Referat af møde med koordinatorer den 04. marts 2014 i Aulum Fritidscenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde med koordinatorer den 04. marts 2014 i Aulum Fritidscenter"

Transkript

1 Referat af møde med koordinatorer den 04. marts 2014 i Aulum Fritidscenter Deltagere: Knud Pedersen (kredsformand), Lars Jensen (hovedbestyrelsesmedlem), Lars Pultz Knudsen (JKF formand Struer), Vagn Olesen (JKF formand Herning), Johnny Faurskov (JKF formand Lemvig), Flemming Overgaard (JKF formand Ikast-Brande), Hans Jørgen Dahl (JKF formand Ringkøbing- Skjern), Ejvind Grønbæk (JKF formand Holstebro, Jan B. Rasmussen (JKF formand Skive og kredskasserer) samt Linda Nielsen (JKF formand Viborg og kredssekretær). Koordinatorer: Erik Meyhoff (kursus), Kirstein Henriksen (hunde), Henning Meldgaard (riffel), Michael V. Hansen (flugtskydning), Gregers Frederiksen (frivillig jagtprøve), Carl Johan Mikkelsen (buejæger), Jesper Bromerholm (jagthorn), Lars Pultz Knudsen (web), Jytte Paarup (vildtplejerådgiver), John Pedersen (schweisshunde), Bent Bech Larsen (trækvildt). Velkommen Knud Pedersen bød velkommen til de fremmødte koordinatorer, som sluttede sig til kredsbestyrelsesmødet kl Præsentation af de fremmødte Alle gav en kort præsentation af sig selv - se titler ovenfor under deltagere. 2. Orientering om økonomiske retningslinier og afregningsbilag, herunder også status for årsregnskab og årshjul for 2014 Punktet blev gennemgået af kredskasserer Jan B. Rasmussen. Man kan læse mere om retningslinier på Jægerforbundets hjemmeside under dette link: Han oplyste, at kredsens budget ligger på hjemmesiden og opfordrede også til, at man senest 4 uger efter et arrangement får afregnet, da kredsen dermed får et mere retvisende overblik over et opdateret budget og økonomi, end hvis der er mange udestående afregninger. Man finder blanketterne under Medlemsnet - tillidsmandsnet - økonomi, og der skal logges ind med password. Det er vigtigt, at afregningerne holdes så simple som muligt, men stadig med korrekte oplysninger og alle felter udfyldt, som man skal. Især feltet til angivelse af telefonnummer er vigtigt at få udfyldt, således at Jan hurtigt kan få tvivlsspørgsmål afklaret ved en opringning. 3. Kort beretning af koordinatorerne Jesper Bromerholm, jagthorn: Forbundsmesterskabet blev i 2013 afholdt i kreds 1, og i 2014 afholdes det i Køge. Den 29. marts er der duelighedsprøve, som afholdes i kreds 1. Jagthornsblæserne har i 2013 deltaget både på Landsskuet og på Hjerl Hede i forbindelse med begge kredsens arrangementer. Jesper sørger for hornblæsere til kredsmødet i Dejbjerg den 22. marts. Jesper ønsker taletid på kredsmødet.

2 Kirstein Henriksen, hunde: Der har været afholdt en masse prøver jævnt geografisk fordelt hen over kredsen. I henhold til Jægerforbundets strategi arbejdes der med at få inddraget flere typer hunde i prøverne og få lavet fælles regler herfor. Hvor man tidligere har vægtet stående hunde højt, forsøges nu også i videre omfang at få stødende og apporterende hunde inddraget. Der skal laves en såkaldt Hubertusprøve. Kirstein har været tovholder på en del møder i den forbindelse med de øvrige hundeklubber. Han mener allerede nu at kunne se fremgang for både markvildt og fugle i de områder, hvor der allerede er etableret markvildtslav, og at disse tiltag har hjulpet gevaldigt. Han nævnte også, at man måske må til at hæve gebyrerne for deltagelse i prøverne, således at disse fremadrettet kan holdes udgiftsneutrale. P.t. har man et udfordring i at finde tilstrækkelige arealer - både antal og størrelse - til efterårets prøver, bl.a. til den kommende Hubertusprøve. Hvis der er nogen, der har kendskab til eller mulighed for at stille terræn til rådighed, hører han det gerne. Kirstein ønsker taletid på kredsmødet. Lars Pultz Knudsen, web: Det går stille og roligt med hjemmesiden, som han forsøger at holde opdateret med de oplysninger, der er relevante samt indkomne informationer fra brugerne. Han kunne oplyse, at der er rimeligt mange besøgende på vores hjemmeside pr. dag. Han vil tage en snak med den nye kursuskoordinator for at få flere oplysninger angående kurser på hjemmesiden. Med hensyn til laser shot-anlægget kunne Lars oplyse, at det firma, man normalt køber anlæg hos, er gået konkurs, og at der ikke er andre danske importører, men at Jægerforbundet er i gang med at undersøge mulighederne i forbindelse med anskaffelse af nyt anlæg, som er bevilliget af kredsen. Lars deltager ikke i kredsmødet af personlige årsager, og der er derfor ikke ønske om taletid. Jytte Paarup, Vildtplejerådgiver og Naturpris Den 7., 8. og 9. marts er der kursus på Kalø og vildtplejerådgiverne er spændte på, om det bliver udvikling eller afvikling for dem med indførelse af de nye markvildtsrådgivere. Det ses tydeligt for de lokale vildtplejerådgivere, at aktivitetsniveauet er dalet, efter de er kommet til. Hun er dog selv deltaget både på Landsskuet i Herning, på "Jagt og mennesker" på Hjerl Hede, i biavlerkongres på Mors, ude at fortælle om arbejdet i lokale jagtforeninger og deltager i øvrige natur- og vildtplejetiltag. Der er ikke så stor kontakt til de 2 øvrige vildtplejerådgivere Jens Lambæk og Thomas H. Pedersen fra kredsen, og hun er ikke klar over, hvad de p.t. er i gang med. Hun har arbejdet sammen med Flemming Overgaard og Jan B. Rasmussen omkring Naturprisen, hvor der skal findes en vinder i kredsregi. Der er kun indkommet et forslag i 2014, og det er ikke indenfor Jægerforbundets tema, som i år er markvildt. Hun har i samarbejde med Jan tidligere indsendt forslag til Leif Bach, som er formand for Naturpris udvalget, således at der fordelagtigt kunne udarbejdes en "drejebog", så man herud fra kunne få et overblik over udvælgelseskriterier,

3 som er gældende, men der har ingen reaktion været fra ham, og der er stadig ikke særlig klare regler på området. Jytte påpegede også, at det for det fleste projekter var et dårligt tidspunkt at skulle besigtige naturområder i vintermånederne eller i det meget tidlige forår, hvor projektet ikke nødvendigvis tager sig bedst ud. Iflg. Lars Jensen vil det være mere hensigtsmæssigt at foretage bedømmelsen om efteråret. Efter diskussion og råd fra mødedeltagerne og Knud Pedersen, blev det aftalt, at man lader det pågældende projekt vinde for kreds 2 i år, og så i øvrigt anbefale dem at indstille projektet igen senere, når det falder indenfor den valgte kategori. Temaerne for de næstfølgende år er endnu ikke offentlig kendte. Temaet markvildtslav er rimeligt snævert, og derfor er der ikke kommer så mange indstillinger i år. Jytte ønsker taletid på kredsmødet. Skal bl.a. uddele naturprisen. Henning Melgaard, riffel: Der er fuld styr på de 6 riffelprøver, som skal afholdes. Der er udtagelsesskydning i Ulfborg. Tilmelding til Henning den 20. april. Niels Riis er stoppet. Henning Melgaard ønsker ikke taletid på kredsmødet. Bent Bech Larsen, trækvildt: Han sidder som den ene af 6 personer med i et landsdækkende udvalg for trækvildt. Der afholdes møde den 6. marts i Ålborg. Udvalget arbejder bl.a. med jagttider og biotopforbedringer samt de nye planer for for Natura 2000 områder. Det første lokale møde afholdes den 19. marts i Ringkøbing. Han nævnte, at JKF Holstebro ikke havde nogen deltager tilmeldt mødet, hvilket ellers er vigtigt med hensyn til Nissum Fjord. Der blev spurgt, om man evt. kunne overtale Stig Jessen til at deltage i Natura 2000 arbejdet, da han tidligere har arbejdet meget med det emne. På Harboøre Tange er der områder, som ligger både i kreds 1 og 2. Bent ønsker taletid på kredsmødet. John Pedersen, schweisshunde: Der har på landsplan været ca eftersøgninger i hele landet, heraf ca efter anskudt vildt og ca. efter trafikskader. I vores område er der 35 hundefører, hvilket er en nedgang på 2% i forhold til forrige år. De har foretaget ca eftersøgninger. John nævnte som eksempel, at der f.eks. i Ikast-Brande har været foretaget 19% af alle landets eftersøgninger, hvor det f.eks. i Guldborgsund kun var 2%. Man kan ikke ud fra tallene udlægge, at der skulle findes flere dårligere skytter i denne del af landet end øvrige steder, men nærmere at kulturen er anderledes, så af det der er skudt på, men ikke leveret, skal alt eftersøges. Det er almindelig praksis i statsskovene, og mange konsortier og jagtforeninger har taget denne praksis til sig. Han kunne som et apropos nævne, at der havde været 94 eftersøgninger efter vildt forsøgt nedlagt med bue. John ønsker ikke taletid på kredsmødet.

4 Carl Johan Mikkelsen, bue: Der er nu ca medlemmer i Foreningen af Danske Buejægere, hvilket er en fordobling i forhold til for 2 år siden. FADB og Danmarks Jægerforbund har lavet et specielt bueudvalg under Danmarks Jægerforbund, og der er blevet lavet foldere og roll-up samt visitkort til brug for messer og udstillinger. Der har netop været afholdt et bueskydningskursus for 20 mand i Vejen. Denne form for jagt er svær, men også meget intens. For at blive buejæger skal man foruden den praktiske prøve bestå en teoretisk prøve, som består af 20 spørgsmål, hvor de 18 skal være rigtige. Man skal ikke længere indberette, om vildtet er nedlagt med bue. P.t har man mulighed for at træne på en 3d bane i Ulfborg, og den 11. maj afholdes der kredsmesterskab i Vejen. Carl Johan vil gerne være med til at udbrede buejagten i Danmark, og han deltog også både på Landsskuet i Herning og "Jagt og Mennesker" på Hjerl Hede. Carl Johan ønsker taletid på kredsmødet. Erik Meyhoff, kursus: Der vil blive afholdt erfa-møder for jagttegnslærere i forbindelse med det nye undervisningsmateriale, som er udgivet. Der vil også blive afholdt 5 førstehjælpskurser i kredsen i samarbejde med Trygfonden. Disse kurser afholdes specielt for instruktører og prøveledere, men kurserne ønskes naturligvis fyldt op. Erik ønsker taletid på kredsmødet. Michael V. Hansen, flugtskydning: Nyjægerne skal for eftertiden bestå en haglgeværprøve for at have lov til at gå på jagt. I den forbindelse skal der bruges ca. 10 personer, som i samarbejde med kreds 3 skal på kursus for at ensrette prøverne og klæde dem på til at stå for prøverne. Han nævnte tider for udtagelseskydninger i området. På spørgsmålet om afholdelse af ekstra skydeprøver for jagttegnskursister, som måtte være dumpet til prøverne i foråret, var svaret, at der uden problemer kan afholdes en ekstra prøve i f.eks. november måned. Naturstyrelsen har ansvaret for prøverne, men de udføres af lokale prøvesagkyndige. Michael ønsker taletid på kredsmødet. Gregers Frederikssen, frivillig jagtprøve: Der er p.t. mange tilmeldinger til den frivillige jagtprøve, dette kan til dels skyldes, at nogle tilmelder sig flere steder. Der er prøver den 5., 6., 12. og 13. april. Der er 2 prøver i Ikast-området, som tidsmæssigt ligger lidt tæt, men det vil der være styr på. Alle prøver planlægges ud fra nye regler og billeder. Der blev spurgt, om de flugtskydningsbaner, der gerne vil afholde prøverne, skal de selv finde uddannede prøveledere, som kan stå for prøverne? Det er ok fra Gregers' side. Han opfordrede til, at man lader fremmede censorer gå med på prøverne, da det altid er godt at få fremmede øjne på sit arbejde og den måde, man normalt underviser kursisterne. Positiv og konstruktiv kritik er altid godt.

5 Gregers ønsker taletid på kredsmødet. 4. Deltagelse ved Landsskuet den juli og Hjerl Hede den 23. og 24. august 2014 Knud nævnte, at der i Jægerforbundet er blevet nedsat et nationalt udvalg, som skal medvirke til at ensrette både måden og materialet, når der skal arrangeres messer og udstillinger i Danmark Jægerforbunds regi. Fra kreds 2 deltager Jan B. Rasmussen, Linda Nielsen og han selv i udvalget. Jan havde på forhånd udsendt en mail angående arrangementet "Mennesker og jagt" på Hjerl Hede den 24. og 25. august, som i år falder på de sidste weekend i levendegørelsesperioden. Han opfordrede alle koordinatorer til at medvirke og bidrage med at finde folk indenfor de pågældende områder, de hver især er ansvarlige for, således at vi i år er ude i bedre tid end sidste år med at finde hjælpere til afvikling af arrangementet. Øvrige oplysninger henvises til Jan's udsendte mail. Det samme gælder for kredsens deltagelse på Landsskuet den juli i Herning i år. Der vil naturligvis senere blive sendt yderligere informationer ud. 5. Beretninger på kredsmødet: Formandsberetning Koordinatorerens beretning Hvad vil folk høre om? Knud vil nævne noget om markvildtslav i vores område. Selvom der er ca. 60 lav på landsplan (Jytte finder kort og tager med i sit indlæg), så ser det skidt ud fra Midtjylland og nedefter. Markvildtsrådgiverne har travlt, og det kniber for dem at nå arbejdet. Det er også vigtigt, at landbrugskonsulenterne er klædt ordentlig på med hensyn til det lovgivningsmæssige, således de er helt ajour med gældende regler. Med hensyn til foreningsarbejdet stilles spørgsmålet, om hvordan vi kan holde på vores medlemmer? Bliver de midler, der er afsat, omsat til arrangementer og aktiviteter for medlemmer eller bare til møder og snak? Kredsformand for kreds 7 Marie Louise Achton-Lyng deltager på vores kredsmøde og fortæller om, hvordan der afholdes kredsmøder derovre. Knud har fået mail fra Fødevarestyrelsen med tilbud om foredrag angående smitsomme sygdomme. Der blev spurgt, om det kunne være interessant at lave sådan et indlæg på mødet, men der var generel enighed om, at det ville gøre mødet for tidspresset, så det ville være bedre at lave det som et enkeltarrangement på et senere tidspunkt. Da der er 10 koordinatorer, der ønsker taletid på mødet, må det anses for at være tilstrækkeligt med indlæg rent tidsmæssigt. Referent Linda Nielsen

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Referat År 2009, den 28. februar kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere.

Læs mere

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 Tvede-Linde Jagtforening Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 1 Tvede-Linde Jagtforening - organisation Bestyrelsen: Formand og kontaktperson vedr. Fjordjagt: Finn Sørensen Perledalen 4, 8930 Randers Tlf. 2825

Læs mere

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Efterår 2014

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Efterår 2014 APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING Efterår 2014 www.skanderborg-jagtforening.dk Bestyrelsen for Skanderborg Jagtforening Formand Næstfm. Kasserer Sekretær Bestyrelse Peder Poulsen Rønnebærvænget 8, 8660 Skanderborg

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Bestyrelsen foreslår P.C. til dirigent.

Bestyrelsen foreslår P.C. til dirigent. 1 Bestyrelsen foreslår P.C. til dirigent. 2 3 Ambitionerne var klar fra årets start, men vi blev ramt et massivt snevejr og i lang tid var det en stor opgave bare at holde banen åben. Både Jørn Just med

Læs mere

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 1-2011 Dato: 07.03.2011 Sted: Lene Sørensen Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA

Læs mere

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret.

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret. Referat fra SK BMX-Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde - BMX Mødedato: den 7. marts 2015 Til stede: 18 klubber (Bjerringbro, Dragon, Ellum, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, Københavns,

Læs mere

Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening. Udkommer 2 gange om året.

Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening. Udkommer 2 gange om året. April 2015 Jagtnyt Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening. Udkommer 2 gange om året. Foto: Olav Hulstrøm En flot udfarvet edderfuglekok klar til kurmageri. www.sydvestjagt.dk Deadline

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Tvede-Linde Jagtforening

Tvede-Linde Jagtforening Støvringgårdvej 27 Mellerup Tlf. 51862721 Tvede-Linde Jagtforening Salg af foder til hunde, katte, kaniner, fugle, høns og heste. Kom selv og se udvalget. Årg. 2007 nr.1 På gensyn. Poul Reenberg. Se også

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009.

Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009. Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009. Tilstedeværende: Område Nord/Midt: John Sørensen, Erling Pedersen Område Sydjylland/Fyn: Søren Boysen, HP Andersen, Arne Simonsen, Ole Sand (til

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1 Januar Juli 2011. 29. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1 Januar Juli 2011. 29. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 1 Januar Juli 2011 29. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Bestyrelse og udvalg Formand Husudvalg Jan Møller, Lundager 41 Hans Vetter 40758692 2670 Greve, 43697478-40680929

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Referat af årsmøde i DRK region Nordjylland Onsdag d. 23.01.13. Der var 36 medlemmer tilstede

Referat af årsmøde i DRK region Nordjylland Onsdag d. 23.01.13. Der var 36 medlemmer tilstede Referat af årsmøde i DRK region Nordjylland Onsdag d. 23.01.13 Der var 36 medlemmer tilstede 1) Valg af dirigent v. Mette Urup Regionsleder Mette Urup byder velkommen. Regionsledelsen foreslår Luise Rasmussen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Indkaldelse til generalforsamling i Svindinge Forsamlingshus Lørdag den 31. januar 2015 kl. 14.00 med følgende dagsorden. Referent Brian Petersen

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

3 stemmetællere blev valgt, én pr bord: Steen Hansen, Gitte Olsson og Hans Viggo Rasmussen.

3 stemmetællere blev valgt, én pr bord: Steen Hansen, Gitte Olsson og Hans Viggo Rasmussen. Onsdag den 28. november 2012 kl 19:00 afholdtes i klubhuset, Hovedgaden 610C, 2640 Hedehusene, ordinær generalforsamling i Hedehusene-Fløng Jagtforening Formand Dan Goldmann bød velkommen. Valg af dirigent

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Generalforsamling Århus Jægerforbund 17. november 2014.

Generalforsamling Århus Jægerforbund 17. november 2014. Generalforsamling Århus Jægerforbund 17. november 2014. 1.Valg af dirigent. Henrik Nielsen bliver valgt som dirigent. Henrik Nielsen konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt på lovlig vis og at forsamlingen

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele. Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.dk REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLING den 17. februar 2009 Fraværende

Læs mere

Ommersyssel Jagtforening

Ommersyssel Jagtforening Ommersyssel Jagtforening Medlemsblad Årgang 2015 nr. 1 www.ommersysseljagtforening.dk 1 Friskbagt Brød Hver dag Fra egen ovn Det går aldrig galt, - når man handler lokalt Åbent alle ugens dage OK-benzintanken

Læs mere

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 Generalforsamlingen afholdt på Jagtgården i Svogerslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Skive Jagtforening. Program for året 2014. Indhold:

Skive Jagtforening. Program for året 2014. Indhold: Skive Jagtforening Program for året 2014 Indhold: Bestyrelsen s. 02 Forord s. 03 Jagt- og skovudvalget s. 04 Parole s. 05 Bukketræf s. 06 Bukkejagt s. 06 Buejagt s. 07 Retningslinger for bukkejagt s. 07

Læs mere

Valg af dirigent. Valg af stemmetællere. Bestyrelsens beretning

Valg af dirigent. Valg af stemmetællere. Bestyrelsens beretning Onsdag den 26. november 2014 kl 19:00 blev afholdt i klubhuset, Hovedgaden 610C, 2640 Hedehusene, ordinær generalforsamling i Hedehusene-Fløng Jagtforening Formand Dan Goldmann bød velkommen. Valg af dirigent

Læs mere

KONGRES 2015 - REFERAT

KONGRES 2015 - REFERAT KONGRES 2015 - REFERAT Tid: Søndag d. 18. januar, kl. 9.00-12.20 Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Referent: Trine Lindberg Niels Sørensen bød forsamlingen velkommen til den årlige

Læs mere