Kortlægning af dansk tjenestehandel med udlandet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af dansk tjenestehandel med udlandet"

Transkript

1 DI Marts 212 Kortlægning af dansk tjenestehandel med udlandet Af stud. polit. Jesper Meidahl Petersen og cheføkonom Klaus Rasmussen Handel med tjenester er en vigtig del den danske eksport og import, idet tjenestehandelen udgør omkring 4 pct. af såvel eksport som import. Trods dette er der oftest fokus på vareeksporten. Denne analyse kortlægger tjenestehandlen. Tjenester udgør ca. 4 af samlet handel I blev der eksporteret varer og tjenester for 956 mia. kr., mens der blev importeret for 872 mia. kr. 1 Tjenestehandlen stod for ca. 37 pct. af den samlede eksport, hvoraf transporttjenester udgjorde 24 procentpoint og handlede tjenester stod for 9 procentpoint. Handlede tjenester 9% Eksport i Rejser 4% Energi 6% Andre varerelaterede tjenester 2% Transport 24% Råvarer 3% Fødevarer 11% Andre industrivarer 41% Anm.: Transport indeholder også bunkring og operationel leasing. Den samlede eksport i var 956,4 mia. kr. 1 Bemærk: Alle tal vedrørende er opregnede tal på baggrund af statistik for de 4 kvartaler i. Kvartalsstatistikken foreligger alene på et mindre detaljeringsniveau end årsstatistikken, men er opregnet til årsstatistikkens detaljeringsniveau med antagelse af konstante andele ift. året før. Sagsnr.:

2 Billedet er tilsvarende for importen her udgjorde tjenestehandel ca. 4 pct. af den samlede import, og transporttjenester udgjorde den overvejende del på 23 procentpoint. For importen havde handlede tjenester i en lidt større betydning end for eksporten de udgjorde 11 procentpoint af den samlede import. Handlede tjenester 11% Andre varerelaterede tjenester 1% Rejser 6% Import i Energi 5% Fødevarer 7% Transport 23% Råvarer 2% Andre industrivarer 45% Anm.: Transport indeholder også bunkring og operationel leasing. Den samlede eksport i var 872,8 mia. kr. I blev der eksporteret tjenester for 354 mia. kr., mens der blev importeret for 351 mia. kr. Der var således et nettooverskud i forhold til udlandet på 4 mia. kr. Tjenestehandlen vokser hurtigere end varehandlen 1. Tjenestehandlen bliver stadig vigtigere Eksporten af tjenester er steget med ca. 4 pct., mens importen er steget med ca. 5 pct. siden 25. Væksten i handlen med tjenester har været væsentligt større end væksten i handlen med varer. Vareeksporten og vareimporten er til sammenligning steget med henholdsvis 9 pct. og 7 pct. i samme periode. 2 Udvikling i dansk eksport Sæsonkorrigerede kvartalstal Indeks 2=1 Indeks 2= Varer Tjenester Rejser Kilde: Danmarks Statistik 2 I 25 udgjorde tjenesteydelser 34 pct. af den samlede eksport. 2

3 Mærsk opkøb hæver tjenestehandlen Udviklingen i eksporten af tjenester og rejser har haft nogenlunde samme trend som eksporten af varer med et par markante undtagelser. Det drejer sig om Mærsks opkøb af Sealand i 1999 og P.O. Nedlloyd i 25, der giver enkelte store stigninger i tjenesteeksporten. Desuden påvirkes eksporten af tjenester af de svingende fragtrater, der i høj grad modvirkes i importen og gør, at udsvingene i eksporten ser mere dramatiske ud, end de reelt er, eftersom der er store udgifter forbundet med denne indtjening. Mellem 75 pct. og 8 pct. af den samlede tjenestehandel vedrører transport, andre varerelaterede tjenester og rejser. Det er således kun de resterende 2-25 pct. af tjenestehandlen, der er handel med egentlige tjenesteydelser. Udenrigshandel med tjenester Eks Im Netto Eks Im Netto Eks Im Netto Eks Im Netto Varerelateret Ikke varerelateret Rejser Samlet Import af tjenesteydelser Ikke vare-relateret Vare-relateret Anm.: Indspillede medier er medregnet. USA og Tyskland dominerer både import og eksport Det største eksportland for tjenester 3 er USA, der primært er baseret på transporttjenester. Udover USA er de største samhandelspartnere vores nabolande, hvor den største eksport sker til Tyskland. Billedet af, at det er USA og vores nabolande, der dominerer, går i nogen grad igen på importsiden, hvor det dog er Tyskland, der er vores største samhandelspartner. USA indtager andenpladsen og Spanien erstatter Norge blandt de fem største samhandelspartnere. Mere end halvdelen af importen fra Spanien stammer fra rejser, hvoraf ferierejser udgør hovedparten. 3 I de landefordelte opgørelser er bunkring og indspillede medier ikke medtaget. 3

4 største eksportlande Anm.: rangorden. 5 største importlande Anm.: rangorden. Store udsving grundet oliepriser og fragtrater 2. Varerelaterede tjenester Nettoeksporten af varerelaterede tjenester har haft store udsving i de senere år og har ligget mellem 2 og 4 mia. kr. De store udsving, der har været i perioden, skyldes i høj grad, at der har været svingende udgifter til bunkring, der kan forklares med de svingende oliepriser samt med, at eksporten af varerelaterede tjenester er faldet mere end importen af samme. Eksport og import af varerelaterede tjenester Type, mia. kr. Eks Im Eks Im Eks Im Eks Im Transport 238,1 171,9 168,4 136, 26,1 147,9 214,1 159,6 Søtransport 194,4 137,4 139,7 18,5 176,5 118,1 182,8 127,9 Lufttransport 2,5 12,1 13,6 11, 13,5 11,1 14,7 12,1 Anden transport (end sø- og luft) 23,2 22,4 15,1 16,5 16,1 18,6 16,6 19,6 Bunkring 43,4 25, 3,4 42,2 Operationel leasing 1,6 8,5 1,9 7,1 3, 7,3 3,3 7,2 Varetilknyttede tjenester 21,3 4,3 19, 3,9 22,3 4,4 24,2 4,4 Varerelaterede tjenester 261, 228,1 189,4 171,9 231,4 19, 241,6 213,4 Søtransporten dominerer Transporttjenester På både eksport- og importsiden er tjenestehandlen med udlandet domineret af transporttjenester. Søtransporten er den klart vigtigste transporttjeneste og udgjorde i 85 pct. af 4

5 eksporten og 8 pct. af importen af transporttjenester. Den samlede eksport af transport var i 214,1 mia. kr. Ejerskab til transportmiddel afgør afsenderland for transport Eksport af transportydelser er generelt behandlet anderledes end anden eksport. Eksport er normalt salg fra et dansk placeret selskab til udlandet, hvor det solgte eller en dansk ansat passerer den danske grænse. Salg fra udenlandske datterselskaber er ikke dansk eksport. F.eks. er det ikke dansk eksport, når en dansk virksomhed opretter en filial i udlandet med henblik på at levere serviceydelser i udlandet. For transporten er det ejerskabet af transportmidlet, der afgør om det er dansk eksport. Indtjening fra eksempelvis danske skibe, der sejler i fast rutefart mellem Asien og Nordamerika, indgår således i dansk eksport. Den største post inden for søtransport er søgodstransport. Danske skibe sejlede i ca. 173 mia. kr. hjem til Danmark. Der er dog store omkostninger forbundet med denne eksport. Import af hjælpevirksomhed til søtransporten 4, operationel leasing, bunkringsudgifter og leje af skibe med besætning bør modregnes. Nettoindtægterne for eksporten af søgodstransport var 18 mia. kr. i 5. Skøn for indtjening for søgodstransport Type, mia. kr. Søgodstransport 19,5 132,7 167,1 173,1 - Hjælpevirksomhed 68,3 54,2 59,5 64,9 - Operationel leasing 6,9 5,9 6,2 6,2 - Leje af skibe med besætning 54, 42,8 45,5 48, - Bunkring 35,5 2,7 26, 36, Skønnet indtjening 25,8 9,1 29,8 18, Anm.: Operationel leasing og bunkring er beregnet ud fra søtransportens andel af den samlede transport. Leje af skibe med besætning er beregnet som udgifter til søgodstransport fratrukket fragt på indførte varer. Der har de senere år været store udsving i indtjeningen for skibsfart. En stor del af forklaringen er, at det ikke har været muligt, at justere fragtraterne i samme tempo som udsvingene i oliepriserne. Det er bemærkelsesværdigt, at posten leje af skibe med besætning ikke er faldet mere, end tilfældet er, når søgodstransporten faldt med knap 6 mia. kr. fra til. Forklaringen på dette skal formentlig findes i, at der er indgået længerevarende lejekontrakter, som det ikke har været muligt at opsige, 4 I hjælpevirksomhed til søtransport indgår blandt andet lastning og losning, opmagasinering, emballering og anden godshåndtering samt havnepenge. 5 I var den samlede bruttoværditilvækst for skibsfart ifølge nationalregnskabet 3,4 mia. kr., hvilket harmonerer rimeligt med ovenstående skøn for indtjeningen fra søgodstransport på 29,8 mia. kr. i. Søgodstransport udgør langt hovedparten af skibsfarten. 5

6 og at man dermed har været tvunget til denne udgift, selv om kapaciteten ikke er blevet udnyttet. Mens søtransporten stort set kun er godstransport på eksportsiden, er ca. 51 pct. af søtransporten hjælpevirksomhed for importen, og ca. 49 pct. er godstransport, hvoraf en meget stor andel skønnes at være forbundet med leje af skibe med bemanding. Et godt stykke mere end halvdelen af de importerede søtransporttjenester er altså forbundet med den store danske eksport af søtransporttjenester. Samlet set er udgifterne for søgodstransport ikke i nær samme størrelsesorden som indtægterne. Importen af søgodstransport var på knap 15 mia. kr. i. Når eksportindtægterne fra hjælpevirksomhed og operationel leasing fratrækkes 6, er den samlede import af søgodstransport 4 mia. kr. Skøn for udgifter til søgodstransport Type, mia. kr. Søgodstransport 14,9 11,3 12,9 14,7 - Hjælpevirksomhed 1,8 5,4 7,7 8,1 - Operationel leasing 1,3 1,5 2,4 2,6 Skønnede udgifter 11,8 4,3 2,8 4, Anm.: Udgifter til godstransport er sat til udgifter til fragt i forbindelse med indførte varer. Operationel leasing er beregnet ud fra søtransportens andel af den samlede transport. Nettoindtjeningen for skibsfart er hermed på 14 mia. kr. i, mens den i lå på 27 mia. kr. Den store forskel findes primært i udgiften til bunkring, hvor der har været en signifikant stigning på 1 mia. kr. Udover søtransporten, som udgør ca. 8 pct. af både importen og eksporten af transporttjenester, er den resterende handel primært baseret på flytransport og vejtransport. Samlet set har transporttjenesterne, inklusiv operationel leasing og bunkring, bidraget med et nettooverskud på ca. 1 mia. kr. i. Dette er et fald siden 25, hvor nettoeksporten var ca. 29 mia. kr. 6 Bunkring optræder kun som import. 6

7 Pct Eksport af transporttjenester, ekskl. bunkring og operationel leasing Lufttransport Anden transport Søtransport Anm.: Samlet eksport for transport var 214,1 mia. kr. i. Den overvejende del af anden transport er vejtransport. De største samhandelspartnere for eksporten af transport er USA, Sverige, Tyskland, Kina og Storbritannien. Trods et markant fald fra til er USA forsat den klart største aftager af danske eksporttjenester, og der har været en støt stigning i såvel som. 5 største eksportlande, transport Anm.: Samlet eksport for transport var 214,1 mia. kr. i. rangorden. For importen af transporttjenester er det de samme lande der udgør top 5, men billedet er en smule anderledes. Importen fra Tyskland overstiger importen fra USA, men hvis væksten i importen fra USA forsætter, vil den indenfor få år være større end importen fra Tyskland. Importen fra Kina har oplevet en svag, men stabil fremgang de seneste fire år. Denne fremgang til trods ligger importen fra Kina stadig et pænt stykke under Sverige og Storbritannien og langt under det niveau Tyskland og USA ligger på. 7

8 5 største importområder, transport Anm.: Samlet import for transport var 159,6 mia. kr. i. rangorden. Importen af operationel leasing 7 er stærkt afhængig af transportsektoren og er således faldet fra godt 11 mia. kr. i 26 til 7,2 mia. kr. i. Her foregår ca. 41 pct. af leasingen i USA, mens Storbritannien og Tyskland tegner sig for hhv. 13 og 12 pct. af leasingen. De tre største samhandelspartnere tegner sig således for 65 pct. af den samlede import af operationel leasing. Varetilknyttede tjenester Varetilknyttede tjenester består af to poster merchanting 8 og provisioner. Merchanting er speciel, da denne post pr. definition kun er en eksporttjeneste. Provisioner er betaling for formidlingstjenester i relation til handel med varer eller tjenester, der ikke indgår under de specifikke tjenester. Der eksporteres mest til Tyskland, hvor merchanting med en andel på 86 pct. udgør klart hovedparten af denne eksport. Derudover er det bemærkelsesværdigt, at eksporten til Belgien af varetilknyttede tjenester har oplevet en markant stigende tendens de senere år. Her er det specielt indenfor merchanting, der har været fremgang, mens provisionerne har været stort set uændrede og ligger på et ganske beskedent niveau. 7 Leje af transportmateriel (eksempelvis skibe, fly, jernbanevogne) uden besætning og andet udstyr uden bemanding. 8 Merchanting er handel med varer som købes af og sælges til udenlandske modparter, og ikke i mellemtiden passerer en dansk grænse (undtagen hvis varen er i transit). 8

9 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 5 største eksportområder, andre forretningstjenester, varetilknyttede tjenester Anm.: Samlet eksport for andre forretningstjenester, varetilknyttede tjenester var 22,3 mia. kr. i. rangorden. For importen af varetilknyttede tjenester indgår som beskrevet ikke merchanting, og der er derfor kun tale om provisioner. Dette er en relativt lille post, på 4,4 mia. kr. samlet for alle lande, hvoraf knap 15 pct. omhandler Tyskland. 3. Handlede tjenester I handlede tjenester indgår kommunikationstjenester, byggeog anlægstjenester, forsikrings-, finansielle-, data- og informationstjenester, royalties og licenser, andre forretnings-, audiovisuelle og offentlige tjenester samt indspillede medier. Handlede tjenester er kendetegnet ved, at der ikke er nogen dominerende tjeneste (som søtransporten for de varerelaterede tjenester). Siden 25 har eksporten af handlede tjenester haft nogenlunde samme stigningstakt som eksporten af de varerelaterede tjenester, men importen er til gengæld ikke steget nær så kraftigt. Der har dog i hele perioden været et underskud indenfor handlede tjenester. Samlet blev der i eksporteret handlede tjenester for 79 mia. kr., mens der blev importeret tjenester for 84 mia. kr. Det svarer til en nettoimport på 5 mia. kr. 9

10 Eksport og import af ikke varerelaterede tjenester Type, mia. kr. Eks Im Eks Im Eks Im Eks Im Kommunikationstjenester 4,5 4,7 3,2 3,7 3, 3,7 3,2 4,4 Bygge- og anlægstjenester 1,3 1,4 2, 1,1 2, 1,1 1,8 4, Forsikringstjenester 2,3 1,3 1,8 2,9 1,1 3,2 1,5 2,9 Finansielle tjenester 2,7 1,7 3,2 2, 3,6 2,2 4, 2, Data- og informationstjenester 8,1 1,2 9,3 9,2 11, 11,3 1,8 11,9 Royalties og licenser 14,1 8,9 15,6 9, 13,3 8,3 14,3 8,5 Andre forretningstjenester, øvrige forretningsrådgivnings- og tekniske tjenester 36,1 41,3 32, 36,1 31,8 37,9 34,5 37,7 Audiovisuelle tjenester samt tjenester ifm. uddannelse, sundhed, kultur og rekreation 2,7 9, 3,4 6,1 3,6 5,8 3, 5,7 Offentlige tjenester 5,1 5,3 5,7 6,4 7, 7,7 4,4 4,7 Indspillede medier 1,7 2,7 1,4 2,8 1,4 2,6 1,4 2,5 Ikke varerelaterede tjenester 78,7 86,5 77,5 79,4 77,9 83,7 79, 84,3 Eksporten af handlede tjenester er fordelt på relativt mange lande, hvor eksporten til Sverige og USA dog er en smule større end til de øvrige væsentlige samhandelspartnere. Importen af ikke varerelaterede tjenester er mere koncentreret på færre lande, hvor de største samhandelspartnere er Storbritannien, USA og Sverige. Kommunikationstjenester Kommunikationstjenester omhandler post- og kurértjenester samt telekommunikationstjenester. Mellem 8 pct. og 9 pct. af kommunikationstjenesterne omhandler telekommunikationstjenester. De største samhandelspartnere er vores nabolande med Sverige som den største aktør. Det er en naturlig konsekvens af, at det er vores nabolande, vi rejser mest til og de lande, der kommer flest turister fra. Mia. kr 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, 5 største eksportlande, kommunikationstjenester Anm.: Samlet eksport for kommunikationstjenester var 3,2 mia. kr. i. rangorden. 1

11 5 største importområder, kommunikationstjenester Mia. kr 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, Anm.: Samlet import for kommunikationstjenester var 4,4 mia. kr. i. rangorden. Det er bemærkelsesværdigt, at De Forenede Arabiske Emirater har oplevet en markant stigning og nu er blandt de lande, der importeres flest kommunikationstjenester fra. Forklaringen skal findes i posten telekommunikation, der er steget voldsomt i 27 og især i. Data- og informationstjenester Datatjenester dækker blandt andet over rådgivning om og installation af hard- og software, databehandling, web-page tjenester og udvikling af kundespecifikke programmer. Informationstjenester omhandler nyheder, fotos og artikler til medierne samt databasevirksomhed, lagring af data, webportaler og individuelle abonnementer på aviser og tidsskrifter. Både for importen og eksporten tegner datatjenester sig for mere end 9 pct. af data- og informationstjenesterne. Sverige er den største samhandelspartner med mere end 2 pct. af den samlede handel på området, både hvad angår importen og eksporten. 2,5 5 største eksportområder, data- og informationstjenester 2, 1,5 1,,5, Anm.: Samlet eksport for data- og informationstjenester var 1,8 mia. kr. i. rangorden. 11

12 Der har været en markant fremgang i importen af data- og informationstjenester fra USA siden. Denne stigning skyldes formentlig, at der i denne periode er opstået et marked for apps til smartphones og tablets, der langt hen af vejen er domineret af Google s Android og Apple, der begge er amerikanske virksomheder. Dette understøttes af, at denne post til og med lå i underkanten af 1 mia. kr. og i løbet af de seneste tre år er blevet fordoblet og i udgør godt 2 mia. kr. 5 største importområder, data- og informationstjenester 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Anm.: Samlet import for data- og informationstjenester var 11,9 mia. kr. i. rangorden. Royalties og licenser I denne post indgår franchising og royalties fra registrerede varemærker, royalties og licensbetalinger i forbindelse med film, tv, radio og lydproduktion samt andre royalties og licensbetalinger. Dette er en post med forholdsvis stor volatilitet mellem de forskellige lande. Således er USA rykket fra en relativt beskeden betydning for dansk eksport til at være største aftager, mens Sydkorea er faldet markant. Royalties og licensers andel af den samlede tjenestehandel er dog forholdsvis konstant i omegnen af 3 pct. for både import og eksport. 12

13 5 største eksportlande, royalties og licenser 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Anm.: Samlet eksport for royalties og licenser var 14,3 mia. kr. i. rangorden. For importen er USA den helt store samhandelspartner, og mellem 3 pct. og 4 pct. af den danske import kommer fra USA. En stor del af denne import består af franchisebutikker på licens fra de store amerikanske kæder samt dansk fremstilling af amerikanske mærkevarer. 5 største importområder, royalties og licenser 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Anm.: Samlet import for royalties og licenser var 8,5 mia. kr. i. rangorden. Øvrige forretnings-, rådgivnings- og tekniske tjenester Denne post dækker blandt andet over forsknings- og udviklingstjenester, arkitekt-, ingeniør- og andre tekniske tjenester samt tjenester mellem tilknyttede virksomheder. Den samlede eksport var knap 32 mia. kr. i. Det svarer til en stigning på knap 6 pct. i forhold til 25. Forsknings- og udviklingstjenester udgør 5 mia. kr. Finland og USA er de to største aftagere og udgør tilsammen 72 pct. af eksporten. 13

14 5 største eksportområder, øvrige forretnings- rådgivnings- og tekniske tjenester 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Anm.: Samlet eksport for øvrige forretnings- rådgivnings- og teknisketjenester var 31,8 mia. kr. i. rangorden. Der eksporteres arkitekt-, ingeniør- og andre tekniske tjenester for ca. 8 mia. kr. Dette er tjenester, der eksporteres til et bredt spektrum af lande. Således aftager de ti største samarbejdspartnere blot ca. 56 pct. af den samlede eksport. Det største samarbejdsland er USA, som importerer tjenester for ca. 1,2 mia. kr. Eksporten af juridiske-, revisions- og rådgivningstjenester ligger i omegnen af 3 mia. kr. og går primært til vores nabolande samt USA. Juridiske tjenester og virksomhedsrådgivning udgjorde i hver 1,3 mia. kr., mens bogførings- og revisionstjenester samt skatterådgivning med,7 mia. stod for en mere beskeden andel af eksporten. Tjenester mellem tilknyttede virksomheder dækker over tjenester, som ikke umiddelbart kan placeres i andre tjenestekategorier. Det kan eksempelvis være datterselskabers bidrag til driftsudgifter (planlægning, organisering og tilsyn) og refusion af udgifter, som moderselskabet har afholdt. Der blev i eksporteret tjenester mellem tilknyttede virksomheder for ca. 1 mia. kr. De største købere af danske tjenester er vores nabolande, der også er de lande, hvor der er flest danske datterselskaber og filialer. Mere end 5 pct. af tjenesterne mellem tilknyttede virksomheder eksporteres til Sverige, Norge og Storbritannien. Den samlede import vedrørende øvrige forretnings-, rådgivnings- og tekniske tjenester udgjorde ca. 38 mia. kr. i. Af disse 38 mia. kr. importeres ca. 19 pct. fra Storbritannien, mens Sverige og dernæst USA er de næststørste samhandelspartnere. 14

15 5 største importområder, øvrige forretnings- rådgivnings- og tekniske tjenester 1, 8, 6, 4, 2,, Anm.: Samlet import for øvrige forretnings- rådgivnings- og teknisketjenester var 37,9 mia. kr. i. rangorden. Der blev i importeret juridiske-, revisions- og rådgivningstjenester for ca. 4 mia. kr. Heraf udgør virksomhedsrådgivning ca. 58 pct. Omkring 19 pct. af virksomhedsrådgivningen importeres fra Storbritannien. Der importeres primært reklame, markedsanalyse og meningsmålinger fra Storbritannien og Sverige. Sammenlagt kommer knap 3 pct. af den samlede import på 4,1 mia. kr. fra disse to lande. Der blev i importeret forsknings- og udviklingstjenester for godt 5 mia. kr. Heraf stammer 39 pct. fra Storbritannien, mens importen fra USA og Tyskland bringer andelen fra disse lande op på knap 66 pct. Altså en tjeneste, hvor importen er koncentreret på relativt få lande. Importen fra arkitekt-, ingeniør- og andre tekniske tjenester løb i op på knap 8 mia. kr. Fra år til år er der relativt store forskelle landene imellem, mens det samlede niveau har taget et par hop igennem perioden og nu har stabiliseret sig omkring 7,5 mia. kr. Dette hænger sammen med, at importen blandt andet er knyttet op på byggeprojekter, og derfor til dels er store enkeltstående tjenester. Øvrige forretningstjenester er en slags rodekasse, hvor en del forskellige tjenesteydelser er samlet. Den omfatter blandt andet personalerekruttering, sikkerheds- og efterforskningstjenester, oversættelse og tolkning, fotografering og rengøring af bygninger. I blev der importeret for knap 4 mia. kr. øvrige forretningstjenester. Blandt øvrige forretningstjenester er der forholdsvis stor volatilitet både landene imellem og i det samlede importerede beløb (det var ca. 5,6 mia. kr. i 25). De største samhandelspartnere i var Sverige, Tyskland og Grønland. 15

16 Audiovisuelle tjenester samt tjenester ifm. uddannelse, sundhed, kultur og rekreation Den største samhandel med udlandet vedrørende disse tjenester omhandler import af audiovisuelle tjenester. Det omfatter produktion af film og video, radio- og fjernsynsprogrammer, musikindspilning samt afgifter for distribution af audiovisuelle produkter og afgifter for adgang til kabel-tv. Der blev importeret audiovisuelle tjenester for 5,7 mia. kr. i. Det er en tjeneste, som er koncentreret på forholdsvis få lande. Således blev ca. 67 pct. importeret fra Storbritannien, Sverige og USA i. Det er også de lande, hvor en stor del af de i Danmark viste tv-programmer og film stammer fra. Eksporten af audiovisuelle tjenester samt tjenester ifm. uddannelse, sundhed, kultur og rekreation er ikke nær så stor der blev blot eksporteret tjenester for 3 mia. kr. i. Vores nabolande er de største importører, hvilket igen hænger sammen med, at det er de lande, der aftager flest danske tvprogrammer og film. Offentlige tjenester Offentlige tjenester omfatter transaktioner, som ambassader, konsulater, militære enheder og internationale organisationer har i de lande, hvor de er beliggende. Eksporten, der samlet udgør godt 4 mia. kr., er domineret af EU-institutioner beliggende i Danmark. Disse tegner sig for knap 25 pct. af eksporten. Udover EU-institutionerne er der ikke nogen lande, der har en stor andel af eksporten, hvilket hænger sammen med, at omkostningerne ved at være repræsenteret i Danmark er forholdsvis ensartet for de forskellige lande. Importen af offentlige tjenester udgør knap 5 mia. kr. Der anvendes flest midler på repræsentation i USA. Der er dog stor spredning i Danmarks repræsentation i udlandet, og der anvendes sammenlagt flest midler i de mindre udviklede lande. Resterende tjenester Bygge- og anlægstjenester, forsikringstjenester og finansielle tjenester tegner sig samlet set for mindre end 3 pct. af den samlede tjenestehandel for både import og eksport. 4. Rejser 9 For rejser er der en eksport på ca. 33 mia. kr. og en import på ca. 53 mia. kr., hvilket svarer til en nettoimport på ca. 2 mia. kr. i. Rejser er delt op på ferierejser og forretningsrejser, 9 Danskernes forbrug i udlandet og udenlandsk forbrug i Danmark. 16

17 hvor ferierejser tegner sig for ca. ¾-dele af eksporten og den overvejende del af nettoimporten. Grænsehandel og populære rejsemål dominerer En stor del af ferierejserne er grænsehandel. For importen kommer det især til udtryk i handlen med Tyskland, som langt overstiger importen fra andre lande. Derudover præges importen af ferierejser til udlandet, hvilket indebærer, at Sverige hvor mange har sommerhus, og Spanien, Frankrig og Italien, som er store rejsemål for danskerne, er blandt de største importlande for rejsetjenester. Der eksporteres mest til Tyskland, hvilket i høj grad er trukket af udleje af sommerhuse og forbrug forbundet hermed. Grænsehandlen slår også igennem på eksportsiden, hvor eksporten til Sverige og Norge også er ganske stor. Mia største eksportlande, rejser Anm.: Samlet eksport for rejser var 33,1 mia. kr. i. rangorden. Mia største importområder, rejser Tyskland Spanien Sverige Italien Frankrig Anm.: Samlet import for rejser var 53 mia. kr. i. rangorden. 17

Tjenesteundersøgelse 1814-01 B

Tjenesteundersøgelse 1814-01 B Ændringer til adressen skrives i bemærkningsfeltet på sidste side i hæftet Tjenesteundersøgelse Vejledning Betalingsbalancen skal registrere alle transaktioner mellem Danmark og Danmarks Statistiks ansvar

Læs mere

Tjenesteundersøgelse - forsikringsselskaber og pensionskasser

Tjenesteundersøgelse - forsikringsselskaber og pensionskasser Ændringer til adressen skrives i bemærkningsfeltet på sidste side i hæftet Tjenesteundersøgelse - forsikringsselskaber og pensionskasser Vejledning Betalingsbalancen skal registrere alle transaktioner

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion DI Analysepapir, november 2013 Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk Gennem de sidste

Læs mere

Til. Erhvervsstyrelsen. Dokumenttype. Rapport. Dato. Marts, 2014 CASESTUDIE BARRIERER OG TENDEN- SER FOR DANSK EKSPORT AF TJENESTEYDELSER

Til. Erhvervsstyrelsen. Dokumenttype. Rapport. Dato. Marts, 2014 CASESTUDIE BARRIERER OG TENDEN- SER FOR DANSK EKSPORT AF TJENESTEYDELSER Til Erhvervsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2014 CASESTUDIE BARRIERER OG TENDEN- SER FOR DANSK EKSPORT AF TJENESTEYDELSER CASESTUDIE BARRIERER OG TENDENSER FOR DANSK EKSPORT AF TJENESTEYDELSER

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Producentprisindeks for varer og tjenester

Producentprisindeks for varer og tjenester Udvidelseaftjenesteprisindekset Nye deflatorer L68 Fast ejendom Producentprisindeks for varer og tjenester A Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Fremstillingsvirksomhed D El-, gas-,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

På kanten af arbejdsmarkedet en del af samfundet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker

På kanten af arbejdsmarkedet en del af samfundet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker På kanten af arbejdsmarkedet en del af samfundet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/hdz Direkte udenlandske

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Hvad skal vi leve af i fremtiden? Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks Kilde: Danmarks Statistik Tidsånden efter krisen Økonomisk nedtur

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Danmark, Region Syd, og. Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.

Danmark, Region Syd, og. Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk. Danmark, Region Syd, og ingeniører frem mod 2020 Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015. Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015. Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015 Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling Udgivet af DI Redaktion: Pernille Langgaard-Lauridsen Tryk: Kailow Graphic ISBN 978-87-7144-055-3 200.08.15 SIDE 1 DI VIDENRÅDGIVERNES

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Norden er vores vigtigste marked

Norden er vores vigtigste marked Norden er vores vigtigste marked AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA POLITICAL ECONOMY RESUMÉ De nordiske lande er hver for sig relativt små lande, og bliver derfor nogle gange overset i forhold

Læs mere

Danmark slår Sverige på industrieksport

Danmark slår Sverige på industrieksport Danmark slår Sverige på Hverken eller industriproduktionen tyder på, at dansk industri har klaret sig specielt dårligt gennem krisen. Industrieksporten har klaret sig på linje med udviklingen i Tyskland

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2013

Direkte investeringer Ultimo 2013 Direkte investeringer Ultimo 213 14. oktober 214 DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STIGER FORTSAT I 213 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 213, mens værdien af de indadgående

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Globalisering 2.0 og SMV erne: Udfordringer og muligheder

Globalisering 2.0 og SMV erne: Udfordringer og muligheder Globalisering 2.0 og SMV erne: Udfordringer og muligheder Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk FremForsk Center for Fremtidsforskning Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet

Læs mere

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Peter Birch Sørensen Professor, Københavns Universitet Indlæg på seminar organiseret af Produktivitetskommisjonen i Oslo den 19. maj 2014 Pct. 5,0 De

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. november

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

INTERNATIONALT SAMARBEJDE NØDVENDIG FOR AT KONTROLLERE

INTERNATIONALT SAMARBEJDE NØDVENDIG FOR AT KONTROLLERE 18. oktober 2002 Af Anita Vium, direkte tlf. 3355 7724 Resumé: INTERNATIONALT SAMARBEJDE NØDVENDIG FOR AT KONTROLLERE MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Cirka en tredjedel af al handel til og fra USA er intern

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN Analyse af dansk cleantech:

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Hvad er dansk industri i statistikkerne?

Hvad er dansk industri i statistikkerne? Hvad er dansk industri i statistikkerne? Ingeborg Vind, Konjunkturstatistik Kontaktudvalg for industristatistik, 20. nov. 2014 Hvornår er noget dansk? Svar 1 Grænseprincip/territorium Det foregår i Danmark

Læs mere

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt Europaudvalget - Økofin Offentligt Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. - Økofin - Spørgsmål af. januar. 7. februar J.nr. 5-9 Spørgsmål:

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle

Læs mere

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015 Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen Axcelfuture 13/5/2015 Introduktion Danmark er på vej ud af krisen men hvor hurtigt? Axcelfuture s tidligere analyser har vist et billede af en økonomi

Læs mere

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk Råvarepriserne er faldende Råvarepriserne er over de seneste måneder faldet. Faldet skyldes en kombination af faldende energipriser, udsigt til normal høst samt en stagnerende produktion i verdensøkonomien.

Læs mere

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET Nordisk e-handel til en værdi af 34,5 mia. SEK FORORD De nordiske forbrugere anslår, at de i 3. kvartal har handlet på nettet for 34,5 mia.

Læs mere

DI s efterårsprognose:

DI s efterårsprognose: Den 22. september 2009 DI s efterårsprognose: Først i 2013 vil det tabte være vundet tilbage Af cheføkonom Klaus Rasmussen, økonomisk konsulent Tina Kongsø og økonomisk konsulent Jens Erik Zebis Dansk

Læs mere

BNP undervurderer væksten i dansk velstand

BNP undervurderer væksten i dansk velstand BNP undervurderer væksten i dansk velstand I forhold til udviklingen i vores velstand er der typisk fokus på væksten i priskorrigeret/realt BNP. Bruttonationalindkomsten (BNI) er imidlertid et mere retvisende

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Danmarks udenrigsøkonomi 2010

Danmarks udenrigsøkonomi 2010 Danmarks udenrigsøkonomi 2010 Danmarks udenrigsøkonomi 2010 Danmarks udenrigsøkonomi 2010 Udgivet af Danmarks Statistik 1. december 2011 Oplag: 120 Printet hos ParitasDigitalService Illustration omslag:

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen. Barrierer for dansk eksport af tjenesteydelser til EU og udvalgte vækstmarkeder

Erhvervs- og Byggestyrelsen. Barrierer for dansk eksport af tjenesteydelser til EU og udvalgte vækstmarkeder Erhvervs- og Byggestyrelsen Barrierer for dansk eksport af tjenesteydelser til EU og udvalgte vækstmarkeder Marts 2009 Erhvervs- og Byggestyrelsen Barrierer for dansk eksport af tjenesteydelser til EU

Læs mere

Pengestrømme mellem Grønland og Danmark. Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen

Pengestrømme mellem Grønland og Danmark. Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen Pengestrømme mellem Grønland og Danmark Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen Pengestrømme mellem Grønland & Danmark Størstedelen af alle pengestrømme

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Dokumentation for internationale prissammenligninger

Dokumentation for internationale prissammenligninger 1 af 5 21-08-2013 16:00 Dokumentation for internationale prissammenligninger Datagrundlag Kilde/årstal: Prissammenligningerne er baseret på Eurostats købekraftspariteter offentliggjort i Purchasing power

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Erhvervsdynamik og produktivitet

Erhvervsdynamik og produktivitet Den 9. januar 2013 Erhvervsdynamik og produktivitet Flere årsager bag sammenhængen Stor forskel på tværs af virksomhedsstørrelse Virksomhedsstørrelse varierer på tværs af brancher 1. Fra lille til stor

Læs mere