Kortlægning af dansk tjenestehandel med udlandet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af dansk tjenestehandel med udlandet"

Transkript

1 DI Marts 212 Kortlægning af dansk tjenestehandel med udlandet Af stud. polit. Jesper Meidahl Petersen og cheføkonom Klaus Rasmussen Handel med tjenester er en vigtig del den danske eksport og import, idet tjenestehandelen udgør omkring 4 pct. af såvel eksport som import. Trods dette er der oftest fokus på vareeksporten. Denne analyse kortlægger tjenestehandlen. Tjenester udgør ca. 4 af samlet handel I blev der eksporteret varer og tjenester for 956 mia. kr., mens der blev importeret for 872 mia. kr. 1 Tjenestehandlen stod for ca. 37 pct. af den samlede eksport, hvoraf transporttjenester udgjorde 24 procentpoint og handlede tjenester stod for 9 procentpoint. Handlede tjenester 9% Eksport i Rejser 4% Energi 6% Andre varerelaterede tjenester 2% Transport 24% Råvarer 3% Fødevarer 11% Andre industrivarer 41% Anm.: Transport indeholder også bunkring og operationel leasing. Den samlede eksport i var 956,4 mia. kr. 1 Bemærk: Alle tal vedrørende er opregnede tal på baggrund af statistik for de 4 kvartaler i. Kvartalsstatistikken foreligger alene på et mindre detaljeringsniveau end årsstatistikken, men er opregnet til årsstatistikkens detaljeringsniveau med antagelse af konstante andele ift. året før. Sagsnr.:

2 Billedet er tilsvarende for importen her udgjorde tjenestehandel ca. 4 pct. af den samlede import, og transporttjenester udgjorde den overvejende del på 23 procentpoint. For importen havde handlede tjenester i en lidt større betydning end for eksporten de udgjorde 11 procentpoint af den samlede import. Handlede tjenester 11% Andre varerelaterede tjenester 1% Rejser 6% Import i Energi 5% Fødevarer 7% Transport 23% Råvarer 2% Andre industrivarer 45% Anm.: Transport indeholder også bunkring og operationel leasing. Den samlede eksport i var 872,8 mia. kr. I blev der eksporteret tjenester for 354 mia. kr., mens der blev importeret for 351 mia. kr. Der var således et nettooverskud i forhold til udlandet på 4 mia. kr. Tjenestehandlen vokser hurtigere end varehandlen 1. Tjenestehandlen bliver stadig vigtigere Eksporten af tjenester er steget med ca. 4 pct., mens importen er steget med ca. 5 pct. siden 25. Væksten i handlen med tjenester har været væsentligt større end væksten i handlen med varer. Vareeksporten og vareimporten er til sammenligning steget med henholdsvis 9 pct. og 7 pct. i samme periode. 2 Udvikling i dansk eksport Sæsonkorrigerede kvartalstal Indeks 2=1 Indeks 2= Varer Tjenester Rejser Kilde: Danmarks Statistik 2 I 25 udgjorde tjenesteydelser 34 pct. af den samlede eksport. 2

3 Mærsk opkøb hæver tjenestehandlen Udviklingen i eksporten af tjenester og rejser har haft nogenlunde samme trend som eksporten af varer med et par markante undtagelser. Det drejer sig om Mærsks opkøb af Sealand i 1999 og P.O. Nedlloyd i 25, der giver enkelte store stigninger i tjenesteeksporten. Desuden påvirkes eksporten af tjenester af de svingende fragtrater, der i høj grad modvirkes i importen og gør, at udsvingene i eksporten ser mere dramatiske ud, end de reelt er, eftersom der er store udgifter forbundet med denne indtjening. Mellem 75 pct. og 8 pct. af den samlede tjenestehandel vedrører transport, andre varerelaterede tjenester og rejser. Det er således kun de resterende 2-25 pct. af tjenestehandlen, der er handel med egentlige tjenesteydelser. Udenrigshandel med tjenester Eks Im Netto Eks Im Netto Eks Im Netto Eks Im Netto Varerelateret Ikke varerelateret Rejser Samlet Import af tjenesteydelser Ikke vare-relateret Vare-relateret Anm.: Indspillede medier er medregnet. USA og Tyskland dominerer både import og eksport Det største eksportland for tjenester 3 er USA, der primært er baseret på transporttjenester. Udover USA er de største samhandelspartnere vores nabolande, hvor den største eksport sker til Tyskland. Billedet af, at det er USA og vores nabolande, der dominerer, går i nogen grad igen på importsiden, hvor det dog er Tyskland, der er vores største samhandelspartner. USA indtager andenpladsen og Spanien erstatter Norge blandt de fem største samhandelspartnere. Mere end halvdelen af importen fra Spanien stammer fra rejser, hvoraf ferierejser udgør hovedparten. 3 I de landefordelte opgørelser er bunkring og indspillede medier ikke medtaget. 3

4 største eksportlande Anm.: rangorden. 5 største importlande Anm.: rangorden. Store udsving grundet oliepriser og fragtrater 2. Varerelaterede tjenester Nettoeksporten af varerelaterede tjenester har haft store udsving i de senere år og har ligget mellem 2 og 4 mia. kr. De store udsving, der har været i perioden, skyldes i høj grad, at der har været svingende udgifter til bunkring, der kan forklares med de svingende oliepriser samt med, at eksporten af varerelaterede tjenester er faldet mere end importen af samme. Eksport og import af varerelaterede tjenester Type, mia. kr. Eks Im Eks Im Eks Im Eks Im Transport 238,1 171,9 168,4 136, 26,1 147,9 214,1 159,6 Søtransport 194,4 137,4 139,7 18,5 176,5 118,1 182,8 127,9 Lufttransport 2,5 12,1 13,6 11, 13,5 11,1 14,7 12,1 Anden transport (end sø- og luft) 23,2 22,4 15,1 16,5 16,1 18,6 16,6 19,6 Bunkring 43,4 25, 3,4 42,2 Operationel leasing 1,6 8,5 1,9 7,1 3, 7,3 3,3 7,2 Varetilknyttede tjenester 21,3 4,3 19, 3,9 22,3 4,4 24,2 4,4 Varerelaterede tjenester 261, 228,1 189,4 171,9 231,4 19, 241,6 213,4 Søtransporten dominerer Transporttjenester På både eksport- og importsiden er tjenestehandlen med udlandet domineret af transporttjenester. Søtransporten er den klart vigtigste transporttjeneste og udgjorde i 85 pct. af 4

5 eksporten og 8 pct. af importen af transporttjenester. Den samlede eksport af transport var i 214,1 mia. kr. Ejerskab til transportmiddel afgør afsenderland for transport Eksport af transportydelser er generelt behandlet anderledes end anden eksport. Eksport er normalt salg fra et dansk placeret selskab til udlandet, hvor det solgte eller en dansk ansat passerer den danske grænse. Salg fra udenlandske datterselskaber er ikke dansk eksport. F.eks. er det ikke dansk eksport, når en dansk virksomhed opretter en filial i udlandet med henblik på at levere serviceydelser i udlandet. For transporten er det ejerskabet af transportmidlet, der afgør om det er dansk eksport. Indtjening fra eksempelvis danske skibe, der sejler i fast rutefart mellem Asien og Nordamerika, indgår således i dansk eksport. Den største post inden for søtransport er søgodstransport. Danske skibe sejlede i ca. 173 mia. kr. hjem til Danmark. Der er dog store omkostninger forbundet med denne eksport. Import af hjælpevirksomhed til søtransporten 4, operationel leasing, bunkringsudgifter og leje af skibe med besætning bør modregnes. Nettoindtægterne for eksporten af søgodstransport var 18 mia. kr. i 5. Skøn for indtjening for søgodstransport Type, mia. kr. Søgodstransport 19,5 132,7 167,1 173,1 - Hjælpevirksomhed 68,3 54,2 59,5 64,9 - Operationel leasing 6,9 5,9 6,2 6,2 - Leje af skibe med besætning 54, 42,8 45,5 48, - Bunkring 35,5 2,7 26, 36, Skønnet indtjening 25,8 9,1 29,8 18, Anm.: Operationel leasing og bunkring er beregnet ud fra søtransportens andel af den samlede transport. Leje af skibe med besætning er beregnet som udgifter til søgodstransport fratrukket fragt på indførte varer. Der har de senere år været store udsving i indtjeningen for skibsfart. En stor del af forklaringen er, at det ikke har været muligt, at justere fragtraterne i samme tempo som udsvingene i oliepriserne. Det er bemærkelsesværdigt, at posten leje af skibe med besætning ikke er faldet mere, end tilfældet er, når søgodstransporten faldt med knap 6 mia. kr. fra til. Forklaringen på dette skal formentlig findes i, at der er indgået længerevarende lejekontrakter, som det ikke har været muligt at opsige, 4 I hjælpevirksomhed til søtransport indgår blandt andet lastning og losning, opmagasinering, emballering og anden godshåndtering samt havnepenge. 5 I var den samlede bruttoværditilvækst for skibsfart ifølge nationalregnskabet 3,4 mia. kr., hvilket harmonerer rimeligt med ovenstående skøn for indtjeningen fra søgodstransport på 29,8 mia. kr. i. Søgodstransport udgør langt hovedparten af skibsfarten. 5

6 og at man dermed har været tvunget til denne udgift, selv om kapaciteten ikke er blevet udnyttet. Mens søtransporten stort set kun er godstransport på eksportsiden, er ca. 51 pct. af søtransporten hjælpevirksomhed for importen, og ca. 49 pct. er godstransport, hvoraf en meget stor andel skønnes at være forbundet med leje af skibe med bemanding. Et godt stykke mere end halvdelen af de importerede søtransporttjenester er altså forbundet med den store danske eksport af søtransporttjenester. Samlet set er udgifterne for søgodstransport ikke i nær samme størrelsesorden som indtægterne. Importen af søgodstransport var på knap 15 mia. kr. i. Når eksportindtægterne fra hjælpevirksomhed og operationel leasing fratrækkes 6, er den samlede import af søgodstransport 4 mia. kr. Skøn for udgifter til søgodstransport Type, mia. kr. Søgodstransport 14,9 11,3 12,9 14,7 - Hjælpevirksomhed 1,8 5,4 7,7 8,1 - Operationel leasing 1,3 1,5 2,4 2,6 Skønnede udgifter 11,8 4,3 2,8 4, Anm.: Udgifter til godstransport er sat til udgifter til fragt i forbindelse med indførte varer. Operationel leasing er beregnet ud fra søtransportens andel af den samlede transport. Nettoindtjeningen for skibsfart er hermed på 14 mia. kr. i, mens den i lå på 27 mia. kr. Den store forskel findes primært i udgiften til bunkring, hvor der har været en signifikant stigning på 1 mia. kr. Udover søtransporten, som udgør ca. 8 pct. af både importen og eksporten af transporttjenester, er den resterende handel primært baseret på flytransport og vejtransport. Samlet set har transporttjenesterne, inklusiv operationel leasing og bunkring, bidraget med et nettooverskud på ca. 1 mia. kr. i. Dette er et fald siden 25, hvor nettoeksporten var ca. 29 mia. kr. 6 Bunkring optræder kun som import. 6

7 Pct Eksport af transporttjenester, ekskl. bunkring og operationel leasing Lufttransport Anden transport Søtransport Anm.: Samlet eksport for transport var 214,1 mia. kr. i. Den overvejende del af anden transport er vejtransport. De største samhandelspartnere for eksporten af transport er USA, Sverige, Tyskland, Kina og Storbritannien. Trods et markant fald fra til er USA forsat den klart største aftager af danske eksporttjenester, og der har været en støt stigning i såvel som. 5 største eksportlande, transport Anm.: Samlet eksport for transport var 214,1 mia. kr. i. rangorden. For importen af transporttjenester er det de samme lande der udgør top 5, men billedet er en smule anderledes. Importen fra Tyskland overstiger importen fra USA, men hvis væksten i importen fra USA forsætter, vil den indenfor få år være større end importen fra Tyskland. Importen fra Kina har oplevet en svag, men stabil fremgang de seneste fire år. Denne fremgang til trods ligger importen fra Kina stadig et pænt stykke under Sverige og Storbritannien og langt under det niveau Tyskland og USA ligger på. 7

8 5 største importområder, transport Anm.: Samlet import for transport var 159,6 mia. kr. i. rangorden. Importen af operationel leasing 7 er stærkt afhængig af transportsektoren og er således faldet fra godt 11 mia. kr. i 26 til 7,2 mia. kr. i. Her foregår ca. 41 pct. af leasingen i USA, mens Storbritannien og Tyskland tegner sig for hhv. 13 og 12 pct. af leasingen. De tre største samhandelspartnere tegner sig således for 65 pct. af den samlede import af operationel leasing. Varetilknyttede tjenester Varetilknyttede tjenester består af to poster merchanting 8 og provisioner. Merchanting er speciel, da denne post pr. definition kun er en eksporttjeneste. Provisioner er betaling for formidlingstjenester i relation til handel med varer eller tjenester, der ikke indgår under de specifikke tjenester. Der eksporteres mest til Tyskland, hvor merchanting med en andel på 86 pct. udgør klart hovedparten af denne eksport. Derudover er det bemærkelsesværdigt, at eksporten til Belgien af varetilknyttede tjenester har oplevet en markant stigende tendens de senere år. Her er det specielt indenfor merchanting, der har været fremgang, mens provisionerne har været stort set uændrede og ligger på et ganske beskedent niveau. 7 Leje af transportmateriel (eksempelvis skibe, fly, jernbanevogne) uden besætning og andet udstyr uden bemanding. 8 Merchanting er handel med varer som købes af og sælges til udenlandske modparter, og ikke i mellemtiden passerer en dansk grænse (undtagen hvis varen er i transit). 8

9 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 5 største eksportområder, andre forretningstjenester, varetilknyttede tjenester Anm.: Samlet eksport for andre forretningstjenester, varetilknyttede tjenester var 22,3 mia. kr. i. rangorden. For importen af varetilknyttede tjenester indgår som beskrevet ikke merchanting, og der er derfor kun tale om provisioner. Dette er en relativt lille post, på 4,4 mia. kr. samlet for alle lande, hvoraf knap 15 pct. omhandler Tyskland. 3. Handlede tjenester I handlede tjenester indgår kommunikationstjenester, byggeog anlægstjenester, forsikrings-, finansielle-, data- og informationstjenester, royalties og licenser, andre forretnings-, audiovisuelle og offentlige tjenester samt indspillede medier. Handlede tjenester er kendetegnet ved, at der ikke er nogen dominerende tjeneste (som søtransporten for de varerelaterede tjenester). Siden 25 har eksporten af handlede tjenester haft nogenlunde samme stigningstakt som eksporten af de varerelaterede tjenester, men importen er til gengæld ikke steget nær så kraftigt. Der har dog i hele perioden været et underskud indenfor handlede tjenester. Samlet blev der i eksporteret handlede tjenester for 79 mia. kr., mens der blev importeret tjenester for 84 mia. kr. Det svarer til en nettoimport på 5 mia. kr. 9

10 Eksport og import af ikke varerelaterede tjenester Type, mia. kr. Eks Im Eks Im Eks Im Eks Im Kommunikationstjenester 4,5 4,7 3,2 3,7 3, 3,7 3,2 4,4 Bygge- og anlægstjenester 1,3 1,4 2, 1,1 2, 1,1 1,8 4, Forsikringstjenester 2,3 1,3 1,8 2,9 1,1 3,2 1,5 2,9 Finansielle tjenester 2,7 1,7 3,2 2, 3,6 2,2 4, 2, Data- og informationstjenester 8,1 1,2 9,3 9,2 11, 11,3 1,8 11,9 Royalties og licenser 14,1 8,9 15,6 9, 13,3 8,3 14,3 8,5 Andre forretningstjenester, øvrige forretningsrådgivnings- og tekniske tjenester 36,1 41,3 32, 36,1 31,8 37,9 34,5 37,7 Audiovisuelle tjenester samt tjenester ifm. uddannelse, sundhed, kultur og rekreation 2,7 9, 3,4 6,1 3,6 5,8 3, 5,7 Offentlige tjenester 5,1 5,3 5,7 6,4 7, 7,7 4,4 4,7 Indspillede medier 1,7 2,7 1,4 2,8 1,4 2,6 1,4 2,5 Ikke varerelaterede tjenester 78,7 86,5 77,5 79,4 77,9 83,7 79, 84,3 Eksporten af handlede tjenester er fordelt på relativt mange lande, hvor eksporten til Sverige og USA dog er en smule større end til de øvrige væsentlige samhandelspartnere. Importen af ikke varerelaterede tjenester er mere koncentreret på færre lande, hvor de største samhandelspartnere er Storbritannien, USA og Sverige. Kommunikationstjenester Kommunikationstjenester omhandler post- og kurértjenester samt telekommunikationstjenester. Mellem 8 pct. og 9 pct. af kommunikationstjenesterne omhandler telekommunikationstjenester. De største samhandelspartnere er vores nabolande med Sverige som den største aktør. Det er en naturlig konsekvens af, at det er vores nabolande, vi rejser mest til og de lande, der kommer flest turister fra. Mia. kr 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, 5 største eksportlande, kommunikationstjenester Anm.: Samlet eksport for kommunikationstjenester var 3,2 mia. kr. i. rangorden. 1

11 5 største importområder, kommunikationstjenester Mia. kr 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, Anm.: Samlet import for kommunikationstjenester var 4,4 mia. kr. i. rangorden. Det er bemærkelsesværdigt, at De Forenede Arabiske Emirater har oplevet en markant stigning og nu er blandt de lande, der importeres flest kommunikationstjenester fra. Forklaringen skal findes i posten telekommunikation, der er steget voldsomt i 27 og især i. Data- og informationstjenester Datatjenester dækker blandt andet over rådgivning om og installation af hard- og software, databehandling, web-page tjenester og udvikling af kundespecifikke programmer. Informationstjenester omhandler nyheder, fotos og artikler til medierne samt databasevirksomhed, lagring af data, webportaler og individuelle abonnementer på aviser og tidsskrifter. Både for importen og eksporten tegner datatjenester sig for mere end 9 pct. af data- og informationstjenesterne. Sverige er den største samhandelspartner med mere end 2 pct. af den samlede handel på området, både hvad angår importen og eksporten. 2,5 5 største eksportområder, data- og informationstjenester 2, 1,5 1,,5, Anm.: Samlet eksport for data- og informationstjenester var 1,8 mia. kr. i. rangorden. 11

12 Der har været en markant fremgang i importen af data- og informationstjenester fra USA siden. Denne stigning skyldes formentlig, at der i denne periode er opstået et marked for apps til smartphones og tablets, der langt hen af vejen er domineret af Google s Android og Apple, der begge er amerikanske virksomheder. Dette understøttes af, at denne post til og med lå i underkanten af 1 mia. kr. og i løbet af de seneste tre år er blevet fordoblet og i udgør godt 2 mia. kr. 5 største importområder, data- og informationstjenester 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Anm.: Samlet import for data- og informationstjenester var 11,9 mia. kr. i. rangorden. Royalties og licenser I denne post indgår franchising og royalties fra registrerede varemærker, royalties og licensbetalinger i forbindelse med film, tv, radio og lydproduktion samt andre royalties og licensbetalinger. Dette er en post med forholdsvis stor volatilitet mellem de forskellige lande. Således er USA rykket fra en relativt beskeden betydning for dansk eksport til at være største aftager, mens Sydkorea er faldet markant. Royalties og licensers andel af den samlede tjenestehandel er dog forholdsvis konstant i omegnen af 3 pct. for både import og eksport. 12

13 5 største eksportlande, royalties og licenser 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Anm.: Samlet eksport for royalties og licenser var 14,3 mia. kr. i. rangorden. For importen er USA den helt store samhandelspartner, og mellem 3 pct. og 4 pct. af den danske import kommer fra USA. En stor del af denne import består af franchisebutikker på licens fra de store amerikanske kæder samt dansk fremstilling af amerikanske mærkevarer. 5 største importområder, royalties og licenser 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Anm.: Samlet import for royalties og licenser var 8,5 mia. kr. i. rangorden. Øvrige forretnings-, rådgivnings- og tekniske tjenester Denne post dækker blandt andet over forsknings- og udviklingstjenester, arkitekt-, ingeniør- og andre tekniske tjenester samt tjenester mellem tilknyttede virksomheder. Den samlede eksport var knap 32 mia. kr. i. Det svarer til en stigning på knap 6 pct. i forhold til 25. Forsknings- og udviklingstjenester udgør 5 mia. kr. Finland og USA er de to største aftagere og udgør tilsammen 72 pct. af eksporten. 13

14 5 største eksportområder, øvrige forretnings- rådgivnings- og tekniske tjenester 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Anm.: Samlet eksport for øvrige forretnings- rådgivnings- og teknisketjenester var 31,8 mia. kr. i. rangorden. Der eksporteres arkitekt-, ingeniør- og andre tekniske tjenester for ca. 8 mia. kr. Dette er tjenester, der eksporteres til et bredt spektrum af lande. Således aftager de ti største samarbejdspartnere blot ca. 56 pct. af den samlede eksport. Det største samarbejdsland er USA, som importerer tjenester for ca. 1,2 mia. kr. Eksporten af juridiske-, revisions- og rådgivningstjenester ligger i omegnen af 3 mia. kr. og går primært til vores nabolande samt USA. Juridiske tjenester og virksomhedsrådgivning udgjorde i hver 1,3 mia. kr., mens bogførings- og revisionstjenester samt skatterådgivning med,7 mia. stod for en mere beskeden andel af eksporten. Tjenester mellem tilknyttede virksomheder dækker over tjenester, som ikke umiddelbart kan placeres i andre tjenestekategorier. Det kan eksempelvis være datterselskabers bidrag til driftsudgifter (planlægning, organisering og tilsyn) og refusion af udgifter, som moderselskabet har afholdt. Der blev i eksporteret tjenester mellem tilknyttede virksomheder for ca. 1 mia. kr. De største købere af danske tjenester er vores nabolande, der også er de lande, hvor der er flest danske datterselskaber og filialer. Mere end 5 pct. af tjenesterne mellem tilknyttede virksomheder eksporteres til Sverige, Norge og Storbritannien. Den samlede import vedrørende øvrige forretnings-, rådgivnings- og tekniske tjenester udgjorde ca. 38 mia. kr. i. Af disse 38 mia. kr. importeres ca. 19 pct. fra Storbritannien, mens Sverige og dernæst USA er de næststørste samhandelspartnere. 14

15 5 største importområder, øvrige forretnings- rådgivnings- og tekniske tjenester 1, 8, 6, 4, 2,, Anm.: Samlet import for øvrige forretnings- rådgivnings- og teknisketjenester var 37,9 mia. kr. i. rangorden. Der blev i importeret juridiske-, revisions- og rådgivningstjenester for ca. 4 mia. kr. Heraf udgør virksomhedsrådgivning ca. 58 pct. Omkring 19 pct. af virksomhedsrådgivningen importeres fra Storbritannien. Der importeres primært reklame, markedsanalyse og meningsmålinger fra Storbritannien og Sverige. Sammenlagt kommer knap 3 pct. af den samlede import på 4,1 mia. kr. fra disse to lande. Der blev i importeret forsknings- og udviklingstjenester for godt 5 mia. kr. Heraf stammer 39 pct. fra Storbritannien, mens importen fra USA og Tyskland bringer andelen fra disse lande op på knap 66 pct. Altså en tjeneste, hvor importen er koncentreret på relativt få lande. Importen fra arkitekt-, ingeniør- og andre tekniske tjenester løb i op på knap 8 mia. kr. Fra år til år er der relativt store forskelle landene imellem, mens det samlede niveau har taget et par hop igennem perioden og nu har stabiliseret sig omkring 7,5 mia. kr. Dette hænger sammen med, at importen blandt andet er knyttet op på byggeprojekter, og derfor til dels er store enkeltstående tjenester. Øvrige forretningstjenester er en slags rodekasse, hvor en del forskellige tjenesteydelser er samlet. Den omfatter blandt andet personalerekruttering, sikkerheds- og efterforskningstjenester, oversættelse og tolkning, fotografering og rengøring af bygninger. I blev der importeret for knap 4 mia. kr. øvrige forretningstjenester. Blandt øvrige forretningstjenester er der forholdsvis stor volatilitet både landene imellem og i det samlede importerede beløb (det var ca. 5,6 mia. kr. i 25). De største samhandelspartnere i var Sverige, Tyskland og Grønland. 15

16 Audiovisuelle tjenester samt tjenester ifm. uddannelse, sundhed, kultur og rekreation Den største samhandel med udlandet vedrørende disse tjenester omhandler import af audiovisuelle tjenester. Det omfatter produktion af film og video, radio- og fjernsynsprogrammer, musikindspilning samt afgifter for distribution af audiovisuelle produkter og afgifter for adgang til kabel-tv. Der blev importeret audiovisuelle tjenester for 5,7 mia. kr. i. Det er en tjeneste, som er koncentreret på forholdsvis få lande. Således blev ca. 67 pct. importeret fra Storbritannien, Sverige og USA i. Det er også de lande, hvor en stor del af de i Danmark viste tv-programmer og film stammer fra. Eksporten af audiovisuelle tjenester samt tjenester ifm. uddannelse, sundhed, kultur og rekreation er ikke nær så stor der blev blot eksporteret tjenester for 3 mia. kr. i. Vores nabolande er de største importører, hvilket igen hænger sammen med, at det er de lande, der aftager flest danske tvprogrammer og film. Offentlige tjenester Offentlige tjenester omfatter transaktioner, som ambassader, konsulater, militære enheder og internationale organisationer har i de lande, hvor de er beliggende. Eksporten, der samlet udgør godt 4 mia. kr., er domineret af EU-institutioner beliggende i Danmark. Disse tegner sig for knap 25 pct. af eksporten. Udover EU-institutionerne er der ikke nogen lande, der har en stor andel af eksporten, hvilket hænger sammen med, at omkostningerne ved at være repræsenteret i Danmark er forholdsvis ensartet for de forskellige lande. Importen af offentlige tjenester udgør knap 5 mia. kr. Der anvendes flest midler på repræsentation i USA. Der er dog stor spredning i Danmarks repræsentation i udlandet, og der anvendes sammenlagt flest midler i de mindre udviklede lande. Resterende tjenester Bygge- og anlægstjenester, forsikringstjenester og finansielle tjenester tegner sig samlet set for mindre end 3 pct. af den samlede tjenestehandel for både import og eksport. 4. Rejser 9 For rejser er der en eksport på ca. 33 mia. kr. og en import på ca. 53 mia. kr., hvilket svarer til en nettoimport på ca. 2 mia. kr. i. Rejser er delt op på ferierejser og forretningsrejser, 9 Danskernes forbrug i udlandet og udenlandsk forbrug i Danmark. 16

17 hvor ferierejser tegner sig for ca. ¾-dele af eksporten og den overvejende del af nettoimporten. Grænsehandel og populære rejsemål dominerer En stor del af ferierejserne er grænsehandel. For importen kommer det især til udtryk i handlen med Tyskland, som langt overstiger importen fra andre lande. Derudover præges importen af ferierejser til udlandet, hvilket indebærer, at Sverige hvor mange har sommerhus, og Spanien, Frankrig og Italien, som er store rejsemål for danskerne, er blandt de største importlande for rejsetjenester. Der eksporteres mest til Tyskland, hvilket i høj grad er trukket af udleje af sommerhuse og forbrug forbundet hermed. Grænsehandlen slår også igennem på eksportsiden, hvor eksporten til Sverige og Norge også er ganske stor. Mia største eksportlande, rejser Anm.: Samlet eksport for rejser var 33,1 mia. kr. i. rangorden. Mia største importområder, rejser Tyskland Spanien Sverige Italien Frankrig Anm.: Samlet import for rejser var 53 mia. kr. i. rangorden. 17

Den 17. september 2013. Af cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) analyse stud. polit. Jesper Meidahl Petersen (jemp@di.dk)

Den 17. september 2013. Af cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) analyse stud. polit. Jesper Meidahl Petersen (jemp@di.dk) Den 17. september 213 Af cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) analyse stud. polit. Jesper Meidahl Petersen (jemp@di.dk) Handel med tjenester er en vigtig del den danske eksport og import, idet tjenestehandelen

Læs mere

Dansk tjenestehandel med udlandet

Dansk tjenestehandel med udlandet DI Den 8. april 214 JEMP Dansk tjenestehandel med udlandet Af cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) analyse stud. polit. Jesper Meidahl Petersen (jemp@di.dk) Handel med tjenester er en vigtig del den danske

Læs mere

Tjenesteundersøgelse - forsikringsselskaber og pensionskasser

Tjenesteundersøgelse - forsikringsselskaber og pensionskasser Ændringer til adressen skrives i bemærkningsfeltet på sidste side i hæftet Tjenesteundersøgelse - forsikringsselskaber og pensionskasser Vejledning Betalingsbalancen skal registrere alle transaktioner

Læs mere

Tjenesteundersøgelse 1814-01 B

Tjenesteundersøgelse 1814-01 B Ændringer til adressen skrives i bemærkningsfeltet på sidste side i hæftet Tjenesteundersøgelse Vejledning Betalingsbalancen skal registrere alle transaktioner mellem Danmark og Danmarks Statistiks ansvar

Læs mere

Serviceerhvervene er afgørende for eksporten

Serviceerhvervene er afgørende for eksporten Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 JULI 2017 Serviceerhvervene er afgørende for eksporten Eksporten af service er i kraftig vækst, og betydningen for dansk økonomi er stigende. Næsten

Læs mere

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Dansk eksport når ikke så langt ud i verden som eksporten fra mange

Læs mere

INDHOLD INDLEDNING... 2 VIGTIGE BEGREBER OG AFGRÆNSNINGER... 3 FORDELING PÅ TJENESTER...

INDHOLD INDLEDNING... 2 VIGTIGE BEGREBER OG AFGRÆNSNINGER... 3 FORDELING PÅ TJENESTER... INDHOLD INDLEDNING... 2 VIGTIGE BEGREBER OG AFGRÆNSNINGER... 3 FORDELING PÅ TJENESTER... 4 200. VARETILKNYTTEDE TJENESTER... 4 201. TRANSPORTTJENESTER... 4 SØTRANSPORT... 4 LUFTTRANSPORT... 5 JERNBANETRANSPORT...

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Dansk udenrigshandel står stærkt

Dansk udenrigshandel står stærkt Hovedpointer Dansk udenrigshandel klarer sig godt, hvilket blandt andet afspejler sig i et solidt overskud på betalingsbalancen og handelsbalancen. En dekomponering af betalingsbalancen viser, at en stor

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen

Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen Pres på eksport fortsat gigantiske betalingsbalanceoverskud Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen Dansk eksport har været under pres de seneste kvartaler. En sammenligning

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Udenrigsøkonomisk Analyse: Udviklingstendenser i den indonesiske økonomi. Udenrigsøkonomisk Analyseenhed

Udenrigsøkonomisk Analyse: Udviklingstendenser i den indonesiske økonomi. Udenrigsøkonomisk Analyseenhed Udenrigsøkonomisk Analyse: Udviklingstendenser i den indonesiske økonomi Udenrigsøkonomisk Analyseenhed Sammenfatning: Den overordnede økonomiske situation og udvikling Med et BNP på 889,8 mia. USD var

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2014

Status på udvalgte nøgletal december 2014 Status på udvalgte nøgletal december 214 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi voksede ifølge foreløbige nationalregnskabstal med,5 pct. fra

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE I var Danmarks eksport af energiteknologi og -service 83,8 mia. kr., hvilket er et fald i forhold til 215 på 1,1 pct. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,8 pct.

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Dansk velstand undervurderet med op til 35 mia. kr.

Dansk velstand undervurderet med op til 35 mia. kr. Dansk velstand undervurderet med op til 35 mia. kr. Danmarks Statistik har i oktober revideret opgørelsen af betalingsbalancens løbende poster med 28 mia. kr. i 214. Samtidig har man proklameret, at der

Læs mere

Betalingsbalancen 2008:1. Betalingsbalancen

Betalingsbalancen 2008:1. Betalingsbalancen Betalingsbalancen 2008:1 Betalingsbalancen 2006 1. Indledning Ny statistik Del af nationalregnskabet Tidligere opgørelser Spejlstatistik Foreløbige tal Denne publikation indeholder nye tal for Grønlands

Læs mere

Masser af eksport i service

Masser af eksport i service Masser af eksport i service AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Eksport er godt, og eksport skal der til, for at samfundsøkonomien på sigt kan hænge sammen. Eksport forbindes oftest

Læs mere

LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT

LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT November 2002 Af Jakob Legård Jakobsen Resumé: LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT Ledigheden har været svagt stigende siden årsskiftet. I september måned steg ledigheden dog markant. Stigningen udgjorde næsten

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

51,4 mia. kr. 52,5 mia. kr. 17,5 15,5

51,4 mia. kr. 52,5 mia. kr. 17,5 15,5 Notat Den danske modebranche er en vigtig eksportsektor og giver job til et stort antal danskere. Selvom de statistiske opgørelser for 4. kvartal 2014 endnu ikke foreligger, har 2014 indtil nu været et

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2015

Status på udvalgte nøgletal februar 2015 Status på udvalgte nøgletal februar 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Endnu en måned med blandet udvikling i de forskellige nøgletal fortæller,

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2014

Status på udvalgte nøgletal marts 2014 Status på udvalgte nøgletal marts 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling 213 blev ikke et jubelår for Danmark hvad angår økonomisk vækst. Den første foreløbige opgørelse

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juni 2014

Status på udvalgte nøgletal juni 2014 Status på udvalgte nøgletal juni 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I første kvartal af 214 voksede det danske bruttonationalprodukt med,9 procent i

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2011

Status på udvalgte nøgletal april 2011 Status på udvalgte nøgletal april 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Faldende ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed faldt i februar med 2.9 fuldtidspersoner i forhold

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 I 2015 var Danmarks eksport af energiteknologi 71,4 mia. kr., hvilket er et fald på 3,9 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,1 pct. af den

Læs mere

På 20 år: flere leverer offentlig service

På 20 år: flere leverer offentlig service DI ANALYSE september 216 På 2 år: 11. flere leverer offentlig service Til næste år der kun råd til en meget lille eller slet ingen vækst i det offentlige forbrug. Dette vil sandsynligvis føre til færre

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2015

Status på udvalgte nøgletal april 2015 Status på udvalgte nøgletal april 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De indkomne økonomiske nøgletal i 215 peger i retning af, at dansk økonomi forsat

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2015

Status på udvalgte nøgletal december 2015 Status på udvalgte nøgletal december 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men det ser dog indtil

Læs mere

Stor stigning i danske fremstillingsvirksomheders salg af varer i udlandet

Stor stigning i danske fremstillingsvirksomheders salg af varer i udlandet 1. oktober 16 16:16 Stor stigning i danske fremstillingsvirksomheders salg af varer i udlandet Af Caroline Bo og Søren Burman Med globaliseringen har danske virksomheder i stigende grad organiseret deres

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT DANMARKS REDERIFORENING ÆNDRET BEREGNING AF BETALINGSBALANCEEFFEKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Oprindelig

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

FAQ Udenrigshandel med tjenester

FAQ Udenrigshandel med tjenester FAQ Udenrigshandel med tjenester INDHOLD Generelt... 2 Varer som ikke passerer grænsen til Danmark... 3 Fakturering... 4 Kreditnota... 5 Transport... 6 Rejser... 7 Forsikringer... 8 Bygge- og Anlæg...

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 3. MARTS 216 INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 21 FOR FØRSTE GANG I FEM ÅR STIGER LØNNEN MERE I DANMARK END I UDLANDET INDEN FOR FREMSTILLING I udlandet steg lønnen 1,9 pct. inden for fremstilling

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 2 215 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER Juni 216 FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER AF CHEFKONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK OG ANALYTIKER STANISLAV STANCHEV, STAN@DI.DK Danske virksomheder er blandt de bedste i verden til at vinde FN-kontrakter

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

STIGENDE IMPORT FRA KINA

STIGENDE IMPORT FRA KINA 15. september 5/TP Af Thomas V. Pedersen Resumé: STIGENDE IMPORT FRA KINA Den relativ store og voksende import fra Kina samt et handelsbalanceunderskud over for Kina på ca. 1 mia.kr. fører ofte til, at

Læs mere

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN Modeeksport for 27,4 mia. kr. Dansk modeeksport har længe oplevet en gunstig udvikling.

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion DI Analysepapir, november 2013 Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk Gennem de sidste

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014 Status på udvalgte nøgletal oktober 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Forventningerne til dansk økonomi synes desværre at være drejet i mere negativ

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Hvad er dansk vareeksport i betalingsbalancen?

Hvad er dansk vareeksport i betalingsbalancen? November 2016 Udenrigsøkonomi Hvad er dansk vareeksport i betalingsbalancen? Eksport i udenrigshandelsstatistikken er hovedsagelig baseret på varer, der passerer den danske grænse, mens eksport i betalingsbalancen

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Danmark en åben økonomi

Danmark en åben økonomi 6 Tema Danmark en åben økonomi Af Preben Etwil og Thomas Lungholt (red.) Dansk velstand afhænger af omverden Danske butikker fyldt med udenlandske varer Import og eksport hænger sammen Indledning Danmark

Læs mere

Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks

Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks 143 Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks Erik Haller Pedersen og Mikkel Plagborg-Møller, Økonomisk Afdeling Indledning Nationalbanken offentliggør løbende et indeks over udviklingen

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2012

Status på udvalgte nøgletal april 2012 Status på udvalgte nøgletal april 212 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi ikke entydig gunstig udvikling I løbet af den seneste måned har flere vigtige nøgletal udviklet

Læs mere

DANSK ØKONOMI FØLGER EUROZONEN TÆTTEST

DANSK ØKONOMI FØLGER EUROZONEN TÆTTEST NOTAT DANSK ØKONOMI FØLGER EUROZONEN TÆTTEST Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME De danske konjunkturer følger de europæiske i mod- og medgang, og Danmark ligger

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Produktivitetsudviklingen

Produktivitetsudviklingen Den 22. juli 2014 KR Produktivitetsudviklingen Af Cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Væksten i den danske produktivitet har siden 1995 været utilfredsstillende. Det har den også været i de senere år

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Rederiernes valutaindtjening

Rederiernes valutaindtjening 67 Rederiernes valutaindtjening Anders Ejstrup og Caroline Bindslev, Statistisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Søtransport har de senere år spillet en stigende rolle for Danmarks eksport og import.

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

7. Udenrigshandel og betalingsbalance

7. Udenrigshandel og betalingsbalance 7. Udenrigshandel og betalingsbalance Vækst i verdenshandel Vækst i verdenshandel større end gns vækst i BNP liberalisering af verdenshandel begrænsning i handelshindringer valutarestriktioner ophævet

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Hvor stor er dansk eksport og hvem er vores samhandelspartnere?

Hvor stor er dansk eksport og hvem er vores samhandelspartnere? 20. december 2017 2017:21 Hvor stor er dansk eksport og hvem er vores samhandelspartnere? Af Caroline Bo, Søren Burman, Casper Winther og Peter Rørmose Jensen 1 I løbet af de seneste årtier er det blevet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2011

Status på udvalgte nøgletal februar 2011 Status på udvalgte nøgletal februar 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stabil bruttoledighed I december var der 167.1 bruttoledige, når der korrigeres for sæsonudsving, svarende

Læs mere