Konsulentmoduler Diplomuddannelsen i Projektledelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konsulentmoduler Diplomuddannelsen i Projektledelse"

Transkript

1 VALGMODULER Konsulentmoduler Diplomuddannelsen i Projektledelse Undervisningsplan efteråret 2011 Konsulentkompetencer på individ- og gruppeniveau (10 ECTS) Coaching læring og udvikling (5 ECTS) Aarhus Aarhus Der undervises på følgende dage: Mandag den 5. september 2011, kl Tirsdag den 6. september 2011, kl Mandag den 3. oktober 2011, kl Tirsdag den 4. oktober 2011, kl Mandag den 31. oktober 2011, kl Tirsdag den 1. november 2011, kl Eksamen afholdes december 2011 Mandag den 5. september 2011, kl Tirsdag den 6. september 2011, kl Torsdag den 22. september 2011, kl Mandag den 10. oktober 2011, kl Eksamen afholdes november 2011 Coaching af teams (5 ECTS) Innovation metoder og værktøjer (5 ECTS) Facilitering af innovative processer (5 ECTS) Aarhus Horsens Horsens Tirsdag den 8. november 2011, kl Onsdag den 30. november 2011, kl Mandag den 12. december 2011, kl Eksamen afholdes januar 2012 Fredag den 9. september 2011, kl Tirsdag den 20. september 2011, kl Onsdag den 5. oktober 2011, kl Fredag den 14. oktober 2011, kl Eksamen afholdes 4. november 2011 Mandag den 7. november 2011, kl Tirsdag den 8. november 2011, kl Tirsdag den 13. december 2011, kl Onsdag den 14. december 2011, kl Eksamen afholdes januar 2012 Der forbeholdes ret til ændring i datoer Videreuddannelse og Kompetenceudvikling i VIA University College varetager videreuddannelse og anden kompetenceudvikling, rådgivning og udviklingsarbejde mv. for offentlige og private virksomheder. Divisionen dækker en række fagområder, beskæftiger ca. 130 fastansatte, har en årlig omsætning på mere end 160 millioner kr. og er lokaliseret i Herning, Holstebro, Horsens og Aarhus. Læs mere på VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens. Tlf

2 Privat Arbejdsplads VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Diplomuddannelsen i Projektledelse (DPL) Ansøgningsskema til Konsulentmoduler Efteråret 2011 (Diplomuddannelsen i Projektledelse - DPL) Navn Cpr.nr. Firma Gade Postnr./By Tlf.nr. Gade Post nr./by Tlf./Mobil Kontakt- VIGTIGT: Notér kun én adresse! Moduler efteråret 2011 notér evt. 1. og 2. prioritet Moduler Undervisningssted Modulnr. Sæt X Konsulentkompetencer på individ- og gruppeniveau (10 ECTS) Århus Coaching læring og udvikling (5 ECTS) Århus Coaching af teams (5 ECTS) Århus Innovation metoder og værktøjer (5 ECTS) Horsens Facilitering af innovative processer (5 ECTS) Horsens Litteratur Bøger kan bestilles ved VIA s boghandel, telefon , mail Husk at angive i mailen, hvilke bøger du ønsker at bestille. Litteraturliste kan findes i modulbeskrivelsen. Fakturering Faktura ønskes sendt til: firma, oplys venligst SE/CVR nr. / privatadresse Ved elektronisk fakturering (gælder bl.a. offentlige virksomheder) SKAL nedenstående udfyldes: EAN-nummer: Evt. reference (kontaktperson eller nummer): VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens. Tlf

3 Diplomuddannelsen i Projektledelse (DPL) Uddannelse Uddannelsessted År Ansættelsessted Stillingsfunktion Periode Adgangskrav For at blive optaget på Diplomuddannelsen i Projektledelse skal ansøgeren have gennemført en videregående uddannelse på BA-niveau eller en relevant videregående uddannelse min. på erhvervsakademiniveau. Derudover skal ansøgeren have min. 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse. Det er vigtigt for behandlingen af din ansøgning, at du har vedlagt en korrekt og fuldstændig dokumentation for din videregående uddannelse. Indsend kun fotokopier. Vi anvender E-læringsværktøj, så det er nødvendigt for studerende at have internetadgang. OBS! Vi gør opmærksom på, at tilmelding til modulet er bindende. Ved framelding efter ansøgningsfristens udløb vil der blive opkrævet fuld deltagerbetaling. Dato og underskrift: Tilmeldingsblanketten skal være os i hænde senest den 1. august Der er begrænset antal pladser til rådighed som fordeles efter først til mølle princippet. Tilmeldingen sendes pr. mail eller brev til: VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling Chr. M. Østergaards Vej Horsens Mail: VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens. Tlf

4 Modulbeskrivelse KPIO Diploma in Engineering Business Administration (EBA) Teknologisk Diplomuddannelse i Energi- og Miljø (TDEM) Konsulentkompetencer på individ- og gruppeniveau Formål: Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig viden og færdigheder om konsulentkompetencer på individ- og gruppeniveau. Det skal ske ved, at den studerende med udgangspunkt i øget viden om egne stærke og mindre stærke sider lærer at identificere konsulentrollens kompetencer primært indenfor procesforståelse og konsultative metoder. Desuden er det målet at give den studerende viden om praktisk anvendelse af teorier og metoder, der er centrale for at etablere et udviklingsforløb på individ- og gruppeniveau. Læringsmål: Den studerende skal gennem modulet opnå: Viden om: Samt evne til at reflektere over teorier om og metoder til at forstå konsulentfunktionen og den konsultative rolle. Videnskabsteoretiske principper i den konsultative praksis. Og kendskab til udviklingsforløb i form af rådgivning, supervision, mentoring og coaching. Betydningen af den kulturelle kontekst i relation til forandrings- og udviklingsprocesser. Færdigheder i: At kunne planlægge og facilitere individ- og gruppeudviklingsprocesser. At kunne involvere deltagere i et konkret udviklingsforløb samt målgruppens anerkendelse af behov for konsultative metoder. At kunne beherske afklarings- og kontaktfasen, kortlægnings- og undersøgelsesfasen, planlægningsog håndteringsfasen samt evaluerings- og afslutningsfasen i relation til udviklingsprocesser. Kompetencer til: At udarbejde strategier til udvikling af egne personligt/faglige kompetencer. At dokumentere og evaluere lærings- og udviklingsprocesser hos målgruppen. At indgå i aktionslærings- og erfaringsgrupper med fokus på formidling samt refleksion over egen læring. Hovedindhold: Afklaring af konsulentfunktioner i relation til roller, kontekst og processer. Indsigt i relevante videnskabsteoretiske grundbegreber. Metoder og procesværktøjer til udvikling af personlige kompetencer både på individ- og gruppeniveau. Praktisk arbejde med virksomhedsbaseret udviklingsproces ved hjælp af aktionslæringsforløb. Arbejde med personlig faglig udvikling med fokus på selvledelse, motivation og work-life balance. Undervisningsform: Gruppebaseret undervisning, hvor der veksles mellem kortere forelæsninger, oplæg, øvelser, cases og gruppeudviklingsforløb. De studerende indgår i faste studiegrupper à 3-5 personer, der har følgende funktioner i undervisningen: At danne ramme om øvelser, cases, teamudvikling og coaching. At skabe rum for at medstuderende kan fungere som sparringspartnere i forhold til problemstillinger fra arbejde og hverdag, der har relation til undervisningens emner (herunder løbende feedback i relation til egen udvikling som konsulent). At åbne mulighed for at danne netværk på tværs af organisationer og faggrænser.

5 Modulbeskrivelse KPIO Diploma in Engineering Business Administration (EBA) Teknologisk Diplomuddannelse i Energi- og Miljø (TDEM) Der må - udover den individuelle forberedelse - påregnes forberedelses- og arbejdstid i form af aktionslæringsforløb, hvor de studerende mødes i deres studiegruppe 3 gange i undervisningsforløbet. Litteratur: Gitte Haslebo: Relationer i organisationer (Dansk psykologisk Forlag, seneste udgave). Carsten Hornstrup m.fl.: Systemisk ledelse (Dansk psykologisk Forlag, seneste udgave). Reinhard Stelter m.fl. (red.): Coaching. Læring og udvikling (Dansk psykologisk Forlag, seneste udgave). Mads Ole Dall & Solveig Hansen (red.): Slip anerkendelsen løs (Frydenlund, seneste udgave). Handout i form af artikler, PP-præsentationer m.v. Herudover anvendes artikler og uddrag af relevante bøger. Bogen Relationer i organisationer forventes læst til første lektion. Bestilling af bøger: Der er mulighed for at bestille bøger hos Bogladen på Chr. M. Østergaardsvej 4, 8700 Horsens, mail / telefon Husk at angive i mailen, hvilke bøger du ønsker at bestille. Eksamensform: Modulet evalueres via en mundtlig eksamination, der tager udgangspunkt i den studerendes projektrapport (10-15 normalsider).. I rapporten skal den studerende anvende relevant teori på en konkret problemstilling fra egen hverdag, og herigennem demonstrere evnen til at anvende metoder og værktøjer og perspektivere dem i forhold til egen praksis. Evalueringen af den studerende sker på baggrund af: Den skriftlige rapport (50 %). Den mundtlige præsentation med udgangspunkt i rapporten samt perspektivering af teorier, værktøjer og teknikker (50 %). Bedømmelsesform: Karakter efter 7-trinsskalaen: - Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af modulets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. - Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af kursets og fagets mål. ECTS-point: 10 Pris: Kr ,-. I prisen er indeholdt forplejning, men eksklusiv bøger. Engelsk modulnavn: Personal and Group Consultant Competencies Modulansvarlig: Niels Hannemose

6 Modulbeskrivelse CLU Coaching Læring og Udvikling Formål: At de studerende får viden og praktiske færdigheder i brugen af coaching som effektivt kommunikations- og udviklingsværktøj ud fra en systemisk og kognitiv coachingforståelse. Læringsmål: Den studerende skal gennem modulet opnå: Viden om: Skal have viden om forskellige tænkninger og teorier om coaching i et videnskabsteoretisk og udviklingsmæssigt perspektiv. Skal have viden om og forståelse for forskellige metoder til arbejdet med coaching ud fra en kommunikativ kontekst. Skal kunne reflektere over teoriernes forskellige betydninger i et kommunikativt og udviklingsmæssigt perspektiv. Færdigheder i: Skal kunne identificere og udvælge relevante metoder til arbejdet med coaching på baggrund af teori og indsamlet empiri. Skal kunne begrunde egen coaching praksis. Skal kunne reflektere over egen læring via refleksion og selviagttagelse. Skal kunne vurdere betydningen af magtforhold og etiske implikationer i kommunikation og coaching. Skal kunne forholde sig kritisk til teori og metoder i forhold til egne personlige udfordringer. Kompetencer til: Skal have tilegnet sig praktiske, kommunikative coaching kompetencer i forhold til individer. Skal have tilegnet sig forskellige coaching redskaber med fokus på anerkendende strategier. Skal kunne omsætte viden og færdigheder i forhold til coaching i en kommunikativ praksis. Skal kunne skabe en klar kobling mellem teori og egen praksis i forskellige kontekster. Hovedindhold: Teoretiske perspektiver på coaching herunder etiske implikationer o Grundbegreber og basis forudsætninger. Coaching som udviklingsværktøj. Coaching metoder og værktøjer i forhold til individuel coaching herunder blandt andet o Spørgeteknikker. o Hypotesedannelse, aktiv lytning og feedback. o Sproglige vinklinger og mønsterbrydning. Undervisningsform: Modulet er en kombination af korte teoretiske oplæg, øvelser og cases. Undervisningen baseres på, at de studerende arbejder på tværs i forskellige grupper à 3-4 personer. Disse arbejdsgrupper har følgende funktioner i undervisningen: At danne ramme om øvelser og cases. At anvende teorierne omkring coaching praktisk. At skabe rum for at gruppemedlemmerne kan fungere som sparringspartnere i forhold til problemstillinger fra arbejde og hverdag, der har relation til undervisningens emner (herunder løbende feedback i relation til egen udvikling som coach). At åbne mulighed for at danne netværk på tværs af virksomheder og faggrænser.

7 Modulbeskrivelse CLU Litteratur: Oplyses senere Bestilling af bøger: Der er mulighed for at bestille bøger hos Bogladen på Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens, mail / telefon Husk at angive i mailen, hvilke bøger du ønsker at bestille. Eksamensform: Synopsis (max 5 normalsider) med efterfølgende mundtligt forsvar af 20 minutters varighed inkl. votering. Der benyttes intern censur i forbindelse med eksamen og karakteren tildeles på baggrund af en helhedsvurdering. Bedømmelsesform: Karakter efter 7-trinsskalaen: Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af modulets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af kursets og fagets mål. ECTS point: 5 Pris: Kr ,-. I prisen er indeholdt forplejning, men eksklusiv bøger. Anbefalede forudsætninger: Modulet kan med fordel kombineres med modulet Coaching af teams. Deltagerantal: Max. 20 deltagere. Engelsk kursusnavn: Coaching Learning and Development Modulansvarlig: Elsebeth Severinsen

8 Modulbeskrivelse CAT Coaching af Teams Formål: At de studerende får viden om og praktiske færdigheder i brugen af team coaching som effektivt kommunikations-, lærings- og udviklingsværktøj i organisatoriske sammenhænge. Læringsmål: Den studerende skal gennem modulet opnå: Viden om: Skal have viden om forskellige tænkninger og teorier om team coaching i et videnskabsteoretisk perspektiv Skal have viden om og forståelse for forskellige metoder til arbejdet med team udvikling og coaching ud fra en organisatorisk kontekst Skal kunne reflektere over teoriernes forskellige betydninger i et kommunikativt og udviklingsmæssigt perspektiv Færdigheder i: Skal kunne identificere og udvælge relevante metoder til arbejdet med team coaching på baggrund af teori og indsamlet empiri Skal kunne begrunde egen coaching praksis Skal kunne reflektere over egen læring via refleksion og selviagttagelse Skal kunne vurdere betydningen af magtforhold og etiske implikationer i team coaching Skal kunne forholde sig kritisk til teori og metoder i forhold til egne personlige udfordringer Kompetencer til: Skal have tilegnet sig praktiske, kommunikative coaching kompetencer i forhold til teams Skal have tilegnet sig forskellige team coaching redskaber Skal kunne omsætte viden og færdigheder i forhold til team udvikling og coaching i en kommunikativ praksis Skal kunne skabe en klar kobling mellem teori og egen praksis i forskellige kontekster Hovedindhold: Teoretiske perspektiver på team coaching herunder etiske implikationer og magtforhold Coaching metoder og værktøjer i forhold til teams Team coaching som udviklingsværktøj Motivationsskabende coachingmetoder med afsæt i den anerkendende tilgang Undervisningsform: Modulet er en kombination af korte teoretiske oplæg, øvelser og cases. Undervisningen baseres på, at de studerende arbejder på tværs i forskellige grupper à 3-4 personer. Disse arbejdsgrupper har følgende funktioner i undervisningen: At danne ramme om øvelser og cases. At anvende teorierne omkring team coaching praktisk. At skabe rum for at gruppemedlemmerne kan fungere som sparringspartnere i forhold til problemstillinger fra arbejde og hverdag, der har relation til undervisningens emner (herunder løbende feedback i relation til egen udvikling som coach). At åbne mulighed for at danne netværk på tværs af virksomheder og faggrænser.

9 Modulbeskrivelse CAT Litteratur: Oplyses senere. Bestilling af bøger: Der er mulighed for at bestille bøger hos Bogladen på Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens, mail / telefon Husk at angive i mailen, hvilke bøger du ønsker at bestille. Eksamensform: Skriftlig synopsis (max 5 normalsider) med efterfølgende mundtligt forsvar af 20 minutters varighed inkl. votering. Der benyttes intern censur i forbindelse med eksamen og karakteren tildeles på baggrund af en helhedsvurdering. Bedømmelsesform: Karakter efter 7-trinsskalaen: Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af modulets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af kursets og fagets mål. ECTS point: 5 Pris: Kr ,-. I prisen er indeholdt forplejning, men eksklusiv bøger. Anbefalede forudsætninger: Det anbefales, at de studerende har gennemført modulet Coaching læring og udvikling, men det er ikke et krav. Deltagerantal: Max. 20 deltagere. Engelsk kursusnavn: Team Coaching. Modulansvarlig: Elsebeth Severinsen.

10 Modulbeskrivelse FIP Facilitering af innovative processer og kreativ problemløsning Formål: Modulet har som formål at udvikle kompetencer hos de studerende således, at de bliver i stand til at facilitere innovative møder og problemløsningsprocesser. Modulet har sin basis i operationelle værktøjer og i praksis - og sætter fokus på at lære et håndværk, som gør de studerende i stand til at kunne lede andre mennesker i kreative / innovative processer. Modulets klare fokus er at klæde de studerende på til selvstændigt at kunne lede idéudviklingsprocesser professionelt og systematisk. Mål for læringsudbytte: Viden og forståelse: Skal have viden om overordnede tilgange til innovation, produktudvikling og innovative processer. Skal have forståelse for faciliteringsbegrebet og de specielle forhold, der er gældende i forhold til innovative processer og kreativ problemløsning. Skal kunne reflektere over gruppeprocesser og gruppedynamik, og disses betydning for innovative processer og kreativ problemløsning. Skal have viden om udvalgte metoder til idégenerering, idéudvikling, idévisualisering og vurdering. Færdigheder: Skal kunne facilitere innovative processer og kreativ problemløsning. Skal kende til samt kunne vurdere, vælge og anvende forskellige facilitatortilgange og kreative værktøjer / metoder. Skal kunne planlægge og gennemføre en kreativ proces. Skal kunne påtage sig facilitatorrollen med dens facetter. Skal have procesforståelse. Kompetencer: Skal kunne bringe fagets færdigheder i anvendelse i egen virksomhed / hverdag. Skal kunne udvikle og tilpasse teorier og metoder indenfor faciliteringsområdet til egen virksomhed / hverdag. Skal kunne udvikle egen praksis og egen profil i relation til facilitatorrollen. Skal kunne perspektivere og diskutere anvendte teorier og metoder i et videnskabsteoretisk perspektiv samt i forhold til egen praksis. Skal kunne indgå i læringsnetværk med andre studerende. Indhold: Facilitering som fagdisciplin. Ledelse af innovative processer; forskellige tilgange. Procesforståelse / divergente og konvergente processer. Facilitatoren s værktøjskasse. Facilitatorrollen. Gruppeprocesser og gruppedynamik. Kreative metoder og værktøjer til idégenerering, idéudvikling, idévisualisering og idévurdering (SCAMPER, Brainstorm, Omvendt Brainstorm, Visuel Teknik, Rolleperspektiv, Kreativ Fokusering, Brainwriting m.fl.). Udarbejdelse af synopsis omhandlende egne erfaringer og initiativer.

11 Modulbeskrivelse FIP Undervisningsform: Undervisningen vil veksle mellem oplæg, diskussioner, refleksioner og workshops. Undervisningen foregår i 2 blokke af hver 2 dage, fra kl Litteratur: Striim, Ole: Kreativ problemløsning og praktisk idéudvikling (bog og arbejdshæfte); Gyldendal, Danmark, seneste udgave. Elektronisk kompendium med diverse uddrag fra bøger, artikler mv. (udvikles løbende med aktuelle ting). Bestilling af bøger: Der er mulighed for at bestille bøger hos Bogladen på Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens, mail / telefon Husk at angive i mailen, hvilke bøger du ønsker at bestille. Eksamensform: Modulet evalueres ved en skriftlig synopsis (5 normalsider) med efterfølgende mundtligt forsvar af 30 minutters varighed inkl. votering. Der benyttes intern censur i forbindelse med eksamen og karakteren tildeles på baggrund af en helhedsvurdering. Den studerende skal demonstrere evnen til at anvende relevante teorier og metoder fra modulet på en konkret problemstilling fra egen virksomhed / hverdag. Det vægtes højt, at den studerende har erhvervet sig praktiske erfaringer med arbejdet hands-on, med udgangspunkt i en udviklingsopgave fra egen virksomhed / hverdag. Bedømmelsesform: Karakter efter 7-trinsskalaen: Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af modulets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af kursets og fagets mål. ECTS point: 5 Pris: Kr ,-. I prisen er indeholdt forplejning, men eksklusiv bøger. Anbefalede forudsætninger: Modulet kan med fordel kombineres med valgmodulet Innovation metoder og værktøjer. Engelsk kursusnavn: Facilitating innovative processes and creative problem solving. Modulansvarlig: Arendse M. Lillesø

12 Modulbeskrivelse IMV Formål: Innovation metoder og værktøjer Modulet har som formål at udvikle de studerende til kompetente innovatører i egen organisation. Via modulet bliver de studerende i stand til at navigere kompetent i innovationsprocessens forskellige faser og udvælge og anvende forskellige metoder og værktøjer til innovation afhængig af behov, målgruppe og kontekst. De studerende vil ved afslutningen på forløbet være i stand til kvalificeret at handle reflekteret og systematisk i innovative processer i egen organisation. Læringsmål: Viden og forståelse: Skal have viden om forskellen på kreativitet og innovation samt om forskellige tilgange til innovation og innovative processer. Skal have viden om innovationsprocessens forskellige faser og deres karakteristika samt om procesledelse af innovative processer. Skal have forståelse for de typiske personlige og organisatoriske barrierer, der opstår i innovationsprocesser. Skal have viden om de forskelligartede metoder og værktøjer, der kan drive innovationsprocessen frem mod et ønskværdigt resultat. Skal have viden om og evne til at reflektere over den anvendte teori i et videnskabsteoretisk perspektiv. Færdigheder: Skal kunne navigere i innovationsprocessens forskellige faser. Skal kunne vurdere behovet og muligheden for forskellige typer af innovation i egen organisation. Skal kunne udvælge, anvende og implementere metoder og værktøjer, der kan fremme innovationsprocessen i egen organisation. Skal kunne identificere barrierer for innovation hos enkeltpersoner og i egen organisation. Skal kunne planlægge og gennemføre en innovativ proces i samarbejde med andre. Kompetencer: Skal kunne håndtere innovationsprocesser i egen organisation / hverdag. Skal kunne agere systematisk innovativ i egen organisation / hverdag. Skal kunne kvalificere organisationens udviklingsprocesser med udgangspunkt i opnået viden og færdigheder indenfor innovationsområdet. Skal kunne perspektivere og diskutere anvendte teorier og metoder i forhold til egen praksis. Hovedindhold: Hvorfor innovation, mere end bare udvikling. Forståelse af innovation (og forskellen på ideer og innovation). Forskellige typer af innovation (inkrementel og radikal). Innovationsprocessen og dens forskellige faser. Personlige og organisatoriske barrierer for innovation. Metoder og værktøjer til de kreative faser i innovationsprocessen. Metoder og værktøjer til de forretningsmæssige faser i innovationsprocessen. Innovatørens værktøjskasse. Procesledelse af innovative processer (facilitering). Innovation som kultur.

13 Modulbeskrivelse IMV Undervisningsform: Der vil være forelæsning på de forskellige undervisningsdage, samt gruppearbejde med forskellige caseopgaver. Endvidere vil der blive lagt vægt på inddragelse af egen praksis, så der både løbende og i forhold til eksamen og synopsen arbejdes med oplevede problemstillinger fra praksis. Litteratur: Managing Innovation 4. ed. Joe Tidd & John Bessant. Forskellige artikler på studienet. Bestilling af bøger: Der er mulighed for at bestille bøger hos Bogladen på Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens, mail / telefon Husk at angive i mailen, hvilke bøger du ønsker at bestille. Eksamensform: Modulet evalueres ved en mundtlig eksamination (30 minutter), der tager udgangspunkt i den studerendes synopsis (max 6 normalsider). I synopsen skal den studerende demonstrere evnen til at anvende relevante teorier og metoder fra modulet. Det vægtes højt, at den studerende har erhvervet sig praktiske erfaringer under forløbet. Evalueringen foretages af vejleder samt en ekstern censor, og en samlet karakter tildeles ud fra den mundtlige præstation (50 %) og det skriftlige synopsis (50 %). Bedømmelsesform: Karakter efter 7-trinsskalaen: - Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af modulets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. - Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af kursets og fagets mål. ECTS point: 5 Pris: Kr ,-. I prisen er indeholdt forplejning, men eksklusiv bøger. Anbefalede forudsætninger: Modulet kan med fordel kombineres med valgmodulet Facilitering af innovative processer. Engelsk kursusnavn: Innovation Methods and Tools. Modulansvarlig: Kean Sørensen.

TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I ENERGI OG MILJØ UDDANNELSEN DER MODSVARER DE STIGENDE KRAV TIL VIRKSOM- HEDERNES ARBEJDE MED ENERGI-, MILJØ- OG

TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I ENERGI OG MILJØ UDDANNELSEN DER MODSVARER DE STIGENDE KRAV TIL VIRKSOM- HEDERNES ARBEJDE MED ENERGI-, MILJØ- OG TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I ENERGI OG MILJØ UDDANNELSEN DER MODSVARER DE STIGENDE KRAV TIL VIRKSOM- HEDERNES ARBEJDE MED ENERGI-, MILJØ- OG ARBEJDSMILJØLEDELSE WWW.VIAUC.DK/INNOVATION V I D E R E U

Læs mere

DEN MERKANTILE DIPLOMUDDANNELSE MED MULIGHED FOR SPECIALISERING I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING

DEN MERKANTILE DIPLOMUDDANNELSE MED MULIGHED FOR SPECIALISERING I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING Tid til fordybelse VIDEREUDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING DEN MERKANTILE DIPLOMUDDANNELSE MED MULIGHED FOR SPECIALISERING I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING Den merkantile diplomuddannelse er en

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE EN KOMPETENCEGIVENDE PROJEKTLEDERUDDANNELSE, SOM GÅR PÅ TVÆRS AF BRANCHER MEN GIVER MULIGHED FOR BRANCHESPECIFIK

DIPLOMUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE EN KOMPETENCEGIVENDE PROJEKTLEDERUDDANNELSE, SOM GÅR PÅ TVÆRS AF BRANCHER MEN GIVER MULIGHED FOR BRANCHESPECIFIK DIPLOMUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE EN KOMPETENCEGIVENDE PROJEKTLEDERUDDANNELSE, SOM GÅR PÅ TVÆRS AF BRANCHER MEN GIVER MULIGHED FOR BRANCHESPECIFIK SPECIALISERING WWW.VIAUC.DK/INNOVATION V I D E R E U

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

ENGINEERING BUSINESS ADMINISTRATION EN KOMPETENCEGIVENDE LEDERUDDANNELSE PÅ DIPLOMNIVEAU TIL INGENIØRER OG TEKNIKERE

ENGINEERING BUSINESS ADMINISTRATION EN KOMPETENCEGIVENDE LEDERUDDANNELSE PÅ DIPLOMNIVEAU TIL INGENIØRER OG TEKNIKERE ENGINEERING BUSINESS ADMINISTRATION EN KOMPETENCEGIVENDE LEDERUDDANNELSE PÅ DIPLOMNIVEAU TIL INGENIØRER OG TEKNIKERE WWW.VIAUC.DK/INNOVATION V I D E R E U D D A N N E L S E O G K O M P E T E N C E U D

Læs mere

ENGINEERING BUSINESS ADMINISTRATION EN KOMPETENCEGIVENDE LEDERUDDANNELSE PÅ DIPLOMNIVEAU TIL INGENIØRER OG TEKNIKERE

ENGINEERING BUSINESS ADMINISTRATION EN KOMPETENCEGIVENDE LEDERUDDANNELSE PÅ DIPLOMNIVEAU TIL INGENIØRER OG TEKNIKERE ENGINEERING BUSINESS ADMINISTRATION EN KOMPETENCEGIVENDE LEDERUDDANNELSE PÅ DIPLOMNIVEAU TIL INGENIØRER OG TEKNIKERE WWW.VIAUC.DK/INNOVATION V I D E R E U D D A N N E L S E O G K O M P E T E N C E U D

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Forandringsledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen

Læs mere

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog.

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog. AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Udbydende udd.retning samt kursuskode Ledelse, kommunikation og organisation Diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen er en 2-årig

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse Facilitering Flow og fremdrift af arbejdsprocesser NGO ere er medlems- og frivillighedsbaserede vidensorganisationer,

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Vidensdeling og organisatorisk læring September 2011

uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Vidensdeling og organisatorisk læring September 2011 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011328 Vidensdeling og organisatorisk læring September 2011 , februar 2011 Udgivet af Efter- og Videreuddannelse Fredrik Nielsens Vej 5 8000

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL)

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL) Indhold Lederkommunikation - Det Personlige Lederskab 1... 2 Professionelt lederskab - Det Personlige Lederskab 2... 5 Den professionelle relation Ledelse og medarbejdere 1... 8 Læring og kompetenceudvikling

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Modultitel: Evaluering i organisationer

Modultitel: Evaluering i organisationer Modultitel: Evaluering i organisationer Uddannelse PD (Pædagogisk Diplomuddannelse) Retning 17.3 Modul (Valgfrit) 3 Tidspunkter Alle undervisningsdage: 9:00-14:00 Undervisningssted Innovest, Ånumvej 28,

Læs mere

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Beskrivelse af uddannelsen Studiestart ultimo januar. 2016-2019 0 Indhold Diplom i ledelse for medlemmer af LOS... 2 Opbygning af Diplom i Ledelse...

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgfagspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og

Læs mere

Familiecoaching i systemisk perspektiv

Familiecoaching i systemisk perspektiv Kompetencegivende videreuddannelse på diplomniveau Familiecoaching i systemisk perspektiv Modulet Kommunikation fra den pædagogiske diplomuddannelse Særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for fagprofessionelle,

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Familiecoaching i systemisk perspektiv

Familiecoaching i systemisk perspektiv Særligt tilrettelagt kursus eller uddannelsesforløb for fagprofessionelle, der arbejder med familier og plejefamilier. Vi udbyder både forløbet som en formelt kompetencegivende uddannelse (10 ECTS) i samarbejde

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Efterårssemester 2015 Side 1 af 23 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Projektledelse

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Beskrivelse af prøven efter modul 9

Beskrivelse af prøven efter modul 9 Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve i modul 9, skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i praksisfagene; psykomotorisk gruppeundervisning i bevægelse, modul om ældre,

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2017-2018 1 Konsulent Metoder og værktøjer til udvikling Hvis du deltager i denne uddannelse får du psykologisk viden og indsigt på

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Februar 2014 University

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 3. semester.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care 1 Professionshøjskolen Metropol Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care Omfang 10 ECTS point, 5 uger. Periode for afvikling af valgfaget Uge 31-35, 2012, begge uger inkl. Det vil sige,

Læs mere

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Coaching i organisationer v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Side 2 af 5 Coaching og samarbejde i organisationer ruster dig til læring og kompetenceudvikling

Læs mere

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Pædagoguddannelsen Oktober 2017 Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Institutionel Studieordning for pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen University College Nordjylland Oktober

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Forårssemester 2016

Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Forårssemester 2016 Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Forårssemester 2016 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Finansiel

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Efterår 2014 Indhold Indledning... 2 Generelle eksamensbestemmelser... 2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen...

Læs mere

Unik coachuddannelse. ucsyd.dk

Unik coachuddannelse. ucsyd.dk Unik coachuddannelse Unik coachuddannelse Tag en anderledes coachuddannelse, der kombinerer teori og praksis, og få et teoretisk grundlag svarende til diplomniveau. ucsyd.dk 1 2 Unik coachuddannelse Uddannelsen

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

DESIGN OG LEDELSE AF KREATIVE PROCESSER

DESIGN OG LEDELSE AF KREATIVE PROCESSER DESIGN OG LEDELSE AF KREATIVE PROCESSER Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Design og ledelse af kreative processer Alle mennesker har evnen til at skabe nye idéer, tænke nye tanker og gøre ting på nye

Læs mere

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point)

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 3-2012 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 35 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde

3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde Generel beskrivelse af Valgmodulerne 11 og 12 3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 11 og 12 Januar 2016 Udarbejdet i henhold

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester)

Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester) Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester) Om kurset vær opmærksom på at en del af de bachelorstuderende i kommunikation skal have progressionskurset i faglig

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse Forår 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Efterårssemester 2014 Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Projektledelse

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport Salgsuddannelse Om eksamen i salg og projektrapport Formål med projektopgaven: Beskrive og bruge teorien fra pensum Anvende det i dit arbejde beskriver hvordan I opgaven skal du vise at du kan: Anvende

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Coaching i organisationer v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Side 2 af 5 Coaching og samarbejde i organisationer ruster dig til læring og kompetenceudvikling

Læs mere

Læringsspillet. R bust. Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust

Læringsspillet. R bust. Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust Læringsspillet R bust Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust Sikkerheds- og beredskabskultur er ikke kun inde i vores hoveder. Den består og skabes hele tiden

Læs mere

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Coaching som ledelsesværktøj Coaching er en anerkendt metode med effektive værktøjer til at udvikle medarbejdere og

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester Læringsudbytte Læringsudbyttet viser fokus for forudsætningskravet. Du bedømmes ud fra kriterierne Forudsætningskravet

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Generelle indlæringsvanskeligheder

Generelle indlæringsvanskeligheder PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Generelle indlæringsvanskeligheder Et valgmodul fra PD i Specialpædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN KOM PÅ DANMARKS MEST EFTERTRAGTEDE UDDANNELSE SOM PROCESKONSULENT. HER FÅR DU VIDEN OG INDSIGT, DER ER SKRÆDDERSYET TIL ARBEJDET MED PROCESSER I ORGANISATIONER AF EN HVER ART.

Læs mere

Diplom i ledelse diakoni og ledelse. Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013

Diplom i ledelse diakoni og ledelse. Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013 Diplom i ledelse diakoni og ledelse Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013 God morgen lille land nr.30 Daglig drift og udvikling..gå væk nu og da, og hvil dig lidt; for når du kommer tilbage

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER

DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND: - DIPLOMMODULET - DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER 10 ECTS POINT Bestående af Tydelig læring i kombination med Digital forankring

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere