DANSK VEJTIDSSKRIFT MEDLEMSBLAD FOR AMTSVEJINSPEKTØRFORENINGEN I DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK VEJTIDSSKRIFT MEDLEMSBLAD FOR AMTSVEJINSPEKTØRFORENINGEN I DANMARK"

Transkript

1 DANSK VEJTIDSSKRIFT MEDLEMSBLAD FOR AMTSVEJINSPEKTØRFORENINGEN I DANMARK NUMMER 6 JUM ÅRGANG r (1 4 mlas Udlægning med Barber - Greene og Via Nova Maskiner ASFALT - PULVER ASFALTEREDE STENMATERIALER COLAS VEJMATEBIALE FABR1ER: NØRRESUNDBY Tlf. Aalborg 8409 LØGSTØR Tlf. Logvlor 378 VILDSUND vi Thivled Tlf. Sundby ( rhy) 170 DJELI) v/ Holotebro Tlf, Sevel 54 II ERNING TIE Herning 483 Vore Teknikere er gerne til Disposition med teknisk Assistance og Tilsyn af Arbejder med vore Produkter. VIBORG Tlf. Viborg EDSLEV Tlf. Hørning I 62 IIOilSEN 5 Tlf. ilurveov 167 TIJOIITSIIALLE vi Give Tlf. Give 230 PJEI)STEI) vi Fredericio Tlf. Pjrdsled 62 OVEII.JEIISTAL (Sønderjylland) Tlf KVISTGAARD v/ Ilelvingør Tlf. Kvislg. 126 UNDLØSE v/ l8ofbk Tlf. Uodlose 50 KØBENhAVN (Valby) Tlf. Vulby 2200 IIEIIFØLIIE vi Koge, Tlf. Herfolge 218 TJØRNESIAIIKII.111. Slege 5101 NYKØBING F. Tlf. Nykøbing F MARIBO Tlf. Maribo 589 CO LAS VEJ MATERIALE KAMPMANNSGADE 2. KØBENHAVN V. TELF: CENTRAL Is

2 .. Vejbelægningen maa være skridsikker og give Mulighed for brat Opbremsning ti FABRIKSANLffG I Vejen Immervadpr.Hovslund Kolding BENYT VEJ MATERIALER FRA Oddesund Nord I TAG P A P F A B B I K K FN PUSNIX Odense Herlev (København) Frederikssund DEN SIKRE VEJ-TIL DEN GODE VEJ

3 DANSK VEJTIDSSKRIFT Tidsskriftets formål er at arbejde til gavn for de danske veje og at forøge interessen for vejspørgsmålets teknik og økonomi INDHOLDSFORTEGNELSE Side Om anlæg al parkeringspladser ved landeveje. Af amtsvejinspektor K.A. Jorvensen 145 Oversigt over fordelingen af forskud på motorafgift ni 151 Oversigt over amtsrådenes besvarelser vedr. korsels godtgorelse til vejinveniorer og vejassistenter Internationale hovedveje 155 Blandeanlæg. Af civilingeniør B. Walther Rasmussen Vejbefæstelse af rullesten og sand. Af civilingeniør J. Kirk 159 Fra,.Wegen I6 Fra domstolene 16 Fra nsinisterierne I l5& l6l Dan%k liüo-1ærn Vest for Storebælt: øst for Storebælt: Silkeborg Enhøjvej 9 Telf. 637 Allerød Telf. Vassingerod 132 ÅKIw YF AIER A[FR J AKTIESELSKABET FOR KEMISK INDUSTRI AKTIESELSKABET DANSK DAMMANN ASFALT. I

4 KØBENHAVN V. HJØRRING Mynterscej 19 Sct. Knudsby C Hjnrrlng 876 II RASMUSSEN & SCHIØTZ Civilingeniører & Enfreprenorer * Far i Ic er er: Asfalfemulsion,,DAN BIT P ulve rasfa If Asfaltbeton Udfører: Entreprenørarbejder og Vejarbejder af enhver Art

5 146 DANSK VEJTIDSSKRJFT 1953 Fig. 2. Ikke ved alle landeveje gives der chaufforerne lejlighed til at kore dr store koretojer ind på steder, hvor parkering af dem ikke er til gene for færdslen på vejen. Køretøjet bliver som regel kort ind til højre side på landevejen, således at det optager imellem 1,5 m og 2 m kørebanen. Vel er parkeringslysene tændt ved lvgtetid under parkering på de steder på vejen, hvor det er påkrævet, men det har i mange tilfælde vist sig, at påkørsel af parkerede koretojer sker på den måde, at køre tøjet, der påkorer, bliver blændet af modgående koretojer og ikke ser det parkerende køretøj, eller der blændes ned for modgående køretøjer og lyskeglen rækker ikke langt nok til at se det parkerende køretøj. Desuden har der været tilfælde, hvor der er sket påkørsel af et køretøj. der er parkeret på vejen (for det meste i byer eller i udkant af byer) under gadelvs, hvorfor koretojets parkeringslys som regel ikke er tændt. og køretøjet bliver således mange gange ikke observeret, hvad enten det skyldes dårlig lvsvirkning af gadelvset eller at køretøjet. der påkører. er blevet blændet af modgående køretøjer. Selvom man måske nok i enkelte tilfælde kunne fordre en lidt mere hensvnsfuld parkeringsmåde. kan det vel nok volde en træt eller sulten

6 særlig 1953 DANSK VEJTTDSSKRIFT 147 Fig. 3. hauffor noget besvær at finde ud al, hvor hans koretoj bedst kan par eres. uden at genere den ovrige trafik på vejen. Men det er som bekendt ikke alene lastvogne o. 1., der parkerer på andevejenc. I ferietiden og på fridage når vejret er godt ses en del personvogne parkeret på såvel egnede som navnlig uegnede -reder, medens besætningen nyder naturen og den medbragte mad. En stor part af bilisterne foretrækker at benytte de parkeringsmulig beder, der findes i tilknytning til kroer og lignende steder med ser vering, men de bilturister, der foretrækker..egen kost, har krav på bedre parkeringsmuligheder, og for trafiksikkerheden er det af stor be tvdning at få de parkerede vogne væk fra korebanen. Problemet kunne fomientlig løses ved samarbejde mellem motor- og luristorganisarioner og vejmvndighederne, f. eks. således at vejvæsener tnlagde de fornodne pladser. medens motororganisationerne i fornødent fald forestod driften af pladserne. Da det således har vist sig, at parkerende koretojer er til stor gene g fare for færdsien på landevejene, påtænker man ved Haderslev Amts\Tejvæsen at anlægge nogle parkeringspladser ved den her i amtet mest trafikerede landevej, nemlig hovedvej nr. 10 fra Aabenraa Haderslev Kolding.

7 Kastrupfabrilcen: Hans Nissensvej 12 Telefon Kastrup 1228 Hovedkontor: Nordhavnsfabriken: Sfubbelabgade 20, ø Telefon Ryvang 6227 HANS NISSENSVEJ - KASTRUP TELEFON KASTRUP 1228 IH ANKA AS FALTSTE N ASFALTPU LVER EMU LSION IPAN- BETON VEJTJÆ RE

8 IV Special-R A B Gummifugemasse NI: FLYVEPLADSER BETONVEJE BROLÆGNINGS-OG ASFALTKØREBANER SAMT SPORAREALER at bedste kvalitet. Bestået Dansk Vejlaboratoriums prøver. Som særlig kuldemodstandsdygtig anbefales BIG UMA-A RCTIC TILBUD OG LEVERING GENNEM TAFONO Frederiksborggade 32, KØBENHAVN K. Telefon Byen 526

9 Lastvognstrafikken går i temmelig regelmæssige ruter, og chaufførerne vil hurtigt kunne finde egnede parkeringsmuligheder, hvor disse findes. Turisttrafikken kan ikke være stedkendt og der bør formentlig, for at få fuld gavn af sådanne parkeringsmuligheder, averteres herom, f. esk. ved at pladserne markeres på turistkort. Cyklister og vandrere kan også have gavn af sådanne pladser DANSK VEJTIDSSKRIFT 149 En nabo til parkeringspladsen skriver den 28/ følgende:.undertegnede, der bor vest for landevejen Haderslev Aabenraa, umiddelbart nord for den der indrettede parkeringsplads, kan herved meddele, at parkeringspladsen benyttes meget af de store transportbiler. Navnlig om natten er parkeringspladsen meget benyttet. Ofte bliver vi vækket om natten ved, at pladsen er fuldt optaget af 2 store biler, og endnu flere vil parkere. Jeg skal derfor henstille til vejvæsenet, at par keringspladsen forlænges, således at der eventuelt kan blive plads til 4 biler med påhængsvogn. På omtrent samme måde har man løst problemet i udlandet, f. eks. i Holland, Belgien og Tyskland, og resultatet er i disse lande blevet, at bilister benytter parkeringspiadserne, hvadenten de holder stille for at spise, for at hvile sig lidt eller for at se køretøjet efter. Det bor være således, at stop på landevejen hovedsageligt kun kendes i forbindelse med et uventet motorstop eller en punktering. Amtsvejvæsenet har foranlediget, at der er blevet indrettet offentlig parkeringsplads på privat grund ved hovedvejen, Ca. 3 km nord for Haderslev by, ved en kro. Arntsvejvæsenet har bekostet udvidelsen af indkorslerne. således at også store lastautomobiler kan benytte pladsen til parkeringsplads, og ejeren af kroen har forpligtet sig til at tillade offentlig parkering på pladsen uden hensyn til, om de parkerende er kunder i kroen eller ikke. Skilte om parkering er opsat. Om færdselens omfang på hovedvej nr. 10 i Haderslev amt henvises til de i nedenstående skema anforte. omtrentlige tal for antal person biler, rutebiler og vare- og lastvogne, talt ved dognfærdselstællinger i henholdsvis 1939 og På landevejen Bevtoft-Gabol er der anlagt en parkeringsplads, smukt beliggende ved skovbrvn. Der er her skaffet mulighed for hvileophold både for den svære lastvognskorsel og for turistfærdslen.

10 150 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1953 Kategori motorkøretoj Færdselstælling for 1 døen j (/ stignins ca. Ca. stk. Ca. stk. Personbiler (1,3 t) Rute- og turistbiler (5,0 t) Vare- og lastbiler 2 aksl. (3,6 t) (5,5 t) (10,0 t) ,. (13,Ot) 0 6 Færdselsmængden i tonç Oversigt over fordelingen af forskud på motorafgift m. v. Som forskud på kommunernes andel i motorafgifterne for finansåret er der i april og maj måneder 1953 udbetalt et samlet beløb på 50 mill, kroner. Fordelingen stiller sig således: Til amtskommuner ialt kr., nemlig: Til Københavns amtskommune kr., Roskilde kr., Frederiksborsz kr., Holbæk kr., Sorø kr., Præstø kr., Bornholm kr., Maribo kr., Odense kr., Assens kr., Svend borg kr., Hjørring kr., Thisted kr., Aalborg ki.. Viborg kr., Randers kr., Aarhus kr., Skanderbors kr., Ringkobing kr., Vejle kr., Ribe kr., Haders lev kr., Aabenraa 508,000 kr., Sønderborg kr.. Tønder kr. Til sognekommuner i alt kr., nemlig: Til sognekommunerne i Københavns amtsrådskreds kr. (heraf Gentofte kommune kr), Roskilde kr., Frederiksborg kr., Holbæk kr., Sorø kr., Præstø kr., Bornholm kr.. Maribc kr., Odense kr., Assens kr., Svendborg kr., Hjør ring kr., Thisted kr., Aalborg kr.. Viborg ki..

11 Def er såmænd Jens V... der her som så mange andre steder i landet udfører vejarbejdet det er jo lige ud ad landevejen at gå til Jens Villadsens Fabriker, når man vil have bedre veje. AKTIESELSKABET JENS IIILLADSENS FABRIKER København Farum Ringsted Dortheasminde Randers Solsted Troidhede Viborg i V

12 1953 DANSK VEJTIDSSKRIFT 151 Randers kr., Aarhus kr., Skanderborg kr. Ringkøbing kr., Vejle kr., Ribe kr., Haderslev kr.. Aahrn raa kr.. Sønderborg kr., Tønder kr. Til købstæder ialt kr., nemlig: Til Koge kr., Roskilde kr., Frederikssund kr., Frederiks værk kr., Helsingør kr., Hillerod kr., Holbæk kr.. Kalundborg kr., Nykøbing Sj kr., Korsør kr., Ringsted kr., Skelskor kr., Slagelse kr.. Sorø kr.. Næstved kr., Præstø kr., Stege kr.. Store Heddinge kr., Vording borg kr.,aakirkeby kr., Allinge-Sandvig kr., Hasle kr.. Nekso kr., Rønne kr., Svaneke kr., Maribo kr.. Nakskov kr., Nykøbing F kr., Nvsted kr.. Rodhv kr.. Sakskøbing kr., Stubbekøbing kr., Bogense kr., Kerteminde kr., Odense kr., Assens kr., Middelfart kr.. Faaborg kr., Nyborg kr., Rudkøbing kr., Svendborg kr., Æros købing kr., Brønderslev kr., Frederikshavn kr., Hjørring kr., Skagen kr., Sæby kr., Nykøbing M kr., Thisted kr., Aalborg kr., Løgstør kr., Nibe kr, Norresundbv kr.. Skive kr., Viborg kr., Grenaa kr.. Hobro kr.. Mariager kr., Randers kr., Ebeltoft kr., Aarhus kr.. Horsens kr., Silkeborg kr., Skanderborg kr., Herning kr., Holste bro kr., Lemvig kr., Ringkobing kr., Struer kr.. Fredericia kr., Kolding kr.. Vejle kr., Esbjerg kr.. Ribe kr., Varde kr., Haderslev kr., Christiansfeld Flække kr., Aabenraa kr., Sønderborg kr., Augustenborg Flække kr., Nordborg Flække kr., Tønder kr., Højer Flække kr.. Løgumkloster Flække kr. Endvidere Københavns Kommune kr. og Frederiksberg Kommune kr. Oversigt over amtsrådenes besvarelser vedr. korselsgodtgørelse til vejingeniører og vejassistenter Roskilde amtsråd: Motorvogn stilles til rådighed uden udgift og uden korseispenge. diæter el. lign.

13 Sorø amtsråd: 152 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1953 I befordringsgodtgorelsc ydes der vej- og vandlobsinspektoren et beløb af kr. og hver af ingeniorerne et beløb af kr. årlig. For hver i tjenestesager tilbagelagt km ydes der derhos 30 øre. I befor dringsgodtgorelse ydes der amtsvej- og vandlobsassistenterne for hver i tjenestesager tilbagelagt km 43 øre for de første km, der er tilbagelagt i eget automobil, og 30 øre pr. km øver km. Des uden godtgøres der hver af de pågældende et beløb af 400 kr. som tilskud til dækning af udgifterne ved motorafgift. Københavns amtsråd: Civilingeniører m. f1., der benytter motorvogn i amtsvejinspektoratets tjeneste, får befordringsgodtgørelse efter statens regler. Amtsvejinspek tøren er bemvndiget til for personale, der selv tilrettelægger deres ar bejde, at lade udbetale en fast årlig befordringsgodtgorelse svarende til km (f. t kr. for automobil). Civilingeniører, der ikke benytter vogn i vejinspektoratets tjeneste får fast årlig befordringsgodt gorelse på 600 kr., for hvilken ingeniorerne selv må sorge for befor dring. Frederiksborg amtsråd: Når motorkoretøj forlanges anskaffet, betales en fast årlig sum, bereg net for en kørsel på km med halvdelen af den befordringsgodt gorelse pr. km, der årligt fastsættes for statens tjenestemænd, f. t. 38 øre pr. km. Endvidere for hver kørt kilometer halvdelen af den for statens tjenestemænd tillagte befordringsgodtgorelse pr. km. For personale, der ikke er forpligtet til at anskaffe motorkoretoj, er vejvæsenets motorkøretøjer til disposition. Holbæk amtsråd: Egen bil, godtgørelse efter statens regler. f. t. 47 øre pr. km for de forste 7000 km pr. år og 30 ore for de følgende km. Mindst betales dog årligt gange det halve af statens største befordringsgodt gorelse pr. km i fast godtgørelse og det halve af statens største takst pr. km for udført tjenstlig kørsel. Det vil sige, at der f. t. betales mindst øre pr. kort km. Der tillægges amtsvejinspek 23, kr. årligt toren en yderligere godtgorelse på 500 kr. årlig.

14 IK AKI Asfaltemulsion * Pulverasfalt fra varmeisoleret silo * Støbeasfalt * KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI Als Frederlksflolms Havneve Kabenhavn SV Telefon Central 1383 og zx VII

15 PEGSON Jordstampere Stenknusere FALCO Selvsugende Pumper RECORD Taljer - Dunkrafte VOGELE Asfaltudlæggere ZETTELMEYER Motortromler Dumpers ALLAM Betonvibratorer Asfaltvibratorer ALVALINE Færdselsstriber STEMPELPUMPER Entreprenormodel Entreprenør- & Spormateriel MUNCH & LERCHE Sct. Knudsvej 21. København V. * Vester 9340 I S..b...fl...S...flflfl... VALD. HANDBERG S Hovedkontor: DANTES PLADS 33 KØBENHAVN V Stenhuggerier & Stenbrud AIS Indehaver al Hammerens og Moselokkens Granitværker, Bornholm Brosten - Kantsten - Skærver - Stenmel etc. Telefon C Telefon C VIII

16 1953 DANSK VEJTIDSSKRIFT 153 Præstø amtsråd: Befordringsgodtgorelse efter statens regler. Assens og Odense amtsråd: Befordringsgodtgørelse efter statens regler, samt lån til anskaffelse af vogn (årlig rente 4 %, afdragstid på indtil 8 år). Svendborg amtsråd: Fast kørselsgodtgørelse 1800 kr. til amtsvejinspektoren og iøvrigt kr. + godtgørelse 20 øre pr. km ved en benzinpris på 30 øre pr. liter, stigende med i øre for hver 10 øre, prisen stiger, eller f. t. 25 øre pr. km. En vejassistent oppebærer dog alene korselsgodtgorelse efter statens regler. Maribo amtsråd: Eget køretøj med godtgørelse efter statstjenestemandsreglerne. Aalborg amtsråd: Godtgørelse efter statens regler med førelse af aut. korseisbog. Amtskommunal kaution til anskaffelse af automobil. Hjørring amtsråd: Kilometerpenge efter statens regler, f. t. 47 øre for hver af de første km og 30 øre for hver af de følgende. Ydelse af reritefrit lån til anskaffelse af automobil. En motorvogn til rådighed for ingeniører, der ikke har eget køretøj. Thisted amtsråd: (Egen bil). Kilometerpenge i henhold til statens regler. Viborg amtsråd: Amtsvej- og bivejsinspektøren 45 øre pr. km, de øvrige ingeniører 32 øre pr. km + fast godtgørelse 800 kr. om året, amtsvejinspektorens stedfortræder får dog 1200 kr. årlig. Ydelse af rentefri lån af amts fonden.

17 Aabenraa amtsråd: (Egen bil) kr. årlig + f. t. 28 øre pr. kørt km. varierende med øre for hver øre benzinprisen stiger eller falder. Sønderborg amtsråd: (Egen bil) kr. årlig + f. t. 28 øre pr. kort km. varierende med øre for hver øre benzinprisen stiger eller falder. 154 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1953 Aarhus amtsråd: Godtgorelse efter statens regler. Skanderborg amtsråd: (Egen bil). 37,1 øre pr. km. Randers amtsråd: Amtskornmunens biler, hvorfor amtsfonden afholder alle udgifter. også til benzin. Der ydes personalet 300 kr. årlig til garage samt 400 kr. årlig + honorartillæg til afløsning af dagpenge. Ribe amtsråd: Godtgorelse efter statens regler. Ringkøbing amtsråd: En fast årlig godtgorelse på kr., hvorhos amtsfonden afholder udgifter til olie og benzin samt skat og forsikring. Vejle amtsråd: (Amtsvejinspektorer og -assistenter, alle egen bil). kilometerpenge efter statens regler. Haderslev amtsråd: Et fast årligt beløb på kr. + kilometergodtgorelse 12 ore pr. kørt km + 1/3 øre pr. km for hver øre, benzinprisen overstiger 31 øre pr. liter. Godtgorelse af tillægsafgiften til vægtafgiften i henhold til lov nr. 438 af 19. november 1950.

18 h ÏRAFIKSIKKERHEDEN KRÆVER I I derfor brug cgeaiw$cd Plastic Færdsestriber I I Hovedvej 9 syd for Ringe. I I NORDISK FÆRDSELSTRIBE DaerseI%kah af Ss cnska Fabrik: Sfrandvej 108 Hellerup, Tlf. HE 780 x (leanosol Salg og Udlægning: Civilingeniør Wandall Finsensvej 6, F, Tlf. GO IX

19 BAIIB[ll- Lll[[N[ Vej bane a fretter Eneforhandler: LNOEUTERS GL. KONGEVEJ 3 - KØBENHAVN V - TELF. C ASFALTOLIE-BITUMEN FABRIKATION OG SALG AF ASFALTPRÆPARATER 7 TIL VEIBRUG 7 $,.z.... icb x L3 HANS GULDMANN Als (NEUCHATEL ASPHALTE COMPANY AIS) ASFALTFABRIK :: KØBENHAVN KONTOR: PUGGAARDSGADE 6. TLF

20 1953 DANSK VEJTIDSSKRIFT 155 Tønder amtsråd: (Egen bil), kr. årligt + nedsatte kilometerpenge. f. t. 28 øre pr. løbende km. Bornholms amtsråd: Befordringsgodtgorelse efter statens regler til amtsvejinspektoren. den nes stedfortræder og en vejassistent. En amtskommunen tilhorende tjene stevogn til rådighed for det øvrige personale, der ikke har vogn. Internationale hovedveje DK Den internationale vejforening er begyndt at udgive kort over de internationale hovedveje, man efterhånden er blevet enige om. Der kommer et kort for hvert land. Foruden vejens nummer får man gennem en signatur dens bredde. Kategori I har 7 m bred korebane og vises ved to tynde linier, kategori II har 2 X 7 rn korebane og vises ved to tykke linier, og endelig har kategori III 3 X 3.5 m kørebane og vises ved en tyk og en tynd linie. Vi gengiver her kortet over Vesttysklands Europavejnet. De viste veje er 5968 km. hvilket giver 0,025 km pr. km2. eller 8100 indbyg gere pr. km, eller 257 motorvogne pr. km. Den omtrentlige længde af de enkelte veje fremgår af dette skema: Nr. E3 E4 E5 EG E8 Ell km Nr. E 12 E 15 E 17 E 35 E 36 E 39 km Nr. E42 E61 E62 E63 E65 E70 km Nr. E71 E72 E73 E86 km Vi bringer i de følgende numre kort over andre landes Europavejnet.

21 Carlo préparéo pour los NaliOilS linres ALLEMAGNE INTERNATIONAL RtSEAU ROUTIER 0 L3 Gand MagdebUrg rir LO :_0 (S.5SR.) EB Warszawa 0 BERLIN - 15 Budapesl r.sj LiJerrde ZZZ. 5- Culëgcre I 150 Kn EheIIe rir WashrnglO Parrs - Londres - ear la Fédé,al,On l0orulrêre lnetnallønal8 LO

22 eogs,7 P!P4V uja 9 16eq3 ii 3 3 pioua r-. IIAXCPCd 4d4l8 pjjq,j jopp ej f5 - Juôewaflyg ap Sa;nonapuc,3,aJ,Q ej,eu ts6juaar!usuej?o,ivwjojuj flioupd 63 5 I cj flesfed 5 -j Cl) z (H S S ) ej 3 uapjjq 93

23 158 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1953 Blandeanlæg DK Waters, D. B.: Research Investigations On Coated Macadam Plants. Reprint from..coated Macadam published August Formålet med de her omtalte undersogelser er at finde frem til for bedringer i de britiske asfaltblandeanlæg til opnåelse af en mere ens artet asfaltpulverproduktion. Undersogelsen omfattede syv forskellige asfaltblandeanlæg. Deraf var de tre anlæg til fremstilling af,,coated macadam (..omhvllet maka dam ), tre af dem var anlæg til blanding af tæppebelægningsmate rialer, og det sidste var et kontinuerligt blandeanlæg.. Undersøgelserne omfattede følgende: 1) Gradueringsanalvser på stenmaterialerne. idet både de enkelte skærvefraktioner og sammensætningen af stenmaterialet i forskellige blandinger blev undersøgt. I de undersøgte blandeanlæg benyttede man en række forskellige af vejningsmetoder ved sammensætningen af skærvefraktionerne. nemlig: a) simpelt fodeapparat: b) fjedervægte; c) bismervægte; d) vægte med skalaaflæsning og e) automatisk afvejning. Afvejning efter meto derne d) og e) gav de mest nojagtige resultater ved kontrol over læn gere tidsrum, idet det simple fodeapparat kræver øvet mandskab for at opnå ensartede resultater, medens man ved anvendelse af fjeder vægte i mange tilfælde får overdoseret de enkelte skærvefraktioner. 2) Fillertilsætningen. Denne viste sig at være stærkt varierende, idet den svingede mellem det halve og det dobbelte af den tilsigtede mængde. Årsagen synes at være, at filleren klumper sammen i siloerne. 3) Bindemiddelindholdet. Anvendelsen af følgende fire metoder til dosering af bindemidlet var repræsenteret i de undersøgte blandeanlæg: a) bismervægte; b) fjedervægte; c) vægte med skalaflæsning og d) do seringspumper. To sidstnævnte metoder gav bedst overensstemmelse i resultaterne ved bindemiddeldoseringer, idet der var variationer på indtil ± 0,3 % i bindemiddelindholdet ved anvendelse af bismervægte og fjedervægte og en usikkerhed på Ca. ± 0,1 % ved anvendelse af vægte med skalaaflæsning og doseringspumper.

24 CALCINERET FLINT LUXOVIT LUXOL DEN LYSE KØREBANE KEMISKE FABRIKKER NÆSTVED-MOGENSTRUP-ROSKILDE-KØBENHA VN-ÅRHUS-HERNING HOVEDKONTOR: NÆSTVED TELEFOJ 1800* ENEFORHANDLING & FABRIKATION FOR FYN: R.T.A. VEJMATERIALER RINGE-3DENSE-RUDKØBING HOVEDKONTOR: RINGE TELEFON 331* XI

25 Rud. Hansen Koster Endreprenører Peersborg-ej 30. ii ILLER ØD XII NIELS HANSENS SØNNER, VIG BETONVARE- OG SKÆRVEFABRIKER VIG 19 VIG 250 RØR OG ANDRE BETONVARER EFTER DS 4Ø VASKEDE STØBEMATERIALER VEJMATERIALER TIL ALLE FORMAAL AL KØRSEL Specielt: Vogne med tippelad. HARRY JENSEN LEVERING at VEJMATERIALER Ira LYSHOLMGÅRDS GRUSGRAV Grus - Singels - Bundsten m. m. Roskilde Telf. 681 Grusgrav: 3850x Vognmand EJNAR JENSEN H. P. Jensens Eftfl. Kirsebærvej 28 N Y K Ø B I N G F. Telefon 915 * Levering af Sten, Grus og Vejrnaterialer.

26 LU XOVIT DEN LYSE KØREBANE LUXOL KEMISKE FABRIKKER NÆSTVED-MOGENSTRUP-ROSKILDE-KØBENHA VN-ÅRHUS-HERNING HOVEDKONTOR: NÆSTVED TELEFO 1800* ENEFORHANDLING & FABRIKATION FOR FYN: R.T.A. VEJMATERIALER RINGE-DDENSE-RUDKØBING HOVEDKONTOR: RINGE TELEFON 331* XI

27 udføre vejbefæstelsen af lokale materialer forekommende i naturlige af lejringer, hvis pris i alt væsentligt bestemmes af transportomkostnin gerne, kan der undertiden opnås store besparelser, uden at vejens bæreevne forringes. I det følgende gives et resumé af en artikel i,revue Generale des Routes nr. 243, 1952, af Jacques Laurent, der beskriver fremstillingen af en vejbefæstelse af rullesten og sand, hvor besparelsen blev ca. 60 %. Til aflastning af hovedvejen mellem Nice og Cannes bygges en fly 1953 DANSK VEJTIDSSKRIFT 159 4) Tern peraturkontroi på blandemaskiner og tørretromler. Resufta terne viste, at temperaturvariationerne i selve blanderne kunne holdes betydelig lavere end i tørretromlerne. Temperaturen i blanderne lå på Ca C, altså en variation på 25, medens den i tørretrom lerne lå på Ca C, altså en variation på 50. 5) Blandernes og torretromlernes kapacitet. Her viste det sig, at britiske blanderes dagsproduktion (ca. 400 tons pr. dag) er ringe i forhold til Barber-Greene-udlæggerens kapacitet. Med hensyn til tørre tromlerne var forholdet det, at kapaciteten med lethed kunne forøges betydeligt. Til sammenligning anføres, at et af blandeanlæggene ved anlæg af New Jersey Turnpike (U.S.A.) havde en kapacitet på Ca tons varm asfaltbeton pr. dag. I kraft af denne store kapacitet kunne hvert enkelt blandeanlæg bære udgifterne til en ingeniør, der kunne føre effek tiv kontrol med produktionens kvalitet og ensartethed. B. Walther Rasmussen. Vejbefæstelse af rullesten og sand DK Ved at forlade de traditionelle metoder, hvor vejens bærelag bygges op af et paklag og et makadamlag, altså af forholdsvis dyre stenmate rialer, der som regel skal transporteres over lange afstande, og i stedet

28 160 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1953 vej mellem Promenade des Anglais og broen over Var. Vejen får to kørebaner à 10 m adskilt af en 4,5 m bred rabat. Den ene kørebane er færdig og er i næsten ¾ år blevet trafikeret af gennemsnitlig køretøjer pr. døgn. Vejen løber hen over Var s delta, der består af sand- og leraflejringer med en meget varierende bæreevne, og er derfor lagt på en Ca. 80 m høj dæmning. Fvlden hertil blev taget i Var s flodseng og bestod af en blanding af Ca. 75 % rullesten 2/100 mm og Ca. 25 sand 0,2/0,8 mm, og da bærelaget skulle udføres af det samme materiale, blev dæmnin gen udført med 25 cm overhojde og reguleredes groft med en bulidozer. Overfladen blev derpå tromlet meget kraftigt (60 rn pr. time) med 16 t tromler. Finreguleringen foretoges af et arbejdshold, der var øvet i udførelse af makadamveje, og udlægningen af afretningsmateriale måtte foretages med skovl for at undgå afblanding, der netop var årsag til, at forsøg på at udføre finreguleringen med vejhovl var mislykket. Trom ungen foretoges uden vanding, da det viste sig, at denne ikke lettede tromlearbejdet, men blot bevirkede, at sandet samledes 5 10cm under overfladen i et forholdsvis tæt lag, hvorpå stenene trillede. Efter tromlingen var overfladen meget inhomogen, idet der fandtes talrige,,magre partier, hvor sandet manglede. Da stabiliteten her ikke ville blive væsentlig forøget ved den efterfølgende imprægnering, var det nødvendigt at udfylde hulrummene med supplerende materiale, og hertil valgtes 1,6/6 mm kalkstensskærver fra et nærliggende stenbrud. Da materialet kun skulle tilføres pletvis, blev det udlagt med skovl, hvorpå det med lette koste fejedes ned i hulrummene. Forbruget var i gennemsnit 7 8 l/m2. Trods den kraftige tromling blev der ikke opnået nogen særlig for kiling, og de tunge tromler lavede stadig spor i overfladen, hvorfor det var nødvendigt at foretage en afsluttende tromling med let tromle 6 7 t). Imprægneringen blev på grundlag af forsøg udført med 2,4 kg/m 2 cutbackasfalt (viskositet sekunder). Efter udsprøjtningen af bindemidlet blev belægningen så levende, at man kunne lave indtryk i den med foden, men efter 8 10 dages tørring kunne den bære tunge arbejdsvogne, og optagne prøver viste, at imprægneringen var nået ned til ca. 8 cm under overfladen. Ved imprægneringen var mange af de magre pletter blevet synlige igen, hvorfor der spredtes 7 8 l/m2 mm

29 Leveres i størrelser: tons, dieselmotor. 3-valset vejtromle, forsynet med LISTER -4-4 x-4 KØBENHAVN * ROSENBORGGADE1.TLF.C AARHUS * PARKALLE 15 TLF BRØNDERSLEV * TLF TLGR. CEMENTINDUSTRI danske veje. sighed, træffes derfor på næsten alle PEULRSIIARB 1iASKINFABRI KA/s tons og tons. Uovertruffen i kvalitet og hensigtsmæs TROM LER DIESEL

30 ALT A L K ø R S E L Bjerringbro Cemenivarefabrik Tipvogne, Blokvogne, 7 Lastbiler indtil 14 Tons TH. PEDERSEN Leverandør af Vejmaterialer Storegade 34 Tlf. 111 A X E L H A N S E N I BETON VARER Markedsgade 8 Holbæk Tlf. 99 efter Ingeniorforen. Normer Levering af Grus og Sten alle Sorteringer. Entreprenør kørsel. B ETD N IA R E R G R A V N I N G Ror - m e d M a s k i n e og Kørsel udføres overalt. Kantsten - Brønde Fliser Hvide Vejpæle Cyklebanefliser E V A L D H A N s E N Hans Henrichsen & Co. AIS Vognmandsforretning Nykøbing F - Tlf. 45 og 124 Tlf. HOLBÆK 213 JOHS. RASMUSSEN Vognmand Enighedsvej 19 - Sorø ROSKILDE MASKINFABRIK Telf Emil Andersen Udfører Jord-, Vej- og Entreprenørkørsel med Lastvogne fra 2 16 Ton. Roskilde Tlf Levering af Sten, Grus og Vejmaterialer. Privat: Tlf XIV

31 1953 DANSK VEJTIDSSKRIFT kærver, som med lette koste fejedes hen til de magre pletter, og over fladen tromledes derpå med en let tromle (6 7 t). Efter overfladebehandling med 1,2 kg/m 2 cutbackasfalt (viskositet sekunder) og 15 l/m2 5/15 mm skærver, blev kørebanen åbnet for trafikken, der gennemsnitlig udgør køretøjer pr. døgn. 3/4 år efter, da der blev udlagt et 4 cm tykt slidlag af asfaltbeton, var vejen i fortrinlig stand uden huller eller forskydninger, selv ved tilslutningen til Promenade des Anglais, hvor der findes to forholdsvis skarpe kurver Rrrr 100 m), som mange biler kører igennem med en hastighed på over 70 km/t. Prisen på vejbefæstelsen beregnet ved arbejdets slutning fremgår af folgende, der er omregnet til priserne januar a. 25 cm dæmningsfvld 60 F/m 2 b. Tung tromling 34 F/rn 2 Let,, Supplerende materiale 15 9 Arbejdsløn 37 c. Imprægnering (2,4 kg/m 2 cutbackasfalt) 60 d. Grusning med 7 8 l/m2 5/ mm sten og let tromling 16 95,, Ialt 231 F/m 2 Dersom bærelaget var blevet udført på den måde, der normalt an vendes i departementet i nærheden af Var, ville prisen have været 585 F/rn 2. Der blev altså opnået en besparelse på 60. i. Kirk.

32 162 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1953 Denemarken København, February 12 th 1953 Dear Mr. de Bussy, The immense catastrophe which has befallen your country has, of course. made a deep impression here, and never have I seen the public r.espond more readily and with yreater sympathy to a call for heip from our Red Cross Organization. But ali of os, who have pro[ited [tårn direct connections with you in the Netheriands are touched in an even higher degree. As we in the Highway Service feel os united with your service by so many ties both o[ a professional and of a more personal order, I think you will understand my desire to express to you whom I have so recently met. the deep and vivid sympathy with which our thoughts are [ollorving you ali in yout courageous fight against the elements in these days of disaster, as well as in the tremendous reconstruction work before you. Sincerely yours, K. BANG, Vejdirektør I den hollandske vejforenings medlemsblad,.vegen nr fandtes ovenstående. FRA DOMSTOLENE Markoverkorsels brug til udstykning. østre landsret afsagde den 17. april 1953 dom i sag nr. VI 223/1952: Sagsøgeren, gårdejer H. Poulsen, ejer landejendommen matr. nr. 9a af Egelov by, Nørre Vedby sogn, hvilken ejendom har sit østskel fælles med sognets grænse mod Nørre Alslev sogn, og langs hvis sydskel oprindelig førte den fra den nuværende hovedvej nr. 2 i vestlig retning udgående landevej mellem Nr..lslev og Guldborg. I 1933 besluttede sagsøgte, Maribo amtsråd, en forlægning af denne sidstnævnte vej til en noget nordligere udmunding i hovedvej nr. 2 Ca. 10Dm fra østskellet af sagsøgerens ejendom til opnåelse dels af den overskueligere udformning af den før nævnte udmunding dels en udretning af to sving ved sydskellet af sagsøgerens ejen dom, der derfor ved arbejdets udførelse i 1934 blev gennemskåret af den nye vej på en strækning af godt 300 m. I forbindelse med den i anledning af projektet den 6. november 1933 ifølge vejforordningen af 13. december afholdte ekspropria

33 - Anders Bach Havnens Nordside 1ej1c Tlf. 386 (2 Linier) Å/s Alt i Betonvarer D. S. 400, Cement, Bygningsmaterialer, Terrazzo, Tagsten, Væg- og Gulvfliser etc. NOVEJFA NORDISK 1EJMATERIÅLE-FABHIK AS AALBORG Telefon * - Støbeasfalt Asfaltpulver Asfaltemulsion Isoleringsasfalt Belægningsarbef der Dafoleum Asfalt Gulve - Brabrand Vognmandsforretning v/ Brdr. Møller Tlf. Brabrand 41 Entreprenørkørsel - Levering af Grus og Stenmateriel udføres med Vogne fra I0 Tons. xv

34 WILL. R. JENSEN Jyderup Cementvarefabrik Telefon 79 leverer Telefon 79 Alt til Vej anlæg Alt til Kloakanlæg BETONVARER I-I. J. HENRIKSEN & 0. KÄHLER (Korsør Stenforretning) VEJMATERIALER Løsning Skrvefabrik - Trige Skærvefabrik Mogenstrup Skærvefabrik Als Fyns Vej materialefabrik (M E X A S) 0 D E N S E Tlf Vejmaierialer, Vejijære, Asfallemulsion, Tæppebelægninger VEJ TJÆRE ASFALTEMULSION FLUXBETON (Tæppebelægning) R T A VEJMATERIALER Ringe Tlf. 331 Fabriken i Odense: Tlf Fabr, i Rudkøbing: Tlf. 461 XVI

35 1953 DANSK VEJTTDSSKRIFT 163 tionsforretning blev det efter aftale med sagsøgeren bestemt, at der skulle anlæge fem overkorsler over vejgrofterne, dels to og to overfor hinanden over såvel den nordlige som den sydlige groft, dels een over den nordlige groft ved ejendommens vestskel, langs hvilket fører en privat vej, som foruden at forbinde en del nordligere liggende pareeller med landevejen danner adgang til denne for sagsogerens gård, hvis bygninger ligger såledgs, at den sydligste ved den private vej har en afstand fra landejendommen af ea. 20 m, idet gårdens have, der fra den private vej stræk ker sig godt 40 m langs landevejens nordside udfylder arealet mellem denne og bygningerne. De tre sæt overkorsler har en indbyrdes afstand af godt 100 m. For nogle år siden blev der anlagt frugtplantage på en del af ejendommens jorder. nemlig de arealer, der ligger mellem landevejen og sydskellet, samt stykket mellem haven og ostskellet langs landevejens nordside. Vestligt på dette stykke omtrent midt mellem de vestligste 2 sæt overkorsler forbeholdtes dog et ereal som bygge grund til en bolig for sagsogerens datter og svigerson, hvilken sidstnævnte skulle drive plantagen. For at få en til brug for denne bolig egnet adgang til landevejen sogte sagsogeren i foråret 1950 sagsogte om tilladelse til at anlægge en ny over korsel ud for den påtænkte bolig, og da dette blev afslået, i somnseren 1950 til ladelse til at flytte den midterste overkorsel til det pågældende sted. Da sagsøge ren også fik afslag herpå, lod han boligen med garage opfore godt 20 m mod nord for den bestående midterste overkorsel og anlægge vej fra denne til boligen. Undet arbejdets udforelse meddelte amtsvejinspektoren for Maribo amt ved skrivelse af 17. december 1951 sagsogeren, at den anlagte overkorsel kun måtte anvendes som markoverkorsel, d. v. s. til sådan kørsel, som er nødvendig til dyrkning af jorden. samt at anden brug f. eks. som adgangsvej til nyopforte beboelseshuse eller lign, ville medfore fjernelse af overkorselen. Da arbejdet desuagtet fortsattes, lod amtsvejinspck toren i begyndelsen af marts 1952 den pågældende overkorsel fjerne, men sagsoge ren lagde i stedet en plankebro. Sagsøgte har ikke villet efterkomme sagsogerens opfordring til at bringe overkorselen i dens oprindelige stand. Under denne ved stævning af 5. maj 1952 anlagte, ved retten for Nykobing F. kobstad m. v. forberedte sag har nu sagsogeren påstået sagsogte tilpligtet at gen oprette den opbrudte overkorsel. Sagsogte, der procederer til frifindelse for sngsogerens tale, har nedlagt den selvstændige påstand, at sagsogeren tilpligtes at anerkende, at han kun er beret tiget til at anvende overkorselen som markoverkorsel. For så vidt angår denne påstand har sagsøgeren påstået principalt afvisning, sub sidiært frifindelse. Til stotte for sin afvisningspåstand har sagsogeren anfort, at reglerne i vejfor ordningens 96 ikke hjemler det offentlige adgang til at foretage indskriden oves for den af sagsogeren gjorte brug af den pågældende af det offentlige i medfor af vejforordningens 60 anlagte overkorsel på anden måde end ved rejsning af politi sag. Folgen heraf må være, at sporgsmålet, om sagsogerens brug af ovcrkorselen ha været ubcfojet, dels ikke som selvstændigt sogsmål kan indbringes for landsretten som Iste instans, dels at det er uden betydning for afgorelsen af sporgsmålct, om amtsvejinspektoren på egen hånd lovligt har kunnet afbryde sagsogerens forbindelse med landevejen.

36 dret dened, at den er sat i forbindelse med en adgangsvej til et beboelseshus, hvør der må påregnes til- og frakørsel flere gange daglig eller parkeringer. En sådan anvendelse er til væsentlig større ulempe for den øvrige færdsel, og de hensyn, som har ført til at tilstedeværelsen al markøverkørsler må tåles af vejfærdselen, kan ikke føre til også at belaste den med de af tø vejtilslutninger nær hinanden følgende ulemper, der tilmed øges derved, at den ny tilslutning kun har en afstand af godt 200 m fra landevejens udmunding i hovedvej 2. Vejforørdningens regler øm over kørsler kan derfor ikke antages at hjemle denne udvidede brug, der heller ikke kan anses beføjet efter forholdets natur. Sagsøgte har herved henvist til de møderne bestræbelser for at forbedre forholdene for den gennemgående færdsel. Et udslag 164 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1953 Heroverfor har sagsogte gjort gældende, at vejforordningens 96 vel bestemmer, strafforfolgning for overtrædelser af forordningen skal fremmes efter reglerne for politisager. Men bestemmelsen, der tillige pålægger offentlige myndigheder af egen drift at våge over håndhævelsen al forordningens befalinger og sætte dem i ud forelse, ikke afskærer det offentlige fra på anden måde end ved at rejse politisag at sikre vejenes rette brug, derunder også gennem et borgerligt sogsmål at soge fastslået grænserne for sagsogerens brug af overkørselen. Sagsøgte har endvidere anfort, at der er den hnjeste sammenhæng mellem sagsogerens påstand og den af sagsngte nedlagte selvstændige påstand, idet en virkelig bedømmelse al sagsøgerens påstand er afhængig af, hvordan man løser dette sporgsmål, der ligger i sagsogtes påstand, idet opbrydningen af overkorselen, hvis sagsøgeren anses uberettiget til at bruge den som andet end markoverkorsel er berettiget som varetagelse af offentlige hensyn. Idet retten finder at måtte give sagtogte medhold i det al ham fremførte, vil sagen herefter være at fremme også for så vidt angår sagsogtes fulde påstand, til støtte for hvilken sagsøgte har anført: at med hjemmel i vejforørdningens 80, jfr. tillige landbrugsministeriets cirkulære af 17/8 1946, påhviler det de respektive amts råd at påse, at tilladelse til overkørsler kun gives under sådanne omstændigheder, at der tages tilbørlig hensyn til bl. a. færdselsmæssige forhold, og dette er årsagen øverkørsel, må sagsøgte også være berettiget til som at nægte en grundejer ret til en i forhøld til tidligere væsentlig udvidet anvendelse til, at sagsøgte ikke har ment at kunne imødekomme sagsøgerens andragender. Ligesøm ansøgte af sådanne særlige grunde kan nægte en grundejer at etablere en ny i nærværende tilfælde al en allerede eksisterende overkørsel. For så vidt angår nærværende tilfælde har sagsøgte særligt bemærket, at sag søgeren således som forholdene havde bestået uændret siden vejens og den pågæl dende overkørsels anlæg, hidtil alene havde anvendt overkørselen til den periodiske jorden til frem ved frugtavl også af kørsel, der er nødvendig for udnyttelsen bringelse af afgrøde samt til dennes bortbringelse, hvilket må være det hensyn, der danner grundlag før overknrsler i vejfornrdningen og bevirker, at sagsøgeren har været berettiget til under den senere udvikling af driftsformeene stadig at bruge overknrslerne i landbrugsøjemed, uanset at den stigende intensitet i udnyttelsen af landbrugsjord har medført stigende belastning af landevejen og ulemper før den gennemgående færdsel. Men anvendelsen af overkørselen er på afgørende måde æn

37 BETON I XVII ilaaiidtromlcr med indbygget Motor Comp. Feje- og Slaamaskiner med Motor Siteplowe Grusspredeie leveres i eget Fabrikat i anerkendte og gennemprøvede Modeller J. Mikkelsens Maskinfabrik Soph. Thomsensgade 2 hjørring Telefon 598 OVE ARKIL FNTEPREN0T C)VIIJNGENIO1 - HADERSLEV (J BETONFLISFR 30x30 cm TIL CYKLESTIER OG FORTOVE 5

38 Brobygning Vejarbejde Jordarbejde VESTRUP V. HJERMITSLEV Entreprenør NIELS KROGH Offerup 4 Telefon Salg og Special-Reparation af Motortromler, Vejbygningsmaskiner, Traktorer og Diesel-Motorer Værksted: Dollerupvej 11 Aarhus XVIII JORD OG VEJARBEJDER Digearbejde Tlf. Otterup 271 Al Entreprenorkørsel (3½ lo Tons) Tlf. Cementcentralen 30 Assens pr. Mariager NIELS PETERS Mogens Nielsen & Søn Telefon 21 Telefon 97 Entreprenører HUND RASMUSSEN,,Nordmark pr.gug Telefon Aalborg 7773 Ingeniør & Entreprenør

39 forbehold med hensyn til deres brug. Følgen heraf må, uanset om sagsøgte hat anset sig berettiget til under påberåbelse af det i vejforordningens 80 nævnte hen hvilken berettigelse ansøgeren iøvrigt ikke kan anerkende syn til billighed blive, at sagsøgeren dug frit må kunne anvende den pågældende bestående over kørsel til sin ejendums af udviklingen siden vejforurdningens dage betingede behov. Dette tilsiger ikke alene sum af sagsøgte erkendt en i forhold til tidligere tilstande udvidet brug på grund af landbrugets intensive drift, men ugså en udvidelse eks. f. på grund af befulkningstæthedens ugen og det voksende boligkrav, således at kørsel til og fra nye boliger nså tåles. Under disse omstændigheder må sagsøgeren have ret til brug af den pågældende uverkursel i forbindelse med tilkørselsvej til det i 1953 DANSK VEJTIDSSKRIFT 165 heraf var den i 1933 besluttede forlægning af den pågældende landevej, som er et vigtigt led i det vejnet, der forbinder Falster og Lolland. Den herved med betyde lige bekostninger opnåede fordel for den gennemgående færdsel ville ganske for ligeledes flygtiges, hvis det ikke var muligt i overensstemmelse med den moderne begrænse dannelsen af en på dette sted upåkrævet randbebyg at færdsels krav gelse, som hør henvises til større nærhed af i forvejen bymæssig bebyggelse, medens adgangen til offentlig vej uden for disse områder bør samles i så få vejtilslutninger som muligt, og sagsøgerens interesse i at skaffe den nye bebyggelse adgang til offent lig vej kunne uden væsentlig ulempe for ham være varetaget ved opførelse af huset på et andet sted på ejendommen, hvor den i vestskellet værende private vej og den til dennes brug anlagte overkørsel kunne være brugt som adgangsvej. Endvidere har ansøgte anført, at sagsøgeren, der havde modtaget to afslag på nye overkorsler, må have forstået, at almene hensyn var til hinder for hans byggeplaner, således at han i stedet for egenmæssigt at tage markoverkorslen i brug til adgangsvej burde have søgt samarbejde med sagsøgte til fastsættelse af en beliggenhed af huset, det kunne førene hensvnene såvel til hans udnyttelse af ejendommen som til almene inter esser. Under disse omstændigheder har sagsøgte, hvem det for den pågældende landevejs vedkommende påhviler at påse, at hensynet til almene interesser tilbørligt vare tages, og som med hjemmel i vejforurdningens 80 har skønnet det ubilligt at til lade ny overkorsel til behggelsesfurmål, haft føje for det første til den skete ind skriden overfor sagsøgerens egenmægtige handling, der ville gøre det udøvende skøn uegnet til opfyldelse af det nævnte færdselsregulerende formål og dernæst til at ind bringe spørgsmålet for retten, der må træffe den endelige afgørelse af, om sagsøge rens fremgangsmåde har været uløvlig. Sagsøgeren har herøverfnr anført følgende: 80 i vejfurordningen af 1793 er stadig den eneste lovbestemmelse, der reguleret private grundejeres ret til adgang fra deres grunde til tilstødende offentlig vej, øsedens der på vejrettens område iøvrigt i betydeligt omfang findes nyere løvbestens nselser. Den uklarhed med hensyn til omfanget af grundejernes adgangsret, søm den i mellemtiden skete udvikling kan give anledning til i mangel af møderne løvbestens melser, bør derfor ikke komme grundejerne til skade. I vejforørdningen nævnes intet om uverkørslernes rette brug, og da der i forbindelse med den påtænkte vejfurlæa ning blev truffet aftale med sagsøgeren om overkursler, blev der ikke taget noget

40 er 166 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1953 frugtplantagen opforte hus, og allerede af denne grund må ansogte være pligtig at genoprette overkorslens oprindelige tilstand. Men hertil kommer, at sagsogte må være ansvarlig for amtsvejinspektorens indskriden ved at opbryde overkorslen, hvilket må anses for en retsstridig handling, idet vejforordningens 80 ialtfald viser, at den eneste hefojelse, der tilkommer det offentlige overfor en formentlig ulovlig brug af overkorsler, er at soge domstolenes afgørelse af sporgsmålet. Under domsforhandlingen er der afgivet partsforklaring af sagsogeren og vidneforklaringer af amtsvejinspektor Valdemar Hovniand Madsen og amtsvejassistent Eiler Hagerup, der alle var til stede ved ekspropriationsforretningen den 6. novem ber Det må efter de afgivne forklaringer antages, at der ved denne lejlighed blev truffet aftale med sagsogeren om antallet og beliggenheden af de overkorsler til hans ejendom, som skulle anlægges af det offentlige, men at det ikke var på tale, på hvilken måde overkorslerne måtte anvendes. I en en af amtsvejinspektoratet for Maribo amt til brug for sagen den 31. oktober 1952 afgivet erklæring udtales bl. a. følgende:.,efter landbrugsministeriets cirkulære af 17/ har man ialt behandlet 155 ansøgninger øm tilladelse til anlæg af overkorsler eller adgang til påtænkte udstyk ninger i 112 tilfælde givet den ansøgte tilladelse, medens en sådan er nægtet i 43 tilfælde. Iblandt sidstnævnte har været 3, hvor det drejede sig om eksisterende markoverkorsler, der onskedes benyttet for nye pareeller for byggeri. Ved i nogle tilfælde at nægte tilladelse til adgang til påtænkte ny pareeller til bebyggelse søgt at begrænse den for landevejen skadelige og for trafikken farlige randbebyggelse til allerede bestående byer og bebyggelser, således at disse kun tillades at udvikle sig langs landevejene indenfor et for disse naturligt område. Om den pågældende landevej oplyses det, at den,,udgor en del af forbindelsen mellem Stubbekøbing og største delen af Lolland samt mellem Nykøbing F. og Guldborg, idet de offentlige biveje imellem sidstnævnte byer om end lidt kortere i en sådan stand med mange skarpe sving og gennemkorsler gennem landsbyer, at de ikke med fordel kan benyttes Efter landsfærdselstællingen i 1939 havde landevejen følgende dognfærdsel: 222 personbiler, 7 rutebiler, 13 motorcykler, 67 lastvogne, 27 heste vogne og 322 cyklister Færdselens størrelse i dag kan ikke bestemt an gives, men har i almindelighed oversteget 1939-tallene, og efterhånden som restrik tionerne for indforsel af ny automobiler lempes evt, ophæves, kan yderligere stig ning ventes, således at man indenfor en overskuelig fremtid må forudse i hvert fald fordobling af 1939-færdselen, hvilket også vil gælde omhandlede vej. Det kan i den forbindelse oplyses, at Lolland-banens rutebilforbindelse Maribo Nr. Alslev Vordingborg nu passerer vejen med 10 rutebiler daglig. Endelig udtales:.,at man, såfremt man ikke kan modsætte sig udførelsen af byggeri ved eksisterende overkorsler anlagt til brug fur de tilstødende arealers landbrugsmæssige drift, så godt som helt ser sig ude af stand til at kontrollere den fremadskridende randbebyggelse ved lande vejene, hvilket igen vil betyde, at disse efterhånden vil blive uanvendelige til for svarlig afvikling af den stigende og hurtigkorende automobiltrafik, og dermed med føre meget store økonomiske konsekvenser.

41 by, Norre Vedby sogn på nordsiden af landevejen mellem Norre Alslev og Guldborg. Sagsøgeren bor inden 15 dage efter denne donss afsigelse til sagsøgte betale denne sags omkostninger sned 800 kr. Intet stempelforhehold DANSK VEJTIDSSKRIFT 167 Retten finder foreløbig anledning til at bemærke følgende: Bestemmelserne i vejførordningens 80 om overkorsler til landeveje fra tilstø dende grunde indeholder for det første et forbud mod grundejernes egenrådige an læg, pålægges dernæst det offentlige i forbindelse med nye veje at anlægge over korsler, men kun i det omfang, de findes nødvendige, og gør endelig amtmandens godkendelse af senere anlæg på grundejerens bekostning afhængigt af, om herom fremsat krav findes billligt. Det forudsætter således på den ene side, at grundejeren bar ret til en rimelig tilslutning til de tilstodende landeveje, men på den anden side, at retten er begrænset af almene hensyn. Sagsogeren kan derfor ikke have krav på en i forhold til tilstanden ved den under sagen omhandlede overkorsels anlæg udvidet brug, med nundre hensyn til hans særinteresser findes at burde være det overvejende. Der findes nu af de af sagsøgte anforte grunde at måtte gives denne medhold det anbringende, at sagsøgeren ved at bruge overkorslen i forbindelse med adgangs vej for den nyopførte bolig har ændret karakteren af anvendelsen væsentligt og til skade for den gennemgående trafik, og at denne ændring ikke er påkrævet af hen syn til sagsøgerens behov for at tilvejebringe en selvstændig bolig for bestyreren al den nyanlagte frugtplantage. Der vil således ved sagens afgørelse være at lægge afgørende vægt på de almene hensyn, og sagsøgerens udvidede brug af overkorslen må derfor anses for uberettiget. Der findes dernæst vel at måtte gives sagsøgeren medhold i, at spørgsmålet ons sagsøgerens brug af overkorslen i forbindelse med adgangsvej til det førnævnte hus henhorer under domstolens afgørelse. Amtsvejinspektoren burde derfor ikke på egen hånd have ophrudt overkorslen, men afventet rettens afgørelse. Efter den fornævnte af retten trufne afgorelse med hensyn til hrugsretten findes der dog ikke anledning til at påbyde genoprettelse af overkorslens tidligere tilstand. Herefter vil sagsogtes påstande i deres helhed være at tage til følge. Sagsøgeren findes derhos at burde betale sagens onskostninger til sagsøgte med 800 kr. Thi kendes for ret: Sagsøgte, Maribo anstsråd, bor for tiltale af sagsogeren, gårdejer H. Poulsen, i denne sag fri at være. Sagsøgeren bor anerkende, at han kun er berettiget til at anvende som mark overkorsel den midterste af de tre overkorsler til ejendommen matr. nr. 9a af Egeles

42 eventuelt :68 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1953 FRA MINISTERIERNE MINISTERIET FOR OFFENTLIGE ARBEJDER VEJDIREKTORATET Tilskud til adgangsveje til mosebrug og brunkulslejer. I skrivelse af 30. januar d. å. har Arbejds- og socialministeriet udbedt sig en ud talelse herfra over en dermed fulgt skrivelse, hvori et sogneråd bl. a. foresporger, om sognerådet i tilfælde, hvor der til en bivej i kommunen ydes tilskud i henhold til arbejds- og socialministeriets cirkulære af 21. maj 1951 om ydelse af tilskud til adgangsveje til mosebrug og brunkulslejer på kr. pr. Ib. km vej, vil kunne medregne de udgifter, der ud over nævnte kr. pr. Ib. km vej er forbundet med udbygningen af den pågældende vej, blandt vejudgifterne, i forhold til hvilke vedkommende kommunes andele i motorafgifterne beregnes. I denne anledning har ministeriet i en skrivelse af 12. d. m. meddelt, at udgifterne til det pågældende vejarbejde ud over det belob på hojst kr. pr. lb. km vej, horaf tilskud i henhold til ovennævnte cirkulære af 21. maj 1951 beregnes, efter nænærende ministeriums formening vil kunne medtages blandt vedkommende kom munes regnskabsmæssige udgifter, i forhold til hvilke andelene i de almindelige motorafgifter beregnes. Optagelse af vej som offentlig vej. En landinspektor har forespurgt, om P. P. Sognekommune som betingelse for at uptage en vej som offentlig vej kan stille krav om, at de tilgrænsende lodsejere helt -ller delvis for et vist åremål påtager sig vedligeholdelsen af den pågældende vej. I denne anledning har ministeriet i skrivelse af 24. marts 1953 udtalt, at der ikke for det pågældende område som i områder, for hvilke der er stadfæstet ved tægter, indeholdende regler, der svarer til bestemmelserne i lov, indeholdende nogle forskrifter om gader, veje og vandlob i Kobenhavn af 14. december 1857, gælder bestemmelser, hvorefter lodsejerne kan tilpligtes at deltage i udgifterne ved hovedistandsættelse af en vej, der samtidig o ertages som offentlig, men at P. P. Sognekommune efter ministeriets opfattelse som betingelse for at overtage den pågældende vej som offentlig vej desuagtet må kunne kræve, at lodsejerne drager omsorg for, at ejen ved overtagelsen befinder sig i en tilstand, der svarer til de ovrige vejes i kommunen, eller at der af lodsejerne fordelt over en årrække ydes 5 tilskud til en forste istandsættelse af vejen efter overtagelsen. Derimod vil kommunen efter ministeriets opfattelse ikke kunne pålægge lodsejerne udgifter til vedligeholdelse af den pågældende vej efter dennes optagelse som offent lig, selv om udgifterne måtte blive nærmere fikseret og begrænset til et bestemt åremål. Endvidere har man udtalt, at sognekommunen ikke vil kunne medregne eventuelle udgifter til anlæg af den pågældende vej som ps-ivat vej, der dækkes ved tilskud fra kommunen eller lodsejerne, blandt de vejudgifter, i forhold til hvilke kommunens andel i motorafgifterne beregnes, medmindre ejen optages som offentlig vej umiddel bart efter anlægget.

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet.

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet. Gyldig fra 0. januar 0 Om priser og rabatter DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort til rejser med DSB s tog afhænger af, om du på

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE

HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. III. Vejanlæg inkl. belysning. IV. Beplantningsanlæg.

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 2A-1978/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Tiltalte, er tiltalt for: 1. ved den 20. februar 2012

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL M.V. 1 1. Foreningens navn er Vandreforeningen Fodslaw. 2. Foreningens hjemsted er Viborg kommune. 3. Foreningen er tilsluttet Dansk Motions

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer Niv. 2 og 3 skemaer Fordeling af sager på organisationer juni 2004 bcr 1 Forkortelse Organisationer Antal BF Bibliotekar Forbundet 8 Blik- Rør Blik- og Rørarbejderforbundet 15 BUPL BUPL 71 DE Dansk Elforbund

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. marts 2013 12/12512 AFGØRELSE OM FORHOLD VEDR. CARPORT PÅ GADE Vejdirektoratet har behandlet klage af 31. oktober 2012 fra dig som ejer af ejendommen B gade

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO 22.../ Ammelder: Ullrjev&où ( / 5540 Ul1?r1.. 4866 PITIEL BYPLPINVEDTÆIT NR 0 2 I ULLERSLEV KO1MUNEO 31. JUL 972 medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr0 63 af 2o0 februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling.

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling. TEKNIK & MILJØ Vej & trafik Dato: 10-06-2013 Sagsnr.: 12/13699 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejenkom.dk EAN-nr.: 5798005410157 NOTAT Åbøllingvej

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948.

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Underskrevne arkitekt Andreas Dall som ejer af matr. nr. 1 hn Hasle

Læs mere