Evaluering af projekt Familiegruppen Et kost- og motionsprojekt i Lyngby-Taarbæk kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af projekt Familiegruppen Et kost- og motionsprojekt i Lyngby-Taarbæk kommune"

Transkript

1 Evaluering af projekt Familiegruppen Et kost- og motionsprojekt i Lyngby-Taarbæk kommune Af projektleder Christina Christensen

2 Projektgruppen Christina Christensen, Projektleder, PBér i ernæring og sundhed Pernille Salomon, Motionsunderviser, Pædagogisk diplomuddannelse i idræt Mette Elsig, Leder af Sundhedscenteret Lyngby-Taarbæk Kommune, cand.scient.soc Janne Gotsæd-Petersen, Forebyggelseskonsulent, MPH Yderligere oplysninger Mette Elsig Social og Sundhedsforvaltningen Service og Sundhed Toftebæksvej 12, 6. sal Kgs. Lyngby Tlf:

3 Evaluering af Familiegruppens kost- og motionsprojekt Sundhedscentret i Lyngby-Taarbæk Kommune gennemførte i perioden 29. oktober 2007 til 30. maj 2008 et tværfagligt projekt for overvægtige familier i kommunen, som er i risikogruppen for at udvikle Type-2-Diabetes (DM2). Baggrund DM2 er et stigende problem i den vestlige kultur. I takt med at udbuddet af lettilgængelige fødevarer stiger, og graden af fysisk aktivitet i hverdagen reduceres, øges forekomsten af overvægt og fedme. Hermed øges også risikoen for DM2. Omkring danskere er i dag diagnosticeret med DM2 og det skønnes, at yderligere danskere har en uopdaget DM2 (Diabetesforeningen). Når DM2 diagnosticeres har over halvdelen udviklet mindst en diabetisk følgesygdom, hvilket er et udtryk for, at patienten har været syg med DM2 i flere år forud for diagnosetidspunktet. Familier i Lyngby-Taarbæk Kommune, som er i risiko for at udvikle DM2, har i dag ingen kommunale tilbud i forhold til at reducere deres risiko for at udvikle sygdommen. Men hvis udviklingen af DM2 kan reduceres, vil dette medføre et mindre behov for kontrol og hospitalisering. På baggrund heraf søgte Sundhedscentret midler i Regionens Forebyggelsespulje 2007 til at etablere Familiegruppen. Nødvendighed Det er vigtigt for den enkelte og ikke mindst for samfundet, at der bliver sat ind overfor de familier, hvor forældrene har begyndende tegn/eller allerede fået konstateret DM2. I sådanne familier skal der sættes aktivt ind overfor børnene for at reducere deres risiko for at udvikle sygdommen. Det er nødvendigt at børn, der er arveligt disponeret for at udvikle DM2, allerede i en tidlig alder bliver gjort opmærksomme på vigtigheden i at spise sundt og motionere i hverdagen. For at en varig livsstilsomlægning skal realiseres, er det nødvendigt at få hele familien engageret, da det skaber bedre forudsætninger for succes for den enkelte. Formål At opspore børnefamilier i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor en eller begge forældre er overvægtige og enten har DM2, forstadie til DM2, eller hvor arvelig disponering forefindes. At motivere og vejlede familierne i målgruppen til sunde kost- og motionsvaner. At styrke den enkelte families handlekompetence til at gennemføre og fastholde en sund livsstil. Mål At oprette 4 familiehold bestående af 6 familier på hver hold. At mindst ¾ af de familier, der begynder i forløbet, gennemfører. Målgruppe Familier i Lyngby-Taarbæk Kommune med hjemmeboende børn mellem år, hvor en eller begge forældre er overvægtige og diagnosticeret DM2, eller hvor arvelig disponering for DM2 forefindes.

4 I januar 2008 var projektet klar til at opspore familier til familiegruppen. Projektgruppen havde tiltænkt de praktiserende læger og Sundhedsplejen som primære kilder til opsporing af familierne. Det stod dog hurtigt klart, at målgruppen var sværere end forventet at opspore. Dette skyldes dels at Sundhedsplejens kendskab til familierne primært var børnene, hvilket betød, at de ikke var i besiddelse af viden omkring forældrenes sundhedsmæssige tilstand. Dels at lægernes kendskab til projektet ikke blev kendt i den grad, som projektgruppen havde ønsket. Tilslutningen af familier var ikke tilfredsstillende, så projektets mål om at gennemføre med 24 familier så ikke ud til at kunne lykkedes. Efter dialog med kommunallægerne om rekrutteringsproblemerne blev der i projektgruppen enighed om, at målgruppen krævede en justering. Yderligere blev kommunallægerne fremadrettet inddraget i rekrutteringsprocessen. Revideret målgruppe: Familier i Lyngby-Taarbæk Kommune med hjemmeboende børn mellem 7-14 år, hvor barnet er overvægtigt og dermed i risiko for at udvikle DM2. Grundet denne rekrutteringsproblematik var det tidsmæssigt ikke muligt at sammensætte de 4 hold, som var kalkuleret med. Antallet af hold blev reduceret til 3 og dermed 18 familier. Yderligere blev starttidspunktet for kursustilbudet flyttet fire uger frem. Projektets organisering Projektgruppen Bestod af Sundhedscenterets leder, en projektleder/ernæringskonsulent, en motionsunderviser, en forebyggelsesmedarbejder og en kommunikationsmedarbejder. Økonomi Projektet blev 50 % finansieret af midler fra Forebyggelsespuljen 2007 i Region Hovedstaden og 50 % af Sundhedscenterets midler. Det samlede økonomiske rammebeløb for projektet var kr. (budget, se bilag 1). Rammer Undervisningen blev gennemført på Genoptræningscenteret Bauneporten, hvor projektet fik stillet træningslokale med træningsfaciliteter samt et undervisningslokale til rådighed i tidsrummet mellem klokken 16 og 18 to gange om ugen. Al ernæringsundervisning foregik der. En del af motionsundervisningen foregik i de lokale klubber og foreninger i kommunen. Hensigten var at introducere familierne for en række motionstilbud i kommunen, for derved at skabe kendskab til og interesse for motionsmuligheder i lokalmiljøet, så chancerne for at familiemedlemmerne efterfølgende begyndte at dyrke motion blev øget. Motionsundervisning Det primære formål med motionsundervisningen var, udover at skabe glæde ved fysisk aktivitet, et ønske om, at introducere børnene for andre former for motion end de oftest har mødt i skole/fritidsklub regi. Mange af børnene har lidt nederlag i idrætstimerne og har ikke fået de succesoplevelser som gør, at det bliver sjovt at dyrke motion i fritiden. Det har været vigtigt for projektgruppen, at børnene fik nogle succesoplevelser med egen krop.

5 For at styrke forældrene som rollemodeller overfor børnene, var det vigtigt, at alle forældre var med til motionen, når der var familieundervisning. Ernæringsundervisning Ernæringsundervisningen var rettet mod forældre og børn. Der blev lagt vægt på, at familien samlet foretog ændringerne i deres kostvaner. Med en fælles indsats gøres det lettere for den enkelte at fastholde ønsket om at spise sundere. Der blev lagt vægt på at give familierne nogle simple redskaber at forholde sig til i hverdagen, for på den måde at kunne implementere og foretage sundere valg, blandt andet i indkøbssituationen. Da målgruppen blev ændret relativt tæt op til kursets starttidspunkt, fra oprindelig at være målrettet familier med børn i alderen år til at være børn fra 7-14 år, var det svært at nå at tænke nye strukturer ind i ernæringsundervisningen. Børn på 7 år er ikke vant til at sidde ned og lytte i længere tid af gangen. Dette bar undervisningen også præg af indimellem, selvom der blev forsøgt at lægge pauser ind i forløbet. To gange i kursusforløbet lavede familierne mad sammen. Til dette formål havde projektgruppen lånt et skolekøkken på Lundtofte Skole. Projektgruppen fandt det vigtigt, at familierne fik muligheden for at omsætte teori til praksis, introducere familierne for nye og sunde retter samt at fremme de sociale relationer på tværs af familierne og blandt familiemedlemmerne indbyrdes. Formålet var endvidere at skabe en interesse for børnene omkring at lave sund mad, udvikle deres kompetencer og give dem nogle gode oplevelser i et køkken. Desværre, formentlig p.g.a. tidspres, tog flere forældre over i arbejdsprocessen, og børnene fik ikke mulighed for at deltage i den udstrækning, som det var tiltænkt af projektgruppen. Projektgruppen har erfaret, at der skal sættes god tid af til madlavningsaftenerne, hvis hensigten er at få børnene til at deltage aktivt i processen. Desuden skal der afses mere tid til fællesspisningen, da netop det at samles omkring måltiderne er en god mulighed for at fremme de sociale rammer i familien. Projektets deltagere Familierne blev fundet ved, at kommunallægerne, de praktiserende læger og sundhedsplejerskerne så efter børn, hvis vægtkurve lå udenfor normalområdet. 18 familier valgte at tage imod tilbuddet om 10 ugers gratis kost- og motionsundervisning. Forløbet startede med en indledende samtale og et sundhedstjek i Lyngby-Taarbæk Kommunes Sundhedsbus. Hensigten med samtalen var bl.a., at familierne skulle opstille 3 mål for ændringer, som de ønskede at implementere i deres hverdag. Det var vigtigt for underviserne, at det ikke blev undervisernes mål og ønsker for familierne, men at familierne selv fik sat ord på deres ønsker. Flere af familierne havde svært ved at formulere klare og konkrete mål, men langt de fleste bar i retning af et overordnet mål/ønske om vægttab. Allerede ved den indledende samtale udeblev to familier. Disse to familier kom heller ikke efterfølgende, og de tæller ikke med i de statistiske opgørelser for projektet. Undervejs i forløbet faldt tre familier fra. Frafaldet henledes til interne familiemæssige problemer samt manglende tid og motivation om målrettet at arbejde mod en livsstilsændring. 13 familier gennemførte forløbet, hvilket betyder, at målet om at ¾ af de familier der påbegyndte kurset skulle gennemføre, er opfyldt.

6 Tilbuddets indhold Projekt Familiegruppen blev afviklet over en periode på 10 intensive uger fra marts-maj Familierne var inddelt i hold og deltog samlet i kost- og motionsundervisning en gang om ugen. Derudover deltog børnene i motionsundervisning yderligere en gang om ugen. Projektgruppen har lagt stor vægt på, at give familierne nogle simple og let omsættelige redskaber i ernæringsundervisningen, samtidig med at der er gjort en stor indsats for at forklare og vise familierne, hvordan de kan implementere mere motion i deres hverdag. Yderligere er der ligeledes gjort meget ud af, at introducere familierne til eksisterende motionstilbud i kommunen. Fremadrettet er det sundhedsplejen og de praktiserende læger, som kommer til at følge og have kontakt til den enkelte familie. Målinger Familierne blev vejet og målt ved den første indledende samtale, midtvejs i forløbet samt ved den sidste og afsluttende samtale. Grunden til at disse målinger blev foretaget var at vægt/vægttab kan være en motiverende faktor for mange. Projektets formål var ikke at måle på tabte kilo eller reducering af taljemål. Efterfølgende kan det dog konstateres, at de fleste af forældrene har tabt sig under kursusforløbet, hvilket projektgruppen finder interessant. Hvis projektet har formået at rykke ved forældrene, kan vi håbe på, at der på længere sigt vil være større mulighed for, at deres øgede opmærksomhed på kost og motion vil have en gunstige effekt på deres barns vægt. Omkring halvdelen af børnene opnåede ikke et vægttab i projektperioden, hvilket er helt naturligt, da perioden var så kortvarig. Sundhedsbussen Lyngby-Taarbæk Kommunes Sundhedsbus foretog sundhedstjek på de forældre, der var interesseret heri. Sundhedstjekket bestod af blodtryksmåling, blodsukkerværdi, kolesterolværdi samt en kropsanalyse ud fra en vægtmåling. Projektgruppen antog, at der ville være en god synergieffekt i, at koble de muligheder, som bussen har at tilbyde, sammen med et undervisningsforløb som dette. Denne antagelse beror på, at hvis man som individ ikke har været vant til at dyrke motion og spise en sund kost, kan selv små ændringer vise en gunstig effekt på ovennævnte værdier. Dette i sig selv kan være en motiverende faktor for nogle. Forældrene fik på baggrund af sundhedstjekket udleveret et skema med deres forskellige sundhedsparametre. Ved sidste undervisningsgang fik forældre igen tilbudt et sundhedstjek for at afdække, om der var sket forbedringer i de enkelte værdier i løbet af kursusperioden. Målingerne er ikke blevet anvendt af projektgruppen, men var udelukkende et tilbud til de forældre, som fandt dette interessant. Det viste sig, at alle forældre havde lyst til at tage imod tilbuddet om et sundhedstjek. Succeskriterie At alle familierne når 2 ud af de 3 individuelle fastsatte mål på 10 uger. Projektgruppen mente, at en kvalitativ undersøgelse af familiernes oplevelse ville give de mest nuancerede svar. Projektgruppen foretog derfor afslutningsvis individuelle samtaler med alle familierne. To familier mødte desværre ikke op til den afsluttende samtale, så projektgruppen har ingen slutdata for disse personer.

7 Vi må konstatere, at succeskriteriet om, at alle familier skulle nå 2 ud af de 3 individuelle fastsatte mål på det 10 ugers kursusforløb ikke er opfyldt. Gennemførte mål 1 ud af 3 mål 2 ud af 3 mål 3 ud af 3 mål Antal familier Familierne var ikke bekendt med, at netop dette var vigtigt for projektets målbare succes. Projektgruppen har dog gjort en del ud af at tale med familierne om deres mål samt opmuntre dem til at implementere og efterleve dem i hverdagen. Det må konstateres, at selvom familierne i erkendelsesfasen efterfølgende stadig mener, at deres mål var realistiske sat, har flere fundet det svært at overholde målene, især når de har været ude blandt andre mennesker eller haft besøg i hjemmet. En familie havde følgende mål: At spise grøntsager hver dag At spise mere groft brød At drikke vand til måltiderne En anden families mål så således ud: At lave et frugtfad hver aften At gå 20 minutter hver aften Kun at spise 1 portion til aftensmad Familiernes erfaringer Langt den overvejende del af familierne tilkendegiver, at det har været vigtigt, at hele familien har fået muligheden for at være med, da det har givet anledning til gode samtaler om kost og motion. Samtidig peger flere familier på, at grunden til at de fik indført målene i deres hverdag var, at alle i familien var med, og at der var taget en fælles beslutning om, at det skulle være nu. At der var lavet en indbyrdes aftale, og at alle hjalp hinanden. Flere familier havde hængt arket med målene op synligt i hjemmet, så ingen kunne glemme dem. Alle familier fortæller, at de vil arbejde videre med deres mål også efter endt kursusforløb. Alle familier giver udtryk for, at de har lært noget af at deltage i Familiegruppens 10 ugers kost- og motionskursus. En familie siger: Det har været rigtig godt. Vi har fået nogle konkrete redskaber, vi kan arbejde videre med. Det har været sjovt og informativt

8 En anden familie siger: Det har været godt, specielt kostvejledningen og madlavningen har været godt for os. Vi har haft mange gode snakke om kost og motion, og er i gang med at ændre mad- og slikvaner Underviserne oplevede, at flere af børnene fik mere selvtillid og blev gladere børn, mens de deltog i forløbet. Nogle forældre gav også udtryk for, at de oplevede en mærkbar forandring med deres barn. Det kom bl.a. til udtryk ved, at nogle børn var blevet mere udadvendte, og nogle havde fået lyst til at begynde at dyrke motion. Ved madlavningsundervisningen, og den efterfølgende fællespisning, gav nogle af børnene udtryk for, at de nu kunne lide fødevarer, som de aldrig havde troet, at de ville kunne lide. Flere børn blev bl.a. omvendt fra ikke at ville spise fisk, til at opdage at de kunne lide laks. Det var også tydeligt for underviserne, at nogle børn godt turde smage på noget nyt, når de så, at de andre børn gjorde det. Ligeledes hjalp det på modet hos de andre, når nogle ligefrem fortalte, at det smagte dejligt.

9 Konklusion Familiegruppens 10 ugers kost- og motionstilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune blev gennemført med 13 afsluttende familier ud af 16 påbegyndte. Den oprindelig målgruppe var svær at finde, og målgruppen blev ændret undervejs i forløbet til, at omfatte yngre børn og familier, som var overvægtige men ikke nødvendigvis havde fået konstateret DM2. Kurset var bygget op omkring let omsættelige redskaber i kostundervisningen, og der blev lagt vægt på ikke at komme for meget ind på teoretiske aspekter. I motionsundervisningen blev det vægtet højt, at få introduceret familierne til klub- og motionslivet i kommunen. De familier der gennemførte kursusforløbet giver alle udtryk for, at det har været et godt kursus, og at de har fået nogle redskaber, der gør at de nu er bedre i stand til at foretage nogle sundere valg i hverdagen. Alle familier tilkendegiver, at de vil arbejde videre med deres individuelle mål, og flere børn giver udtryk for, at de vil i gang med at dyrke nogle af de motionsformer, som er afprøvet undervejes i forløbet.

10 Perspektivering SFOérne kunne danne ramme om et tilbud som Familiegruppens kost- og motionsforløb. Her færdes børnene i deres vante miljø, og de fleste SFOér har sal, lokaler og evt. køkken som ville kunne benyttes til formålet. Det ville formentlig også lette det strukturelt for familierne, at de ikke skal nå at flytte sig fra A til B på kort tid. Børn helt ned til 7 år er meget unge, og de har svært ved at sidde koncentreret og lytte i længere tid. Hvis en så ung målgruppe skal nås i kostundervisnings øjemed, skal forløbet struktureres anderledes. Der skal tænkes mere leg og flere praktiske aktiviteter ind i undervisningen. Madlavningen henvendte sig til børn i alle aldre, og man kunne med fordel have inddraget mere af den form for undervisning i forløbet. Tidsmæssigt skal der sættes god tid af, da det ikke er hensigtsmæssigt at skulle skynde på hverken børn eller forældre, som er i gang med en læringsproces. Idrætsforeninger og sportsklubber har i dag ikke mange tilbud målrettet overvægtige, og for mange overvægtige er det et problem, da de har svært ved at overvinde de barrierer der er i forbindelse med at skulle melde sig til motion. De føler sig ofte stigmatiseret, da de er af en anden vægtklasse og typisk i dårligere kondition end den målgruppe, der oftest færdes i disse klubber. Faktum er, at flere og flere bliver overvægtige, så måske der i fremtiden skulle oprettes centre/klubber med henblik på at tage sig af den del af befolkningen. En styrkelse af samarbejdet med de praktiserende læger i kommunen ville betyde, at flere familier kunne være blevet henvist til projektet. Det tværfaglige samarbejde er vigtigt og bør styrkes for at skabe bedre forudsætninger, rammer og muligheder for den enkelte familie. For at undgå for højt et frafald i kursusforløbet kan der med fordel sættes flere ressourcer af til den indledende samtale, for derved at afklare og finde frem til de familier som reelt er parate til at indgå i forløbet. En mulighed for familierne kunne være, at tilbyde dem at komme på venteliste og først påbegynde et kursusforløb når motivationen og tiden føltes som værende rigtig for dem. Et længerevarende forløb, opfølgende samtaler samt en kontinuerlig støtte og vejledning over en årrække vil sandsynligvis være med til at holde motivationen og gejsten oppe hos mange af familierne. Dette vil formentlig bidrage til at skabe bedre resultater på længere sigt.

11 bilag 1 Budget for projekt "Kost- og motionsforløb for børnefamilier med Type-2-Diabetes" Beskrivelse af budgetpost Sats Specificering SUM november december januar februar marts april maj løn ernæringskonsulent/projektleder 7 mdr. a kr. brutto hold a 24 timer a 420 løn fysioterapeut kr Sundhedsplejerske 250 i timen information og markedsføring forebyggelsesmedarbejder kommunikationsmedarbejder leder af sundhedscentret Den kommunale medfinansiering dækker udgifter til projektledelsen (60% af bruttolønnen til ernæringskonsulent/projektleder svarende til kr. om måneden), samt timer til projektet fra personale i Lyngby-Taarbæk Kommunes Sundhedscenter (forebyggelsesmedarbejder, kommunikationsmedarbejder og leder af sundhedscentret).

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Lyngby-Taarbæk Kommune, de praktiserende læger i Lyngby-Taarbæk Kommune og Diabetesskolen

Læs mere

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Personer uden for arbejdsmarkedet Arbejdet med målgruppen bør gribes an på en utraditionel og holistisk måde, som tager udgangspunkt

Læs mere

Evaluering af. Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011

Evaluering af. Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011 1 Evaluering af Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011 2 Indhold Evaluering af Vægtvejledning... 5 Rapporten er bygget op på følgende

Læs mere

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Evaluering udarbejdet af sundhedskonsulenterne Julie Dalgaard Guldager samt Lene Schramm Petersen marts 2015. 1 I projekt Styrket indsats

Læs mere

Evaluering af TeenFit, foråret 2015

Evaluering af TeenFit, foråret 2015 Evaluering af TeenFit, foråret 2015 TeenFit er et forløb udbudt af Rebild Ungdomsskole, hvor fokus er at øge motivationen til en sund livsstil, der giver mening for den enkelte, samt støtte vedkommende

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og Pia Allerslev (V) vedrørende vægttabstilbud i Københavns Kommune

Besvarelse af spørgsmål fra Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og Pia Allerslev (V) vedrørende vægttabstilbud i Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Cecilia Lonning-Skovgaard og Pia Allerslev Besvarelse af spørgsmål fra Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og Pia Allerslev (V) vedrørende vægttabstilbud

Læs mere

Ungdomskursus KOST, MOTION OG TRIVSEL

Ungdomskursus KOST, MOTION OG TRIVSEL Detaljeret Mål: Målet med Viljensvej.coms ungdomskursus er, at 1. forebygge livsstilsrelaterede sygdomme hos den enkelte deltager, 2. give den enkelte deltager en bedre fysik, 3. give den enkelte deltager

Læs mere

DIABETES - Projektoplæg

DIABETES - Projektoplæg DIABETES - Projektoplæg Projektet er udarbejdet af farmakonom Gyrithe Heegaard og Lone Herreholm, Steno Apotek. Udarbejdet i samarbejde med farmaceut Camilla Lauemøller. Formål Vi har med dette projekt

Læs mere

Kostvejledning for borgere med særlig behov

Kostvejledning for borgere med særlig behov Kostvejledning for borgere med særlig behov Evaluering af projektperioden 2009-2010 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Baggrund... 3 Kostvejledningens formål, mål og succeskriterier... 4 Formål...

Læs mere

DIABETES - Projektoplæg

DIABETES - Projektoplæg DIABETES - Projektoplæg Projektet er udarbejdet af farmakonom Gyrithe Heegaard og Lone Herreholm, Steno Apotek. Udarbejdet i samarbejde med farmaceut Camilla Lauemøller. Formål Vi har med dette projekt

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi I idéfasen udarbejdes en projektindstilling. Alle felter så udfyldes, men det vil ofte være af overordnet karakter. Den uddybende projektbeskrivelse

Læs mere

Livsstilsværkstedet 2014. Et skridt mod et sundere liv og et bedre velvære

Livsstilsværkstedet 2014. Et skridt mod et sundere liv og et bedre velvære Livsstilsværkstedet 2014 Et skridt mod et sundere liv og et bedre velvære Livsstilsværkstedet - kort fortalt Livsstilsværkstedet henvender sig til de borgere i Egedal Kommune, der har behov for eller ønsker

Læs mere

Spredningskonference Sundere liv i socialpsykiatrien.

Spredningskonference Sundere liv i socialpsykiatrien. Spredningskonference Sundere liv i socialpsykiatrien. Program: 1.Livsstilshuset organisation og rammer: Baggrunden for etablering af Livsstils Huset. Målgruppen Rammer og organisatorisk struktur for Livsstils

Læs mere

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011 Fra Kong Gulerod Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune Konference 30. november 2011 Baggrund I 2007 blev der i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe til fremme af børns sundhed

Læs mere

Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune

Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune Forebyggelse Borgere med kronisk sygdom, eller risiko for at få en kronisk sygdom, vejledes og motiveres til varige livsstilsændringer. Hvad skulle indsatsen

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

Livsstilscafe. Livsstilscafe. For mennesker med kroniske sygdomme eller længerevarende psykisk sygdom. Sundhed i balance. Information til personalet

Livsstilscafe. Livsstilscafe. For mennesker med kroniske sygdomme eller længerevarende psykisk sygdom. Sundhed i balance. Information til personalet Information til personalet Livsstilscafe For mennesker med kroniske sygdomme eller længerevarende psykisk sygdom Samtaler, vejledning og holdundervisning om sund mad, bevægelse og rygning Livsstilscafe

Læs mere

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

Projektgruppemøde MultiMinen (Mad og motion tilbud til overvægtige børn i indskolingen)

Projektgruppemøde MultiMinen (Mad og motion tilbud til overvægtige børn i indskolingen) Bilag 4 - LOGBOG Mandag den 6/9 Projektgruppemøde MultiMinen (Mad og motion tilbud til overvægtige børn i indskolingen) Deltagere: Birgitte Projektleder, halvdelen af tiden på MultiMinen Annette Træner

Læs mere

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug STOF nr. 27, 2016 Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug Hvis vi kan finde ud af, hvordan misbruget hjælper dem, så kan vi måske finde noget at erstatte det med. AF MARIE BARSE Vi kan ikke

Læs mere

Baggrund: Effekten af Sundhedssamtaleforløb

Baggrund: Effekten af Sundhedssamtaleforløb Bilag til sagsfremstilling for politikkontrol vedr. forandringen Sundhedssamtaler - på vej til mestring på møde i Kultur- og Sundhedsudvalget d. 3. november 2016 Dato 4. oktober 2016 Sagsnr.: 29.30.00-A00-44768-15

Læs mere

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Skoleåret 2015-2016 Indledning Sorø Fri Fagskole (SFF) har i slutningen af skoleåret 2015/2016 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

Projekt: Sunde og glade børn i Halsnæs Kommune Christina H. Schneekloth, Sundhedskonsulent

Projekt: Sunde og glade børn i Halsnæs Kommune Christina H. Schneekloth, Sundhedskonsulent Projekt: Sunde og glade børn i Halsnæs Kommune 2007-2010 Christina H. Schneekloth, Sundhedskonsulent Generel og specifik indsats Formål at forebygge og behandle overvægt hos børn og unge særligt blandt

Læs mere

EKSEMPEL PÅ SUNDHEDSFORLØB

EKSEMPEL PÅ SUNDHEDSFORLØB EKSEMPEL PÅ SUNDHEDSFORLØB Udkast til Sundhedsforløb Varighed: 3 måneder. Kontaktperson fra Frokost.dk: Line Eckermann, Sundhedsfaglig konsulent og Projektleder for Firmasund. Måned Aktivitet Tidsforbrug

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014 Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel.

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Projektplan Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Baggrund for indsatsen: Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 Forebyggelsespakken

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Kost og motion for indvandrerkvinder Projektperiode : 1.9.2008 31.8.2009

Læs mere

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Information til lægen

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Information til lægen www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til lægen Motion og Kost i dit SundhedsHus Motion- og sundhedsvejledning til borgere med type- 2 diabetes, prædiabetes, hypertension eller dyslipidæmi Motion og

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Resumé. 1 Se rapportens citat fra Brian Mikkelsens og Eva Kjers udtalelser s. 17.

Resumé. 1 Se rapportens citat fra Brian Mikkelsens og Eva Kjers udtalelser s. 17. 33 idrætsprojekter for overvægtige børn er blevet støttet af midler fra puljen Idrætsprojekter for vanskeligt stillede børn. Puljen blev lanceret af Kulturministeriet og Socialministeriet i august 2006.

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Håndtering af overvægt hos 12-årige - fra teori til praksis. Camp Fanø. Ph.d. stud. Mathias Ried-Larsen Centre of Research in Childhood Health

Håndtering af overvægt hos 12-årige - fra teori til praksis. Camp Fanø. Ph.d. stud. Mathias Ried-Larsen Centre of Research in Childhood Health Håndtering af overvægt hos 12-årige - fra teori til praksis. Camp Fanø Ph.d. stud. Mathias Ried-Larsen Indhold 1. Resultater 2. Hvorfor gør vi det? 3. Beskrivelse af projektet Opsporing Camp Opfølgning

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Lev dit liv med glæde

Lev dit liv med glæde Lev dit liv med glæde Institut for Sundhed og Livskvalitet Velkommen til Institut for Sundhed og Livskvalitet I dag er den første dag i resten af dit liv. Har du besluttet dig for, at du vil leve sundere,

Læs mere

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj FREDERIKSBERG KOMMUNE Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj Rikke Holm 2014 FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER - FOREBYGGELSEN Indledning Der har fra april 2014 frem til juni 2014,

Læs mere

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer?

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer? Indledning Rapport vil gå ind på forskellige emner omkring overvægt og motion blandt unge. Rapporten vil besvare følgende: Hvilke forskelle er der på dyrkning af motion i forskellige grupper unge? Hvorfor

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

Projektaftale. Klar til start forældrerådgivning

Projektaftale. Klar til start forældrerådgivning Et godt børneliv - et fælles ansvar 8. marts 2006 Central Projektaftale Klar til start forældrerådgivning 1 Klar til start forældrerådgivning 1. Projektaftale for Klar til start forældrerådgivning 2. Institutionens/Afdelingens

Læs mere

Ansøgning til Pulje til lokale sundhedsprojekter for Projekt Fokus på sundhed og job

Ansøgning til Pulje til lokale sundhedsprojekter for Projekt Fokus på sundhed og job Norddjurs Kommune Sundhedsafdelingen Att.: Malene Bach Kirkestien 1 8961 Allingåbro Ansøgning til Pulje til lokale sundhedsprojekter for Projekt Fokus på sundhed og job Ansøger: Kontaktperson: Projektansvarlig:

Læs mere

Status for motionsvejdledning og holdtræning i Fitness World Indhold

Status for motionsvejdledning og holdtræning i Fitness World Indhold Status for motionsvejdledning og holdtræning i Fitness World Indhold Baggrund... 1 Holdtræning i Fitness World... 1 Formål:... 1 Målgruppe:... 1 Indsats:... 2 Registrering i projektperioden:... 2 Evaluering:...

Læs mere

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Resumé: Musikskolen har gennemført syv projekter i samarbejde med syv forskellige folkeskoler i Lyngby-

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig

Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig Køn Kvinder: 63 % Mænd:37% Alder: Ældste: 79 år Yngste: 36 år Gennemsnit: 65 år Fordeling på Diagnoser: Hjertekarsygdom 7 pct.;

Læs mere

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Målgruppe: Antal børn: 14 Tema: (Gør det tema der skrives om fed) Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Den Motiverende Samtale og børn

Den Motiverende Samtale og børn Den Motiverende Samtale og børn At arbejde med Den Motiverende Samtale og Stages of Change modellen med børn Af Gregers Rosdahl Implement Consulting Group Maj 2010 Om arbejdet med Den Motiverende Samtale

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks København S. Gladsaxe den 20. januar 2012 Revideret 22. oktober 2012

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks København S. Gladsaxe den 20. januar 2012 Revideret 22. oktober 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S > HR & KOMMUNIKATION / HR & COMMUNICATIONS DT Group a/s Gladsaxe Møllevej 5 P.O. Box 210 2860 Søborg Denmark www.dtgroup.dk Phone +45

Læs mere

Børnefamilier i Behandling hos Diætister

Børnefamilier i Behandling hos Diætister FEPS Vidensdagen 29. oktober 2009 Ellis Tauber-Lassen Projektleder, Klinisk diætist Formål Projektets formål var at vurdere, om det ved hjælp af vejledning omkring kost og motion, givet af privat praktiserende

Læs mere

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse Nedenstående ansøgningsskema kan udfyldes i samarbejde med projektleder fra Sundhedsservice. Alle felter behøver ikke udfyldes, men des bedre projektet beskrives, des lettere er sagsbehandlingen. Ansøgningen

Læs mere

Forældreguide til Zippys Venner

Forældreguide til Zippys Venner Forældreguide til Indledning Selvom undervisningsmaterialet bruges i skolerne af særligt uddannede lærere, er forældrestøtte og -opbakning yderst vigtig. Denne forældreguide til forklarer principperne

Læs mere

Bedre sundhed din genvej til job. Side 1

Bedre sundhed din genvej til job. Side 1 Bedre sundhed din genvej til job Side 1 Program Præsentation Formål med oplægget Beskrivelse af kurset Samarbejde og barrierer imellem jobog sundhedsområdet Fremtid Tid til refleksion Jeres spørgsmål og

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Lev godt med din sygdom Hadsten samt Kultur- og Sundhedscenter InSide, Hammel. Sundhedskursus

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte. Kommunens plan mod overvægt

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte. Kommunens plan mod overvægt Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Kommunens plan mod overvægt Sendes til Ansøgningsfrist Fredag d. 14. november 2008 kl. 12.00 Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Mrk. Ansøgning 3. udmøntning af

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

SAMFUNDS PROBLEMATIKKER HVAD ER ÆNDRET I BØRN OG UNGES LIVSSTIL, SOM KAN FØRE TIL

SAMFUNDS PROBLEMATIKKER HVAD ER ÆNDRET I BØRN OG UNGES LIVSSTIL, SOM KAN FØRE TIL 22. NOVEMBER 2013 SAMFUNDS PROBLEMATIKKER HVAD ER ÆNDRET I BØRN OG UNGES LIVSSTIL, SOM KAN FØRE TIL OVERVÆGT OG FEDME? EMMA BROHOLM CHRISTENSEN OG ANNA JAKOBSEN KRAGH SKØRPING SKOLE [Firmaadresse] Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mini-analyse af deltagernes sundhedsudvikling ved deltagelse i gruppeforløb og individuelle forløb

Mini-analyse af deltagernes sundhedsudvikling ved deltagelse i gruppeforløb og individuelle forløb Mini-analyse af deltagernes sundhedsudvikling ved deltagelse i gruppeforløb og individuelle forløb Fra marts 2012 til oktober 2015 er der gennemført 9 gruppeforløb med i alt 51 deltagere heraf stoppede

Læs mere

Aftencafé et tilbud til friske beboere

Aftencafé et tilbud til friske beboere Aftencafé et tilbud til friske beboere - Evaluering af aftencaféprojektet på Betaniahjemmet Aftencafé et tilbud til friske beboere Indledning Ideen til projekt Aftencafé- et tilbud til friske beboere udsprang

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Vejen er en kommune i bevægelse, der i fællesskab med borgeren skaber rammer for trivsel, der bidrager til så mange gode leveår som muligt. Baggrund Temaplanen for

Læs mere

Mindfulness i PPR og sundhedsplejen - PPR og Sundhedsplejen i Mariager Fjord kommune. Kære læser

Mindfulness i PPR og sundhedsplejen - PPR og Sundhedsplejen i Mariager Fjord kommune. Kære læser Mindfulness i PPR og sundhedsplejen - PPR og Sundhedsplejen i Mariager Fjord kommune Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Mariager Fjord PPR og sundhedspleje. Du kan også læse om Mariager fjords

Læs mere

Hvorfor er det vigtigt?

Hvorfor er det vigtigt? Struktur på sundheden Workshop 10 Lucette Meillier Seniorforsker, cand.comm., ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Socialpsykiatrien Sundhed i balance Hvorfor er det vigtigt?

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Notat. Projekt Indsigt, Projektnummer 84. Projekt nr. 84. Mads Sinding Jørgensen Dato for afholdelse. Godkendt d.

Notat. Projekt Indsigt, Projektnummer 84. Projekt nr. 84. Mads Sinding Jørgensen Dato for afholdelse. Godkendt d. Notat Projekt nr. 84 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene Mehlsen Thomsen Mads Sinding Jørgensen 05-09-2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion

KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion Til patienter og pårørende KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion Vælg farve Sundhedsstyrelsens anbefalinger Psykiatrisk afdeling Odense - Universitetsfunktion KRAM på Psykiatrisk Afdeling Odense På Psykiatrisk

Læs mere

En tak bedre. Evalueringsskema. ET AMT I BEVÆGELSE Voksne. Ringkjøbing Amt Sundhedsfremmeafdelingen

En tak bedre. Evalueringsskema. ET AMT I BEVÆGELSE Voksne. Ringkjøbing Amt Sundhedsfremmeafdelingen Evalueringsskema ET AMT I BEVÆGELSE Voksne Til brug for evaluering af projekter der støttes af Ringkjøbing Amts pulje Et amt i bevægelse. 1. Projektets navn: Sted: Kommune: SOSUFORM Social- og sundhedsskolen

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

Sammenfatning. Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen

Sammenfatning. Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen Sammenfatning 7 Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen KRAM-undersøgelsen er en af de hidtil største samlede undersøgelser af danskernes sundhed. Undersøgelsen kaldes KRAM, fordi den handler om Kost,

Læs mere

Gravide overvægtige og familier indsats for at forebygge sygdomme som følge af overvægt

Gravide overvægtige og familier indsats for at forebygge sygdomme som følge af overvægt Opgang P5 Afsnit P503 Direktionssekretariatet Enheden for tværsektorielt samarbejde Kettegårds Allé 30 2650 Hvidovre Telefon 3862 3862 Direkte 38621684 Fax 3647 3941 Web www.hvidovrehospital.dk Dato: 27.

Læs mere

Parat til en erhvervsuddannelse!

Parat til en erhvervsuddannelse! Parat til en erhvervsuddannelse! AARHUS TECH gennemfører i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning et 2 ugers frivilligt brobygningsforløb for unge i 9. og 10. klasse, som har behov for at afprøve

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Selvevaluering Sorø Husholdningsskole

Selvevaluering Sorø Husholdningsskole Selvevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2014-2015 Indledning Sorø Husholdningsskole (SH) har i slutningen af skoleåret 2014/2015 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

UCN Act2learn September Opsamlingsrapport af projektet Så letter vi! Vesthimmerlands Kommune

UCN Act2learn September Opsamlingsrapport af projektet Så letter vi! Vesthimmerlands Kommune UCN Act2learn September 2015 Opsamlingsrapport af projektet Så letter vi! Vesthimmerlands Kommune 1. Så letter vi Projektet Så letter vi! er et samarbejde mellem Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk

Læs mere

Liv i sundhed. Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet.

Liv i sundhed. Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet. Liv i sundhed Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet. 2 Liv i sundhed - Sundere vaner for sindslidende Silkeborg Kommunes socialpsykiatri og Region Midtjyllands psykoseteam

Læs mere

LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB

LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB XXXXXXXXL LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB 1 Vejen til et sundere liv - invester i din medarbejder eller i dig selv Overvægt er et voksende problem i det danske

Læs mere

Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin

Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin Organisering og motionsformidling Kort Version Af Pernille Andreassen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Version af 17. januar 2011. Mad- og måltidspolitik for 0-6 årige - i dagpleje, vuggestue og børnehave

Version af 17. januar 2011. Mad- og måltidspolitik for 0-6 årige - i dagpleje, vuggestue og børnehave Mad- og måltidspolitik for 0-6 årige - i dagpleje, vuggestue og børnehave 1 Mad- og måltidspolitik Horsens Kommune ønsker at 1. alle børn får sund mad og drikke, som lever op til kvaliteten i de nationale

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Sund i job Dato: 15.01.13 Rettet af: SIHA Version: 12 Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé

Læs mere

Børnemiljøvurdering Filuren 2010

Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Ifølge Dagtilbudsloven skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering mindst hvert tredje år. Formålet med at der stilles krav til børnemiljøet i dagtilbud,

Læs mere

Evaluering af Faxe Kommunes overvægtsprojekt for voksne 2009-2011

Evaluering af Faxe Kommunes overvægtsprojekt for voksne 2009-2011 Evaluering af Faxe Kommunes overvægtsprojekt for voksne 2009-2011 Indhold 1.0 Indledning...1 1.1 Formål...1 1.2 Datagrundlag...2 1.3 Begrebsafklaring...2 2.0 Organisering og aktiviteter...2 2.1 Organisering

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm Side 1 af 5 Nr. 1 \ 2008 Behandling af forhøjet kolesterol Af farmaceut Hanne Fischer Forhøjet kolesterol er en meget almindelig lidelse i Danmark, og mange er i behandling for det. Forhøjet kolesterol

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne

Læs mere

Årsrapport 2008/09 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter

Årsrapport 2008/09 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter 1 Årsrapport 2008/09 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter K Kost R Røg A Alkohol M Motion & regnskab 2008 Udarbejdet af Lise Zaar Ungdomsskolen Juni 2009 Navn: Mad er hot. Vi er blevet opmærksomme

Læs mere

Ansøgningsskema. Brobygning styrkelse af indslusning til og fastholdelse af en erhvervsuddannelse. Idrætshøjskolen Århus

Ansøgningsskema. Brobygning styrkelse af indslusning til og fastholdelse af en erhvervsuddannelse. Idrætshøjskolen Århus Ansøgningsskema 1 Projektets titel Brobygning styrkelse af indslusning til og fastholdelse af en erhvervsuddannelse 2 Højskolen Navn: Idrætshøjskolen Århus 4 Baggrund fyldig beskrivelse påkrævet Idrætshøjskolen

Læs mere

Præsentation af evaluering projekt GLA:D 2017 i Fredensborg Kommune ved Benedicte Fenger leder af Træning og Rehabilitering.

Præsentation af evaluering projekt GLA:D 2017 i Fredensborg Kommune ved Benedicte Fenger leder af Træning og Rehabilitering. Præsentation af evaluering projekt GLA:D 2017 i Fredensborg Kommune ved Benedicte Fenger leder af Træning og Rehabilitering. Resultater: Samlet set stemmer resultaterne fra projektet overens med resultaterne

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Livsstilskursus til dig som medarbejder

Livsstilskursus til dig som medarbejder 2013 Livsstilskursus til dig som medarbejder Jobrotation Vægttab Livsstil Personlig udvikling Stresshåndtering Side 2 Livsstilskursus - Jobrotation Livsstilshøjskolen vil gerne som led i jobrotation tilbyde

Læs mere

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet til kræftramte borgere i Fredensborg Kommune Mange oplever, at de mister kontrol og handlemulighed i hverdagen, når de får kræft.

Læs mere

Livsstilscenter Brædstrup

Livsstilscenter Brædstrup Baggrund Livsstilscentret åbnede på Brædstrup Sygehus i 1996 Eneste af sin art i Danmark Modtager patienter fra hele landet Danmarks højst beliggende sygehus, 112 meter over havets overflade Målgrupper

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12 Det handler om dig en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune Afrapportering for skoleåret 2011/12 Udarbejdet af Inger Kruse Andersen September 2012 1 Indholdsfortegnelse En

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere