DANSK VEJTIDSSKRIFT MEDLEMSBLAD FOR AMTSVEJINSPEKTØRFORENINGEN I DANMARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK VEJTIDSSKRIFT MEDLEMSBLAD FOR AMTSVEJINSPEKTØRFORENINGEN I DANMARK"

Transkript

1 DANSK VEJTIDSSKRIFT MEDLEMSBLAD FOR AMTSVEJINSPEKTØRFORENINGEN I DANMARK NUMMER 6 JUM ÅRGANG r (1 4 mlas Udlægning med Barber - Greene og Via Nova Maskiner ASFALT - PULVER ASFALTEREDE STENMATERIALER COLAS VEJMATEBIALE FABR1ER: NØRRESUNDBY Tlf. Aalborg 8409 LØGSTØR Tlf. Logvlor 378 VILDSUND vi Thivled Tlf. Sundby ( rhy) 170 DJELI) v/ Holotebro Tlf, Sevel 54 II ERNING TIE Herning 483 Vore Teknikere er gerne til Disposition med teknisk Assistance og Tilsyn af Arbejder med vore Produkter. VIBORG Tlf. Viborg EDSLEV Tlf. Hørning I 62 IIOilSEN 5 Tlf. ilurveov 167 TIJOIITSIIALLE vi Give Tlf. Give 230 PJEI)STEI) vi Fredericio Tlf. Pjrdsled 62 OVEII.JEIISTAL (Sønderjylland) Tlf KVISTGAARD v/ Ilelvingør Tlf. Kvislg. 126 UNDLØSE v/ l8ofbk Tlf. Uodlose 50 KØBENhAVN (Valby) Tlf. Vulby 2200 IIEIIFØLIIE vi Koge, Tlf. Herfolge 218 TJØRNESIAIIKII.111. Slege 5101 NYKØBING F. Tlf. Nykøbing F MARIBO Tlf. Maribo 589 CO LAS VEJ MATERIALE KAMPMANNSGADE 2. KØBENHAVN V. TELF: CENTRAL Is

2 .. Vejbelægningen maa være skridsikker og give Mulighed for brat Opbremsning ti FABRIKSANLffG I Vejen Immervadpr.Hovslund Kolding BENYT VEJ MATERIALER FRA Oddesund Nord I TAG P A P F A B B I K K FN PUSNIX Odense Herlev (København) Frederikssund DEN SIKRE VEJ-TIL DEN GODE VEJ

3 DANSK VEJTIDSSKRIFT Tidsskriftets formål er at arbejde til gavn for de danske veje og at forøge interessen for vejspørgsmålets teknik og økonomi INDHOLDSFORTEGNELSE Side Om anlæg al parkeringspladser ved landeveje. Af amtsvejinspektor K.A. Jorvensen 145 Oversigt over fordelingen af forskud på motorafgift ni 151 Oversigt over amtsrådenes besvarelser vedr. korsels godtgorelse til vejinveniorer og vejassistenter Internationale hovedveje 155 Blandeanlæg. Af civilingeniør B. Walther Rasmussen Vejbefæstelse af rullesten og sand. Af civilingeniør J. Kirk 159 Fra,.Wegen I6 Fra domstolene 16 Fra nsinisterierne I l5& l6l Dan%k liüo-1ærn Vest for Storebælt: øst for Storebælt: Silkeborg Enhøjvej 9 Telf. 637 Allerød Telf. Vassingerod 132 ÅKIw YF AIER A[FR J AKTIESELSKABET FOR KEMISK INDUSTRI AKTIESELSKABET DANSK DAMMANN ASFALT. I

4 KØBENHAVN V. HJØRRING Mynterscej 19 Sct. Knudsby C Hjnrrlng 876 II RASMUSSEN & SCHIØTZ Civilingeniører & Enfreprenorer * Far i Ic er er: Asfalfemulsion,,DAN BIT P ulve rasfa If Asfaltbeton Udfører: Entreprenørarbejder og Vejarbejder af enhver Art

5 146 DANSK VEJTIDSSKRJFT 1953 Fig. 2. Ikke ved alle landeveje gives der chaufforerne lejlighed til at kore dr store koretojer ind på steder, hvor parkering af dem ikke er til gene for færdslen på vejen. Køretøjet bliver som regel kort ind til højre side på landevejen, således at det optager imellem 1,5 m og 2 m kørebanen. Vel er parkeringslysene tændt ved lvgtetid under parkering på de steder på vejen, hvor det er påkrævet, men det har i mange tilfælde vist sig, at påkørsel af parkerede koretojer sker på den måde, at køre tøjet, der påkorer, bliver blændet af modgående koretojer og ikke ser det parkerende køretøj, eller der blændes ned for modgående køretøjer og lyskeglen rækker ikke langt nok til at se det parkerende køretøj. Desuden har der været tilfælde, hvor der er sket påkørsel af et køretøj. der er parkeret på vejen (for det meste i byer eller i udkant af byer) under gadelvs, hvorfor koretojets parkeringslys som regel ikke er tændt. og køretøjet bliver således mange gange ikke observeret, hvad enten det skyldes dårlig lvsvirkning af gadelvset eller at køretøjet. der påkører. er blevet blændet af modgående køretøjer. Selvom man måske nok i enkelte tilfælde kunne fordre en lidt mere hensvnsfuld parkeringsmåde. kan det vel nok volde en træt eller sulten

6 særlig 1953 DANSK VEJTTDSSKRIFT 147 Fig. 3. hauffor noget besvær at finde ud al, hvor hans koretoj bedst kan par eres. uden at genere den ovrige trafik på vejen. Men det er som bekendt ikke alene lastvogne o. 1., der parkerer på andevejenc. I ferietiden og på fridage når vejret er godt ses en del personvogne parkeret på såvel egnede som navnlig uegnede -reder, medens besætningen nyder naturen og den medbragte mad. En stor part af bilisterne foretrækker at benytte de parkeringsmulig beder, der findes i tilknytning til kroer og lignende steder med ser vering, men de bilturister, der foretrækker..egen kost, har krav på bedre parkeringsmuligheder, og for trafiksikkerheden er det af stor be tvdning at få de parkerede vogne væk fra korebanen. Problemet kunne fomientlig løses ved samarbejde mellem motor- og luristorganisarioner og vejmvndighederne, f. eks. således at vejvæsener tnlagde de fornodne pladser. medens motororganisationerne i fornødent fald forestod driften af pladserne. Da det således har vist sig, at parkerende koretojer er til stor gene g fare for færdsien på landevejene, påtænker man ved Haderslev Amts\Tejvæsen at anlægge nogle parkeringspladser ved den her i amtet mest trafikerede landevej, nemlig hovedvej nr. 10 fra Aabenraa Haderslev Kolding.

7 Kastrupfabrilcen: Hans Nissensvej 12 Telefon Kastrup 1228 Hovedkontor: Nordhavnsfabriken: Sfubbelabgade 20, ø Telefon Ryvang 6227 HANS NISSENSVEJ - KASTRUP TELEFON KASTRUP 1228 IH ANKA AS FALTSTE N ASFALTPU LVER EMU LSION IPAN- BETON VEJTJÆ RE

8 IV Special-R A B Gummifugemasse NI: FLYVEPLADSER BETONVEJE BROLÆGNINGS-OG ASFALTKØREBANER SAMT SPORAREALER at bedste kvalitet. Bestået Dansk Vejlaboratoriums prøver. Som særlig kuldemodstandsdygtig anbefales BIG UMA-A RCTIC TILBUD OG LEVERING GENNEM TAFONO Frederiksborggade 32, KØBENHAVN K. Telefon Byen 526

9 Lastvognstrafikken går i temmelig regelmæssige ruter, og chaufførerne vil hurtigt kunne finde egnede parkeringsmuligheder, hvor disse findes. Turisttrafikken kan ikke være stedkendt og der bør formentlig, for at få fuld gavn af sådanne parkeringsmuligheder, averteres herom, f. esk. ved at pladserne markeres på turistkort. Cyklister og vandrere kan også have gavn af sådanne pladser DANSK VEJTIDSSKRIFT 149 En nabo til parkeringspladsen skriver den 28/ følgende:.undertegnede, der bor vest for landevejen Haderslev Aabenraa, umiddelbart nord for den der indrettede parkeringsplads, kan herved meddele, at parkeringspladsen benyttes meget af de store transportbiler. Navnlig om natten er parkeringspladsen meget benyttet. Ofte bliver vi vækket om natten ved, at pladsen er fuldt optaget af 2 store biler, og endnu flere vil parkere. Jeg skal derfor henstille til vejvæsenet, at par keringspladsen forlænges, således at der eventuelt kan blive plads til 4 biler med påhængsvogn. På omtrent samme måde har man løst problemet i udlandet, f. eks. i Holland, Belgien og Tyskland, og resultatet er i disse lande blevet, at bilister benytter parkeringspiadserne, hvadenten de holder stille for at spise, for at hvile sig lidt eller for at se køretøjet efter. Det bor være således, at stop på landevejen hovedsageligt kun kendes i forbindelse med et uventet motorstop eller en punktering. Amtsvejvæsenet har foranlediget, at der er blevet indrettet offentlig parkeringsplads på privat grund ved hovedvejen, Ca. 3 km nord for Haderslev by, ved en kro. Arntsvejvæsenet har bekostet udvidelsen af indkorslerne. således at også store lastautomobiler kan benytte pladsen til parkeringsplads, og ejeren af kroen har forpligtet sig til at tillade offentlig parkering på pladsen uden hensyn til, om de parkerende er kunder i kroen eller ikke. Skilte om parkering er opsat. Om færdselens omfang på hovedvej nr. 10 i Haderslev amt henvises til de i nedenstående skema anforte. omtrentlige tal for antal person biler, rutebiler og vare- og lastvogne, talt ved dognfærdselstællinger i henholdsvis 1939 og På landevejen Bevtoft-Gabol er der anlagt en parkeringsplads, smukt beliggende ved skovbrvn. Der er her skaffet mulighed for hvileophold både for den svære lastvognskorsel og for turistfærdslen.

10 150 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1953 Kategori motorkøretoj Færdselstælling for 1 døen j (/ stignins ca. Ca. stk. Ca. stk. Personbiler (1,3 t) Rute- og turistbiler (5,0 t) Vare- og lastbiler 2 aksl. (3,6 t) (5,5 t) (10,0 t) ,. (13,Ot) 0 6 Færdselsmængden i tonç Oversigt over fordelingen af forskud på motorafgift m. v. Som forskud på kommunernes andel i motorafgifterne for finansåret er der i april og maj måneder 1953 udbetalt et samlet beløb på 50 mill, kroner. Fordelingen stiller sig således: Til amtskommuner ialt kr., nemlig: Til Københavns amtskommune kr., Roskilde kr., Frederiksborsz kr., Holbæk kr., Sorø kr., Præstø kr., Bornholm kr., Maribo kr., Odense kr., Assens kr., Svend borg kr., Hjørring kr., Thisted kr., Aalborg ki.. Viborg kr., Randers kr., Aarhus kr., Skanderbors kr., Ringkobing kr., Vejle kr., Ribe kr., Haders lev kr., Aabenraa 508,000 kr., Sønderborg kr.. Tønder kr. Til sognekommuner i alt kr., nemlig: Til sognekommunerne i Københavns amtsrådskreds kr. (heraf Gentofte kommune kr), Roskilde kr., Frederiksborg kr., Holbæk kr., Sorø kr., Præstø kr., Bornholm kr.. Maribc kr., Odense kr., Assens kr., Svendborg kr., Hjør ring kr., Thisted kr., Aalborg kr.. Viborg ki..

11 Def er såmænd Jens V... der her som så mange andre steder i landet udfører vejarbejdet det er jo lige ud ad landevejen at gå til Jens Villadsens Fabriker, når man vil have bedre veje. AKTIESELSKABET JENS IIILLADSENS FABRIKER København Farum Ringsted Dortheasminde Randers Solsted Troidhede Viborg i V

12 1953 DANSK VEJTIDSSKRIFT 151 Randers kr., Aarhus kr., Skanderborg kr. Ringkøbing kr., Vejle kr., Ribe kr., Haderslev kr.. Aahrn raa kr.. Sønderborg kr., Tønder kr. Til købstæder ialt kr., nemlig: Til Koge kr., Roskilde kr., Frederikssund kr., Frederiks værk kr., Helsingør kr., Hillerod kr., Holbæk kr.. Kalundborg kr., Nykøbing Sj kr., Korsør kr., Ringsted kr., Skelskor kr., Slagelse kr.. Sorø kr.. Næstved kr., Præstø kr., Stege kr.. Store Heddinge kr., Vording borg kr.,aakirkeby kr., Allinge-Sandvig kr., Hasle kr.. Nekso kr., Rønne kr., Svaneke kr., Maribo kr.. Nakskov kr., Nykøbing F kr., Nvsted kr.. Rodhv kr.. Sakskøbing kr., Stubbekøbing kr., Bogense kr., Kerteminde kr., Odense kr., Assens kr., Middelfart kr.. Faaborg kr., Nyborg kr., Rudkøbing kr., Svendborg kr., Æros købing kr., Brønderslev kr., Frederikshavn kr., Hjørring kr., Skagen kr., Sæby kr., Nykøbing M kr., Thisted kr., Aalborg kr., Løgstør kr., Nibe kr, Norresundbv kr.. Skive kr., Viborg kr., Grenaa kr.. Hobro kr.. Mariager kr., Randers kr., Ebeltoft kr., Aarhus kr.. Horsens kr., Silkeborg kr., Skanderborg kr., Herning kr., Holste bro kr., Lemvig kr., Ringkobing kr., Struer kr.. Fredericia kr., Kolding kr.. Vejle kr., Esbjerg kr.. Ribe kr., Varde kr., Haderslev kr., Christiansfeld Flække kr., Aabenraa kr., Sønderborg kr., Augustenborg Flække kr., Nordborg Flække kr., Tønder kr., Højer Flække kr.. Løgumkloster Flække kr. Endvidere Københavns Kommune kr. og Frederiksberg Kommune kr. Oversigt over amtsrådenes besvarelser vedr. korselsgodtgørelse til vejingeniører og vejassistenter Roskilde amtsråd: Motorvogn stilles til rådighed uden udgift og uden korseispenge. diæter el. lign.

13 Sorø amtsråd: 152 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1953 I befordringsgodtgorelsc ydes der vej- og vandlobsinspektoren et beløb af kr. og hver af ingeniorerne et beløb af kr. årlig. For hver i tjenestesager tilbagelagt km ydes der derhos 30 øre. I befor dringsgodtgorelse ydes der amtsvej- og vandlobsassistenterne for hver i tjenestesager tilbagelagt km 43 øre for de første km, der er tilbagelagt i eget automobil, og 30 øre pr. km øver km. Des uden godtgøres der hver af de pågældende et beløb af 400 kr. som tilskud til dækning af udgifterne ved motorafgift. Københavns amtsråd: Civilingeniører m. f1., der benytter motorvogn i amtsvejinspektoratets tjeneste, får befordringsgodtgørelse efter statens regler. Amtsvejinspek tøren er bemvndiget til for personale, der selv tilrettelægger deres ar bejde, at lade udbetale en fast årlig befordringsgodtgorelse svarende til km (f. t kr. for automobil). Civilingeniører, der ikke benytter vogn i vejinspektoratets tjeneste får fast årlig befordringsgodt gorelse på 600 kr., for hvilken ingeniorerne selv må sorge for befor dring. Frederiksborg amtsråd: Når motorkoretøj forlanges anskaffet, betales en fast årlig sum, bereg net for en kørsel på km med halvdelen af den befordringsgodt gorelse pr. km, der årligt fastsættes for statens tjenestemænd, f. t. 38 øre pr. km. Endvidere for hver kørt kilometer halvdelen af den for statens tjenestemænd tillagte befordringsgodtgorelse pr. km. For personale, der ikke er forpligtet til at anskaffe motorkoretoj, er vejvæsenets motorkøretøjer til disposition. Holbæk amtsråd: Egen bil, godtgørelse efter statens regler. f. t. 47 øre pr. km for de forste 7000 km pr. år og 30 ore for de følgende km. Mindst betales dog årligt gange det halve af statens største befordringsgodt gorelse pr. km i fast godtgørelse og det halve af statens største takst pr. km for udført tjenstlig kørsel. Det vil sige, at der f. t. betales mindst øre pr. kort km. Der tillægges amtsvejinspek 23, kr. årligt toren en yderligere godtgorelse på 500 kr. årlig.

14 IK AKI Asfaltemulsion * Pulverasfalt fra varmeisoleret silo * Støbeasfalt * KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI Als Frederlksflolms Havneve Kabenhavn SV Telefon Central 1383 og zx VII

15 PEGSON Jordstampere Stenknusere FALCO Selvsugende Pumper RECORD Taljer - Dunkrafte VOGELE Asfaltudlæggere ZETTELMEYER Motortromler Dumpers ALLAM Betonvibratorer Asfaltvibratorer ALVALINE Færdselsstriber STEMPELPUMPER Entreprenormodel Entreprenør- & Spormateriel MUNCH & LERCHE Sct. Knudsvej 21. København V. * Vester 9340 I S..b...fl...S...flflfl... VALD. HANDBERG S Hovedkontor: DANTES PLADS 33 KØBENHAVN V Stenhuggerier & Stenbrud AIS Indehaver al Hammerens og Moselokkens Granitværker, Bornholm Brosten - Kantsten - Skærver - Stenmel etc. Telefon C Telefon C VIII

16 1953 DANSK VEJTIDSSKRIFT 153 Præstø amtsråd: Befordringsgodtgorelse efter statens regler. Assens og Odense amtsråd: Befordringsgodtgørelse efter statens regler, samt lån til anskaffelse af vogn (årlig rente 4 %, afdragstid på indtil 8 år). Svendborg amtsråd: Fast kørselsgodtgørelse 1800 kr. til amtsvejinspektoren og iøvrigt kr. + godtgørelse 20 øre pr. km ved en benzinpris på 30 øre pr. liter, stigende med i øre for hver 10 øre, prisen stiger, eller f. t. 25 øre pr. km. En vejassistent oppebærer dog alene korselsgodtgorelse efter statens regler. Maribo amtsråd: Eget køretøj med godtgørelse efter statstjenestemandsreglerne. Aalborg amtsråd: Godtgørelse efter statens regler med førelse af aut. korseisbog. Amtskommunal kaution til anskaffelse af automobil. Hjørring amtsråd: Kilometerpenge efter statens regler, f. t. 47 øre for hver af de første km og 30 øre for hver af de følgende. Ydelse af reritefrit lån til anskaffelse af automobil. En motorvogn til rådighed for ingeniører, der ikke har eget køretøj. Thisted amtsråd: (Egen bil). Kilometerpenge i henhold til statens regler. Viborg amtsråd: Amtsvej- og bivejsinspektøren 45 øre pr. km, de øvrige ingeniører 32 øre pr. km + fast godtgørelse 800 kr. om året, amtsvejinspektorens stedfortræder får dog 1200 kr. årlig. Ydelse af rentefri lån af amts fonden.

17 Aabenraa amtsråd: (Egen bil) kr. årlig + f. t. 28 øre pr. kørt km. varierende med øre for hver øre benzinprisen stiger eller falder. Sønderborg amtsråd: (Egen bil) kr. årlig + f. t. 28 øre pr. kort km. varierende med øre for hver øre benzinprisen stiger eller falder. 154 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1953 Aarhus amtsråd: Godtgorelse efter statens regler. Skanderborg amtsråd: (Egen bil). 37,1 øre pr. km. Randers amtsråd: Amtskornmunens biler, hvorfor amtsfonden afholder alle udgifter. også til benzin. Der ydes personalet 300 kr. årlig til garage samt 400 kr. årlig + honorartillæg til afløsning af dagpenge. Ribe amtsråd: Godtgorelse efter statens regler. Ringkøbing amtsråd: En fast årlig godtgorelse på kr., hvorhos amtsfonden afholder udgifter til olie og benzin samt skat og forsikring. Vejle amtsråd: (Amtsvejinspektorer og -assistenter, alle egen bil). kilometerpenge efter statens regler. Haderslev amtsråd: Et fast årligt beløb på kr. + kilometergodtgorelse 12 ore pr. kørt km + 1/3 øre pr. km for hver øre, benzinprisen overstiger 31 øre pr. liter. Godtgorelse af tillægsafgiften til vægtafgiften i henhold til lov nr. 438 af 19. november 1950.

18 h ÏRAFIKSIKKERHEDEN KRÆVER I I derfor brug cgeaiw$cd Plastic Færdsestriber I I Hovedvej 9 syd for Ringe. I I NORDISK FÆRDSELSTRIBE DaerseI%kah af Ss cnska Fabrik: Sfrandvej 108 Hellerup, Tlf. HE 780 x (leanosol Salg og Udlægning: Civilingeniør Wandall Finsensvej 6, F, Tlf. GO IX

19 BAIIB[ll- Lll[[N[ Vej bane a fretter Eneforhandler: LNOEUTERS GL. KONGEVEJ 3 - KØBENHAVN V - TELF. C ASFALTOLIE-BITUMEN FABRIKATION OG SALG AF ASFALTPRÆPARATER 7 TIL VEIBRUG 7 $,.z.... icb x L3 HANS GULDMANN Als (NEUCHATEL ASPHALTE COMPANY AIS) ASFALTFABRIK :: KØBENHAVN KONTOR: PUGGAARDSGADE 6. TLF

20 1953 DANSK VEJTIDSSKRIFT 155 Tønder amtsråd: (Egen bil), kr. årligt + nedsatte kilometerpenge. f. t. 28 øre pr. løbende km. Bornholms amtsråd: Befordringsgodtgorelse efter statens regler til amtsvejinspektoren. den nes stedfortræder og en vejassistent. En amtskommunen tilhorende tjene stevogn til rådighed for det øvrige personale, der ikke har vogn. Internationale hovedveje DK Den internationale vejforening er begyndt at udgive kort over de internationale hovedveje, man efterhånden er blevet enige om. Der kommer et kort for hvert land. Foruden vejens nummer får man gennem en signatur dens bredde. Kategori I har 7 m bred korebane og vises ved to tynde linier, kategori II har 2 X 7 rn korebane og vises ved to tykke linier, og endelig har kategori III 3 X 3.5 m kørebane og vises ved en tyk og en tynd linie. Vi gengiver her kortet over Vesttysklands Europavejnet. De viste veje er 5968 km. hvilket giver 0,025 km pr. km2. eller 8100 indbyg gere pr. km, eller 257 motorvogne pr. km. Den omtrentlige længde af de enkelte veje fremgår af dette skema: Nr. E3 E4 E5 EG E8 Ell km Nr. E 12 E 15 E 17 E 35 E 36 E 39 km Nr. E42 E61 E62 E63 E65 E70 km Nr. E71 E72 E73 E86 km Vi bringer i de følgende numre kort over andre landes Europavejnet.

21 Carlo préparéo pour los NaliOilS linres ALLEMAGNE INTERNATIONAL RtSEAU ROUTIER 0 L3 Gand MagdebUrg rir LO :_0 (S.5SR.) EB Warszawa 0 BERLIN - 15 Budapesl r.sj LiJerrde ZZZ. 5- Culëgcre I 150 Kn EheIIe rir WashrnglO Parrs - Londres - ear la Fédé,al,On l0orulrêre lnetnallønal8 LO

22 eogs,7 P!P4V uja 9 16eq3 ii 3 3 pioua r-. IIAXCPCd 4d4l8 pjjq,j jopp ej f5 - Juôewaflyg ap Sa;nonapuc,3,aJ,Q ej,eu ts6juaar!usuej?o,ivwjojuj flioupd 63 5 I cj flesfed 5 -j Cl) z (H S S ) ej 3 uapjjq 93

23 158 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1953 Blandeanlæg DK Waters, D. B.: Research Investigations On Coated Macadam Plants. Reprint from..coated Macadam published August Formålet med de her omtalte undersogelser er at finde frem til for bedringer i de britiske asfaltblandeanlæg til opnåelse af en mere ens artet asfaltpulverproduktion. Undersogelsen omfattede syv forskellige asfaltblandeanlæg. Deraf var de tre anlæg til fremstilling af,,coated macadam (..omhvllet maka dam ), tre af dem var anlæg til blanding af tæppebelægningsmate rialer, og det sidste var et kontinuerligt blandeanlæg.. Undersøgelserne omfattede følgende: 1) Gradueringsanalvser på stenmaterialerne. idet både de enkelte skærvefraktioner og sammensætningen af stenmaterialet i forskellige blandinger blev undersøgt. I de undersøgte blandeanlæg benyttede man en række forskellige af vejningsmetoder ved sammensætningen af skærvefraktionerne. nemlig: a) simpelt fodeapparat: b) fjedervægte; c) bismervægte; d) vægte med skalaaflæsning og e) automatisk afvejning. Afvejning efter meto derne d) og e) gav de mest nojagtige resultater ved kontrol over læn gere tidsrum, idet det simple fodeapparat kræver øvet mandskab for at opnå ensartede resultater, medens man ved anvendelse af fjeder vægte i mange tilfælde får overdoseret de enkelte skærvefraktioner. 2) Fillertilsætningen. Denne viste sig at være stærkt varierende, idet den svingede mellem det halve og det dobbelte af den tilsigtede mængde. Årsagen synes at være, at filleren klumper sammen i siloerne. 3) Bindemiddelindholdet. Anvendelsen af følgende fire metoder til dosering af bindemidlet var repræsenteret i de undersøgte blandeanlæg: a) bismervægte; b) fjedervægte; c) vægte med skalaflæsning og d) do seringspumper. To sidstnævnte metoder gav bedst overensstemmelse i resultaterne ved bindemiddeldoseringer, idet der var variationer på indtil ± 0,3 % i bindemiddelindholdet ved anvendelse af bismervægte og fjedervægte og en usikkerhed på Ca. ± 0,1 % ved anvendelse af vægte med skalaaflæsning og doseringspumper.

24 CALCINERET FLINT LUXOVIT LUXOL DEN LYSE KØREBANE KEMISKE FABRIKKER NÆSTVED-MOGENSTRUP-ROSKILDE-KØBENHA VN-ÅRHUS-HERNING HOVEDKONTOR: NÆSTVED TELEFOJ 1800* ENEFORHANDLING & FABRIKATION FOR FYN: R.T.A. VEJMATERIALER RINGE-3DENSE-RUDKØBING HOVEDKONTOR: RINGE TELEFON 331* XI

25 Rud. Hansen Koster Endreprenører Peersborg-ej 30. ii ILLER ØD XII NIELS HANSENS SØNNER, VIG BETONVARE- OG SKÆRVEFABRIKER VIG 19 VIG 250 RØR OG ANDRE BETONVARER EFTER DS 4Ø VASKEDE STØBEMATERIALER VEJMATERIALER TIL ALLE FORMAAL AL KØRSEL Specielt: Vogne med tippelad. HARRY JENSEN LEVERING at VEJMATERIALER Ira LYSHOLMGÅRDS GRUSGRAV Grus - Singels - Bundsten m. m. Roskilde Telf. 681 Grusgrav: 3850x Vognmand EJNAR JENSEN H. P. Jensens Eftfl. Kirsebærvej 28 N Y K Ø B I N G F. Telefon 915 * Levering af Sten, Grus og Vejrnaterialer.

26 LU XOVIT DEN LYSE KØREBANE LUXOL KEMISKE FABRIKKER NÆSTVED-MOGENSTRUP-ROSKILDE-KØBENHA VN-ÅRHUS-HERNING HOVEDKONTOR: NÆSTVED TELEFO 1800* ENEFORHANDLING & FABRIKATION FOR FYN: R.T.A. VEJMATERIALER RINGE-DDENSE-RUDKØBING HOVEDKONTOR: RINGE TELEFON 331* XI

27 udføre vejbefæstelsen af lokale materialer forekommende i naturlige af lejringer, hvis pris i alt væsentligt bestemmes af transportomkostnin gerne, kan der undertiden opnås store besparelser, uden at vejens bæreevne forringes. I det følgende gives et resumé af en artikel i,revue Generale des Routes nr. 243, 1952, af Jacques Laurent, der beskriver fremstillingen af en vejbefæstelse af rullesten og sand, hvor besparelsen blev ca. 60 %. Til aflastning af hovedvejen mellem Nice og Cannes bygges en fly 1953 DANSK VEJTIDSSKRIFT 159 4) Tern peraturkontroi på blandemaskiner og tørretromler. Resufta terne viste, at temperaturvariationerne i selve blanderne kunne holdes betydelig lavere end i tørretromlerne. Temperaturen i blanderne lå på Ca C, altså en variation på 25, medens den i tørretrom lerne lå på Ca C, altså en variation på 50. 5) Blandernes og torretromlernes kapacitet. Her viste det sig, at britiske blanderes dagsproduktion (ca. 400 tons pr. dag) er ringe i forhold til Barber-Greene-udlæggerens kapacitet. Med hensyn til tørre tromlerne var forholdet det, at kapaciteten med lethed kunne forøges betydeligt. Til sammenligning anføres, at et af blandeanlæggene ved anlæg af New Jersey Turnpike (U.S.A.) havde en kapacitet på Ca tons varm asfaltbeton pr. dag. I kraft af denne store kapacitet kunne hvert enkelt blandeanlæg bære udgifterne til en ingeniør, der kunne føre effek tiv kontrol med produktionens kvalitet og ensartethed. B. Walther Rasmussen. Vejbefæstelse af rullesten og sand DK Ved at forlade de traditionelle metoder, hvor vejens bærelag bygges op af et paklag og et makadamlag, altså af forholdsvis dyre stenmate rialer, der som regel skal transporteres over lange afstande, og i stedet

28 160 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1953 vej mellem Promenade des Anglais og broen over Var. Vejen får to kørebaner à 10 m adskilt af en 4,5 m bred rabat. Den ene kørebane er færdig og er i næsten ¾ år blevet trafikeret af gennemsnitlig køretøjer pr. døgn. Vejen løber hen over Var s delta, der består af sand- og leraflejringer med en meget varierende bæreevne, og er derfor lagt på en Ca. 80 m høj dæmning. Fvlden hertil blev taget i Var s flodseng og bestod af en blanding af Ca. 75 % rullesten 2/100 mm og Ca. 25 sand 0,2/0,8 mm, og da bærelaget skulle udføres af det samme materiale, blev dæmnin gen udført med 25 cm overhojde og reguleredes groft med en bulidozer. Overfladen blev derpå tromlet meget kraftigt (60 rn pr. time) med 16 t tromler. Finreguleringen foretoges af et arbejdshold, der var øvet i udførelse af makadamveje, og udlægningen af afretningsmateriale måtte foretages med skovl for at undgå afblanding, der netop var årsag til, at forsøg på at udføre finreguleringen med vejhovl var mislykket. Trom ungen foretoges uden vanding, da det viste sig, at denne ikke lettede tromlearbejdet, men blot bevirkede, at sandet samledes 5 10cm under overfladen i et forholdsvis tæt lag, hvorpå stenene trillede. Efter tromlingen var overfladen meget inhomogen, idet der fandtes talrige,,magre partier, hvor sandet manglede. Da stabiliteten her ikke ville blive væsentlig forøget ved den efterfølgende imprægnering, var det nødvendigt at udfylde hulrummene med supplerende materiale, og hertil valgtes 1,6/6 mm kalkstensskærver fra et nærliggende stenbrud. Da materialet kun skulle tilføres pletvis, blev det udlagt med skovl, hvorpå det med lette koste fejedes ned i hulrummene. Forbruget var i gennemsnit 7 8 l/m2. Trods den kraftige tromling blev der ikke opnået nogen særlig for kiling, og de tunge tromler lavede stadig spor i overfladen, hvorfor det var nødvendigt at foretage en afsluttende tromling med let tromle 6 7 t). Imprægneringen blev på grundlag af forsøg udført med 2,4 kg/m 2 cutbackasfalt (viskositet sekunder). Efter udsprøjtningen af bindemidlet blev belægningen så levende, at man kunne lave indtryk i den med foden, men efter 8 10 dages tørring kunne den bære tunge arbejdsvogne, og optagne prøver viste, at imprægneringen var nået ned til ca. 8 cm under overfladen. Ved imprægneringen var mange af de magre pletter blevet synlige igen, hvorfor der spredtes 7 8 l/m2 mm

29 Leveres i størrelser: tons, dieselmotor. 3-valset vejtromle, forsynet med LISTER -4-4 x-4 KØBENHAVN * ROSENBORGGADE1.TLF.C AARHUS * PARKALLE 15 TLF BRØNDERSLEV * TLF TLGR. CEMENTINDUSTRI danske veje. sighed, træffes derfor på næsten alle PEULRSIIARB 1iASKINFABRI KA/s tons og tons. Uovertruffen i kvalitet og hensigtsmæs TROM LER DIESEL

30 ALT A L K ø R S E L Bjerringbro Cemenivarefabrik Tipvogne, Blokvogne, 7 Lastbiler indtil 14 Tons TH. PEDERSEN Leverandør af Vejmaterialer Storegade 34 Tlf. 111 A X E L H A N S E N I BETON VARER Markedsgade 8 Holbæk Tlf. 99 efter Ingeniorforen. Normer Levering af Grus og Sten alle Sorteringer. Entreprenør kørsel. B ETD N IA R E R G R A V N I N G Ror - m e d M a s k i n e og Kørsel udføres overalt. Kantsten - Brønde Fliser Hvide Vejpæle Cyklebanefliser E V A L D H A N s E N Hans Henrichsen & Co. AIS Vognmandsforretning Nykøbing F - Tlf. 45 og 124 Tlf. HOLBÆK 213 JOHS. RASMUSSEN Vognmand Enighedsvej 19 - Sorø ROSKILDE MASKINFABRIK Telf Emil Andersen Udfører Jord-, Vej- og Entreprenørkørsel med Lastvogne fra 2 16 Ton. Roskilde Tlf Levering af Sten, Grus og Vejmaterialer. Privat: Tlf XIV

31 1953 DANSK VEJTIDSSKRIFT kærver, som med lette koste fejedes hen til de magre pletter, og over fladen tromledes derpå med en let tromle (6 7 t). Efter overfladebehandling med 1,2 kg/m 2 cutbackasfalt (viskositet sekunder) og 15 l/m2 5/15 mm skærver, blev kørebanen åbnet for trafikken, der gennemsnitlig udgør køretøjer pr. døgn. 3/4 år efter, da der blev udlagt et 4 cm tykt slidlag af asfaltbeton, var vejen i fortrinlig stand uden huller eller forskydninger, selv ved tilslutningen til Promenade des Anglais, hvor der findes to forholdsvis skarpe kurver Rrrr 100 m), som mange biler kører igennem med en hastighed på over 70 km/t. Prisen på vejbefæstelsen beregnet ved arbejdets slutning fremgår af folgende, der er omregnet til priserne januar a. 25 cm dæmningsfvld 60 F/m 2 b. Tung tromling 34 F/rn 2 Let,, Supplerende materiale 15 9 Arbejdsløn 37 c. Imprægnering (2,4 kg/m 2 cutbackasfalt) 60 d. Grusning med 7 8 l/m2 5/ mm sten og let tromling 16 95,, Ialt 231 F/m 2 Dersom bærelaget var blevet udført på den måde, der normalt an vendes i departementet i nærheden af Var, ville prisen have været 585 F/rn 2. Der blev altså opnået en besparelse på 60. i. Kirk.

32 162 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1953 Denemarken København, February 12 th 1953 Dear Mr. de Bussy, The immense catastrophe which has befallen your country has, of course. made a deep impression here, and never have I seen the public r.espond more readily and with yreater sympathy to a call for heip from our Red Cross Organization. But ali of os, who have pro[ited [tårn direct connections with you in the Netheriands are touched in an even higher degree. As we in the Highway Service feel os united with your service by so many ties both o[ a professional and of a more personal order, I think you will understand my desire to express to you whom I have so recently met. the deep and vivid sympathy with which our thoughts are [ollorving you ali in yout courageous fight against the elements in these days of disaster, as well as in the tremendous reconstruction work before you. Sincerely yours, K. BANG, Vejdirektør I den hollandske vejforenings medlemsblad,.vegen nr fandtes ovenstående. FRA DOMSTOLENE Markoverkorsels brug til udstykning. østre landsret afsagde den 17. april 1953 dom i sag nr. VI 223/1952: Sagsøgeren, gårdejer H. Poulsen, ejer landejendommen matr. nr. 9a af Egelov by, Nørre Vedby sogn, hvilken ejendom har sit østskel fælles med sognets grænse mod Nørre Alslev sogn, og langs hvis sydskel oprindelig førte den fra den nuværende hovedvej nr. 2 i vestlig retning udgående landevej mellem Nr..lslev og Guldborg. I 1933 besluttede sagsøgte, Maribo amtsråd, en forlægning af denne sidstnævnte vej til en noget nordligere udmunding i hovedvej nr. 2 Ca. 10Dm fra østskellet af sagsøgerens ejendom til opnåelse dels af den overskueligere udformning af den før nævnte udmunding dels en udretning af to sving ved sydskellet af sagsøgerens ejen dom, der derfor ved arbejdets udførelse i 1934 blev gennemskåret af den nye vej på en strækning af godt 300 m. I forbindelse med den i anledning af projektet den 6. november 1933 ifølge vejforordningen af 13. december afholdte ekspropria

33 - Anders Bach Havnens Nordside 1ej1c Tlf. 386 (2 Linier) Å/s Alt i Betonvarer D. S. 400, Cement, Bygningsmaterialer, Terrazzo, Tagsten, Væg- og Gulvfliser etc. NOVEJFA NORDISK 1EJMATERIÅLE-FABHIK AS AALBORG Telefon * - Støbeasfalt Asfaltpulver Asfaltemulsion Isoleringsasfalt Belægningsarbef der Dafoleum Asfalt Gulve - Brabrand Vognmandsforretning v/ Brdr. Møller Tlf. Brabrand 41 Entreprenørkørsel - Levering af Grus og Stenmateriel udføres med Vogne fra I0 Tons. xv

34 WILL. R. JENSEN Jyderup Cementvarefabrik Telefon 79 leverer Telefon 79 Alt til Vej anlæg Alt til Kloakanlæg BETONVARER I-I. J. HENRIKSEN & 0. KÄHLER (Korsør Stenforretning) VEJMATERIALER Løsning Skrvefabrik - Trige Skærvefabrik Mogenstrup Skærvefabrik Als Fyns Vej materialefabrik (M E X A S) 0 D E N S E Tlf Vejmaierialer, Vejijære, Asfallemulsion, Tæppebelægninger VEJ TJÆRE ASFALTEMULSION FLUXBETON (Tæppebelægning) R T A VEJMATERIALER Ringe Tlf. 331 Fabriken i Odense: Tlf Fabr, i Rudkøbing: Tlf. 461 XVI

35 1953 DANSK VEJTTDSSKRIFT 163 tionsforretning blev det efter aftale med sagsøgeren bestemt, at der skulle anlæge fem overkorsler over vejgrofterne, dels to og to overfor hinanden over såvel den nordlige som den sydlige groft, dels een over den nordlige groft ved ejendommens vestskel, langs hvilket fører en privat vej, som foruden at forbinde en del nordligere liggende pareeller med landevejen danner adgang til denne for sagsogerens gård, hvis bygninger ligger såledgs, at den sydligste ved den private vej har en afstand fra landejendommen af ea. 20 m, idet gårdens have, der fra den private vej stræk ker sig godt 40 m langs landevejens nordside udfylder arealet mellem denne og bygningerne. De tre sæt overkorsler har en indbyrdes afstand af godt 100 m. For nogle år siden blev der anlagt frugtplantage på en del af ejendommens jorder. nemlig de arealer, der ligger mellem landevejen og sydskellet, samt stykket mellem haven og ostskellet langs landevejens nordside. Vestligt på dette stykke omtrent midt mellem de vestligste 2 sæt overkorsler forbeholdtes dog et ereal som bygge grund til en bolig for sagsogerens datter og svigerson, hvilken sidstnævnte skulle drive plantagen. For at få en til brug for denne bolig egnet adgang til landevejen sogte sagsogeren i foråret 1950 sagsogte om tilladelse til at anlægge en ny over korsel ud for den påtænkte bolig, og da dette blev afslået, i somnseren 1950 til ladelse til at flytte den midterste overkorsel til det pågældende sted. Da sagsøge ren også fik afslag herpå, lod han boligen med garage opfore godt 20 m mod nord for den bestående midterste overkorsel og anlægge vej fra denne til boligen. Undet arbejdets udforelse meddelte amtsvejinspektoren for Maribo amt ved skrivelse af 17. december 1951 sagsogeren, at den anlagte overkorsel kun måtte anvendes som markoverkorsel, d. v. s. til sådan kørsel, som er nødvendig til dyrkning af jorden. samt at anden brug f. eks. som adgangsvej til nyopforte beboelseshuse eller lign, ville medfore fjernelse af overkorselen. Da arbejdet desuagtet fortsattes, lod amtsvejinspck toren i begyndelsen af marts 1952 den pågældende overkorsel fjerne, men sagsoge ren lagde i stedet en plankebro. Sagsøgte har ikke villet efterkomme sagsogerens opfordring til at bringe overkorselen i dens oprindelige stand. Under denne ved stævning af 5. maj 1952 anlagte, ved retten for Nykobing F. kobstad m. v. forberedte sag har nu sagsogeren påstået sagsogte tilpligtet at gen oprette den opbrudte overkorsel. Sagsogte, der procederer til frifindelse for sngsogerens tale, har nedlagt den selvstændige påstand, at sagsogeren tilpligtes at anerkende, at han kun er beret tiget til at anvende overkorselen som markoverkorsel. For så vidt angår denne påstand har sagsøgeren påstået principalt afvisning, sub sidiært frifindelse. Til stotte for sin afvisningspåstand har sagsogeren anfort, at reglerne i vejfor ordningens 96 ikke hjemler det offentlige adgang til at foretage indskriden oves for den af sagsogeren gjorte brug af den pågældende af det offentlige i medfor af vejforordningens 60 anlagte overkorsel på anden måde end ved rejsning af politi sag. Folgen heraf må være, at sporgsmålet, om sagsogerens brug af ovcrkorselen ha været ubcfojet, dels ikke som selvstændigt sogsmål kan indbringes for landsretten som Iste instans, dels at det er uden betydning for afgorelsen af sporgsmålct, om amtsvejinspektoren på egen hånd lovligt har kunnet afbryde sagsogerens forbindelse med landevejen.

36 dret dened, at den er sat i forbindelse med en adgangsvej til et beboelseshus, hvør der må påregnes til- og frakørsel flere gange daglig eller parkeringer. En sådan anvendelse er til væsentlig større ulempe for den øvrige færdsel, og de hensyn, som har ført til at tilstedeværelsen al markøverkørsler må tåles af vejfærdselen, kan ikke føre til også at belaste den med de af tø vejtilslutninger nær hinanden følgende ulemper, der tilmed øges derved, at den ny tilslutning kun har en afstand af godt 200 m fra landevejens udmunding i hovedvej 2. Vejforørdningens regler øm over kørsler kan derfor ikke antages at hjemle denne udvidede brug, der heller ikke kan anses beføjet efter forholdets natur. Sagsøgte har herved henvist til de møderne bestræbelser for at forbedre forholdene for den gennemgående færdsel. Et udslag 164 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1953 Heroverfor har sagsogte gjort gældende, at vejforordningens 96 vel bestemmer, strafforfolgning for overtrædelser af forordningen skal fremmes efter reglerne for politisager. Men bestemmelsen, der tillige pålægger offentlige myndigheder af egen drift at våge over håndhævelsen al forordningens befalinger og sætte dem i ud forelse, ikke afskærer det offentlige fra på anden måde end ved at rejse politisag at sikre vejenes rette brug, derunder også gennem et borgerligt sogsmål at soge fastslået grænserne for sagsogerens brug af overkørselen. Sagsøgte har endvidere anfort, at der er den hnjeste sammenhæng mellem sagsogerens påstand og den af sagsngte nedlagte selvstændige påstand, idet en virkelig bedømmelse al sagsøgerens påstand er afhængig af, hvordan man løser dette sporgsmål, der ligger i sagsogtes påstand, idet opbrydningen af overkorselen, hvis sagsøgeren anses uberettiget til at bruge den som andet end markoverkorsel er berettiget som varetagelse af offentlige hensyn. Idet retten finder at måtte give sagtogte medhold i det al ham fremførte, vil sagen herefter være at fremme også for så vidt angår sagsogtes fulde påstand, til støtte for hvilken sagsøgte har anført: at med hjemmel i vejforørdningens 80, jfr. tillige landbrugsministeriets cirkulære af 17/8 1946, påhviler det de respektive amts råd at påse, at tilladelse til overkørsler kun gives under sådanne omstændigheder, at der tages tilbørlig hensyn til bl. a. færdselsmæssige forhold, og dette er årsagen øverkørsel, må sagsøgte også være berettiget til som at nægte en grundejer ret til en i forhøld til tidligere væsentlig udvidet anvendelse til, at sagsøgte ikke har ment at kunne imødekomme sagsøgerens andragender. Ligesøm ansøgte af sådanne særlige grunde kan nægte en grundejer at etablere en ny i nærværende tilfælde al en allerede eksisterende overkørsel. For så vidt angår nærværende tilfælde har sagsøgte særligt bemærket, at sag søgeren således som forholdene havde bestået uændret siden vejens og den pågæl dende overkørsels anlæg, hidtil alene havde anvendt overkørselen til den periodiske jorden til frem ved frugtavl også af kørsel, der er nødvendig for udnyttelsen bringelse af afgrøde samt til dennes bortbringelse, hvilket må være det hensyn, der danner grundlag før overknrsler i vejfornrdningen og bevirker, at sagsøgeren har været berettiget til under den senere udvikling af driftsformeene stadig at bruge overknrslerne i landbrugsøjemed, uanset at den stigende intensitet i udnyttelsen af landbrugsjord har medført stigende belastning af landevejen og ulemper før den gennemgående færdsel. Men anvendelsen af overkørselen er på afgørende måde æn

37 BETON I XVII ilaaiidtromlcr med indbygget Motor Comp. Feje- og Slaamaskiner med Motor Siteplowe Grusspredeie leveres i eget Fabrikat i anerkendte og gennemprøvede Modeller J. Mikkelsens Maskinfabrik Soph. Thomsensgade 2 hjørring Telefon 598 OVE ARKIL FNTEPREN0T C)VIIJNGENIO1 - HADERSLEV (J BETONFLISFR 30x30 cm TIL CYKLESTIER OG FORTOVE 5

38 Brobygning Vejarbejde Jordarbejde VESTRUP V. HJERMITSLEV Entreprenør NIELS KROGH Offerup 4 Telefon Salg og Special-Reparation af Motortromler, Vejbygningsmaskiner, Traktorer og Diesel-Motorer Værksted: Dollerupvej 11 Aarhus XVIII JORD OG VEJARBEJDER Digearbejde Tlf. Otterup 271 Al Entreprenorkørsel (3½ lo Tons) Tlf. Cementcentralen 30 Assens pr. Mariager NIELS PETERS Mogens Nielsen & Søn Telefon 21 Telefon 97 Entreprenører HUND RASMUSSEN,,Nordmark pr.gug Telefon Aalborg 7773 Ingeniør & Entreprenør

39 forbehold med hensyn til deres brug. Følgen heraf må, uanset om sagsøgte hat anset sig berettiget til under påberåbelse af det i vejforordningens 80 nævnte hen hvilken berettigelse ansøgeren iøvrigt ikke kan anerkende syn til billighed blive, at sagsøgeren dug frit må kunne anvende den pågældende bestående over kørsel til sin ejendums af udviklingen siden vejforurdningens dage betingede behov. Dette tilsiger ikke alene sum af sagsøgte erkendt en i forhold til tidligere tilstande udvidet brug på grund af landbrugets intensive drift, men ugså en udvidelse eks. f. på grund af befulkningstæthedens ugen og det voksende boligkrav, således at kørsel til og fra nye boliger nså tåles. Under disse omstændigheder må sagsøgeren have ret til brug af den pågældende uverkursel i forbindelse med tilkørselsvej til det i 1953 DANSK VEJTIDSSKRIFT 165 heraf var den i 1933 besluttede forlægning af den pågældende landevej, som er et vigtigt led i det vejnet, der forbinder Falster og Lolland. Den herved med betyde lige bekostninger opnåede fordel for den gennemgående færdsel ville ganske for ligeledes flygtiges, hvis det ikke var muligt i overensstemmelse med den moderne begrænse dannelsen af en på dette sted upåkrævet randbebyg at færdsels krav gelse, som hør henvises til større nærhed af i forvejen bymæssig bebyggelse, medens adgangen til offentlig vej uden for disse områder bør samles i så få vejtilslutninger som muligt, og sagsøgerens interesse i at skaffe den nye bebyggelse adgang til offent lig vej kunne uden væsentlig ulempe for ham være varetaget ved opførelse af huset på et andet sted på ejendommen, hvor den i vestskellet værende private vej og den til dennes brug anlagte overkørsel kunne være brugt som adgangsvej. Endvidere har ansøgte anført, at sagsøgeren, der havde modtaget to afslag på nye overkorsler, må have forstået, at almene hensyn var til hinder for hans byggeplaner, således at han i stedet for egenmæssigt at tage markoverkorslen i brug til adgangsvej burde have søgt samarbejde med sagsøgte til fastsættelse af en beliggenhed af huset, det kunne førene hensvnene såvel til hans udnyttelse af ejendommen som til almene inter esser. Under disse omstændigheder har sagsøgte, hvem det for den pågældende landevejs vedkommende påhviler at påse, at hensynet til almene interesser tilbørligt vare tages, og som med hjemmel i vejforurdningens 80 har skønnet det ubilligt at til lade ny overkorsel til behggelsesfurmål, haft føje for det første til den skete ind skriden overfor sagsøgerens egenmægtige handling, der ville gøre det udøvende skøn uegnet til opfyldelse af det nævnte færdselsregulerende formål og dernæst til at ind bringe spørgsmålet for retten, der må træffe den endelige afgørelse af, om sagsøge rens fremgangsmåde har været uløvlig. Sagsøgeren har herøverfnr anført følgende: 80 i vejfurordningen af 1793 er stadig den eneste lovbestemmelse, der reguleret private grundejeres ret til adgang fra deres grunde til tilstødende offentlig vej, øsedens der på vejrettens område iøvrigt i betydeligt omfang findes nyere løvbestens nselser. Den uklarhed med hensyn til omfanget af grundejernes adgangsret, søm den i mellemtiden skete udvikling kan give anledning til i mangel af møderne løvbestens melser, bør derfor ikke komme grundejerne til skade. I vejforørdningen nævnes intet om uverkørslernes rette brug, og da der i forbindelse med den påtænkte vejfurlæa ning blev truffet aftale med sagsøgeren om overkursler, blev der ikke taget noget

40 er 166 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1953 frugtplantagen opforte hus, og allerede af denne grund må ansogte være pligtig at genoprette overkorslens oprindelige tilstand. Men hertil kommer, at sagsogte må være ansvarlig for amtsvejinspektorens indskriden ved at opbryde overkorslen, hvilket må anses for en retsstridig handling, idet vejforordningens 80 ialtfald viser, at den eneste hefojelse, der tilkommer det offentlige overfor en formentlig ulovlig brug af overkorsler, er at soge domstolenes afgørelse af sporgsmålet. Under domsforhandlingen er der afgivet partsforklaring af sagsogeren og vidneforklaringer af amtsvejinspektor Valdemar Hovniand Madsen og amtsvejassistent Eiler Hagerup, der alle var til stede ved ekspropriationsforretningen den 6. novem ber Det må efter de afgivne forklaringer antages, at der ved denne lejlighed blev truffet aftale med sagsogeren om antallet og beliggenheden af de overkorsler til hans ejendom, som skulle anlægges af det offentlige, men at det ikke var på tale, på hvilken måde overkorslerne måtte anvendes. I en en af amtsvejinspektoratet for Maribo amt til brug for sagen den 31. oktober 1952 afgivet erklæring udtales bl. a. følgende:.,efter landbrugsministeriets cirkulære af 17/ har man ialt behandlet 155 ansøgninger øm tilladelse til anlæg af overkorsler eller adgang til påtænkte udstyk ninger i 112 tilfælde givet den ansøgte tilladelse, medens en sådan er nægtet i 43 tilfælde. Iblandt sidstnævnte har været 3, hvor det drejede sig om eksisterende markoverkorsler, der onskedes benyttet for nye pareeller for byggeri. Ved i nogle tilfælde at nægte tilladelse til adgang til påtænkte ny pareeller til bebyggelse søgt at begrænse den for landevejen skadelige og for trafikken farlige randbebyggelse til allerede bestående byer og bebyggelser, således at disse kun tillades at udvikle sig langs landevejene indenfor et for disse naturligt område. Om den pågældende landevej oplyses det, at den,,udgor en del af forbindelsen mellem Stubbekøbing og største delen af Lolland samt mellem Nykøbing F. og Guldborg, idet de offentlige biveje imellem sidstnævnte byer om end lidt kortere i en sådan stand med mange skarpe sving og gennemkorsler gennem landsbyer, at de ikke med fordel kan benyttes Efter landsfærdselstællingen i 1939 havde landevejen følgende dognfærdsel: 222 personbiler, 7 rutebiler, 13 motorcykler, 67 lastvogne, 27 heste vogne og 322 cyklister Færdselens størrelse i dag kan ikke bestemt an gives, men har i almindelighed oversteget 1939-tallene, og efterhånden som restrik tionerne for indforsel af ny automobiler lempes evt, ophæves, kan yderligere stig ning ventes, således at man indenfor en overskuelig fremtid må forudse i hvert fald fordobling af 1939-færdselen, hvilket også vil gælde omhandlede vej. Det kan i den forbindelse oplyses, at Lolland-banens rutebilforbindelse Maribo Nr. Alslev Vordingborg nu passerer vejen med 10 rutebiler daglig. Endelig udtales:.,at man, såfremt man ikke kan modsætte sig udførelsen af byggeri ved eksisterende overkorsler anlagt til brug fur de tilstødende arealers landbrugsmæssige drift, så godt som helt ser sig ude af stand til at kontrollere den fremadskridende randbebyggelse ved lande vejene, hvilket igen vil betyde, at disse efterhånden vil blive uanvendelige til for svarlig afvikling af den stigende og hurtigkorende automobiltrafik, og dermed med føre meget store økonomiske konsekvenser.

41 by, Norre Vedby sogn på nordsiden af landevejen mellem Norre Alslev og Guldborg. Sagsøgeren bor inden 15 dage efter denne donss afsigelse til sagsøgte betale denne sags omkostninger sned 800 kr. Intet stempelforhehold DANSK VEJTIDSSKRIFT 167 Retten finder foreløbig anledning til at bemærke følgende: Bestemmelserne i vejførordningens 80 om overkorsler til landeveje fra tilstø dende grunde indeholder for det første et forbud mod grundejernes egenrådige an læg, pålægges dernæst det offentlige i forbindelse med nye veje at anlægge over korsler, men kun i det omfang, de findes nødvendige, og gør endelig amtmandens godkendelse af senere anlæg på grundejerens bekostning afhængigt af, om herom fremsat krav findes billligt. Det forudsætter således på den ene side, at grundejeren bar ret til en rimelig tilslutning til de tilstodende landeveje, men på den anden side, at retten er begrænset af almene hensyn. Sagsogeren kan derfor ikke have krav på en i forhold til tilstanden ved den under sagen omhandlede overkorsels anlæg udvidet brug, med nundre hensyn til hans særinteresser findes at burde være det overvejende. Der findes nu af de af sagsøgte anforte grunde at måtte gives denne medhold det anbringende, at sagsøgeren ved at bruge overkorslen i forbindelse med adgangs vej for den nyopførte bolig har ændret karakteren af anvendelsen væsentligt og til skade for den gennemgående trafik, og at denne ændring ikke er påkrævet af hen syn til sagsøgerens behov for at tilvejebringe en selvstændig bolig for bestyreren al den nyanlagte frugtplantage. Der vil således ved sagens afgørelse være at lægge afgørende vægt på de almene hensyn, og sagsøgerens udvidede brug af overkorslen må derfor anses for uberettiget. Der findes dernæst vel at måtte gives sagsøgeren medhold i, at spørgsmålet ons sagsøgerens brug af overkorslen i forbindelse med adgangsvej til det førnævnte hus henhorer under domstolens afgørelse. Amtsvejinspektoren burde derfor ikke på egen hånd have ophrudt overkorslen, men afventet rettens afgørelse. Efter den fornævnte af retten trufne afgorelse med hensyn til hrugsretten findes der dog ikke anledning til at påbyde genoprettelse af overkorslens tidligere tilstand. Herefter vil sagsogtes påstande i deres helhed være at tage til følge. Sagsøgeren findes derhos at burde betale sagens onskostninger til sagsøgte med 800 kr. Thi kendes for ret: Sagsøgte, Maribo anstsråd, bor for tiltale af sagsogeren, gårdejer H. Poulsen, i denne sag fri at være. Sagsøgeren bor anerkende, at han kun er berettiget til at anvende som mark overkorsel den midterste af de tre overkorsler til ejendommen matr. nr. 9a af Egeles

42 eventuelt :68 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1953 FRA MINISTERIERNE MINISTERIET FOR OFFENTLIGE ARBEJDER VEJDIREKTORATET Tilskud til adgangsveje til mosebrug og brunkulslejer. I skrivelse af 30. januar d. å. har Arbejds- og socialministeriet udbedt sig en ud talelse herfra over en dermed fulgt skrivelse, hvori et sogneråd bl. a. foresporger, om sognerådet i tilfælde, hvor der til en bivej i kommunen ydes tilskud i henhold til arbejds- og socialministeriets cirkulære af 21. maj 1951 om ydelse af tilskud til adgangsveje til mosebrug og brunkulslejer på kr. pr. Ib. km vej, vil kunne medregne de udgifter, der ud over nævnte kr. pr. Ib. km vej er forbundet med udbygningen af den pågældende vej, blandt vejudgifterne, i forhold til hvilke vedkommende kommunes andele i motorafgifterne beregnes. I denne anledning har ministeriet i en skrivelse af 12. d. m. meddelt, at udgifterne til det pågældende vejarbejde ud over det belob på hojst kr. pr. lb. km vej, horaf tilskud i henhold til ovennævnte cirkulære af 21. maj 1951 beregnes, efter nænærende ministeriums formening vil kunne medtages blandt vedkommende kom munes regnskabsmæssige udgifter, i forhold til hvilke andelene i de almindelige motorafgifter beregnes. Optagelse af vej som offentlig vej. En landinspektor har forespurgt, om P. P. Sognekommune som betingelse for at uptage en vej som offentlig vej kan stille krav om, at de tilgrænsende lodsejere helt -ller delvis for et vist åremål påtager sig vedligeholdelsen af den pågældende vej. I denne anledning har ministeriet i skrivelse af 24. marts 1953 udtalt, at der ikke for det pågældende område som i områder, for hvilke der er stadfæstet ved tægter, indeholdende regler, der svarer til bestemmelserne i lov, indeholdende nogle forskrifter om gader, veje og vandlob i Kobenhavn af 14. december 1857, gælder bestemmelser, hvorefter lodsejerne kan tilpligtes at deltage i udgifterne ved hovedistandsættelse af en vej, der samtidig o ertages som offentlig, men at P. P. Sognekommune efter ministeriets opfattelse som betingelse for at overtage den pågældende vej som offentlig vej desuagtet må kunne kræve, at lodsejerne drager omsorg for, at ejen ved overtagelsen befinder sig i en tilstand, der svarer til de ovrige vejes i kommunen, eller at der af lodsejerne fordelt over en årrække ydes 5 tilskud til en forste istandsættelse af vejen efter overtagelsen. Derimod vil kommunen efter ministeriets opfattelse ikke kunne pålægge lodsejerne udgifter til vedligeholdelse af den pågældende vej efter dennes optagelse som offent lig, selv om udgifterne måtte blive nærmere fikseret og begrænset til et bestemt åremål. Endvidere har man udtalt, at sognekommunen ikke vil kunne medregne eventuelle udgifter til anlæg af den pågældende vej som ps-ivat vej, der dækkes ved tilskud fra kommunen eller lodsejerne, blandt de vejudgifter, i forhold til hvilke kommunens andel i motorafgifterne beregnes, medmindre ejen optages som offentlig vej umiddel bart efter anlægget.

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: 211808 / 2449384 Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne I mange kommuner foregår der en relativt øget tilflytning til

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

SKATs skøn af værdier til beregning af ejendoms- og ejendomsværdiskat

SKATs skøn af værdier til beregning af ejendoms- og ejendomsværdiskat Returadresse: SKAT, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing UNIKBOLIG.DK ApS James Iuel-Brockdorff Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Kundeservice Ejendomsvurdering Ny Østergade 11 4000 Roskilde Telefon 72 22 18

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium 29. september 002 Avedøre Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2005-152-0421 Dok.: MHH40258 Besvarelse af spørgsmål nr. S 822 fra medlem af Folketinget Christine Antorini (S). Spørgsmål:

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober 002 Avedøre Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober

Læs mere

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Frederiksberg Gymnasium 20. september 002 Avedøre Gymnasium Frederiksberg Gymnasium

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Retternes virksomhed

Retternes virksomhed Retternes virksomhed 8 Retternes virksomhed Tabel 7. Antallet af pådømte straffesager i. instans i de enkelte byretskredse og ved terne 2000 Criminal cases tried at the lower courts and the High Courts

Læs mere

Technology Projector Projector's type Projector's resolution

Technology Projector Projector's type Projector's resolution Country Site Town Company Number of digital projectors in the cinema Technology Projector Projector's type Projector's resolution Server Number of 3D screens Supplier of 3D technology DK Kinorama Aabenraa.

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Institutions nr. Skole 101108 Akademisk Studenterkursus 101115 Rysensteen Gynasium 101117 Sankt Annæ Gymnasium 101118 Christianshavns Gymnasium

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 685 1. august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Bilag 1 Antallet af kørte tog 3. kvartal 2014 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret % Planlagt København H - Kbh Lufthavn 5.830 5.577 95,7%

Læs mere

Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf. 9630 1448 Kode Station Adresse Telefon Fax

Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf. 9630 1448 Kode Station Adresse Telefon Fax Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf. 9630 1448 50KK Løgstør Rådhusgade 20 9670 Løgstør 51KK Aalborg Jyllandsgade 27 9000 Aalborg 52KK Hobro Adelgade 75 9500 Hobro 53KK Frederikshavn

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 4. kvt ,3 3,6 - samme periode sidste måling 1.

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 4. kvt ,3 3,6 - samme periode sidste måling 1. Kontanthjælp Aktuel måling 4 kvartal 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 650 1. oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 651 1. november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Retternes virksomhed

Retternes virksomhed Retternes virksomhed 06 Retspleje Tabel 6. Antallet af pådømte straffesager i. instans i de enkelte byretskredse og ved terne 998 Criminal cases tried at the lower courts and the High Courts 998 Retskredse

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Fra Lovtidende A. 1953 Indhold

Fra Lovtidende A. 1953 Indhold Fra Lovtidende A. 1953 Indhold Side 23. marts Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om motorkøretøjer 1 9. sept. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om motorkøretøjer 2 27. nov. Bekendtgørelse

Læs mere

Nedenfor gennemgås fremgangsmåden ved beregningen af målet, herunder målet for det enkelte jobcenter.

Nedenfor gennemgås fremgangsmåden ved beregningen af målet, herunder målet for det enkelte jobcenter. NOTAT 24. august Bilag A Fastsættelse af mål 1: Antal kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 i virksomhedsaktivering Kampagnens mål 1 er, at der på månedsbasis er 9.000 kontant- og smodtagere matchgruppe

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01)

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Transportudvalget 2013-14 (Omtryk - 12-03-2014 - Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Punkt 2: Antallet af kørte tog 4. kvartal 2013 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere