Evaluering af projekt Familiegruppen Et kost- og motionsprojekt i Lyngby-Taarbæk kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af projekt Familiegruppen Et kost- og motionsprojekt i Lyngby-Taarbæk kommune"

Transkript

1 Evaluering af projekt Familiegruppen Et kost- og motionsprojekt i Lyngby-Taarbæk kommune Af projektleder Christina Christensen

2 Projektgruppen Christina Christensen, Projektleder, PBér i ernæring og sundhed Pernille Salomon, Motionsunderviser, Pædagogisk diplomuddannelse i idræt Mette Elsig, Leder af Sundhedscenteret Lyngby-Taarbæk Kommune, cand.scient.soc Janne Gotsæd-Petersen, Forebyggelseskonsulent, MPH Yderligere oplysninger Mette Elsig Social og Sundhedsforvaltningen Service og Sundhed Toftebæksvej 12, 6. sal Kgs. Lyngby Tlf:

3 Evaluering af Familiegruppens kost- og motionsprojekt Sundhedscentret i Lyngby-Taarbæk Kommune gennemførte i perioden 29. oktober 2007 til 30. maj 2008 et tværfagligt projekt for overvægtige familier i kommunen, som er i risikogruppen for at udvikle Type-2-Diabetes (DM2). Baggrund DM2 er et stigende problem i den vestlige kultur. I takt med at udbuddet af lettilgængelige fødevarer stiger, og graden af fysisk aktivitet i hverdagen reduceres, øges forekomsten af overvægt og fedme. Hermed øges også risikoen for DM2. Omkring danskere er i dag diagnosticeret med DM2 og det skønnes, at yderligere danskere har en uopdaget DM2 (Diabetesforeningen). Når DM2 diagnosticeres har over halvdelen udviklet mindst en diabetisk følgesygdom, hvilket er et udtryk for, at patienten har været syg med DM2 i flere år forud for diagnosetidspunktet. Familier i Lyngby-Taarbæk Kommune, som er i risiko for at udvikle DM2, har i dag ingen kommunale tilbud i forhold til at reducere deres risiko for at udvikle sygdommen. Men hvis udviklingen af DM2 kan reduceres, vil dette medføre et mindre behov for kontrol og hospitalisering. På baggrund heraf søgte Sundhedscentret midler i Regionens Forebyggelsespulje 2007 til at etablere Familiegruppen. Nødvendighed Det er vigtigt for den enkelte og ikke mindst for samfundet, at der bliver sat ind overfor de familier, hvor forældrene har begyndende tegn/eller allerede fået konstateret DM2. I sådanne familier skal der sættes aktivt ind overfor børnene for at reducere deres risiko for at udvikle sygdommen. Det er nødvendigt at børn, der er arveligt disponeret for at udvikle DM2, allerede i en tidlig alder bliver gjort opmærksomme på vigtigheden i at spise sundt og motionere i hverdagen. For at en varig livsstilsomlægning skal realiseres, er det nødvendigt at få hele familien engageret, da det skaber bedre forudsætninger for succes for den enkelte. Formål At opspore børnefamilier i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor en eller begge forældre er overvægtige og enten har DM2, forstadie til DM2, eller hvor arvelig disponering forefindes. At motivere og vejlede familierne i målgruppen til sunde kost- og motionsvaner. At styrke den enkelte families handlekompetence til at gennemføre og fastholde en sund livsstil. Mål At oprette 4 familiehold bestående af 6 familier på hver hold. At mindst ¾ af de familier, der begynder i forløbet, gennemfører. Målgruppe Familier i Lyngby-Taarbæk Kommune med hjemmeboende børn mellem år, hvor en eller begge forældre er overvægtige og diagnosticeret DM2, eller hvor arvelig disponering for DM2 forefindes.

4 I januar 2008 var projektet klar til at opspore familier til familiegruppen. Projektgruppen havde tiltænkt de praktiserende læger og Sundhedsplejen som primære kilder til opsporing af familierne. Det stod dog hurtigt klart, at målgruppen var sværere end forventet at opspore. Dette skyldes dels at Sundhedsplejens kendskab til familierne primært var børnene, hvilket betød, at de ikke var i besiddelse af viden omkring forældrenes sundhedsmæssige tilstand. Dels at lægernes kendskab til projektet ikke blev kendt i den grad, som projektgruppen havde ønsket. Tilslutningen af familier var ikke tilfredsstillende, så projektets mål om at gennemføre med 24 familier så ikke ud til at kunne lykkedes. Efter dialog med kommunallægerne om rekrutteringsproblemerne blev der i projektgruppen enighed om, at målgruppen krævede en justering. Yderligere blev kommunallægerne fremadrettet inddraget i rekrutteringsprocessen. Revideret målgruppe: Familier i Lyngby-Taarbæk Kommune med hjemmeboende børn mellem 7-14 år, hvor barnet er overvægtigt og dermed i risiko for at udvikle DM2. Grundet denne rekrutteringsproblematik var det tidsmæssigt ikke muligt at sammensætte de 4 hold, som var kalkuleret med. Antallet af hold blev reduceret til 3 og dermed 18 familier. Yderligere blev starttidspunktet for kursustilbudet flyttet fire uger frem. Projektets organisering Projektgruppen Bestod af Sundhedscenterets leder, en projektleder/ernæringskonsulent, en motionsunderviser, en forebyggelsesmedarbejder og en kommunikationsmedarbejder. Økonomi Projektet blev 50 % finansieret af midler fra Forebyggelsespuljen 2007 i Region Hovedstaden og 50 % af Sundhedscenterets midler. Det samlede økonomiske rammebeløb for projektet var kr. (budget, se bilag 1). Rammer Undervisningen blev gennemført på Genoptræningscenteret Bauneporten, hvor projektet fik stillet træningslokale med træningsfaciliteter samt et undervisningslokale til rådighed i tidsrummet mellem klokken 16 og 18 to gange om ugen. Al ernæringsundervisning foregik der. En del af motionsundervisningen foregik i de lokale klubber og foreninger i kommunen. Hensigten var at introducere familierne for en række motionstilbud i kommunen, for derved at skabe kendskab til og interesse for motionsmuligheder i lokalmiljøet, så chancerne for at familiemedlemmerne efterfølgende begyndte at dyrke motion blev øget. Motionsundervisning Det primære formål med motionsundervisningen var, udover at skabe glæde ved fysisk aktivitet, et ønske om, at introducere børnene for andre former for motion end de oftest har mødt i skole/fritidsklub regi. Mange af børnene har lidt nederlag i idrætstimerne og har ikke fået de succesoplevelser som gør, at det bliver sjovt at dyrke motion i fritiden. Det har været vigtigt for projektgruppen, at børnene fik nogle succesoplevelser med egen krop.

5 For at styrke forældrene som rollemodeller overfor børnene, var det vigtigt, at alle forældre var med til motionen, når der var familieundervisning. Ernæringsundervisning Ernæringsundervisningen var rettet mod forældre og børn. Der blev lagt vægt på, at familien samlet foretog ændringerne i deres kostvaner. Med en fælles indsats gøres det lettere for den enkelte at fastholde ønsket om at spise sundere. Der blev lagt vægt på at give familierne nogle simple redskaber at forholde sig til i hverdagen, for på den måde at kunne implementere og foretage sundere valg, blandt andet i indkøbssituationen. Da målgruppen blev ændret relativt tæt op til kursets starttidspunkt, fra oprindelig at være målrettet familier med børn i alderen år til at være børn fra 7-14 år, var det svært at nå at tænke nye strukturer ind i ernæringsundervisningen. Børn på 7 år er ikke vant til at sidde ned og lytte i længere tid af gangen. Dette bar undervisningen også præg af indimellem, selvom der blev forsøgt at lægge pauser ind i forløbet. To gange i kursusforløbet lavede familierne mad sammen. Til dette formål havde projektgruppen lånt et skolekøkken på Lundtofte Skole. Projektgruppen fandt det vigtigt, at familierne fik muligheden for at omsætte teori til praksis, introducere familierne for nye og sunde retter samt at fremme de sociale relationer på tværs af familierne og blandt familiemedlemmerne indbyrdes. Formålet var endvidere at skabe en interesse for børnene omkring at lave sund mad, udvikle deres kompetencer og give dem nogle gode oplevelser i et køkken. Desværre, formentlig p.g.a. tidspres, tog flere forældre over i arbejdsprocessen, og børnene fik ikke mulighed for at deltage i den udstrækning, som det var tiltænkt af projektgruppen. Projektgruppen har erfaret, at der skal sættes god tid af til madlavningsaftenerne, hvis hensigten er at få børnene til at deltage aktivt i processen. Desuden skal der afses mere tid til fællesspisningen, da netop det at samles omkring måltiderne er en god mulighed for at fremme de sociale rammer i familien. Projektets deltagere Familierne blev fundet ved, at kommunallægerne, de praktiserende læger og sundhedsplejerskerne så efter børn, hvis vægtkurve lå udenfor normalområdet. 18 familier valgte at tage imod tilbuddet om 10 ugers gratis kost- og motionsundervisning. Forløbet startede med en indledende samtale og et sundhedstjek i Lyngby-Taarbæk Kommunes Sundhedsbus. Hensigten med samtalen var bl.a., at familierne skulle opstille 3 mål for ændringer, som de ønskede at implementere i deres hverdag. Det var vigtigt for underviserne, at det ikke blev undervisernes mål og ønsker for familierne, men at familierne selv fik sat ord på deres ønsker. Flere af familierne havde svært ved at formulere klare og konkrete mål, men langt de fleste bar i retning af et overordnet mål/ønske om vægttab. Allerede ved den indledende samtale udeblev to familier. Disse to familier kom heller ikke efterfølgende, og de tæller ikke med i de statistiske opgørelser for projektet. Undervejs i forløbet faldt tre familier fra. Frafaldet henledes til interne familiemæssige problemer samt manglende tid og motivation om målrettet at arbejde mod en livsstilsændring. 13 familier gennemførte forløbet, hvilket betyder, at målet om at ¾ af de familier der påbegyndte kurset skulle gennemføre, er opfyldt.

6 Tilbuddets indhold Projekt Familiegruppen blev afviklet over en periode på 10 intensive uger fra marts-maj Familierne var inddelt i hold og deltog samlet i kost- og motionsundervisning en gang om ugen. Derudover deltog børnene i motionsundervisning yderligere en gang om ugen. Projektgruppen har lagt stor vægt på, at give familierne nogle simple og let omsættelige redskaber i ernæringsundervisningen, samtidig med at der er gjort en stor indsats for at forklare og vise familierne, hvordan de kan implementere mere motion i deres hverdag. Yderligere er der ligeledes gjort meget ud af, at introducere familierne til eksisterende motionstilbud i kommunen. Fremadrettet er det sundhedsplejen og de praktiserende læger, som kommer til at følge og have kontakt til den enkelte familie. Målinger Familierne blev vejet og målt ved den første indledende samtale, midtvejs i forløbet samt ved den sidste og afsluttende samtale. Grunden til at disse målinger blev foretaget var at vægt/vægttab kan være en motiverende faktor for mange. Projektets formål var ikke at måle på tabte kilo eller reducering af taljemål. Efterfølgende kan det dog konstateres, at de fleste af forældrene har tabt sig under kursusforløbet, hvilket projektgruppen finder interessant. Hvis projektet har formået at rykke ved forældrene, kan vi håbe på, at der på længere sigt vil være større mulighed for, at deres øgede opmærksomhed på kost og motion vil have en gunstige effekt på deres barns vægt. Omkring halvdelen af børnene opnåede ikke et vægttab i projektperioden, hvilket er helt naturligt, da perioden var så kortvarig. Sundhedsbussen Lyngby-Taarbæk Kommunes Sundhedsbus foretog sundhedstjek på de forældre, der var interesseret heri. Sundhedstjekket bestod af blodtryksmåling, blodsukkerværdi, kolesterolværdi samt en kropsanalyse ud fra en vægtmåling. Projektgruppen antog, at der ville være en god synergieffekt i, at koble de muligheder, som bussen har at tilbyde, sammen med et undervisningsforløb som dette. Denne antagelse beror på, at hvis man som individ ikke har været vant til at dyrke motion og spise en sund kost, kan selv små ændringer vise en gunstig effekt på ovennævnte værdier. Dette i sig selv kan være en motiverende faktor for nogle. Forældrene fik på baggrund af sundhedstjekket udleveret et skema med deres forskellige sundhedsparametre. Ved sidste undervisningsgang fik forældre igen tilbudt et sundhedstjek for at afdække, om der var sket forbedringer i de enkelte værdier i løbet af kursusperioden. Målingerne er ikke blevet anvendt af projektgruppen, men var udelukkende et tilbud til de forældre, som fandt dette interessant. Det viste sig, at alle forældre havde lyst til at tage imod tilbuddet om et sundhedstjek. Succeskriterie At alle familierne når 2 ud af de 3 individuelle fastsatte mål på 10 uger. Projektgruppen mente, at en kvalitativ undersøgelse af familiernes oplevelse ville give de mest nuancerede svar. Projektgruppen foretog derfor afslutningsvis individuelle samtaler med alle familierne. To familier mødte desværre ikke op til den afsluttende samtale, så projektgruppen har ingen slutdata for disse personer.

7 Vi må konstatere, at succeskriteriet om, at alle familier skulle nå 2 ud af de 3 individuelle fastsatte mål på det 10 ugers kursusforløb ikke er opfyldt. Gennemførte mål 1 ud af 3 mål 2 ud af 3 mål 3 ud af 3 mål Antal familier Familierne var ikke bekendt med, at netop dette var vigtigt for projektets målbare succes. Projektgruppen har dog gjort en del ud af at tale med familierne om deres mål samt opmuntre dem til at implementere og efterleve dem i hverdagen. Det må konstateres, at selvom familierne i erkendelsesfasen efterfølgende stadig mener, at deres mål var realistiske sat, har flere fundet det svært at overholde målene, især når de har været ude blandt andre mennesker eller haft besøg i hjemmet. En familie havde følgende mål: At spise grøntsager hver dag At spise mere groft brød At drikke vand til måltiderne En anden families mål så således ud: At lave et frugtfad hver aften At gå 20 minutter hver aften Kun at spise 1 portion til aftensmad Familiernes erfaringer Langt den overvejende del af familierne tilkendegiver, at det har været vigtigt, at hele familien har fået muligheden for at være med, da det har givet anledning til gode samtaler om kost og motion. Samtidig peger flere familier på, at grunden til at de fik indført målene i deres hverdag var, at alle i familien var med, og at der var taget en fælles beslutning om, at det skulle være nu. At der var lavet en indbyrdes aftale, og at alle hjalp hinanden. Flere familier havde hængt arket med målene op synligt i hjemmet, så ingen kunne glemme dem. Alle familier fortæller, at de vil arbejde videre med deres mål også efter endt kursusforløb. Alle familier giver udtryk for, at de har lært noget af at deltage i Familiegruppens 10 ugers kost- og motionskursus. En familie siger: Det har været rigtig godt. Vi har fået nogle konkrete redskaber, vi kan arbejde videre med. Det har været sjovt og informativt

8 En anden familie siger: Det har været godt, specielt kostvejledningen og madlavningen har været godt for os. Vi har haft mange gode snakke om kost og motion, og er i gang med at ændre mad- og slikvaner Underviserne oplevede, at flere af børnene fik mere selvtillid og blev gladere børn, mens de deltog i forløbet. Nogle forældre gav også udtryk for, at de oplevede en mærkbar forandring med deres barn. Det kom bl.a. til udtryk ved, at nogle børn var blevet mere udadvendte, og nogle havde fået lyst til at begynde at dyrke motion. Ved madlavningsundervisningen, og den efterfølgende fællespisning, gav nogle af børnene udtryk for, at de nu kunne lide fødevarer, som de aldrig havde troet, at de ville kunne lide. Flere børn blev bl.a. omvendt fra ikke at ville spise fisk, til at opdage at de kunne lide laks. Det var også tydeligt for underviserne, at nogle børn godt turde smage på noget nyt, når de så, at de andre børn gjorde det. Ligeledes hjalp det på modet hos de andre, når nogle ligefrem fortalte, at det smagte dejligt.

9 Konklusion Familiegruppens 10 ugers kost- og motionstilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune blev gennemført med 13 afsluttende familier ud af 16 påbegyndte. Den oprindelig målgruppe var svær at finde, og målgruppen blev ændret undervejs i forløbet til, at omfatte yngre børn og familier, som var overvægtige men ikke nødvendigvis havde fået konstateret DM2. Kurset var bygget op omkring let omsættelige redskaber i kostundervisningen, og der blev lagt vægt på ikke at komme for meget ind på teoretiske aspekter. I motionsundervisningen blev det vægtet højt, at få introduceret familierne til klub- og motionslivet i kommunen. De familier der gennemførte kursusforløbet giver alle udtryk for, at det har været et godt kursus, og at de har fået nogle redskaber, der gør at de nu er bedre i stand til at foretage nogle sundere valg i hverdagen. Alle familier tilkendegiver, at de vil arbejde videre med deres individuelle mål, og flere børn giver udtryk for, at de vil i gang med at dyrke nogle af de motionsformer, som er afprøvet undervejes i forløbet.

10 Perspektivering SFOérne kunne danne ramme om et tilbud som Familiegruppens kost- og motionsforløb. Her færdes børnene i deres vante miljø, og de fleste SFOér har sal, lokaler og evt. køkken som ville kunne benyttes til formålet. Det ville formentlig også lette det strukturelt for familierne, at de ikke skal nå at flytte sig fra A til B på kort tid. Børn helt ned til 7 år er meget unge, og de har svært ved at sidde koncentreret og lytte i længere tid. Hvis en så ung målgruppe skal nås i kostundervisnings øjemed, skal forløbet struktureres anderledes. Der skal tænkes mere leg og flere praktiske aktiviteter ind i undervisningen. Madlavningen henvendte sig til børn i alle aldre, og man kunne med fordel have inddraget mere af den form for undervisning i forløbet. Tidsmæssigt skal der sættes god tid af, da det ikke er hensigtsmæssigt at skulle skynde på hverken børn eller forældre, som er i gang med en læringsproces. Idrætsforeninger og sportsklubber har i dag ikke mange tilbud målrettet overvægtige, og for mange overvægtige er det et problem, da de har svært ved at overvinde de barrierer der er i forbindelse med at skulle melde sig til motion. De føler sig ofte stigmatiseret, da de er af en anden vægtklasse og typisk i dårligere kondition end den målgruppe, der oftest færdes i disse klubber. Faktum er, at flere og flere bliver overvægtige, så måske der i fremtiden skulle oprettes centre/klubber med henblik på at tage sig af den del af befolkningen. En styrkelse af samarbejdet med de praktiserende læger i kommunen ville betyde, at flere familier kunne være blevet henvist til projektet. Det tværfaglige samarbejde er vigtigt og bør styrkes for at skabe bedre forudsætninger, rammer og muligheder for den enkelte familie. For at undgå for højt et frafald i kursusforløbet kan der med fordel sættes flere ressourcer af til den indledende samtale, for derved at afklare og finde frem til de familier som reelt er parate til at indgå i forløbet. En mulighed for familierne kunne være, at tilbyde dem at komme på venteliste og først påbegynde et kursusforløb når motivationen og tiden føltes som værende rigtig for dem. Et længerevarende forløb, opfølgende samtaler samt en kontinuerlig støtte og vejledning over en årrække vil sandsynligvis være med til at holde motivationen og gejsten oppe hos mange af familierne. Dette vil formentlig bidrage til at skabe bedre resultater på længere sigt.

11 bilag 1 Budget for projekt "Kost- og motionsforløb for børnefamilier med Type-2-Diabetes" Beskrivelse af budgetpost Sats Specificering SUM november december januar februar marts april maj løn ernæringskonsulent/projektleder 7 mdr. a kr. brutto hold a 24 timer a 420 løn fysioterapeut kr Sundhedsplejerske 250 i timen information og markedsføring forebyggelsesmedarbejder kommunikationsmedarbejder leder af sundhedscentret Den kommunale medfinansiering dækker udgifter til projektledelsen (60% af bruttolønnen til ernæringskonsulent/projektleder svarende til kr. om måneden), samt timer til projektet fra personale i Lyngby-Taarbæk Kommunes Sundhedscenter (forebyggelsesmedarbejder, kommunikationsmedarbejder og leder af sundhedscentret).

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Livsstilsværkstedet 2014. Et skridt mod et sundere liv og et bedre velvære

Livsstilsværkstedet 2014. Et skridt mod et sundere liv og et bedre velvære Livsstilsværkstedet 2014 Et skridt mod et sundere liv og et bedre velvære Livsstilsværkstedet - kort fortalt Livsstilsværkstedet henvender sig til de borgere i Egedal Kommune, der har behov for eller ønsker

Læs mere

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011 Fra Kong Gulerod Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune Konference 30. november 2011 Baggrund I 2007 blev der i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe til fremme af børns sundhed

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

Livsstilskursus til dig som medarbejder

Livsstilskursus til dig som medarbejder 2013 Livsstilskursus til dig som medarbejder Jobrotation Vægttab Livsstil Personlig udvikling Stresshåndtering Side 2 Livsstilskursus - Jobrotation Livsstilshøjskolen vil gerne som led i jobrotation tilbyde

Læs mere

Livsstilskursus for jeres medarbejdere

Livsstilskursus for jeres medarbejdere 2013 Livsstilskursus for jeres medarbejdere Jobrotation Vægttab Livsstil Personlig udvikling Stresshåndtering Side 2 Livsstilskursus - Jobrotation Livsstilshøjskolen tilbyder jeres ansatte et livsstilskursus

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

RAPPORT - Sundt Lager

RAPPORT - Sundt Lager BAR transport og engros Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Att.: Susanne Linhart sli@di.dk Dato: 03.03.2011 Opg. nr.: 21593/cm WorkLife A/S Tlf.: 70 227 527 Fax: 75 225 390 www.wl.dk post@wl.dk RAPPORT -

Læs mere

Bilag 1: Fakta om diabetes

Bilag 1: Fakta om diabetes Bilag 1: Fakta om diabetes Den globale diabetesudfordring På verdensplan var der i 2013 ca. 382 mio. personer med diabetes (både type 1 og type 2). Omkring halvdelen af disse har sygdommen uden at vide

Læs mere

Profilskoler. Koncept

Profilskoler. Koncept Profilskoler Koncept Profilkonceptet Formål Formålet med profilprojektet er at styrke og udvikle den daglige og pædagogiske profil og image på skolerne så blandt andet elevsammensætningen på de to skoler

Læs mere

Rundt Om Sundt - livsstilskurser til overvægtige SLUTEVALUERING. Maj 2012 Haderslev Kommune

Rundt Om Sundt - livsstilskurser til overvægtige SLUTEVALUERING. Maj 2012 Haderslev Kommune Rundt Om Sundt - livsstilskurser til overvægtige SLUTEVALUERING Maj 2012 Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Resume... 4 Baggrund, evalueringsspørgsmål, metode og læsevejledning... 5 Baggrund...

Læs mere

SIMU Center EUD og EUX med SIMU

SIMU Center EUD og EUX med SIMU EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag SIMU Center udvikler undervisningsværktøjer, som simulerer den virkelige verden. Vores produkter giver eleverne en

Læs mere

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE?

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE? Indeholder de nyopgravede gulerødder flere vitaminer end dem, du graver frem i frysedisken? Er almindeligt sukker mindre usundt end kunstige sødestof- fer? Bør man undlade at drikke mælk, når man er ude

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Livsstilskursus for dig, som er afskediget fra en Kommune

Livsstilskursus for dig, som er afskediget fra en Kommune 2014 Livsstilskursus for dig, som er afskediget fra en Kommune Tryghedspuljen Kompetenceudvikling Vægttab Personlig udvikling Stresshåndtering Side 2 Livsstilskursus - Tryghedspuljen Livsstilshøjskolen

Læs mere

Udtrykket tynd-fed er et slangudtryk for personer med normal vægt, men med en relativt høj fedtprocent.

Udtrykket tynd-fed er et slangudtryk for personer med normal vægt, men med en relativt høj fedtprocent. FYSISK SUNDHED JUNI 2011 DE TYNDFEDE AF PROFESSOR BENTE KLARLUND PEDERSEN Udtrykket tynd-fed er et slangudtryk for personer med normal vægt, men med en relativt høj fedtprocent. Jeg er ikke af den opfattelse,

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle Motion på Recept Bundlinjen Vi taber rigtig mange menneskelige ressourcer på grund af dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011

Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011 Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011 Favrskov kommune. 1. Resumé Målsætninger og initiativer: I år var målet at alle elever skulle deltage i målingerne til SSN. Der var 98 % af skolens elever der deltog.

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB

LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB XXXXXXXXL LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB 1 Vejen til et sundere liv - invester i din medarbejder eller i dig selv Overvægt er et voksende problem i det danske

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Skræddersyede sundhedsforløb

Skræddersyede sundhedsforløb Skræddersyede sundhedsforløb til jeres virksomhed Skal jeres virksomhed også være en sund virksomhed? Optimering af din virksomhed En lang række undersøgelser viser, at øget fokus på sundhed på arbejdspladsen

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet til kræftramte borgere i Fredensborg Kommune Mange oplever, at de mister kontrol og handlemulighed i hverdagen, når de får kræft.

Læs mere

Velkommen til SlankeDoktor.dk

Velkommen til SlankeDoktor.dk Velkommen til SlankeDoktor.dk 1 Denne startinstruktion skal give dig et hurtigt overblik over det vigtigste, for at du kommer godt i gang med dit vægttab. Du skal læse om: Din vejledning Din kostplan og

Læs mere

Hjælp til en lettere hverdag. KOL Type 2 diabetes Kræft Hjertesygdom. Center for Sundhed og Omsorg

Hjælp til en lettere hverdag. KOL Type 2 diabetes Kræft Hjertesygdom. Center for Sundhed og Omsorg Hjælp til en lettere hverdag KOL Type 2 diabetes Kræft Hjertesygdom Center for Sundhed og Omsorg Har du KOL, type 2 diabetes, kræft eller hjertesygdom? I Helsingør Rehabilitering og Træningscenter får

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Af ergoterapeutstuderende Anja Christoffersen, Maria E. Hansen, Ann Christina Holm og Ditte Jakobsen.

Af ergoterapeutstuderende Anja Christoffersen, Maria E. Hansen, Ann Christina Holm og Ditte Jakobsen. Ergoterapeuter kan hjælpe overvægtige børn Når børn skal tabe sig skal forældrene inddrages. En gruppe ergoterapeutstuderende har via deres bachelorprojekt fundet ud af, at ergoterapeuter kan gøre en indsats

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE?

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? FYSISK SUNDHED JANUAR 2010 BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? Selv blandt danske forskere inden for folkesundhed kan der være forskellige holdninger til sundhed. Denne artikel er fremkommet

Læs mere

Indhold. FADL s Forlag Blegdamsvej 26 2200 København N www.forlag-fadl.dk forlag@fadl.dk. Skriv til forlagsredaktøren: tt@fadl.dk

Indhold. FADL s Forlag Blegdamsvej 26 2200 København N www.forlag-fadl.dk forlag@fadl.dk. Skriv til forlagsredaktøren: tt@fadl.dk Indhold Din guide til et varigt vægttab Susanne Kristensen, Lone Viggers og Allan Stubbe Christensen 1. udgave, 1. oplag 2011, FADL s Forlag, København ISBN: 978-87-7749-609-7 Fotografier efter aftale

Læs mere

Information til forældre om konsultationsforløbet for børn med overvægt

Information til forældre om konsultationsforløbet for børn med overvægt Information til forældre om konsultationsforløbet for børn med overvægt Forældrenes rolle: I børnelægeklinikken vil vi give jer råd, vejledning, sparring, opbakning og opmuntring samt en konkret kostplan.

Læs mere

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Shared Care i psykiatrien Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Succeskriterier for Shared Care projektet Bedre behandling for brugere af psykiatrien med en kronisk sygdom Sammenhængende

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen Så spiser vi Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen Af Hanne Svendsen Kunsten er ikke at tabe sig Kunsten er at tabe det rigtige! Der er ALTID et alternativ, så du spiser

Læs mere

Små skridt - Vi bygger og bygger og bygger... Gratis motion skal gøre os lettere. Stadig lang vej til mænds sundhed. God mad - godt liv 24-06 - 2011

Små skridt - Vi bygger og bygger og bygger... Gratis motion skal gøre os lettere. Stadig lang vej til mænds sundhed. God mad - godt liv 24-06 - 2011 4-06 - 011 Hvor meget skal kommunen blande sig i borgernes sundhed?... side 4 Gratis motion skal gøre os lettere Små skridt - Stadig lang vej til mænds sundhed stor effekt 13 medarbejdere på tre lokalcentre

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION Tidsperspektiv: Ca. 1 år Læs mere om: Fase 1: Beslutningen træffes Fase 2: Hvad er status? Fase 3: Hvor vil vi hen? Fase 4: Hvad skal ændres? Fase 5: Indkøringsfasen

Læs mere

Lystrup skole - Årsrapport

Lystrup skole - Årsrapport Lystrup skole - Årsrapport 1. Indledning Dette er årsrapporten for Lystrup skole Århus kommune, over skolens deltagelse i Sundskolenettet.dk i skoleåret 2011-2012. 2. Udviklingsplan Følgende er fra skolens

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Og deres resultater er ikke til at tage fejl af; 122 kilo tabte de 6 deltagere på 16 uger.

Og deres resultater er ikke til at tage fejl af; 122 kilo tabte de 6 deltagere på 16 uger. 4 kvinder og 2 mænd har gennemført Lev Livet kuren til punkt og prikke og du kunne følge dem i efterårssæsonen 2013 i livsstilsprogrammet; Lev Livet på TV2 Øst. Og deres resultater er ikke til at tage

Læs mere

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Projekt Dansk På Arbejdspladsen / IP-projektet Herlev Kommune (Projektkoordinator = myndighedsperson;

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

1. Projektskitse for udvikling og modernisering af feriekolonien Bøtø Strandpark

1. Projektskitse for udvikling og modernisering af feriekolonien Bøtø Strandpark 1. Projektskitse for udvikling og modernisering af feriekolonien Bøtø Strandpark 2. Institutionens/Afdelingens navn: Skole & Unge Adresse: Projektejer: Dorrit Christensen Projektleder: Erik Vestergaard

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner 4. MØDEGANG Mad Introduktion Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner At diskutere hvad det betyder at spise sundt At kende og forstå Fødevarestyrelsens

Læs mere

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej INDHOLD Beskrivelse af projektet... Projektets formål... Projektets succeskriterier... Projektets aktiviteter... Projektets gennemførelse... Om

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Tab to buksestørrelser på 6 uger

Tab to buksestørrelser på 6 uger Tab to buksestørrelser på 6 uger Der er ingen grund til at gå rundt om den varme grød længere. Få de smalle hofter tilbage med en 6-ugers kur, der giver dig synlige resultater og måske blod på tanden til

Læs mere

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel Studie 10 Igennem projekt Klimamad er der blevet sat fokus på at inspirere til både at reducere madspild -

Læs mere

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland. Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.dk Rygning, alkohol, kost, fysisk aktivitet og overvægt Udviklingen

Læs mere

Emne: Sund mad i familien Gruppes nr. 5

Emne: Sund mad i familien Gruppes nr. 5 Emne: Sund mad i familien Gruppes nr. 5 Undervisning/støtte til, at leve ernæringsrigtigt i en familie. Det skal være forebyggelse af fedme, livsstilssygdom, arv/miljø, og undgå operation. Kommunen, sundhedsplejen

Læs mere

Historiebevidsthed i undervisningen

Historiebevidsthed i undervisningen Historiebevidsthed Historiepraktik projekt Af Jimmie Winther 250192 Hold 25.B Vejl. Arne Mølgaard Historiebevidsthed i undervisningen I dette dokument vil jeg først angive den definition af historiebevidsthed

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning Evaluering af projekt ensomhed Indledning Der blev taget beslutning om, at der skulle ansættes fire ergoterapeuter på de fire udvalgte ældrecentre. Grunden til at der blev ansat ergoterapeuter, er at man

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie.

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie. Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner og optimer på virksomhedens bundlinie. Hvorfor investere I SUNDHED DET ER VELDOKUMENTERET, at virksomheder, der aktivt tør satse på sundhedsfremmende tiltag,

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015 splan / KursusCenter Struer August 2015 December 2015 Om KursusCenter Struer (KCS) KCS er en del af Struerskolen. Vores kursister er i aldersgruppen, 16 år og op efter. Vi driver sundhedskurser inden for

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony.

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony. Kommunikation Århus Universitetshospital Skejby 19. januar 2010 v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony CV for Susanne Anthony E.F.T. Terapeut 2006 Hypnose Terapeut 2004 NLP-psykoterapeut 1999 Reg.Lægemiddelkonsulent

Læs mere

Den Motiverende Samtale og børn

Den Motiverende Samtale og børn Den Motiverende Samtale og børn At arbejde med Den Motiverende Samtale og Stages of Change modellen med børn Af Gregers Rosdahl Implement Consulting Group Maj 2010 Om arbejdet med Den Motiverende Samtale

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion LANGTIDSFRISK Kontor motion Trappetræning Affalds motion Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Bachelor i idræt og sundhed, diplomuddannelse i projektledelse, ICF certificeret coach, sport management, personlig

Læs mere

Liv i sundhed. Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet.

Liv i sundhed. Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet. Liv i sundhed Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet. 2 Liv i sundhed - Sundere vaner for sindslidende Silkeborg Kommunes socialpsykiatri og Region Midtjyllands psykoseteam

Læs mere

Kik på børnene - råd fra diætisten

Kik på børnene - råd fra diætisten Kik på børnene - råd fra diætisten Tynde børn må godt få en kakaomælk, men drenge, der tonser rundt, kan ikke klare sig med en halv kiwi til mellemmåltid Af Kim Haagen Andersen Hun har hjulpet 10 overvægtige

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Evaluering af Projekt God Familiestart

Evaluering af Projekt God Familiestart Evaluering af Projekt God Familiestart I april 2013 godkendte byrådet Projekt God familiestart. God familiestart er et fødsels- og familieforberedende kursus, udviklet på baggrund af Leksand-modellen fra

Læs mere

Bilag 2: Brugerbehov og personas

Bilag 2: Brugerbehov og personas Bilag 2: Brugerbehov og personas Oversigt over behov og udfordringer BEHOV 1: Jeg har behov for at leve sundt så min sygdom ikke forværres BEHOV 2: Jeg har behov for at kunne leve et normalt liv, hvor

Læs mere

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Hvad forstår vi ved sundhed og forebyggelse på ældreområdet? Kan det defineres?

Læs mere

Elevernes nuværende sundhedstilstand

Elevernes nuværende sundhedstilstand Elevernes sundhedstilstand I dette års selvevaluering har vi valgt at fokusere på elevernes sundhed. Til hjælp med dette, har vi haft 3 studerende fra VIA university college til at lave nogle observationer

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Tidligere sundhedskonsulent i Viborg Kommune Idrætskonsulent

Læs mere

Din livsstil. påvirker dit helbred

Din livsstil. påvirker dit helbred Din livsstil påvirker dit helbred I denne pjece finder du nogle råd om, hvad sund livsstil kan være. Du kan også finde henvisninger til, hvor du kan læse mere eller få hjælp til at vurdere dine vaner.

Læs mere