BISPENS BRUGERRÅD BERETNING FOR PERIODEN 18. MARTS 2014 TIL 23. MARTS 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BISPENS BRUGERRÅD BERETNING FOR PERIODEN 18. MARTS 2014 TIL 23. MARTS 2015."

Transkript

1 BISPENS BRUGERRÅD BERETNING FOR PERIODEN 18. MARTS 2014 TIL 23. MARTS Bispens Brugerråd er efter årsmødet i 2014 sammensat som følger: Formand Jens C. Rotbøll, næstformand Anker Steen Sørensen samt medlemmerne Waltraut Jacobsen, Wencke Annette Vial, Peter Andresen, Uwe Lindemann, Erik Petersen, Ebbe Norspang og Jan Samalsson. Det har haltet lidt med at få aktualiseret den ophængte oversigt med fotos af medlemmerne af Brugerrådet, men det er nu sket. Hjemmesiden er nu helt aktuel, og referaterne fra møderne i Brugerrådet lægges nu ind på hjemmesiden. Jeg finder denne anvendelse af hjemmesiden helt rigtig, og det giver Bispens brugere god mulighed for at følge med i vore aktiviteter. Der er i Brugerrådet i perioden afholdt 6 møder således, 19. maj, 16. juni, 1. september, 22. oktober, 2. december 2014 samt 9. februar Møderne er alle afholdt i Bispens Cafe kl Den 19. maj 2014 blev der gennemført et dialogmøde med forvaltningschef Jørn Mejer vedrørende et af forvaltningen udarbejdet oplæg til ændret organisering af Aktivitetshuset. Af forvaltningens oplæg fremgik det, at Aktivitetshuset gennem nogle år havde oparbejdet et underskud på driften. Det akkumulerede underskud på driften omfattede såvel mødelokaler som Cafe og værksteder. Det fremgik endvidere af forvaltningens oplæg, at Aktivitetshuset med den nuværende normering er meget sårbar i forhold til sygdom, hvor manglende personale straks påvirker omsætningen på alle områder i huset. Det af Jørn Mejer fremlagte oplæg blev drøftet, hvorefter Jørn Mejer forlod mødet og den interne drøftelse fortsatte. 1

2 Brugerrådet fremsendte efterfølgende sine skriftlige bemærkninger til forvaltningens oplæg, hvoraf det fremgik, at Brugerrådet ved flere lejligheder havde fremført det urimelige i, at der fra politisk side blev dikteret afskedigelser af personale i Bispen uden at de samme politikere påtog sig det økonomiske ansvar men i stedet pålagde institutionen den helt urimelige byrde, som efterfølgende belaster driften, uden at der gives reel mulighed for afskrivning af gælden. Vi gav udtryk for stor bekymring for situationen, og at vi stod uforstående overfor, den tilsyneladende, store politiske lyst til "events" frem for at sikre, at bestående og vel fungerende institutioner og aktiviteter på det kulturelle område bevares og optimeres. Det blev endvidere fremført, at Brugerrådet ved gentagne lejligheder havde henledt opmærksomheden på, hvorledes begrænsninger i mulighederne for aktiviteter i ferieperioder i Aktivitetshuset ikke giver øget omsætning, og vi tillod os at drage sammenligning til de ekstra aktiviteter i ferieperioden, der iværksættes for børn og unge på andre områder. I Aktivitetshuset udelades aktiviteter for familier i samme periode. Vi fandt anledning til at fremføre, at Haderslev kommune er blevet berømmet for at have et unikt aktivitetshus, og at man er blevet misundt af borgerne i andre kommuner. Der er rige muligheder for udfoldelse for alle aldre, et fremragende tilbud både til etniske danske og til indvandrere og for begge køn. Der udfoldes iderigdom, og her løses opståede problemer ved kyndig vejledning af professionelt personale eller ved hjælp fra en på området mere erfaren amatør. I Aktivitetshuset er "klimaet" i orden. Alt burde således være i orden, men desværre opstår der ved gentagne lejligheder bekymring blandt husets mange brugere, foranlediget af politisk slingrekurs omkring Aktivitetshuset. Vi har fra Brugerrådet efterlyst klar politisk tale og positiv medvirken til dialog og kommunikation omkring problemløsninger. Der er noget paradoksalt ved 2

3 en sammenligning mellem Aktivitetshusets økonomiske problemer og de politiske ønsker om uddeling af ret så store beløb til nye "opfindelser". Med det af forvaltningen udarbejdede forslag synes der påvist en model for mulig løsning af nogle af Aktivitetshusets økonomiske problemer men ikke dem alle. Brugerrådet foreslog derfor, at det nuværende underskud "nulstilles". Fordelene ved en sådan løsning er ikke alene af økonomisk karakter men så sandelig også af menneskelige. Det vil have en ikke målbar - men positiv - effekt på de medarbejdere, der til daglig har deres virke i Bispen. Brugerrådet vurderer, at en sådan effekt langt overstiger en økonomisk nulstilling på Bispens underskud. Der er for mig ingen tvivl om, at vore bemærkninger, som vi fremsendte efter dialogmødet, har haft betydning for den videre sagsbehandling i forvaltningen, hvilket tydeligt fremgår af materiale til Udvalget for Kultur og Fritid vedrørende 2. budgetkontrol pr. 30. juni 2014, hvor man anfører, at årsagen til underskuddet bl.a. kan henføres til langtidssygemeldinger, og det anføres endvidere, at Ativitetshuset med den nuværende normering er sårbar i forhold til sygdom, hvor manglende personale straks påvirker omsætningen i såvel Aktivitetshuset som i Bispens Cafe. Nu sker der jo ikke så meget i "agurketiden" om sommeren, men i sagen om Bispens underskud skete der altså noget. Ved en gennemlæsning af dagsordenen den 5. september 2014 for det kommende møde i Udvalget for Kultur og Fritid den 9. september 2014 fremgik det, at der stilles forslag om fordeling af en tillægsbevilling på 4,3 mio kr.. Af denne tillægsbevilling blev det foreslået at anvende kr til finansiering af efterslæb på Bispen. Udvalget ville behandle forslaget på mødet den 9. september 2014, efterfølgende i Økonomiudvalget den 22. september 2014 og endeligt i Byrådet den 30. september Jeg informerede straks Brugerrådet om denne positive udvikling. Alt gik efterfølgende 3

4 godt, så Byrådet vedtog den forelagte indstilling, så vi var alle glade, det så ud til igen at blive lyst. Men træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen. Der var pludselig igen brug for en barselsvikar, og så blev Jesper fra træværkstedet kørt ned af en bilist og måtte sygemeldes i længere tid, og selvom underskuddet var blevet fjernet, så var der ikke finansiel mulighed for at indkøbe vikarer i fuldt omfang. Der var heldigvis nogle frivillige, som påtog sig en nødåbning af træværkstedet på visse dage. Det var ikke en holdbar løsning, og det medførte også en del kritik fra såvel brugere som medlemmer af Brugerrådet. Jeg fandt, på denne baggrund, anledning til at tage en drøftelse med forvaltningschefen. Jeg fandt det nødvendigt inden møde med Jørn Mejer, at vende problemerne med Jesper og Erik vedrørende det kun delvist åbne værksted, om manglende materialer, om defekte maskiner m.m., som ikke kunne ordnes at frivillige uden den nødvendige kompetence. Mødet med Jesper og Erik fandt sted umiddelbart før, at jeg skulle mødes med Jørn Mejer på Rådhuset. Over en kop kommunal kaffe fremlagde jeg så de konstaterede problemer, som jeg bad Jørn Mejer om medvirken til at få løst, og jeg understregede, at det hastede. Jørn Mejer var enig i, at situationen ikke var holdbar, og han ville dagen efter tage et møde med Erik, så problemerne kunne blive løst. Det lykkedes så at få lavet en nødløsning i et samvirke mellem Erik, Jesper og Knud, så træværkstedet kunne fungere på særlige vilkår frem til jul. Det var en god løsning, som skabte megen glæde blandt brugerne, der nu kunne få afsluttet deres forskellige juleprojekter. Efter nytår kunne Jesper så vende tilbage til arbejdet på træværkstedet, og han var savnet. Der er i det daglige stor efterspørgsel på hans viden om anvendelse af materialer og maskiner. Mange studerende har i forbindelse med deres projektarbejder fundet vej til Aktivitetshusets værksteder med de mange muligheder, og når man lytter til de studerendes diskussioner, så erfarer man deres begejstring for at være 4

5 her i huset og i Haderslev. Der er efterhånden flere af træværkstedets brugere, som efterlyser en genetablering af malerværkstedet. Det er i dag meget vanskeligt at få afsluttet træarbejder med at lakere eller male det fremstillede. Der er for meget støv og for mange, der bevæger sig rundt på værkstedet, og der er ikke mulighed for, at det behandlede kan sættes eller hænges til tørre. Vi har drøftet emnet i Brugerrådet, og man søger nu i Aktivitetshuset efter en løsning af problemet. Det sker med jævne mellemrum, at brugere i huset efterspørger en genetablering af spillestedet Månen. Det er unge mennesker, der har gode ideer til aktiviteter med god musik, og med de mange studerende der søger til Haderslev, så er det nok en overvejelse værd at bringe sådanne ønsker med til en snak med Udvalget for Kultur og Fritid, det er jo der, at der skal søges efter de nødvendige finanser. Pludselige hændelser i Bispens hverdag kan utilsigtet skabe usikkerhed og rygter, og det medfører straks et forhøjet handlingsberedskab i såvel Brugerråd som blandt brugere. En sådan hændelse passerede for nyligt, da forvaltningschefen og direktøren med kort varsel dukkede op i Bispen. Nu skulle der jo normalt ikke være noget galt ved et sådant besøg, vi ser endda meget gerne at netop disse personer interesserer sig for Bispens velbefindende, men når besøget pludseligt foregår udenfor de normale åbningstider for værkstederne, så er det altså sådan, belært af erfaring, at alarmklokkerne straks ringer flere steder. Det skete også i Brugerrådet, hvor der var enighed om, at det var en god ide, at formanden henvendte sig til forvaltningschefen om situationen. Det skete et par dage senere, i forbindelse med et andet ærinde på rådhuset, hvor jeg forelagde problemet for Jørn Mejer. Det blev forklaret mig, at besøget blev gennemført, da direktøren gerne ville se Bispens faciliteter uden nogen form for bagtanke og netop havde tid til et sådant besøg den dag. Under samtalen kom det dog frem, at den dybere baggrund lå i overvejelserne 5

6 om turistbureauets fremtid, men at der p.t. ikke lå noget i sagen, men at der måske ville være noget til emnet om et stykke tid. Jeg henledte forvaltningschefens opmærksomhed på vedtægterne for Brugerrådet hvoraf det fremgår, at Brugerrådet er høringsorgan i forholdene omkring Bispen. Jørn Mejer tilkendegav, at han var opmærksom på dette forhold. Jeg bad afslutningsvis Jørn Mejer om at arrangere et møde med direktøren idet jeg gerne ville informere hende om Brugerrådets virksomhed. Det lovede Jørn Mejer. I skrivende stund er et sådant møde ikke blevet afholdt. Det åbne bibliotek er populært hos brugerne, og den elektroniske overvågning virker efter hensigten, så der er effektiv kontrol med hvem der færdes i lokaliteterne og ikke rigtigt har forstået betingelserne for adgang. Det har været et stort ønske at få anskaffet en bogbus, men det med økonomien har været lidt af et problem at få klaret, men nu ser det ud til at lykkes, efter at der er præsteret et pænt overskud i det forgangne år. Så nu glæder vi os til at se bussen på farten til glæde for dem, der har det lidt vanskeligt med biblioteksbesøg. Den endelige beslutning om projekt bogbus er imidlertid udskudt. Der er meget andet i støbeskeen på biblioteket. Der arbejdes p.t. på et projekt om indvandrere målrettet på børn, som gerne skulle få den betydning, at når det der arrangeres er for børn, så vil det få deres mødre til at deltage, og det vil så betyde mere liv, ikke kun på biblioteket men i hele Bispen, og i fald at projektet kan udvides til at omfatte hele gruppen af indvandrere vil det være super godt som bidrag til integration. Et endnu ikke helt afklaret projekt er flytning af turistbureauet. Det ligger i luften, at der vil blive tale om, at turismen skal flytte til biblioteket, men hvordan, hvor, hvorledes og hvornår er i skrivende stund ikke klart. Der ydes fra bibliotekets side gode bidrag til kulturlivet i Bispen, senest i november i samarbejde med husets øvrige institutioner. Der var trylleri og ballonfigurer, foredrag med 6

7 relation til 1. Verdenskrig samt en foredragskoncert kædet sammen med argentinsk folkemusik og sang. Alle værksteder, arkiv, bibliotek og cafe var åbne, og så havde Klædeskabet en udstilling i Arkaden. Det er endelig lykkedes for mig at få besøgt Arkivet på Kløvervej, hvor jeg meget venligt blev vist rundt. Jeg forstår til fulde, at man er glad for de dejlige rammer, der er skabt for Arkivets virksomhed. De mange hylder er fyldt godt op, og arkivalierne opbevares under de helt rigtige forhold med reguleret temperatur og fugtighed. Der er gode arbejdsforhold for medarbejderne, og der produceres en masse. Det er kun ærgerligt, at der er så stor afstand mellem Læsesalen i Bispen og Arkivet på Kløvervej. Der er styr på historien, og mange projekter er under udarbejdelse bl.a. en hjemmeside om historien omkring Haderslevs butikker. Nye bogudgivelser er på vej. De handler om 1. Verdenskrig, danske soldaters deltagelse i krigen, 9. april og Regimentets historie, og så er man fra Arkivet begyndt at undervise i skolerne om 1. Verdenskrig. Den ophængte kasse til forslag eller kritik fra Bispens brugere har ikke i årets løb givet nogen input til Brugerrådet, og ved samtaler med en del af Bispens mange gæster hører jeg kun positive bemærkninger om forholdene i huset. Vi har i Brugerrådet gennemgået de gældende vedtægter for Brugerrådets virksomhed, og vi har fundet det rigtigt at foreslå en mindre tilretning af det skrevne, så vi vil på årsmødet fremlægge vores forslag til behandling. Efter beslutning på årsmødet skal det vedtagne så fremsendes til Udvalget for Kultur og Fritid, som skal godkende vedtægterne. Det år der er gået siden årsmødet i 2014 har for Bispen og dens institutioner, efter min opfattelse, været et godt år. Lysten er vendt tilbage. Det mærkes tydeligt i det daglige overalt i huset. Der skal fra min side rettes en stor tak til lederne af Bispens institutioner samt det 7

8 samlede personale for en god og positiv indsats for at Bispens mange brugere kan føle sig godt tilpas under besøgene i huset. Også i det forgangne år har jeg ret så jævnligt belastet Eriks tålmodighed uden at det har ført til eksplosion. Tak for det positive samarbejde Erik. Også en varm tak til de øvrige institutionsledere samt Brugerrådets valgte medlemmer for et godt og loyalt samvirke for Bispen. 8

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 Tune IF Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 1. Indledning: Vor forening Tune IF er blevet en stor idrætsforening med mange aktiviteter. Vi er blevet store, ikke fordi vi ønsker at blive store, men fordi

Læs mere

88. møde. Onsdag den 4. maj 2011 (D) 1. nr. 72 den 17. februar 2011? (Spm. nr. S 1650).

88. møde. Onsdag den 4. maj 2011 (D) 1. nr. 72 den 17. februar 2011? (Spm. nr. S 1650). Onsdag den 4. maj 2011 (D) 1 88. møde Onsdag den 4. maj 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Evaluering af Ledige med Drive #2

Evaluering af Ledige med Drive #2 Evaluering af Ledige med Drive #2 1. Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde bevilgede den 21. oktober 2013 200.000 kr. til at videreudvikle initiativet Ledige med Drive som pilotprojekt fra 1.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Besøgsforbud til gæst på plejecenter

Besøgsforbud til gæst på plejecenter Besøgsforbud til gæst på plejecenter En kvindes mor havde i nogle år inden sin død været beboer på et plejehjem. I forbindelse med at kvinden besøgte sin mor, opstod der konflikter mellem kvinden og personalet

Læs mere

ÅRSPLAN 2011 2012 HJEMS BØRNEHAVE

ÅRSPLAN 2011 2012 HJEMS BØRNEHAVE ÅRSPLAN 2011 2012 HJEMS BØRNEHAVE Hjems Børnehave Ungarnsgade 30-32 2300 København S tlf.: 32 59 47 58 e-mail: hjems@hjems.dk www.hjems.dk Indholdsfortegnelse Året, der gik (fra juni 2010 juni 2011) 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Fængselsfunktionæren 3

Fængselsfunktionæren 3 Fængselsfunktionæren 3 Dansk Fængselsforbund Marts 2006 Nr. 3/2006 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Styr på arbejdspresset i Kriminalforsorgen 16 Dansk Fængselsforbund: For få påbud fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Formidlingsprojekt 2011 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Indledning...1 1.1. Formidlingsprojekt om tilbagebetaling af løbende

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Rapport 1 Bostedet Cassiopeia i Brønderslev Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et

Læs mere

I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 29. oktober 2009 kl. 18.00

I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 29. oktober 2009 kl. 18.00 Referat 29.10-09 Klokken 18.00 19.30 Afholdt på Lindelundsskolen klasselokale 21, Bredager 160, 2605 Brøndby I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR Grejs Friskole 1988-2013 ÅR 25 25 års Jubilæum 2013 8. august Grejs Friskole Vestermarksvej 13B 7100 Vejle Tlf. 7585 3797 grejsfriskole.dk gimle@grejsfriskole.dk Elever 155 Redaktionsudvalg Inger Marie

Læs mere

Årsberetning 2009 ARRESØDAL HOSPICE

Årsberetning 2009 ARRESØDAL HOSPICE Årsberetning 2009 ARRESØDAL HOSPICE Forord 2009 har været et spændende og travlt år på Arresødal Hospice. Vi har fået mulighed for at lære mange patienter og deres familier at kende og vi oplever, at

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 4 Juni 2011 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt Bilagsoversigt Bilag 1: Evaluering af "Viborg Ledelse"... 2 Bilag 2: Beskrivelse af specialesamarbejde med Viborg Kommune... 3 Bilag 3: Specialets kontrakt med de deltagende ledere... 5 Bilag 4: Kontrakt

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Du tager dem vel ikke med hjem Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Socialt Udviklingscenter SUS Juni 2003 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Hvordan er opgaven

Læs mere

Generalforsamlingen afholdtes mandag den 21. april 2008 kl. 16.00 i Forsikringens Hus, Amaliegade 10, 1256 København.

Generalforsamlingen afholdtes mandag den 21. april 2008 kl. 16.00 i Forsikringens Hus, Amaliegade 10, 1256 København. Referat af ordinær generalforsamling i MP Pension den 21. april 2008 Generalforsamlingen afholdtes mandag den 21. april 2008 kl. 16.00 i Forsikringens Hus, Amaliegade 10, 1256 København. Formanden, Jytte

Læs mere