Kortlægning af dansk tjenestehandel med udlandet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af dansk tjenestehandel med udlandet"

Transkript

1 DI Marts 212 Kortlægning af dansk tjenestehandel med udlandet Af stud. polit. Jesper Meidahl Petersen og cheføkonom Klaus Rasmussen Handel med tjenester er en vigtig del den danske eksport og import, idet tjenestehandelen udgør omkring 4 pct. af såvel eksport som import. Trods dette er der oftest fokus på vareeksporten. Denne analyse kortlægger tjenestehandlen. Tjenester udgør ca. 4 af samlet handel I blev der eksporteret varer og tjenester for 956 mia. kr., mens der blev importeret for 872 mia. kr. 1 Tjenestehandlen stod for ca. 37 pct. af den samlede eksport, hvoraf transporttjenester udgjorde 24 procentpoint og handlede tjenester stod for 9 procentpoint. Handlede tjenester 9% Eksport i Rejser 4% Energi 6% Andre varerelaterede tjenester 2% Transport 24% Råvarer 3% Fødevarer 11% Andre industrivarer 41% Anm.: Transport indeholder også bunkring og operationel leasing. Den samlede eksport i var 956,4 mia. kr. 1 Bemærk: Alle tal vedrørende er opregnede tal på baggrund af statistik for de 4 kvartaler i. Kvartalsstatistikken foreligger alene på et mindre detaljeringsniveau end årsstatistikken, men er opregnet til årsstatistikkens detaljeringsniveau med antagelse af konstante andele ift. året før. Sagsnr.:

2 Billedet er tilsvarende for importen her udgjorde tjenestehandel ca. 4 pct. af den samlede import, og transporttjenester udgjorde den overvejende del på 23 procentpoint. For importen havde handlede tjenester i en lidt større betydning end for eksporten de udgjorde 11 procentpoint af den samlede import. Handlede tjenester 11% Andre varerelaterede tjenester 1% Rejser 6% Import i Energi 5% Fødevarer 7% Transport 23% Råvarer 2% Andre industrivarer 45% Anm.: Transport indeholder også bunkring og operationel leasing. Den samlede eksport i var 872,8 mia. kr. I blev der eksporteret tjenester for 354 mia. kr., mens der blev importeret for 351 mia. kr. Der var således et nettooverskud i forhold til udlandet på 4 mia. kr. Tjenestehandlen vokser hurtigere end varehandlen 1. Tjenestehandlen bliver stadig vigtigere Eksporten af tjenester er steget med ca. 4 pct., mens importen er steget med ca. 5 pct. siden 25. Væksten i handlen med tjenester har været væsentligt større end væksten i handlen med varer. Vareeksporten og vareimporten er til sammenligning steget med henholdsvis 9 pct. og 7 pct. i samme periode. 2 Udvikling i dansk eksport Sæsonkorrigerede kvartalstal Indeks 2=1 Indeks 2= Varer Tjenester Rejser Kilde: Danmarks Statistik 2 I 25 udgjorde tjenesteydelser 34 pct. af den samlede eksport. 2

3 Mærsk opkøb hæver tjenestehandlen Udviklingen i eksporten af tjenester og rejser har haft nogenlunde samme trend som eksporten af varer med et par markante undtagelser. Det drejer sig om Mærsks opkøb af Sealand i 1999 og P.O. Nedlloyd i 25, der giver enkelte store stigninger i tjenesteeksporten. Desuden påvirkes eksporten af tjenester af de svingende fragtrater, der i høj grad modvirkes i importen og gør, at udsvingene i eksporten ser mere dramatiske ud, end de reelt er, eftersom der er store udgifter forbundet med denne indtjening. Mellem 75 pct. og 8 pct. af den samlede tjenestehandel vedrører transport, andre varerelaterede tjenester og rejser. Det er således kun de resterende 2-25 pct. af tjenestehandlen, der er handel med egentlige tjenesteydelser. Udenrigshandel med tjenester Eks Im Netto Eks Im Netto Eks Im Netto Eks Im Netto Varerelateret Ikke varerelateret Rejser Samlet Import af tjenesteydelser Ikke vare-relateret Vare-relateret Anm.: Indspillede medier er medregnet. USA og Tyskland dominerer både import og eksport Det største eksportland for tjenester 3 er USA, der primært er baseret på transporttjenester. Udover USA er de største samhandelspartnere vores nabolande, hvor den største eksport sker til Tyskland. Billedet af, at det er USA og vores nabolande, der dominerer, går i nogen grad igen på importsiden, hvor det dog er Tyskland, der er vores største samhandelspartner. USA indtager andenpladsen og Spanien erstatter Norge blandt de fem største samhandelspartnere. Mere end halvdelen af importen fra Spanien stammer fra rejser, hvoraf ferierejser udgør hovedparten. 3 I de landefordelte opgørelser er bunkring og indspillede medier ikke medtaget. 3

4 største eksportlande Anm.: rangorden. 5 største importlande Anm.: rangorden. Store udsving grundet oliepriser og fragtrater 2. Varerelaterede tjenester Nettoeksporten af varerelaterede tjenester har haft store udsving i de senere år og har ligget mellem 2 og 4 mia. kr. De store udsving, der har været i perioden, skyldes i høj grad, at der har været svingende udgifter til bunkring, der kan forklares med de svingende oliepriser samt med, at eksporten af varerelaterede tjenester er faldet mere end importen af samme. Eksport og import af varerelaterede tjenester Type, mia. kr. Eks Im Eks Im Eks Im Eks Im Transport 238,1 171,9 168,4 136, 26,1 147,9 214,1 159,6 Søtransport 194,4 137,4 139,7 18,5 176,5 118,1 182,8 127,9 Lufttransport 2,5 12,1 13,6 11, 13,5 11,1 14,7 12,1 Anden transport (end sø- og luft) 23,2 22,4 15,1 16,5 16,1 18,6 16,6 19,6 Bunkring 43,4 25, 3,4 42,2 Operationel leasing 1,6 8,5 1,9 7,1 3, 7,3 3,3 7,2 Varetilknyttede tjenester 21,3 4,3 19, 3,9 22,3 4,4 24,2 4,4 Varerelaterede tjenester 261, 228,1 189,4 171,9 231,4 19, 241,6 213,4 Søtransporten dominerer Transporttjenester På både eksport- og importsiden er tjenestehandlen med udlandet domineret af transporttjenester. Søtransporten er den klart vigtigste transporttjeneste og udgjorde i 85 pct. af 4

5 eksporten og 8 pct. af importen af transporttjenester. Den samlede eksport af transport var i 214,1 mia. kr. Ejerskab til transportmiddel afgør afsenderland for transport Eksport af transportydelser er generelt behandlet anderledes end anden eksport. Eksport er normalt salg fra et dansk placeret selskab til udlandet, hvor det solgte eller en dansk ansat passerer den danske grænse. Salg fra udenlandske datterselskaber er ikke dansk eksport. F.eks. er det ikke dansk eksport, når en dansk virksomhed opretter en filial i udlandet med henblik på at levere serviceydelser i udlandet. For transporten er det ejerskabet af transportmidlet, der afgør om det er dansk eksport. Indtjening fra eksempelvis danske skibe, der sejler i fast rutefart mellem Asien og Nordamerika, indgår således i dansk eksport. Den største post inden for søtransport er søgodstransport. Danske skibe sejlede i ca. 173 mia. kr. hjem til Danmark. Der er dog store omkostninger forbundet med denne eksport. Import af hjælpevirksomhed til søtransporten 4, operationel leasing, bunkringsudgifter og leje af skibe med besætning bør modregnes. Nettoindtægterne for eksporten af søgodstransport var 18 mia. kr. i 5. Skøn for indtjening for søgodstransport Type, mia. kr. Søgodstransport 19,5 132,7 167,1 173,1 - Hjælpevirksomhed 68,3 54,2 59,5 64,9 - Operationel leasing 6,9 5,9 6,2 6,2 - Leje af skibe med besætning 54, 42,8 45,5 48, - Bunkring 35,5 2,7 26, 36, Skønnet indtjening 25,8 9,1 29,8 18, Anm.: Operationel leasing og bunkring er beregnet ud fra søtransportens andel af den samlede transport. Leje af skibe med besætning er beregnet som udgifter til søgodstransport fratrukket fragt på indførte varer. Der har de senere år været store udsving i indtjeningen for skibsfart. En stor del af forklaringen er, at det ikke har været muligt, at justere fragtraterne i samme tempo som udsvingene i oliepriserne. Det er bemærkelsesværdigt, at posten leje af skibe med besætning ikke er faldet mere, end tilfældet er, når søgodstransporten faldt med knap 6 mia. kr. fra til. Forklaringen på dette skal formentlig findes i, at der er indgået længerevarende lejekontrakter, som det ikke har været muligt at opsige, 4 I hjælpevirksomhed til søtransport indgår blandt andet lastning og losning, opmagasinering, emballering og anden godshåndtering samt havnepenge. 5 I var den samlede bruttoværditilvækst for skibsfart ifølge nationalregnskabet 3,4 mia. kr., hvilket harmonerer rimeligt med ovenstående skøn for indtjeningen fra søgodstransport på 29,8 mia. kr. i. Søgodstransport udgør langt hovedparten af skibsfarten. 5

6 og at man dermed har været tvunget til denne udgift, selv om kapaciteten ikke er blevet udnyttet. Mens søtransporten stort set kun er godstransport på eksportsiden, er ca. 51 pct. af søtransporten hjælpevirksomhed for importen, og ca. 49 pct. er godstransport, hvoraf en meget stor andel skønnes at være forbundet med leje af skibe med bemanding. Et godt stykke mere end halvdelen af de importerede søtransporttjenester er altså forbundet med den store danske eksport af søtransporttjenester. Samlet set er udgifterne for søgodstransport ikke i nær samme størrelsesorden som indtægterne. Importen af søgodstransport var på knap 15 mia. kr. i. Når eksportindtægterne fra hjælpevirksomhed og operationel leasing fratrækkes 6, er den samlede import af søgodstransport 4 mia. kr. Skøn for udgifter til søgodstransport Type, mia. kr. Søgodstransport 14,9 11,3 12,9 14,7 - Hjælpevirksomhed 1,8 5,4 7,7 8,1 - Operationel leasing 1,3 1,5 2,4 2,6 Skønnede udgifter 11,8 4,3 2,8 4, Anm.: Udgifter til godstransport er sat til udgifter til fragt i forbindelse med indførte varer. Operationel leasing er beregnet ud fra søtransportens andel af den samlede transport. Nettoindtjeningen for skibsfart er hermed på 14 mia. kr. i, mens den i lå på 27 mia. kr. Den store forskel findes primært i udgiften til bunkring, hvor der har været en signifikant stigning på 1 mia. kr. Udover søtransporten, som udgør ca. 8 pct. af både importen og eksporten af transporttjenester, er den resterende handel primært baseret på flytransport og vejtransport. Samlet set har transporttjenesterne, inklusiv operationel leasing og bunkring, bidraget med et nettooverskud på ca. 1 mia. kr. i. Dette er et fald siden 25, hvor nettoeksporten var ca. 29 mia. kr. 6 Bunkring optræder kun som import. 6

7 Pct Eksport af transporttjenester, ekskl. bunkring og operationel leasing Lufttransport Anden transport Søtransport Anm.: Samlet eksport for transport var 214,1 mia. kr. i. Den overvejende del af anden transport er vejtransport. De største samhandelspartnere for eksporten af transport er USA, Sverige, Tyskland, Kina og Storbritannien. Trods et markant fald fra til er USA forsat den klart største aftager af danske eksporttjenester, og der har været en støt stigning i såvel som. 5 største eksportlande, transport Anm.: Samlet eksport for transport var 214,1 mia. kr. i. rangorden. For importen af transporttjenester er det de samme lande der udgør top 5, men billedet er en smule anderledes. Importen fra Tyskland overstiger importen fra USA, men hvis væksten i importen fra USA forsætter, vil den indenfor få år være større end importen fra Tyskland. Importen fra Kina har oplevet en svag, men stabil fremgang de seneste fire år. Denne fremgang til trods ligger importen fra Kina stadig et pænt stykke under Sverige og Storbritannien og langt under det niveau Tyskland og USA ligger på. 7

8 5 største importområder, transport Anm.: Samlet import for transport var 159,6 mia. kr. i. rangorden. Importen af operationel leasing 7 er stærkt afhængig af transportsektoren og er således faldet fra godt 11 mia. kr. i 26 til 7,2 mia. kr. i. Her foregår ca. 41 pct. af leasingen i USA, mens Storbritannien og Tyskland tegner sig for hhv. 13 og 12 pct. af leasingen. De tre største samhandelspartnere tegner sig således for 65 pct. af den samlede import af operationel leasing. Varetilknyttede tjenester Varetilknyttede tjenester består af to poster merchanting 8 og provisioner. Merchanting er speciel, da denne post pr. definition kun er en eksporttjeneste. Provisioner er betaling for formidlingstjenester i relation til handel med varer eller tjenester, der ikke indgår under de specifikke tjenester. Der eksporteres mest til Tyskland, hvor merchanting med en andel på 86 pct. udgør klart hovedparten af denne eksport. Derudover er det bemærkelsesværdigt, at eksporten til Belgien af varetilknyttede tjenester har oplevet en markant stigende tendens de senere år. Her er det specielt indenfor merchanting, der har været fremgang, mens provisionerne har været stort set uændrede og ligger på et ganske beskedent niveau. 7 Leje af transportmateriel (eksempelvis skibe, fly, jernbanevogne) uden besætning og andet udstyr uden bemanding. 8 Merchanting er handel med varer som købes af og sælges til udenlandske modparter, og ikke i mellemtiden passerer en dansk grænse (undtagen hvis varen er i transit). 8

9 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 5 største eksportområder, andre forretningstjenester, varetilknyttede tjenester Anm.: Samlet eksport for andre forretningstjenester, varetilknyttede tjenester var 22,3 mia. kr. i. rangorden. For importen af varetilknyttede tjenester indgår som beskrevet ikke merchanting, og der er derfor kun tale om provisioner. Dette er en relativt lille post, på 4,4 mia. kr. samlet for alle lande, hvoraf knap 15 pct. omhandler Tyskland. 3. Handlede tjenester I handlede tjenester indgår kommunikationstjenester, byggeog anlægstjenester, forsikrings-, finansielle-, data- og informationstjenester, royalties og licenser, andre forretnings-, audiovisuelle og offentlige tjenester samt indspillede medier. Handlede tjenester er kendetegnet ved, at der ikke er nogen dominerende tjeneste (som søtransporten for de varerelaterede tjenester). Siden 25 har eksporten af handlede tjenester haft nogenlunde samme stigningstakt som eksporten af de varerelaterede tjenester, men importen er til gengæld ikke steget nær så kraftigt. Der har dog i hele perioden været et underskud indenfor handlede tjenester. Samlet blev der i eksporteret handlede tjenester for 79 mia. kr., mens der blev importeret tjenester for 84 mia. kr. Det svarer til en nettoimport på 5 mia. kr. 9

10 Eksport og import af ikke varerelaterede tjenester Type, mia. kr. Eks Im Eks Im Eks Im Eks Im Kommunikationstjenester 4,5 4,7 3,2 3,7 3, 3,7 3,2 4,4 Bygge- og anlægstjenester 1,3 1,4 2, 1,1 2, 1,1 1,8 4, Forsikringstjenester 2,3 1,3 1,8 2,9 1,1 3,2 1,5 2,9 Finansielle tjenester 2,7 1,7 3,2 2, 3,6 2,2 4, 2, Data- og informationstjenester 8,1 1,2 9,3 9,2 11, 11,3 1,8 11,9 Royalties og licenser 14,1 8,9 15,6 9, 13,3 8,3 14,3 8,5 Andre forretningstjenester, øvrige forretningsrådgivnings- og tekniske tjenester 36,1 41,3 32, 36,1 31,8 37,9 34,5 37,7 Audiovisuelle tjenester samt tjenester ifm. uddannelse, sundhed, kultur og rekreation 2,7 9, 3,4 6,1 3,6 5,8 3, 5,7 Offentlige tjenester 5,1 5,3 5,7 6,4 7, 7,7 4,4 4,7 Indspillede medier 1,7 2,7 1,4 2,8 1,4 2,6 1,4 2,5 Ikke varerelaterede tjenester 78,7 86,5 77,5 79,4 77,9 83,7 79, 84,3 Eksporten af handlede tjenester er fordelt på relativt mange lande, hvor eksporten til Sverige og USA dog er en smule større end til de øvrige væsentlige samhandelspartnere. Importen af ikke varerelaterede tjenester er mere koncentreret på færre lande, hvor de største samhandelspartnere er Storbritannien, USA og Sverige. Kommunikationstjenester Kommunikationstjenester omhandler post- og kurértjenester samt telekommunikationstjenester. Mellem 8 pct. og 9 pct. af kommunikationstjenesterne omhandler telekommunikationstjenester. De største samhandelspartnere er vores nabolande med Sverige som den største aktør. Det er en naturlig konsekvens af, at det er vores nabolande, vi rejser mest til og de lande, der kommer flest turister fra. Mia. kr 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, 5 største eksportlande, kommunikationstjenester Anm.: Samlet eksport for kommunikationstjenester var 3,2 mia. kr. i. rangorden. 1

11 5 største importområder, kommunikationstjenester Mia. kr 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, Anm.: Samlet import for kommunikationstjenester var 4,4 mia. kr. i. rangorden. Det er bemærkelsesværdigt, at De Forenede Arabiske Emirater har oplevet en markant stigning og nu er blandt de lande, der importeres flest kommunikationstjenester fra. Forklaringen skal findes i posten telekommunikation, der er steget voldsomt i 27 og især i. Data- og informationstjenester Datatjenester dækker blandt andet over rådgivning om og installation af hard- og software, databehandling, web-page tjenester og udvikling af kundespecifikke programmer. Informationstjenester omhandler nyheder, fotos og artikler til medierne samt databasevirksomhed, lagring af data, webportaler og individuelle abonnementer på aviser og tidsskrifter. Både for importen og eksporten tegner datatjenester sig for mere end 9 pct. af data- og informationstjenesterne. Sverige er den største samhandelspartner med mere end 2 pct. af den samlede handel på området, både hvad angår importen og eksporten. 2,5 5 største eksportområder, data- og informationstjenester 2, 1,5 1,,5, Anm.: Samlet eksport for data- og informationstjenester var 1,8 mia. kr. i. rangorden. 11

12 Der har været en markant fremgang i importen af data- og informationstjenester fra USA siden. Denne stigning skyldes formentlig, at der i denne periode er opstået et marked for apps til smartphones og tablets, der langt hen af vejen er domineret af Google s Android og Apple, der begge er amerikanske virksomheder. Dette understøttes af, at denne post til og med lå i underkanten af 1 mia. kr. og i løbet af de seneste tre år er blevet fordoblet og i udgør godt 2 mia. kr. 5 største importområder, data- og informationstjenester 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Anm.: Samlet import for data- og informationstjenester var 11,9 mia. kr. i. rangorden. Royalties og licenser I denne post indgår franchising og royalties fra registrerede varemærker, royalties og licensbetalinger i forbindelse med film, tv, radio og lydproduktion samt andre royalties og licensbetalinger. Dette er en post med forholdsvis stor volatilitet mellem de forskellige lande. Således er USA rykket fra en relativt beskeden betydning for dansk eksport til at være største aftager, mens Sydkorea er faldet markant. Royalties og licensers andel af den samlede tjenestehandel er dog forholdsvis konstant i omegnen af 3 pct. for både import og eksport. 12

13 5 største eksportlande, royalties og licenser 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Anm.: Samlet eksport for royalties og licenser var 14,3 mia. kr. i. rangorden. For importen er USA den helt store samhandelspartner, og mellem 3 pct. og 4 pct. af den danske import kommer fra USA. En stor del af denne import består af franchisebutikker på licens fra de store amerikanske kæder samt dansk fremstilling af amerikanske mærkevarer. 5 største importområder, royalties og licenser 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Anm.: Samlet import for royalties og licenser var 8,5 mia. kr. i. rangorden. Øvrige forretnings-, rådgivnings- og tekniske tjenester Denne post dækker blandt andet over forsknings- og udviklingstjenester, arkitekt-, ingeniør- og andre tekniske tjenester samt tjenester mellem tilknyttede virksomheder. Den samlede eksport var knap 32 mia. kr. i. Det svarer til en stigning på knap 6 pct. i forhold til 25. Forsknings- og udviklingstjenester udgør 5 mia. kr. Finland og USA er de to største aftagere og udgør tilsammen 72 pct. af eksporten. 13

14 5 største eksportområder, øvrige forretnings- rådgivnings- og tekniske tjenester 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Anm.: Samlet eksport for øvrige forretnings- rådgivnings- og teknisketjenester var 31,8 mia. kr. i. rangorden. Der eksporteres arkitekt-, ingeniør- og andre tekniske tjenester for ca. 8 mia. kr. Dette er tjenester, der eksporteres til et bredt spektrum af lande. Således aftager de ti største samarbejdspartnere blot ca. 56 pct. af den samlede eksport. Det største samarbejdsland er USA, som importerer tjenester for ca. 1,2 mia. kr. Eksporten af juridiske-, revisions- og rådgivningstjenester ligger i omegnen af 3 mia. kr. og går primært til vores nabolande samt USA. Juridiske tjenester og virksomhedsrådgivning udgjorde i hver 1,3 mia. kr., mens bogførings- og revisionstjenester samt skatterådgivning med,7 mia. stod for en mere beskeden andel af eksporten. Tjenester mellem tilknyttede virksomheder dækker over tjenester, som ikke umiddelbart kan placeres i andre tjenestekategorier. Det kan eksempelvis være datterselskabers bidrag til driftsudgifter (planlægning, organisering og tilsyn) og refusion af udgifter, som moderselskabet har afholdt. Der blev i eksporteret tjenester mellem tilknyttede virksomheder for ca. 1 mia. kr. De største købere af danske tjenester er vores nabolande, der også er de lande, hvor der er flest danske datterselskaber og filialer. Mere end 5 pct. af tjenesterne mellem tilknyttede virksomheder eksporteres til Sverige, Norge og Storbritannien. Den samlede import vedrørende øvrige forretnings-, rådgivnings- og tekniske tjenester udgjorde ca. 38 mia. kr. i. Af disse 38 mia. kr. importeres ca. 19 pct. fra Storbritannien, mens Sverige og dernæst USA er de næststørste samhandelspartnere. 14

15 5 største importområder, øvrige forretnings- rådgivnings- og tekniske tjenester 1, 8, 6, 4, 2,, Anm.: Samlet import for øvrige forretnings- rådgivnings- og teknisketjenester var 37,9 mia. kr. i. rangorden. Der blev i importeret juridiske-, revisions- og rådgivningstjenester for ca. 4 mia. kr. Heraf udgør virksomhedsrådgivning ca. 58 pct. Omkring 19 pct. af virksomhedsrådgivningen importeres fra Storbritannien. Der importeres primært reklame, markedsanalyse og meningsmålinger fra Storbritannien og Sverige. Sammenlagt kommer knap 3 pct. af den samlede import på 4,1 mia. kr. fra disse to lande. Der blev i importeret forsknings- og udviklingstjenester for godt 5 mia. kr. Heraf stammer 39 pct. fra Storbritannien, mens importen fra USA og Tyskland bringer andelen fra disse lande op på knap 66 pct. Altså en tjeneste, hvor importen er koncentreret på relativt få lande. Importen fra arkitekt-, ingeniør- og andre tekniske tjenester løb i op på knap 8 mia. kr. Fra år til år er der relativt store forskelle landene imellem, mens det samlede niveau har taget et par hop igennem perioden og nu har stabiliseret sig omkring 7,5 mia. kr. Dette hænger sammen med, at importen blandt andet er knyttet op på byggeprojekter, og derfor til dels er store enkeltstående tjenester. Øvrige forretningstjenester er en slags rodekasse, hvor en del forskellige tjenesteydelser er samlet. Den omfatter blandt andet personalerekruttering, sikkerheds- og efterforskningstjenester, oversættelse og tolkning, fotografering og rengøring af bygninger. I blev der importeret for knap 4 mia. kr. øvrige forretningstjenester. Blandt øvrige forretningstjenester er der forholdsvis stor volatilitet både landene imellem og i det samlede importerede beløb (det var ca. 5,6 mia. kr. i 25). De største samhandelspartnere i var Sverige, Tyskland og Grønland. 15

16 Audiovisuelle tjenester samt tjenester ifm. uddannelse, sundhed, kultur og rekreation Den største samhandel med udlandet vedrørende disse tjenester omhandler import af audiovisuelle tjenester. Det omfatter produktion af film og video, radio- og fjernsynsprogrammer, musikindspilning samt afgifter for distribution af audiovisuelle produkter og afgifter for adgang til kabel-tv. Der blev importeret audiovisuelle tjenester for 5,7 mia. kr. i. Det er en tjeneste, som er koncentreret på forholdsvis få lande. Således blev ca. 67 pct. importeret fra Storbritannien, Sverige og USA i. Det er også de lande, hvor en stor del af de i Danmark viste tv-programmer og film stammer fra. Eksporten af audiovisuelle tjenester samt tjenester ifm. uddannelse, sundhed, kultur og rekreation er ikke nær så stor der blev blot eksporteret tjenester for 3 mia. kr. i. Vores nabolande er de største importører, hvilket igen hænger sammen med, at det er de lande, der aftager flest danske tvprogrammer og film. Offentlige tjenester Offentlige tjenester omfatter transaktioner, som ambassader, konsulater, militære enheder og internationale organisationer har i de lande, hvor de er beliggende. Eksporten, der samlet udgør godt 4 mia. kr., er domineret af EU-institutioner beliggende i Danmark. Disse tegner sig for knap 25 pct. af eksporten. Udover EU-institutionerne er der ikke nogen lande, der har en stor andel af eksporten, hvilket hænger sammen med, at omkostningerne ved at være repræsenteret i Danmark er forholdsvis ensartet for de forskellige lande. Importen af offentlige tjenester udgør knap 5 mia. kr. Der anvendes flest midler på repræsentation i USA. Der er dog stor spredning i Danmarks repræsentation i udlandet, og der anvendes sammenlagt flest midler i de mindre udviklede lande. Resterende tjenester Bygge- og anlægstjenester, forsikringstjenester og finansielle tjenester tegner sig samlet set for mindre end 3 pct. af den samlede tjenestehandel for både import og eksport. 4. Rejser 9 For rejser er der en eksport på ca. 33 mia. kr. og en import på ca. 53 mia. kr., hvilket svarer til en nettoimport på ca. 2 mia. kr. i. Rejser er delt op på ferierejser og forretningsrejser, 9 Danskernes forbrug i udlandet og udenlandsk forbrug i Danmark. 16

17 hvor ferierejser tegner sig for ca. ¾-dele af eksporten og den overvejende del af nettoimporten. Grænsehandel og populære rejsemål dominerer En stor del af ferierejserne er grænsehandel. For importen kommer det især til udtryk i handlen med Tyskland, som langt overstiger importen fra andre lande. Derudover præges importen af ferierejser til udlandet, hvilket indebærer, at Sverige hvor mange har sommerhus, og Spanien, Frankrig og Italien, som er store rejsemål for danskerne, er blandt de største importlande for rejsetjenester. Der eksporteres mest til Tyskland, hvilket i høj grad er trukket af udleje af sommerhuse og forbrug forbundet hermed. Grænsehandlen slår også igennem på eksportsiden, hvor eksporten til Sverige og Norge også er ganske stor. Mia største eksportlande, rejser Anm.: Samlet eksport for rejser var 33,1 mia. kr. i. rangorden. Mia største importområder, rejser Tyskland Spanien Sverige Italien Frankrig Anm.: Samlet import for rejser var 53 mia. kr. i. rangorden. 17

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Udgivet af: VisitDenmark April 2013 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-87393-92-8

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Udgivet af: VisitDenmark April 2013 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-87393-92-8

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2014 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-00-2

Læs mere

Direkte investeringer

Direkte investeringer 99 Direkte investeringer Christian Helbo Andersen, Økonomisk Afdeling, og Bjarke Madsen og Sanne Veje Klausen, Statistisk Afdeling. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Direkte investeringer udtrykker summen af

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2015 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-11-8

Læs mere

Danmarks udenrigsøkonomi 2010

Danmarks udenrigsøkonomi 2010 Danmarks udenrigsøkonomi 2010 Danmarks udenrigsøkonomi 2010 Danmarks udenrigsøkonomi 2010 Udgivet af Danmarks Statistik 1. december 2011 Oplag: 120 Printet hos ParitasDigitalService Illustration omslag:

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2008 Udgivet af: VisitDenmark Januar 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com ISBN

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Ny betalingsbalancestatistik i Danmark

Ny betalingsbalancestatistik i Danmark Ny betalingsbalancestatistik i Danmark Bidrag til Nordisk statistikermøde i Åbo, august 2004 Karin Blix (kwb@dst.dk) Katja Møller (kmo@dst.dk) Selma Mulalic (smu@dst.dk) Ny betalingsbalance, Danmarks Statistik

Læs mere

Nationalregnskab 2003-2010. Den reale vækst i BNP 2004-2010

Nationalregnskab 2003-2010. Den reale vækst i BNP 2004-2010 Nationalregnskab 2011:1 Nationalregnskab 2003-2010 Sammenfatning Det produktionsbaserede nationalregnskab giver overblik over samfundsøkonomien. Samtidig giver statistikken et billede af samspillet mellem

Læs mere

Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK

Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK Udenrigsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Ministeriet for Videnskab, Innovation og Videregående Uddannelser Januar 2012 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Det er tilladt at citere fra denne publikation med tydelig kildeangivelse og henvisning til Dansk Erhverv.

Det er tilladt at citere fra denne publikation med tydelig kildeangivelse og henvisning til Dansk Erhverv. KOLOFON OM DENNE PUBLIKATION De danske hoteller 360º er Dansk Erhvervs gennemgang og analyse af den danske overnatningsbranche i almindelighed og de danske hoteller i særdeleshed. Analysen er udarbejdet

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark juni 2015

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme August 2013 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Danmarks Kvalifikationsbalance

Danmarks Kvalifikationsbalance Danmarks Kvalifikationsbalance Danmarks Kvalifikationsbalance Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen GYLDENDAL Danmarks Kvalifikationsbalance Rockwool Fondens Forskningsenhed og

Læs mere

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme INDHOLD 1. INDLEDNING.1 2. TURISMENS ROLLE I DANSK ØKONOMI..2 3. DANSK TURISMES UDVIKLING 4 4. DANSK TURISMES KENDETEGN..6 5. DANSK TURISMES

Læs mere

Tjenesteundersøgelse - forsikringsselskaber og pensionskasser

Tjenesteundersøgelse - forsikringsselskaber og pensionskasser Ændringer til adressen skrives i bemærkningsfeltet på sidste side i hæftet Tjenesteundersøgelse - forsikringsselskaber og pensionskasser Vejledning Betalingsbalancen skal registrere alle transaktioner

Læs mere

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 8 DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Danmark har langt flere direkte investeringer i udlandet, end udlandet har

Læs mere

Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark

Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En analyse af demokrati

Læs mere

Norden er vores vigtigste marked

Norden er vores vigtigste marked Norden er vores vigtigste marked AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA POLITICAL ECONOMY RESUMÉ De nordiske lande er hver for sig relativt små lande, og bliver derfor nogle gange overset i forhold

Læs mere

Værktøjer til vurdering af konjunktursituationen

Værktøjer til vurdering af konjunktursituationen 1 Værktøjer til vurdering af konjunktursituationen Esben Hvid Jørgensen, Peter Ejler Storgaard og Jonas Sørensen, Økonomisk Afdeling 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Ved vurdering af økonomiens tilstand

Læs mere

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Når viden bliver til aktiver. - nøgletal om danske virksomheders brug af IPR

Når viden bliver til aktiver. - nøgletal om danske virksomheders brug af IPR Når viden bliver til aktiver - nøgletal om danske virksomheders brug af IPR Når viden bliver til aktiver - nøgletal om danske virksomheders brug af IPR Udgivet af: Danmarks Statistik & Patent- og Varemærkemærkestyrelsen

Læs mere