Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012"

Transkript

1 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: Deltagere: Karin Holland, Helle Ibsen, Helle Mørn, Jakob From Høeg, Anni Søby Rasmussen, Charlotte Brøndum, Marianne Halfdaner, Line Pedersen (ref.) Afbud: Birgit Munk Hansen, Jeanette Laursen, Birgitte Nystrup Andersen Dato: 7.marts 2012 Sagsbehandler: Line Pedersen Tlf Referat 1. Godkendelse af referat fra første møde Referatet fra mødet d. 26. januar 2012 blev godkendt. 2. Organisering af arbejdet rollefordeling Helle Ibsen orienterede om organisering af arbejdet med implementering af kommunernes fælles projekt (se arbejdspapir over organisering og rollefordeling). Det blev aftalt, at Helle Ibsen er projektleder, mens den daglige projektledelse, herunder praktiske forhold såsom mødeforberedelse og skriftlige opgaver, foretages af Sekretariat for Rammeaftaler. Det blev endvidere aftalt, at der skal nedsættes forskellige arbejdsgrupper under styregruppen f.eks. i forhold til juridisk bistand, design af uddannelse og rekruttering af medarbejdere til uddannelsesforløb. Af arbejdspapiret fremgår forskellige ressourcepersoner (jurist og andre fagpersoner), som det kan tænkes, at der bliver behov for i det fremadrettede arbejde. 3. Status på igangværende og afsluttede kursusforløb (erfaring fra uddannelse i Hjerneskadesamråds regi, erfaringer fra Horsens Kommune med VIA som udbyder) Hjerneskadesamrådet har i 2010 og 2011 afholdt tre forskellige kurser på hjerneskadeområdet udbudt af Hammel Neurocenter. Line Pedersen har indhentet deltagerlister fra Hjerneskadesamrådets sekretær, Charlotte Jensen.

2 Der er ikke foretaget evalueringer af Hjerneskadesamrådets kurser. Horsens Kommune har sendt en forespørgsel til Hjerneskadesamrådets formandskab med henblik på en vurdering af kursusforløbene. Blandt styregruppens deltagere er der blandende erfaringer med Hjerneskadesamrådets kurser. Helle Mørn orienterede om, at flere kommuner har meldt ud, at kurser udbudt af Hammel Neurocenter har været på for højt et sundhedsfagligt niveau og ikke tilrettelagt efter deltagernes kompetencer. Anni Søby Rasmussen orienterede om, at Viborg Kommunes deltagere på Hjerneskadesamrådets kurser har givet meget positive tilbagemeldinger her var oplevelsen, at målgrupperne for kursusforløbene havde været tydeligt afgrænset. Fra Silkeborg Kommune orienterede Charlotte Brøndum om, at meldingen fra kommunens kursusdeltagere er, at det faglige niveau ikke må være lavere, end det var tilfældet på kurserne. Konklusionen er, at det er vigtigt, at vi lærer af erfaringerne fra Hjerneskadesamrådets kurser. Det er afgørende, at målgrupperne for uddannelsesforløbene beskrives præcist, og at niveauet på de enkelte uddannelsesforløb tilrettelægges herefter. 4. Udarbejdelse af oversigt over uddannelsesbehov Sekretariat for Rammeaftaler har udarbejdet udkast til et skema, som kan sendes ud til kommunerne. I skemaet kan kommunerne tilkendegive, hvilke uddannelsesforløb (nøglepersonsuddannelse på diplom- og akademiniveau) de ønsker at købe for deres del af den fælles bevilling. Styregruppen drøftede nøglepersonsuddannelsen. Fra Holstebro Kommune var meldingen, at kommunen vil bruge midlerne på uddannelse af nøglepersoner på diplomniveau, som herefter kan stå for uddannelse af frontpersonalet i kommunen. I Aarhus Kommune er der et stort behov for opkvalificering af plejepersonalet, hvorfor kommunen forestiller sig at bruge en væsentlig del af midlerne på akademiforløb. Helle Mørn understregede, at et 6-ugers kursus for frontpersonale ikke kan lade sig gøre af hensyn til vagtplanen. Der er således behov for korterevarende akademiforløb på f.eks. 3 uger. De andre deltagere i styregruppen var enige heri. Helle Mørn foreslog, at nøglepersonsuddannelsen på diplomniveau tilrettelægges med to spor; et socialfagligt (for f.eks. socialrådgivere) og et sundhedsfagligt (for terapeuter). Ligesom på akademiforløb kan der også på diplomforløb være behov for forløb af forskelligt omfang. Karin Holland gav udtryk for, at et vigtigt fokus for diplomuddannelsen er samspillet mellem forskellige faggrupper og multidisciplinære indsatser som et redskab til at sikre borgerens hele liv og en specialiseret indsats. Derfor er det vigtigt, at flere forskellige faggrupper kan få en nøglepersonsuddannelse. 2

3 Charlotte Brøndum foreslog, at man anvender niveauerne fra Sundhedsstyrelsens Forløbsprogram (basis, specialiseret og avanceret) til at beskrive forskellige typer af nøglepersonsuddannelser. Styregruppen drøftede herefter, hvilke kompetencer som deltagelse i de to uddannelser i det fælleskommunale projekt skal give medarbejderne. På nøglepersonsuddannelsen skal deltagerne generelt tilegne sig viden, som kan bringes videre til andre faggrupper i de respektive kommuner. Af specifikke kompetencer blev der peget på, at deltagerne skal opnå fagspecifik viden om hjerneskader. Den konkrete viden vil imidlertid afhænge af, om uddannelsen tages på diplom- eller akademiniveau og ydermere, om deltageren har en socialeller sundhedsfaglig uddannelse. For uddannelsesforløbet vedr. styring af komplekse sager blev der peget på tilegnelse af følgende kompetencer: - Viden om sagsforløb/rehabiliteringsforløb - Viden om at omsætte forløbsprogrammet og læne sig op ad MTV en - Kobling af den socialfaglige og sundhedsfaglige indsats - Projektledelse - Organisationsteori - Kommunikation hvordan tager man den vanskelige samtale? På baggrund af styregruppens drøftelser under dette punkt blev det aftalt, at der først udarbejdes beskrivelser af de to uddannelsesforløbs indhold, og at der derefter udsendes et spørgeskema, hvor kommunerne forhåndstilmelder sig forskellige uddannelsesforløb. På denne måde sikres det, at det er tydeligt for kommunerne, hvilke målgrupper de enkelte uddannelser er rettet mod. Det blev aftalt, at der skal indhentes nye tilbud fra VIA på kortere akademiforløb (og diplomforløb?). 5. ) Vurdering af eventuelle krav om udbud forskellige løsningsmodeller, beslutning på baggrund af drøftelse af svar fra jurist En jurist i Viborg Kommune har vurderet udbudsforpligtelsen i den del af det fælleskommunale projekt, der vedhører uddannelsesforløb. Meldingen fra juristen er, at projekterne er udbudspligtige efter Tilbudslovens regler, idet pengene ikke er øremærket til køb af uddannelser på bestemte institutioner. Af ansøgningen fremgår det, at Hammel Neurocenter, Vejlefjord Rehabiliteringscenter og VIA er mulige uddannelsesudbydere. 3

4 Da der er tale om uddannelsesforløb, er midlerne at betragte som Bilag II B ydelser, hvilket undtager dem fra udbudsdirektivets procedureregler. Dette gør selve udbudsprocessen noget mere smidig end normalt. Det blev aftalt, at styregruppen i det fremadrettede arbejde skal bistås af en jurist fra Horsens Kommune. 6. Nedsættelse af arbejdsgrupper Styregruppen var enig om, at der skal nedsættes to arbejdsgrupper, der får til opgave at beskrive henholdsvis nøglepersonsuddannelsen og uddannelsen vedr. styring af komplekse sager. Når arbejdsgrupperne har udarbejdet beskrivelserne (Sekretariat for Rammeaftaler vil deltage på møderne som referent og stå for selve udarbejdelsen af det skriftlige materiale), vil de blive dagsordenssat som et høringspunkt på det næste møde i styregruppen. Følgende sammensætninger af arbejdsgrupper blev aftalt: 1. Arbejdsgruppe vedr. nøglepersonsuddannelsen Aarhus Kommune, Bente Andersen (forstander på Stefanshjemmet) Viborg Kommune, Villy Linde Ringkøbing Skjern Kommune, Jeanette Laursen 2. Arbejdsgruppe vedr. styring af komplekse sager Aarhus Kommune, Helle Mørn Horsens Kommune Holstebro kommune, Jakob From Høeg Syddjurs Kommune, Marianne Halfdaner Silkeborg Kommune, Charlotte Brøndum Arbejdsgrupperne får til formål at designe rammerne for uddannelsesforløbene, herunder afgrænsning og beskrivelse af målgrupper, emner der skal dækkes i uddannelsen, undervisernes kompetencer samt mål for deltagernes opnåede kompetencer. Beskrivelse af delprojekt 2 Understøttelse af specialiserede sager dagsordenssættes på næste møde i styregruppen. 4

5 7. Procesplan og konkrete handleplaner aftales Helle Ibsen og Line Pedersen udarbejder en revideret procesplan, som sættes på dagsordenen på næste møde i styregruppen. 8. Evt. Forretningsudvalget blev d. 23. februar 2012 præsenteret for en status fra arbejdsgruppen på senhjerneskadeområdet. Afrapporteringen affødte tre opgaver til arbejdsgruppen. 1. Undersøgelse af implementering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger 2. Kortlægning af specialiserede sager i 2010 (3 %) 3. Kortlægning af tværgående fora Ad 1) Vurdering af om Sundhedsstyrelsens MTV/anbefalinger er implementeret i kommunerne, herunder hvilke fælleskommunale tiltag der i givet fald er behov for, for at få Sundhedsstyrelsens anbefalinger implementeret. Horsens Kommune og Sekretariat for Rammeaftaler formulerer spørgsmål. Under dette punkt blev det foreslået, at der f.eks. i efteråret afholdes et temamøde/en uddannelsesdag med fokus på faglig sparring. Forslaget vil blive dagsordenssat på et senere tidspunkt i arbejdsgruppen. Ad 2) På baggrund af det statistiske materiale, som arbejdsgruppen har indhentet fra Sundhedsstyrelsen, har arbejdsgruppen fået til opgave at kortlægge, hvilke tilbud som de borgere, der i 2010 modtog en specialiseret rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland (3 %), modtager i dag. Line Pedersen udsender spørgeskema til kommunerne. Ad 3) Blandt de udfordringer, som arbejdsgruppen pegede på i afrapporteringen til Forretningsudvalget, er de mange tværgående fora på hjerneskadeområdet, som er nedsat med deltagere fra de midtjyske kommuner og Region Midtjylland og med ofte sammenfaldende opgaver og drøftelser. Arbejdsgruppen anbefalede, at der gennemføres en kortlægning af foraene, herunder kommissorium, sammensætning og produkt. På denne baggrund bad Forretningsudvalget arbejdsgruppen om at udarbejde en kortlægning af tværgående fora med deltagere fra Region Midtjylland. Line Pedersen udsender spørgeskema til kommunerne. 5

6 Line Pedersen orienterede om, at Sekretariat for Rammeaftaler snarest vil udsende en skrivelse til kommunerne med en beskrivelse af, hvordan administrationen af de fælles puljemidler vil foregå. Det blev aftalt, at Line Pedersen udsender to nye mødetidspunkter til styregruppen og planlægger mødet i arbejdsgruppen vedr. styring af komplekse sager. Det blev endvidere aftalt, at Horsens Kommune vil tage kontakt til en jurist i kommunen, der kan udarbejde en skabelon for uddannelsesbeskrivelserne (der også kan bruges i en udbudsrunde). 6

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00 Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Dato: Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Hedensted

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Referat fra møde i styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens klyngen. Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 12.00 15.00 klyngestyregruppemøde Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Indledning Den offentlige forvaltning undergår i disse år væsentlige og dybtgående forandringer. Der er sket en række tiltag inden for arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, Hedensted

Læs mere

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK Juni 2010 EVALUERING af model for anvendelse af trepartsmidler til Indhold Forord 3 Sammenfatning 4 Udmøntning af modellen... 4 Anvendelse af kompetencemidlerne... 5 Forslag og ønsker til fremtidig model...

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Opkvalificering af den tidlige indsats

Opkvalificering af den tidlige indsats Jill Mehlbye, John Andersen & Maj-Britt Høybye Hansen Opkvalificering af den tidlige indsats Udvikling og afprøvning af opsporingsmodellen AKF, UdviklingsForum og EVA i samarbejde med Assens, Haderslev,

Læs mere

Afbud: Jytte Borg, Troels Niemann, Anne Birgitte Langsted Pedersen, Karin Dahl Lassesen, Lisbeth Rønbjerg.

Afbud: Jytte Borg, Troels Niemann, Anne Birgitte Langsted Pedersen, Karin Dahl Lassesen, Lisbeth Rønbjerg. Tværfaglig dokumentationsråd, HEV Fredag d. 20. februar 2015 kl 13.00 15.00 Videomøde (Staben 3 i Holstebro, Udvalgsværelse 2 i Herning) Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet

Læs mere

VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE

VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE Februar 2015 INDLEDNING Skabelonen KL og AK-Samvirke har udarbejdet et forslag

Læs mere

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Helle Dirksen, Ninna Friis, Margrethe Boel, Lisbet Jensen

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Helle Dirksen, Ninna Friis, Margrethe Boel, Lisbet Jensen Dagsorden Møde MED-Hovedudvalget Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Henrik Villadsen, Michael Nørgaard, Jan Huus Vestergaard, Michael Werchmeister AC: Jan Woollhead,

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

Pilotprojekt unge ledige. Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere

Pilotprojekt unge ledige. Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere Pilotprojekt unge ledige Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere Beskrivelse af nuværende indsats og forslag til forandringer af indsatsen Herning

Læs mere

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning.

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 29. august 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 29. august 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

KONSULENT OG VEJLEDER

KONSULENT OG VEJLEDER LÆREREN SOM Social- og Sundhedssskolen, Århus KONSULENT OG VEJLEDER I DET PRAKSISNÆRE AMU VÆRKTØJSKASSE TUP-PROJEKT 4-20/106718 1 LÆREREN SOM KONSULENT OG VEJ- LEDER I DET PRAKSISNÆRE AMU Social- og Sundhedsskolen,

Læs mere

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse Høringsudkast til DAK 15. januar 2014 På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse 1 1. Forord It-strategien til understøttelse

Læs mere

Rammeaftale. Syddanmark

Rammeaftale. Syddanmark Rammeaftale 2016 Rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Rammeaftalen dækker de 22 syddanske kommuner og Region

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Formidlingsprojekt 2011 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Indledning...1 1.1. Formidlingsprojekt om tilbagebetaling af løbende

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering København den 15. juli 2014 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, formand Helle Ankersen Finn Buch (afbud) Finn Brøndum (afbud) 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen, næstformand Claus Eskesen Morten

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 1. september 2015 Mødetidspunkt 12:00 : Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Søren Gytz Olesen, Ove Kent

Læs mere

Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn for opholdssteder (del af værktøjskassen)

Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn for opholdssteder (del af værktøjskassen) Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn for opholdssteder (del af værktøjskassen) Godkendelse Kommuner Ballerup Kommune Kontakt: Linda Korthsen, 4477 2946, lik@balk.dk Billund Kommune Kontakt:

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT SYDDANSKE TALENTER

EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT SYDDANSKE TALENTER Social- og Sundhedsskolen Syd EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT SYDDANSKE TALENTER Social- og Sundhedsskolen Fyn Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Social- og Sundhedsskolen Syd Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens

Læs mere

Rapport. - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver

Rapport. - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver Rapport - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver Version 5, d. 26. maj, 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Rapportens tilrettelæggelse...4 1.3 Datagrundlag...4

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere