SådaN GØR VI. Skal understøtte skolerne. Oktober 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SådaN GØR VI. Skal understøtte skolerne. Oktober 2014"

Transkript

1 SådaN GØR VI Oktober 2014 Skal understøtte skolerne Som nyansat læringschef i afde - lingen for Læring og Pædagogik ser Kristina Kristoffersen frem til at være med til at sætte den pædagogiske kurs for skoleudviklingen i aalborg og understøtte skolerne i at få de politiske beslutninger omsat i praksis. Hun er ny på jobbet i en nyoprettet afdeling, der er helt central i implementeringen af den nye skolereform på Aalborgs skoler. Kristina Kristoffersen har haft meget at se til, siden hun 1. august 2014 tiltrådte jobbet som læringschef i Skoleforvaltningen i Afdelingen for Læring og Pædagogik, men hun er vant til at have mange bolde i luften og ser mange spændende udfordringer i jobbet. Fortsættes side 2 Kristina Kristoffersen finder det spændende at være med til at sætte kursen for skoleudviklingen og støtte skolerne i deres pædagogiske udvikling. Læringssamtaler en storstilet indsats for læringen Nyt udskolingsråd er vigtig medspiller på Gl. Hasseris Skole

2 Aalborg Kommune har en klar strategi om, at skolevæsenet skal være et regionalt fyrtårn og et nationalt pejlemærke inden for skoleudvikling. Som regionens største kommune er vi naturligt forpligtede til at gå forrest, og jeg mener, jeg kan være med til at gøre en forskel. Jeg glæder mig meget til at være med til at sætte den pædagogiske kurs, siger Kristina Kristoffersen. Samspillet mellem mennesker Drivkraften i Kristina Kristoffersens karriere - mæssige løbebane er en nysgerrighed efter at udforske samspillet mellem mennesker og et stærkt ønske om at bidrage til at skabe en bedre verden for børn. Som nyuddannet lærer fik hun i 2000 job i Skagen. Senere kom hun til Nibe Skole. Lysten til at lære mere fik hende til at tage en diplomuddannelse i psykologi og læse videre på Aarhus Universitet, så hun i 2010 kunne kalde sig kandidat i pædagogisk psykologi med speciale i pædagogisk ledelse. Under studierne arbejdede Kristina Kristoffersen som konsulent i et konsulent - hus, der bl.a. beskæftigede sig med organisationsudvikling i børnehaver og skoler. Som færdiguddannet blev hun underviser og projektleder hos UCN act2learn, og i 2012 blev hun områdedirektør for såvel det pædagogiske som det sundhedsfag - lige område. Helheden i barnets udvikling Hos act2learn har jeg haft ansvaret for det pædagogiske og sundhedsfaglige udbud af kompetenceudvikling og for forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for disse felter, både i de nordjyske kommuner og rundt i landet. Jeg har arbejdet med flere tværkommunale projekter, bl.a. LP-modellen, ICDP og de ministerielle forskningsprojekter VIDA, Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud, og udviklingsprogrammet Fremtidens dagtilbud. Jeg er meget optaget af at tænke i helheden i barnets udvikling. Vi skal medtænke børnehaver og ungdomsuddannelser, når vi tænker skoler, siger Kristina Kristoffersen. I den nye forvaltningsstruktur er alle pædagogiske konsulenter, herunder også konsulenterne inden for tosprogsområdet, Kristina Kristoffersen er rigtig glad for, at hun i sit nye job er kommet tættere på skolernes hverdag. DUS-området, SSP og Skoletjenesten, tilknyttet Afdelingen for Læring og Pæda go gik. Vi er bindeleddet, der skal gøre de politis - ke beslutninger til hverdagens praksis på skolerne. Vi skal understøtte skolernes arbejde med den pædagogiske udvikling, lige fra faglige netværk over inklusionsindsatser til arbejdet med elevernes læringsprogressioner, fastslår Kristina Kristoffersen. Stor lyst til udvikling I det daglige kører den nye læringschef et tæt parløb med skolechef Jakob Rytters - gaard. Vi har fået opbygget et rigtigt godt samarbejde i forvaltningsledelsen og ud til skolerne, fortsætter Kristina Kristoffersen. Jeg er meget imponeret over det store gåpå-mod, jeg møder hos skoleledere, lærere og pædagoger i forhold til at implementere reformen. Jeg oplever en stor kreativitet og en stor lyst til pædagogisk udvikling. Det er dejligt at være del af en kultur, hvor alle gerne vil være med til at udvikle skolerne. Forskningsbaseret viden Kristina Kristoffersen ser det som en vigtig opgave at være med til at skabe sammenhænge og videndeling skolerne imellem. Vi er i gang med at udvikle en viden - delingsplatform, som netop skal bringe os på vej mod mere videndeling. Skolerne skal i højere grad gøre brug af forskningsbaseret viden, og i forvaltningen skal vi sørge for at generere og formidle den viden, som skolerne skal bruge. Hvis der mangler viden på specifikke områder, må forvaltningen også påtage sig at udfordre universiteterne til at gå i gang med at forske på områderne. Vi skal være med til at sætte dagsordenen for forskning og udvikling. Det spæn - dende ved skolereformen er, at den giver os en helt ny platform for at arbejde med læring og trivsel, siger Kristina Kristoffer sen og fremhæver forvaltningens store kompetenceudviklingsindsats i læringssamtaler som en indsats, der netop har til formål at øge læringen og trivslen hos eleverne. Feedback fremmer læringen Vi ved fra forskningen, at feedback fremmer elevernes læring og trivsel. Med indsatsen med læringssamtaler ønsker vi at skabe en feedback-kultur, hvor alle er lærende og åbne for feedback lige fra elev til lærer/pædagog, til skoleledelse og forvaltningsledelse. Reformen kalder på, at lederne skal tættere på lærernes og pædagogernes daglige praksis. Derfor uddannes lederne med fokus på pædagogisk ledelse og teamledelse, ligesom vi uddanner 104 læringsvejledere, der skal være med til at understøtte den pædagogiske ledelse. Visionsprocessen Kristina Kristoffersen fremhæver forvaltningens aktuelle visionsproces, der fokuserer på den pædagogiske udvikling i fremtidens skole. I visionsprocessen ses der længere frem end i de hidtidige skolepolitikker, og der arbejdes i udstrakt grad på at inddrage elever, forældre, lærere, 2

3 pædagoger, ledere, skolebestyrelser og alle øvrige interessenter i ideudviklingen og beslutningerne. Et centralt element i visionsprocessen er de prøvehandlinger, som skolerne i øjeblikket er ved at udføre. Afprøvningerne af forskellige former for undervisningspraksis skal være med til at afdække fremtidige læringsaktiviteter med store læringspotentialer. Metoder, der evalueres som gode, beskrives som protyper. Meningen er, at prototyperne præsenteres som fremtidens læringsaktiviteter på en visionsdag i Gigantium, hvor lærere, pædagoger, ledere og alle øvrige interessenter inviteres til at deltage. Prototyperne vil blive videndelt på videndelingsplatformen, så lærere og pædagoger kan blive inspireret af hinanden. Hele processen skal munde ud i, at vi får beskrevet og vedtaget vores vision for skolevæsenet, siger Kristina Kristoffersen. En storstilet indsats for læringen En tredjedel af kommunens skoler er godt i gang med Skoleforvaltningens store indsats med læringssamtaler, der skal øge elevernes læring. Det handler om læring og trivsel. Om at øge elevernes læring og deres læringsprogression, konstaterer uddannelsesplanlægger Helle Larsen om målet med Skoleforvaltningens storstilede indsats med læringssamtaler, der byder på efteruddannelse af alle lærere, pædagoger og ledere på samtlige 56 skoler i kommunen. Indsatsen skal understøtte skolerne i implementeringen af folkeskolereformen og har dermed karakter af et læringsforløb, hvor båden bygges, mens der sejles. Der skal løbende læres og drages erfaringer med rammesætning af elevernes læring og læringsprogression igennem de to et halvt år, som indsatsen varer. Og slutmålet er, at der i alle led fra forvaltningsledelse til skoleledelse, lærere, pædagoger og elever er igangsat en fortløbende indsats med samtaler om læringsprocesser og målstyret undervisning. Indsatsen er bygget op om tre forløb, der er udviklet af Skoleforvaltningen i samarbejde med UCN og Aalborg Univer - sitet. Skoleledelserne deltager i dette skole år i to seminarer, der skal klæde dem på til at understøtte den forandring, der skal ske på skolerne. Lærere og pædagoger deltager i 20 timers undervisning over tre uddannelsesgange med fokus på henholdsvis målstyret undervisning, læringsstrategier og feedback-processer. Imellem undervisningsgangene gennemføres der to seancer med uddannelsen. microteaching og vejledning af lærer - Undersøgelser viser, at det er givende teamene. Næste skoleår venter yderligere at uddanne specialister, men det er ret 20 timers undervisning for lærere og unikt, at vi uddanner så mange læringsvejledere. Nogle skoler får helt op til fire lærings- pædagoger og yderligere to seminarer for lederne. vejledere, da der uddannes ud fra antallet af medarbejdere. Vi tror på, at læringsvejlederne kan udfylde en vigtig rolle ved at 104 læringsvejledere Herudover uddannes der 104 læringsvejledere, der gennemfører tre moduler i didaksen af en effektfuld undervisning, siger understøtte deres kolleger i tilrettelæggeltik, evaluering/evalueringskompetence og Helle Larsen. vejledning/vejledningsprocesser på diplom - Fortsætter side 4 Det er ret unikt, at vi uddanner så mange læringsvejledere, siger uddannelsesplanlægger Helle Larsen, der styrer den store læringsindsats. 3

4 Tine Olesen (tv), Dorthe Munk, Kim Malthe Skinbjerg, Dorthe Geisnæs og Gitte Scheuer er enige om, at det vil være meget givende for læringen på Vodskov Skole at arbejde systematisk med læringssamtaler. I øjeblikket er en tredjedel af skolerne aha-oplevelse for teamet, siger lærer lerne og den målstyrede undervisning vil ved at afslutte dette skoleårs uddannel- Dorthe Geisnæs, der godt kunne tænke sig, styrke differentieringen og inklusionsarbej- sesforløb. I november indleder en anden at teamet fremover et par gange om året det. Hun forventer også, at tilbagevendende tredjedel af skolerne deres forløb, og i arbejdede med microteaching og efterføl- læringssamtaler med eleverne og kravet om marts 2015 går de sidste skoler i gang med gende drøftede deres undervisning. forløbet. Et fælles erfaringsgrundlag Lærerigt med microteaching en støt stigende progression gennem skoleforløbet vil bevirke, at eleverne bliver mere aktive i forhold til egen læring. En del af lærerne på Vodskov har arbejdet Det bliver en spændende proces at få Vodskov Skole er blandt de skoler, der med målstyret undervisning i flere år. læringssamtalerne implementeret som en valgte at melde sig til første hold. Det har Nogle har også arbejdet med aktions- naturlig del af undervisningen. Jeg kan skabt travlhed blandt medarbejderne at læring. Hertil kommer, at skolen har været sagtens forestille mig, at jeg som lærings- blive trukket ud fra undervisning og forbe- LP-skole i fire år. Der er gode erfaringer at vejleder vil anvende microteaching i vej- redelse, men langt de fleste er positivt trække på, men lærer Dorthe Munk frem- ledningen af kollegerne. Det kan f.eks. stemt over for uddannelsesindsatsen. hæver, at det særlige ved læringssamtale- være særlige undervisningssituationer, Microteaching, hvor lærerne optager sig projektet er, at samtlige lærere, pædago- som de gerne vil have vejledning i, siger selv i en undervisningssituation, frem- ger og ledere får et fælles erfaringsgrund- Tine Olesen. hæves af mange som særligt spændende lag og en fælles forståelse. og lærerigt, selvom en del af lærerne som Læringssamtaler skal ikke foregå på et alle vejledere skal i spil udgangspunkt var lettere nervøse for at bestemt tidspunkt en gang om ugen De Da det har taget tid at få skolens lærere og blive interviewet om deres film og få feed- skal foregå i alle fag, når læreren sætter sig pædagoger til som noget naturligt at søge back på undervisningen. med en elev. Projektet hjælper os med at vejledning hos det efterhånden store Det gav tryghed, at der var en stram forfine samtalen med eleven. Vi skal tale korps af dansk-, matematik-, engelsk- og struktur, og at vi vidste, at det kun var om elevens læringsmål, hvor langt eleven inklusionsvejledere, har skolen i år beslut- vores team, der skulle se filmen og drøfte er nået, og hvad næste skridt frem mod tet, at alle lærere skal til samtale hos en den. I første omgang havde vi hver især fil- målet skal være. vejleder. met et oplæg til undervisning i en klasse. Vi skal også have progressionen med. Afdelingsleder Gitte Scheuer bebuder, Vi skulle formidle målet med undervisnin- Læringssamtalerne er med til at åbne blik- at der formentlig også vil blive tilrettelagt gen. Der er stor forskel på at tale om, hvad ket for differentiering. Man får øje for, at samtaler med de kommende læringsvejle- klassen skal lave, og hvad målet med der er forskellige måder at lære på, og at dere, så det bliver en integreret del af undervisningen er, og det gav en rigtig god alle ikke behøver at lære det samme, siger arbejdet med den målstyrede undervis- fælles erfaring at se hinandens film. Dorthe Munk. ning, at lærere og pædagoger trækker på Vi har også filmet os selv i en lærings- Inklusionsvejleder og kommende lærings- samtale med en elev. Det blev en virkelig vejleder Tine Olesen tror, at læringssamta- 4 alle vejledere og på kollegerne i kompetencecentret. Fortsætter side 5

5 Da vi var på ledelsesseminar, arbejdede vi bl.a. med en strategi for, hvordan vores læringssamtaler med lærere og pædagoger skal tilrettelægges. Vi vil have fokus på læringen ved alle MUS- og TUSsamtaler, og vi har committet os til, at vi skal mere ud i klasserne og følge lærings - situationerne. I øjeblikket drøfter vi, om vi skal gå ud i de afdelinger, som vi normalt er ansvarlige for, eller om vi skal finde en ny organisering for at styrke sammenhængskraften, siger Gitte Scheuer. Skal holde gryden i kog Gitte Scheuer og skoleleder Kim Malthe Skinbjerg har fået forespørgsler fra flere lærere, der ønsker at vide, hvordan de skal holde gryden i kog, fra uddannelsesforløbet slutter i november, til de skal i gang igen i næste skoleår. Vi har en forpligtelse til at understøtte processen med læringssamtalerne og få afklaret med afdelingerne, hvordan de griber arbejdet an. Vi skal hele tiden have fokus på at understøtte processen. Det betyder bl.a., at vi i ledelsen skal drøfte, hvad vi kan gøre, for at pædagoger og lærere tør vise den risikovillighed, der skal til for at tale med kollegerne om læring. Vi skal også have indtænkt de allerede planlagte LP-møder i det fortsatte arbejde med at rammesætte og udvikle elevernes læring og deres læringsprogression, siger skoleleder Kim Malthe Skinbjerg. Udskolingsråd som vigtig medspiller Gl. Hasseris Skole har opprioriteret elevindflydelsen med et udskolingsråd, der skal engageres aktivt i indsatsen for at skabe den bedst mulige skole. Vi vil vise eleverne, at vi tager deres demokratiske ret alvorligt. At det enkelte individ, den enkelte klasse og årgang har noget at skulle have sagt. Vi har 200 unge mennesker, som alle har noget på hjerte. Deres synsvinkler er vigtige for læringen og trivslen. Jo mere vi får skabt en skole, der afspejler både elevers, forældres og medarbejderes synspunkter, jo bedre en skole kan vi få, siger viceskoleleder Katja Kjær Rask, Gl. Hasseris Skole. Gl. Hasseris Skole har som mange andre skoler oplevet, at eleverne på mellemtrinnet er fint engagerede i elevrådet, mens det kniber gevaldigt med interessen blandt eleverne i udskolingen. Som nyansat på skolen besluttede Katja Kjær Rask derfor sammen med elevrådets kontaktlærer, Kristina Greve Nielsen, at der fra dette skoleår skulle andre boller på suppen. Elevrådet skulle afdelingsopdeles i et elevråd for mellemtrinnet og et udskolingsråd, og der skulle slås på tromme for mulighederne for medindflydelse ved deltagelse i elevrådet. Vi mener, det er vigtigt, at medlemmerne af et elevråd har nogenlunde samme forudsætninger. Det har vi opnået ved at have to elevråd. Samtidig har vi ændret sammensætningen, så lærerne vælger den ene af de to repræsentanter fra hver klasse. Vi vil have et udskolingsråd, hvor der Katja Kjær Rask: Vi har 200 unge mennesker, som alle har noget på hjerte. Næstformand Anne-Sofie Eberhardt Bang har allerede fået sager igennem i skolebestyrelsen. Kasper Rosenlund Andersen finder det spændende at være formand for udskolingsrådet. 5

6 Udskolingsrådet lærte om kommunikation, kropssprog og taleteknik, da skolen havde booket Carl Wengel Grauballe fra Danske Skoleelever til at holde et kursus. ikke kun er pæne, stille piger og drenge. Vi vil også gerne have de lidt skæve typer med. Dem, der har nogle stærke meninger og nogle gange går helt til grænsen. Det giver en helt anden dynamik, siger Katja Kjær Rask. Inden valget til udskolingsrådet blev alle forældre informeret om nyskabelsen og ønsket om at skabe et seriøst demokratisk organ for eleverne. Tilbagemeldingerne fra forældre var meget positive, og der var mange elever, der ønskede at blive valgt ind. nogle gange må gå videre med en beslutning, selvom man ikke er enig i den, siger udskolingsrådets formand, Kasper Rosen - lund Andersen fra 8.b. Udskolingsrådet har også haft nogle lærerige timer sammen med Carl Wengel Grauballe fra Danske Skoleelever. Carl Wengel Grauballe gæstede udskolingsrådet i oktober med et kursus i kommunikation, kropssprog og taleteknik, der gav eleverne mange gode input til det fremtidige arbejde. Formand og næstformand har desuden deltaget i to visionsseminarer i forbindelse med skolernes visionsproces. Tre udvalg Udskolingsrådet er organiseret med tre underudvalg. Der er et krea-udvalg, der p.t. arbejder på at få fysikgangen frisket op med hyggekroge. Der er et kommunika - tionsudvalg, der står for elevrådets hjemmeside, for opslag og al øvrige informa - tion, der skal tydeliggøre, hvad elevrådet arbejder med. Og endelig er der et økono- På besøg hos borgmesteren Efter valget har entusiasmen i udskolingsrådet været stor, og den er ikke blevet mindre af, at de 20 medlemmer i september var på besøg hos borgmester Thomas Kastrup-Larsen. Katja Kjær Rask skrev til borgmesteren, der var med på at afse tid til at fortælle eleverne om demokratiets spilleregler og byrådets opgaver. Vi hørte om byrådets arbejde, om budgetter, letbanen og meget mere. Vi fik også lov til at komme ind i byrådsalen og sidde på byrådsmedlemmernes pladser. Det var rigtigt spændende at høre borg - mesteren fortælle, hvordan det er at være repræsentant for demokratiet. At man Kontaktlærer Kristina Greve Nielsen sætter et par ideer på udskolingsrådets tavle, der anskueliggør, hvad der arbejdes og kan arbejdes med i udskolingsrådet. 6

7 Kasper Rosenlund Andersen fik taget en selfie, da udskolingsrådet gæstede byens borgmester. Kasper prøvede også at tage ordet i byrådssalen. miudvalg, der holder styr på pengene. Økonomiudvalgets store mål er at få søgt midler hjem og tjene penge på at arrangere events i udskolingen, så der kan etableres et udendørs fitnessareal med en stor overdækning med et sejl. Selvom udskolingsrådet kun har eksisteret godt to måneder, kan det allerede notere sig flere sejre. Der er bl.a. gennemført en undersøgelse af udvalget i skoleboden. Undersøgelsen viste, at eleverne gerne vil kunne bestille sandwich over nettet. Næstformand Anne-Sofie Eberhardt Bang fremlagde undersøgelsen i skolebestyrelsen, som besluttede at efterkomme elevernes ønske. Vi plejer at kunne købe pizza og pølsehorn i skoleboden, og vi har også en salatbar. Vi beholder salatbaren, men nu får vi så også mulighed for at købe sandwich, siger Anne-Sofie Eberhardt Bang, der godt ved, at de fleste voksne i skolebestyrelsen faktisk ikke var vilde med ideen om køb over nettet. En anden vellykket indsats var planlægning og afvikling af en flashmob som led i skolernes visionsproces. Med start i ud - skolingsafdelingen dansede elevrådet boogie-woogie i en lang slange gennem skolens gange. Eleverne blev samlet op rundt i klasserne, indtil alle nåede ud på sportspladsen, hvor elevrådsformændene fortalte om visionsarbejdet. Kommunikerer via facebook Udskolingsrådet har som udgangspunkt møde en gang om måneden, men de har oprettet en facebookgruppe, hvor de løbende kan kommunikere, komme med ideer og aftale at lave hurtige undersøgelser i deres klasser. Lige nu arbejdes der f.eks. på at få opdelt toiletterne i drenge- og pigetoiletter, da mange elever har givet udtrykt for, at det vil være rigtigt godt. Vi voksne har ikke tænkt på, at det kunne være en god ide at opdele toiletterne. Det er en lille ting, der kan gøre en stor forskel for de ældste elever. Eleverne kan pege på mange ting, der er med til at gøre skolen til et bedre sted at være. Samtidig lærer de, at de har indflydelse, og at deres stemme er væsentlig, siger Katja Kjær Rask. SådaN GØR VI: Udsendes elektronisk til lærere, pædagoger, skoleledelser og øvrige pædagogiske medarbejdere ved Aalborg Kommunale Skolevæsen Redaktion: Chefkonsulent Bent Bengtson (ansv.), Skoleforvaltningen Journalist Tinka Brøndum Foto: Marianne Andersen m.fl. Layout: Grafiker Lise Særker Forslag mailes til Næste blad udkommer november 2014 Skoleforvaltningen i aalborg Kommune Godthåbsgade Nørresundby Tlf

SåDaN GØR VI. Det fælles og det unikke. Maj 2014. Inspirationshæfte. Tema: En længere og varieret skoledag

SåDaN GØR VI. Det fælles og det unikke. Maj 2014. Inspirationshæfte. Tema: En længere og varieret skoledag Inspirationshæfte SåDaN GØR VI Maj 2014 Tema: En længere og varieret skoledag Det fælles og det unikke Direktør i Skoleforvaltningen Martin Østergaard Christensen glæder sig til at følge skolernes arbejde

Læs mere

SÅDAN GØR VI. En tidlig indsats for indadvendte elever. Februar 2010 T E M A : S T I L L E B Ø R N O G U N G E. Arbejde med selvværdet Side 1-2

SÅDAN GØR VI. En tidlig indsats for indadvendte elever. Februar 2010 T E M A : S T I L L E B Ø R N O G U N G E. Arbejde med selvværdet Side 1-2 SÅDAN GØR VI Februar 2010 T E M A : S T I L L E B Ø R N O G U N G E Arbejde med selvværdet Side 1-2 Trivselsprojekt for ensomme elever på Filstedvejens Skole Side 3-4 It opprioriteres i alle fag Side 4

Læs mere

SÅDAN GØR VI. Linjer i udskolingen øger motivationen. April 2012. Tema: Ungeindsatsen. Nyt 10. Klassecenter med målrettede undervisningsforløb Side 3

SÅDAN GØR VI. Linjer i udskolingen øger motivationen. April 2012. Tema: Ungeindsatsen. Nyt 10. Klassecenter med målrettede undervisningsforløb Side 3 SÅDAN GØR VI April 2012 Tema: Ungeindsatsen Nyt 10. Klassecenter med målrettede undervisningsforløb Side 3 Efterværn til Kivaens sårbare elever Side 5 UngeCoach giver nyt syn på skolegangen Side 6 Styrket

Læs mere

SÅDAN. Indsatsen for de tosprogede GØR VI. 5. Årgang. Nr. 1 September 2009

SÅDAN. Indsatsen for de tosprogede GØR VI. 5. Årgang. Nr. 1 September 2009 SÅDAN N Y H E D S M A G A S I N F O R A A L B O R G K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N GØR VI 5. Årgang. Nr. 1 September 2009 Indsatsen for de tosprogede Der er mange faglige og kulturelle udfordringer

Læs mere

Ny strategiplan skal danne udgangspunkt for skolernes arbejde med hand- Fælles Mål 2009 og specielt i Faghæfte 48 er kravene

Ny strategiplan skal danne udgangspunkt for skolernes arbejde med hand- Fælles Mål 2009 og specielt i Faghæfte 48 er kravene SÅDAN GØR VI Februar 2012 Tema: Pædagogisk it Nomadisk læring med Google Apps Side 3 En strategi for it-indsatsen Temadag om ledelsesopgaven Side 5 Computere i stedet for bøger Side 6 Sådan gør vi Udsendes

Læs mere

centrale og det lokale råderum? Dette spørgsmål en tredje version af Fælles Skolebeskrivelse kommende år.

centrale og det lokale råderum? Dette spørgsmål en tredje version af Fælles Skolebeskrivelse kommende år. SÅDAN GØR VI August 2010 L E D E R : A F S K O L E C H E F L O N E V E S T E R G A A R D Centrale temaer i skoleåret 2010/2011 Side 1-2 Skolestarten i tal Side 2 MUS-samtaler med afsæt i ledernes observationer

Læs mere

SådAn GØR VI. Ugeskemaer er sagen. November 2014

SådAn GØR VI. Ugeskemaer er sagen. November 2014 SådAn GØR VI November 2014 Ugeskemaer er sagen Ugeskemaer på 3. årgang på Gistrup Skole styrker elevernes motivation og lærerteamets mulighed for at inkludere og differentiere. Der er elever i snart sagt

Læs mere

Synlig læring. Synlig læring APRIL 2015, NR 1 SYNLIG LÆRING

Synlig læring. Synlig læring APRIL 2015, NR 1 SYNLIG LÆRING Skriv for at indsætte tekst Synlig læring Synlig læring APRIL 2015, NR 1 SYNLIG LÆRING Indholdsfortegnelse Vores fælles uddannelse i synlig læring - formål og værdier s.2 Projektets organisering og samarbejdspartnere

Læs mere

Reboot i. Jammerbugt. Skolereform Kombineret Ungdomsuddannelse Profil af ung bestyrelsesformand i Randers. Heltidsundervisning NOVEMBER 2014

Reboot i. Jammerbugt. Skolereform Kombineret Ungdomsuddannelse Profil af ung bestyrelsesformand i Randers. Heltidsundervisning NOVEMBER 2014 [ Reboot i ] Jammerbugt # Skolereform Kombineret Ungdomsuddannelse Profil af ung bestyrelsesformand i Randers NOVEMBER 2014 Heltidsundervisning Reformens dynamo Holstebro Ungdomsskole har fået en koordinerende

Læs mere

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Af Bent B. Andresen 1 Resumé Denne artikel omhandler følgeforskning blandt medarbejdere i pædagogiske dagtilbud om deres erfaringer med systematisk,

Læs mere

Gistrup Skoles medvirken i månedlige indslag i TV2 Nyhederne stimulerer processen med at nytænke undervisningens

Gistrup Skoles medvirken i månedlige indslag i TV2 Nyhederne stimulerer processen med at nytænke undervisningens SÅDAN GØR VI December 2013 Tema: Arbejdet med skolereformen Kongerslev Skole er stadig i det søgende felt Side 4 Aalborg Kommune følger de vejledende timetal Side 6 God fremdrift hos tv-skolen Gistrup

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

187 20 SIDE 32 SIDE 36 SKOLEPRAKTIK EFTERUDDANNELSE EVALUERINGSMETODER

187 20 SIDE 32 SIDE 36 SKOLEPRAKTIK EFTERUDDANNELSE EVALUERINGSMETODER Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 187 Offentligt SIDE 20 SKOLEPRAKTIK Mere end et venteværelse SIDE 32 EFTERUDDANNELSE Lederuddannelserne er en stor succes SIDE 36 EVALUERINGSMETODER

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Årsberetning 2008. Gør det selv-viden 28 til folkeskolen. 56 Alle vil vide hvad der virker. 8 Når viden får ben at gå på

Årsberetning 2008. Gør det selv-viden 28 til folkeskolen. 56 Alle vil vide hvad der virker. 8 Når viden får ben at gå på TEmA Gør det selv-viden 28 til folkeskolen Årsberetning 2008 Tema 56 Alle vil vide hvad der virker Tema 8 Når viden får ben at gå på Tema 34 Gymnasiereformen giver fagligheden et nyt ansigt Årsberetning

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Læsevejledning. Baggrund

Læsevejledning. Baggrund Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 5 Skolebestyrelsens årsberetning... 6 Effektmål... 8 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 8 Elevtrivsel i skolen... 9 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Skoleplan for Mou Skole

Skoleplan for Mou Skole Skoleplan for Mou Skole Værdiregelsæt Læringsgrundlag Eleverne skal opleve fællesskab i klasserne og i hold på tværs af årgangene, så den enkelte elev får udfordringer, der matcher kompetencerne. Derved

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

dansk? Og hvordan kan læse- og skrivepædagogikken udvikles, så den i højere grad tilgodeser

dansk? Og hvordan kan læse- og skrivepædagogikken udvikles, så den i højere grad tilgodeser SÅDAN GØR VI Juni 2013 Tema: Projekt Tegn på sprog Skarnsknægten Emil er en laban Side 3 Forskellighed er en rigdom Side 5 Må vi også prøve på indonesisk? Side 7 Sådan gør vi Udsendes elektronisk til lærere,

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Se side 10-11: SkoleRåd 12 10>12. En debatavis om folkeskolens vigtigste udfordringer EN GOD LEDER

Se side 10-11: SkoleRåd 12 10>12. En debatavis om folkeskolens vigtigste udfordringer EN GOD LEDER Præstationer Sådan kommer karaktererne i top Se side 4-5: Pædagogisk ledelse Skoleledere skal involvere sig i undervisningen Se side 10-11: Indflydelse Lærerne hjælper med at spare Se side 14-15: August

Læs mere