Slutevaluering. Frederikssund Kommune Livskvalitet og sundhed. vejen til en bedre ældrepleje. Rekvirent. Rådgiver. Frederikssund Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slutevaluering. Frederikssund Kommune Livskvalitet og sundhed. vejen til en bedre ældrepleje. Rekvirent. Rådgiver. Frederikssund Kommune"

Transkript

1 Slutevaluering Rekvirent Frederikssund Kommune Jette Scheel Rådgiver Orbicon Arbejdsmiljø Øst ApS Ringstedvej Roskilde Telefon / / Projektleder Dennis Ohlsen & Dagny Ørts Udgivet december 2009 Frederikssund Kommune Livskvalitet og sundhed 1/19

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Rapportens opbygning Baseline og datamatriale Interviewguide Spørgeskema Bias Sammenfatning Data Hvad er god trivsel for medarbejderne? På en skala fra 1-10, hvor mener I så medarbejdernes trivsel ligger Hvor mener I den burde ligge hvad skal der til Hvad er god trivsel for de ældre På en skala fra 1-10, hvor synes I at de ældres trivsel er Hvor mener I den burde ligge hvad skal der til Kan der skabes synergieffekt mellem ældres og medarbejderes trivsel Spørgeskema Inde: Ude: Områdelederne: Bias Projektets fortløbende og øvrige indsatser Open Space Vurdering Områdelederne Vurdering Ambassadørerne Vurdering Styregruppen & projektledelse Vurdering De frivillige ældre Vurdering Afledte og parallelle tiltag Samlet vurdering Fastholdelse, implementering & videreudvikling /19

3 1 Indledning Dette er den del af evalueringen der omhandler de overordnede mål for det samlede projekt. Som supplement til denne rapport er der udarbejdet evalueringsrapporter for de pilotprojekter der er udviklet i forløbet. Disse rapporter dokumenterer den del af resultaterne og begrundelserne, som her alene vil blive fremsat uden yderligere dokumentation. For yderligere dokumentation henvises i øvrigt til Rapport over fokusgruppeinterview oktober 2007, Idekatalog december 2007, samt Del-evaluering januar Rapportens opbygning Rapporten tager sit afsæt i følgende: Fokusgruppeinterview som er foretaget i 2007 og igen i 2009 med den samme gruppering og med de samme temaer. Dette indgår som en del af den kvalitative evaluering. Spørgeskemaer til de medvirkende i fokusgruppeinterviewene såvel 2007 og 2009, indgår som den kvantitative del af evalueringen. Øvrige og fortløbende indsatser i øvrigt beskrives kort og vurderes efterfølgende. Andre indsatser, der er sket parallelt med projektet beskrives og deres indflydelse på projektet, vurderes. Der foretages en vurdering af bias for det foreliggende materiale. Der gives en samlet vurdering afslutningsvis. 3/19

4 2 Baseline og datamatriale Der blev september 2007 som afsæt til projektet, foretaget fokusgruppeinterview af følgende grupper: Solgården / inde Østergården/ ude De tre Ege / ude Nordhøj / inde Nordhøj / beboer- pårørende råd Ældrerådet Områdelederne De tre Ege / Brugere, frivillige og ansatte i Aktivitetscenter Der er december 2009 foretaget fokusgruppeinterview med samme fordeling. Dog er der ikke foretaget interview i Aktivitetscenter, da dette ikke har været omfattet af projektet og alene var med ved første interview for at få så bred en indsigt som muligt i de ældres ønsker og ideer. Beboer-pårørende rådet er heller ikke blevet reinterviewet, da udbyttet ved første interview ikke var brugbart i forhold til baseline. De reinterviewede grupper har dermed været: Solgården / ude Østergården / ude De tre Ege /inde Nordhøj / inde Områdelederne Ældrerådet Der har i udvælgelse af grupperne været vægtet: Medarbejdere repræsentation herunder geografisk repræsentation fra de 4 gamle kommuner, udekørende grupper og inde grupper Ledelsesmæssig repræsentation i form af områdelederne Ældrerådet Grupperne er blevet udvalgt og indkaldt af projektlederen. Rækkefølgen for interviewene har været styret af praktiske forhold. Alle planlagte interview er blevet afholdt. Medarbejdergrupperne og ledergruppen er foruden interviewene bedt om at udfylde et kort spørgeskema. Orbicon har deltaget med to konsulenter, hvor den ene har gennemført interviewene og den anden har taget notater undervejs. Interviewene har taget afsæt i en interviewguide og har været af semistruktureret karakter. 2.1 Interviewguide Interviewguiden har indeholdt følgende punkter: Hvad er god trivsel for medarbejderne Hvad er god trivsel for de ældre Hvordan er trivslen nu(1-10) Hvor ønskes den(1-10) 4/19

5 Hvad skal der til Er der synergieffekt mellem ældres og medarbejdernes trivsel Konkrete ønsker til projektet (2007) Vil I anbefale ældreplejen i Frederikssund til andre og med hvilken begrundelse.(2007) 2.2 Spørgeskema Spørgeskemaet indeholder 4 spørgsmål besvares ud fra en skala der spænder fra i høj grad til gradueret i 5 niveauer. Spørgsmålene er følgende: Oplever du anerkendelse? Oplever du at have indflydelse? Oplever du glæde i dagligdagen? Oplever du samhørighed? 2.3 Bias Interview i 2007 kom i stand meget hurtigt, hvilket betød at ikke alle var informeret om formålet med interviewene. Alle interviews blev derfor indledt med en præsentation af konsulenterne samt en introduktion til projektet samt formålet med interviewet. Det er dog vores skøn at samtlige interviews på trods af dette har været et oprigtig udtryk for de interviewedes ønsker og tanker. Ved slutinterviewet i 2009 blev der indkaldt i bedre tid og en del var gengangere fra første interview. Spørgeguidenfra 2007 har været en rettesnor igennem samtlige interview, dog har interviewene med pårørende, beboere og ældre tilbage i 2007, haft karakter af en bredere interviewtilgang, da disse gruppers egne oplevelser og tilgange til temaet ikke har været tilstrækkeligt indeholdt i de opstillede spørgsmål i guiden. Samtlige interview er transskriberet under interviewene. Opgørelsen vil dog stadig være underlagt vores oplevelse og forståelse af det sagte. Vi har ligeledes foretaget et valg og en prioritering af datamaterialet således, at vores valg kan have indflydelse på det samlede billede. 2.4 Sammenfatning Der har været et stort engagement og deltagelse i fokusgruppeinterviewene både i 2007 og i Alle grupper har været meget optaget af at drøfte temaet og er kommet med positive tilkendegivelser overfor temaets relevans. Vores indtryk er at der er kommet gode argumenter og blevet givet ærlige svar i forbindelse med drøftelserne. Der var i 2007 en naturlig skepsis i forhold til, om dette projekt vil kunne afstedkomme nogle ændringer. Efter denne evaluering kan konstateres at denne skepsis ikke var nødvendig. 5/19

6 3 Data I 2007 blev der spurgt om, hvad der var god trivsel for medarbejderne. Følgende svar blev givet, som så har dannet baggrund for de konkrete indsatser der har været i projektet. 3.1 Hvad er god trivsel for medarbejderne? Inde At have tilstrækkelig tid til at give oplevelsen af at have udført et godt stykke arbejde og at have haft tilstrækkelig tid til at lytte færdig. Det direkte arbejde hos beboerne giver trivsel, hvorfor andre tidskrævende opgaver af administrativ karakter kan opleves belastende. At opnå anerkendelse fra pårørende gennem et godt stykke arbejde. At have gode kolleger hvor man har mulighed for at søge hjælp og støtte og hvor man har øje for hinanden. Andre faktorer af betydning kan være løn, kursustilbud og personalepleje. Ude Gode kolleger hvor der opnås fortrolighed og hvor der drages omsorg for hinanden. At have et socialt fællesskab med kolleger. Lydhøre ledere, herunder opmærksomhed i forhold til fravær. Stabilitet og genkendelig i hverdagen, samt geografisk nærhed hvilket samlet giver tryghed. Stabile kolleger med fælles arbejdsmoral. Øget debat om arbejdsmoral, normer og etik. At være tilfreds og stolt af sin arbejdsindsats At have den fornødne tid til at udføre et tilfredsstillende stykke arbejde der sikrer borgerens trivsel. Respekt omkring fridage. Mere variation i arbejdsopgaverne, ex. internetindkøb fjerner luft og variation i opgaverne. Områdeledere God trivsel for medarbejderne er at de når det de skal faglig stolthed hvor de kan udføre deres arbejde tilfredsstillende. Godt socialt sammenhold og at de drager omsorg for hinanden Faglige udfordringer. Tryghed i arbejdet, hvor blandt andet gruppen af borgere er kendt. Anerkendelse og tydelighed fra ledelsen. Andre faktorer af betydning kan være løn, arbejdets tilrettelæggelse og antallet af weekendvagter. God trivsel for områdelederne er at have medindflydelse og selvbestemmelse. Det, der aktuelt taler imod trivslen, er at organisationen er blevet meget stor og topstyret. Der er en oplevelse af at uddelegering foregår ikke i tilstrækkelig grad. Det kan være vanskeligt at få overblik over, hvor ansvaret for de enkelte opgaver ligger, herunder at modtage tilbagemeldinger på spørgsmål. Forretningsgange og sagsbehandlinger er blevet for lange. Ældreråd 6/19

7 God trivsel for medarbejderne opnås ved at de modtager anerkendelse for deres arbejde og at de oplever at ansvar er uddelegeret til dem. Medarbejderne skal opleve frihed og medbestemmelse. At medarbejderne får mulighed for at udvikle og dygtiggøre sig via uddannelse og kurser. Tilstrækkelig tid til at yde den service de gerne vil. Arbejdet skal baseres på tid og nærvær og dermed kvalitet i pleje og omsorg, hvorimod kontroldelen bør reduceres til et absolut minimum. God introduktion til nyansatte og afløsere med henblik på at skabe tryghed for dem samt at give dem mulighed for at yde et godt og kvalitativt arbejde. Gode fysiske rammer. Beboere & pårørende råd Tilstrækkelig tid til at yde den nødvendige service. Godt samarbejde imellem kolleger, herunder afstemning af arbejdsmoral. God introduktion til nyansatte og afløsere med henblik på at skabe tryghed for dem samt at give dem mulighed for at yde et godt og kvalitativt arbejde. Brugere af aktivitetscenter Tilstrækkelig tid til nærvær og til at yde den nødvendige service. 3.2 På en skala fra 1-10, hvor mener I så medarbejdernes trivsel ligger Inde Inde ½ Begrundelser: Vi trives fint 7 fordi vi er for få om aftenen Tidligere turbulens med vikarer er stoppet 1½ times overlap mellem dag og aften giver ro i forhold til borgere, vi lærer hinanden at kende og det giver mulighed for faglige drøftelser Vi lytter til hinanden og kan godt være uenige, men bevarer dialogen Der er kommet større faglighed Vi står for noget Det er hårdt fysisk Vi passer på hinanden Vi kan håndtere udfordringer Ude Ude Begrundelser: Glad for mit arbejde, glad når jeg står op om morgenen Samarbejde og samvær med kolleger 3.3 Hvor mener I den burde ligge hvad skal der til Inde /19

8 8 9 Arbejdsglæden tilbage. Mindre fravær herunder at åbne mulighed for delvis sygemelding. Individuelle ønsker og behov som grundlag for udarbejdelse af en fleksibel vagtplan inklusiv weekendvagter Tydeligere ledelse Mere stabilitet i medarbejdergruppen, mindske personale flowet Give faget status. Inde 2009 En lille smule højere er ønskelig Nye fleksible arbejdsplaner, som er på vej, vil give mulighed for øget trivsel Bedre personaledækning mellem At kunne sætte sig sammen et par gange om året og få talt tingene igennem, få supervision og et frirum, ledet af en ekstern med kendskab til arbejdsstedet. Det er en forudsætning for at bevare trivslen så høj som den er nu. Samtaler, der giver mulighed for at tage hånd om sig selv, er en god gevinst for både privatliv og arbejde Ude Normeringen opleves god hvis vi bare var dem vi skulle være. Handling og opbakning fra ledelsen de skal kunne lytte. Bedre løn Individuelle weekendvagtplaner Belønning for at tage ekstra vagter Vejtiden ændres fra 5 til 15 min / buffer til det uforudsete Faglige kurser forflytningsteknik mv. Socialt rum hvor der kan drages omsorg for hinanden. Ude 2009 Niveauet er godt Vi har det præcist som de ældre, vores trivsel hænger sammen At vi kan gøre det bedste for borgerne At man fortsat kan se sig selv i øjnene Trivsel for mig vil være at gå en tur med en borger 3.4 Hvad er god trivsel for de ældre Inde At personalet har tid til de ældre og til individuel omsorg til nærvær, den fornødne pleje, snak, tid at lytte, til småting der opstår ad hoc, tid til at tilbyde passende aktiviteter. God omgangstone og at blive mødt med respekt. At de oplever stabilitet i plejen det vil sige genkendelige, kvalificerede og engagerede hjælpere. At bygge sansehave giver god mening, men ikke at kunne benytte den pga. manglende ressourcer giver frustration i stedet for trivsel og livskvalitet. Inde At få sine behov opfyldt Ikke bare fysisk pleje, men også den psykiske pleje 8/19

9 Demente, kan ingenting, udelukkende vores initiativer medfører at de er dybt afhængige af hvordan vi forvalter den opgave, hvordan vi har det, meget overladt til hvad vi kan, hvad vi vil, vores humør!! Kræver stor indsats fra os. Så tæt på det liv de havde derhjemme fastholde levo/bo tanken Fokus på det de kan i stedet for det de ikke kan Dialog så fru Jensen får det HUN har brug for At vi som ansatte kan aflæse behov, inkl. forbehold for handicap, skal kunne kompensere for handicap God trivsel på afd. blandt personale, ellers trives de ældre helle ikke helhed!! Gruppen skal fungere for at kunne give den pleje. Vilkår skal være til stede Blive hørt og taget alvorlig som borger Tillid mellem personale og borger, fleksibilitet også fra borgeren Ordentlig kommunikation mellem personale og borger, bliver hørt og set Ude At de ældre er trygge i form af oplevelse af ro og stabilitet omkring dem. Medarbejderne har den fornødne tid hos de ældre og det er nogenlunde de samme der kommer. Et godt samarbejde, sammenhold og glæde blandt medarbejder. God tilrettelæggelse af arbejdet. Tid til omsorg der skal visiteres tid direkte til omsorg. Hjælpemidler rekvireres hurtigt. Ude Omsorg at de oplever at man har noget empati for dem, har tid til dem at de kan mærke at man ikke er på vej ud af døren hele tiden, at man kan mærke dem med hjertet Tryghed nærvær, at man har nogle mennesker omkring sig som man holder af og kan stole på Lidt mere tid det hele skal gå så stærkt, lidt mere tid til at få snakket, omsorgen i det er væk. Vi har nogle besøg på 5 min. Mange af dem har jo ikke andre det er ikke i orden at måtte gå fra et menneske fx med KOL der sidder og hiver efter vejret Forudsætning for trivsel er at vi ikke er stressede. Områdeledere Tryghed i form af netværk. Kontinuitet og stabilitet omkring de ældre. At blive mødt med respekt og bevare muligheden for selvbestemmelse. Områdeledere 2009 Det er individuelt for den ældre At de selv har lov til at vælge fx hvornår de står op om morgenen, spiser, ser TV, aktivitet At de møder nogle medarbejdere, der kan li, det de laver og vil hjælpe dem med det, de ikke selv kan At medarbejderne har tid til borgerne har tid og overskud til den opgave, de skal udføre 9/19

10 At selvom medarbejderen har travlt at det ikke er det, der kommunikeres ud til borgerne, at borgerne får en god oplevelse under alle omstændigheder. At vide at det er den faste medarbejder, der kommer og hjælper Ældrerådet Noget at det vigtigste er at personalet har det godt At medarbejderne har den fornødne tid. Ældrerådet 2009 de trives ligeså godt som før sammenlægningen 98 % af klager går på tiden, der er sat ned på rengøring oplever stadig tilbageholdenhed i forhold til at klage, vil blive set skævt til hvis man klager, vi prøver at være de lidt pæne, er jo også afhængig af at få hjælp, afhængigheden er med til at dæmpe dialogen 3.5 På en skala fra 1-10, hvor synes I at de ældres trivsel er Inde Inde Ude (sommerperioden væsentlig lavere) Ude Hvor mener I den burde ligge hvad skal der til Inde Bedre normering, som før den Mulighed for stimulering, oplevelser, flere aktiviteter. At den ældres liv ikke deles i dag- og aftenvagt, men individuelt efter ønsker. Den faglige standard højnes og der rekrutteres kvalificeret personale. Inde Mere fast personale i weekender Ikke så mange vikarer Ude Betinget af bedre forhold for medarbejderne Organisering af arbejdet Bedre normering eller hvis bare alle var her. Faste afløsere frem for vikarbureauer Ikke flere ekstraopgaver Ude 2009 De er rigtig godt tilfredse nu lidt mere tid til at snakke og en kop kaffe fast personale er vigtigt 10/19

11 3.7 Kan der skabes synergieffekt mellem ældres og medarbejderes trivsel. Inde Manglende tid hos medarbejderne kan medføre at de ældre bliver triste, urolige, bange og syge, hvilket igen har negative konsekvenser for medarbejderne. Det opleves at ældre anvender nødkald i forbindelse med banaliteter, hvor det egentlige behov er kontakt. Dette opleves som en betydelig stressfaktor for medarbejderne. Inde 2009 hvis de ældre trives, bliver arbejdsopgaverne lettere og harmonisk det er trivsel, vi er her for det er en glæde at borgerne trives det går op i en højere enhed det er det hele værd brok fra borgere er ikke særlig godt for vores psykiske arbejdsmiljø ældres trivsel er vores barometer for om vores arbejde fungere trivsel blandt borgere giver overskud til at yde mere ikke helt lyserødt, gode udfordringer, gode dialoger hvad handler det om, er det magt eller hvad? inddrager nogle andre mennesker, nye indgangsvinkler til vores arbejde, skal udmunde i det bedste for borgeren, vinderen skal altid være borgeren Ude Det kan være en god investering at have tid til at indlede og afslutte et besøg med en kvalitativ kontakt med borgeren, således at borgeren oplever at det er borgeren, der er den vigtigste og ikke enten den konkrete opgave eller den afmålte tid. Alternativt kan det opleves som borgeren ender op med at finde på ekstra opgaver for at holde på medarbejderen og dermed kontakten. Dette ender i yderste konsekvens med at medarbejderen afviser borgerens ønsker hvilket betyder at hverken borgerens eller medarbejderens trivsel tilgodeses. Ude 2009 det føles godt at kunne levere en service, der får de ældre til at trives 11/19

12 4 Spørgeskema Der er en klar tendens til at der har været en bevægelse mod i høj grad på nær oplevelsen af indflydelse for udegrupperne, hvor der samlet set i 1. og 2. prioritet har været et svagt fald = fed 2007 = kursiv 4.1 Inde: Oplever du anerkendelse 50 16/46 34/46 8 Oplever du at have indflydelse 50 50/ Oplever du glæde i dagligdagen 50 34/46 16/23 31 Oplever du samhørighed 50/15 34/31 16/ Ude: Oplever du anerkendelse 70/31 20/ /15 Oplever du at have indflydelse 40/23 20/53 10/8 20/8 10/8 Oplever du glæde i dagligdagen 70/31 30/46 23 Oplever du samhørighed 50/31 40/ Områdelederne: Oplever du anerkendelse 67 33/100 Oplever du at have indflydelse 50 50/67 33 Oplever du glæde i dagligdagen 67 33/100 Oplever du samhørighed 50/11 50/ /19

13 4.4 Bias Det er alene de personer, der har været til fokusgruppeinterviewene, der har udfyldt spørgeskemaerne. Det betyder at det er en forholdsvis lille del af den samlede medarbejderskare, dog er et sammenligneligt udsnit og de samme vilkår der gør sig gældende i såvel 2007 og /19

14 5 Projektets fortløbende og øvrige indsatser 5.1 Open Space Der blev som en del af starten på projektet indhentet ideer, ønsker og overvejelser ind fra lidt over 100 medarbejdere. Dette forløb gennem to arrangementer efter modellen i Open Space. Ud over at dette har afstedkommet et konkret Idekatalog og dannet afsæt for pilotprojekterne Arbejdsmoral og Udviklingsværktøjer sundhed og trivsels samtaler, så var det også et af de første møder mellem medarbejdere fra de tidligere kommuner, som derved fik mulighed for at drøfte ældrepleje på tværs Vurdering Det var en meget anvendelig metode til at samle mange informationer ind på forholdsvis kort tid. Det synliggjorde også at det var med afsæt i medarbejdernes egne ønsker de udvalgte pilotprojekter kom. Det kan desuden være en god måde at tage temperaturen på tværs af organisationen, hvis der fremover skønnes dette behov. 5.2 Områdelederne Der har i projektet været indlagt kompetenceudvikling for områdelederne. Denne indsats havde sin tyngde i Ud over at være fagligt funderet havde kompetenceindsatsen samtidig det sigte at få etableret områdelederne som en samlet gruppe i forhold til den nye kommunale struktur. Kompetenceudviklingen foregik på temadage og på internat, hvor områdelederne var alene samt på temadage sammen med ambassadørerne Vurdering Indsatsen for områdelederne har haft en yderst gavnlig effekt i forhold til at opleve og fremstå som en ledelsesgruppe. Der har indbygget i forløbet været arbejdet meget med den personlige ledelse samt den organisatoriske ramme og forståelse for udøvelse af ledelse. Der har været mange andre udfordringer undervejs, der har haft indflydelse på forløbet, men dette på trods må det konstateres at områdeledergruppen i dag har en fælles forståelse og afsæt i forhold til såvel dette projekt, som til kommunens linje indenfor ældreservice i øvrigt. Det havde været ønskeligt med mere sammenhæng / flere fællesdage mellem ambassadører og områdeledere, selvom dette i høj grad blev imødekommet ved de justeringer der var muligt indenfor projektets rammer. 5.3 Ambassadørerne Der blev fra projektets start udpeget, hvad der svarede til 2 ambassadører pr områdeleder, svarende til i alt 32 personer. Denne gruppe er blevet tilbudt et udviklingsforløb i form af kursus, der har vægtet kommunikation, social kapital, samarbejde og relation, position i organisationen samt udvikling af organisation og medarbejdere. Forløbet er foregået på temadage og internater, samt fælles temadage med områdelederne Vurdering Ambassadørerne har haft en væsentlig rolle i at få sat samarbejde, trivsel og sundhed på dagsordenen - som. 14/19

15 Der har været en naturlig udskiftning undervejs i ambassadørkorpset, men det har været uproblematisk at rekrutterer nye medlemmer. Vigtigheden af at være en gruppe af ambassadører i alle områder er pointeret af hensyn til sparring, støtte og afløsning for hinanden. Ambassadørerne har løftet en vigtig og meget stor opgave i forhold til at have den daglige tilgang til feltet. Det står dog også klart at det ikke er lykkes alle steder at komme helt ud i hjørnerne af organisationen. Dette ses alene som et udtryk for at der er steder i organisationen, hvor der har været brug for mere ledelsesmæssig støtte end hvad, der altid har kunnet opnås og der har været mange andre udfordringer, der ligeledes har spillet ind. Derfor er det vigtigt at når ambassadørkorpset skal fortsætte, at der revurderes på dels deres kompetenceudvikling, deres position i organisationen, antallet af ambassadører og deres samarbejdsflade med såvel gruppeledere som områdeleder. 5.4 Styregruppen & projektledelse Der har fra projektets start været planlagt såvel styregruppemøder og møder i projektledelsesgruppen. Mødedatoer og frekvens er løbende blevet justeret, men ikke i et særligt stort omfang, da den oprindelige fordeling og planlægning stort set har været tilstrækkelig. Der er undervejs været skifte på formandsposten, ligesom gruppen er blevet suppleret med en funktionsleder og en projektkoordinator Vurdering Såvel styregruppe og projektledelsesgruppen har handlet præcist og effektivt og har været beslutningsdygtig i forhold til de øvrige bindinger, såvel økonomisk, politisk og fagligt. 5.5 De frivillige ældre Der er i projektets anden fase startet et forløb op med de frivillige ældre på plejecentrene. Der har været afholdt et antal cafeseminar, hvor der har været orientering om selve projektet, samt sat fokus på samarbejdet mellem de frivillige og de ansatte på plejecentrerne. Det har afstedkommet konkrete arbejdsgrupper, som dels afdækker det allerede eksisterende samarbejde og aktiviteter, dels afdækker yderligere behov og ideudvikling på disse og dels har indledt et samarbejde på tværs af de nuværende opdelinger Vurdering Det skønnes yderst værdifuldt at dialogen mellem ansatte og frivillige vægtes højt, således at der opnås en synergieffekt mellem de forskellige indsatser. Der skønnes at være grobund for et frugtbart fortsat samarbejde ved at der knyttes en koordinator på fra ældreservice. 5.6 Afledte og parallelle tiltag Samtidig med dette projekt har der været en række andre aktiviteter og episoder der skønnes at have haft indflydelse på projektets gennemførelse. De mest indgribende ting har været følgende: Områdelederne og funktionslederne har været på diplomuddannelse i ledelse. Dette har betydet at der har været en sammenhæng mellem indsatsen i projektet og den teoretiske tilgang, som lederne fik. Det er blevet udtrykt som en oplevelse af hvorledes det teoretiske grundlag 15/19

16 kan omsættes til en brugbar praksisform, samt muligheden for at forholde sig analyserende til de udfordringer, man står overfor som leder. En række øvrige tiltag på det arbejdsmiljømæssige område har været gennemført med konsulenterne fra dette projekt, således at det har været muligt at sikre en klar linje og formål for indsatserne. De væsentlige indsatser har været: o Temadag for et helt plejecenter med fokus på Den gode Ånd, med efterfølgende implementering i forhold til vedtagne værdier. o Kursusforløb for et plejecenter i håndtering af vold, trusler og krænkelser fra beboere og pårørende. o Gruppesupervision, 3 gange pr gruppe for et helt plejecenter i forhold til beboere, pårørende og samarbejde, med det formål at højne trivsel og sundhed. o Samarbejdsmøder med et vagthold i forhold til såvel fagligt som personligt samarbejde. I projektforløbet var der overenskomstforhandlinger, med arbejdsnedlæggelser, som betød at aktivitetsplanen måtte justeres. En af konsulenterne var sygemeldt pga. trafikulykke, som betød justering af aktivitetsplanen. Der er lavet ny ledelsesorganisering af hele området, som har betydet omfordeling af områdelederne, samt udnævnelse af en række gruppeledere. Der er netop iværksat en 2 årig gruppelederuddannelse 16/19

17 6 Samlet vurdering Tilbage i 2007 var det borgernes oplevelse, at medarbejderne gjorde et stort og værdifuldt arbejde, men at de ikke havde de fornødne ressourcer til at gøre det tilstrækkelig tilfredsstillende for hverken borgere eller medarbejderne selv. Borgerne oplevede at medarbejderne var pressede på tid og det ikke var mangel på forståelse, der gjorde, at de ikke kunne efterkomme deres ønske om aktiviteter og socialomsorg. Der blev udtrykt mange konkrete ønsker fra borgernes side, som samlet set vurderes at være relevante at efterleve, hvis ældreplejen skal være udtryk for kvalitet og medmenneskelighed. Medarbejdernes oplevede at de måtte gå på kompromis med deres værdigrundlag. Det havde stor betydning for oplevelsen af, om man som medarbejder leverede et stykke arbejde, man kan være stolt af. Dette var essentielt for medarbejdernes trivsel, da en af de væsentligste forudsætninger for trivsel er, at man oplever harmoni i arbejdet og har oplevelsen af at kunne skabe resultater. Medarbejderne indenfor ældreplejen var i 2007 og er stadigvæk i høj grad drevet af at deres borgere har et anstændigt liv og at der er tilfredshed i forhold til deres indsats. Dette oplevede medarbejderne at de ofte ikke var i stand til at indfri, hvilket fik stor betydning for den enkelte medarbejders arbejdsglæde og oplevelsen af et pres og krænkelse af deres værdigrundlag. Dette syntes at kompromittere såvel medarbejdernes motivation og præstationer. I yderste konsekvens medførte det øget fravær. Det skønnedes derfor tilbage i 2007 vigtigt at chefniveauet anvendte værdigrundlaget som en væsentlig drivkraft og retningsgiver i forhold til forventninger og krav til områdeledelsen samt sikrede at medarbejderne oplevede arbejdet meningsfyldt og mulighed for at kunne håndtere den daglige drift i forhold til værdigrundlaget. Som en yderligere faktor skønnes oplevelsen af meningsfuldhed også afgørende for at fastholde en indsats fra de frivillige. Der ses en klar tendens til at medarbejdere og områdeledelse i langt højere grad oplever anerkendelse, indflydelse, glæde og samhørighed end tilbage i At der også i forhold til at de ældres trivsel og sundhed ses denne tendens udtrykkes fra samtlige de interviewede og underbygges med ældrerådets udtalelser om at det stort set kun er på rengøringsområder / niveauet at der indkommer klager. På baggrund af disse forestillinger i 2007 ses det samlede projektforløb at være en succes. Der er en klar tendens til at der er kommet en tydelig værdibaseret linje i arbejdet indenfor ældreservice der sikrer at den enkelte medarbejder kan se sit arbejde som meningsfyldt og i overensstemmelse med de værdier, den enkelte medarbejder bærer med sig. 17/19

18 Samlet set må det siges at formålet med hele projektet er lykkes. Vejen til en bedre ældrepleje går gennem medarbejderne og deres trivsel og sundhed. Frederikssund Kommunes Ældreservice har taget et stort skridt i retning af at højne såvel medarbejdere som de ældres samt organisationens trivsel og sundhed. Fra at være en sammensat enhed der oplevede manglende sammenhæng er Ældreservice nu en enhed, der har sammenhængskraft og tydelighed på alle niveauer. Det er dermed en udfordring at fastholde denne positive udvikling og skabe nye muligheder for at sikre ikke alene fælles afsæt, men også muligheden for forskelligheder indenfor organisationen. 18/19

19 7 Fastholdelse, implementering & videreudvikling I forlængelse af erfaringerne og resultaterne af projekt Livskvalitet og sundhed fase 1-3, anbefales i forhold til fase 4- Implementering, en videreudvikling og fastholdelse af følgende fokuspunkter : Chefniveauet bør afklare og udmelde en tydelig værdibaseret linje i arbejdet indenfor ældreservice som en væsentlig drivkraft og retningsgiver i forhold til forventninger og krav til områdeledelsen. Medarbejderne skal sikres kendskab til dette værdigrundlag og skal opleve deres arbejde meningsfyldt med mulighed for at kunne håndtere den daglige drift i forhold til dette værdigrundlag. Den enkelte medarbejder skal kunne se sit arbejde værende i overensstemmelse med de værdier, den enkelte medarbejder bærer med sig. Dette sikres blandt andet gennem høj grad af involvering. Det er essentielt at såvel medarbejdere som ledelse oplever anerkendelse, indflydelse, glæde og samhørighed. Ambassadørkorpset har været en vigtig medvirkende faktor til at fastholde de tiltag, der er sat i gang under selve projektet og giver god mening at fastholde til den fortløbende udvikling indenfor området. Det skønnes dog betydningsfuldt at dels afklare deres samarbejdsflade i forhold til gruppe- og områdeledelse, dels at sikre en individuel vurdering på områderne i forhold til antal af ambassadører og dels at støtte og udvikle korpset løbende, hvis formålet med at komme helt ud i organisationen skal lykkes. Pilotprojekterne peger endvidere på nogle yderst vigtige faktorer for at imødekomme de forventninger, medarbejderne har efter at de oplever at ældreservice har udviklet sig positivt og fremstår som en visionær organisation. Disse er beskrevet uddybende i evalueringsrapporterne fra pilotprojekterne, og skal her blot nævnes kort i forhold til fastholdelse og implementering af gode erfaringer. Der er et udtalt behov og ønske for følgende: En fælles temadag for hele centret / området hvor den enkelte medarbejder bliver inddraget i mål og visioner. Et forum for faglig sparring og supervision i sin primærgruppe med ekstern supervisor / facilitator. Mulighed for et refleksions rum med fokus på egen sundhed og trivsel i forhold til de udfordringer man står overfor i sit liv. En ressource, der kan udnyttes endnu mere, ligger klart i samarbejdet med de frivillige, der nu er blevet formelt etableret i nye rammer og med netop det fokus, der blev sat tilbage i 2007 at det frivillige arbejde skal opleves meningsfyldt for alle parter. 19/19

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

4) Projektets aktiviteter og metode Projektet vil have følgende faser: Fase 1)

4) Projektets aktiviteter og metode Projektet vil have følgende faser: Fase 1) 1) Målgruppe Projektet omhandler ca. 75 social- og sundhedshjælpere og -assistenter på Plejecentret Halsnæs. Denne målgruppe falder indenfor definitionen nedslidningstruede jobgrupper. Arbejdet inden for

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd Citater fra Ligeværdig dialog med ægte interesse Individuelt tilpassede tilbud At medarbejderne har sat sig ind i hvilken pleje/omsorg

Læs mere

Ansættelse & velkomst

Ansættelse & velkomst Ansættelse & velkomst Ansættelse I Møllehuset prioriterer vi stor tværfaglighed, som tidligere beskrevet. Vi ser det som en ressource og en nødvendighed, at der i organisationen er mange faglige indgangsvinkler

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Bovrup

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Bovrup Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Bovrup Opsummering Plejehjemmet Bovrup Page 2 Vurdering: Godkendt Sted: Nørrekær 15, Bovrup, 6200 Aabenraa Dato for tilsyn: 28.09.2017 Anmeldt/ej anmeldt: Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Leve-Bo konceptet. Sagsnr.: 2013/ Dato: 2. januar Notat om afsluttende evaluering af Leve-Bo

Leve-Bo konceptet. Sagsnr.: 2013/ Dato: 2. januar Notat om afsluttende evaluering af Leve-Bo Sagsnr.: 2013/0009013 Dato: 2. januar 2014 Titel: Notat om afsluttende evaluering af Leve-Bo Sagsbehandler: Sune Sloth Udviklingskonsulent Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012-2014

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Spørgeskema til medarbejdere 2010

Spørgeskema til medarbejdere 2010 Vi udvikler kvaliteten i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i Hørsholm Kommune Og vi har brug for din hjælp! Spørgeskema til medarbejdere 2010 I samarbejde med Version 4 22/3 2010 Udfyldelsen af skemaet

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

De ledelseskompetencer der kommer til udtryk i rapporten er i det efterfølgende dels i tre overordnede kompetencer

De ledelseskompetencer der kommer til udtryk i rapporten er i det efterfølgende dels i tre overordnede kompetencer Projekt hvad gør det bedste bedre har ved interview og feltstudier afdækket hvordan bedrifter med succes og i den øverste top arbejder. Dette er beskrevet i rapporten. Lær af de bedste som blev udarbejdet

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Beskrevet efter et år Det første halvår med fokus på oprettelse af hverdagsrehabiliteringsmål - og ugentlig

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune Søndag den 19. september 2010 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ulleruphus. Generelt er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dalsmark Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dalsmark Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dalsmark Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009 Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Hedebo-Centret 8. oktober 2009 Den 30. november 2009 Plejehjemmet Hedebo-Centret Uanmeldt kommunalt tilsyn d.8. oktober 2009

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Centerleder Britt Kjærulf Jørgensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen.

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen. Forord Region Syddanmarks personalepolitik bygger på tre overordnede værdier: Ordentlighed i det vi gør og siger. Vækst i fagligheden. Rum til fornyelse og begejstring. Det personalepolitiske grundlag

Læs mere

3. Hvis du spoler tiden tilbage, ville du så søge job hos Hørsholm kommunes ældrepleje igen?

3. Hvis du spoler tiden tilbage, ville du så søge job hos Hørsholm kommunes ældrepleje igen? Hørsholm Kommune: Medarbejdere 1. Hvor tilfreds er du generelt med din ansættelse i Hørsholm kommunes Ældrepleje? Overordentlig tilfreds 1. Meget tilfreds Tillfreds Ikke særligt tilfreds Slet ikke tilfreds

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Ulkebøl Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Ulkebøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Ulkebøl Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

Hvordan kan der i organisationen udover fleksibilitet og effektivitet skabes rum for refleksion?

Hvordan kan der i organisationen udover fleksibilitet og effektivitet skabes rum for refleksion? Hvordan sikre vi os en god og ordentlig kommunikation? Hvilke forventninger er der til dig? Hvad kan være vores lokale AM gruppes næste bedste skridt imod en øget anerkendelse af eksperimenterende handlinger

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dybbøl Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dybbøl Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Grønningen

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Grønningen Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Grønningen Opsummering Plejehjemmet Grønningen Vurdering: Godkendt Sted: Grønnevej 42, 6360 Tinglev Dato for tilsyn: 07.11.2017 Anmeldt/ej anmeldt: Uanmeldt tilsyn Page

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Klik for at redigere titeltypografi i masteren ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2013 NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Hvad gør vi så? SundTrivsel A/S Katrine Bastian Meiner kbm@sundtrivsel.dk LIDT OM INDHOLD Stressforebyggelse

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Teamleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Plejecenter Brohøj Brohøj 27 4672 Klippinge Teamleder Tatjana Frimurer Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator Mette

Læs mere

Dreyershus - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 29. oktober 2015 på Dreyershus plejecenter.

Dreyershus - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 29. oktober 2015 på Dreyershus plejecenter. Dreyershus - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 29. oktober 2015 på Dreyershus plejecenter. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside på:

Læs mere

Ledere og Chefer 31.08.07

Ledere og Chefer 31.08.07 Ledere og Chefer 31.08.07 Information Jeg har adgang til den information, som jeg har brug for i mit arbejde. Mine lederkolleger er gode til at give information. Min chef er god til at informere. Mine

Læs mere

Brugerinddragelse og Medborgerskab I Voksenhandicap

Brugerinddragelse og Medborgerskab I Voksenhandicap I Voksenhandicap Indhold Indledning.... 4... 5 Værdierne... 5 Lokalt... 6 Definition af inddragelse... 6 Faktorer der har indflydelse på brugerinddragelsen... 7 Hvordan gør vi?... 8 Afdækning af den enkeltes

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Hvordan skaber man arbejdsglæde og øget nærvær?

Hvordan skaber man arbejdsglæde og øget nærvær? Kontaktperson: Arbejdsmiljøkonsulent Bente Fjordside Administrativt Center Hospitalsenheden Vest tlf. 9912 5014 e-mail: abfj@ringamt.dk Referencer: Værdigrundlaget for Ringkjøbing Amt: www.ringamt.dk publikationer

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 VISION... 4 INDSATSOMRÅDER... 5 1. LIVSKVALITET... 5 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold Det sociale område Afdelingen for social- og specialundervisning Kontaktperson: Martin Rasmussen Martin.Rasmussen@regionsyddanmark.dk social@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631282 16. januar 2009 08/10199

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Plejecenter Fuglsanggården

Plejecenter Fuglsanggården Sundhed og Omsorg Plejecenter Fuglsanggården Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Kvalitetsvurdering...2 3. Datakilder...2 4. Samlet vurdering...3 5. Anbefalinger...4

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 NØRREBRO/BISPEBJERG KLYNGE A MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (25/25) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Birkelund

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Birkelund Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Birkelund Opsummering Plejehjemmet Birkelund Vurdering: Godkendt Sted: Kobbermøllevej 50 A, 6340 Kruså Dato for tilsyn: 12.10.2017 Anmeldt/ej anmeldt: Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Centerleder Lis Kramer Pedersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Brønderslev Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende Uanmeldt tilsyn d. 3/3 2009 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Synspunkter fra deltagerne Giver udtryk for at være

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde Tirsdag den 19. juni 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015. Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter.

Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015. Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter. Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside på: www.kolding.dk/

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

Frivillighedspolitik i KFUMs Soldatermission

Frivillighedspolitik i KFUMs Soldatermission FRIVILLIGHEDS POLITIK Frivillighedspolitik i KFUMs Soldatermission Dette er KFUMs Soldatermissions overordnede frivillighedspolitik. Lokalt kan der udarbejdes mere præcise retningslinjer. 1. Formålet med

Læs mere

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Livsfasepolitik I Region Midtjyllands livsfasepolitik defineres det, at vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere, uanset hvilken

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Nørremøllecentret 31. oktober 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Tilsynet talte med lederen af afdeling nord+vest, da ny

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Karrieresamtaleguide til ledere og chef

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Karrieresamtaleguide til ledere og chef Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Karrieresamtaleguide til ledere og chef En samtaleguide, som I kan bruge, når I skal navigere igennem karrieresamtalen med den erfarne leder senkarrieresamtalen.

Læs mere

Gør din forening attraktiv -ind i hjertet af din forening/gruppe

Gør din forening attraktiv -ind i hjertet af din forening/gruppe endnu mere Gør din forening attraktiv -ind i hjertet af din forening/gruppe Frivilligcenter Hillerød d. 27. april 2011 Velkomst og præsentationsrunde Hvad er tanken med Attraktiv forening? Workshop: Ind

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 16. december på Kastaniegården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 16. december på Kastaniegården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 6. december på Kastaniegården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin lejlighed 2. beboer

Læs mere

Form din karriere. Projektleder Pia Ravn Dyhr

Form din karriere. Projektleder Pia Ravn Dyhr Form din karriere Projektleder Pia Ravn Dyhr Dagens program Velkomst & runde med præsentation af jer: Hvem er du? Karriereforståelser Hvem er du? Hvad kan du? Hvad vil du? Dine grundlæggende værdier øvelse:

Læs mere