Råskitse til Miljø- og Klimapolitik 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Råskitse til Miljø- og Klimapolitik 2014"

Transkript

1 Råskitse til Miljø- og Klimapolitik maj Viderebearbejdes! Råskitse til Miljø- og Klimapolitik

2 Velkommen til Furesø Kommunes Forslag til Miljø- og Klimapolitik 2014! Forord - Blandt andet om sammenhæng til kommunens øvrige politikker Nye mål er markeret med gult Råskitse til Miljø- og Klimapolitik

3 Vi skaber løsninger sammen Furesø Kommune er en grøn og sund bosætningskommune, der skal udvikle stærke fællesskaber, hvor borgerne tager ansvar og involverer sig. Det skal være rart at være i Furesø Kommune, også for de kommende generationer. Furesø Kommune skaber attraktive bolig- og bymiljøer med velfungerende lokalsamfund og plads til nye måder at bo og arbejde på. Furesø Kommune bidrager sammen med borgere, organisationer og erhvervsliv til en bæredygtig udvikling. Furesø Kommunes rammer skal gøre det muligt, at børn i kommunen vokser op med en miljø- og ressourcebevidst adfærd. Furesø Kommune værner om naturen, også bynaturen. Furesø Kommune vil være baseret på 100 % vedvarende energi og begrænse negative påvirkninger af miljøet. Kommunens miljø- og klimaarbejde skal løbende baseres på den nyeste viden om bæredygtighed. De gode vilkår, som gælder for de nuværende borgere i Furesø Kommune, skal også gælde for de fremtidige borgere. De skal have lige så gode muligheder, som vi har i dag, for at opfylde deres behov for blandt andet rent vand, sunde fødevarer, opvarmede boliger, frisk luft og en rig natur. For at realisere politikken, er det nødvendigt at både kommune, borgere, organisationer og erhvervsliv bidrager og kommer med forslag til forandringer. Byrådet ønsker derfor, at flest muligt kender denne politik, og at flest muligt arbejder aktivt for at realisere den. Formålet med Miljø- og Klimapolitik 2014 er at fastlægge og formidle rammerne for en udvikling, der fortsat bliver mere og mere bæredygtig. Furesø Kommune vil virkeliggøre politikken via helhedsorienterede beslutninger, hvor miljø- og klima er i fokus, samarbejde og inddragelse er nøgleord, og via ambitiøse mål for kommunens egen virksomhed. Kommunen går foran, og viser gennem sin egen praksis, at det er muligt at vælge miljø- og klimavenlige løsninger. Furesø Kommune arbejder aktivt for løbende at reducere miljø- og klimapåvirkninger af kommunens aktiviteter. Miljø- og klimavenlige teknologier skal indføres i det omfang, det er økonomisk fornuftigt. Vi skal også fremover investere i energirenovering af kommunens ejendomme, blandt andet i forbindelse med vedligehold og ombygning. Kommunen medvirker til at gøre transport af personer og varer mere miljø- og klimavenlig. Energiforbruget til transport skal reduceres via bedre infrastruktur fulgt op af adfærdsændringer. Furesø Kommune skal forsat være en kommune, der er på forkant med bæredygtig planlægning og initiativer på miljø-, natur-, klimaområderne. Kommunens byrum skal invitere til en bæredygtig livsstil. Kommunens fysiske planlægning skal afspejle målet om en styrket biodiversitet og en mindre miljø- og klimapåvirkning. Miljø- og Klimapolitikken tager afsæt i Vision Furesø Vi skaber løsninger sammen, og bygger videre på den hidtidige planlægning. I politikken sætter kommunen mål for både Furesø Kommune som helhed og for kommunens egen virksomhed. Råskitse til Miljø- og Klimapolitik

4 Miljø Furesø Kommune vil fortsat begrænse forurening af luft, vand og jord. Trafikstøj og gener fra støj skal reduceres. Kommunen lægger vægt på, at nedbringe brug og udledning af miljøfremmede stoffer og tungmetaller. Forvaltningen foreslår, at Miljø- og Klimapolitikken, i forhold til Skitseforslag til indhold og proces for Miljø- og Klimapolitik 2014 for Furesø Kommune, der blev godkendt af MTE den 7. marts 2013, suppleres med dette indsatsområde om at begrænse forurening. Mål på langt sigt (op til 40 år) Mål på mellemlangt sigt (4-6 år) Ønsket effekt Opfølgning Råskitse til Miljø- og Klimapolitik

5 Natur Biodiversiteten skal styrkes, og menneskers muligheder for at opleve naturen skal fremmes i Furesø Kommune. Furesø Kommune lægger særlig vægt på at børn i skoler og daginstitutioner får naturoplevelser og viden om naturen. Naturen i Furesø Kommune er kendetegnet af skovene, de store søer, småsøer, vandløb, moser, enge, overdrev og tørre sletter. Men også vejrabatter, parker, gadekær og villahaver spiller en væsentlig rolle for planter, dyr og mikroorganismer. Mål på langt sigt (op til 40 år) Kommunen vil styrke biodiversiteten lokalt og sikre de sjældne planter og dyr i kommunen. Det er Furesø Kommunes mål, at biodiversiteten bliver styrket i alle de lokale naturtyper, i skovene, i den tørre natur og i de våde områder. Det er også målet, at borgerne i højere grad oplever den lokale natur, og får øget viden om den. På den måde vil Furesø Kommune bidrage til målet om at standse tabet af biodiversitet globalt. Mål på mellemlangt sigt (4-6 år) Furesø Kommune arbejder for at udvikle naturindholdet i kommunen, eksempelvis i Øvre Mølleådal, i Farum Enghave og ved Bundså og Tibberup Å. Vilde dyr og planter har brug for at kunne sprede sig. Derfor vil kommunen sammen med nabokommuner skabe mere sammenhængende natur ved at sikre forbindelser mellem naturområder. Samtidig skal mulighederne for at opleve naturen i kommunen gøres bedre. Furesø Kommune vil fremme livskvalitet og sundhed ved at øge fokus på borgernes rekreative muligheder. Det skal gøres lettere og mere attraktivt at opholde sig i naturen. Via blandt andet stier, spor, udsigtssteder, bænke og oplysning vil Furesø Kommune invitere til mere udendørs ophold. Furesø Kommune vil sikre naturgenopretning og etablering af udsigtssteder og trampespor gennem samarbejde med landbruget, organisationer og borgere. Naturundervisning og undervisning i naturen skal styrkes yderligere. Kommunen tilskynder undervisere og pædagoger til i større omfang at bruge naturen i undervisningen, til at åbne børnenes øjne for naturens muligheder og stimulere deres nysgerrighed overfor dyr, planter og sammenhængene i naturen. Fokus på arter For at bevare nogle af de truede arters levesteder har Furesø Kommune valgt at fokusere særligt på otte arter, som er gode indikatorer for den økologiske tilstand i de naturtyper, de lever i. Hvis disse arter trives, tyder det på, at hele deres økosystem er i god balance. Leve- og spredningsmuligheder for kommunens fokusarter skal forbedres. Furesø Kommune får gradvist kontrol over invasive planter. Bjørneklo skal være udryddet i hele kommunen i Det samme gælder gyldenris på kommunens naturområder. Bynatur Økosystemer i byerne skaber grundlag for menneskers sundhed, oplevelser og livskvalitet. Desuden bidrager en rig bynatur væsentligt til at formidle betydningen af biodiversitet. De fleste borgere bor i byer, og færdes mest i byer. Kvaliteten af naturen i byen skal være højere. Furesø Kommune lægger gennem driften af kommunens grønne områder vægt på at udvikle biodiversiteten i byerne. Parkerne, de ubefæstede arealer langs vejene og vejtræerne skal have mere naturindhold. I forbindelse med tilpasning til klimaforandringerne vil grønne tage bliver mere udbredte. Kommunen opfordrer de mange villaejere til via permeable belægninger, regnvandsbede og havedamme at være med til at sikre en mere mangfoldig bynatur. Ønsket effekt Furesø kommune ønsker at, naturkvaliteten i kommunens økosystemer bliver øget. Det måles blandt andet på, at kommunens fokusarter findes i kommunen i 2018, og at deres leve- og spredningsmuligheder er Råskitse til Miljø- og Klimapolitik

6 bedre, end i dag. Kommunen ønsker at anvende registreringer fra naturgrupper og borgere som indikatorer på økosystemernes tilstand. Indsatsen overfor invasive planter skal være synlig. Bjørneklo skal kun findes helt undtagelsesvist, gyldenris skal være markant reduceret i forhold til i dag, og en række øvrige invasive planter skal være reduceret. Man skal kunne møde flere gående, løbende, cyklende, folk på udflugt og som bruger naturområderne i kommunen. Optælling af besøgende på Flyvestation Værløse, cykelmålinger m.v. kan eventuelt være indikator for, hvor mange der nyder godt af naturen i kommunen. Tilbud til skoleelever og børn i daginstitutioner, om naturundervisning, skolelandbrug, skolehaver mv. skal have øget søgning. Opfølgning Grøn Plan for Furesø Kommune præciserer mål og indsats for at fremme natur og landskab. Grøn Plan udmøntes i årlige handlingsplaner. Råskitse til Miljø- og Klimapolitik

7 Ressourcer Vareforbrug Klodens råstoffer skal bruges med omtanke. Vareforbruget, og dermed affaldsmængden, skal være væsentligt mindre end i dag. Affald fra både husholdninger og virksomheder skal genanvendes i højere grad, end det sker nu. Vores drikkevand skal beskyttes, og vandforbruget skal fortsat reduceres. OBS: Regeringens udarbejder en National Ressource- og Affaldsstrategi. Indholdet kendes endnu ikke, men bør, når den foreligger, have afsmittende effekt på navnlig dette indsatsområde i Miljø- og Klimapolitikken. Mål på langt sigt (op til 40 år) Furesø Kommune vil på langt sigt undgå, at der bliver dannet affald og udelukkende benytte gendannelige eller genanvendelige ressourcer. Det er målet i 2040, at alle de ressourcer, der bruges i kommunen kan genanvendes. Kommunen har også som mål at bevare ressourcen af rent grundvand i mængder, der er tilstrækkelige til både mennesker og natur. Mål på mellemlangt sigt (4-6 år) Furesø Kommune vil reducere affaldsmængden i kommunen og øge genanvendelsen via enkle affaldssystemer, der er gennemtænkte og designet, så de inviterer til at blive benyttet af alle. Kommunen vil arbejde for at gøre affaldsminimering og genanvendelse nemt for hver enkelt virksomhed, borger og bruger. Målet i 2020 er at borgere og virksomheder genanvender XX % af alle materielle ressourcer i Furesø Kommunes geografiske område. Kommunen vil arbejde for at gøre det overkommeligt at opgøre udvalgte dele af ressourceforbruget i Furesø Kommune. Furesø Vand har ansvaret for at minimere lækager i vandforsyningssystemet. Det bakker Furesø Kommune op om, og motiverer samtidig borgere og virksomheder til at blive ved med at reducere forbruget af drikkevand. I 2020 skal borgerens gennemsnitlige vandforbrug i boliger fortsat være mindst 5 % lavere end landsgennemsnittet. Furesø Kommune vil sikre drikkevandsressourcerne gennem hensigtsmæssig arealplanlægning og aktivt miljøtilsyn. Furesø Kommune vil minimere det materielle ressourceforbrug i den kommunale virksomhed. Dels ved at nedsætte forbruget generelt, dels ved primært at anvende gendannelige eller genanvendelige ressourcer. Kommunen vil i mindst muligt omfang bruge begrænsede ressourcer. Furesø Kommune går foran i en bæredygtig udvikling og stiller krav til produkter. Nye udbud skal stille krav, så der vælges miljø-, energi- og/eller økologimærkede produkter. Inden 2016 skal alle Furesø Kommunes egne køkkener have mindst 75 % økologiske fødevarer, og inden 2020 skal økologiprocenten være mindst 80 %. Omlægningen har både sundhedsfremmende og miljømæssigt sigte, idet de økologiske menuer sammensættes af friske, årstidsbestemte råvarer med mere frugt og grønt, madspil bliver reduceret og pesticider i grundvandet undgås på de arealer, hvor de økologiske råvarer bliver dyrket. Ønsket effekt Furesø Kommune ønsker, at borgere, virksomheder og kommunens ansatte i 2020 oplever høj livskvalitet, samtidig med at vi genanvender XX % af de materielle ressourcer. Kommunen ønsker at ressourcen af rent grundvand bevares, så der også er nok til vandløbene og de våde naturområder. Opfølgning Furesø Kommunes politik på ressourceområdet skal udmøntes i årlige handlingsplaner. Samtidig udarbejder kommunen hvert år en status for indsatsen, og et grønt regnskab for den kommunale virksomhed. Desuden udmøntes politikken via den kommunale affaldsplan og vandforsyningsplan og via kommunens strategi for indkøb og udbud. Råskitse til Miljø- og Klimapolitik

8 Klima Energiforbruget i Furesø Kommune skal være baseret på 100 % vedvarende energi i Samtidig med indførelse af vedvarende energi arbejder kommunen på en markant energieffektivisering hos alle energiforbrugere og en kraftig reduktion af CO 2 -udledningen fra hele kommunen og fra kommunens egen virksomhed. Furesø Kommuner vil bidrage med sin andel til opfylde de regionale, nationale og internationale mål for at reducere brugen af fossile brændsler, CO 2 -udledning og energiforbrug. Furesø Kommune medvirker blandt andet til indsatsen for at sikre, at vare- og persontransport bliver udviklet til at være klimarigtig. I Furesø Kommuneplan 2013 er der lagt op til at udviklingen af byområder og infrastruktur skal ske, så negativ påvirkning af miljø, natur og klima så vidt muligt undgås. Mål på langt sigt (op til 40 år) Furesø Kommune har som mål, at al energiforbrug til transport, el og varme i boliger, energiforbrug i produktionsvirksomheder og bygninger i hele kommunen er baseret på vedvarende energikilder i Det kan kun nås, hvis der samtidig med overgang til vedvarende energikilder sker betydelige reduktioner i energiforbruget. Energiforbruget til transport skal reduceres ved forbedret infrastruktur fulgt op af adfærdsændringer, således at persontransporten foregår primært med cykel, gang, bus og tog. Det er målet, at antallet af personbiler på xxxxxxxxxveje er reduceret med XX % i 20XX i forhold til 20YY. Mål på mellemlangt sigt (4-6 år) Kommunens mål for de førstkommende år er en reduktion i energiforbruget på X % pr. år. Furesø Kommune arbejder via den strategiske energiplanlægning struktureret mod, at både el- og varmeforsyningen bliver baseret på vedvarende energikilder. Der arbejdes med geotermisk varme, solenergi og biobrændsler, hvor biobrændsler vurderes at være en løsning, der i større skala primært er relevant på mellemlangt sigt. Furesø Kommune vil gøre det attraktivt at bruge kollektiv transport. Vej- og trafikplanlægningen vil have fokus på løsninger, der inviterer flest muligt til at anvende bus, tog eller cykel frem for individuel biltransport. Det vil i kommunens nye udbud af ydelser, der omfatter transport, blive vægtet højt at køre på den mindst miljø- og klimabelastende måde. Boliger og bygninger i kommunen er hovedsagelig bygget i perioden fra 1960 til 1980 og trænger i høj grad til at blive energirenoveret. Via samarbejder med erhvervsliv og borgere sætter kommunen fokus på energieffektivisering og reduktion i energiforbruget. Klimaforandringerne medfører, at oversvømmelser næppe helt kan undgås i Furesø Kommune. Dog peger kortlægninger af områder, der er egnede til nedsivning, og af hvor vandet samler sig ved store regnskyl, på gode muligheder for at håndtere regnvandet der, hvor det falder. De muligheder vil kommunen udnytte. Kommunen anvender regnvand, så det indgår som rekreativt element i nærmiljøet, og inspirerer også grundejere til at holde på regnvandet. Furesø Kommune vil halvere kommunens egen CO 2 - udledning i perioden Det skal blandt andet opnås via intelligent brug af bygninger, så lokaler udnyttes mere intensivt, og ved at samle aktiviteterne i kommunens lokalområder, så færre bygninger skal varmes op i weekender og aftener. Kommunens bygninger skal være energieffektive, rare at være i og have et sundt indeklima. Nyt byggeri skal være inspirerende og vække borgernes og virksomheders lyst til at gøre deres bygninger klimavenlige og energimæssigt tidssvarende. Kommunen er også fortsat opmærksom på mulighederne for at udnytte vedvarende energi i kommunens bygninger. Råskitse til Miljø- og Klimapolitik

9 Furesø Kommune vil minimere sit behov for transport og anvende de mest energiøkonomiske transportløsninger. Kommunen vil gradvist gå over til mere miljøog klimavenlig bilpark. Adgangs- og parkeringsforhold ved kommunens bygninger og på de kommunale arbejdspladser skal gøre det attraktivt at bruge cykel, kollektiv trafik, delebil og samkørsel. Kommunens muligheder for at reducere den betydelige klimapåvirkning fra produktion og forbrug af varer indgår i politikkens indsatsområde om ressourcer. Ønsket effekt Furesø Kommunen skal ikke længere bidrage til de menneskeskabte klimaforandringer. I den kommunale virksomhed skal energiforbruget være halveret i 2020 i forhold til Tællinger af blandt andet cyklister, tog- og buspassagerer, biler pr. husstand skal vise, at mere transport overgår til cykel og kollektiv transport. Opfølgning Furesø Kommunes politik for at reducere klimapåvirkningen skal udmøntes i årlige handlingsplaner. Samtidig udarbejder kommunen hvert år en status for indsatsen for at reducere klimapåvirkningerne og et CO 2 - regnskab for den kommunale virksomhed. CO 2 -regnskabet for hele kommunen opgøres hvert fjerde år. Strategisk energiplan for Furesø Kommune præciserer blandt andet dele af indsatsen for at nedbringe brug af fossile brændsler. Kommunens tilpasning til de klimaforandringer, vi ikke kan undgå, sker via kommunens Strategi for håndtering af regnvand og via kommunens klimatilpasningsplanlægning. Råskitse til Miljø- og Klimapolitik

10 Medvirken Borgere, organisationer og erhvervsliv Furesø Kommune vil sikre, at indsatsen på miljø- og klimaområdet lever tydeligt op til Vision Furesø Vi skaber løsninger sammen! Kommunen vil i dialog med borgere, organisationer og virksomheder gøre sit til at skabe rammer, så det bliver lettere at bidrage til en bæredygtig udvikling. Kommunen lægger vægt på at børn, der vokser op i kommunen, får en solid viden om miljø og klima med i bagagen. Viderebearbejdes efter interessentmødet den 23. maj! Mål på langt sigt (op til 40 år) Furesø Kommune mål er, at borgerne i kommunen har en klima- og ressourcebevidst livsstil, hvor man værner om naturen, og hvor energiforbruget er baseret på vedvarende energikilder, og boligerne og bygningerne er energieffektive. Børn, der vokser op i Furesø Kommune, bliver vænnet til en bæredygtig adfærd. Mål på mellemlangt sigt (4-6 år) En bæredygtig udvikling kræver, at alle sektorer bidrager og samarbejder. Kommunen formidler viden, skaber fokus, etablerer forpligtende fællesskaber og udvikler samarbejdet i de allerede etablerede netværk. Der skal også etableres nye netværk, specielt vedrørende ressourceanvendelse, forbrug, genbrug og affaldshåndtering. Samarbejdet mellem borgergrupper, organisationer, grupper i erhvervslivet, den kommunale og regionale administration skal videreudvikles. Vi vil sammen nytænke, hvordan anvendelse af vedvarende energi, energieffektivisering, CO 2 -reduktion, minimering af ressourceforbrug og en mere oplevelsesrig og mangfoldig natur kan virkeliggøres. Børn i Furesø Kommune skal undervises i miljø og bæredygtighed i mindst ét forløb i deres skoletid, og alle børn skal have mulighed for at dyrke jorden. Ønsket effekt Furesø Kommune ønsker en dialogbaseret lokal forankring af en bæredygtig udvikling. Vi ønsker en udvikling, der skaber forandringer i transport-, bolig- og forbrugsadfærd i hele kommunen, og hvor det lokale demokrati og engagement er styrket. Vi ønsker, at børn i Furesø Kommune forstår, hvad bæredygtighed er, og hvad de selv kan gøre for at bidrage til en bæredygtig udvikling. Opfølgning Furesø Kommunes samarbejde med aktive borgergrupper, netværksbaseret samarbejde med erhvervsliv og produktionsvirksomheder, byggebrancherelaterede netværk, og netværket for grundejerforeninger om energibesparelser skal gradvist udbygges og styrkes. Potentialet for at skabe erhvervsvækst i sammenhæng med klimaindsatsen skal udforskes i netværk med erhvervsliv og kommune. Eksempelvis kan virksomheder, blandt andet butikker, i kommunen få mulighed for at præsentere deres grønne regnskab via links fra kommunens hjemmeside, og derved brande sig på deres miljø- og klimaaktiviteter. Råskitse til Miljø- og Klimapolitik

11 Råskitse til Miljø- og Klimapolitik 2014 Furesø Kommune Stiager Værløse Oplag: [Antal] Udgivet: 2. maj 2013 Redaktion: [Navn] Foto: [Navn] Råskitse til Miljø- og Klimapolitik

Miljø- og klimapolitik 2014

Miljø- og klimapolitik 2014 Miljø- og klimapolitik 2014 1 Velkommen til Furesø Kommunes Miljø- og Klimapolitik 2014! Jeg glæder mig på hele kommunens vegne over at præsentere byrådets Miljø- og Klimapolitik for Furesø Kommune. Her

Læs mere

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 2 Forord Aalborg Kommune vil være en bæredygtig kommune. Med underskrivelsen af Aalborg Charteret i 1994 og Aalborg Commitments i 2004, har Byrådet fastlagt

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009

Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009 Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009 Indholdsfortegnelse De vigtigste mål for Hørsholm Kommune... 3 Hørsholm Kommune som geografisk enhed... 3 Hørsholm Kommune som virksomhed... 3 Detaljerede mål

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Forslag Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Agenda 21 handlingsplan 2009 for Furesø Kommune omfatter 34 initiativer inden for områderne klima, ressourcer, invasive arter og natur samt

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunen som geografi) Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunal drift)

Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunen som geografi) Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunal drift) Bilag med forvaltningens bemærkninger til valg af Green Cities delmål Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunen som geografi) Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunal drift)

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach KLIMATILPASNING I de kommende år skal Københavns klimatilpasningsplan omsættes til konkrete anlægsprojekter. Klimatilpasning handler om at ruste København til at modstå de vejrmæssige udfordringer som

Læs mere

Bæredygtighed i Billund Kommune

Bæredygtighed i Billund Kommune Bæredygtighed i Billund Kommune Indsatsprogram for 2013 2020 Bæredygtighed for fremtiden Vækst og udvikling er nøgleord i Billund Kommune - og kommunens udviklingsstrategi "5 veje til vækst sætter kursen

Læs mere

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid...

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GO2GREEN Svendborg Kommune er partner i GO2Green. GO2Green er en nonprofitorganisation, som arbejder for den grønne omstilling. Organisationen finansieres

Læs mere

miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre

miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre Checkliste til brug for stillingtagen til miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag Checklisten har til formål at foretage en hurtig vurdering af, hvorvidt et forslag har væsentlige

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER Afdeling for Byudvikling 1 Byrådets vision for Roskilde Kommune på klimaområdet er: Roskilde Kommune vil sikre en bæredygtig kommuneudvikling, medvirke

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013

Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013 Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013 Indsats: Kommunal planlægning Emne Økonomi Forventet effekt Ny Blovstrød Udgifter til planlægning afholdes af Nyt byggeri vil alt andet

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG BORNHOLMERMÅL? Vi står på en brændende platform; vi skal sikre øens og samfundets bæredygtighed i dag og i morgen. Det er afgørende at vi forholde ros til den lokale bæredygtighed,

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv - Furesøs kommende erhvervspolitik Preben Sandberg Pettersson Formand for Miljø, Teknik- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Samarbejdet er desuden projektorienteret og de enkelte projekter løfter fælles udfordringer og resulterer i innovative løsninger.

Samarbejdet er desuden projektorienteret og de enkelte projekter løfter fælles udfordringer og resulterer i innovative løsninger. Kultur, Miljø & Erhverv Plan og Gis Dato: 08-01-2015 Sagsnr.: 11/24940 Dok.løbenr.: 318239/14 Sagsbehandler: Anne Sofie Hartelius Direkte tlf.: 73767066 E-mail: ash@aabenraa.dk Aabenraa Kommune i Green

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Strategi for bæredygtig udvikling

Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for Lokal Agenda 21 arbejde Forord Agenda 21-strategien er en væsentlig del af Middelfartplanen. Middelfartplanen er kommuneplanen, der integrerer og samler politikker

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

et ambitiøst og forpligtende miljøsamarbejde

et ambitiøst og forpligtende miljøsamarbejde www.miljokommunerne.dk et ambitiøst og forpligtende miljøsamarbejde Green Cities Vision og mission Vores vision er et bæredygtigt samfund. Vi gør en ekstraordinær indsats for miljøet gennem forpligtende

Læs mere

Kommunernes Klimaudspil sammen tager vi udfordringerne op Del 1

Kommunernes Klimaudspil sammen tager vi udfordringerne op Del 1 Kommunernes Klimaudspil sammen tager vi udfordringerne op Del 1 1 2 Indholdsfortegnelse 03 Forord 04 Introduktion til Kommunernes Klimaudspil 05 Kommunernes bud på en klar opgavefordeling 06 Vedvarende

Læs mere

Ny bæredygtighedspolitik for Syddjurs

Ny bæredygtighedspolitik for Syddjurs Ny bæredygtighedspolitik for Syddjurs Det Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti i Syddjurs Kommune går til valg på en fælles politik for Bæredygtig Udvikling en målrettet

Læs mere

Odense Bæredygtighedspris

Odense Bæredygtighedspris Odense Bæredygtighedspris Du indstiller initiativer til Odense Bæredygtighedspris ved at udfylde skemaerne herunder og sende filen til Torben Jarlstrøm Clausen, Odense Kommunes Bæredygtighedssekretariat

Læs mere

Strategi for Miljø og Energi (UDKAST) Oprettet den 1. juni 2015, rev. 02.09.2015 Dokument nr. 480-2015-215842 Sags nr.

Strategi for Miljø og Energi (UDKAST) Oprettet den 1. juni 2015, rev. 02.09.2015 Dokument nr. 480-2015-215842 Sags nr. Strategi for Miljø og Energi (UDKAST) Oprettet den 1. juni 2015, rev. 02.09.2015 Dokument nr. 480-2015-215842 Sags nr. 480-2014-139587 Strategi for Miljø og Energi Forord Nordfyns Kommune har i mange år

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Nedenstående matrice er et hjælpeværktøj særligt til scoping af planer og programmer, der er omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1 og 3, stk. 1

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Notat. Status for klimaarbejdet. Afdelingen for Miljø. Udarbejdet af: Susanne Jervelund. Dato: 27. april 2010. Sagsid.: Sag: 00.16.

Notat. Status for klimaarbejdet. Afdelingen for Miljø. Udarbejdet af: Susanne Jervelund. Dato: 27. april 2010. Sagsid.: Sag: 00.16. Notat Status for klimaarbejdet Udarbejdet af: Susanne Jervelund Dato: 27. april 2010 Sagsid.: Sag: 00.16.00-A00-1-10 Version nr.: 1 Afdelingen for Miljø Status for klimaarbejdet i kommunen I Faaborg- Midtfyn

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Ringsted hjertet ligger i midten

Ringsted hjertet ligger i midten VISION Ringsted hjertet ligger i midten Ringsted er en attraktiv bosætningskommune. Vi udnytter den centrale placering, de mange muligheder og de trygge rammer til at være det foretrukne sted at bo og

Læs mere

NATURSYN. Vi arbejder for RASKnatur

NATURSYN. Vi arbejder for RASKnatur NATURSYN Vi arbejder for RASKnatur RASKnatur 2 INDLEDNING Danmarks Jægerforbund er en interesseorganisation for jægere. Vi arbejder for vores vision MEST MULIG JAGT OG NATUR, hvor jagten er en del af naturforvaltningen,

Læs mere

OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ

OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ Silkeborg kommunes bæredygtighedsværktøj udfra angiver vurderingsparametre/pejlemærker - angivet i underkriterier (se bilag).

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Forord. Alle indsatser tæller, da både borgere og erhvervsliv kan gøre en stor forskel, blot med mange små ændringer i hverdagen.

Forord. Alle indsatser tæller, da både borgere og erhvervsliv kan gøre en stor forskel, blot med mange små ændringer i hverdagen. Version 29.08.2013 Forord Klima og bæredygtighed har stor betydning for vores hverdag nu, og får endnu større betydning i fremtiden. Klimatilpasning dækker her i Esbjerg især over håndtering af stigende

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017 SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG Norske gæster den 22. juni 2017 Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen 28. september 2015 Indledende temadrøftelse om strategi for kommuneplanlægningen

Læs mere

Vi udvikler den bæredygtige og sunde by. Vi passer på hinanden og vores miljø og vi er kendt for at være: Danmarks mest bæredygtige storby.

Vi udvikler den bæredygtige og sunde by. Vi passer på hinanden og vores miljø og vi er kendt for at være: Danmarks mest bæredygtige storby. Vi udvikler den bæredygtige og sunde by. Vi passer på hinanden og vores miljø og vi er kendt for at være: Danmarks mest bæredygtige storby. 2 Politikkoncept i Odense Kommune Vision Odense Byråd Miljøpolitik

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Natur-, miljø- og klimapolitik. Midt i mulighederne

Natur-, miljø- og klimapolitik. Midt i mulighederne Natur-, miljø- og klimapolitik Midt i mulighederne Indhold Indledning...3 En mangfoldig natur...4 Et rent vandmiljø...6 Et miljøvenligt erhverv...8 Affald som ressource...10 Klimavenlig kommune...12 2

Læs mere

HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE. Mad- og måltidspolitik

HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE. Mad- og måltidspolitik HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE Mad- og måltidspolitik INDLEDNING Sund mad er en vigtig forudsætning for læring, trivsel og et godt helbred hele livet igennem. At sikre gode mad- og måltidsvaner forudsætter,

Læs mere

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Natur- og miljøpolitik 2015 // Plads til alle Side 3 Indhold Visionen... 7 Strategisporene... 8 Naturen skal benyttes og beskyttes... 10 Planer og programmer

Læs mere

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet Fokusområder På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2013: Naturpolitik Byrådets konstitueringsaftale har fastlagt, at der skal udarbejdes en naturpolitik. Politikken

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Et eksempel på planlægning for naturen mm.

Et eksempel på planlægning for naturen mm. Natur og Miljø 2013 Session 1: Borgeren og naturen Et eksempel på planlægning for naturen mm. Jørgen Jørgensen Chef for Natur og Vand, Viborg Kommune Grønne Sammenhænge Natur- og Parkpolitik for Viborg

Læs mere

Fremtidens landbrug i Odder Kommune i balance med natur og miljø

Fremtidens landbrug i Odder Kommune i balance med natur og miljø Fremtidens landbrug i Odder Kommune i balance med natur og miljø Danmarks Naturfredningsforenings bud på et landbrug der tilgodeser miljø, natur, landskab og klima/energi Indlæg v. Lars Vilhelm Hansen

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Side 1 af 5. Bemærkninger til udkast til. Kommunestrategi Målsætninger og resultatkrav. Fra Lokal Agenda 21 i Gladsaxe

Side 1 af 5. Bemærkninger til udkast til. Kommunestrategi Målsætninger og resultatkrav. Fra Lokal Agenda 21 i Gladsaxe Side 1 af 5 Bemærkninger til udkast til Kommunestrategi 2010-2013 Målsætninger og resultatkrav Fra Lokal Agenda 21 i Gladsaxe Det er særdeles glædeligt at der indledningsvis tales om bæredygtig balance

Læs mere

KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE

KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE Side1/5 KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE Miljø- og Kulturforvaltning Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 15 Fax: 65 15 14 99 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk 28-05-2009 Forord

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

FÆLLESSKAB KØBENHAVN VISION FOR Københavns Kommune Teknik og Miljø

FÆLLESSKAB KØBENHAVN VISION FOR Københavns Kommune Teknik og Miljø FÆLLESSKAB KØBENHAVN VISION FOR 2025 Københavns Kommune Teknik og Miljø En by med liv, kant og ansvar Et København for mennesker Vi kan være stolte af København. Vi har skabt en by, hvor livskvaliteten

Læs mere

Odenses gode historie

Odenses gode historie Odenses gode historie Kursus Byens vand Odense 14-01-2010 v/susanne Gerdes Byplan, Odense Kommune Lidt forhistorie før 2 BG Nøden tvang os politisk workshop 2006 - Odense Kommune og Vandselskabet havde

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Den nationale ramme for bæredygtig udvikling. Green Cities efterårskonference

Den nationale ramme for bæredygtig udvikling. Green Cities efterårskonference Den nationale ramme for bæredygtig udvikling Green Cities efterårskonference Claus Torp Vicedirktør,Miljøstyrelsen Tænk globalt handl lokalt Bæredygtig udvikling handler fortsat om at tænke globalt og

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens

Læs mere

Debatoplæg RASKnatur

Debatoplæg RASKnatur RASKnatur Danmarks Jægerforbunds natursyn 2016 1 Indledning Danmarks Jægerforbund er en interesseorganisation for jægere, og vi arbejder for vores vision MEST MULIG JAGT OG NATUR, hvor jagten er en del

Læs mere

Strategi for Miljø og Energi 2015 2020 (udkast)

Strategi for Miljø og Energi 2015 2020 (udkast) Strategi for Miljø og Energi 2015 2020 (udkast) Oprettet den 1. juni 2015, rev. 16.11.2015 Dokument nr. 480-2015-353524 Sags nr. 480-2014-139587 Indhold Indledning... 2 Udvikling gennem samarbejde... 2

Læs mere

Miljøpolitik. Odense Kommune

Miljøpolitik. Odense Kommune Miljøpolitik Odense Kommune Forord................................................................ 3 Visionen for en bæredygtig udvikling i Odense................ 4 Miljøpolitikken.....................................................

Læs mere

VEDTAGET 8. OKTOBER 2013 KLIMA- OG ENERGISTRATEGI 2014-2017

VEDTAGET 8. OKTOBER 2013 KLIMA- OG ENERGISTRATEGI 2014-2017 VEDTAGET 8. OKTOBER 2013 KLIMA- OG ENERGISTRATEGI 2014-2017 17 STK. 4-UDVALG Byrådet besluttede ved årsskiftet 2013 at nedsætte et midlertidigt politisk udvalg til at varetage en særlig opgave omkring

Læs mere

Natur og Miljø. Bæredygtighed og Klima Handlingsplan 2016-2017

Natur og Miljø. Bæredygtighed og Klima Handlingsplan 2016-2017 Natur og Miljø Bæredygtighed og Klima Handlingsplan 2016-2017 Handlingsplan 2016-2017 for bæredygtighed og klima Handlingsplan 2016-2017 for bæredygtighed og klima i Furesø Kommune bygger videre på kommunens

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

I Odense Kommunes samlede Bystrategi for byens transformation ses det grønne som en af de vigtigste faktorer

I Odense Kommunes samlede Bystrategi for byens transformation ses det grønne som en af de vigtigste faktorer JANNIK NYROP CHEF FOR BYSTRATEGISK STAB I ODENSE KOMMUNE I Odense Kommunes samlede Bystrategi for byens transformation ses det grønne som en af de vigtigste faktorer Den grønne struktur trækkes fra det

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Status og evaluering Agenda 21 handlingsplan 2009

Status og evaluering Agenda 21 handlingsplan 2009 Status og evaluering 2010 - Agenda 21 handlingsplan 2009 Agenda 21 handlingsplan 2009 for Furesø Kommune omfatter 34 initiativer inden for områderne klima, ressourcer, invasive arter og natur samt borgermedvirken

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Miljøvurdering - screening

Miljøvurdering - screening Miljøvurdering - screening Plan nr.: Tekst: Lokalplan for grønt område ved Sønderparken Skema status Dato Udfyldt/rev. Beskrivelse af rev. af Bygherre A 26/10-2012 LIFA v/jch Team Plan B Miljøvurderingsgruppen

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

Klimaplan. Gentofte Kommunes

Klimaplan. Gentofte Kommunes Klimaplan Gentofte Kommunes 2010-2020 Titel: Gentofte Kommunes Klimaplan 2010-2020 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 100 GENTOFTE KOMMUNES KLIMAPLAN 2010-2020

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Årets miljøøkonomiske vismandsrapport har tre kapitler: Kapitel I indeholder en gennemgang af målopfyldelsen i forhold

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

NEVF. Udvalg: TPU MAHA PIOD. Udvalg: ØU PIOD NEVF. Udvalg: KMU. FLKL, Park&Vej HARE MAHA NEVF. Udvalg: KMU

NEVF. Udvalg: TPU MAHA PIOD. Udvalg: ØU PIOD NEVF. Udvalg: KMU. FLKL, Park&Vej HARE MAHA NEVF. Udvalg: KMU 21.5.2010/ Green Cities status 2. kvartal 2010 Green Cities mål nr. 1 Vandforbrug i husholdninger Vi vil inden 2012 reducere vores vandforbrug i husholdninger til maksimalt 100 liter pr. døgn pr. indbygger

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag

Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag Naturplan Danmark Vores fælles natur - Sammendrag Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 Regeringens vision - helt nede på jorden, side 4 Naturpolitik med retning og resultater, side

Læs mere