Land & Leisure A/S. CVR-nr Årsrapport 2005/06

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2005/06"

Transkript

1 Land & Leisure A/S CVR-nr Årsrapport 2005/06 1

2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 Ledelsesberetning... 7 Børsmeddelelser siden sidste balancedag ( ) Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis i moderselskabet Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerhed Segmentoplysninger for koncernen Ophørte aktiviteter Nettoomsætning Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger Andre driftsindtægter Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Skat af årets resultat Resultat pr. aktie Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle anlægsaktiver Kapitalandel i associeret virksomhed Finansielle aktiver som holdes til udløb Tilgodehavender fra udlejning Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Aktiekapital Egne aktier Udskudt skat Prioritetsgæld Bankgæld Finansielle leasingforpligtelser Deposita Anden gæld Operationelle leasingforpligtelser Pantsætning og eventualforpligtelser Ikke-kontante transaktioner Ændring i driftskapital Valuta-, rente- og kreditrisici samt anvendelse af finansielle instrumenter Transaktioner med nærtstående parter Aktionærforhold Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor Effekt af ændring i anvendt regnskabspraksis ved overgang til IFRS Effekt af ændring i anvendt regnskabspraksis i moderselskab Opgørelse af EBITDA Godkendelse af årsrapport til offentliggørelse

3 Selskabsoplysninger Selskab Land & Leisure A/S Lyngbyvej København Ø CVR-nr.: Hjemsted: København, Danmark Bestyrelse Direktør Troels Troelsen, cand.oecon. (formand) Troels Troelsen har følgende, øvrige bestyrelseshverv: Salt ApS (formand), Ejendomssocieté 1919 A/S (formand), Estereva A/S (formand), Christian Panbo Bjælkehuse A/S (formand), Froms Konditorier A/S (formand), Julemosegaard ApS (formand), Baltic Work Force ApS (formand), CityFys ApS (formand), Intervare A/S samt næstformand for repræsentantskabet i Fionia Bank A/S. Advokat Hans Christoffersen (næstformand) Partner i advokatfirmaet Lund Elmer Sandager. Hans Christoffersen har følgende, øvrige bestyrelseshverv: Atelier Alfa A/S, Brøchner Hotels A/S og fire dattervirksomheder, Clemmesen Biscuit A/S, DataPro A/S, DCSU A/S, E. H. Invest A/S, J&R Frydenberg A/S, Johannsen Dekoration A/S, Henning Larsen A/S, Henning Larsen Architects A/S, Poul Poulsen Consult A/S, Rias A/S, A. J. Aamund A/S, Santropa A/S og Ejendomsaktieselskabet Berlings Bakke 14 C. Direktør Kurt Holmsted Administrerende direktør i Dansk Centralkontor for Sommerhus-Udlejning ApS og DCSU A/S. Kurt Holmsted har udover bestyrelseshverv i flere af selskabets helejede dattervirksomheder følgende øvrige bestyrelseshverv: DCSU A/S, H&B Management A/S (formand), Hotel Invest A/S (formand), Winkelhorn A/S, Remmer A/S (formand), ER3 ApS (formand) samt Ortofon A/S (formand). Direktør Christian Søgaard Direktør og medejer af Access Holding A/S. Christian Søgaard har følgende, øvrige bestyrelseshverv: Access Holding A/S (formand), Donaco A/S (formand), Espansiva A/S, Hem Holding A/S (formand), Lykkeberg A/S, Høm Huse A/S (formand), Sun Furn A/S (formand) samt Winkelhorn A/S. Direktion Administrerende direktør Jørgen Bertelsen Jørgen Bertelsen har udover diverse ledelses- og bestyrelsesposter i de af selskabet helejede dattervirksomheder følgende øvrige bestyrelseshverv: Residence de Monbrison A/S (formand), Residence la Soleillette A/S (formand), CAH Holding A/S (formand), Copenhagen Admiral Hotel A/S (formand), A/S Dyrehavsbakken, H&B Management A/S (tillige direktør), Hotel Invest A/S (tillige direktør), Foreningen af Feriehoteller i Danmark (formand). 3

4 Direktør Kurt Holmsted Bestyrelsesposter er anført under afsnittet Bestyrelse. Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 30. januar Godkendt på selskabets generalforsamling den 30. januar Dirigent 4

5 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2005/06 for Land & Leisure A/S. Koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkendt af EU, og årsregnskabet for moderselskabet er aflagt efter årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Årsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2006 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2005/06. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 29. december 2006 Direktion Jørgen Bertelsen Administrerende direktør Kurt Holmsted Direktør Bestyrelse Troels Troelsen Hans Christoffersen Kurt Holmsted Christian Søgaard 5

6 Revisionspåtegning Til aktionærerne i Land & Leisure A/S Vi har revideret årsrapporten for Land & Leisure A/S for regnskabsåret 2005/06. Koncernregnskabet aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU, og årsregnskabet for moderselskabet aflægges efter årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Årsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2006 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2005/06 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er endvidere vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2006 samt af resultatet af moderselskabets aktiviteter for regnskabsåret 2005/06 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. København, den 29. december 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Per Erik Johannessen statsautoriseret revisor Allan Fornæs statsautoriseret revisor 6

7 Ledelsesberetning 2005/06* 2004/05* 2003/ / /02 Koncernens hoved- og nøgletal Hovedtal Nettoomsætning (gammel definition) Nettoomsætning (ny definition) Resultat af primær drift (EBITA) Resultat af finansielle poster Årets resultat af fortsættende aktiviteter Årets resultat af ophørte aktiviteter Årets resultat fordelt til moderselskabets aktionærer Investeret kapital inklusive goodwill Investeret kapital eksklusive goodwill Nettoarbejdskapital (NWC) Egenkapital Balancesum Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Investeringer i materielle aktiver Nettorentebærende gæld Nøgletal Overskudsgrad (%) 4,13 3,30-4,50-0,74 11,30 Resultat pr. aktie, fortsættende aktiviteter 0,07 0,04-0,10-0,10-0,12 Resultat pr. aktie, ophørte aktiviteter - 0, Afkast af investeret kapital eksklusive goodwill (%) 10,30 7,10-3,55-0,48 6,43 Afkast af investeret kapital inklusive goodwill (%) 2,82 2,08-1,21-0,19 2,61 Egenkapitalforrentning (%) 2,60 1,34-5,07-3,21-4,03 Aktiver/Egenkapital 1,56 1,73 1,58 1,59 1,60 Nettoomsætning/Investeret kapital, eksklusive goodwill 3,13 1,97 1,12 0,69 0,56 Nettoarbejdskapital/Nettoomsætning 0,10 0,16 0,20 0,16 0,15 *) Hoved- og nøgletal for 2004/05 og 2005/06 er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS, jf. beskrivelsen i note 1. Sammenligningstal for 2001/ /04 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis ved overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS, men opgjort i overensstemmelse med den hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og de danske regnskabsvejledninger. Hvis sammenligningstallene for disse år skulle opgøres efter IFRS skulle iagttages de samme korrektioner som beskrevet i note 39 vedrørende overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS. 7

8 Koncernoversigt Land & Leisure A/S Moderselskab Aktiekapital DKK DanCenter A/S Ejerandel 100% Aktiekapital DKK Ferieudlejningsejendomme Selskaber uden aktivitet DanCenter EDB-Service ApS Ejerandel 100% Anpartskapital DKK Residence de Monbrison A/S 3 lejligheder på slot Bordeaux, Frankrig Ejerandel 80% Aktiekapital DKK Villa Diana, Nemi ApS 127 uger i 8 lejligheder Nemi v/rom, Italien Ejerandel 100% Anpartskapital DKK First Land A/S Ejerandel 100% Aktiekapital DKK DanCenter GmbH Ejerandel 100% Kapital Euro Residence la Soleillette A/S 3 Lejligheder Côte d Azur, Frankrig Ejerandel 57% Aktiekapital DKK Residence Chatham Nice ApS 22 Lejligheder Cöte d Azur, Frankrig Ejerandel 100% Anpartskapital DKK Lindos Leisure ApS Ejerandel 100% Anpartskapital DKK DanCenter A/S Niederlassung Deutschland Filial La Soleillette 2 A/S 1 lejlighed Cöte d Azur, Frankrig Ejerandel 100% Aktiekapital DKK SCI L Hotel Chatham Fransk selskab Ejerandel 100% Kapital Reserva de Marbella II ApS Ejerandel 100% Anpartskapital DKK Västkustbokningen, Sverige Filial til DanCenter A/S, Danmark Banyuls sur Mer ApS 3 lejligheder V/Pyrenæerne, Frankrig Ejerandel 100% Anpartskapital DKK Nysted Cottage A/S Ejerandel 100% Aktiekapital DKK Casa Blanca ApS 14 lejligheder Torremolinos, Solkysten, Spanien Ejerandel 100% Anpartskapital DKK Sanary Sur Mer ApS Ejerandel 100% Anpartskapital DKK Maritimo 101 S.L. Spansk selskab Ejerandel 100% Kapital

9 Resume Koncernens resultat før finansielle poster, skat og afskrivninger (EBITDA) udgør mod oprindeligt udmeldt (2004/05: og efter ophørte aktiviteter 6.186). Koncernens resultat af primær drift udgør (2004/05: og efter ophørte aktiviteter ), og resultat før skat på (2004/05: 4.943, og efter ophørte aktiviteter ). Årets resultat er påvirket af gevinst ved salg af sydeuropæiske lejligheder og tilbageførsel af nedskrivninger på enkelte ferieudlejningsejendomme på i alt (2004/05: 4.885). Hovedaktiviteten formidling af udlejning af ferieboliger har i et meget konkurrencepræget marked haft fremgang. Selskabet havde oprindeligt forventet og udmeldt et resultat før skat på , senere korrigeret til inklusiv ovennævnte poster vedrørende ejendomme. På denne baggrund finder direktion og bestyrelse resultatet før skat på for tilfredsstillende. Der forventes i de kommende år vækst inden for hovedaktiviteten gennem såvel organisk vækst som ved gennemførelse af akkvisitioner. Direktion og bestyrelse forventer i det kommende regnskabsår en nettoomsætning på , et resultat af primær drift på og et resultat før skat på Hovedaktivitet Koncernens hovedaktivitet er formidling af udlejning af ferieboliger beliggende i Skandinavien samt i mindre omfang i Tyskland, Frankrig, Spanien og Italien. Herudover er der en aktivitet indenfor hotelmanagement. Koncernen har strategisk valgt at satse på kerneforretningen formidling af udlejning af ferieboliger. Som konsekvens heraf, og for bedre at afspejle kerneforretningen, er investering i og udlejning af erhvervsejendomme optaget som ophørt aktivitet i 2004/05, da forretningsområdet blev afviklet i regnskabsåret. Ferieboligerne udlejes primært til kunder i Tyskland, Danmark og det øvrige Norden. DanCenter A/S DanCenter A/S er en af Danmarks førende formidlere af udlejning af ferieboliger med knapt ferieboliger til udlejning i Danmark, Sverige, Norge og Tyskland, hvilket i europæisk målestok giver selskabet en position som den 6. største ferieboligudlejningsvirksomhed. DanCenter s fokusmarkeder er Danmark, Tyskland, Holland, Norge og Sverige, hvor det største marked for ferieboligudlejning er Tyskland. Hovedparten af de udlejede ferieboliger er beliggende i Danmark. Ferieudlejningsejendomme Der arbejdes løbende med at frigøre lejligheder i ferieudlejningsselskaberne for udlejningsforpligtelser med henblik på at sælge de frigjorte lejligheder til markedspris. Der er i regnskabsåret således frigjort og solgt 4 lejligheder i Banyuls sur Mer ApS og 1 lejlighed i La Soleillette 2 A/S. 9

10 For en af koncernens ferieudlejningsejendomme er en aftale om udlejning til en af brugerne etableret brugerforening tinglyst på ejendommen. Udlejningsaftalen har aldrig været aktiv, og der arbejdes på at få den aflyst. Résidence Chatham, Nice ApS vil blive omdannet til aktieselskab, og aktierne forventes herefter solgt. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Koncernens resultat før finansielle poster, skat og afskrivninger (EBITDA) udgør mod oprindeligt udmeldt (2004/05: og efter ophørte aktiviteter 6.186). Nettoomsætningen udgør (2004/05: ), svarende til en stigning på 5%. Koncernens resultat af primær drift udgør (2004/05: og efter ophørte aktiviteter ), og resultat før skat på (2004/05: 4.943, og efter ophørte aktiviteter ). Årets resultat er påvirket af gevinst ved salg af sydeuropæiske lejligheder og tilbageførsel af nedskrivninger på enkelte ferieudlejningsejendomme på i alt (2004/05: 4.885). Hovedaktiviteten formidling af udlejning af ferieboliger har i et meget konkurrencepræget marked haft fremgang. Koncernen har i regnskabsåret erhvervet det svenske formidlingsbureau Stugbookningen. Særlige risici Forretningsmæssige risici Driftsrisici Det er ledelsens vurdering, at der udover sædvanlige markedsmæssige risici ikke er væsentlige driftsrisici for koncernen. Valutarisici Salgsaktiviteter i fremmed valuta medfører, at resultat, pengestrømme og egenkapital påvirkes af kursudviklingen for en række valutaer. Det er koncernens politik at afdække væsentlige kommercielle valutarisici via terminsforretninger. Afdækningen foretages ud fra de forventede nettotransaktioner i de enkelte valutaer for de kommende 12 måneder. Der indgås ikke spekulative valutatransaktioner. Kursrisici, der kan henføres til investeringer i dattervirksomheder og filialer i udlandet, afdækkes ikke, idet denne risiko ikke anses for væsentlig. Retssager og tvister Koncernen er involveret i enkelte retssager. Disse retssager anses ikke for at indeholde væsentlige risici for koncernen. 10

11 Renterisici Koncernens rentebærende nettogæld, opgjort som prioritetsgæld og bankgæld fratrukket beholdning af omsættelige værdipapirer og likvide midler, er i årets løb faldet fra til Den rentebærende gæld ultimo er i danske kroner. Med udgangspunkt i nettogælden ved udgangen af regnskabsåret 2005/06 vil en stigning på ét procentpoint i det generelle renteniveau medføre en stigning i koncernens årlige netto renteomkostninger før skat på ca Koncernen afdækker ikke renterisikoen, idet dette ikke vurderes at være økonomisk rentabelt. Kreditrisici Kreditrisici knyttet til finansielle aktiver svarer til de i balancen indregnede værdier. Koncernen har ikke væsentlige risici vedrørende en enkelt kunde eller samarbejdspartner. Pengestrømme Pengestrømmene fra driftsaktivitet udgjorde i 2005/ (2004/ ). Pengestrømme fra investeringer udgjorde i 2005/ (2004/ ), medens pengestrømme fra finansiering udgjorde i 2005/ (2004/ ). Samlet pengestrøm udgjorde i 2005/ (2004/ ). Revision af udenlandske dattervirksomheder I henhold til oplysningsforpligtelserne for udstedere af børsnoterede værdipapirer skal det oplyses, at den franske dattervirksomhed Residence Chatham Nice SCI og den spanske dattervirksomhed Maritimo 101 S.L. ikke revideres af moderselskabets revisionsfirma, deres udenlandske forbindelser eller andre revisionsfirmaer. Dattervirksomhederne er ikke underkastet revisionspligt. Begge dattervirksomheders driftsaktiviteter betragtes som uvæsentlige for koncernen. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning I forlængelse af Landskatteretsafgørelse, der fastslår at en sommerhusformidler ikke skal beregne moms af el,vand og varme, har Skatteministeriet i december 2006 udsendt cirkulære om begæring af tilbagebetaling af moms. Koncernen vil således rejse krav om tilbetaling inden udløb af anmeldelsesfristen på 6 måneder regnet fra udstedelse af cirkulæret. Det har ved tidspunktet for aflæggelse af årsrapporten ikke været muligt at kvantificere koncernens krav. Der er herudover ikke fra balancedagen og frem til i dag indtrådt forhold, som væsentligt påvirker vurderingen af årsrapporten. 11

12 Forventet udvikling Markedet for koncernens hovedaktivitet i Skandinavien forventes at ville vokse moderat i det kommende år. Det er direktionens og bestyrelsens overbevisning, at koncernen i den kommende regnskabsperiode kan fortsætte forbedringen af den markedsmæssige position og tilpasningsevne. Formidlingsaktivitet og indtjening herfor forventes forøget. Forhandlingerne med de resterende brugsretsaktionærer, der er tilknyttet dattervirksomhederne med ferieboliger i Sydeuropa vedrørende eventuel overtagelse af ferieboligerne, vil om muligt blive fortsat i de kommende år. I det omfang, forhandlingerne ikke fører til resultat, vil der blive søgt andre løsninger i relation til brugsretsaktionærerne for at fremme lønsomheden for dette aktivitetsområde. Der er ikke budgetteret indtægter vedrørende salg af ejendomme. Direktion og bestyrelse forventer i det kommende regnskabsår en nettoomsætning på , et resultat af primær drift på og et resultat før skat på Aktionærforhold Selskabets aktiekapital udgør nominelt og består af aktier a kr. 3,00. Aktierne er opdelt i to klasser, men der er ingen udbytte- eller stemmeretsmæssige forskelle. Pr råder selskabet over egne aktier til en nominel værdi på 2.720, svarende til 1,03% af selskabets aktiekapital. Tallene er uændrede i forhold til Udviklingsaktiviteter Koncernen udvikler selv løbende it-systemer, herunder bookingfaciliteter, internetapplikationer og administrative systemer. Med krav om hyppige markedsmæssige ændringstiltag fordres hurtig tilpasning ligesom koncernen i højere og højere grad fortager sin formidlingsaktivitet via virtuelle afsætningskanaler. Væsentlige skøn og usikkerheder I væsentlige skøn og usikkerheder indgår vurdering af goodwill, tilgodehavender og ferieudlejningsejendomme. For uddybning henvises til note 3. Overgang til regnskabsaflæggelse efter internationale regnskabsstandarder (IFRS) Årsrapporten for koncernen for 2005/06 er aflagt i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder, som godkendt af Den Europæiske Union. Overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS har nødvendiggjort en række ændringer i koncernens anvendte regnskabspraksis. De væsentligste ændringer vedrører følgende: Ophør med afskrivning på goodwill Finansielle aktiver som holdes til udløb klassificeres som langfristede aktiver og indregnes til amortiseret kostpris 12

13 Forudbetalt markedsføring omkostningsføres løbende Sikringsinstrumenter driftsføres løbende For nærmere beskrivelse af ændringerne og deres effekt på årsrapporten henvises til koncernregnskabets noter (nr. 1 og 39). Moderselskabets regnskabsaflæggelse sker fortsat i henhold til Årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. I forbindelse med koncernens overgang til IFRS har moderselskabet indenfor rammerne af årsregnskabsloven ændret praksis på følgende områder: Finansielle aktiver som holdes til udløb klassificeres som langfristede aktiver og indregnes til amortiseret kostpris Forudbetalt markedsføring omkostningsføres løbende Sikringsinstrumenter driftsføres løbende For nærmere beskrivelse af ændringernes effekt på moderselskabets balance og resultatopgørelse henvises til note 40. Filialer i udlandet Dattervirksomheden DanCenter A/S har til varetagelse af udlejningsaktiviteterne i udlandet etableret filialer i Tyskland og Sverige under følgende navne: DanCenter A/S Niederlassung, Deutschland. Västkustbokningen, filial til DanCenter A/S, Danmark 13

14 Børsmeddelelser siden sidste balancedag ( ) Nr. Dato Overskrift / Finanskalender Ændring 2006/ Finanskalender Ændring 2006/ Ændring af resultatforventning for regnskabsåret / Finanskalender for regnskabsåret / Halvårsrapport 2006/ Forløb ordinær generalforsamling Årsrapport 2006/ Insideres handler 2006/ Insideres handler 2006/ Indkaldelse ordinær generalforsamling den / Insideres handler / Insideres handler 2005/ Insideres handler 2005/ Insideres handler 2005/ Årsregnskabsmeddelelse Rettelse til årsregnskabsmeddelelse / Årsregnskabsmeddelelse 2004/ / Dato for årsregnskabsmeddelelse 2004/ / Finanskalender for regnskabsåret / Forløbet af den ekstraordinære generalforsamling den / Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S den

15 Resultatopgørelse Moderselskab Koncern 2004/ /06 Note 2005/ / Nettoomsætning Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger Tilbageførsel af nedskrivning Andre driftsindtægter Andre eksterne omkostninger Resultat af primær drift (EBITA) Resultat før skat i dattervirksomheder Resultat efter skat af associeret virksomhed Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat for fortsættende aktiviteter Årets resultat af fortsættende aktiviteter Årets resultat af ophørte aktiviteter Årets resultat Fordeling af årets resultat Moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser Resultat pr. aktie (EPS) 13 Fortsættende og ophørte aktiviteter (kr.) 0,07 0,09 Fortsættende aktiviteter (kr.) 0,07 0,04 Forslag til resultatdisponering Overført til næste år

16 Balance Moderselskab Koncern Note Immaterielle aktiver - - Egenudviklet software Goodwill Immaterielle aktiver Ferieudlejningsejendomme Brugsejendomme Indretning af lejede lokaler Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Kapitalandele i associeret virksomhed 16, Andre værdipapirer og kapitalandele Finansielle aktiver der holdes til udløb Tilgodehavende hos dattervirksomheder Langfristede tilgodehavender fra udlejning - Deposita Udskudte skatteaktiver Finansielle aktiver Langfristede aktiver Kortfristede aktiver - - Varebeholdninger Tilgodehavender fra udlejning m.v Sambeskatningsbidrag/selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt

17 Balance pr Moderselskab Koncern Note Egenkapital Aktiekapital Valutakursreguleringer Overført resultat Egenkapital tilhørende aktionærer i moderselskab Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser Egenkapital i alt Forpligtelser Langfristede forpligtelser - - Prioritetsgæld Leasingforpligtelse Deposita - Anden gæld Udskudte skatteforpligtelser Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Gæld til dattervirksomheder Kortfristet del af prioritetsgæld Kortfristet del af leasingforpligtelse Kortfristet del af gæld til øvrige kreditinstitutioner Bankgæld Sambeskatningsbidrag/selskabsskat Anden gæld Kortfristede forpligtelser Forpligtelser Passiver i alt

18 Egenkapitalopgørelse Koncern Aktiekapital Valutakursreguleringer Overført resultat Aktionærerne i Land & Leisure A/S Minoritetsinteresser Egenkapital Egenkapital Effekt af ændret regnskabspraksis, jf. note 1 og Reguleret egenkapital Valutakursregulering vedrørende udenlandske virksomheder Indregnet direkte på egenkapitalen Årets resultat Nettoindtægter Køb af egne aktier Årets afgang Egenkapital Valutakursregulering vedr. udenlandske virksomheder Indregnet direkte på egenkapitalen Årets resultat Nettoindtægter Egenkapital

19 Egenkapitalopgørelse Moderselskab Valuta- Aktiekapitakursreguleringer Overført resultat Egenkapital i alt Egenkapital Ændring i regnskabspraksis i dattervirksomhed Reguleret egenkapital Årets resultat Køb af egne aktier Valutakursregulering vedrørende udenlandske dattervirksomheder Egenkapital pr Egenkapital Årets resultat Valutakursregulering vedrørende udenlandske dattervirksomheder Egenkapital

20 Pengestrømsopgørelse Koncern Note 2005/ /05 Resultat af primær drift EBIT Af- og nedskrivninger Resultat ophørt aktivitet Ændring i nettoarbejdskapital Pengestrømme vedr. primær drift Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger Betalt selskabsskat Pengestrømme vedr. drift Køb m.v. af immaterielle aktiver Køb m.v. af materielle aktiver Afgang materielle aktiver Afgang materielle aktiver bestemt for salg *) Afgang finansielle aktiver Køb af finansielle aktiver Pengestrømme vedr. investeringer Afdrag på bankgæld Afdrag på prioritetsgæld Afdrag på øvrig gæld *) Tilbagebetaling af leasingforpligtelse Optagelse af prioritetsgæld Køb af egne aktier - -5 Afgang af minoritetsinteresser Pengestrømme vedr. finansiering Ændring i likvider Likvider Likvider *) Heraf pengestrømme vedrørende ophørt aktivitet

21 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis Generelt Koncernregnskabet aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU. Årsregnskabet for moderselskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for børsnoterede selskaber samt danske regnskabsvejledninger. Årsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter er for koncernen fastlagt i IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven samt af Københavns Fondsbørs og for moderselskabet fastlagt i årsregnskabsloven samt af Københavns Fondsbørs. Årsrapporten aflægges i danske kroner, der anses for at være den primære valuta for koncernens aktiviteter og den funktionelle valuta for moderselskabet. Årsrapporten er aflagt på basis af historiske kostpriser. Anvendt regnskabspraksis er i øvrigt som beskrevet nedenfor. Koncern Ændringer i anvendt regnskabspraksis som følge af overgang til IFRS Årsrapporten for koncernen for 2005/06 er den første årsrapport, der aflægges i overensstemmelse med IFRS. Ved overgangen til IFRS er anvendt IFRS 1, Førstegangsanvendelse af IFRS. I henhold til denne er åbningsbalancen pr og sammenligningstallene for 2004/05 udarbejdet i overensstemmelse med de standarder og fortolkningsbidrag, der er gældende pr Åbningsbalancen pr er udarbejdet som om disse standarder og fortolkningsbidrag altid havde været anvendt, bortset fra hvor de særlige overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser i IFRS 1, der er beskrevet nedenfor, finder anvendelse. Overgangen til aflæggelse af koncernregnskab efter IFRS har nødvendiggjort ændringer af den anvendte regnskabspraksis for koncernen på en række væsentlige områder med hensyn til indregning og måling: Ophør med afskrivning på goodwill Finansielle aktiver som holdes til udløb klassificeres som langfristede aktiver og indregnes til amortiseret kostpris Forudbetalt markedsføring omkostningsføres løbende Sikringsinstrumenter driftsføres løbende Hovedreglen for regnskabsmæssig behandling af ændringer i anvendt regnskabspraksis er, at koncernregnskabet i ændringsåret skal aflægges med tilbagevirkende kraft, som havde koncernen altid anvendt den nye regnskabspraksis, herunder tilpasning af sammenligningstal. Ved overgang til regnskabsaflæg- 21

22 gelse efter IFRS er der imidlertid i IFRS 1 givet en række såvel obligatoriske som valgfrie undtagelser til denne hovedregel. For Land & Leisure A/S koncernen er følgende obligatoriske undtagelser anvendt: Regnskabsmæssige skøn foretaget i tidligere regnskabsår er ikke revurderet ved overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS. Langfristede aktiver og aktiviteter, der før opfyldte kriterierne i IFRS 5, Langfristede aktiver bestemt for salg og ophørte aktiviteter, for henholdsvis at være bestemt for salg og ophørte aktiviteter, er ikke omfattet af IFRS 5. Koncernen har dog i overensstemmelse med overgangsreglerne i IFRS 5 tilvalgt at lade langfristede aktiver og ophørte aktiviteter, der på tidspunktet for opgørelsen af åbningsbalancen var bestemt frasolgt eller opgivet, behandle i overensstemmelse med standarden, såfremt kriterierne for klassifikation som henholdsvis langfristede aktiver til salg og ophørte aktiviteter var opfyldt på dette tidspunkt. Af de valgfrie undtagelsesmuligheder i IFRS 1 har Land & Leisure-koncernen valgt at benytte sig af følgende: Virksomhedssammenslutninger gennemført før , herunder opgjorte overtagelsesbalancer og goodwillbeløb i den forbindelse, er ikke korrigeret i forhold til bestemmelserne i IFRS. Efterfølgende ændringer i vederlaget for de overtagne virksomheder bliver korrigeret i den indregnede goodwill. Egenkapitalførte valutakursdifferencer ved omregning af udenlandske dattervirksomheder er nulstillet i åbningsbalancen, således at det alene er omregningsdifferencer opstået efter , der fremgår som en reserve i egenkapitalen. Udover ændringer vedrørende indregning og måling er præsentation og klassifikation af regnskabsposter ændret for følgende områder som følge af overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS: Minoritetsinteresser, der præsenteres som en del af koncernegenkapitalen. Hensatte forpligtelser, der fordeles på kort- og langfristede forpligtelser. Ophørte aktiviteter, hvor resultatpåvirkningen herfra præsenteres som en særskilt post i resultatopgørelsen. Nettoomsætning vises bestående af formidlingsprovision, management fee for drift af feriehoteller og accessoriske ydelser. Tidligere blev nettoomsætningen opgjort med fradrag af (dele af) andre eksterne driftsudgifter såsom udlejningsprovisioner til agenter, distributions- og diverse øvrige direkte omkostninger forbindet med udlejningen. Disse poster indregnes nu som andre eksterne omkostninger. Langfristede tilgodehavender og gæld fra udlejningsaktiviteter optages under langfristede aktiver og forpligtelser. 22

23 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) Den beløbsmæssige effekt af ændringerne i anvendt regnskabspraksis som følge af overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS kan specificeres således: Koncern Egenkapital Egenkapital Resultatopgørelse /05 Beløb i henhold til årsrapport for 2004/05 aflagt efter tidligere regnskabspraksis Effekt af overgang til regnskabsaflæggelse efter IFRS: Periodisering af markedsføring Minoritetsinteresser (netto) Minoritetsinteressernes andel af årets resultat Værdipapirer til amortiseret kostpris Omkostningsføring af urealiseret tab på sikringsinstrumenter Ophør med amortisering af goodwill Ændringernes effekt på udskudt skat Beløb opgjort efter bestemmelserne i IFRS De beløbsmæssige konsekvenser af den ændrede regnskabspraksis er nærmere beskrevet i note 39, herunder forklarende afstemninger mellem tidligere regnskabspraksis og IFRS. Indvirkningen på nøgletal for indtjening pr. aktie er beskrevet i note 13. Standarder og fortolkninger, der ikke er trådt i kraft Øvrige udstedte men ikke ikrafttrådte standarder og fortolkninger forventes ikke at påvirke årsrapporten for 2005/06 væsentligt. Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter Land & Leisure A/S (moderselskabet) og de virksomheder (dattervirksomheder), som kontrolleres af moderselskabet. Moderselskabet anses for at have kontrol, når det direkte eller indirekte ejer mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde kan udøve eller faktisk udøver bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen direkte eller indirekte besidder mellem 20% og 50% af stemmerettighederne og har betydelig indflydelse, men ikke kontrol, betragtes som associerede virksomheder. 23

24 Konsolideringsprincipper Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for Land & Leisure A/S og dets dattervirksomheder. Udarbejdelse af koncernregnskabet sker ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, interne mellemværender og udbytter samt fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regnskabsposter 100%. Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af resultatet indgår som en del af årets resultat for koncernen og som en særskilt del af koncernens egenkapital. Virksomhedssammenslutninger Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra overtagelsestidspunktet, henholdsvis stiftelsestidspunktet. Overtagelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden faktisk overtages. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til henholdsvis afhændelses- og afviklingstidspunktet. Afhændelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden faktisk overgår til tredjemand. Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Langfristede aktiver, der overtages med salg for øje, måles dog til dagsværdi fratrukket forventede salgsomkostninger. Omstruktureringsomkostninger indregnes alene i overtagelsesbalancen, såfremt de udgør en forpligtelse for den overtagne virksomhed. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger. Kostprisen for en virksomhed består af dagsværdien af det erlagte vederlag tillagt de omkostninger, der direkte kan henføres til virksomhedsovertagelsen. Hvis vederlagets endelige fastsættelse er betinget af en eller flere fremtidige begivenheder, indregnes disse reguleringer kun i kostprisen, såfremt den pågældende begivenhed er sandsynlig, og effekten på kostprisen kan opgøres pålideligt. Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostprisen for den erhvervede virksomhed og dagsværdien af de overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser indregnes som et aktiv under immaterielle aktiver og testes minimum en gang årligt for værdiforringelse. Hvis den regnskabsmæssige værdi af aktivet overstiger dets genindvindingsværdi, foretages der nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Ved negative forskelsbeløb (negativ goodwill) foretages en revurdering af de opgjorte dagsværdier og den opgjorte kostpris for virksomheden. Hvis dagsværdien af de overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser efter revurderingen fortsat overstiger kostprisen, indregnes forskelsbeløbet som en indtægt i resultatopgørelsen. 24

25 Fortjeneste eller tab ved salg eller afvikling af dattervirksomheder Fortjeneste eller tab ved salg eller afvikling af dattervirksomheder opgøres som forskellen mellem salgssummen eller afviklingssummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiverne på afhændelseseller afviklingstidspunktet, inklusive goodwill, akkumulerede valutakursreguleringer ført direkte på egenkapitalen samt forventede omkostninger til salg eller afvikling. Salgssummen måles til dagsværdien af det modtagne vederlag. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i anden valuta end koncernens funktionelle valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Materielle og immaterielle aktiver, varebeholdninger og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta og måles med udgangspunkt i historiske kostpriser, omregnes til transaktionsdagens kurs. Ikke-monetære poster, som omvurderes til dagsværdi, omregnes ved brug af valutakursen på omvurderingstidspunktet. Ved indregning i koncernregnskabet af virksomheder, der aflægger regnskab i en anden funktionel valuta end danske kroner, omregnes resultatopgørelserne til gennemsnitlige valutakurser for månederne, medmindre disse afviger væsentligt fra de faktiske valutakurser på transaktionstidspunkterne. I sidstnævnte tilfælde anvendes de faktiske valutakurser. Balanceposterne omregnes til balancedagens valutakurser. Goodwill betragtes som tilhørende den pågældende overtagne virksomhed og omregnes til balancedagens kurs. Valutakursdifferencer, opstået ved omregning af udenlandske virksomheders balanceposter ved årets begyndelse til balancedagens valutakurser samt ved omregning af resultatopgørelser fra gennemsnitskurser til balancedagens valutakurser, indregnes direkte på egenkapitalen. Tilsvarende indregnes valutakursdifferencer, der er opstået som følge af ændringer, der er foretaget direkte i den udenlandske virksomheds egenkapital, ligeledes direkte på egenkapitalen. Kursregulering af tilgodehavender hos eller gæld til dattervirksomheder, der anses for en del af moderselskabets samlede investering i den pågældende dattervirksomhed, indregnes ligeledes direkte på egenkapitalen i koncernregnskabet. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning til dagsværdi på handelsdagen. Efter første indregning måles de afledte finansielle instrumenter til dagsværdien på balancedagen. Direkte henførbare omkostninger, der er forbundet med købet af det anvendte finansielle instrument (transaktionsomkostninger) tillægges dagsværdien ved første indregning, med mindre det finansielle aktiv eller den finansielle forpligtelse måles til dagsværdi med indregning af dagsværdireguleringer i resultatopgørelsen. For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen som finansielle poster. 25

26 Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Valutakursreguleringer af udskudt skat indregnes som en del af årets reguleringer af udskudt skat. Aktuelle skatteforpligtelser henholdsvis tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. Ved beregning af årets aktuelle skat anvendes de på balancedagen gældende skattesatser og regler. Udskudt skat indregnes efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, bortset fra udskudt skat på midlertidige forskelle, der er opstået ved enten første indregning af goodwill eller ved første indregning af en transaktion, der ikke er en virksomhedssammenslutning, og hvor den midlertidige forskel konstateret på tidspunktet for første indregning hverken påvirker det regnskabsmæssige resultat eller den skattepligtige indkomst. Der indregnes udskudt skat af midlertidige forskelle forbundet med kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder, medmindre moderselskabet har mulighed for at kontrollere, hvornår den udskudte skat realiseres, og det er sandsynligt, at den udskudte skat ikke vil blive udløst som aktuel skat i en overskuelig fremtid. Den udskudte skat opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv henholdsvis afvikling af den enkelte forpligtelse. Udskudt skat måles ved anvendelse af de skattesatser og regler i de respektive lande, der, baseret på vedtagne eller i realiteten vedtagne love på balancedagen, forventes at gælde, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser eller regler indregnes henholdsvis i resultatopgørelsen eller på egenkapitalen, afhængig af hvor den udskudte skat oprindelig er indregnet. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver til modregning i fremtidige positive skattepligtige indkomster. Det revurderes på hver balancedag, hvorvidt det er sandsynligt, at der i fremtiden vil blive frembragt tilstrækkelig skattepligtig indkomst til at det udskudte skatteaktiv vil kunne udnyttes. Der foretages ikke hensættelse til udskudt skat på forskelsværdier (merværdier) ved køb af langsigtede investeringer i ferieudlejningsejendomme, i den udstrækning disse er erhvervet gennem købet af en dattervirksomhed, der ejer ejendommen, idet salg af aktierne i dattervirksomheden ikke normalt vil udløse skat af merværdien. Ligesom et salg af ejendomme, direkte ud af den underliggende dattervirksomhed, fremover kun vurderes at ville forekomme undtagelsesvis. Størrelsen af den beregnede udskudte skat ved et direkte salg af ejendomme angives i note 25 i regnskabet. 26

27 Ophørte aktiviteter Ophørte aktiviteter er væsentlige forretningsområder eller geografiske områder, der er solgt eller i henhold til en samlet plan er bestemt for salg. Dattervirksomheder, der alene er erhvervet med henblik på videresalg, anses for at være en ophørt aktivitet. Resultatet af ophørte aktiviteter præsenteres i resultatopgørelsen som en særskilt post bestående af driftsresultatet efter skat for den pågældende aktivitet og eventuelle gevinster eller tab ved dagsværdiregulering eller salg af aktiverne tilknyttet aktiviteten. Langfristede aktiver og grupper af aktiver, der er bestemt for salg, herunder aktiver tilknyttet ophørte aktiviteter, præsenteres særskilt i balancen som kortfristede aktiver. Forpligtelser direkte tilknyttet de pågældende aktiver og ophørte aktiviteter præsenteres som kortfristede forpligtelser i balancen. Langfristede aktiver bestemt for salg afskrives ikke, men nedskrives til dagsværdi fratrukket forventede salgsomkostninger, såfremt denne værdi er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Resultatopgørelsen Nettoomsætning I nettoomsætningen indgår koncernens formidlingsprovision, management fee vedr. drift af feriehoteller og accessoriske ydelser såsom salg af forsikring, rengøring, linned, brænde og i mindre grad fødevarer. Nettoomsætningen indregnes, for så vidt angår formidlingsprovision, på faktureringstidspunktet, som er sammenfaldende med ordreafgivelsestidspunktet. Øvrige indtægter indregnes på leveringstidspunktet. Nettoomsætning opgøres eksklusive moms, afgifter o.l., der opkræves på vegne af tredjemand og måles til dagsværdien af det modtagne eller tilgodehavende vederlag. Koncernen hæfter ikke for annullerede lejemål over for husejere, hvorved også bemærkes, at koncernen alene oppebærer provision af det over for husejer afregnede beløb. I tilfælde af annullering oppebæres i stedet et gebyr. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til udlejningsprovision, direkte salgs- og marketingomkostninger, samt eksterne omkostninger, der afholdes til ledelse og administration af koncernen, herunder kontorholdsomkostninger. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter omfatter gevinst ved salg af anlægsaktiver, herunder ejendomme. 27

28 Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter lønninger, sociale omkostninger, pension og andre personalerelaterede omkostninger. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger, rentedelen af finansielle leasingydelser, realiserede og urealiserede kursgevinster og tab vedrørende gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed valuta, amortisationstillæg/-fradrag vedrørende værdipapirer og prioritetsgæld mv. samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen. Renteindtægter og omkostninger periodiseres med udgangspunkt i hovedstolen og den effektive rentesats. Den effektive rentesats er den diskonteringssats, der skal anvendes ved tilbagediskontering af de forventede fremtidige betalinger tilknyttet det finansielle aktiv eller den finansielle forpligtelse, for at nutidsværdien af disse svarer til den regnskabsmæssige værdi af aktivet henholdsvis forpligtelsen. Balancen Goodwill Goodwill indregnes og måles ved første indregning som forskellen mellem kostprisen for den overtagne virksomhed og dagsværdien af de overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser, jf. beskrivelsen under koncernregnskab. Ved indregning af goodwill fordeles goodwillbeløbet på de af koncernens aktiviteter, der genererer selvstændige indbetalinger (pengestrømsfrembringende enheder). Fastlæggelsen af pengestrømsfrembringende enheder følger den ledelsesmæssige struktur og interne økonomistyring og rapportering i koncernen. Goodwill afskrives ikke i koncernregnskabet, men testes minimum en gang årligt for værdiforringelse, jf. nedenfor. Software Udviklingsprojekter vedrørende egenudviklet software, der er klart definerede og identificerbare, indregnes som immaterielle aktiver i det omfang, det er sandsynligt, at produktet eller processen vil generere fremtidige økonomiske fordele til koncernen og udviklingsomkostningerne forbundet med det enkelte aktiv kan måles pålideligt. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, når omkostningerne afholdes. Udviklingsprojekter måles ved første indregning til kostpris. Kostprisen for udviklingsprojekter omfatter omkostninger, herunder gager og afskrivninger, der direkte kan henføres til udviklingsprojekterne og som er nødvendige for færdiggørelse af projekter, regnes fra det tidspunkt, hvor udviklingsprojektet første gang opfylder kriterierne for indregning som et aktiv. 28

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Salmark Holding ApS CVR-nr. 30899903

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 10 00 38 65 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den '

Læs mere

MJ HOLDING THYBORØN ApS

MJ HOLDING THYBORØN ApS MJ HOLDING THYBORØN ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2014 Jørgen Riise Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Lerbrandt Lokomotiv ApS. CVR-nr Lemchesvej Hellerup.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Lerbrandt Lokomotiv ApS. CVR-nr Lemchesvej Hellerup. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Lerbrandt Lokomotiv ApS CVR-nr. 25 48 80 59 Lemchesvej 15 2900 Hellerup Årsrapport 2015 Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

P.M. Daells Fond CVR-nr Tuborg Havnevej Hellerup. Årsrapport 2014/15

P.M. Daells Fond CVR-nr Tuborg Havnevej Hellerup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk P.M. Daells Fond CVR-nr. 20641916

Læs mere

DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS

DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS Strandparksvej 15 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/06/2016 Maureen

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03/2013 Per Frost Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

PATINI HOLDING APS CVR-NR

PATINI HOLDING APS CVR-NR PATINI HOLDING APS CVR-NR. 10 00 31 64 Årsrapport for 2013/2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12 2014 Preben Løth Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 07 69 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2015 Dennis Odgaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS BOGHOLDERIET AF 2012 ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/12/2014 Peter Houlberg Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715 Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 77847715 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28 /11 2012 Bent Støttrup Dirigent TimeVision

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12.

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Polen Wind Holding ApS CVR-nr. 30247507 Gl. Landevej

Læs mere

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 06 19 38 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/5 2015 Anders Stahlschmidt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Holbæk Rørmontage ApS

Holbæk Rørmontage ApS Holbæk Rørmontage ApS Tåstrup Møllevej 4B, 4300 Holbæk CVR-nr. 32 22 54 11 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. marts 2015 Som dirigent:... Thorbjørn Mortensen

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ANDERSEN CPH TRADING ApS

ANDERSEN CPH TRADING ApS ANDERSEN CPH TRADING ApS Vesterfælledvej 44 1750 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Michael

Læs mere

Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr

Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr. 25 45 70 13 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2013. Henrik W. Jørgensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

NorgesGruppen Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014

NorgesGruppen Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk NorgesGruppen Danmark ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Solstra Capital Partners A/S

Solstra Capital Partners A/S Solstra Capital Partners A/S Lautrupsgade 7, 2100 København Ø CVR-nr. 33 96 24 44 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. juni 2014 Som dirigent:... Jakob Bernhoft

Læs mere

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013 Nørrebro Fysioterapi ApS Thorsgade 59, st. tv. 2200 København N CVR.nr.: 31 26 96 36 ÅRSRAPPORT 2012/2013 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Sydvest Kloakservice ApS

Sydvest Kloakservice ApS Gasse Høje 25, Ullerup 6780 Skærbæk CVR-nr. 33262175 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2015 Jørn Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88 CVR-nr. 31 36 64 88 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 23.07.15 Ricki Vejsmose Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ

NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ Tlf.: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ ÅRSRAPPORT

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review I. Skare Holding ApS Nordager 2 6000 Kolding CVR-nr. 27 26 56 18 Årsrapport for 2014/15 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr. 30 34 50 37 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. august 2013. Torben Bang Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

P.M. Daells Fond CVR-nr Årsrapport 2012/13

P.M. Daells Fond CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk P.M. Daells Fond CVR-nr. 20641916

Læs mere

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere