Evaluering af kampagnen Think before you ink. Notat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af kampagnen Think before you ink. Notat"

Transkript

1 Evaluering af kampagnen Think before you ink Notat December 2013

2 1. Indledning og metode I efteråret 2013 gennemførte Miljøstyrelsen kampagnen Think before you ink. Kampagnen er en informationskampagne om hvilke forholdsregler, man bør tage, hvis man planlægger at få en tatovering. Kampagnens primære målgruppe er personer, der overvejer at få en tatovering enten den første, eller flere. Kampagnens primære virkemidler er: Web- sitet Plakater PR Internet- bannere I dette notat præsenteres resultaterne af effektmålingen af kampagnen. Effektmålingen er gennemført som en online- spørgeskemaundersøgelse i perioden november 2013 via internettet med udgangspunkt i YouGovs panel. Undersøgelsen er gennemført blandt danskere i alderen år. Data er vejet på dimensionerne køn, alder og geografi på bruttobasen på baggrund af et ideal fra Danmarks Statistik, således at resultaterne er repræsentative for befolkningen i alderen år. Der er i alt indhentet besvarelser fra 535 danskere, der har (eller har haft) en tatovering og 522, der overvejer at få en tatovering Talmaterialet er testet for signifikans med både Chi2- test og T- test. Se tabellerne i bilag. Gennem effektmålingen er det blevet undersøgt, om kampagnens mål på parametrene kendskab, viden, holdninger og adfærd er opfyldt. Desuden giver effektmålingen et billede af hvilke kanaler, målgruppen er nået via. I de tilfælde, hvor det er relevant og muligt, er resultaterne af effektmålingen sammenlignet med resultaterne af førmålingen, der blev gennemført i maj Førmålingen er afrapporteret i særskilt notat og tabelrapport og kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside. Ordlyden fra spørgeskemaet er enkelte steder redigeret i rapportens figurer for at lette læsningen. Den fulde ordlyd af alle spørgsmål og svarkategorier kan ses i tabelrapporten. 2. Kampagnekendskab Uhjulpet kendskab Effektmålingen viser, at i alt 28 % af målgruppen uhjulpet husker at have set eller hørt råd og anbefalinger i kampagneperioden til, hvilke forholdsregler man bør tage, hvis man planlægger at blive tatoveret, samt hvilke gener, tatoveringer kan give. Knap to ud af tre (64 %) har ikke set eller hørt information om emnet, mens 8 % ikke husker, om de er stødt på emnet. Internettet har været det mest effektive medie. Hver tiende (11 pct.) af alle i målgruppen har set råd og anbefalinger om tatoveringer på internettet. Det kan både dække over bannere, kampagnehjemmesiden og artikler i netaviser.

3 Tabel 1: Kilde til information Har du inden for den seneste måned set eller hørt om (kilde til information) Kilde Ja, på internettet Ja, i TV Ja, i trykte aviser eller dagblade Ja, på plakater Ja, i radioen Ja, i ugeblade Ja, andet sted end de nævnte Ja, men husker ikke hvor Nej, har ikke set eller hørt information Husker ikke Andel af målgruppen 11 % 6 % 4 % 4 % 3 % 1 % 4 % 8 % 64 % 8 % Note: Tallene summerer til mere end 100 %, da respondenterne kunne afgive flere svar Hjulpet kendskab Godt hver fjerde (26 %) i målgruppen kan huske kampagnen, når de får kampagneplakaterne vist. Kampagnen er især slået igennem hos de årige. 35 % af de årige genkender kampagnen mod kun % af de, der er ældre. Kampagnen er slået bedst igennem i hovedstadsområdet. Godt hver tredje (34 %) bosat i Region Hovedtaden genkender kampagnen mod hver femte (19-22 %) i regionerne Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland. Der er altså en relativt skæv gennemslagskraft øst/vest. I forhold til uddannelsesniveau, er kampagnen slået stærkest igennem blandt de, der har grund- /folkeskole som højeste uddannelse. 41 % af dem kan genkende kampagnen. Kendskabet ligger også højt hos de, der har studentereksamen som højeste uddannelse; heriblandt er det 34 %, der genkender. Kendskabet er lavest blandt dem med erhvervsfaglig- og mellemlang uddannelse (hhv. 17 og 22 %). [ ]Har du hørt om eller set denne kampagne i medierne? Figur 1: Alle i målgruppen Figur 2: Fordelt på aldersgrupper

4 Figur 3: Fordelt på regioner Figur 4: Fordelt på uddannelse Kilde til kampagnekendskab Plakaterne har været effektive virkemidler. 42 % af de, der har bemærket kampagnen, husker at have set plakaterne. Kampagneindsatsen på nettet har også været virkningsfuld. 29 % husker at have mødt kampagnen via bannere, og 12 % har set den andre steder på nettet. Hver tiende 11 % - nævner specifikt, at de har mødt kampagnen på Her har især link fra facebook skabt trafik samt søgninger i google. Flere informationer om brugen af kampagnesitet kan findes i afrapporteringen af webtrafik. 16 % har mødt kampagnen i tv, mens lidt færre 13 % - har bemærket den i trykte aviser eller dagblade. I relation til den relativt høje erindring af plakaten skal det bemærkes, at respondenterne har set plakaterne gengivet i spørgeskemaet, hvilket kan have øget sandsyligheden for, at respondenterne husker den. Tabel 2: Kilde til kampagnekendskab Hvor har du hørt om eller set (kilde til kampagnekendskab) Kilde På plakater På bannere på internettet I tv I trykte aviser eller dagblade Andre steder på internettet På kampagnens hjemmeside (www.thinkbeforeyouink.dk) I radioen I ugeblade Andet sted Husker ikke Andel af målgruppen 42 % 29 % 16 % 13 % 12 % 11 % 3 % 3 % 6 % 15 %

5 3. Viden Godt halvdelen (51 %) af de, der har kendskab til kampagnen, vurderer selv, at de har fået ny viden om de gener, tatoveringer kan give. De 30 % har dog kun lært noget i mindre grad. 41 % har slet ikke lært nyt, mens 9 % ikke ved det. 21 % har lært nyt i enten meget høj- (3 %), høj- (2 %) eller nogen grad (16 %). Der er en større andel af de, der overvejer at få en tatovering (65 %), der har lært nyt om gener, end af de, der allerede har en tatovering (54 %), ligesom der er flere mænd (62 %) end kvinder (57 %). Har kampagnen lært dig noget nyt om de gener, tatoveringer kan give? Figur 5: Alle i målgruppen Figur 6: Fordelt på køn Figur 7: Tatoveret/overvejer at få en tatovering 53 % har specifikt fået ny viden om de forholdsregler, man bør tage, hvis man vil tatoveres. 27 % har i mindre grad lært noget, mens 21 % har fået ny viden i nogen grad. 5 % har lært nyt i høj- (3 %) eller meget høj grad (2 %). 59 % af de, der overvejer at få en tatovering har lært nyt om forholdsreglerne, hvilket er en større andel end af de, der i forvejen har en tatovering (46 %). Igen er der flere mænd (56 %) end kvinder (48 %), der har lært nyt af kampagnen.

6 Har kampagnen lært dig noget nyt om de forholdsregler, man bør tage, hvis man vil tatoveres? Figur 8: Alle i målgruppen Figur 9: Fordelt på køn Figur 10: Tatoveret/overvejer at få en tatovering Ser man på forskellene i hvorvidt de, der kender kampagnen, har et højere vidensniveau end de, der ikke kender kampagnen, får man et billede af, om kampagnen reelt har haft en effekt på vidensniveauet i målgruppen. Data viser, som det illustreres i figurerne nedenfor, at der er et højere vidensniveau blandt de, der erindrer kampagnen. Det er især tydeligt i spørgsmålene om, hvorvidt respondenten ved, at man hhv. kan få vedvarende betændelse og en allergisk reaktion af tatoveringsfarver; 14 % flere af de, der kender kampagnen, har hørt om vedvarende betændelse, mens 13 % flere af de, der kender kampagnen, har hørt om allergi som en potentiel gene. Set hen over alle de oplistede potentielle gener er der mellem 1 % og 14 % flere, der har kendskab til de forskellige gener, hvis de har set kampagnen.

7 Hvilke af følgende gener har du hørt, man kan få som følge af tatoveringer? Figur 11: Fordelt på kampagnekendskab Vidste du, at Miljøministeriet og Sundhedsministeriet fraråder, at man får sin tatovering lavet i udlandet? Figur 12: Fordelt på kampagnekendskab Vidste du, at Miljøministeriet og Sundhedsministeriet fraråder, at man får sin tatovering lavet hos en hjemmetatovør? Figur 13: Fordelt på kampagnekendskab Vidensniveauet i hele målgruppen er generelt steget fra førmålingen til effektmålingen. Blandt de, der overvejer at få en tatovering, er der især en øget andel, der nu kender til generne allergi, vedvarende betændelse og risikoen for kræft. Blandt de, der har en tatovering, er der en øget andel efter kampagnen, der kender til generne allergi, vedvarende hævelse/kløe, kløe ved sollys, leverbetændelse, HIV og kræft. I figuren nedenfor ses en sammenligning af videnniveauet i målgruppen før og efter kampagnen ift. risikoen for gener. 1 1 Øvrige videnspørgsmål er ikke stillet i førmålingen.

8 Hvilke af følgende gener har du hørt, man kan få som følge af tatoveringer? Figur 14: Overvejer at få en tatovering Figur 15: Har en tatovering 70%# 60%# 50%# 40%# 30%# 20%# 10%# Førmåling# Effektmåling# 0%# Allergi# Vedvarende#hævelse/kløe# Kløe#ved#sollys# Vedvarende#betændelse# Leverbetændelse# HIV# KræD# Knuder#under#huden# Farvede#lymfekirtler# Ingen#af#disse# Ved#ikke# 4. Adfærd I kampagnen er angivet en række råd, som man kan følge for at nedsætte risikoen for at få gener af at blive tatoveret. De af respondenterne, der kender kampagnen, er blevet spurgt, hvorvidt de vil følge rådene, hvis de skal tatoveres. Flest vil følge rådene om at anvende en registreret tatovør, samt sikre sig, at tatovøren vil anvende en engangsnål. En lidt mindre andel vil følge rådet om at spørge ind til tatovørens kendskab til de farver, han/hun anvender, og her er det især tydeligt, at der er en forskydning, hvor en større andel af de, der vil følge rådet, vil gøre det sandsynligvis og en mindre andel vil gøre det helt sikker, end det ses ved de ørige råd. Jeg vil anvende en registreret tatovør Figur 16: Alle i målgruppen Jeg vil sikre mig, at tatovøren anvender en engangsnål Figur 17: Alle i målgruppen

9 Jeg vil spørge ind til tatovørens kendskab til de farver, han/hun anvender Figur 18 Alle i målgruppen Der er en større andel af kvinderne end af mændene, der er sikre på, at de vil følge rådene om registrede tatovører og kendskab til farver, mens der ikke er en nævneværdig forskel mellem, hvorvidt de vil følge rådet om engangsnåle: Jeg vil anvende en registreret tatovør Figur 19: Fordelt på mænd og kvinder Jeg vil sikre mig, at tatovøren anvender en engangsnål Figur 20: Fordelt på mænd og kvinder Jeg vil spørge ind til tatovørens kendskab til de farver, han/hun anvender Figur 21: Fordelt på mænd og kvinder

10 Blandt de, der allerede er tatoveret, er der en lidt større andel, der helt sikkert vil sikre sig, at tatovøren anvender en engangsnål end blandt de, der overvejer en tatovering (79 %/71 %), men ellers er der ikke de store forskelle de to grupper imellem. Respondenterne er også blevet spurgt, hvilke af de potentielle gener fra tatoveringer, der ville have størst betydning mht. at genoverveje at få en ny tatovering. Ser man på forskellene mellem de, der kender kampagnen, og de der ikke gør, ses det, at der er større fokus på de gener, kampagnen belyser, blandt dem der har set den. Hvilke af generne ville have størst betydning for dig mht. at genoverveje en ny tatovering? Figur 22: Fordelt på kampagnekendkab Tre ud af fire (75 %) tilkendegiver, at de tror, kampagnens råd kan gøre deres valg af tatovør mere sikkert. 12 % mener ikke, det er tilfældet. 13 % har svaret ved ikke. 5. Målgruppens vurdering af kampagnen Respondenterne har vurderet kampagnen på parametrene sprog, stil og relevans. I alt vurderer nær tre ud af fire (72 %), at kampagnens sprog og stil er meget god (24 %) eller god (48 %). 82 % af de, der erindrer at have set kampagnen, vurderer, at den er meget (28 %) eller lidt (54 %) relevant for dem. Hvor god eller dårlig synes du alt i alt, at kampagnens sprog og stil er? Figur 23: Alle med kampagnekendskab Synes du, at budskabet i kampagnen er relevant for dig? Figur 24: Alle med kampagnekendskab

11 Der er en lidt større andel af mændene, der finder kampagnen relevant for dem, end af kvinderne (84 %/80 %). Ligeledes er der en lidt større andel af de, der overvejer en tatovering, der finder kampagnen relevant, end af de, der har en tatovering (86 %/78 %). Respondenternes bemærkninger til kampagnen Neden for er kommentarerne fra de respondenterne, der har valgt at give deres mening skriftligt til kende. Bemærkningerne er uredigerede bortset fra, at åbenlyse tastefejl er rettet. Super god kampagne som er målrettet til unge. Godt initiativ. :- ) God reklame/adversal, jeg glemte bare at have set det indtil jeg så billeder. Får en til at grine, godt at tænke med - vigtigt at folk ikke bare går efter pris men kvalitet og professionalisme ok med oplysninger Jeg har en frygt for at de folk som kampagnen burde ramme føler sig bedrevidende Det er en rigtig god kampagne til især unge! Har set plakaterne men havde ikke set det var en kampagne Det er kun godt I gør det. Der er så mange latterlige tatoveringer, og de er der trods alt resten af livet. Under alle omstændigheder ville jeg være forsigtig og undersøger markedet og tatovøren på forhånd, så jeg tænker ikke, at kampagnen er målrettet mig, der som 49- årig voksen kvinde ved, hvad jeg foretager mig, men jeg har bekendte, der er kommet galt afsted, fx fået en uovervejet tatovering, blevet tatoveret af udygtigt ikke professionelle tatovører eller er blevet tatoveret bag ører, i ansigtet mv, - og måske de husker kampagnen og tænker sig bedre om næste gang. Jeg synes lidt man misforstår budskabet ved første øjekast, da det i mine øjne er nogle lidt ironiske motiver der bliver vist på billederne. For mig handler valget af tatovering ikke OM hvad jeg skal have lavet, men HVOR jeg skal have lavet det rent sundhedsmæssigt. Har åbenbart set den i bylivet, men den er ikke mindeværdig, kunne ikke huske den Jeg synes ikke staten skal blande sig i det. Det er op til den enkelte og dermed den enkeltes ansvar. Det er lige som sundhedskampagner om rygning, hvad må man drikke pr uge osv. det er helt hul i hovedet i følge mig. Jeg synes ikke staten skal rådgive over min krop - det gør jeg selv. Mine tusser er lavet i Amsterdam, og standarden er mindst lige så høj som i DK. Jeg syntes det virker hysterisk at fraråde 'udlandet'. 'Udlandet' er et stort sted, og så fantastiske er de danske kunstnere heller ikke. Bortset fra det, ok kampagne. Overvejer at få overtatoveret et navn men vil helt sikkert være omhyggelig Lav om på lovgivningen så den bliver opdateret til 2014 niveau Det vigtige budskab forsvinder i humoren (at tatoveringerne er stavet forkert) Kampagnen er fin, og meget relevant da flere i dag får tatoveringer, syntes også bare at alle tatovører skulle have en smiley ordning, eller noget der ligner. Og syntes også at man skal gå aktivt ind imod hjemmetatovører. Kampagens budskab nåede ikke frem til mig, da jeg så den i avisen. Jeg troede bare at det handlede om at tænke sig om, om hvorvidt man skal have en tatoo eller ej. Det gik ikke op for mig før denne undersøgelse, at det handlede om bivirkning og sikkerhed mv. Ja, jeg har besluttet at jeg vil tænke endnu engang over det Savner relevant information på selve plakaten, udover "stavefejlene" Teksten på plakaterne burde værre større. Jeg vidste ikke det var fra miljø- og sundhedsstyrelsen da jeg så dem. Jeg synes det er en fantastisk kampagne. Der er mange myter omkring tatoveringer, og da jeg selv overvejer at få en, synes jeg det er dejligt med ordentlig information. Jeg vil hellere undvære en tatovering, end at ende ud med permanent sundhedsskade, så oplysningskampagnen er meget

12 relevant for mig. Jeg vil helt klart kigge nærmere på hjemmesiden (think before you ink), inden jeg finder den tatovør jeg vil bruge. Prøv at køre plakaterne mere appellerende, man behøves ikke få lavet en grim amagernummerplade før at man skal tænke sig om... De er voldsomt fordomsfulde De kunne med fordel have holdt den dansksproget. Det sømmer sig ikke for en statsligmyndighed at synke ned på sproglig niveau man kunne forvente at finde på TV3. Den er fræk og fængende Dårlig kampagne. Jeg har set bannerne men ikke læst dem. Det ikke gået op for mig hvad de handlede om Fint med registrerede tatovører pr Fokus på farvestofferne og lovgivning på området. Hård konsekvens ved lovbrud. Det bør ydermere kræve en uddannelse at blive tatovør, og man må ikke åbne butik før man er uddannet og godkendt. Jeg synes faktisk det er en rigtig fin kampagne de har lavet. Eneste ting måske, er at jeg ikke synes kampagnen har været ret synlig i medierne. Hvis den virkelig skulle nytte, skulle man måske uddele informationsfoldere på uddannelsesinstitutioner eller reklamere for det på tv eller sådan noget Grunden til kampagnen ikke gør specielt indtryk på mig er at jeg allerede er tøvende i forhold til tatoveringer, jeg er barn af en far som fortryder nogle af sine tatoveringer qua at han må skjule dem i hverdagen - derfor er jeg opdraget med at hvis jeg skal have en tatovering skal jeg først overveje beslutningen grundigt... Men jeg tror en kampagne er vigtig for andre unge der ikke er specielt bekymret for den slags Fed kampagne, godt der er fokus Grunden til at kampagnen ikke har haft indflydelse på mig, er fordi at jeg ikke planlægger at få lavet en tatovering i den nærmeste fremtid. Hvis dette var sagen, ville jeg sikkert have undersøgt kampagnen nærmere.

TBWA & BBDO IAA PRISEN 2014. Informationskampagne om tatoveringer for Miljøstyrelsen. Den 16. februar 2015

TBWA & BBDO IAA PRISEN 2014. Informationskampagne om tatoveringer for Miljøstyrelsen. Den 16. februar 2015 IAA PRISEN 2014 Informationskampagne om tatoveringer for Miljøstyrelsen Den 16. februar 2015 BAGGRUND Miljøstyrelsen offentliggjorde i 2012 en analyse af de 65 mest anvendte tatoveringsfarver på det danske

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer

Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer Kvalitativ interviewguide til personer der overvejer at få en tatovering ENDELIG Alexander [Introspeak] [Baggrundsspørgsmål] A. Hvad er din alder? 31 B. Køn

Læs mere

Gravid? Kend kemien - En kvantitativ undersøgelse blandt danske kvinder (efteråret 2014)

Gravid? Kend kemien - En kvantitativ undersøgelse blandt danske kvinder (efteråret 2014) Gravid? Kend kemien - En kvantitativ undersøgelse blandt danske kvinder (efteråret 2014) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 4 Respondenter... 5 er... 6 Analyse... 8 1. Hvor vigtigt

Læs mere

Overvejere. Q3 Køn. Besvaret: 36 Sprunget over: 0. Mand. Kvinde 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mand 50% 18. Kvinde 50% 18.

Overvejere. Q3 Køn. Besvaret: 36 Sprunget over: 0. Mand. Kvinde 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mand 50% 18. Kvinde 50% 18. Q3 Køn Mand Kvinde 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svarvalg Mand Kvinde Besvarelser 50% 18 50% 18 I alt 36 4 / 49 Q4 Alderskategori

Læs mere

Effektevaluering af kampagnen Kemikalier i tøjet er hverken for børn eller voksne

Effektevaluering af kampagnen Kemikalier i tøjet er hverken for børn eller voksne Effektevaluering af kampagnen Kemikalier i tøjet er hverken for børn eller voksne Miljøstyrelsen Rapport Januar 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud.

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. Konklusioner Undersøgelsen viser at: Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. I husstanden læser de

Læs mere

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af Fuld af liv -kampagnens

Læs mere

Forbrugerpanelet om hotellers samfundsansvar som udvælgelseskriterium

Forbrugerpanelet om hotellers samfundsansvar som udvælgelseskriterium Forbrugerpanelet om hotellers samfundsansvar som udvælgelseskriterium Blandt de godt 90% af respondenterne som har erfaring med at bestille hoteller, bestiller godt hver femte respondent (23%) typisk direkte

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Udarbejdet af: Lisa Kludt og Flemming Pedersen December 2010 Indhold: 1. Indledning... 4 2. Sammenfatning... 5 3. Datagrundlag... 11

Læs mere

FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE. Kendskab og holdning

FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE. Kendskab og holdning FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE Kendskab og holdning En undersøgelse foretaget af Frivilligrådet på Frivillig Fredag 2012 Copyright Frivilligrådet Udarbejdet af Sofie Billekop, udviklingskonsulent

Læs mere

Generalsekretæren og den administrerende direktør har ordet... 3. Sammendrag af Sex og kondom og sånn 2013... 6

Generalsekretæren og den administrerende direktør har ordet... 3. Sammendrag af Sex og kondom og sånn 2013... 6 Sex og kondom og sånn 2013 1 Indholdsfortegnelse Generalsekretæren og den administrerende direktør har ordet... 3 Metodik... 4 Sammendrag af Sex og kondom og sånn 2013... 6 Kapitel 1: Anvendelse af kondom

Læs mere

Anvendte begreber 6 HIV OG LEVEKÅR INDLEDNING

Anvendte begreber 6 HIV OG LEVEKÅR INDLEDNING Kapitel 5 Sexlivet 99 104 106 107 111 112 115 117 118 119 124 Hiv påvirker sexlivet Bekymringen i forbindelse med sex At vælge hiv-smittede partnere Opsummering Seksuelle vanskeligheder Opsummering Usikker

Læs mere

evaluering af SundhedSSTyrelsens Konklusionsrapport

evaluering af SundhedSSTyrelsens Konklusionsrapport evaluering af SundhedSSTyrelsens forebyggelseskampagner 2011 Konklusionsrapport Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Advice - sig det videre TM, 16. februar 2012 Tracking af Sundhedsstyrelsens forebyggelseskampagner

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne for overgangen til obligatorisk digital kommunikation

Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne for overgangen til obligatorisk digital kommunikation Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne for overgangen til obligatorisk digital kommunikation 2013/2014 1 Indhold 1. Evalueringens hovedkonklusioner...4 2. Om den fællesoffentlige kampagne...7 2.1.

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - November 2014 Nationale resultater g tror, det kunne gøres lettere og lysende,

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Forundersøgelsen til Young Skills

Forundersøgelsen til Young Skills Forundersøgelsen til Young Skills Center for Strategisk Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet, 2013 Troels Barkholt-Spangsbo og Niels Egelund UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST Indhold Indledning og baggrund

Læs mere

Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne vedr. digitale selvbetjeningsløsninger

Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne vedr. digitale selvbetjeningsløsninger Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne vedr. digitale selvbetjeningsløsninger 2012/2013 Indhold 1. Om den fællesoffentlige kampagne...4 1.1. Om evaluatoren, MEGAFON...4 1.1.1. Formål og struktur...4

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Studievalgs vejledning

Studievalgs vejledning Studievalgs vejledning Brugerundersøgelse blandt afgangselever på de gymnasiale uddannelser, august 2011 Studievalgs vejledning august 2011 Forfatter: Line Steinmejer Nikolajsen & Thomas Larsen UNI C UNI

Læs mere

FESTIVALDANMARK AGAINST DRUGS & UNGE OG ALKOHOL Evaluering af indsatsen 2010

FESTIVALDANMARK AGAINST DRUGS & UNGE OG ALKOHOL Evaluering af indsatsen 2010 FESTIVALDANMARK AGAINST DRUGS & UNGE OG ALKOHOL Evaluering af indsatsen 2010 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Roskilde Events & Consult A/S Festivaldanmark Against Drugs & Unge og Alkohol - Evaluering

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere