Samfundsøkonomiske konsekvenser af at flytte vinterferien på Fyn fra uge 8 til uge 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samfundsøkonomiske konsekvenser af at flytte vinterferien på Fyn fra uge 8 til uge 7"

Transkript

1 Samfundsøkonomiske konsekvenser af at flytte vinterferien på Fyn fra uge 8 til uge 7 Copenhagen Economics 11. juni 2013

2 Forfattere: Frederik Harhoff Jossi Steen-Knudsen Christian Jervelund 2

3 1 Konklusion I dag holder de fynske skoler vinterferie i uge 8, mens resten af landets skoler overvejende holder ferie i uge 7; det kan give anledning til bøvl og besvær. Odense Kommune har derfor bedt Copenhagen Economics give en samfundsøkonomisk vurdering af konsekvensen af, at alle fynske kommuner flytter vinterferien fra uge 8 til uge 7. Boks 1 fortæller om vinterferieuger i Danmark. Boks 1 Vinterferieuger i Danmark Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte skolekommune, der bestemmer vinterferiens placering. Der findes ingen fuldstændig oversigt over vinterferietidspunkter i Danmark, men flest kommuner har ferie i uge 7 og langt størstedelen har ferie i uge 7 eller uge 8. Det grove billede er, at kommuner i Region Hovedstaden og Region Midtjylland primært har valgt uge 7, kommuner i Region Syddanmark og Region Sjælland har valgt en ligelig blanding af uge 7 og 8, mens kommuner i Region Nordjylland primært har valgt uge 8. Kommunerne kan også beslutte at lade tidspunktet være op til den enkelte skole, fx kan skolebestyrelserne i Holbæk vælge enten uge 6, 7 eller 8 som vinterferieuge. Andre kommuner i landet har tidligere overvejet at flytte vinterferien, fx Roskilde Kommune. I februar i år blev der stillet spørgsmål til børne- og undervisningsminister Christine Antorini omkring at lægge alle skolers vinterferie i samme uge, hvilket dog blev afvist af ministeren. Kilde: Ministeriet for Børn og Undervisning, Spørgsmål og svar om folkeskolen, Børne- og undervisningsminister Christine Antorinis skriftlige svar til medlem af Folketinget Alex Ahrendtsen (DF) på spørgsmål af 12. februar 2013 (nr. S 1104). 1.1 Resultaterne 1 Vi vurderer, at det fynske erhvervsliv vil kunne opnå en økonomisk gevinst ved at flytte vinterferien fra uge 8 til uge 7. Årsagen er, at mange kunder og leverandører i resten af Danmark holder ferie, mens fynske virksomheder er på arbejde, og det skaber dårligere vilkår for de fynske virksomheder til at drive forretning. Størrelsesordenen af den økonomiske gevinst ved at flytte vinterferien fra uge 8 til uge 7 vurderer vi til omkring 30 mio. kr. om året i vundet BNP for fynske virksomheder. Tallet er yderst usikkert, men retningen står til troende. Vi vurderer omvendt, at det vil være en økonomisk ulempe for familierne at flytte vinterferien fra uge 8 til uge 7. Vi finder, at det er 7-10 pct. dyrere at rejse på vinterferie udenlands i uge 7 end i uge 8. Med det antal fynske familier, som i dag tager på vinter- 1 Analysen er blevet udført med en meget kort tidsfrist. Analysen omhandler derfor kun de væsentligste effekter og kun vurderinger af størrelsesordenen for effekterne, ikke præcise udregninger. 3

4 ferie i udlandet i uge 8 estimerer vi, at det svarer til i alt omkring 10 mio. kr. mere for ferierne. Estimatet er behæftet med betragtelig usikkerhed. Det er disse to effekter som politikerne må veje op imod hinanden: Gevinsten for erhvervslivet mod meromkostningerne for familierne. Hertil kommer to afledte effekter som tilsammen har mindre betydning. For det første vil dyrere vinterferier få en række familier til at aflyse deres udenlands vinterferie. Det vil i sig selv mindske familiernes glæde. Det vil også reducere omsætningen hos rejseselskaberne, hvilket dog vil føre til en stigning i andre virksomheders omsætning nu, hvor familierne ikke tager på vinterferie. Vi vurderer, at den tabte omsætning hos rejseselskaberne nogenlunde svarer til den vundne omsætning for andre virksomheder. For det andet vil dyrere vinterferier føre til, at nogle familier vælger at tage deres børn ud af skolen for at holde vinterferie i en anden uge end uge 7. Det sker allerede i dag, at familier tager deres børn ud af skolen i uge 8 for at holde vinterferie i en noget billigere uge som fx uge 3. Det samme vil ske, hvis vinterferien bliver flyttet til uge 7, men vi forventer, at flere familier vil tage deres børn ud af skolen end det er tilfældet i dag, fordi uge 7 er dyrere end uge 8. Vi finder, at det vil dreje sig om 6 til 12 ekstra børn per skole på Fyn. 4

5 2 Konsekvenser for erhvervslivet Dette afsnit belyser konsekvenser for erhvervslivet på Fyn af at rykke vinterferien fra uge 8 til uge Produktivitetsgevinst En synkronisering af vinterferien vil øge produktiviteten for både Fyn og den resterende del af dansk erhvervsliv. Flyttes vinterferien vil færre fynboere holde ferie i uge 8 resulterende i positive produktivitetseffekter fra øget handel og kommunikation på tværs af bælter, da resten af Danmark overvejende også er på arbejde i uge 8. Omvendt vil Fyn og resten af Danmark primært gå på ferie i uge 7, som så vil blive en stille uge for alle virksomheder. Dette fænomen, at det fynske erhvervsliv arbejder asynkront med det meste af resten af Danmarks erhvervsliv betyder, at 16 pct. af de fynske beskæftigede er bortrejst i uge 7, mens det gælder 25 pct. i resten af landet 2. I den nuværende situation arbejder det fynske erhvervsliv dermed i højt tempo i uge 7, mens mange kunder og samarbejdspartnere er væk. Dermed vurderer vi, at en del af de fynske ansatte vil have mindre værdiskabende arbejde at udføre. Det svarer til en samlet produktivitetstab på ca. 30 mio. kr. årligt, som også bliver gevinsten, hvis Fyn synkroniserer sin vinterferie med størstedelen af Danmark i uge 7. Estimat afhænger af adskillige antagelser, som hver for sig er svære at sætte, men retningen står til troende. Selve udregningerne er beskrevet skridt for skridt i boks 2. Boks 2 Beregninger for samlet produktivitetsgevinst Udgangspunktet for beregningerne er misforholdet mellem andelen af de fynske beskæftigede, der holder ferie i uge 7 og 8 i forhold til andelen for den resterende del af Danmark. Ved hjælp af feriestatistik fra Hotels.com anslår vi, at fynske beskæftigede er på arbejde i uge 7, mens antallet er for uge 8. De tilsvarende tal for den resterende del af den danske befolkning er 2,3 mio. i uge 7 og 2,4 i uge 8. Altså er fynboerne forholdsvis mere på arbejde i uge 7 end den resterende del af Danmark, hvilket giver en mere ineffektiv arbejdsindsats. Misforholdet svarer til fynske ansatte, der arbejder ineffektivt. For at estimere gevinsten ved at lade disse arbejdere arbejde effektivt synkront med resten af Danmark, ganges de beskæftigede med Fyns BNP per arbejder på ugebasis. Endelig antages det at ikke alt går tabt, men kun hvad der svarer til én dags arbejde, hvorved vi opnår den endelige produktivitetsgevinst ved at rykke vinterferien fra uge 8 til uge 7, nemlig 29,0 mio. kr. årligt, afrundet i teksten til ca. 30 mio. kr. Kilde: Danmarks Statistik, Hotels.com, Danmarks Statistik og egne beregninger. 2.2 Tab for rejsebureauer samt stigning i afledt indenlandsk forbrug En omlægning af vinterferien til uge 7 betyder, at fynboerne møder 7-10 pct. højere priser på charter-, ski- og storbyferier. Når prisen stiger, vil nogle af de familier, der 2 Kilden er undersøgelse af rejseaktivitet foretaget af hotels.com. 5

6 plejer at rejse udenlands i vinterferieugen enten flytte deres udenlandsrejse til en anden uge eller lade være med at rejse udenlands. Derfor forventer vi, at fynboerne vil foretage færre udenlandsrejser i vinterperioden end tidligere. Effekten må forventes at ramme alle ferieformer, dog mindre for kør-selv-ferier (skiferier og storbyferier tæt på Danmark), fordi disse rejsende vil være mindre påvirkede af prisstigninger. Færre udenlandsrejser og lettere adgang til at besøge familie og venner i Danmark gør begge, at der må komme flere ophold og rejser i Danmark i vinterferien. Stigningen i indenrigstrafik vil nok give noget trængsel og nogle prisstigninger, men indenrigstrafikken påvirkes formentlig ikke så meget som udenrigstrafikken. Desuden er indenrigstrafikken langt større på andre tidspunkter af året (fx juleferie og efterårsferie), hvilket indikerer, at kapaciteten i togene mv. er rigelig. Endvidere stiger priserne på typiske rejseformer til udenlandsrejser (fly og langtursbusser) når efterspørgslen stiger, mens det ikke er tilfældet for de typiske rejseformer til indenrigsrejser (tog og rutebusser). Samlet set forventer vi derfor, at alle ferieformer, der indebærer udenlandsrejser, vil falde i omfang, mens resten vil stige, jf. Tabel 1. Tabel 1 Forventede ændringer i ferievaner Vinterferieform Andel Vil andelen stige eller falde, hvis ferie flyttes til uge 7? Solferie 39% Falde Skiferie 21% Falde Hjemmeferie 16% Stige Storbyferie 11% Falde Besøg hos familie/venner i udlandet 10% Falde Besøg hos familie/venner i Danmark 9% Stige Note: Undersøgelse foretaget af Hotels.com blandt danskere fra hele landet i Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af undersøgelse fra Hotels.com (2011). Nedgangen i udenlandsk rejseaktivitet vil have en mindre positiv effekt på dansk økonomi. Der er to modsatrettede effekter på dansk økonomi. På den ene side vil de penge danske turister bruger i udlandet nu i højere grad blive anvendt i Danmark; det øger den økonomiske aktivitet. På den anden side vil rejsebureauernes indtægt falde; det reducerer den økonomiske aktivitet. Vi vurderer, at den første effekt dominerer den sidste effekt i en mindre grad, så nettoeffekten bliver et beskedent plus. 6

7 3 Konsekvenser for familier og skoler I dette kapitel analyserer vi konsekvenserne for familier og skoler af at flytte vinterferien fra uge 8 til uge 7 på de fynske skoler. 3.1 Højere feriepriser i vinterferien Uge 7 er den dyreste uge at holde vinterferie i. Hvis alle fynske kommuner flytter vinterferien til uge 7, vil det derfor blive dyrere for fynboerne at rejse udenlands i skolernes vinterferie. Man kan endda forvente, at priserne for ferie i uge 7 vil blive en smule højere, hvis også fynboerne begynder at holde vinterferie i uge 7. Det vil nemlig øge efterspørgslen på landsplan efter rejser og dermed prisen. Resultatet er, at det bliver dyrere for familierne at rejse i skolernes vinterferie fordi uge 7 er dyrere end uge 8. Charterferie, storbyferie og skiferie er danskernes foretrukne rejseformer i vinterperioden. En tredjedel af de danskere, der tager på ferie i første kvartal tager sydpå på solferie. En fjerdedel foretrækker storbyferier, typisk i Europa, mens 16 pct. tager på skiferie, 3 jf. figur 1. Figur 1 Solferie er den mest populære rejseform Andet; 34% Sol-/badeferie; 32% Sommerhusferie; 8% Skiferie; 16% Storbyferie; 26% Note: Diagrammet viser hvordan danskerne holder deres vinterferie. Kategorien Andet indeholder også Ved ikke. Source: Copenhagen Economics på baggrund af undersøgelse fra Hotels.com fra Vi har stikprøvevist undersøgt de nuværende priser for disse rejsetyper i forskellige uger i vinterperioden 4. Typisk kan man hente besparelser på ca pct. ved at rejse udenfor uge 7 og 8, mens man kan spare ca pct. ved at rejse i uge 8 i stedet for i 3 I 2012 var skiferie dog mere populært end storbyferie ifølge Hotels.com s undersøgelse fra Vi har bl.a. gennemgået rejsekatalogerne fra skiferie.dk og Primotours. 7

8 uge 7. Det typiske prisbillede afspejler klart, at flest danskere foretrækker at rejse i uge 7 og 8, så priserne er højest i uge 7, næsthøjest i uge 8 og på et lavere niveau i øvrige uger, jf. eksemplerne i Figur 2 og Error! Reference source not found.. Figur 2 Vinterrejser er dyrest i uge 7 og næstdyrest i uge 8 Kilde: Eksempel hentet fra A2ski.dk. Den gennemsnitlige prisforskel på ca pct. på at rejse i uge 8 i forhold til uge 7, svarer til ca kr. for en familie på tre. Baseret på det antal fynboer, der rejser i vinterferien svarer det samlet set til ca. 10 mio. kr. i højere feriepriser. 3.2 Større fravær i skolerne Dyrere ferierejser i den planlagte vinterferieuge kan få flere fynboere til at holde ferie udenfor den planlagte ferieuge. For familier med børn vil det resultere i større fravær i skolen. Denne forventning passer med, at flere i Region Hovedstaden, der primært holder vinterferie i uge 7, holder vinterferie i andre uger, i forhold til i Region Nordjylland, hvor skolerne primært holder vinterferie i uge 8, jf. figur 4. 8

9 Figur 4 Flere holder ferie uden for den planlagte ferieuge, hvis den falder i uge 7 (Hovedstaden) end i uge 8 (Nordjylland) 90% 89% 88% Region Hovedstaden afviger 2,7 procentpoint mere 87% 86% 85% Region Nordjylland Region Hovedstaden Note: Kilde: Figuren viser andelen af det totale antal ferieuger i uge 1-13 i 2013, der ikke er afholdt i den planlagte ferieuge. For Region Nordjylland er det således andelen er ferieuger udenfor uge 8, mens det for Region Hovedstaden er udenfor uge 7. Copenhagen Economics på baggrund af undersøgelse fra Hotels.com. Figur 4 viser, at Region Nordjylland afviger mindre fra sin planlagte ferieuge end Region Hovedstaden. Eftersom Fyn har ferie i uge 8 ligesom Region Nordjylland, men efter flytningen vil have vinterferie ligesom i Region Hovedstaden, konkluderer vi, at en flytning af vinterferien til uge 7 sandsynligvis vil betyde, at familier på Fyn i højere grad vil holde vinterferie uden for skolens vinterferie end det er tilfældet i dag. Sammenligningen i figuren indikerer, at andelen af familier, der vil vælge at holde ferie uden for vinterferien vil være 2,7 pct.-point højere end i dag, svarende til godt fynboer. Omsat til folkeskoleelever svarer det til yderligere 6 til 12 elever 5 per skole på Fyn, der holder vinterferie i en anden uge end den planlagte uge 7. Fordi kun en mindre del af befolkningen planlægger at holde vinterferie, svarer de 6-12 elever per skole til 0,1-0,2 pct. mere fravær på årsbasis. En tidligere undersøgelse fra UNI-C om fraværet i folkeskolen viser, at folkeskoleelever i gennemsnit har 12 fraværsdage pr. år, svarende til en fraværsprocent på 6 pct. på årsbasis. 6 Med en flytning af vinterferieugen skønner vi således, at fraværsprocenten vil stige til op i mod 6,2 pct. 5 Antal skoleelever er beregnet ud fra at hver voksent par af de personer, der rejser, har 1-2 børn i skolealderen samt antal skoler på Fyn som er omkring UNI-C, Elevfravær i folkeskolen 2010/2011,

10 Effekten med større fravær udenfor vinterferieugen er formentlig mindre, eller slet ikke eksisterende, for videregående uddannelser. Flere elever fra videregående uddannelser kommer fra andre landsdele, så deres familier kan i forvejen have ferie i uge 7 i stedet for uge 8. Desuden gør undervisningsforløbene på mange videregående uddannelser, at der enten ikke er vinterferie eller, at den ligger i en anden uge en uge 8. Fx holder Syddansk Universitet vinterferie i uge Lettere at besøge familie og venner i Danmark Flytning af vinterferien til uge 7 vil gøre det lettere at besøge familie og venner, fordi flere vil have ferie i samme uge. Derfor vil vi forvente en mindre stigning i antal personer, der vil benytte vinterferien til at besøge familie og venner i andre landsdele, hvis vinterferien flyttes til uge 7. 10

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Liberaliseringen af bogmarkedet

Liberaliseringen af bogmarkedet En evaluering set med forbrugernes øjne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen November 2013 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 4 3 Forbrugergevinsten ved liberaliseringen 5 4 Bøgers tilgængelighed

Læs mere

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Rapport Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2015 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 5 3 Økonomiske konsekvenser ved mere frit

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Kyst- og naturturisme -Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Udgivet af VisitDenmark Februar

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner. Jóannes Jacobsen. august

Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner. Jóannes Jacobsen. august Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner Jóannes Jacobsen august 2012 Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner Joannes Jacobsen, jj.cebr@cbs.dk CEBR Centre for Economic

Læs mere

Liberaliseringen af bilsynsmarkedet. En evaluering set med forbrugernes øjne

Liberaliseringen af bilsynsmarkedet. En evaluering set med forbrugernes øjne Liberaliseringen af bilsynsmarkedet En evaluering set med forbrugernes øjne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Maj 2014 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning og konklusion 3 2 Indledning og afgrænsning 5

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark juni 2015

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme August 2013 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

FORHØJET TOBAKSAFGIFT

FORHØJET TOBAKSAFGIFT en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FORHØJET TOBAKSAFGIFT PÅVIRKNING AF TOBAKS- FORBRUG, GRÆNSEHANDEL SAMT STATENS AFGIFTSPROVENU

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007

Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007 Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 251 Offentligt ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007 Titel Frit valg i ældreplejen det frie leverandørvalg

Læs mere

ROSKILDE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

ROSKILDE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 ROSKILDE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING ROSKILDE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER

PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER Redaktion: Karina Fredenslund Ramsløv, konsulent, DEA og Morten Anthonsen, projektassistent, DEA Udgiver: DEA Tryk: Best-Buy-Broker A/S

Læs mere

JELLING MUSIKFESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

JELLING MUSIKFESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 JELLING MUSIKFESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING JELLING MUSIKFESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns Allé

Læs mere

Turismens økonomiske betydning for destination Fyn

Turismens økonomiske betydning for destination Fyn Turismens økonomiske betydning for destination Fyn Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nordfyns, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens

Læs mere

Danmarks land- og yderkommuner 2001-2011: Et erhvervsøkonomisk overblik

Danmarks land- og yderkommuner 2001-2011: Et erhvervsøkonomisk overblik Danmarks land- og yderkommuner 2001-2011: Et erhvervsøkonomisk overblik Jesper Fredborg Huric Larsen November 2014 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af denne

Læs mere

Potentialer for standardisering og vækst

Potentialer for standardisering og vækst Potentialer for standardisering og vækst 1549:02 Erhvervsstyrelsen August 2013 Forfattere: Martin H. Thelle Claus Frelle-Petersen Tine Jeppesen 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 1 Introduktion 7 2

Læs mere

Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi

Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske Tænketanken Fremtidens Biblioteker 12 december 2014 Forfattere: Christian Jervelund, Partner Anders Oskar Kjøller-Hansen, Economist Jossi Steen-Knudsen, Economist

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Danmarks land- og yderkommuner 2001-2011: Et erhvervsøkonomisk overblik

Danmarks land- og yderkommuner 2001-2011: Et erhvervsøkonomisk overblik Danmarks land- og yderkommuner 2001-2011: Et erhvervsøkonomisk overblik Jesper Fredborg Huric Larsen Center for Landdistriktsforskning Syddansk Universitet 2014 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF).

Læs mere

Analyse af danskernes boligøkonomiske situation

Analyse af danskernes boligøkonomiske situation Analyse af danskernes boligøkonomiske situation Indledning Udviklingen på boligmarkedet har stor bevågenhed. Både fordi det direkte berører alle boligejerne, men samtidig er af stor betydning for hele

Læs mere

NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Udgivet af: VisitDenmark for Esbjerg,

Læs mere

VÆKSTFORUM NORDJYLLAND

VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 1 al Vækstredegørelse 2010 VÆKSTFORUM NORDJYLLAND al Vækstredegørelse 2010 al Udvikling Niels Bohrs vej 30 9200 Aalborg Ø www.rn.dk tlf. 96 35 13 01 Om kilder og data i rapporten baseret på beregninger

Læs mere

Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom

Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom Nyt fra November 2006 Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom I Danmark har forældrenes indkomst kun ringe betydning for, hvilken levefod børnene den dag de bliver voksne har udsigt

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 Regeringen har netop vedtaget en ny lov, som omhandler differentieret behandlingsgaranti og ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet. Denne

Læs mere