Slutevaluering. Frederikssund Kommune Livskvalitet og sundhed. vejen til en bedre ældrepleje. Rekvirent. Rådgiver. Frederikssund Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slutevaluering. Frederikssund Kommune Livskvalitet og sundhed. vejen til en bedre ældrepleje. Rekvirent. Rådgiver. Frederikssund Kommune"

Transkript

1 Slutevaluering Rekvirent Frederikssund Kommune Jette Scheel Rådgiver Orbicon Arbejdsmiljø Øst ApS Ringstedvej Roskilde Telefon / / Projektleder Dennis Ohlsen & Dagny Ørts Udgivet december 2009 Frederikssund Kommune Livskvalitet og sundhed 1/19

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Rapportens opbygning Baseline og datamatriale Interviewguide Spørgeskema Bias Sammenfatning Data Hvad er god trivsel for medarbejderne? På en skala fra 1-10, hvor mener I så medarbejdernes trivsel ligger Hvor mener I den burde ligge hvad skal der til Hvad er god trivsel for de ældre På en skala fra 1-10, hvor synes I at de ældres trivsel er Hvor mener I den burde ligge hvad skal der til Kan der skabes synergieffekt mellem ældres og medarbejderes trivsel Spørgeskema Inde: Ude: Områdelederne: Bias Projektets fortløbende og øvrige indsatser Open Space Vurdering Områdelederne Vurdering Ambassadørerne Vurdering Styregruppen & projektledelse Vurdering De frivillige ældre Vurdering Afledte og parallelle tiltag Samlet vurdering Fastholdelse, implementering & videreudvikling /19

3 1 Indledning Dette er den del af evalueringen der omhandler de overordnede mål for det samlede projekt. Som supplement til denne rapport er der udarbejdet evalueringsrapporter for de pilotprojekter der er udviklet i forløbet. Disse rapporter dokumenterer den del af resultaterne og begrundelserne, som her alene vil blive fremsat uden yderligere dokumentation. For yderligere dokumentation henvises i øvrigt til Rapport over fokusgruppeinterview oktober 2007, Idekatalog december 2007, samt Del-evaluering januar Rapportens opbygning Rapporten tager sit afsæt i følgende: Fokusgruppeinterview som er foretaget i 2007 og igen i 2009 med den samme gruppering og med de samme temaer. Dette indgår som en del af den kvalitative evaluering. Spørgeskemaer til de medvirkende i fokusgruppeinterviewene såvel 2007 og 2009, indgår som den kvantitative del af evalueringen. Øvrige og fortløbende indsatser i øvrigt beskrives kort og vurderes efterfølgende. Andre indsatser, der er sket parallelt med projektet beskrives og deres indflydelse på projektet, vurderes. Der foretages en vurdering af bias for det foreliggende materiale. Der gives en samlet vurdering afslutningsvis. 3/19

4 2 Baseline og datamatriale Der blev september 2007 som afsæt til projektet, foretaget fokusgruppeinterview af følgende grupper: Solgården / inde Østergården/ ude De tre Ege / ude Nordhøj / inde Nordhøj / beboer- pårørende råd Ældrerådet Områdelederne De tre Ege / Brugere, frivillige og ansatte i Aktivitetscenter Der er december 2009 foretaget fokusgruppeinterview med samme fordeling. Dog er der ikke foretaget interview i Aktivitetscenter, da dette ikke har været omfattet af projektet og alene var med ved første interview for at få så bred en indsigt som muligt i de ældres ønsker og ideer. Beboer-pårørende rådet er heller ikke blevet reinterviewet, da udbyttet ved første interview ikke var brugbart i forhold til baseline. De reinterviewede grupper har dermed været: Solgården / ude Østergården / ude De tre Ege /inde Nordhøj / inde Områdelederne Ældrerådet Der har i udvælgelse af grupperne været vægtet: Medarbejdere repræsentation herunder geografisk repræsentation fra de 4 gamle kommuner, udekørende grupper og inde grupper Ledelsesmæssig repræsentation i form af områdelederne Ældrerådet Grupperne er blevet udvalgt og indkaldt af projektlederen. Rækkefølgen for interviewene har været styret af praktiske forhold. Alle planlagte interview er blevet afholdt. Medarbejdergrupperne og ledergruppen er foruden interviewene bedt om at udfylde et kort spørgeskema. Orbicon har deltaget med to konsulenter, hvor den ene har gennemført interviewene og den anden har taget notater undervejs. Interviewene har taget afsæt i en interviewguide og har været af semistruktureret karakter. 2.1 Interviewguide Interviewguiden har indeholdt følgende punkter: Hvad er god trivsel for medarbejderne Hvad er god trivsel for de ældre Hvordan er trivslen nu(1-10) Hvor ønskes den(1-10) 4/19

5 Hvad skal der til Er der synergieffekt mellem ældres og medarbejdernes trivsel Konkrete ønsker til projektet (2007) Vil I anbefale ældreplejen i Frederikssund til andre og med hvilken begrundelse.(2007) 2.2 Spørgeskema Spørgeskemaet indeholder 4 spørgsmål besvares ud fra en skala der spænder fra i høj grad til gradueret i 5 niveauer. Spørgsmålene er følgende: Oplever du anerkendelse? Oplever du at have indflydelse? Oplever du glæde i dagligdagen? Oplever du samhørighed? 2.3 Bias Interview i 2007 kom i stand meget hurtigt, hvilket betød at ikke alle var informeret om formålet med interviewene. Alle interviews blev derfor indledt med en præsentation af konsulenterne samt en introduktion til projektet samt formålet med interviewet. Det er dog vores skøn at samtlige interviews på trods af dette har været et oprigtig udtryk for de interviewedes ønsker og tanker. Ved slutinterviewet i 2009 blev der indkaldt i bedre tid og en del var gengangere fra første interview. Spørgeguidenfra 2007 har været en rettesnor igennem samtlige interview, dog har interviewene med pårørende, beboere og ældre tilbage i 2007, haft karakter af en bredere interviewtilgang, da disse gruppers egne oplevelser og tilgange til temaet ikke har været tilstrækkeligt indeholdt i de opstillede spørgsmål i guiden. Samtlige interview er transskriberet under interviewene. Opgørelsen vil dog stadig være underlagt vores oplevelse og forståelse af det sagte. Vi har ligeledes foretaget et valg og en prioritering af datamaterialet således, at vores valg kan have indflydelse på det samlede billede. 2.4 Sammenfatning Der har været et stort engagement og deltagelse i fokusgruppeinterviewene både i 2007 og i Alle grupper har været meget optaget af at drøfte temaet og er kommet med positive tilkendegivelser overfor temaets relevans. Vores indtryk er at der er kommet gode argumenter og blevet givet ærlige svar i forbindelse med drøftelserne. Der var i 2007 en naturlig skepsis i forhold til, om dette projekt vil kunne afstedkomme nogle ændringer. Efter denne evaluering kan konstateres at denne skepsis ikke var nødvendig. 5/19

6 3 Data I 2007 blev der spurgt om, hvad der var god trivsel for medarbejderne. Følgende svar blev givet, som så har dannet baggrund for de konkrete indsatser der har været i projektet. 3.1 Hvad er god trivsel for medarbejderne? Inde At have tilstrækkelig tid til at give oplevelsen af at have udført et godt stykke arbejde og at have haft tilstrækkelig tid til at lytte færdig. Det direkte arbejde hos beboerne giver trivsel, hvorfor andre tidskrævende opgaver af administrativ karakter kan opleves belastende. At opnå anerkendelse fra pårørende gennem et godt stykke arbejde. At have gode kolleger hvor man har mulighed for at søge hjælp og støtte og hvor man har øje for hinanden. Andre faktorer af betydning kan være løn, kursustilbud og personalepleje. Ude Gode kolleger hvor der opnås fortrolighed og hvor der drages omsorg for hinanden. At have et socialt fællesskab med kolleger. Lydhøre ledere, herunder opmærksomhed i forhold til fravær. Stabilitet og genkendelig i hverdagen, samt geografisk nærhed hvilket samlet giver tryghed. Stabile kolleger med fælles arbejdsmoral. Øget debat om arbejdsmoral, normer og etik. At være tilfreds og stolt af sin arbejdsindsats At have den fornødne tid til at udføre et tilfredsstillende stykke arbejde der sikrer borgerens trivsel. Respekt omkring fridage. Mere variation i arbejdsopgaverne, ex. internetindkøb fjerner luft og variation i opgaverne. Områdeledere God trivsel for medarbejderne er at de når det de skal faglig stolthed hvor de kan udføre deres arbejde tilfredsstillende. Godt socialt sammenhold og at de drager omsorg for hinanden Faglige udfordringer. Tryghed i arbejdet, hvor blandt andet gruppen af borgere er kendt. Anerkendelse og tydelighed fra ledelsen. Andre faktorer af betydning kan være løn, arbejdets tilrettelæggelse og antallet af weekendvagter. God trivsel for områdelederne er at have medindflydelse og selvbestemmelse. Det, der aktuelt taler imod trivslen, er at organisationen er blevet meget stor og topstyret. Der er en oplevelse af at uddelegering foregår ikke i tilstrækkelig grad. Det kan være vanskeligt at få overblik over, hvor ansvaret for de enkelte opgaver ligger, herunder at modtage tilbagemeldinger på spørgsmål. Forretningsgange og sagsbehandlinger er blevet for lange. Ældreråd 6/19

7 God trivsel for medarbejderne opnås ved at de modtager anerkendelse for deres arbejde og at de oplever at ansvar er uddelegeret til dem. Medarbejderne skal opleve frihed og medbestemmelse. At medarbejderne får mulighed for at udvikle og dygtiggøre sig via uddannelse og kurser. Tilstrækkelig tid til at yde den service de gerne vil. Arbejdet skal baseres på tid og nærvær og dermed kvalitet i pleje og omsorg, hvorimod kontroldelen bør reduceres til et absolut minimum. God introduktion til nyansatte og afløsere med henblik på at skabe tryghed for dem samt at give dem mulighed for at yde et godt og kvalitativt arbejde. Gode fysiske rammer. Beboere & pårørende råd Tilstrækkelig tid til at yde den nødvendige service. Godt samarbejde imellem kolleger, herunder afstemning af arbejdsmoral. God introduktion til nyansatte og afløsere med henblik på at skabe tryghed for dem samt at give dem mulighed for at yde et godt og kvalitativt arbejde. Brugere af aktivitetscenter Tilstrækkelig tid til nærvær og til at yde den nødvendige service. 3.2 På en skala fra 1-10, hvor mener I så medarbejdernes trivsel ligger Inde Inde ½ Begrundelser: Vi trives fint 7 fordi vi er for få om aftenen Tidligere turbulens med vikarer er stoppet 1½ times overlap mellem dag og aften giver ro i forhold til borgere, vi lærer hinanden at kende og det giver mulighed for faglige drøftelser Vi lytter til hinanden og kan godt være uenige, men bevarer dialogen Der er kommet større faglighed Vi står for noget Det er hårdt fysisk Vi passer på hinanden Vi kan håndtere udfordringer Ude Ude Begrundelser: Glad for mit arbejde, glad når jeg står op om morgenen Samarbejde og samvær med kolleger 3.3 Hvor mener I den burde ligge hvad skal der til Inde /19

8 8 9 Arbejdsglæden tilbage. Mindre fravær herunder at åbne mulighed for delvis sygemelding. Individuelle ønsker og behov som grundlag for udarbejdelse af en fleksibel vagtplan inklusiv weekendvagter Tydeligere ledelse Mere stabilitet i medarbejdergruppen, mindske personale flowet Give faget status. Inde 2009 En lille smule højere er ønskelig Nye fleksible arbejdsplaner, som er på vej, vil give mulighed for øget trivsel Bedre personaledækning mellem At kunne sætte sig sammen et par gange om året og få talt tingene igennem, få supervision og et frirum, ledet af en ekstern med kendskab til arbejdsstedet. Det er en forudsætning for at bevare trivslen så høj som den er nu. Samtaler, der giver mulighed for at tage hånd om sig selv, er en god gevinst for både privatliv og arbejde Ude Normeringen opleves god hvis vi bare var dem vi skulle være. Handling og opbakning fra ledelsen de skal kunne lytte. Bedre løn Individuelle weekendvagtplaner Belønning for at tage ekstra vagter Vejtiden ændres fra 5 til 15 min / buffer til det uforudsete Faglige kurser forflytningsteknik mv. Socialt rum hvor der kan drages omsorg for hinanden. Ude 2009 Niveauet er godt Vi har det præcist som de ældre, vores trivsel hænger sammen At vi kan gøre det bedste for borgerne At man fortsat kan se sig selv i øjnene Trivsel for mig vil være at gå en tur med en borger 3.4 Hvad er god trivsel for de ældre Inde At personalet har tid til de ældre og til individuel omsorg til nærvær, den fornødne pleje, snak, tid at lytte, til småting der opstår ad hoc, tid til at tilbyde passende aktiviteter. God omgangstone og at blive mødt med respekt. At de oplever stabilitet i plejen det vil sige genkendelige, kvalificerede og engagerede hjælpere. At bygge sansehave giver god mening, men ikke at kunne benytte den pga. manglende ressourcer giver frustration i stedet for trivsel og livskvalitet. Inde At få sine behov opfyldt Ikke bare fysisk pleje, men også den psykiske pleje 8/19

9 Demente, kan ingenting, udelukkende vores initiativer medfører at de er dybt afhængige af hvordan vi forvalter den opgave, hvordan vi har det, meget overladt til hvad vi kan, hvad vi vil, vores humør!! Kræver stor indsats fra os. Så tæt på det liv de havde derhjemme fastholde levo/bo tanken Fokus på det de kan i stedet for det de ikke kan Dialog så fru Jensen får det HUN har brug for At vi som ansatte kan aflæse behov, inkl. forbehold for handicap, skal kunne kompensere for handicap God trivsel på afd. blandt personale, ellers trives de ældre helle ikke helhed!! Gruppen skal fungere for at kunne give den pleje. Vilkår skal være til stede Blive hørt og taget alvorlig som borger Tillid mellem personale og borger, fleksibilitet også fra borgeren Ordentlig kommunikation mellem personale og borger, bliver hørt og set Ude At de ældre er trygge i form af oplevelse af ro og stabilitet omkring dem. Medarbejderne har den fornødne tid hos de ældre og det er nogenlunde de samme der kommer. Et godt samarbejde, sammenhold og glæde blandt medarbejder. God tilrettelæggelse af arbejdet. Tid til omsorg der skal visiteres tid direkte til omsorg. Hjælpemidler rekvireres hurtigt. Ude Omsorg at de oplever at man har noget empati for dem, har tid til dem at de kan mærke at man ikke er på vej ud af døren hele tiden, at man kan mærke dem med hjertet Tryghed nærvær, at man har nogle mennesker omkring sig som man holder af og kan stole på Lidt mere tid det hele skal gå så stærkt, lidt mere tid til at få snakket, omsorgen i det er væk. Vi har nogle besøg på 5 min. Mange af dem har jo ikke andre det er ikke i orden at måtte gå fra et menneske fx med KOL der sidder og hiver efter vejret Forudsætning for trivsel er at vi ikke er stressede. Områdeledere Tryghed i form af netværk. Kontinuitet og stabilitet omkring de ældre. At blive mødt med respekt og bevare muligheden for selvbestemmelse. Områdeledere 2009 Det er individuelt for den ældre At de selv har lov til at vælge fx hvornår de står op om morgenen, spiser, ser TV, aktivitet At de møder nogle medarbejdere, der kan li, det de laver og vil hjælpe dem med det, de ikke selv kan At medarbejderne har tid til borgerne har tid og overskud til den opgave, de skal udføre 9/19

10 At selvom medarbejderen har travlt at det ikke er det, der kommunikeres ud til borgerne, at borgerne får en god oplevelse under alle omstændigheder. At vide at det er den faste medarbejder, der kommer og hjælper Ældrerådet Noget at det vigtigste er at personalet har det godt At medarbejderne har den fornødne tid. Ældrerådet 2009 de trives ligeså godt som før sammenlægningen 98 % af klager går på tiden, der er sat ned på rengøring oplever stadig tilbageholdenhed i forhold til at klage, vil blive set skævt til hvis man klager, vi prøver at være de lidt pæne, er jo også afhængig af at få hjælp, afhængigheden er med til at dæmpe dialogen 3.5 På en skala fra 1-10, hvor synes I at de ældres trivsel er Inde Inde Ude (sommerperioden væsentlig lavere) Ude Hvor mener I den burde ligge hvad skal der til Inde Bedre normering, som før den Mulighed for stimulering, oplevelser, flere aktiviteter. At den ældres liv ikke deles i dag- og aftenvagt, men individuelt efter ønsker. Den faglige standard højnes og der rekrutteres kvalificeret personale. Inde Mere fast personale i weekender Ikke så mange vikarer Ude Betinget af bedre forhold for medarbejderne Organisering af arbejdet Bedre normering eller hvis bare alle var her. Faste afløsere frem for vikarbureauer Ikke flere ekstraopgaver Ude 2009 De er rigtig godt tilfredse nu lidt mere tid til at snakke og en kop kaffe fast personale er vigtigt 10/19

11 3.7 Kan der skabes synergieffekt mellem ældres og medarbejderes trivsel. Inde Manglende tid hos medarbejderne kan medføre at de ældre bliver triste, urolige, bange og syge, hvilket igen har negative konsekvenser for medarbejderne. Det opleves at ældre anvender nødkald i forbindelse med banaliteter, hvor det egentlige behov er kontakt. Dette opleves som en betydelig stressfaktor for medarbejderne. Inde 2009 hvis de ældre trives, bliver arbejdsopgaverne lettere og harmonisk det er trivsel, vi er her for det er en glæde at borgerne trives det går op i en højere enhed det er det hele værd brok fra borgere er ikke særlig godt for vores psykiske arbejdsmiljø ældres trivsel er vores barometer for om vores arbejde fungere trivsel blandt borgere giver overskud til at yde mere ikke helt lyserødt, gode udfordringer, gode dialoger hvad handler det om, er det magt eller hvad? inddrager nogle andre mennesker, nye indgangsvinkler til vores arbejde, skal udmunde i det bedste for borgeren, vinderen skal altid være borgeren Ude Det kan være en god investering at have tid til at indlede og afslutte et besøg med en kvalitativ kontakt med borgeren, således at borgeren oplever at det er borgeren, der er den vigtigste og ikke enten den konkrete opgave eller den afmålte tid. Alternativt kan det opleves som borgeren ender op med at finde på ekstra opgaver for at holde på medarbejderen og dermed kontakten. Dette ender i yderste konsekvens med at medarbejderen afviser borgerens ønsker hvilket betyder at hverken borgerens eller medarbejderens trivsel tilgodeses. Ude 2009 det føles godt at kunne levere en service, der får de ældre til at trives 11/19

12 4 Spørgeskema Der er en klar tendens til at der har været en bevægelse mod i høj grad på nær oplevelsen af indflydelse for udegrupperne, hvor der samlet set i 1. og 2. prioritet har været et svagt fald = fed 2007 = kursiv 4.1 Inde: Oplever du anerkendelse 50 16/46 34/46 8 Oplever du at have indflydelse 50 50/ Oplever du glæde i dagligdagen 50 34/46 16/23 31 Oplever du samhørighed 50/15 34/31 16/ Ude: Oplever du anerkendelse 70/31 20/ /15 Oplever du at have indflydelse 40/23 20/53 10/8 20/8 10/8 Oplever du glæde i dagligdagen 70/31 30/46 23 Oplever du samhørighed 50/31 40/ Områdelederne: Oplever du anerkendelse 67 33/100 Oplever du at have indflydelse 50 50/67 33 Oplever du glæde i dagligdagen 67 33/100 Oplever du samhørighed 50/11 50/ /19

13 4.4 Bias Det er alene de personer, der har været til fokusgruppeinterviewene, der har udfyldt spørgeskemaerne. Det betyder at det er en forholdsvis lille del af den samlede medarbejderskare, dog er et sammenligneligt udsnit og de samme vilkår der gør sig gældende i såvel 2007 og /19

14 5 Projektets fortløbende og øvrige indsatser 5.1 Open Space Der blev som en del af starten på projektet indhentet ideer, ønsker og overvejelser ind fra lidt over 100 medarbejdere. Dette forløb gennem to arrangementer efter modellen i Open Space. Ud over at dette har afstedkommet et konkret Idekatalog og dannet afsæt for pilotprojekterne Arbejdsmoral og Udviklingsværktøjer sundhed og trivsels samtaler, så var det også et af de første møder mellem medarbejdere fra de tidligere kommuner, som derved fik mulighed for at drøfte ældrepleje på tværs Vurdering Det var en meget anvendelig metode til at samle mange informationer ind på forholdsvis kort tid. Det synliggjorde også at det var med afsæt i medarbejdernes egne ønsker de udvalgte pilotprojekter kom. Det kan desuden være en god måde at tage temperaturen på tværs af organisationen, hvis der fremover skønnes dette behov. 5.2 Områdelederne Der har i projektet været indlagt kompetenceudvikling for områdelederne. Denne indsats havde sin tyngde i Ud over at være fagligt funderet havde kompetenceindsatsen samtidig det sigte at få etableret områdelederne som en samlet gruppe i forhold til den nye kommunale struktur. Kompetenceudviklingen foregik på temadage og på internat, hvor områdelederne var alene samt på temadage sammen med ambassadørerne Vurdering Indsatsen for områdelederne har haft en yderst gavnlig effekt i forhold til at opleve og fremstå som en ledelsesgruppe. Der har indbygget i forløbet været arbejdet meget med den personlige ledelse samt den organisatoriske ramme og forståelse for udøvelse af ledelse. Der har været mange andre udfordringer undervejs, der har haft indflydelse på forløbet, men dette på trods må det konstateres at områdeledergruppen i dag har en fælles forståelse og afsæt i forhold til såvel dette projekt, som til kommunens linje indenfor ældreservice i øvrigt. Det havde været ønskeligt med mere sammenhæng / flere fællesdage mellem ambassadører og områdeledere, selvom dette i høj grad blev imødekommet ved de justeringer der var muligt indenfor projektets rammer. 5.3 Ambassadørerne Der blev fra projektets start udpeget, hvad der svarede til 2 ambassadører pr områdeleder, svarende til i alt 32 personer. Denne gruppe er blevet tilbudt et udviklingsforløb i form af kursus, der har vægtet kommunikation, social kapital, samarbejde og relation, position i organisationen samt udvikling af organisation og medarbejdere. Forløbet er foregået på temadage og internater, samt fælles temadage med områdelederne Vurdering Ambassadørerne har haft en væsentlig rolle i at få sat samarbejde, trivsel og sundhed på dagsordenen - som. 14/19

15 Der har været en naturlig udskiftning undervejs i ambassadørkorpset, men det har været uproblematisk at rekrutterer nye medlemmer. Vigtigheden af at være en gruppe af ambassadører i alle områder er pointeret af hensyn til sparring, støtte og afløsning for hinanden. Ambassadørerne har løftet en vigtig og meget stor opgave i forhold til at have den daglige tilgang til feltet. Det står dog også klart at det ikke er lykkes alle steder at komme helt ud i hjørnerne af organisationen. Dette ses alene som et udtryk for at der er steder i organisationen, hvor der har været brug for mere ledelsesmæssig støtte end hvad, der altid har kunnet opnås og der har været mange andre udfordringer, der ligeledes har spillet ind. Derfor er det vigtigt at når ambassadørkorpset skal fortsætte, at der revurderes på dels deres kompetenceudvikling, deres position i organisationen, antallet af ambassadører og deres samarbejdsflade med såvel gruppeledere som områdeleder. 5.4 Styregruppen & projektledelse Der har fra projektets start været planlagt såvel styregruppemøder og møder i projektledelsesgruppen. Mødedatoer og frekvens er løbende blevet justeret, men ikke i et særligt stort omfang, da den oprindelige fordeling og planlægning stort set har været tilstrækkelig. Der er undervejs været skifte på formandsposten, ligesom gruppen er blevet suppleret med en funktionsleder og en projektkoordinator Vurdering Såvel styregruppe og projektledelsesgruppen har handlet præcist og effektivt og har været beslutningsdygtig i forhold til de øvrige bindinger, såvel økonomisk, politisk og fagligt. 5.5 De frivillige ældre Der er i projektets anden fase startet et forløb op med de frivillige ældre på plejecentrene. Der har været afholdt et antal cafeseminar, hvor der har været orientering om selve projektet, samt sat fokus på samarbejdet mellem de frivillige og de ansatte på plejecentrerne. Det har afstedkommet konkrete arbejdsgrupper, som dels afdækker det allerede eksisterende samarbejde og aktiviteter, dels afdækker yderligere behov og ideudvikling på disse og dels har indledt et samarbejde på tværs af de nuværende opdelinger Vurdering Det skønnes yderst værdifuldt at dialogen mellem ansatte og frivillige vægtes højt, således at der opnås en synergieffekt mellem de forskellige indsatser. Der skønnes at være grobund for et frugtbart fortsat samarbejde ved at der knyttes en koordinator på fra ældreservice. 5.6 Afledte og parallelle tiltag Samtidig med dette projekt har der været en række andre aktiviteter og episoder der skønnes at have haft indflydelse på projektets gennemførelse. De mest indgribende ting har været følgende: Områdelederne og funktionslederne har været på diplomuddannelse i ledelse. Dette har betydet at der har været en sammenhæng mellem indsatsen i projektet og den teoretiske tilgang, som lederne fik. Det er blevet udtrykt som en oplevelse af hvorledes det teoretiske grundlag 15/19

16 kan omsættes til en brugbar praksisform, samt muligheden for at forholde sig analyserende til de udfordringer, man står overfor som leder. En række øvrige tiltag på det arbejdsmiljømæssige område har været gennemført med konsulenterne fra dette projekt, således at det har været muligt at sikre en klar linje og formål for indsatserne. De væsentlige indsatser har været: o Temadag for et helt plejecenter med fokus på Den gode Ånd, med efterfølgende implementering i forhold til vedtagne værdier. o Kursusforløb for et plejecenter i håndtering af vold, trusler og krænkelser fra beboere og pårørende. o Gruppesupervision, 3 gange pr gruppe for et helt plejecenter i forhold til beboere, pårørende og samarbejde, med det formål at højne trivsel og sundhed. o Samarbejdsmøder med et vagthold i forhold til såvel fagligt som personligt samarbejde. I projektforløbet var der overenskomstforhandlinger, med arbejdsnedlæggelser, som betød at aktivitetsplanen måtte justeres. En af konsulenterne var sygemeldt pga. trafikulykke, som betød justering af aktivitetsplanen. Der er lavet ny ledelsesorganisering af hele området, som har betydet omfordeling af områdelederne, samt udnævnelse af en række gruppeledere. Der er netop iværksat en 2 årig gruppelederuddannelse 16/19

17 6 Samlet vurdering Tilbage i 2007 var det borgernes oplevelse, at medarbejderne gjorde et stort og værdifuldt arbejde, men at de ikke havde de fornødne ressourcer til at gøre det tilstrækkelig tilfredsstillende for hverken borgere eller medarbejderne selv. Borgerne oplevede at medarbejderne var pressede på tid og det ikke var mangel på forståelse, der gjorde, at de ikke kunne efterkomme deres ønske om aktiviteter og socialomsorg. Der blev udtrykt mange konkrete ønsker fra borgernes side, som samlet set vurderes at være relevante at efterleve, hvis ældreplejen skal være udtryk for kvalitet og medmenneskelighed. Medarbejdernes oplevede at de måtte gå på kompromis med deres værdigrundlag. Det havde stor betydning for oplevelsen af, om man som medarbejder leverede et stykke arbejde, man kan være stolt af. Dette var essentielt for medarbejdernes trivsel, da en af de væsentligste forudsætninger for trivsel er, at man oplever harmoni i arbejdet og har oplevelsen af at kunne skabe resultater. Medarbejderne indenfor ældreplejen var i 2007 og er stadigvæk i høj grad drevet af at deres borgere har et anstændigt liv og at der er tilfredshed i forhold til deres indsats. Dette oplevede medarbejderne at de ofte ikke var i stand til at indfri, hvilket fik stor betydning for den enkelte medarbejders arbejdsglæde og oplevelsen af et pres og krænkelse af deres værdigrundlag. Dette syntes at kompromittere såvel medarbejdernes motivation og præstationer. I yderste konsekvens medførte det øget fravær. Det skønnedes derfor tilbage i 2007 vigtigt at chefniveauet anvendte værdigrundlaget som en væsentlig drivkraft og retningsgiver i forhold til forventninger og krav til områdeledelsen samt sikrede at medarbejderne oplevede arbejdet meningsfyldt og mulighed for at kunne håndtere den daglige drift i forhold til værdigrundlaget. Som en yderligere faktor skønnes oplevelsen af meningsfuldhed også afgørende for at fastholde en indsats fra de frivillige. Der ses en klar tendens til at medarbejdere og områdeledelse i langt højere grad oplever anerkendelse, indflydelse, glæde og samhørighed end tilbage i At der også i forhold til at de ældres trivsel og sundhed ses denne tendens udtrykkes fra samtlige de interviewede og underbygges med ældrerådets udtalelser om at det stort set kun er på rengøringsområder / niveauet at der indkommer klager. På baggrund af disse forestillinger i 2007 ses det samlede projektforløb at være en succes. Der er en klar tendens til at der er kommet en tydelig værdibaseret linje i arbejdet indenfor ældreservice der sikrer at den enkelte medarbejder kan se sit arbejde som meningsfyldt og i overensstemmelse med de værdier, den enkelte medarbejder bærer med sig. 17/19

18 Samlet set må det siges at formålet med hele projektet er lykkes. Vejen til en bedre ældrepleje går gennem medarbejderne og deres trivsel og sundhed. Frederikssund Kommunes Ældreservice har taget et stort skridt i retning af at højne såvel medarbejdere som de ældres samt organisationens trivsel og sundhed. Fra at være en sammensat enhed der oplevede manglende sammenhæng er Ældreservice nu en enhed, der har sammenhængskraft og tydelighed på alle niveauer. Det er dermed en udfordring at fastholde denne positive udvikling og skabe nye muligheder for at sikre ikke alene fælles afsæt, men også muligheden for forskelligheder indenfor organisationen. 18/19

19 7 Fastholdelse, implementering & videreudvikling I forlængelse af erfaringerne og resultaterne af projekt Livskvalitet og sundhed fase 1-3, anbefales i forhold til fase 4- Implementering, en videreudvikling og fastholdelse af følgende fokuspunkter : Chefniveauet bør afklare og udmelde en tydelig værdibaseret linje i arbejdet indenfor ældreservice som en væsentlig drivkraft og retningsgiver i forhold til forventninger og krav til områdeledelsen. Medarbejderne skal sikres kendskab til dette værdigrundlag og skal opleve deres arbejde meningsfyldt med mulighed for at kunne håndtere den daglige drift i forhold til dette værdigrundlag. Den enkelte medarbejder skal kunne se sit arbejde værende i overensstemmelse med de værdier, den enkelte medarbejder bærer med sig. Dette sikres blandt andet gennem høj grad af involvering. Det er essentielt at såvel medarbejdere som ledelse oplever anerkendelse, indflydelse, glæde og samhørighed. Ambassadørkorpset har været en vigtig medvirkende faktor til at fastholde de tiltag, der er sat i gang under selve projektet og giver god mening at fastholde til den fortløbende udvikling indenfor området. Det skønnes dog betydningsfuldt at dels afklare deres samarbejdsflade i forhold til gruppe- og områdeledelse, dels at sikre en individuel vurdering på områderne i forhold til antal af ambassadører og dels at støtte og udvikle korpset løbende, hvis formålet med at komme helt ud i organisationen skal lykkes. Pilotprojekterne peger endvidere på nogle yderst vigtige faktorer for at imødekomme de forventninger, medarbejderne har efter at de oplever at ældreservice har udviklet sig positivt og fremstår som en visionær organisation. Disse er beskrevet uddybende i evalueringsrapporterne fra pilotprojekterne, og skal her blot nævnes kort i forhold til fastholdelse og implementering af gode erfaringer. Der er et udtalt behov og ønske for følgende: En fælles temadag for hele centret / området hvor den enkelte medarbejder bliver inddraget i mål og visioner. Et forum for faglig sparring og supervision i sin primærgruppe med ekstern supervisor / facilitator. Mulighed for et refleksions rum med fokus på egen sundhed og trivsel i forhold til de udfordringer man står overfor i sit liv. En ressource, der kan udnyttes endnu mere, ligger klart i samarbejdet med de frivillige, der nu er blevet formelt etableret i nye rammer og med netop det fokus, der blev sat tilbage i 2007 at det frivillige arbejde skal opleves meningsfyldt for alle parter. 19/19

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere

Trivsel via selvvalgt arbejdstid. Evalueringsrapport

Trivsel via selvvalgt arbejdstid. Evalueringsrapport Trivsel via selvvalgt arbejdstid Evalueringsrapport Juli 2011 Arbejdsliv Trivsel via selvvalgt arbejdstid Udgivet af Teknologisk Institut Center for Arbejdsliv i forbindelse med projektet Trivsel via selvvalgt

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

På vej mod leve-bo. Samarbejdsformer på ældreområdet. Juni 2007. Arbejdsliv

På vej mod leve-bo. Samarbejdsformer på ældreområdet. Juni 2007. Arbejdsliv På vej mod leve-bo Samarbejdsformer på ældreområdet Juni 2007 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621 E-mail: arbejdsliv@teknologisk.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole

Den Sociale Kapital på efterskole Evalueringsrapport Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Efteråret 2011 Et projekt støttet af Forebyggelsesfonden Susanne Lindeløv og Louise Okon Willie, Akantus Evaluering

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Frie fugle flyver bedst

Frie fugle flyver bedst Frie fugle flyver bedst - et projekt om det psykiske arbejdsmiljø BAR Jord til bord 1/27 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Projektets metoder og aktiviteter... 4 3 Status over det psykiske arbejdsmiljø...

Læs mere

VEJEN TIL EN BEDRE KOMMUNIKATION VIA TRIVSEL OG GRUS.

VEJEN TIL EN BEDRE KOMMUNIKATION VIA TRIVSEL OG GRUS. VEJEN TIL EN BEDRE KOMMUNIKATION VIA TRIVSEL OG GRUS. Afgangsprojekt Diplom i ledelse, særlig tilrettelagt for ledere i Brønderslev kommune. Modul nr. C18293B1. Diplom projekt. Vejleder: Niels Jægerum

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale Stress, mobning og MUS - en kvalitativ undersøgelse som opfølgning på TrivselOP Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale December 2011 Henvendelser vedrørende

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult

Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult Følgende styregruppe har været nedsat af BAR SoSu og fulgt projektet: Charlotte

Læs mere

RAPPORT. Forløb med virkningsevaluering i Den Åbne Dør Frelsens Hærs Kvindekrisecenter 2010-2011

RAPPORT. Forløb med virkningsevaluering i Den Åbne Dør Frelsens Hærs Kvindekrisecenter 2010-2011 RAPPORT Forløb med virkningsevaluering i Den Åbne Dør Frelsens Hærs Kvindekrisecenter 2010-2011 Hun har vist, hun er der. Giver et kram. Bekymrer sig. Viser omsorg hvis ikke man vil hjælpe mig af hjertet,

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET Udarbejdet for

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere