over Kommunalbestyrelsens godkendelse tilladelse fra Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen. Træbeplantningen, der indrammer nordsiden af Emdrup Sø, er fredet. Ændringer af træernes tilstand kræver ud over Kommunalbestyrelsens godkendelse tilladelse fra fredningsmyndighederne.

17 LEDNINGS- OG ANTENNEANLÆG. Nye el-ledninger i området, herunder ledninger til intern vejbelysning, skal udføres som jordkabler..2 Inden for området må der på terræn opsættes indtil,0 meter høje fritstående antenner og parabolantenner i en afstand af mindst 2, meter fra skel mod naboejendom og mindst meter fra skel mod vej.. Tagantenner må ikke gives en højde på mere end 2, meter over den enkelte ejendoms højeste bygningsdel. Opsætning af ikke CE-mærkede tagantenner kræver Kommunalbestyrelsens særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde.. Det er tilladt at opsætte parabolantenner med en diameter på højst 0 cm.. Ved afvanding af området må det samlede afløb ikke overstige den vandmængde, der svarer til de afløbskoefficienter, der er fastsat i kommunens spildevandsplan. FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING. Forinden ny bebyggelse må tages i brug, skal der være etableret opholds- og parkeringsarealer i overensstemmelse med og..2 Forinden ny bebyggelse må tages i brug til bolig- og institutionsformål, skal det på de primære opholdsarealer sikres, at støjniveauet ikke overstiger db(a) fra vejtrafik og ikke overstiger 0 db(a) fra jernbanetrafik. Støjdæmpende foranstaltninger skal udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger nr. /, Trafikstøj i boligområder og nr. /, Støj og vibrationer fra jernbaner samt nr. /, Beregning af støj fra jernbaner. Det skal tillige sikres, at grænsen for vibrationer, der er db, bliver overholdt, jf. Miljøstyrelsens orientering nr. / Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø". 2 OPHÆVELSE AF BYPLANVEDTÆGTER Byplanvedtægt A, tinglyst den 0. december, aflyses for de af lokalplanen omfattede ejendomme med følgende matrikelnumre: ab, ac, ad, af, ag, ah, ai, ak, al, am, an, ao, ap, aq, ar, as, at, au, av, ax, ay, az, aæ, aø, ba, bb, bc, bd, be, bg, bh, bi, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bs, bv, bx, by, bz, bæ, bø, ca, cb, cc, cd, ce, cf, e, fp, fq, fr, fu, fy, g, ga, gf, gi, gn, go, gp, gq, gr, gs, gt, gu, gv, gx, gy, gz, gæ, gø, h, ha, hc, hd, he, hf, hg, hh, hi, hk, hl, hm, hn, ho, hp, hq, hr, hs, ht, hv, hx, hy, hz, hæ, hø, i, ia, ib, ic, id, ie, if, ig, ih, ii, ik, il, im, in, io, ip, iq, ir, is, it, iu, iv, ix, iy, iz, iæ, k, ka, kb, kc, kd, ke, kf, kg, kh, ki, kk, kl, km, kn, ko, kp, kq, kr, ks, kt, ku, kv, kx, ky, kz, kæ, kø, l, la, lb, lc, le, lf, lg, lh, li, lk, ll, lm, ln, lo, lp, lq, lr, ls, lt, lu, lv, lx, ly, lz, læ, lø, m, ma,

18 mb, mc, md, mf, mg, mh, mo, mp, mq, mr, ms, mt, mu, mv, mx, my, mz, mæ, mø, n, na, nb, nc, nd, ne, ng, nh, ni, nk, nl, nm, nn, no, np, nq, nr, ns, nt, nu, nv, nx, ny, nz, næ, nø, o, oa, ob, oc, od, oe, of, oh, om, op, or, ou, oø, p, pz, q, qa, ql, qm, qz, r, rz, s, t, u, v, x, y, z, æ, ø, aa, d, alle Gentofte, samt alle parceller, der efter den. august 0 udstykkes fra de nævnte ejendomme. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER. Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, i henhold til planlovens kun udstykkes, bebygges og anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige afvigelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at disse ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan..2 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne i henhold til planlovens.. Lokalplanen indeholder i 2 bestemmelser om, at en nærmere angivet byplanvedtægt ophæves for det af lokalplanen omhandlende område.. Lokalplanen indeholder i bestemmelse om, at bebyggelse i området ikke må nedrives uden tilladelse fra Kommunalbestyrelsen. Hvis en sådan tilladelse nægtes, kan ejeren efter planlovens under visse forudsætninger forlange, at ejendommen overtages af Kommunen mod erstatning. VEDTAGELSESPÅTEGNING Således vedtaget af Gentofte Kommunalbestyrelse den 0. september 02. Hans Toft (sign.) Jørgen Steen Knudsen (sign.)

19 Nærværende lokalplan begæres i henhold til, stk. 2 i lov om planlægning tinglyst på følgende matr.nre.: ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, ak, al, am, an, ao, ap, aq, as, at, au, av, ax, ay, az, aæ, aø, ba, bb, bc, bd, be, bf, bg, bh, bi, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bs, bt, bu, bv, bx, by, bz, bæ, bø, ca, cb, cc, cd, ce, cf, cg, ch, ci, ck, cl, cm, cn, co, cp, cq, cr, cs, ct, cu, cv, cx, cy, cz, cæ, cø, d, da, db, dc, dd, de, df, dg, dh, di, dk, dl, dm, dn, do, dp, dq, dr, ds, dt, du, dv, dx, dy, dz, dæ, dø, e, ea, ev, ex, ey, ez, eæ, eø, f, fa, fb, fc, fd, fe, ff, fg, fh, fi, fk, fl, fm, fn, fo, fp, fq, fr, fs, ft, fu, fv, fx, fy, fz, fæ, fø, g, ga, gb, gc, gd, ge, gf, gg, gh, gi, gk, gl, gm, gn, go, gp, gq, gr, gs, gt, gu, gv, gx, gy, gz, gæ, gø, h, ha, hb, hc, hd, he, hf, hg, hh, hi, hk, hl, hm, hn, ho, hp, hq, hr, hs, ht, hu, hv, hx, hy, hz, hæ, hø, i, ia, ib, ie, if, ik, il, io, ip, iq, is, it, iu, iv, ix, iy, iz, iæ, iø, k, ka, kb, kc, kd, ke, kf, kg, kh, ki, kk, kl, km, kn, ko, kp, kq, kr, ks, kt, ku, kv, kx, ky, kz, kæ, kø, l, la, lb, lc, ld, le, lf, lg, lh, li, lk, ll, lm, ln, lo, lp, lq, lr, ls, lt, lu, lx, ly, lz, læ, lø, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, y, z, æ, ø, aa, ab, ac, ad, af, ag, ah, ai, ak, al, am, an, ao, ap, aq, ar, as, at, au, av, ax, ay, az, aæ, aø, ba, bb, bc, bd, be, bg, bh, bi, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bs, bv, bx, by, bz, bæ, bø, ca, cb, cc, cd, ce, cf, e, fp, fq, fr, fu, fy, g, ga, gf, gi, gn, go, gp, gq, gr, gs, gt, gu, gv, gx, gy, gz, gæ, gø, h, ha, hc, hd, he, hf, hg, hh, hi, hk, hl, hm, hn, ho, hp, hq, hr, hs, ht, hv, hx, hy, hz, hæ, hø, i, ia, ib, ic, id, ie, if, ig, ih, ii, ik, il, im, in, io, ip, iq, ir, is, it, iu, iv, ix, iy, iz, iæ, k, ka, kb, kc, kd, ke, kf, kg, kh, ki, kk, kl, km, kn, ko, kp, kq, kr, ks, kt, ku, kv, kx, ky, kz, kæ, kø, l, la, lb, lc, le, lf, lg, lh, li, lk, ll, lm, ln, lo, lp, lq, lr, ls, lt, lu, lv, lx, ly, lz, læ, lø, m, ma, mb, mc, md, mf, mg, mh, mo, mp, mq, mr, ms, mt, mu, mv, mx, my, mz, mæ, mø, n, na, nb, nc, nd, ne, ng, nh, ni, nk, nl, nm, nn, no, np, nq, nr, ns, nt, nu, nv, nx, ny, nz, næ, nø, o, oa, ob, oc, od, oe, of, oh, oi, ok, ol, om, oo, op, oq, or, ou, oy, oæ, oø, p, pb, pc, pd, pk, pz, q, qa, ql, qm, qo, qp, qq, qr, qs, qt, qz, qø, r, ra, rb, rc, rd, rl, rm, rn, ro, rt, ru, rz, ræ, rø, s, t, u, v, x, y, z, æ, ø, aa, d, a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, m, n, o, q, s, t, a, b og, alle Gentofte, samt alle parceller, der efter den. august 0 udstykkes fra de nævnte ejendomme. Desuden begæres i henhold til samme lov den i 2 omtalte byplanvedtægt aflyst for så vidt angår matr.nre.: ab, ac, ad, af, ag, ah, ai, ak, al, am, an, ao, ap, aq, ar, as, at, au, av, ax, ay, az, aæ, aø, ba, bb, bc, bd, be, bg, bh,

20 bi, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bs, bv, bx, by, bz, bæ, bø, ca, cb, cc, cd, ce, cf, e, fp, fq, fr, fu, fy, g, ga, gf, gi, gn, go, gp, gq, gr, gs, gt, gu, gv, gx, gy, gz, gæ, gø, h, ha, hc, hd, he, hf, hg, hh, hi, hk, hl, hm, hn, ho, hp, hq, hr, hs, ht, hv, hx, hy, hz, hæ, hø, i, ia, ib, ic, id, ie, if, ig, ih, ii, ik, il, im, in, io, ip, iq, ir, is, it, iu, iv, ix, iy, iz, iæ, k, ka, kb, kc, kd, ke, kf, kg, kh, ki, kk, kl, km, kn, ko, kp, kq, kr, ks, kt, ku, kv, kx, ky, kz, kæ, kø, l, la, lb, lc, le, lf, lg, lh, li, lk, ll, lm, ln, lo, lp, lq, lr, ls, lt, lu, lv, lx, ly, lz, læ, lø, m, ma, mb, mc, md, mf, mg, mh, mo, mp, mq, mr, ms, mt, mu, mv, mx, my, mz, mæ, mø, n, na, nb, nc, nd, ne, ng, nh, ni, nk, nl, nm, nn, no, np, nq, nr, ns, nt, nu, nv, nx, ny, nz, næ, nø, o, oa, ob, oc, od, oe, of, oh, om, op, or, ou, oø, p, pz, q, qa, ql, qm, qz, r, rz, s, t, u, v, x, y, z, æ, ø, aa, d, alle Gentofte, samt alle parceller, der efter den. august 0 udstykkes fra de nævnte ejendomme. Gentofte Kommune, Teknisk Forvaltning, den. oktober 02. Jørgen Steen Knudsen (sign.) Hanne Rostock (sign.) Offentliggjort den. oktober 02 Tinglyst den 2. oktober 02

21 z z z z fb gf i fd gc gd fe ge iv gh ic el em rs rr rq rp ed ee rk dæ dø ea mf dz dy ef eg qq qp qo ri qr qs qt rc rb ra rg rf fe fd ek ff eb ec fk is fm px gu gt dv dx d id mk a b ac ad cø di dh dk dl dm dn do dg p dp dq dr ds aa ab x y z æ ø n o l i h k m gb ga fh fø fk de fg fc b fl qf qk re pf ph pe ah af ae ag e d an am al ak ai æ ns nt nq nr nu lr lø ix kk lx il lm læ iæ iq le iz bo bp f fy ny t mc lp lq md mb lr lo ln lm kt ku kv kr iv ix ks kq iy iu is it ht hv qz hs nm np mæ mø nl qa no nn od rø my mz ne nd mx mo mp nb nc op oe oc pd rt ru pc ql ok rm oh ræ rl kk kn km kl ou ka kb kc ih gu gp gs gt gx gv gr gq go lc f lx lv bn br bm bq ik lz kf kl ly ls ka lq fv gk gi gl gm fx fu hv kø lg lf kh kg ki hm hn ho hp hq hr hs ht hu kc kq kz kx iy ll ks hg hi hh hf he ie lt hl hk hc ha hb gq gp go hd gx gy gz gæ gø gn gs gr gv gu gt gc gh gg gf ge gd hx ft fz fy fæ bc be bd s k e g mg oi pk qm oq nv oy læ ly lz lø lu lt iu kb ln lc ky io ps pu pl pg pm pq pr ix ir id ir iu pb qh oø mq mf mr mt ms mu mv na ni nk nh ng of oæ nx ol m ex fl fk fz fæ gc ge ev fi fh fg ff d c o rz hr gi nø oa ob kr lb lk ke as aq ap ao ay ax av au at le lf lg kh ki ma ls ll lk li lh kæ kz ky kx kp ko iz iæ om ir iq ip in im il ik ii hø hæ hk hl hz kg lb la kø kf ke kd ig if ie id ic ib ia n k m g h i l v z x y aa ø ad ab ac lo a kn la kd lp kv is b kt iø lh km ld ko li iv ip it ku if kæ o p mc bb ba aø aæ az bh bg bf ce ci cf cb cc cd ce cf cg ch br cl cp lu co cn cm ck bs bd be ar aq he t hd u bt bs by bx bv bu hc ha bz q r s bi cq cs cr dc db dd bk bl ca bø bæ cv cx ct cu cæ cy da cz df du dt fs hæ hy hz hø fr ex ev ia fq fl fi fm fb fa fo fn fp eæ ez eø ey hg hh hi hf hx hy ho hp or hm hn ba bc bb cd cc cb bo bq bp as aø au av at ax ay az aæ am al ag ap ao an ak ai ah af hq gø gæ gz gy bg ga gn bz bæ gf bø ca by bv bn bm bl bk bh bi s t u v r pz e g oo rd ic eo et ep eq es en er ib Bernstorffsvej Tuborgvej Fragariavej Hvilevej Grants Allé Søholm Park Mylius Erichsens Allé Havslundevej Højsgårds Allé Højsgårds Have Egetoften Havsgårdsvej Fyrrehøj Poppelhøj Hagens Allé Ellemosevej Morgenvej Brønlunds Allé Højsgårds Allé Lyngbyvej Polarvej Godhavnsvej Ellebakken Ellemosevej Hagens Allé Bøgehøj Lyngbyvej 2 mb in im kp q fu fr qø fq fp io on bx ov næ nz mh en d h q ro kt et rn n i hh hr b hs hi Birkehøj Birkehøj Poppelhøj Tuborgvej Bøgehøj Julianehåbsvej Melvillevej Melvillevej Ellehøj Lundely Vespervej Ellehøj Hvilevej A 2 A A A B A B A 2B A B A B C A 2B A B A 2B A 2B A 0 2 A B C NORD KØBENHAVNS KOMMUNE Emdrup Sø GENTOFTE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 02 MÅL :.000 for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN z Areal friholdt for bebyggelse iht.. Bevaringsværdigt træ Område med fredede træer Bevaringsværdig bygning Fredet bygning Byggelinie ved Emdrup Sø Byggelinie iht..2 Delområdegrænse Områdegrænse

22 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING GRANTS ALLÉ, LYNGBYVEJ, POPPELHØJ OG ELLEMOSEVEJ

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup LOKALPLAN 196 for Copenhagen International School i Hellerup GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 196 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD

Læs mere

LOKALPLAN 225. for et område ved Hellerupvej, Kathrinevej og C.V.E. Knuths Vej

LOKALPLAN 225. for et område ved Hellerupvej, Kathrinevej og C.V.E. Knuths Vej LOKALPLAN 225 for et område ved Hellerupvej, Kathrinevej og C.V.E. Knuths Vej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 225 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Tillæg til Lokalplan 65. For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret

Tillæg til Lokalplan 65. For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret Tillæg til Lokalplan 65 For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret REDEGØRELSE... 3 Lokalplantillæg... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Miljøvurdering... 4 VVM... 4 BESTEMMELSER... 5 1. Formål... 5 2. Lokalplanområdets

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Lokalplan 239. for et område ved Heslegårdsvej og Hesselvang

Lokalplan 239. for et område ved Heslegårdsvej og Hesselvang Lokalplan 239 for et område ved Heslegårdsvej og Hesselvang Vemmetofte Alle INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 239 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994)

LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994) LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Lokalplanområdet er beliggende i Måløv bydel. Området grænser mod syd op til Måløv Idrætsanlæg,

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Lokalplan 243. for et område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej.

Lokalplan 243. for et område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej. Lokalplan for et område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej. INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter LOKALPLAN 100 Del af Maglegård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres større

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN 170. for et område ved Holmegårdsvej og Schimmelmannsvej

LOKALPLAN 170. for et område ved Holmegårdsvej og Schimmelmannsvej LOKALPLAN 170 for et område ved Holmegårdsvej og Schimmelmannsvej GENTOFTE KOMMUNE Holmegårdsvej REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 170 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune A l BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune Byplanvedtægt for et område af Avedere by, Brendbyester sogn, Glostrup kommune, omfattende *Avederegård villaby«,»storegårdens villaby«og»vesterkær«.

Læs mere

Lokalplan 271. for et område ved Sankt Lukas Vej

Lokalplan 271. for et område ved Sankt Lukas Vej Lokalplan 271 for et område ved Sankt Lukas Vej INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 271 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Supplement til LOKALPLAN NR. 9

Supplement til LOKALPLAN NR. 9 Supplement til LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen i Nyborg Indhold Om lokalplaner... 3 Suplementets baggrund... 4 Supplementets indhold og område... 4 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning... 5 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

LOKALPLAN 179. for et område omkring Gentoftegade, Jahnsensvej og Kildeskovsvej

LOKALPLAN 179. for et område omkring Gentoftegade, Jahnsensvej og Kildeskovsvej LOKALPLAN 179 for et område omkring Gentoftegade, Jahnsensvej og Kildeskovsvej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 5('(* 5(/6()25/2.$/3/$1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 5 For den sydlige del af Furesøkvarteret Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR DEN SYDLIGE DEL AF FURESØKVARTERET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. 1. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 242 af

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan 258. for Gl. Hellerup Gymnasium

Lokalplan 258. for Gl. Hellerup Gymnasium Lokalplan 258 for Gl. Hellerup Gymnasium INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 258 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

Lokalplan 257. for Aurehøj Gymnasium

Lokalplan 257. for Aurehøj Gymnasium Lokalplan 257 for Aurehøj Gymnasium INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 257 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

LOKALPLAN 224. for Jægersborg Allé 149

LOKALPLAN 224. for Jægersborg Allé 149 LOKALPLAN 224 for Jægersborg Allé 149 GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 224 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN NR.116 FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

LOKALPLAN 190. for Øregård Gymnasium

LOKALPLAN 190. for Øregård Gymnasium LOKALPLAN 190 for Øregård Gymnasium GENTOFTE KOMMUNE Gersonsvej Gruts Allé INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 190 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan 282. for et område omkring Christiansholmsvej og Fabritius Alle

Lokalplan 282. for et område omkring Christiansholmsvej og Fabritius Alle Lokalplan 282 for et område omkring Christiansholmsvej og Fabritius Alle INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 282 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Forslag. Lokalplan Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.7

Forslag. Lokalplan Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.7 Forslag Lokalplan 70.7.1 Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.7 - i offentlig høring fra 5. januar til 1. marts 2016 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser om

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE G- LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE HOLMSLAND KOMMUNE Teknisk Forvaltning KIRKEVEJ 4 6960 HVIDE SANDE TELEFON 97 31 13 33 TELEFAX 97 31 27 65 GIRO 4 06 23 29 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget

Læs mere

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3 Forslag Lokalplan 70.3.1 Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.3 - i offentlig høring fra 5. januar til 1. marts 2016 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 284. for Trunnevangen 4A og 4B

Lokalplan 284. for Trunnevangen 4A og 4B Lokalplan 284 for Trunnevangen 4A og 4B INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 284 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

LOKALPLAN 208. for Kollegiehaven 1-40

LOKALPLAN 208. for Kollegiehaven 1-40 LOKALPLAN 208 for Kollegiehaven 1-40 GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 208 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Lokalplan 501. For mikro-, mini- og husstandsvindmøller. Temalokalplan Brøndby. Maj Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 501. For mikro-, mini- og husstandsvindmøller. Temalokalplan Brøndby. Maj Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning 501 Lokalplan 501 Temalokalplan Brøndby For mikro-, mini- og husstandsvindmøller S S S S S S Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? n lokalplan fastsætter regler om bebyggelse

Læs mere

Partiel byplan 11. For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej. Gladsaxe Kommune

Partiel byplan 11. For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej. Gladsaxe Kommune Partiel byplan 11 For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej Gladsaxe Kommune Byplanvedtægt for et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej bestående af den af boligministeriet den 24/2 1950 godkendte

Læs mere

For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej

For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej Juni 00 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. FOR EN BOLIGBEBYGGELSE VED TROELSTRUPVEJ Denne redegørelse har til formål kort at orientere om de eksisterende forhold og

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 13. Vedtaget af. Fredenhsund byråd den 12. juni for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune.

BYPLANVEDTÆGT NR. 13. Vedtaget af. Fredenhsund byråd den 12. juni for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune. BYPLANVEDTÆGT NR. 13 for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune. Vedtaget af Fredenhsund byråd den 12. juni 1973 Partiel byplanvedtægt nr. 13 for et område af Oppe Sundby, Frederikssund Kommune.

Læs mere

Temalokalplan nr. 158A

Temalokalplan nr. 158A Temalokalplan nr. 58 6eo 6a 6es 6ff 6et 6ec 6dr 6eh 6dx 6fo 6em 6dn 6bp 6dø 6dt 6aæ 6ct 6dd 6dm 6f 5ao 6k 6ez 6ch 6cq 6dg 6cf 6cd 6ce 6de 6df 6t 6p 6v 6u 7a 6ca 6bg 6aq 6cu 6cæ 6bc 6ci 7m 6ba 7x 2gq 6bi

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

Lokalplan FORSLAG. for et område omkring Lindegårdsvej, Ordrupvej, Ejgårdsvej og Ejgårds Tværvej. Ordrupvej 121

Lokalplan FORSLAG. for et område omkring Lindegårdsvej, Ordrupvej, Ejgårdsvej og Ejgårds Tværvej. Ordrupvej 121 Lokalplan 116.1 for et område omkring Lindegårdsvej, Ordrupvej, Ejgårdsvej og Ejgårds Tværvej FORSLAG Ordrupvej 121 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 116.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Lokalplan 358. for et område mellem Bernstorffsvej, Kildegårdsvej og Hans Jensens Vej FORSLAG

Lokalplan 358. for et område mellem Bernstorffsvej, Kildegårdsvej og Hans Jensens Vej FORSLAG Lokalplan for et område mellem Bernstorffsvej, Kildegårdsvej og Hans Jensens Vej FORSLAG INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG

Læs mere

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved LOKALPLAN 8-02 Spillehaller Assendrup Lille Skensved Højelse Ølsemagle Ølsemagle Lyng Ejby Store Salby Køge Nord Ølby Ølby Lyng Lille Salby Lellinge Åsen Køge Vemmedrup Krageskov Åshøje Overdrev Åshøj

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 137. /^/t Kiri ke W^^ N77/oi. Uy* MO l tlvj^i. Magle gårdsskolen. MAGLELUNDEN Handelsskole. / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 137. /^/t Kiri ke W^^ N77/oi. Uy* MO l tlvj^i. Magle gårdsskolen. MAGLELUNDEN Handelsskole. / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE ^Wt^ ^ A^C^A^A VN^ Q Uy* N77/oi ^' l / W^^ lo Z nl w l r ' ' l do - 1 Skt. Laurentn** ^ m /^/t Kiri ke / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE Magle gårdsskolen m LOKALPLAN NR. 137 MAGLELUNDEN Handelsskole MO l tlvj^i

Læs mere

Lokalplan nr. 122.1b

Lokalplan nr. 122.1b Lokalplan nr. 122.1b Boliger ved Hjørring Sygehus Bispensgade Hjørring Brønderslev Sygehus Åge Holms Vej Gartneri Lokalplanområde Frilandsvej Lundtoftevej Vedtaget 2. udkast, januar 2004 Nord Bispevænget

Læs mere

Lokalplan for Vangedevej 132

Lokalplan for Vangedevej 132 Lokalplan 309.1 for Vangedevej 132 Vangedevej INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 309.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XIX. I Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XIX. I Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XIX. I Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Byplanvedtægtens

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

5('(* 5(/6()25/2.$/3/$1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

5('(* 5(/6()25/2.$/3/$1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING IRUHWRPUnGHYHG 2UGUXS&\NHOEDQH *(172)7(.20081( Lindegårdsvej Grønnevænge ej INDHOLDSFORTEGNELSE 5('(* 5(/6()25/2.$/3/$1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 287 Eksisterende boligområde Balagervej, Viby KONGSBAK INFORMATIK Juli 1989 hhus kommune Lokalplan nr: Eksisterende boligområde Balagervej, Viby 287 Statistikomride/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN 204. for et område ved Charlottenlund Travbane - Institution

LOKALPLAN 204. for et område ved Charlottenlund Travbane - Institution LOKALPLAN 204 for et område ved Charlottenlund Travbane - Institution GENTOFTE KOMMUNE Strandhøjsvej INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 204 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser før et område, f eks øm : - anvendelse - udstykning - vej- øg stiforhold - placering øg udformning af bebyggelsen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

INDLEDNING. 1. Lokalplanens indhold

INDLEDNING. 1. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 104 for et område mellem Falkoner Allé, jernbanearealet, skellet mod Den Kongelige Veterinærog Landbohøjskole, Grundtvigs Sidevej, Henrik Steffens Vej og Gammel Kongevej April 1999 INDLEDNING

Læs mere

Lokalplan 221. Lokalplan for sommerhusområdet Bredfjed. Lidsøvej. Bredfjedvej

Lokalplan 221. Lokalplan for sommerhusområdet Bredfjed. Lidsøvej. Bredfjedvej Lokalplan 221 Lokalplan for sommerhusområdet Bredfjed Bredfjedvej Lidsøvej 3. december 2003 Lokalplan 221 12. september 2003 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2 Afgrænsning...2 Anvendelse...3 Udstykning...3

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere