Konsulentmoduler Diplomuddannelsen i Projektledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konsulentmoduler Diplomuddannelsen i Projektledelse"

Transkript

1 VALGMODULER Konsulentmoduler Diplomuddannelsen i Projektledelse Undervisningsplan efteråret 2011 Konsulentkompetencer på individ- og gruppeniveau (10 ECTS) Coaching læring og udvikling (5 ECTS) Aarhus Aarhus Der undervises på følgende dage: Mandag den 5. september 2011, kl Tirsdag den 6. september 2011, kl Mandag den 3. oktober 2011, kl Tirsdag den 4. oktober 2011, kl Mandag den 31. oktober 2011, kl Tirsdag den 1. november 2011, kl Eksamen afholdes december 2011 Mandag den 5. september 2011, kl Tirsdag den 6. september 2011, kl Torsdag den 22. september 2011, kl Mandag den 10. oktober 2011, kl Eksamen afholdes november 2011 Coaching af teams (5 ECTS) Innovation metoder og værktøjer (5 ECTS) Facilitering af innovative processer (5 ECTS) Aarhus Horsens Horsens Tirsdag den 8. november 2011, kl Onsdag den 30. november 2011, kl Mandag den 12. december 2011, kl Eksamen afholdes januar 2012 Fredag den 9. september 2011, kl Tirsdag den 20. september 2011, kl Onsdag den 5. oktober 2011, kl Fredag den 14. oktober 2011, kl Eksamen afholdes 4. november 2011 Mandag den 7. november 2011, kl Tirsdag den 8. november 2011, kl Tirsdag den 13. december 2011, kl Onsdag den 14. december 2011, kl Eksamen afholdes januar 2012 Der forbeholdes ret til ændring i datoer Videreuddannelse og Kompetenceudvikling i VIA University College varetager videreuddannelse og anden kompetenceudvikling, rådgivning og udviklingsarbejde mv. for offentlige og private virksomheder. Divisionen dækker en række fagområder, beskæftiger ca. 130 fastansatte, har en årlig omsætning på mere end 160 millioner kr. og er lokaliseret i Herning, Holstebro, Horsens og Aarhus. Læs mere på VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens. Tlf

2 Privat Arbejdsplads VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Diplomuddannelsen i Projektledelse (DPL) Ansøgningsskema til Konsulentmoduler Efteråret 2011 (Diplomuddannelsen i Projektledelse - DPL) Navn Cpr.nr. Firma Gade Postnr./By Tlf.nr. Gade Post nr./by Tlf./Mobil Kontakt- VIGTIGT: Notér kun én adresse! Moduler efteråret 2011 notér evt. 1. og 2. prioritet Moduler Undervisningssted Modulnr. Sæt X Konsulentkompetencer på individ- og gruppeniveau (10 ECTS) Århus Coaching læring og udvikling (5 ECTS) Århus Coaching af teams (5 ECTS) Århus Innovation metoder og værktøjer (5 ECTS) Horsens Facilitering af innovative processer (5 ECTS) Horsens Litteratur Bøger kan bestilles ved VIA s boghandel, telefon , mail Husk at angive i mailen, hvilke bøger du ønsker at bestille. Litteraturliste kan findes i modulbeskrivelsen. Fakturering Faktura ønskes sendt til: firma, oplys venligst SE/CVR nr. / privatadresse Ved elektronisk fakturering (gælder bl.a. offentlige virksomheder) SKAL nedenstående udfyldes: EAN-nummer: Evt. reference (kontaktperson eller nummer): VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens. Tlf

3 Diplomuddannelsen i Projektledelse (DPL) Uddannelse Uddannelsessted År Ansættelsessted Stillingsfunktion Periode Adgangskrav For at blive optaget på Diplomuddannelsen i Projektledelse skal ansøgeren have gennemført en videregående uddannelse på BA-niveau eller en relevant videregående uddannelse min. på erhvervsakademiniveau. Derudover skal ansøgeren have min. 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse. Det er vigtigt for behandlingen af din ansøgning, at du har vedlagt en korrekt og fuldstændig dokumentation for din videregående uddannelse. Indsend kun fotokopier. Vi anvender E-læringsværktøj, så det er nødvendigt for studerende at have internetadgang. OBS! Vi gør opmærksom på, at tilmelding til modulet er bindende. Ved framelding efter ansøgningsfristens udløb vil der blive opkrævet fuld deltagerbetaling. Dato og underskrift: Tilmeldingsblanketten skal være os i hænde senest den 1. august Der er begrænset antal pladser til rådighed som fordeles efter først til mølle princippet. Tilmeldingen sendes pr. mail eller brev til: VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling Chr. M. Østergaards Vej Horsens Mail: VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens. Tlf

4 Modulbeskrivelse KPIO Diploma in Engineering Business Administration (EBA) Teknologisk Diplomuddannelse i Energi- og Miljø (TDEM) Konsulentkompetencer på individ- og gruppeniveau Formål: Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig viden og færdigheder om konsulentkompetencer på individ- og gruppeniveau. Det skal ske ved, at den studerende med udgangspunkt i øget viden om egne stærke og mindre stærke sider lærer at identificere konsulentrollens kompetencer primært indenfor procesforståelse og konsultative metoder. Desuden er det målet at give den studerende viden om praktisk anvendelse af teorier og metoder, der er centrale for at etablere et udviklingsforløb på individ- og gruppeniveau. Læringsmål: Den studerende skal gennem modulet opnå: Viden om: Samt evne til at reflektere over teorier om og metoder til at forstå konsulentfunktionen og den konsultative rolle. Videnskabsteoretiske principper i den konsultative praksis. Og kendskab til udviklingsforløb i form af rådgivning, supervision, mentoring og coaching. Betydningen af den kulturelle kontekst i relation til forandrings- og udviklingsprocesser. Færdigheder i: At kunne planlægge og facilitere individ- og gruppeudviklingsprocesser. At kunne involvere deltagere i et konkret udviklingsforløb samt målgruppens anerkendelse af behov for konsultative metoder. At kunne beherske afklarings- og kontaktfasen, kortlægnings- og undersøgelsesfasen, planlægningsog håndteringsfasen samt evaluerings- og afslutningsfasen i relation til udviklingsprocesser. Kompetencer til: At udarbejde strategier til udvikling af egne personligt/faglige kompetencer. At dokumentere og evaluere lærings- og udviklingsprocesser hos målgruppen. At indgå i aktionslærings- og erfaringsgrupper med fokus på formidling samt refleksion over egen læring. Hovedindhold: Afklaring af konsulentfunktioner i relation til roller, kontekst og processer. Indsigt i relevante videnskabsteoretiske grundbegreber. Metoder og procesværktøjer til udvikling af personlige kompetencer både på individ- og gruppeniveau. Praktisk arbejde med virksomhedsbaseret udviklingsproces ved hjælp af aktionslæringsforløb. Arbejde med personlig faglig udvikling med fokus på selvledelse, motivation og work-life balance. Undervisningsform: Gruppebaseret undervisning, hvor der veksles mellem kortere forelæsninger, oplæg, øvelser, cases og gruppeudviklingsforløb. De studerende indgår i faste studiegrupper à 3-5 personer, der har følgende funktioner i undervisningen: At danne ramme om øvelser, cases, teamudvikling og coaching. At skabe rum for at medstuderende kan fungere som sparringspartnere i forhold til problemstillinger fra arbejde og hverdag, der har relation til undervisningens emner (herunder løbende feedback i relation til egen udvikling som konsulent). At åbne mulighed for at danne netværk på tværs af organisationer og faggrænser.

5 Modulbeskrivelse KPIO Diploma in Engineering Business Administration (EBA) Teknologisk Diplomuddannelse i Energi- og Miljø (TDEM) Der må - udover den individuelle forberedelse - påregnes forberedelses- og arbejdstid i form af aktionslæringsforløb, hvor de studerende mødes i deres studiegruppe 3 gange i undervisningsforløbet. Litteratur: Gitte Haslebo: Relationer i organisationer (Dansk psykologisk Forlag, seneste udgave). Carsten Hornstrup m.fl.: Systemisk ledelse (Dansk psykologisk Forlag, seneste udgave). Reinhard Stelter m.fl. (red.): Coaching. Læring og udvikling (Dansk psykologisk Forlag, seneste udgave). Mads Ole Dall & Solveig Hansen (red.): Slip anerkendelsen løs (Frydenlund, seneste udgave). Handout i form af artikler, PP-præsentationer m.v. Herudover anvendes artikler og uddrag af relevante bøger. Bogen Relationer i organisationer forventes læst til første lektion. Bestilling af bøger: Der er mulighed for at bestille bøger hos Bogladen på Chr. M. Østergaardsvej 4, 8700 Horsens, mail / telefon Husk at angive i mailen, hvilke bøger du ønsker at bestille. Eksamensform: Modulet evalueres via en mundtlig eksamination, der tager udgangspunkt i den studerendes projektrapport (10-15 normalsider).. I rapporten skal den studerende anvende relevant teori på en konkret problemstilling fra egen hverdag, og herigennem demonstrere evnen til at anvende metoder og værktøjer og perspektivere dem i forhold til egen praksis. Evalueringen af den studerende sker på baggrund af: Den skriftlige rapport (50 %). Den mundtlige præsentation med udgangspunkt i rapporten samt perspektivering af teorier, værktøjer og teknikker (50 %). Bedømmelsesform: Karakter efter 7-trinsskalaen: - Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af modulets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. - Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af kursets og fagets mål. ECTS-point: 10 Pris: Kr ,-. I prisen er indeholdt forplejning, men eksklusiv bøger. Engelsk modulnavn: Personal and Group Consultant Competencies Modulansvarlig: Niels Hannemose

6 Modulbeskrivelse CLU Coaching Læring og Udvikling Formål: At de studerende får viden og praktiske færdigheder i brugen af coaching som effektivt kommunikations- og udviklingsværktøj ud fra en systemisk og kognitiv coachingforståelse. Læringsmål: Den studerende skal gennem modulet opnå: Viden om: Skal have viden om forskellige tænkninger og teorier om coaching i et videnskabsteoretisk og udviklingsmæssigt perspektiv. Skal have viden om og forståelse for forskellige metoder til arbejdet med coaching ud fra en kommunikativ kontekst. Skal kunne reflektere over teoriernes forskellige betydninger i et kommunikativt og udviklingsmæssigt perspektiv. Færdigheder i: Skal kunne identificere og udvælge relevante metoder til arbejdet med coaching på baggrund af teori og indsamlet empiri. Skal kunne begrunde egen coaching praksis. Skal kunne reflektere over egen læring via refleksion og selviagttagelse. Skal kunne vurdere betydningen af magtforhold og etiske implikationer i kommunikation og coaching. Skal kunne forholde sig kritisk til teori og metoder i forhold til egne personlige udfordringer. Kompetencer til: Skal have tilegnet sig praktiske, kommunikative coaching kompetencer i forhold til individer. Skal have tilegnet sig forskellige coaching redskaber med fokus på anerkendende strategier. Skal kunne omsætte viden og færdigheder i forhold til coaching i en kommunikativ praksis. Skal kunne skabe en klar kobling mellem teori og egen praksis i forskellige kontekster. Hovedindhold: Teoretiske perspektiver på coaching herunder etiske implikationer o Grundbegreber og basis forudsætninger. Coaching som udviklingsværktøj. Coaching metoder og værktøjer i forhold til individuel coaching herunder blandt andet o Spørgeteknikker. o Hypotesedannelse, aktiv lytning og feedback. o Sproglige vinklinger og mønsterbrydning. Undervisningsform: Modulet er en kombination af korte teoretiske oplæg, øvelser og cases. Undervisningen baseres på, at de studerende arbejder på tværs i forskellige grupper à 3-4 personer. Disse arbejdsgrupper har følgende funktioner i undervisningen: At danne ramme om øvelser og cases. At anvende teorierne omkring coaching praktisk. At skabe rum for at gruppemedlemmerne kan fungere som sparringspartnere i forhold til problemstillinger fra arbejde og hverdag, der har relation til undervisningens emner (herunder løbende feedback i relation til egen udvikling som coach). At åbne mulighed for at danne netværk på tværs af virksomheder og faggrænser.

7 Modulbeskrivelse CLU Litteratur: Oplyses senere Bestilling af bøger: Der er mulighed for at bestille bøger hos Bogladen på Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens, mail / telefon Husk at angive i mailen, hvilke bøger du ønsker at bestille. Eksamensform: Synopsis (max 5 normalsider) med efterfølgende mundtligt forsvar af 20 minutters varighed inkl. votering. Der benyttes intern censur i forbindelse med eksamen og karakteren tildeles på baggrund af en helhedsvurdering. Bedømmelsesform: Karakter efter 7-trinsskalaen: Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af modulets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af kursets og fagets mål. ECTS point: 5 Pris: Kr ,-. I prisen er indeholdt forplejning, men eksklusiv bøger. Anbefalede forudsætninger: Modulet kan med fordel kombineres med modulet Coaching af teams. Deltagerantal: Max. 20 deltagere. Engelsk kursusnavn: Coaching Learning and Development Modulansvarlig: Elsebeth Severinsen

8 Modulbeskrivelse CAT Coaching af Teams Formål: At de studerende får viden om og praktiske færdigheder i brugen af team coaching som effektivt kommunikations-, lærings- og udviklingsværktøj i organisatoriske sammenhænge. Læringsmål: Den studerende skal gennem modulet opnå: Viden om: Skal have viden om forskellige tænkninger og teorier om team coaching i et videnskabsteoretisk perspektiv Skal have viden om og forståelse for forskellige metoder til arbejdet med team udvikling og coaching ud fra en organisatorisk kontekst Skal kunne reflektere over teoriernes forskellige betydninger i et kommunikativt og udviklingsmæssigt perspektiv Færdigheder i: Skal kunne identificere og udvælge relevante metoder til arbejdet med team coaching på baggrund af teori og indsamlet empiri Skal kunne begrunde egen coaching praksis Skal kunne reflektere over egen læring via refleksion og selviagttagelse Skal kunne vurdere betydningen af magtforhold og etiske implikationer i team coaching Skal kunne forholde sig kritisk til teori og metoder i forhold til egne personlige udfordringer Kompetencer til: Skal have tilegnet sig praktiske, kommunikative coaching kompetencer i forhold til teams Skal have tilegnet sig forskellige team coaching redskaber Skal kunne omsætte viden og færdigheder i forhold til team udvikling og coaching i en kommunikativ praksis Skal kunne skabe en klar kobling mellem teori og egen praksis i forskellige kontekster Hovedindhold: Teoretiske perspektiver på team coaching herunder etiske implikationer og magtforhold Coaching metoder og værktøjer i forhold til teams Team coaching som udviklingsværktøj Motivationsskabende coachingmetoder med afsæt i den anerkendende tilgang Undervisningsform: Modulet er en kombination af korte teoretiske oplæg, øvelser og cases. Undervisningen baseres på, at de studerende arbejder på tværs i forskellige grupper à 3-4 personer. Disse arbejdsgrupper har følgende funktioner i undervisningen: At danne ramme om øvelser og cases. At anvende teorierne omkring team coaching praktisk. At skabe rum for at gruppemedlemmerne kan fungere som sparringspartnere i forhold til problemstillinger fra arbejde og hverdag, der har relation til undervisningens emner (herunder løbende feedback i relation til egen udvikling som coach). At åbne mulighed for at danne netværk på tværs af virksomheder og faggrænser.

9 Modulbeskrivelse CAT Litteratur: Oplyses senere. Bestilling af bøger: Der er mulighed for at bestille bøger hos Bogladen på Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens, mail / telefon Husk at angive i mailen, hvilke bøger du ønsker at bestille. Eksamensform: Skriftlig synopsis (max 5 normalsider) med efterfølgende mundtligt forsvar af 20 minutters varighed inkl. votering. Der benyttes intern censur i forbindelse med eksamen og karakteren tildeles på baggrund af en helhedsvurdering. Bedømmelsesform: Karakter efter 7-trinsskalaen: Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af modulets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af kursets og fagets mål. ECTS point: 5 Pris: Kr ,-. I prisen er indeholdt forplejning, men eksklusiv bøger. Anbefalede forudsætninger: Det anbefales, at de studerende har gennemført modulet Coaching læring og udvikling, men det er ikke et krav. Deltagerantal: Max. 20 deltagere. Engelsk kursusnavn: Team Coaching. Modulansvarlig: Elsebeth Severinsen.

10 Modulbeskrivelse FIP Facilitering af innovative processer og kreativ problemløsning Formål: Modulet har som formål at udvikle kompetencer hos de studerende således, at de bliver i stand til at facilitere innovative møder og problemløsningsprocesser. Modulet har sin basis i operationelle værktøjer og i praksis - og sætter fokus på at lære et håndværk, som gør de studerende i stand til at kunne lede andre mennesker i kreative / innovative processer. Modulets klare fokus er at klæde de studerende på til selvstændigt at kunne lede idéudviklingsprocesser professionelt og systematisk. Mål for læringsudbytte: Viden og forståelse: Skal have viden om overordnede tilgange til innovation, produktudvikling og innovative processer. Skal have forståelse for faciliteringsbegrebet og de specielle forhold, der er gældende i forhold til innovative processer og kreativ problemløsning. Skal kunne reflektere over gruppeprocesser og gruppedynamik, og disses betydning for innovative processer og kreativ problemløsning. Skal have viden om udvalgte metoder til idégenerering, idéudvikling, idévisualisering og vurdering. Færdigheder: Skal kunne facilitere innovative processer og kreativ problemløsning. Skal kende til samt kunne vurdere, vælge og anvende forskellige facilitatortilgange og kreative værktøjer / metoder. Skal kunne planlægge og gennemføre en kreativ proces. Skal kunne påtage sig facilitatorrollen med dens facetter. Skal have procesforståelse. Kompetencer: Skal kunne bringe fagets færdigheder i anvendelse i egen virksomhed / hverdag. Skal kunne udvikle og tilpasse teorier og metoder indenfor faciliteringsområdet til egen virksomhed / hverdag. Skal kunne udvikle egen praksis og egen profil i relation til facilitatorrollen. Skal kunne perspektivere og diskutere anvendte teorier og metoder i et videnskabsteoretisk perspektiv samt i forhold til egen praksis. Skal kunne indgå i læringsnetværk med andre studerende. Indhold: Facilitering som fagdisciplin. Ledelse af innovative processer; forskellige tilgange. Procesforståelse / divergente og konvergente processer. Facilitatoren s værktøjskasse. Facilitatorrollen. Gruppeprocesser og gruppedynamik. Kreative metoder og værktøjer til idégenerering, idéudvikling, idévisualisering og idévurdering (SCAMPER, Brainstorm, Omvendt Brainstorm, Visuel Teknik, Rolleperspektiv, Kreativ Fokusering, Brainwriting m.fl.). Udarbejdelse af synopsis omhandlende egne erfaringer og initiativer.

11 Modulbeskrivelse FIP Undervisningsform: Undervisningen vil veksle mellem oplæg, diskussioner, refleksioner og workshops. Undervisningen foregår i 2 blokke af hver 2 dage, fra kl Litteratur: Striim, Ole: Kreativ problemløsning og praktisk idéudvikling (bog og arbejdshæfte); Gyldendal, Danmark, seneste udgave. Elektronisk kompendium med diverse uddrag fra bøger, artikler mv. (udvikles løbende med aktuelle ting). Bestilling af bøger: Der er mulighed for at bestille bøger hos Bogladen på Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens, mail / telefon Husk at angive i mailen, hvilke bøger du ønsker at bestille. Eksamensform: Modulet evalueres ved en skriftlig synopsis (5 normalsider) med efterfølgende mundtligt forsvar af 30 minutters varighed inkl. votering. Der benyttes intern censur i forbindelse med eksamen og karakteren tildeles på baggrund af en helhedsvurdering. Den studerende skal demonstrere evnen til at anvende relevante teorier og metoder fra modulet på en konkret problemstilling fra egen virksomhed / hverdag. Det vægtes højt, at den studerende har erhvervet sig praktiske erfaringer med arbejdet hands-on, med udgangspunkt i en udviklingsopgave fra egen virksomhed / hverdag. Bedømmelsesform: Karakter efter 7-trinsskalaen: Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af modulets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af kursets og fagets mål. ECTS point: 5 Pris: Kr ,-. I prisen er indeholdt forplejning, men eksklusiv bøger. Anbefalede forudsætninger: Modulet kan med fordel kombineres med valgmodulet Innovation metoder og værktøjer. Engelsk kursusnavn: Facilitating innovative processes and creative problem solving. Modulansvarlig: Arendse M. Lillesø

12 Modulbeskrivelse IMV Formål: Innovation metoder og værktøjer Modulet har som formål at udvikle de studerende til kompetente innovatører i egen organisation. Via modulet bliver de studerende i stand til at navigere kompetent i innovationsprocessens forskellige faser og udvælge og anvende forskellige metoder og værktøjer til innovation afhængig af behov, målgruppe og kontekst. De studerende vil ved afslutningen på forløbet være i stand til kvalificeret at handle reflekteret og systematisk i innovative processer i egen organisation. Læringsmål: Viden og forståelse: Skal have viden om forskellen på kreativitet og innovation samt om forskellige tilgange til innovation og innovative processer. Skal have viden om innovationsprocessens forskellige faser og deres karakteristika samt om procesledelse af innovative processer. Skal have forståelse for de typiske personlige og organisatoriske barrierer, der opstår i innovationsprocesser. Skal have viden om de forskelligartede metoder og værktøjer, der kan drive innovationsprocessen frem mod et ønskværdigt resultat. Skal have viden om og evne til at reflektere over den anvendte teori i et videnskabsteoretisk perspektiv. Færdigheder: Skal kunne navigere i innovationsprocessens forskellige faser. Skal kunne vurdere behovet og muligheden for forskellige typer af innovation i egen organisation. Skal kunne udvælge, anvende og implementere metoder og værktøjer, der kan fremme innovationsprocessen i egen organisation. Skal kunne identificere barrierer for innovation hos enkeltpersoner og i egen organisation. Skal kunne planlægge og gennemføre en innovativ proces i samarbejde med andre. Kompetencer: Skal kunne håndtere innovationsprocesser i egen organisation / hverdag. Skal kunne agere systematisk innovativ i egen organisation / hverdag. Skal kunne kvalificere organisationens udviklingsprocesser med udgangspunkt i opnået viden og færdigheder indenfor innovationsområdet. Skal kunne perspektivere og diskutere anvendte teorier og metoder i forhold til egen praksis. Hovedindhold: Hvorfor innovation, mere end bare udvikling. Forståelse af innovation (og forskellen på ideer og innovation). Forskellige typer af innovation (inkrementel og radikal). Innovationsprocessen og dens forskellige faser. Personlige og organisatoriske barrierer for innovation. Metoder og værktøjer til de kreative faser i innovationsprocessen. Metoder og værktøjer til de forretningsmæssige faser i innovationsprocessen. Innovatørens værktøjskasse. Procesledelse af innovative processer (facilitering). Innovation som kultur.

13 Modulbeskrivelse IMV Undervisningsform: Der vil være forelæsning på de forskellige undervisningsdage, samt gruppearbejde med forskellige caseopgaver. Endvidere vil der blive lagt vægt på inddragelse af egen praksis, så der både løbende og i forhold til eksamen og synopsen arbejdes med oplevede problemstillinger fra praksis. Litteratur: Managing Innovation 4. ed. Joe Tidd & John Bessant. Forskellige artikler på studienet. Bestilling af bøger: Der er mulighed for at bestille bøger hos Bogladen på Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens, mail / telefon Husk at angive i mailen, hvilke bøger du ønsker at bestille. Eksamensform: Modulet evalueres ved en mundtlig eksamination (30 minutter), der tager udgangspunkt i den studerendes synopsis (max 6 normalsider). I synopsen skal den studerende demonstrere evnen til at anvende relevante teorier og metoder fra modulet. Det vægtes højt, at den studerende har erhvervet sig praktiske erfaringer under forløbet. Evalueringen foretages af vejleder samt en ekstern censor, og en samlet karakter tildeles ud fra den mundtlige præstation (50 %) og det skriftlige synopsis (50 %). Bedømmelsesform: Karakter efter 7-trinsskalaen: - Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af modulets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. - Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af kursets og fagets mål. ECTS point: 5 Pris: Kr ,-. I prisen er indeholdt forplejning, men eksklusiv bøger. Anbefalede forudsætninger: Modulet kan med fordel kombineres med valgmodulet Facilitering af innovative processer. Engelsk kursusnavn: Innovation Methods and Tools. Modulansvarlig: Kean Sørensen.

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole Center for Drift og Vedligehold På Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold erhverver den studerende de nødvendige værktøjer og kompetencer

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC.

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC. Kommune: Holstebro Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder X på medarbejdersi- den? Er pengene blevet fordelt ligeligt i forhold til gruppens størrelse? Har i fordelt pengene på tværs af grupperne

Læs mere

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 01.07.2014 Side 1 af 36 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Efterår 2015 København Med forbehold for ændringer 1 Indhold Moduludbud på MPG efterår 2015... 3 Afvikling af modulerne... 6 Ansøgningsprocedure... 6

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø Revideret 01.04.2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Efterårssemester 2014 Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Projektledelse

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold...

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse Revideret 01.08.11 Side 1 af 23 Indhold 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelsens varighed... 4 4. Uddannelsen titel...

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2014 juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Grundlaget for eksamen... 5 Overblik over eksamensformerne... 6 De obligatoriske moduler... 6

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSEN I LEDELSE MODULBESKRIVELSER NY BEKENDTGØRELSE

DIPLOMUDDANNELSEN I LEDELSE MODULBESKRIVELSER NY BEKENDTGØRELSE DIPLOMUDDANNELSEN I LEDELSE MODULBESKRIVELSER NY BEKENDTGØRELSE EFTERÅR 2010 Metode Modulet er et tilbud til de studerende på Diplomuddannelsen i Ledelse, der ikke har et grundlæggende kendskab til videnskabsteori

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold...

Læs mere

Studiehåndbog for Akademiuddannelse i Sundhedspraksis på SOSU Nord

Studiehåndbog for Akademiuddannelse i Sundhedspraksis på SOSU Nord Studiehåndbog for Akademiuddannelse i Sundhedspraksis på SOSU Nord Velkomst til nye studerende... 3 At studere på SOSU Nord... 4 Sådan er undervisningen tilrettelagt... 4 Uddannelsens formål... 5 Uddannelsens

Læs mere

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Denne studievejledning er udarbejdet af University College Syddanmark og IBA Erhvervsakademi Kolding 1 i henhold til Bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens formål... 4 3. Uddannelsens varighed... 5 4. Uddannelsen titel... 5 5. Adgangskrav... 5 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSE I VISUEL JOURNALISTIK

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSE I VISUEL JOURNALISTIK STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSE I VISUEL JOURNALISTIK SEPTEMBER 2013 REVIDERET AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSENS VARIGHED... 4 4. UDDANNELSENS

Læs mere