Konsulentmoduler Diplomuddannelsen i Projektledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konsulentmoduler Diplomuddannelsen i Projektledelse"

Transkript

1 VALGMODULER Konsulentmoduler Diplomuddannelsen i Projektledelse Undervisningsplan efteråret 2011 Konsulentkompetencer på individ- og gruppeniveau (10 ECTS) Coaching læring og udvikling (5 ECTS) Aarhus Aarhus Der undervises på følgende dage: Mandag den 5. september 2011, kl Tirsdag den 6. september 2011, kl Mandag den 3. oktober 2011, kl Tirsdag den 4. oktober 2011, kl Mandag den 31. oktober 2011, kl Tirsdag den 1. november 2011, kl Eksamen afholdes december 2011 Mandag den 5. september 2011, kl Tirsdag den 6. september 2011, kl Torsdag den 22. september 2011, kl Mandag den 10. oktober 2011, kl Eksamen afholdes november 2011 Coaching af teams (5 ECTS) Innovation metoder og værktøjer (5 ECTS) Facilitering af innovative processer (5 ECTS) Aarhus Horsens Horsens Tirsdag den 8. november 2011, kl Onsdag den 30. november 2011, kl Mandag den 12. december 2011, kl Eksamen afholdes januar 2012 Fredag den 9. september 2011, kl Tirsdag den 20. september 2011, kl Onsdag den 5. oktober 2011, kl Fredag den 14. oktober 2011, kl Eksamen afholdes 4. november 2011 Mandag den 7. november 2011, kl Tirsdag den 8. november 2011, kl Tirsdag den 13. december 2011, kl Onsdag den 14. december 2011, kl Eksamen afholdes januar 2012 Der forbeholdes ret til ændring i datoer Videreuddannelse og Kompetenceudvikling i VIA University College varetager videreuddannelse og anden kompetenceudvikling, rådgivning og udviklingsarbejde mv. for offentlige og private virksomheder. Divisionen dækker en række fagområder, beskæftiger ca. 130 fastansatte, har en årlig omsætning på mere end 160 millioner kr. og er lokaliseret i Herning, Holstebro, Horsens og Aarhus. Læs mere på VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens. Tlf

2 Privat Arbejdsplads VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Diplomuddannelsen i Projektledelse (DPL) Ansøgningsskema til Konsulentmoduler Efteråret 2011 (Diplomuddannelsen i Projektledelse - DPL) Navn Cpr.nr. Firma Gade Postnr./By Tlf.nr. Gade Post nr./by Tlf./Mobil Kontakt- VIGTIGT: Notér kun én adresse! Moduler efteråret 2011 notér evt. 1. og 2. prioritet Moduler Undervisningssted Modulnr. Sæt X Konsulentkompetencer på individ- og gruppeniveau (10 ECTS) Århus Coaching læring og udvikling (5 ECTS) Århus Coaching af teams (5 ECTS) Århus Innovation metoder og værktøjer (5 ECTS) Horsens Facilitering af innovative processer (5 ECTS) Horsens Litteratur Bøger kan bestilles ved VIA s boghandel, telefon , mail Husk at angive i mailen, hvilke bøger du ønsker at bestille. Litteraturliste kan findes i modulbeskrivelsen. Fakturering Faktura ønskes sendt til: firma, oplys venligst SE/CVR nr. / privatadresse Ved elektronisk fakturering (gælder bl.a. offentlige virksomheder) SKAL nedenstående udfyldes: EAN-nummer: Evt. reference (kontaktperson eller nummer): VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens. Tlf

3 Diplomuddannelsen i Projektledelse (DPL) Uddannelse Uddannelsessted År Ansættelsessted Stillingsfunktion Periode Adgangskrav For at blive optaget på Diplomuddannelsen i Projektledelse skal ansøgeren have gennemført en videregående uddannelse på BA-niveau eller en relevant videregående uddannelse min. på erhvervsakademiniveau. Derudover skal ansøgeren have min. 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse. Det er vigtigt for behandlingen af din ansøgning, at du har vedlagt en korrekt og fuldstændig dokumentation for din videregående uddannelse. Indsend kun fotokopier. Vi anvender E-læringsværktøj, så det er nødvendigt for studerende at have internetadgang. OBS! Vi gør opmærksom på, at tilmelding til modulet er bindende. Ved framelding efter ansøgningsfristens udløb vil der blive opkrævet fuld deltagerbetaling. Dato og underskrift: Tilmeldingsblanketten skal være os i hænde senest den 1. august Der er begrænset antal pladser til rådighed som fordeles efter først til mølle princippet. Tilmeldingen sendes pr. mail eller brev til: VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling Chr. M. Østergaards Vej Horsens Mail: VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens. Tlf

4 Modulbeskrivelse KPIO Diploma in Engineering Business Administration (EBA) Teknologisk Diplomuddannelse i Energi- og Miljø (TDEM) Konsulentkompetencer på individ- og gruppeniveau Formål: Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig viden og færdigheder om konsulentkompetencer på individ- og gruppeniveau. Det skal ske ved, at den studerende med udgangspunkt i øget viden om egne stærke og mindre stærke sider lærer at identificere konsulentrollens kompetencer primært indenfor procesforståelse og konsultative metoder. Desuden er det målet at give den studerende viden om praktisk anvendelse af teorier og metoder, der er centrale for at etablere et udviklingsforløb på individ- og gruppeniveau. Læringsmål: Den studerende skal gennem modulet opnå: Viden om: Samt evne til at reflektere over teorier om og metoder til at forstå konsulentfunktionen og den konsultative rolle. Videnskabsteoretiske principper i den konsultative praksis. Og kendskab til udviklingsforløb i form af rådgivning, supervision, mentoring og coaching. Betydningen af den kulturelle kontekst i relation til forandrings- og udviklingsprocesser. Færdigheder i: At kunne planlægge og facilitere individ- og gruppeudviklingsprocesser. At kunne involvere deltagere i et konkret udviklingsforløb samt målgruppens anerkendelse af behov for konsultative metoder. At kunne beherske afklarings- og kontaktfasen, kortlægnings- og undersøgelsesfasen, planlægningsog håndteringsfasen samt evaluerings- og afslutningsfasen i relation til udviklingsprocesser. Kompetencer til: At udarbejde strategier til udvikling af egne personligt/faglige kompetencer. At dokumentere og evaluere lærings- og udviklingsprocesser hos målgruppen. At indgå i aktionslærings- og erfaringsgrupper med fokus på formidling samt refleksion over egen læring. Hovedindhold: Afklaring af konsulentfunktioner i relation til roller, kontekst og processer. Indsigt i relevante videnskabsteoretiske grundbegreber. Metoder og procesværktøjer til udvikling af personlige kompetencer både på individ- og gruppeniveau. Praktisk arbejde med virksomhedsbaseret udviklingsproces ved hjælp af aktionslæringsforløb. Arbejde med personlig faglig udvikling med fokus på selvledelse, motivation og work-life balance. Undervisningsform: Gruppebaseret undervisning, hvor der veksles mellem kortere forelæsninger, oplæg, øvelser, cases og gruppeudviklingsforløb. De studerende indgår i faste studiegrupper à 3-5 personer, der har følgende funktioner i undervisningen: At danne ramme om øvelser, cases, teamudvikling og coaching. At skabe rum for at medstuderende kan fungere som sparringspartnere i forhold til problemstillinger fra arbejde og hverdag, der har relation til undervisningens emner (herunder løbende feedback i relation til egen udvikling som konsulent). At åbne mulighed for at danne netværk på tværs af organisationer og faggrænser.

5 Modulbeskrivelse KPIO Diploma in Engineering Business Administration (EBA) Teknologisk Diplomuddannelse i Energi- og Miljø (TDEM) Der må - udover den individuelle forberedelse - påregnes forberedelses- og arbejdstid i form af aktionslæringsforløb, hvor de studerende mødes i deres studiegruppe 3 gange i undervisningsforløbet. Litteratur: Gitte Haslebo: Relationer i organisationer (Dansk psykologisk Forlag, seneste udgave). Carsten Hornstrup m.fl.: Systemisk ledelse (Dansk psykologisk Forlag, seneste udgave). Reinhard Stelter m.fl. (red.): Coaching. Læring og udvikling (Dansk psykologisk Forlag, seneste udgave). Mads Ole Dall & Solveig Hansen (red.): Slip anerkendelsen løs (Frydenlund, seneste udgave). Handout i form af artikler, PP-præsentationer m.v. Herudover anvendes artikler og uddrag af relevante bøger. Bogen Relationer i organisationer forventes læst til første lektion. Bestilling af bøger: Der er mulighed for at bestille bøger hos Bogladen på Chr. M. Østergaardsvej 4, 8700 Horsens, mail / telefon Husk at angive i mailen, hvilke bøger du ønsker at bestille. Eksamensform: Modulet evalueres via en mundtlig eksamination, der tager udgangspunkt i den studerendes projektrapport (10-15 normalsider).. I rapporten skal den studerende anvende relevant teori på en konkret problemstilling fra egen hverdag, og herigennem demonstrere evnen til at anvende metoder og værktøjer og perspektivere dem i forhold til egen praksis. Evalueringen af den studerende sker på baggrund af: Den skriftlige rapport (50 %). Den mundtlige præsentation med udgangspunkt i rapporten samt perspektivering af teorier, værktøjer og teknikker (50 %). Bedømmelsesform: Karakter efter 7-trinsskalaen: - Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af modulets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. - Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af kursets og fagets mål. ECTS-point: 10 Pris: Kr ,-. I prisen er indeholdt forplejning, men eksklusiv bøger. Engelsk modulnavn: Personal and Group Consultant Competencies Modulansvarlig: Niels Hannemose

6 Modulbeskrivelse CLU Coaching Læring og Udvikling Formål: At de studerende får viden og praktiske færdigheder i brugen af coaching som effektivt kommunikations- og udviklingsværktøj ud fra en systemisk og kognitiv coachingforståelse. Læringsmål: Den studerende skal gennem modulet opnå: Viden om: Skal have viden om forskellige tænkninger og teorier om coaching i et videnskabsteoretisk og udviklingsmæssigt perspektiv. Skal have viden om og forståelse for forskellige metoder til arbejdet med coaching ud fra en kommunikativ kontekst. Skal kunne reflektere over teoriernes forskellige betydninger i et kommunikativt og udviklingsmæssigt perspektiv. Færdigheder i: Skal kunne identificere og udvælge relevante metoder til arbejdet med coaching på baggrund af teori og indsamlet empiri. Skal kunne begrunde egen coaching praksis. Skal kunne reflektere over egen læring via refleksion og selviagttagelse. Skal kunne vurdere betydningen af magtforhold og etiske implikationer i kommunikation og coaching. Skal kunne forholde sig kritisk til teori og metoder i forhold til egne personlige udfordringer. Kompetencer til: Skal have tilegnet sig praktiske, kommunikative coaching kompetencer i forhold til individer. Skal have tilegnet sig forskellige coaching redskaber med fokus på anerkendende strategier. Skal kunne omsætte viden og færdigheder i forhold til coaching i en kommunikativ praksis. Skal kunne skabe en klar kobling mellem teori og egen praksis i forskellige kontekster. Hovedindhold: Teoretiske perspektiver på coaching herunder etiske implikationer o Grundbegreber og basis forudsætninger. Coaching som udviklingsværktøj. Coaching metoder og værktøjer i forhold til individuel coaching herunder blandt andet o Spørgeteknikker. o Hypotesedannelse, aktiv lytning og feedback. o Sproglige vinklinger og mønsterbrydning. Undervisningsform: Modulet er en kombination af korte teoretiske oplæg, øvelser og cases. Undervisningen baseres på, at de studerende arbejder på tværs i forskellige grupper à 3-4 personer. Disse arbejdsgrupper har følgende funktioner i undervisningen: At danne ramme om øvelser og cases. At anvende teorierne omkring coaching praktisk. At skabe rum for at gruppemedlemmerne kan fungere som sparringspartnere i forhold til problemstillinger fra arbejde og hverdag, der har relation til undervisningens emner (herunder løbende feedback i relation til egen udvikling som coach). At åbne mulighed for at danne netværk på tværs af virksomheder og faggrænser.

7 Modulbeskrivelse CLU Litteratur: Oplyses senere Bestilling af bøger: Der er mulighed for at bestille bøger hos Bogladen på Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens, mail / telefon Husk at angive i mailen, hvilke bøger du ønsker at bestille. Eksamensform: Synopsis (max 5 normalsider) med efterfølgende mundtligt forsvar af 20 minutters varighed inkl. votering. Der benyttes intern censur i forbindelse med eksamen og karakteren tildeles på baggrund af en helhedsvurdering. Bedømmelsesform: Karakter efter 7-trinsskalaen: Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af modulets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af kursets og fagets mål. ECTS point: 5 Pris: Kr ,-. I prisen er indeholdt forplejning, men eksklusiv bøger. Anbefalede forudsætninger: Modulet kan med fordel kombineres med modulet Coaching af teams. Deltagerantal: Max. 20 deltagere. Engelsk kursusnavn: Coaching Learning and Development Modulansvarlig: Elsebeth Severinsen

8 Modulbeskrivelse CAT Coaching af Teams Formål: At de studerende får viden om og praktiske færdigheder i brugen af team coaching som effektivt kommunikations-, lærings- og udviklingsværktøj i organisatoriske sammenhænge. Læringsmål: Den studerende skal gennem modulet opnå: Viden om: Skal have viden om forskellige tænkninger og teorier om team coaching i et videnskabsteoretisk perspektiv Skal have viden om og forståelse for forskellige metoder til arbejdet med team udvikling og coaching ud fra en organisatorisk kontekst Skal kunne reflektere over teoriernes forskellige betydninger i et kommunikativt og udviklingsmæssigt perspektiv Færdigheder i: Skal kunne identificere og udvælge relevante metoder til arbejdet med team coaching på baggrund af teori og indsamlet empiri Skal kunne begrunde egen coaching praksis Skal kunne reflektere over egen læring via refleksion og selviagttagelse Skal kunne vurdere betydningen af magtforhold og etiske implikationer i team coaching Skal kunne forholde sig kritisk til teori og metoder i forhold til egne personlige udfordringer Kompetencer til: Skal have tilegnet sig praktiske, kommunikative coaching kompetencer i forhold til teams Skal have tilegnet sig forskellige team coaching redskaber Skal kunne omsætte viden og færdigheder i forhold til team udvikling og coaching i en kommunikativ praksis Skal kunne skabe en klar kobling mellem teori og egen praksis i forskellige kontekster Hovedindhold: Teoretiske perspektiver på team coaching herunder etiske implikationer og magtforhold Coaching metoder og værktøjer i forhold til teams Team coaching som udviklingsværktøj Motivationsskabende coachingmetoder med afsæt i den anerkendende tilgang Undervisningsform: Modulet er en kombination af korte teoretiske oplæg, øvelser og cases. Undervisningen baseres på, at de studerende arbejder på tværs i forskellige grupper à 3-4 personer. Disse arbejdsgrupper har følgende funktioner i undervisningen: At danne ramme om øvelser og cases. At anvende teorierne omkring team coaching praktisk. At skabe rum for at gruppemedlemmerne kan fungere som sparringspartnere i forhold til problemstillinger fra arbejde og hverdag, der har relation til undervisningens emner (herunder løbende feedback i relation til egen udvikling som coach). At åbne mulighed for at danne netværk på tværs af virksomheder og faggrænser.

9 Modulbeskrivelse CAT Litteratur: Oplyses senere. Bestilling af bøger: Der er mulighed for at bestille bøger hos Bogladen på Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens, mail / telefon Husk at angive i mailen, hvilke bøger du ønsker at bestille. Eksamensform: Skriftlig synopsis (max 5 normalsider) med efterfølgende mundtligt forsvar af 20 minutters varighed inkl. votering. Der benyttes intern censur i forbindelse med eksamen og karakteren tildeles på baggrund af en helhedsvurdering. Bedømmelsesform: Karakter efter 7-trinsskalaen: Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af modulets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af kursets og fagets mål. ECTS point: 5 Pris: Kr ,-. I prisen er indeholdt forplejning, men eksklusiv bøger. Anbefalede forudsætninger: Det anbefales, at de studerende har gennemført modulet Coaching læring og udvikling, men det er ikke et krav. Deltagerantal: Max. 20 deltagere. Engelsk kursusnavn: Team Coaching. Modulansvarlig: Elsebeth Severinsen.

10 Modulbeskrivelse FIP Facilitering af innovative processer og kreativ problemløsning Formål: Modulet har som formål at udvikle kompetencer hos de studerende således, at de bliver i stand til at facilitere innovative møder og problemløsningsprocesser. Modulet har sin basis i operationelle værktøjer og i praksis - og sætter fokus på at lære et håndværk, som gør de studerende i stand til at kunne lede andre mennesker i kreative / innovative processer. Modulets klare fokus er at klæde de studerende på til selvstændigt at kunne lede idéudviklingsprocesser professionelt og systematisk. Mål for læringsudbytte: Viden og forståelse: Skal have viden om overordnede tilgange til innovation, produktudvikling og innovative processer. Skal have forståelse for faciliteringsbegrebet og de specielle forhold, der er gældende i forhold til innovative processer og kreativ problemløsning. Skal kunne reflektere over gruppeprocesser og gruppedynamik, og disses betydning for innovative processer og kreativ problemløsning. Skal have viden om udvalgte metoder til idégenerering, idéudvikling, idévisualisering og vurdering. Færdigheder: Skal kunne facilitere innovative processer og kreativ problemløsning. Skal kende til samt kunne vurdere, vælge og anvende forskellige facilitatortilgange og kreative værktøjer / metoder. Skal kunne planlægge og gennemføre en kreativ proces. Skal kunne påtage sig facilitatorrollen med dens facetter. Skal have procesforståelse. Kompetencer: Skal kunne bringe fagets færdigheder i anvendelse i egen virksomhed / hverdag. Skal kunne udvikle og tilpasse teorier og metoder indenfor faciliteringsområdet til egen virksomhed / hverdag. Skal kunne udvikle egen praksis og egen profil i relation til facilitatorrollen. Skal kunne perspektivere og diskutere anvendte teorier og metoder i et videnskabsteoretisk perspektiv samt i forhold til egen praksis. Skal kunne indgå i læringsnetværk med andre studerende. Indhold: Facilitering som fagdisciplin. Ledelse af innovative processer; forskellige tilgange. Procesforståelse / divergente og konvergente processer. Facilitatoren s værktøjskasse. Facilitatorrollen. Gruppeprocesser og gruppedynamik. Kreative metoder og værktøjer til idégenerering, idéudvikling, idévisualisering og idévurdering (SCAMPER, Brainstorm, Omvendt Brainstorm, Visuel Teknik, Rolleperspektiv, Kreativ Fokusering, Brainwriting m.fl.). Udarbejdelse af synopsis omhandlende egne erfaringer og initiativer.

11 Modulbeskrivelse FIP Undervisningsform: Undervisningen vil veksle mellem oplæg, diskussioner, refleksioner og workshops. Undervisningen foregår i 2 blokke af hver 2 dage, fra kl Litteratur: Striim, Ole: Kreativ problemløsning og praktisk idéudvikling (bog og arbejdshæfte); Gyldendal, Danmark, seneste udgave. Elektronisk kompendium med diverse uddrag fra bøger, artikler mv. (udvikles løbende med aktuelle ting). Bestilling af bøger: Der er mulighed for at bestille bøger hos Bogladen på Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens, mail / telefon Husk at angive i mailen, hvilke bøger du ønsker at bestille. Eksamensform: Modulet evalueres ved en skriftlig synopsis (5 normalsider) med efterfølgende mundtligt forsvar af 30 minutters varighed inkl. votering. Der benyttes intern censur i forbindelse med eksamen og karakteren tildeles på baggrund af en helhedsvurdering. Den studerende skal demonstrere evnen til at anvende relevante teorier og metoder fra modulet på en konkret problemstilling fra egen virksomhed / hverdag. Det vægtes højt, at den studerende har erhvervet sig praktiske erfaringer med arbejdet hands-on, med udgangspunkt i en udviklingsopgave fra egen virksomhed / hverdag. Bedømmelsesform: Karakter efter 7-trinsskalaen: Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af modulets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af kursets og fagets mål. ECTS point: 5 Pris: Kr ,-. I prisen er indeholdt forplejning, men eksklusiv bøger. Anbefalede forudsætninger: Modulet kan med fordel kombineres med valgmodulet Innovation metoder og værktøjer. Engelsk kursusnavn: Facilitating innovative processes and creative problem solving. Modulansvarlig: Arendse M. Lillesø

12 Modulbeskrivelse IMV Formål: Innovation metoder og værktøjer Modulet har som formål at udvikle de studerende til kompetente innovatører i egen organisation. Via modulet bliver de studerende i stand til at navigere kompetent i innovationsprocessens forskellige faser og udvælge og anvende forskellige metoder og værktøjer til innovation afhængig af behov, målgruppe og kontekst. De studerende vil ved afslutningen på forløbet være i stand til kvalificeret at handle reflekteret og systematisk i innovative processer i egen organisation. Læringsmål: Viden og forståelse: Skal have viden om forskellen på kreativitet og innovation samt om forskellige tilgange til innovation og innovative processer. Skal have viden om innovationsprocessens forskellige faser og deres karakteristika samt om procesledelse af innovative processer. Skal have forståelse for de typiske personlige og organisatoriske barrierer, der opstår i innovationsprocesser. Skal have viden om de forskelligartede metoder og værktøjer, der kan drive innovationsprocessen frem mod et ønskværdigt resultat. Skal have viden om og evne til at reflektere over den anvendte teori i et videnskabsteoretisk perspektiv. Færdigheder: Skal kunne navigere i innovationsprocessens forskellige faser. Skal kunne vurdere behovet og muligheden for forskellige typer af innovation i egen organisation. Skal kunne udvælge, anvende og implementere metoder og værktøjer, der kan fremme innovationsprocessen i egen organisation. Skal kunne identificere barrierer for innovation hos enkeltpersoner og i egen organisation. Skal kunne planlægge og gennemføre en innovativ proces i samarbejde med andre. Kompetencer: Skal kunne håndtere innovationsprocesser i egen organisation / hverdag. Skal kunne agere systematisk innovativ i egen organisation / hverdag. Skal kunne kvalificere organisationens udviklingsprocesser med udgangspunkt i opnået viden og færdigheder indenfor innovationsområdet. Skal kunne perspektivere og diskutere anvendte teorier og metoder i forhold til egen praksis. Hovedindhold: Hvorfor innovation, mere end bare udvikling. Forståelse af innovation (og forskellen på ideer og innovation). Forskellige typer af innovation (inkrementel og radikal). Innovationsprocessen og dens forskellige faser. Personlige og organisatoriske barrierer for innovation. Metoder og værktøjer til de kreative faser i innovationsprocessen. Metoder og værktøjer til de forretningsmæssige faser i innovationsprocessen. Innovatørens værktøjskasse. Procesledelse af innovative processer (facilitering). Innovation som kultur.

13 Modulbeskrivelse IMV Undervisningsform: Der vil være forelæsning på de forskellige undervisningsdage, samt gruppearbejde med forskellige caseopgaver. Endvidere vil der blive lagt vægt på inddragelse af egen praksis, så der både løbende og i forhold til eksamen og synopsen arbejdes med oplevede problemstillinger fra praksis. Litteratur: Managing Innovation 4. ed. Joe Tidd & John Bessant. Forskellige artikler på studienet. Bestilling af bøger: Der er mulighed for at bestille bøger hos Bogladen på Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens, mail / telefon Husk at angive i mailen, hvilke bøger du ønsker at bestille. Eksamensform: Modulet evalueres ved en mundtlig eksamination (30 minutter), der tager udgangspunkt i den studerendes synopsis (max 6 normalsider). I synopsen skal den studerende demonstrere evnen til at anvende relevante teorier og metoder fra modulet. Det vægtes højt, at den studerende har erhvervet sig praktiske erfaringer under forløbet. Evalueringen foretages af vejleder samt en ekstern censor, og en samlet karakter tildeles ud fra den mundtlige præstation (50 %) og det skriftlige synopsis (50 %). Bedømmelsesform: Karakter efter 7-trinsskalaen: - Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af modulets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. - Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af kursets og fagets mål. ECTS point: 5 Pris: Kr ,-. I prisen er indeholdt forplejning, men eksklusiv bøger. Anbefalede forudsætninger: Modulet kan med fordel kombineres med valgmodulet Facilitering af innovative processer. Engelsk kursusnavn: Innovation Methods and Tools. Modulansvarlig: Kean Sørensen.

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse Facilitering Flow og fremdrift af arbejdsprocesser NGO ere er medlems- og frivillighedsbaserede vidensorganisationer,

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Efterårssemester 2015 Side 1 af 23 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Projektledelse

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

Læringsspillet. R bust. Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust

Læringsspillet. R bust. Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust Læringsspillet R bust Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust Sikkerheds- og beredskabskultur er ikke kun inde i vores hoveder. Den består og skabes hele tiden

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Efterårssemester 2014 Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Projektledelse

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care 1 Professionshøjskolen Metropol Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care Omfang 10 ECTS point, 5 uger. Periode for afvikling af valgfaget Uge 31-35, 2012, begge uger inkl. Det vil sige,

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business Efterårssemester 2014 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Design og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Coaching i organisationer v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Side 2 af 5 Coaching og samarbejde i organisationer ruster dig til læring og kompetenceudvikling

Læs mere

Coaching for den konsultative behandler. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere

Coaching for den konsultative behandler. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere Coaching for den konsultative behandler Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet cand. Psych. Efter-følgende uddannet på

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole Center for Drift og Vedligehold På Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold erhverver den studerende de nødvendige værktøjer og kompetencer

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2015 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I VEDLIGEHOLD... 1 Efterårssemestret

Læs mere

Coaching i organisationer

Coaching i organisationer 2015 Coaching i organisationer Med fokus på mangfoldighed. Et kompetencegivende forløb med eksamen. Fagmodulet er på 60 lektioner/10 ECTS point og er et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse. FIU-Ligestilling

Læs mere

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK efter- og AeddMnlseNNS 2012/2013i EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2013/2014 LEDERENS RETORIK - TROVÆRDIG OG OVERBEVISENDE KOMMUNIKATION Lederens retorik

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere

PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere Systemisk valgfagspakke på diplomniveau PKU V er en særlig proceskonsulentuddannelse til vejledere. Det er uddannelsen, du tager, når du vil udfordre din

Læs mere

LEDERUDDANNELSE 2014/15

LEDERUDDANNELSE 2014/15 UDDANNELSE LEDERUDDANNELSE 2014/15 Obligatoriske moduler i diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen har som målgruppe alle kommunale ledere med personaleansvar og som gennemfører PULS. Er i Albertslund Kommune

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

Akademiuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område

Akademiuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område Coaching i organisationer Deltageren udvikler i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis sin samtale- og kommunikationskompetence med særligt fokus på at kunne coache i organisatorisk kontekst.

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point)

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart forår 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2014 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Vedligehold

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog Program 15-2 for Praktikvejlederuddannelsen for Social- og sundhedsassistenter - Trin 1. Modul 1, modul 2 og modul 3. Alle dage fra 8.30 til 15.55 Modul 1 Mandag d. 21/9 Underviser Helene Hillersdal -

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Kreativitetskonsulentuddannelse

Kreativitetskonsulentuddannelse Kreativitetskonsulentuddannelse Valgfagspakke til Diplom i ledelse Har du brug for at kunne levere nyskabende resultater? Skal du kunne produktudvikle og stå i spidsen for processer, hvor forskellige menneskers

Læs mere

Diplom i ledelse diakoni og ledelse. Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013

Diplom i ledelse diakoni og ledelse. Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013 Diplom i ledelse diakoni og ledelse Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013 God morgen lille land nr.30 Daglig drift og udvikling..gå væk nu og da, og hvil dig lidt; for når du kommer tilbage

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference tirsdag d. 17. til torsdag d. 19. august 2010 Lederudviklingsforløb

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013 STUDIEBESKRIVELSE 1 Bredgade 66, stuen DK 1260 København K designtoimprovelifeeducation.dk The project is co-financed by: The European Regional Development Fund (ERDF) through the EU project Interreg IV

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold for Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Revideret 14.12.2012 januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav

Læs mere

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceforløbene for nøglepersoner og koordinatorer går på tværs University College Lillebælt, Konsulenthuset Supervision

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Januar 2012 1. INDLEDNING Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i uddannelses,

Læs mere

ressourceaktiverende vejledning

ressourceaktiverende vejledning Certificeringskursus i ressourceaktiverende vejledning Dette kursus udbydes af Lederforeningen for VUC s udvalg for udvikling og efteruddannelse i samarbejde med Gnist. Kurset sigter på at udvide din eksisterende

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse...

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ledig? Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9 9900 Frederikshavn Telefon 9620 5597 Fax 9620 5639 www.kursuscentretfh.dk

Læs mere

Praksisnær Lederuddannelse

Praksisnær Lederuddannelse Praksisnær Lederuddannelse - for ledere i første række t ed - m spunk ng N a g ud i DI is ks pra Efteråret 2014 Et samarbejde mellem Leder i første række Som leder i første række er du en vigtig og synlig

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Samtalen som redskab Effektfuld dialog med kognitiv kommunikation

6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Samtalen som redskab Effektfuld dialog med kognitiv kommunikation 6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Uddannelsessansvarlige: Tine Nyholm Commitment Lab 14-12-2011 Formål Uddannelsen er målrettet dig, der ønsker at: få redskaber og færdighedstræning i

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere