Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner."

Transkript

1 Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Møde: netværksmøde for kommuner og regioner, der afleverer arkivalier til Statens Arkiver Dato og tidspunkt: 23. april 2013 kl Sted: Rigsarkivet Deltagere fra Statens Arkiver: teamleder Lars Martin Petersen, arkivar Birgitte Vedel- Troelsen og arkivar Christian Larsen. Eksterne deltagere: 31 deltagere fra kommuner og regioner Dato: 13. maj 2013 Journalnr: Referent: Christian Larsen Nedenfor er et referat af de temaer, som blev drøftet på netværksmødet: 1. Velkomst side 1 2. Bevaring og kassation af it-systemer kassation af dokumenter i it-systemer side 1 3. Sletningsfrister side 6 4. Udbud ved produktion af arkiveringsversioner side 6 5. Aflevering af it-systemer side 7 6. Adgang til afleverede sager side Digitaliseringsbekendtgørelse side Netværksmøde i Odense for alle kommuner side 11 Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner. 1. Velkomst Lars Martin Petersen bød velkommen til deltagerne og gennemgik derpå dagens program. Han sagde, at der ville blive lavet et referat, som ville blive udsendt til deltagerne sammen med deltagerliste og powerpoints. 2. Bevaring og kassation af it-systemer kassation af dokumenter i it-systemer Christian Larsen gennemgik bevarings- og kassationsreglerne for kommunale og regionale digitale arkivalier (it-systemer). Med digitale arkivalier menes der både elektroniske journaler med tilhørende papirsager, ESDH-systemer, økonomisystemer, omsorgssystemer, miljøsystemer, sundhedsplejesystemer, elevadministrationssystemer, jordforureningssystemer osv. Der er tale om itsystemer såvel med dokumenter som uden dokumenter.

2 Kommunen/regionen skal sørge for betryggende opbevaring og sikring af, at digitale arkivalier kan afleveres til et offentligt arkiv for jeres vedkommende til Statens Arkiver. Sletter kommunen/regionen et bevaringsværdigt tilsyn, bliver kommunen/regionen indberettet til det kommunale tilsyn hos statsforvaltningerne. Statens Arkiver lavede i 2010 bestemmelser for kommunernes og regionernes arkivalier efter 1. januar Bestemmelserne findes for kommunernes vedkommende i bekendtgørelse 995, for regionernes vedkommende i bekendtgørelse og 994. Alle bestemmelserne findes på Statens Arkivers hjemmeside under menupunktet For kommunale myndigheder i den blå bjælke, hvor man vælger Bevaring og kassation og derefter Data i it-systemer. 2

3 Kassation af dokumenter i it-systemer Det nye i bestemmelserne er, at kommuner/regioner har fået mulighed for men ikke pligt til kassation af digitale dokumenter i it-systemer. Det betyder, at kommunen/regionen kan udskille/fjerne en lang række dokumenter, inden arkiveringsversionen skal afleveres. Dermed er der færre dokumenter, som skal laves om til TIFF-formatet, og det burde betyde en besparelse for kommunen/regionen, fordi det koster penge at lave dokumenterne om til TIFF-format. Man skal dog undersøge, om det kan betale sig. Hvad koster det at få udskilt dokumenterne i forhold til prisen for en arkiveringsversion med dokumenter? Er det let at finde og udskille de pågældende dokumenter? Kan vi få brug for dokumenterne bagefter? Der kan også være fordele ved at aflevere et it-system uden kassation af dokumenter. Kommunen/regionen kan efter afleveringen opsige licenser og hente dokumenter hos Statens Arkiver, hvis man har brug for ældre dokumenter. Det kan eksempelvis betale sig, hvis man overgår fra et itsystem til et nyt it-system. Det gamle it-system afleveres til Statens Arkiver, og man kan derefter opsige leverandøren og licenserne, så man kun skal betale for det nye it-system. 01-princippet er opgivet Bevaringsforpligtelsen for personer og ansatte, født den første i en måned (01-princippet), er opgivet med de nye bestemmelser, og der skal altså ikke efter 1. januar 2007 bevares 01-sager mere. I stedet for bevares alle personsager på visse områder, mens øvrige personsager og alle personalesager kan kasseres. Dette gælder både for sager på papir og for sager i it-systemer. Kommunerne hovedpunkter på it-området Kommunernes ESDH-systemer og digitale journal- og arkivsystemer skal fortsat bevares, men der er som nævnt givet mulighed for men ikke pligt til kassation af dokumenter i it-systemer med dokumenter, også i ESDH-systemer. Bevaring og kassation sker efter KLE, KL s journalplan for kommunerne. Bevarings- og kassationskoderne findes i Statens Arkivers cirkulæreskrivelse af 24. februar 2012, der er lagt på Statens Arkivers hjemmeside. Kommunerne har altid ret til at bevare mere end fastsat i bestemmelserne (såkaldt merbevaring) It-systemer og sager vedr. pas og kørekort kasseres. Statens Arkiver kender ikke kassationsfristerne, men kommunerne kan rette henvendelse til Rigspolitiet og få oplyst fristerne. Digitale vielsessystemer kasseres, og der skal heller ikke mere afleveres ægteskabsbøger til Statens Arkiver, fordi Statens Arkiver får ægteskabsoplysningerne via CPR-registret. Bevaring af arbejdsmarkedssystemer (f.eks. KOMMA og Workbase) er ophørt, fordi Statens Arkiver får oplysningerne fra it-systemet Arbejdsmarkedsportalen hos Arbejdsmarkedsstyrelsen. 3

4 It-systemer vedr. misbrugsbehandling, døgninstitutioner m.v. skal som noget nyt bevares. It-systemer vedr. byggesager skal fortsat bevares. Digitale/indskannede byggesager skal bevares, både når de opbevares i kommunens eget it-system, og når de opbevares på et eksternt webhotel/skanningsfirma. Det er kommunens forpligtelse at sørge for bevaringen, uanset hvordan de digitale byggesager opbevares. Kommunen har også ansvaret, hvis byggesagerne opbevares hos et skanningsfirma/webhotel. En kommune må godt indskanne sit papirbaserede byggesagsarkiv for derefter at kassere alle papirerne. Men det skal ske under forudsætning af, at arkivlovens 8 og arkivbekendtgørelsens 1 er opfyldt. Her står der, at myndigheder skal drage omsorg for, at arkivalier, der er lagret på elektronisk medium, bevares således, at de kan afleveres til offentlige arkiver. Vælger kommunen at indskanne sine papirbaserede byggesager, er det således en forudsætning, at der ved valg af løsning bliver taget hensyn til, at der skal kunne udarbejdes en arkiveringsversion, som lever op til kravene i bekendtgørelse nr af 20. august Det indebærer bl.a., at der skal etableres en registreringssystematik for de indskannede byggesager, som muliggør effektiv og fyldestgørende fremfinding af byggesagerne. Jf. nedenfor under pkt. 7 om den kommende digitaliseringsbekendtgørelse, hvor skanningsprojekter skal anmeldes til og godkendes af Statens Arkiver. Den daværende Erhvervs- og Byggestyrelse har i brev til de tekniske chefer af 20. januar 2011 stillet krav om, at kommunen har pligt til at indskanne og opbevare alle akter i en byggesag. Det er derfor ikke tilladt kun at indskanne dele af en byggesag, fordi kommunen altid skal kunne genfinde alle dele af en byggesag For ældre byggesager kan der i visse tilfælde være tale om, at de har en museal værdi, dvs. at de fysiske arkivalier i sig selv har en værdi, som gør det betænkeligt at kassere dem, også selvom de er indskannet, og det således er sikret, at byggesagernes informationsindhold bevares. I tvivlstilfælde bør kommunen kontakte Statens Arkiver for vejledning herom Elevadministrationssystemer og PPR-systemer skal fortsat bevares, men der skal ikke mere bevares elev- eller PPR-sager, hverken i papir- eller digital form På Statens Arkivers hjemmeside er der vejledningsmateriale til bestemmelserne. Vejledningen til kommunebekendtgørelsen uddyber og forklarer den paragraf for paragraf samt giver eksempler på itsystemer, der skal bevares, eller som kan kasseres. D-guldlisten en vejledende bevarings- og kassationsliste for kommunale it-systemer efter , rummer forholdsvise mange af de 4

5 kommunale it-systemer, og det angives, om et it-system skal bevares eller kan kasseres. Tag udgangspunkt i vejledningen og d-guldlisten, men husk altid at tjekke, hvad it-systemet reelt rummer af dokumenter og data Regionerne hovedpunkter på it-området Regionernes og deres institutioners ESDH-systemer og digitale journal- og arkivsystemer skal bevares, men der er som nævnt givet mulighed for men ikke pligt til kassation af dokumenter i it-systemer med dokumenter, også i ESDH-systemer. Bevaring og kassation sker efter bevarings- og kassationskoder, udarbejdet til hver enkelt region. Det centrale økonomisystem skal bevares, mens alle decentrale økonomisystemer som udgangspunkt kasseres. Løn- og personaleadministrative it-systemer kasseres. Der skal ikke bevares personalesager, hverken i papir- eller digital form. It-systemer vedr. beboere på regionens institutioner, institutter, behandlingshjem, sikrede afdelinger m.v. skal bevares. Der skal ikke bevares klientsager/-journaler, oprettet efter , hverken i papireller digital form Kliniske kvalitetsdatabaser og landsdækkende forskningsregistre skal bevares. Danske Regioner er i gang med at undersøge, hvordan man får arkiveret kvalitetsdatabaserne. It-systemer vedr. jordforurening skal bevares. Elevsystemer fra regionale institutioner, som afholder folkeskolens afgangsprøver, skal bevares. Der skal ikke bevares elevsager/klientsager, oprettet efter , hverken i papir- eller digital form Den fælles digitale patientjournal E-journal SUP bevares, fordi man her får alle patientdata i en fælles database. Derimod kasseres de enkelte sygehuses digitale patientjournaler (epj er), medmindre data ikke er overført til E-journal SUP. Hvis data ikke er overført, anbefaler Statens Arkiver, at man kontakter MedCom for at høre, hvordan man får data overført. En af netværksdeltagerne spurgte, om Statens Arkiver kunne kræve, at man overførte data til E-journal SUP. Hertil svarede Statens Arkiver, at det kunne vi ikke, men at vi stærkt anbefaler, at man overfører data, så en fremtidig bruger ikke skal lede efter patientdata flere steder, og så regionernes udgifter til arkivering ikke bliver større end højst nødvendig. 5

6 For trafikselskabernes vedkommende bevares deres ESDH-system/journal- og arkivsystem, mens alle øvrige it-systemer hos trafikselskaberne kasseres Vejledningerne til regionernes bekendtgørelser uddyber og forklarer de enkelte bekendtgørelser paragraf for paragraf samt giver eksempler på it-systemer, der skal bevares, eller som kan kasseres. Tag udgangspunkt i vejledningen, men husk altid at tjekke, hvad it-systemet reelt rummer af dokumenter og data Kassation Digitale data og dokumenter, der ikke skal bevares ifølge bestemmelserne, kan kasseres, når den kommunale/regionale myndighed ikke længere har retlig eller administrativ brug for data og dokumenter. Det er myndigheden, som selv fastsætter kassationsfrister, og Statens Arkiver udtaler sig ikke om kassationsfrister. 3. Sletningsfrister Der skal afleveres en arkiveringsversion af et it-system, enten når data i systemet når sletningsfristen, eller når systemet går ud af brug. Sletningsfristen er en frist, som kommunen/regionen har anmeldt til Datatilsynet, og som angiver, hvornår kommunen/regionen vil slette data, som den ikke længere har brug. Det er som oftest x antal år efter sagens afslutning eller sidste kontakt med borgeren. Inden kommunen/regionen sletter data, skal der afleveres en arkiveringsversion, hvis systemet er bevaringsværdigt i henhold til Statens Arkivers regler. Først når arkiveringsversionen er afleveret og godkendt, må der slettes. En del steder har kommuner/regioner angivet, at der f.eks. skal slettes i elevsystemet, når et barn forlader folkeskolen. Det betyder faktisk, at der skal laves en arkiveringsversion, hver gang et barn forlader folkeskolen, og det kan blive dyrt og besværligt for kommunen/regionen. Sådanne frister bør derfor laves om. Sletningsfristerne findes på Datatilsynets hjemmeside. Se særskilt vejledning, som følger med referatet. Nogle af netværkets deltagere mente, at sletningsfristerne er for korte, og at kommuner/regioner har brug for data i mere end blot 5-10 år. Da mange af anmeldelserne er fællesanmeldelser, foretaget af KL på kommunernes vegne, bør kommunerne tage spørgsmålet op med KL. 4. Udbud ved produktion af arkiveringsversion Når kommunen/regionen skal i gang med at få lavet en arkiveringsversion af et bevaringsværdigt system, bør man sende opgaven i udbud. Statens Arkiver kræver ikke, at systemleverandøren også skal 6

7 lave arkiveringsversionen. Vi kræver blot, at arkiveringsversionen skal overholde bekendtgørelse 1007/2010 om arkiveringsversioner. Det betyder, at det både kan være systemleverandøren, en anden leverandør eller kommunen/regionen selv, der laver arkiveringsversionen. Et udbud kan medføre, at kommunen/regionen sparer mange penge. Statens Arkiver nævnte en kommune, som af kommunens leverandør havde fået en pris på 1,1 mio. kr. for en arkiveringsversion af kommunens ESDH-system. Kommunen sendte opgaven i udbud og endte med at spare kr. Kommuner/regioner bør også få indføjet i kontrakten, når man anskaffer sig et nyt it-system, at systemet er indrettet sådan, at der kan laves en arkiveringsversion af systemet efter Statens Arkivers til enhver tid gældende regler uden ekstra udviklingsomkostninger for kommunen/regionen, og at man ejer data og teknisk dokumentation. Man skal undgå at skrive under på, at man kun må bruge systemleverandøren, når der skal laves arkiveringsversionen, for så er man bundet til systemleverandøren. 5. Aflevering af it-systemer Birgitte Vedel-Troelsen indledte med at sige, at hun går på orlov næste uge. Derfor kommer der en ny sagsbehandler på afleveringssager. Det bliver formentlig Christian Larsen, men hvis I skriver til vil henvendelser blive kanaliseret til rette sagsbehandler. Årlig liste over kommunale it-systemer, der står for aflevering Statens Arkiver har besluttet én gang årligt at skrive til alle kommuner, der afleverer bevaringsværdige it-systemer til os. Vi sender et brev og en oversigt over de bevaringsværdige it-systemer, som kommunen har anmeldt til os ved sidste tilsyn. I brevet beder vi kommunen tage stilling til om der er et eller flere it-systemer, der skal til at arkiveres. Arkiveringsversion It-systemer kan ikke afleveres i den form, som de findes i, når de er i drift. Der skal tages en kopi af data og omskabes til en arkiveringsversion, der lever op til kravene i bekendtgørelse 1007/2010. Hvis der indgår dokumenter i systemet, skal det afklares, om dokumenter skal indgå, eller om de kan kassereds. I så fald skal de konverteres til TIFF-format. Endelig skal der findes dokumentation af systemet og dets brug, som skal indgå i arkiveringsversionen. Det kan lyde meget let, men det kan ofte give anledning til problemer, f.eks. hvis myndigheden kun har egenproducerede dokumenter digitalt, mens indgående dokumenter ligger i papirform. En anden problemstilling er, hvis myndigheden har indskannet dokumenter fra en tidligere periode, og det ikke er mærket op, så kan perioden blive svær at definere. Den emnemæssige afgrænsning kan være et problem ved systemer, som har været igennem kommunalreformen og har oplysninger fra flere 7

8 forgængerkommuner. Hvis det ikke dokumenteres undervejs, hvad der er sket med systemet kan det være meget svært at finde ud af, når systemet skal arkiveres. Aflevering til Statens Arkiver - vederlag Når I har besluttet, at I skal i gang med arkiveringsopgaven, kontaktes Statens Arkiver. Det betyder, at det er jer, som tager initiativ. Det første, I skal gøre, er at udfylde en blanket med ønske om at aflevere til Statens Arkiver. Blanketten findes på vores hjemmeside under pkt. 1 i Hvordan forløber en afleveringssag : 8

9 Det, som I skriver under på, er, at I vil betale for den tid, arkivar og tester bruger, samt for opbevaring af data. Startbrev og kommunens/regionens opgaver Når vi har modtaget den udfyldte blanket, sender vi jer et startbrev. Her er beskrevet hvilke opgaver, der er forbundet med aflevering. Desuden fremsendes tre skemaer, som myndigheden skal udfylde. At arkivere et system er en stor opgave. Det skal afklares, hvilken periode arkiveringen dækker. Er systemet afleveret tidligere, ønsker vi ikke at få de samme data flere gange. Hvor langt op i tid skal arkiveringen dække - f.eks. helt til nu eller ved ældre systemer kun frem til kommunalreformen? Det skal afklares, hvordan arkiveringsversionen skal se ud. Man kigger på databasen bag systemet for at vurdere, hvor de relevante oplysninger ligger. Irrelevant materiale, f.eks. tabeller, der bruges til at styre systemet, kan udelades. Er der dokumenter i systemet f.eks. fagsystemer med dokumenter eller ESDH-systemer skal det overvejes, om de skal indgå. Kommunen/regionen kan vælge at kassere udvalgte grupper af dokumenter i it-systemer med dokumenter, jf. ovenfor. Kontekstdokumentation, arkivbeskrivelsesfil og FORM Der skal forskellig dokumentation (kontekstdokumentation) med i afleveringen. Kontekstdokumentation fungerer som en hjælp til en fremtidig bruger af systemet. Om år, når der er en bruger, som skal se i arkiveringsversionen, vil det være en fordel at kunne få lidt hjælp til forståelsen af systemet, inden man dykker ned i det. Det kan f.eks. være brugervejledninger, journalplaner, systemdokumentation, E/R-diagrammer, relevant lovgivning (hvis den er betydende for driften af systemet). Hvis der er tale om et ESDH-system, kan forretningsorden og styrelsesvedtægt også være meget relevante. Evt. kan Statens Arkiver bede om et notat, der beskriver brugen af systemet. Arkivbeskrivelsesfilen er en ny ting, der er kommet i forbindelse med overgangen til den nye bekendtgørelse 1007 om arkiveringsversioner. Arkivbeskrivelsesfilen indgår i arkiveringsversionen og indeholder oplysninger om indholdet i systemet. Det er tænkt som en hurtig indgang til systemet. Her findes en kort beskrivelse af systemet, og her kan man se, hvem der har benyttet systemet og hvornår. Filen lægges ind i selve arkiveringsversionen, så vi har oplysninger om jeres system i nem adgang sammen med systemet. 9

10 FORM er forkortelse for Fællesoffentlig referencemodel. FORM er en emneklassificering af alle opgaver indenfor det offentlige. Vi bruger FORM som en emnegrupperingsnøgle, der kan gøre det nemmere at søge i alle vores mange arkiveringsversioner. Idet alle sætter nogle emneord på de enkelte arkiveringsversioner, og alle bruger samme referencenøgle til at bestemme emneord, har vi en unik mulighed for at søge på tværs af alle afleveringer, f.eks. søge på alle systemer vedr. grundskole. FORM findes på Det vil altid være den nyeste, man bruger. De udskiftes jævnligt. Det er nemmest at gå ind via opgavenøglen, da det giver et overblik over hele FORM. Her kan man se de forskellige kategorier og underkategorier. Det er dog også muligt at gå ind via myndighed, lovgivning eller finansloven. Det er vigtigt, at man får sat de formkoder på, der passer til systemets indhold. Har man således et elevsystem, skal man ikke sætte koder på for Kommunestyret i almindelighed, men gå ind under grundskolen og se, hvad der passer. Hvis alt i gruppe passer på systemet, kan man nøjes med at skrive det, men hvis ungdomsuddannelser ikke findes i systemet, må man længere ned f.eks eller endnu mere specifikt. Tre niveauer ser vi i hvert fald gerne. 6. Adgang til afleverede sager Nogle mødedeltagere rejste spørgsmålet om borgernes adgang til data og dokumenter i afleverede sager. Hvem er det, som besvarer henvendelsen og giver borgerne adgang kommunen/regionen eller Statens Arkiver? Lars Martin Petersen sagde, at hvis arkiveringsversionen er afleveret til Statens Arkiver, er det Statens Arkiver, som giver adgang efter arkivlovens regler. Arkivalierne skal være 20 år gamle, før de er umiddelbart tilgængelige. Hvis arkivalierne rummer oplysninger om enkeltpersoners private forhold, er fristen 75 år. Digitale arkivalier, som er yngre end 20 år, er ikke umiddelbart tilgængelige. Statens Arkiver kan dog med den afleverende kommune/regions samtykke give dispensation til benyttelse. Indeholder digitale arkivalier oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, skal Statens Arkiver indhente samtykke til dispensation hos Datatilsynet, indtil 75 års fristen er udløbet. Kommunen/regionen kan også rekvirere de ønskede data og dokumenter for at give borgerne adgang efter reglerne i offentlighedsloven og forvaltningsloven. 7. Digitaliseringsbekendtgørelse Statens Arkiver vil i løbet af sommeren 2013 udstede en bekendtgørelse om kommunale/regionale digitaliseringsprojekter. Retrospektiv skanning og digitalisering af bevaringsværdige papirarkivalier, skal anmeldes til Statens Arkiver, hvis arkivalierne efterfølgende ønskes kasseret. 10

11 Godkendelse af retrospektiv skanning og digitalisering forudsætter, at et system, der anvendes til lagring af bevaringsværdige arkivalier, opfylder en række krav: Systemet skal være organisatorisk, tidsmæssigt og emnemæssigt afgrænset; i systemet skal der registreres oplysninger, der muliggør identifikation og fremfinding; og der skal kunne produceres en arkiveringsversion af data og dokumenter i systemet i henhold til Statens Arkivers regler. Kassation af bevaringsværdige arkivalier i analog form, som skannes eller digitaliseres, må først ske, når Statens Arkivers godkendelse heraf foreligger. 8. KL-arkivnetværksmøde 19. juni 2013 i Odense Statens Arkiver har overtaget KL s arkivnetværk, og der afholdes møde i dette netværk onsdag 19. juni 2013 på Odense Rådhus. Information vil blive udsendt snarest. Referenten: information kan nu findes på Statens Arkivers hjemmeside: s_kommunale_arkivnetvark 11

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Side 1 Indhold Baggrund for undersøgelse... 3 Organisering... 4 Tilgængelighed... 5 Papirarkivalier... 7 Digitale arkivalier...

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Indledning Statens Arkiver igangsatte i november 2012 et tilsyn med de statslige myndigheders arkivdannelse. Tilsynet blev

Læs mere

Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer

Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer Statens Arkiver og Kommunernes Landsforening 2005 Version 1.0 DocuLive KMD Sag KOM*IT Navision MADS Vejman Win PPR DSI Sund Vejledende kassationsliste

Læs mere

Referat. Statens Arkiver Rigsarkivet. Bevarings- og Kassationsafdelingen

Referat. Statens Arkiver Rigsarkivet. Bevarings- og Kassationsafdelingen Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 29. august 2013 kl. 10-14.25 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

Side 1 af 17 PS97-2CRD-E2K6 Distributionsform Email Papir Brevfletning Email cla@sa.dk Kunde Christian Larsen PS97-2CRD-E2K6 Velkommen til spørgeskemaundersøgelsen i forbindelse med Rigsarkivets tilsyn

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 978 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier fra de regionale

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Statens Arkiver 2005 journalperiode e-arkivsystem arkiveringsversion ESDH lagringsform afleveringspligt indskanning arkivalier

Læs mere

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007.

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Arkivinstruks for Thisted Kommune Arkivinstruks Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Status Gl. Thisted Kommune Den gamle Thisted Kommune har i 1989-92 gennemført et kassationsprojekt,

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2011 Opdateret december 2014 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv.... 1 En vejledning

Læs mere

Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering

Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering 55 Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering Anmeldelse af elektroniske arkivsystemer Alle myndigheder har ifølge arkivbekendtgørelsen pligt til at anvende et arkivsystem til sikring

Læs mere

Referat Indsamling og Bevaring

Referat Indsamling og Bevaring Referat Indsamling og Bevaring Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 26. februar 2015 kl. 10-15 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra Rigsarkivet: vicedirektør Kirsten Villadsen,

Læs mere

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Dette dokument beskriver Rigsarkivets strategi for modtagelse og bevaring af digitalt skabte arkivalier. Ved digitalt skabte arkivalier forstås upubliceret

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv...1 En vejledning til kommuner og regionerindholdsfortegnelse...1

Læs mere

Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014

Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014 Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014 1. Indledning I henhold til Statens Arkivers rammeaftale med Kulturministeriet skal der i

Læs mere

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Generelle Retningslinjer 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord...4 2. Hvad er Aalborg Stadsarkiv...5 3. Hvad er arkivalier?...5 4. Hvem gælder instruksen for?...6 5.

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II)

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Referat. Statens Arkiver

Referat. Statens Arkiver Referat Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 27. august 2014 kl. 10-15 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra Statens Arkiver: vicedirektør Kirsten Villadsen, specialkonsulent

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn med kommunerne 2010

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn med kommunerne 2010 Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn med kommunerne 2010 Statens Arkiver februar 2011 Statens Arkiver, j.nr. 2010-014829 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Fremgangsmåde og tilsynets forløb...

Læs mere

Anmeldelse af behandling af data

Anmeldelse af behandling af data - 1. Skema udfyldt af: Dato: Anmeldelse af behandling af data 2. Databehandlingen er omfattet af Region Hovedstadens paraplyanmeldelse vedr.: OBS: kun 1 X 2007-58-0006 Patientbehandling 2012-58-0023 Kliniske

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Sikring af kvalitet i ESDHsystemer i drift Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Baggrund for ESDH-drift og udvikling i Vejle Stadsarkiv Januar 2009 fra projekt til drift Hidtil i direktionssekretariatet

Læs mere

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse NemRefusion den intelligente, digitale postkasse I 2010 lancerer KOMBIT A/S i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen den nye syge- og barseldagpengeløsning, NemRefusion. Den nye løsning er en moderniseret

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Hørsholm Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Moduler KOMDAs ydelser er delt ind i fire moduler, der kan købes til af den enkelte deltager. Modulerne kan vælges uafhængigt af hinanden.

Moduler KOMDAs ydelser er delt ind i fire moduler, der kan købes til af den enkelte deltager. Modulerne kan vælges uafhængigt af hinanden. KOMDA KOMDA er et arkivsamarbejde mellem Aalborg Stadsarkiv og en række kommunale arkiver om håndtering af digitale arkivalier. KOMDA sikrer opbevaring af digitale arkivalier for de deltagende arkiver

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Den Kliniske Databank i Region Syddanmark

Den Kliniske Databank i Region Syddanmark Den Kliniske Databank i Region Syddanmark Data fra udfasede systemer samles og stilles til rådighed til gavn for klinikere, patienter og forskere E-sundhedsobservatoriet, 3. oktober, 2014 Indhold Baggrund

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2013-4392 bgn 29. oktober 2013 Udkast til Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab I medfør af

Læs mere

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier Arkivhåndbog for statslige myndigheder Fra informationer til arkivalier Udgiver: Statens Arkiver ISBN 87-7479-217-0 Redaktion: Lars Martin Petersen, Kirsten Villadsen Statens Arkiver Kristmar og Mette

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier som er skabt eller tilvejebragt af I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Bevarings- og kassationsbestemmelser 2015 Indholdsfortegnelse Bevarings- og Kassationsbestemmelser for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. 1. Bevaringsværdigt

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet I medfør af 5, stk. 1, i ulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

SOFIA. Tilgængeliggørelse og brug af digitalt skabte arkivalier Sofia på nettet og systemet bag. Ann-Kristin Egeland Lone Smith Jespersen

SOFIA. Tilgængeliggørelse og brug af digitalt skabte arkivalier Sofia på nettet og systemet bag. Ann-Kristin Egeland Lone Smith Jespersen SOFIA Tilgængeliggørelse og brug af digitalt skabte arkivalier Sofia på nettet og systemet bag Ann-Kristin Egeland Lone Smith Jespersen www.digitalbevaring.dk Emner www.digitalbevaring.dk Demonstration

Læs mere

Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar

Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar Definitioner Rekvirent: den, der er fysisk til stede, og som kontakter en anden, der ikke fysisk er til stede med henblik på

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL, Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening Lilleskolerne Foreningen af Kristne Friskole Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Grundskoler ved private

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE.

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE. Resume. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da arealet skal indgå i et projekt, hvorfor det findes ubetænkeligt at meddele tilladelse.

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift.

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt pr. brev samt på mail til MIH@kl.dk 15. april 2011 Vedrørende sikkerhedsbrist som følge af KL s overførsel af køreprøvebooking system til en cloud-løsning Datatilsynet

Læs mere

Ansøgningsskema til Digitalisering og Velfærdsteknologi

Ansøgningsskema til Digitalisering og Velfærdsteknologi Ansøgningsskema til Digitalisering og Velfærdsteknologi Ansøgningen sendes til: pijen@assens.dk 1. Projektnavn / betegnelse Angiv projektnavn/betegnelse: Det digitale Bibliotek (Danskernes digitale Bibliotek)

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Arkivinstruks for Them Kommune. Vejledning om bevaring og kassation af papirarkivalier i afdelinger og institutioner

Arkivinstruks for Them Kommune. Vejledning om bevaring og kassation af papirarkivalier i afdelinger og institutioner Arkivinstruks for Them Kommune Vejledning om bevaring og kassation af papirarkivalier i afdelinger og institutioner 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv 3. Forudsætninger

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Vejledende bevarings- og kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 ( D-guldlisten )

Vejledende bevarings- og kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 ( D-guldlisten ) Vejledende bevarings- og kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 ( D-guldlisten ) En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 995 af 3. august 2010 om bevaring og kassation

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler Mellem Uddannelsesorganisationen: (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Hvor mange Fi6670i og Fi6140Z har Silkeborg Kommune i dag? (Ajourføring af parameteropsætning (Versioner & Releases))

Hvor mange Fi6670i og Fi6140Z har Silkeborg Kommune i dag? (Ajourføring af parameteropsætning (Versioner & Releases)) Nr Reference Spørgsmål Svar 1 Bilag D, Afsnit B (Separatorark) Tværgående, Tekniske Krav Er det muligt at modtage eksempler på alle varianter af separatorark der benyttes i dag? I dag anvendes separatorark

Læs mere

Informationer og systemer i den offentlige forvaltning

Informationer og systemer i den offentlige forvaltning Informationer og systemer i den offentlige forvaltning - set fra Statens Arkiver 2011 Maj 2012 Stat, kommuner og regioner GIS og GML Digitaliseringsstrategi, før og nu Integrerede systemer Bevaringsværdige

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Ja, det forudsætter Skive Kommune. 29.10.13 29.10.13. Ja, Skive Kommune ønsker, at den valgte leverandør selv foretager vurderingerne.

Ja, det forudsætter Skive Kommune. 29.10.13 29.10.13. Ja, Skive Kommune ønsker, at den valgte leverandør selv foretager vurderingerne. Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Forudsætter Skive Kommune, at alle omkostninger forbundet med gennemførelse af en retssag vedrørende spørgsmålet om regres i en given sag afholdes af leverandøren, herunder afgifter,

Læs mere

Brugerundersøgelse blandt statslige myndigheder

Brugerundersøgelse blandt statslige myndigheder Brugerundersøgelse blandt statslige myndigheder Efteråret 2012, rapporten er udarbejdet i 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Svarprocent og metode... 4 2. Hvem har besvaret undersøgelsen... 5

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø T&N CVR: 18463504

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne 1 Hvad er et Underretningsbrev UDP? 2 Medarbejderen er flyttet, hvilken kommune får indberetningen. Hver gang en indberetning (anmeldelse, sygefraværssamtale eller ny refusionsanmodning) signeres, udsendes

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2009 1-00-4-09 Henrik Ekstrøm Jørgensen hej@midttrafik.dk 87 40 82 00 Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic,

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering For at kunne arkivere data på en meningsfuld måde skal Rigsarkivet bede om: 1. Et udfyldt afleveringsskema 2. Projektbeskrivelse i både en dansk og engelsk

Læs mere

I reform til fremtiden. 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold

I reform til fremtiden. 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold I reform til fremtiden Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 8. maj 2006 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold 1. Ønskerunden

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark

Læs mere

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Hvordan fungerer e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø i praksis? Hvordan anvendes funktionerne?. Dette og meget mere gives der svar

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser.

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser. 26. juni 2009 J.nr. 2009-4116- Myndighedskrav Myndighedskrav til SU-administration 1. Indledning Myndighedskravene fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) beskriver de opgaver og beføjelser,

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål 12 Svar 12 Må der bruges en limousinetilladelse udstedt i en anden region(region

Læs mere

Antenneforeningen Trekanten. Dagsorden til Bestyrelsesmøde

Antenneforeningen Trekanten. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Hermed følger foreløbig dagsorden til mødet. Tilføjelser pr. 29. maj er markeret med ++ (#) angiver at der findes et bilag Kommenteret dagsorden. 1. Velkomst ved formanden - Afbud fra: - Særlig velkomst

Læs mere