CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM)"

Transkript

1 UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) MELLEM REGION MIDTJYLLAND OG xx

2 Indholdsfortegnelse Præambel 4 1. Kontraktens parter og kontraktgrundlag Kunden Leverandøren Definitioner Kontraktgrundlag 5 2. Leverandørens forpligtelser Systemet Tjenesteydelser Generelle forpligtelser Optioner 5 3. Leveringsbetingelser Levering Leveringssted 6 4. Priser Generelt 6 5. Elektronisk fakturering og NEM-konto Elektronisk fakturering NEM-konto 7 6. Betalingsbetingelser 7 7. Afprøvning 7 8. Garanti Generel garanti Hæftelse for underleverandører Garantiperiode 8 9. Leverandørens misligholdelse Forsinkelse Bod Forsinkelse Kundens misligholdelsesbeføjelser i øvrigt Mangler Definition Mangler Afhjælpningspligt Mangler Forholdsmæssigt afslag Mangler Ophævelse Kundens misligholdelse Forsinkelse Erstatnings- og produktansvar Erstatningsansvar Produktansvar Erhvervs- og produktansvarsforsikring Force majeure Ansvarsfrihed Definition Omkostninger Ophævelse Rettigheder til programmel og dokumentation Brugsret Ophavsret Overdragelse Tredjemands rettigheder Fortrolighed Overdragelse Leverandørens overdragelse Kundens overdragelse Varighed og opsigelse Varighed og almindeligt ophør 12 2

3 17.2. Opsigelse Lovvalg og tvistigheder Lovvalg Tvistigheder Øvrige betingelser Underskrifter 14 Bilagsoversigt Kontraktbilag 1 Kontraktbilag 2 Kontraktbilag 3 3

4 Præambel Denne kontrakt vedrørende levering af CMS (Content Management System) til Region Midtjylland er indgået på baggrund af offentligt udbud annonceret den [dato] 2013 på og i overensstemmelse med Lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 (med senere ændringer) om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttes kontrakter. Ved indgåelsen af denne kontrakt erklærer Leverandøren, at have opnået grundlæggende kendskab til udbudsreglerne. I den forbindelse gøres Leverandøren opmærksom på, at denne kun er berettiget til at sælge produkter og tjenesteydelser til Kunden, som er omfattet af denne kontrakt. Såfremt Leverandøren er usikker på, hvorvidt produkter eller tjenesteydelser er dækket af kontrakten, og dermed kan sælges uden udbud, skal Leverandøren kontakte Kunden. 1. Kontraktens parter og kontraktgrundlag 1.1. Kunden Region Midtjylland Skottenborg Viborg Kontaktperson: [xx] Tlf.: [xx] [xx] (herefter benævnt Kunden ) 1.2. Leverandøren [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR-nr.: [CVR-nr.] Kontaktperson: [xx] Tlf.: [xx] [xx] (herefter benævnt Leverandøren ) 1.3. Definitioner Arbejdsdag: Mandag fredag, undtaget helligdage, 24. december, 31. december og 5. juni Bilagsoversigt: Oversigten over bilag, der er indføjet efter indholdsfortegnelsen indledningsvis i Kontrakten Dag: Kalenderdag Kontrakten: Denne kontrakt med bilag samt senere ændringer og tillæg, herunder konkrete aftaler om tilknyttede tjenesteydelser Kunden: Se pkt

5 Leverandøren: Se pkt Leveringsdagen: Den dag, hvor Leverandøren leverer Systemet og Tjenesteydelserne i henhold til Tidsplanen eller anden skriftlig aftale herom Overtagelsesdag: Den dag, hvor Kunden godkender Systemet i henhold til pkt Part: Kunden eller Leverandøren Parterne: Kunden og Leverandøren under ét Tidsplanen: 1. oktober 2013/1. november 2013: Aftalestart. Foranalyse påbegyndes. 1. marts 2014: Systemet er tilrettet og implementeret 1.4. Kontraktgrundlag Kontrakten består af nærværende aftaledokument samt bilag i henhold til Bilagsoversigten Ved eventuel uoverensstemmelse mellem bilagene i Bilagsoversigten og nærværende aftaledokument, har nærværende dokument forrang Ved eventuel uoverensstemmelse mellem bilagene i Bilagsoversigten, gælder disse i den rækkefælge, der følger af Bilagsoversigten. 2. Leverandørens forpligtelser 2.1. Systemet Leverandøren skal levere det programmel og den dokumentation, der er specificeret i Kontraktbilag 1 og Kontraktbilag 2, og som fremgår af Leverandørens tilbud, jf. Kontraktbilag 1 og Kontraktbilag 2. Herefter benævnt Systemet Systemet og dets enkelte dele skal besidde de egenskaber og opfylde de krav, der fremgår af Kontrakten, navnlig af Kontraktbilag 1 og Kontraktbilag 2 og Leverandørens tilbud, jf. Kontraktbilag 1 og Kontraktbilag Tjenesteydelser Leverandøren skal udføre de tjenesteydelser og bibringe det materiale, der er specificeret i Kontraktbilag 1 og Kontraktbilag 2, og som fremgår af Leverandørens tilbud, jf. Kontraktbilag 1 og Kontraktbilag 2. Herefter benævnte Tjenesteydelserne Tjenesteydelserne og deres enkelte dele, skal besidde de egenskaber og opfylde de krav, der fremgår af Kontrakten, navnlig af Kontraktbilag 1 og Kontraktbilag 2 og Leverandørens tilbud, jf. Kontraktbilag 1 og Kontraktbilag Generelle forpligtelser Leverandøren indestår for, at Systemet og Tjeneteydelserne overholder gældende lovgivning og er i overensstemmelse med alle relevante CE-standarder. 5

6 Leverandøren forpligter sig til at levere al relevant dokumentation til tilknytning til Systemet og Tjenesteydelserne, herunder brugs- og driftsvejledninger, brochurer og datablade, på dansk eller engelsk Optioner Kontrakten omfatter følgende optioner: Kontrakten omfatter option på teknisk migration/overførsel af eksisterende indhold på Kundens hjemmesider og intranet til Systemet, jf. beskrivelsen i Kontraktbilag Leveringsbetingelser 3.1. Levering Leverandøren skal levere Systemet og Tjenesteydelserne i overensstemmelse med Kontraktbilag 1 og Kontraktbilag Levering af Systemet anset for sket på Leveringsdagen Leverandøren bærer risikoen for Systemet indtil Overtagelsesdagen Ejendomsrettigheder, brugsrettigheder og andre rettigheder overgår til Kunden på Overtagelsesdagen Delleveringer accepteres ikke, medmindre Kunden skriftligt godkender dette Leveringssted Leverandøren skal levere Systemet på følgende adresse: Region Midtjylland Skottenborg Viborg Leverandøren skal levere Tjenesteydelser samme sted som angivet under pkt , medmindre andet er aftalt. 4. Priser 4.1. Generelt Priserne angivet i Kontraktbilag 3, er nettopriser ekskl. moms, men inkl. alle øvrige omkostninger, herunder transport, forsikring m.v Priserne er faste og indeksreguleres ikke. 5. Elektronisk fakturering og NEM-konto 5.1. Elektronisk fakturering Betaling og fakturering foregår elektronisk, jf. Lovbekendtgørelse nr af 27. december 2003 (med senere ændringer) om offentlige betalinger. 6

7 Faktura fremsendes elektronisk til Kunden (jf. EAN-nummer.) med angivelse af Kundens ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for Kunden for en effektiv fakturabehandling, eksempelvis kode for økonomiske tilhørsforhold Ydelser, der ikke er omfattet af de i Kontraktbilag 1 og Kontraktbilag 2 nævnte tjenesteydelser faktureres særskilt Fakturaen skal indeholder: Udstedelsesdato (fakturadato) Et forløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen (fakturanummer) Leverandørens CVR-nummer. (eller SE- eller P-nummer det nummer som NEM-kontoen er knyttet til). Leverandørens navn og adresse samt Kundens navn og adresse Mængden og arten af de leverede varer / omfanget og arten af de leverede ydelser Dato for levering Systemet eller Tjenesteydelserne Momsgrundlaget samt pris pr. enhed uden moms Gældende momssats Det momsbeløb, der skal betales EAN-lokationsnummer Rekvirent hos Kunden Rekvisitionsnummer Ved fejl i fakturaen skal der fremsendes en kreditnota på hele fakturaen samtidig med, at der fremsendes en ny faktura Kunden forbeholder sig retten til at modregne kreditnotaer i Leverandørens tilgodehavender NEM-konto Ifølge Lovbekendtgørelse nr af 27. december 2003 (med senere ændringer) om offentlige betalinger, skal Leverandøren have en NEM-konto. NEMkontoen er knyttet til Leverandørens CVR-, SE- eller P-nummer. Såfremt Leverandøren har angivet en betalingskonto på fakturaen, betales der som hovedregel til denne konto, såfremt der ikke er angivet en konto, betales der til NEMkontoen Kunden kan betale til Leverandørens NEM-konto med frigørende virkning. 6. Betalingsbetingelser Betalingsbetingelserne er løbende måned plus 30 dage efter opfyldelse af nedenstående milepæle og Kundens modtagelse af fyldestgørende faktura, jf. pkt. 5.1: Fakturamodtager er: [Indsæt navn og adresse] Gennemført foranalyse Systemet udviklet Systemet implementeret Overtagelsesdagen 7

8 Kontoudtog, rykkere og lignende fremsendes altid til fakturamodtager. 7. Afprøvning Afprøvning af Systemet skal ske senest 30 dage efter Leveringsdagen Afprøvningen har det formål at konstatere, om den aftale funktionalitet er til stede Såfremt Kunden konstaterer, at Systemet ikke opfylder kravene i Kontraktbilag 1 og Kontraktbilag 2 samt de funktioner, der fremgår af Leverandørens tilbud, jf. Kontraktbilag 1 og Kontraktbilag 2, skal Kunden straks underrette Leverandøren skriftligt herom Såfremt Kunden konstaterer, at Systemet opfylder kravene i Kontraktbilag 1 og Kontraktbilag 2 samt de funktioner, der fremgår af Leverandørens tilbud, jf. Bilag Kontraktbilag 1 og Kontraktbilag 2, skal Kunden skriftligt fremsende sin godkendelse til Leverandøren. 8. Garanti 8.1. Generel garanti Leverandøren garanterer, at Systemet og Tjenesteydelserne opfylder de i Kontrakten stillede krav Kunden skal give Leverandøren skriftlig meddelelse ved eventuelle mangler ved Systemet eller Tjenesteydelserne uden ugrundet ophold, efter at manglen er blevet konstateret Efter en sådan meddelelse er givet Leverandøren, påhviler det Leverandøren uden yderligere vederlag og uden ugrundet ophold, at levere sådant andet eller yderligere programmel eller andre ydelser, som er nødvendigt for at opfylde Kontrakten Hæftelse for underleverandører Leverandøren hæfter for sine underleverandørers ydelser efter Kontrakten på ganske samme måde som for sine egne ydelser Garantiperiode Garantiperioden er på ét (1) år, der løber fra Overtagelsesdagen, og omfatter alt leveret programmel og dokumentation samt alle ydelser leveret i forbindelse hermed Programmel og dokumentation samt ydelser leveret i forbindelse hermed, der leveres til udskiftning af mangelsbehæftede dele, er undergivet garanti indtil udløbet af den oprindelige garantiperiode, dog mindst tre (3) måneder. 9. Leverandørens misligholdelse 9.1. Forsinkelse - Bod 8

9 Såfremt Leveringsdagen overskrides som følge af forhold Leverandøren bærer risikoen for, betaler Leverandøren en dagbod Den i pkt nævnte bod udgør 0,25 % pr. hverdag, der beregnes på grundlag af systemvederlaget Det samlede dagsbodsbeløb for forsinkelse kan dog ikke overstige 10 % af systemvederlaget Påløbet dagsbod betales ugevis efter forsinkelsernes opståen efter skriftligt krav fra Kunden Har Leverandøren ikke senest ét (1) år efter Leveringsdagen modtaget skriftligt påkrav fra Kunden, bortfalder Kundens ret til dagsboden Forsinkelse Kundens misligholdelsesbeføjelser i øvrigt Ud over punkt 9.1 gælder dansk rets almindelige regler om beføjelser i anledning af forsinket eller udeblevet levering, jf. dog pkt. 11 og Det anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Kunden til at ophæve Kontrakten helt eller delvist, såfremt Leveringsdagen overskrides med mere end 30 hverdage. Ved ophævelse af Kontrakten finder reglerne i punkt 9.5. anvendelse. Fortrolighedsforpligtelsen, jf. pkt. 15, vedbliver at bestå uden tidsbegrænsning i tilfælde af Kontraktens ophævelse Mangler - Definition En mangel ved det leverede foreligger, når Systemet eller en Tjenesteydelse ikke opfylder de af Leverandøren givne garantier, eller Systemet eller Tjenesteydelsen i øvrigt ikke er eller fungerer som Kunden med føje kunne forvente på grundlag af indholdet af Kontrakten Mangler Afhjælpningspligt Leverandøren er forpligtet til at afhjælpe mangler, herunder mangler som er opstået som fælge af manglende dokumentation, vederlagsfrit i garantiperioden Leverandøren er forpligtet til at påbegynde afhjælpning inden to (2) hverdage efter Kundens reklamation Leverandøren afholder samtlige omkostninger i forbindelse med afhjælpningen Undlader Leverandøren, på trods af skriftlig anmodning herom, at opfylde sine forpligtelser, jf. foranstående punkter, er Kunden berettiget til efter forudgående eller samtidig meddelelse til Leverandøren at lade det nødvendige udføre for Leverandørens regning Mangler - Forholdsmæssigt afslag Dansk rets almindelige regler om forholdsmæssigt afslag finder anvendelse Mangler - Ophævelse 9

10 Kunden kan alene ophæve Kontrakten eller dele heraf, såfremt der i garantiperioden konstateres væsentlige mangler, og såfremt manglerne ikke inden for rimelig tid er afhjulpet Ved ophævelse af Kontrakten skal Leverandøren straks tilbagebetale de af Kunden indbetalte beløb uden fradrag for værdinedgang eller almindelig brug Ved ophævelse af Kontrakten skal Kunden tilbagelevere de dele af Systemet, der omfattes af ophævelsen, i den stand hvori de findes hos Kunden. Leverandøren varetager, uden omkostninger for Kunden, demontering Kunden er berettiget til at benytte dele af Systemet, indtil alternative delsystemer kan anskaffes. I så fald tilbagebetales de af Kunden indbetalte beløb for det som omfattes af ophævelsen først, når tilbagelevering finder sted. For perioden fra ophævelsen og indtil tilbagelevering betaler Kunden et rimeligt vederlag for brugen af Systemet For den del af Systemet, der omfattes af ophævelsen, bortfalder Kontrakten for så vidt angår Tjenesteydelser Fortrolighedsforpligtelsen, jf. pkt. 15, vedbliver at bestå uden tidsbegrænsning i tilfælde af Kontraktens ophævelse. 10. Kundens misligholdelse Forsinkelse Det påhviler Kunden skriftligt at meddele Leverandøren forsinkelsen, så snart det anses for udelukket, at Kunden kan modtage Systemet på Leveringsdagen eller en Tjenesteydelse til aftalt tid eller såfremt en ydelse, der skal leveres af Kunden ikke kan leveres til den aftalte tid Såfremt en ydelse, der skal leveres af Kunden, ikke leveres til den aftalte tid, er Leverandøren berettiget til at kræve alle efterfølgende tidsfrister udskudt med et tilsvarende antal arbejdsdage Betaler Kunden ikke købesummen eller dele heraf rettidigt, påløber der fra forfaldsdagen renter i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 743 af 4. september 2002 (med senere ændringer) om renter ved forsinket betaling m.m. 11. Erstatnings- og produktansvar Erstatningsansvar Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler For forhold, der udløser betaling af bod, kan erstatning kun kræves i det omfang Kunden dokumenterer et tab ud over bodsbeløbet Parterne er ikke i noget tilfælde ansvarlig for driftstab, følgeskader eller andet indirekte tab. Tab af data anses for indirekte tab Foranstående begrænsninger gælder kun, såfremt tabet ikke kan henføres til grov uagtsomhed eller forsætlige forhold hos den skadevoldende part Produktansvar 10

11 Leverandørens produktansvar følger dansk rets almindelige regler Erhvervs- og produktansvarsforsikring Leverandøren kan pålægges at tegne erhvervs- og produktansvarsforsikring på sædvanlige vilkår, som skal dække Leverandørens ansvar i forbindelse med leveringen af Systemet eller en Tjenesteydelse. Gyldig police skal på forlangende af Kunden forevises Kunden. 12. Force majeure Ansvarsfrihed Parterne er ikke ansvarlige i henhold til Kontrakten for forhold, der skyldes force majeure eller forhold den anden Part bærer risikoen for Definition Force majeure foreligger, når korrekt opfyldelse af aftalen er umulig, og dette skyldes ekstraordinære omstændigheder, som Parten ikke kunne afbøde og ikke burde have forudset, så som krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand strejker eller lockouts. For så vidt angår strejker og lockouts er det en betingelse, at disse forhold ikke blot rammer Partens virksomhed Omkostninger Parterne afholder egne omkostninger og bærer egne tab, der følger af foce majeure Ophævelse Hvis opfyldelsen af Kontrakten helt eller på væsentlige punkter har været umulig på grund af force majeure i en sammenhængende periode på mere end 60 dage eller i mere end 100 dage i en periode på ét (1) år, kan Kunden vælge at ophæve Kontrakten. I så fald gælder pkt Rettigheder til programmel og dokumentation Brugsret Kunden erhverver brugsret til standardprogrammel og dertil hørende dokumentation Brugsretten medfører ret til at videreudvikle og ændre i standardprogramellet og dertil hørende dokumentation Brugsretten er tidsubegrænset Ophavsret Kunder erhverver ophavsretten til tilpasninger og specialudviklet programmel samt den dertil hørende dokumentation, herunder udviklet kildekode. 11

12 I relation til pkt erhverver Kunden alene rettighederne til selve tilpasningen og det specialudviklede, og ikke det oprindelige programmel eller Leverandørens udviklingsværktøjer Overdragelse Uanset pkt og pkt kan Kunden frit overdrage programmel og dokumentation til andre offentlige myndigheder. 14. Tredjemands rettigheder Leverandøren indestår for, at det leverede samt Kundens brug heraf, ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder patenter, licenser, varemærker, ophavsrettigheder eller lignende Hvis en tredjemand gør indsigelser, herunder påstår, at det leverede krænker dennes rettigheder, skal den Part, der modtager indsigelsen, straks underrette den anden Part herom Leverandøren er forpligtet til at skadesløsholde Kunden for ethvert krav fremsat af tredjemand med påstand om krænkelse af patenter, licenser, varemærker, ophavsrettigheder eller lignende i forbindelse Kundens brug af det leverede i overensstemmelse med Kontrakten, samt alle omkostninger afholdt af Kunden i forbindelse hermed. 15. Fortrolighed Leverandøren, dennes personale og eventuelle underleverandører samt deres personale skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Kundens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af Kontrakten Leverandøren må bruge Kunden som almindelig reference Leverandøren må ikke uden Kundens forudgående, skriftlige samtykke udsende offentlige meddelelser om aftalen eller offentliggøre noget om aftalens indhold, ligesom Leverandøren ikke må anvende Kunden i reklamemæssig sammenhæng. 16. Overdragelse Leverandørens overdragelse Leverandøren er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til Kontrakten til tredjemand uden Kundens forudgående, skriftlige samtykke Kundens overdragelse Kunden er berettiget til at overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til Kontrakten til tredjemand til andre offentlige myndigheder uden Leverandørens forudgående samtykke. 17. Varighed og opsigelse 17.1 Varighed og almindeligt ophør 12

13 Kontrakten træder i kraft ved Parternes underskrift og udløber uden varsel, når Leverandørens sidste forpligtelse i medfør af Kontrakten er ophørt Fortrolighedsforpligtelsen, jf. pkt. 15, vedbliver at bestå uden tidsbegrænsning i tilfælde af Kontraktens udløb Opsigelse En Tjenesteydelse i henhold til Kontrakten kan opsiges med to (2) måneders varsel I tilfælde af, at Kundens organisation nedlægges, eller opgaven overgår til en anden offentlig organisation i forbindelse med omlægning af den offentlige struktur, er Kunden berettiget til at opsige Kontrakten med to (2) måneders varsel Kunden har udbudt Kontrakten i henhold til gældende ret, herunder udbudsreglerne. I tilfælde af, at en myndighed, herunder, men ikke begrænset til Klagenævnet for Udbud, Konkurrencestyrelsen, EU-Kommissionen eller en dansk eller europæisk domstol, beslutter at afsige kendelse om, at udbudsreglerne eller anden lovgivning er overtrådt i forbindelse med tildelingen af Kontrakten med det resultat, at beslutningen om tildeling annulleres eller såfremt Kontrakten kendes uden virkning, er Kunden berettiget til at opsige Kontrakten med én (1) måneds forudgående skriftligt varsel Kundens ret til at opsige Kontrakten i henhold til pkt gælder også, såfremt en afgørelse, kendelse eller dom appelleres eller indbringes for domstolene Opsigelse i henhold til pkt giver ikke Leverandøren ret til erstatning eller anden form for kompensation i anledning af opsigelsen Fortrolighedsforpligtelsen, jf. pkt. 15, vedbliver at bestå uden tidsbegrænsning i tilfælde af Kontraktens opsigelse. 18. Lovvalg og tvistigheder Lovvalg Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Kontrakten, herunder om Kontraktens fortolkning, gyldighed, ophør, opsigelse eller ophævelse, er underlagt dansk ret, dog med undtagelse af lovvalgsregler, der måtte henføre tvisten til et andet lands retsregler Tvistigheder Uoverensstemmelser i forbindelse med den indgående kontrakt søges afgjort ved forhandling mellem Parterne. Hvis Paterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af uoverensstemmelsen. Udgiften til mægleren afholdes af Parterne i fællesskab Kan uoverensstemmelser ikke afgøres ved forhandling eller mægling, er hver af Parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort ved domstolene ved Kundens værneting. 13

14 19. Øvrige betingelser Leveringen af Systemet og Tjenesteydelserne skal ske med respekt for nationale og internationale lov og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anitkorruption, det vil sige: FN s deklaration om menneskerettigheder ILO s deklaration om arbejdstagerrettigheder Rio-deklarationen om miljø og udvikling FN s konvention mod korruption Ovenstående indebærer bl.a., at hverken Leverandøren eller dennes eventuelle underleverandører må benytte sig af konventionsstridig børne- og voksenarbejdskraft. Kunden forbeholder sig ret til at kræve dokumentation herfor ved Kundens eventuelle begrundede mistanke. Der henvises til Kundens indkøbspolitik, som kan ses på Underskrifter Sted: Dato: Sted: Dato: For Leverandøren: [Navn] For Kunden: [Navn] Underskrift Underskrift 14

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 Vedrørende indkøb af mikroovn til oplukning/destruktion af forskellige prøvetyper til mineralanalyser mellem Aarhus Universitet Institut for Hysdyrvidenskab Blichers Allé

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 Omhandlende udvikling og implementering af softwareløsning med tilhørende algoritme til individuel ædetids-monitorering

Læs mere

KONTRAKT (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni Vedrørende køb af flydende Helium i tanke.

KONTRAKT (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni Vedrørende køb af flydende Helium i tanke. KONTRAKT (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2013 Vedrørende køb af flydende Helium i tanke mellem Aarhus Universitet inano Gustav Wiedsvej 14 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Jord og Råstoffer og Rådgiver Vedr. : Demonstrationsforsøg med afværgemetode in situ basisk

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Februar 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Februar 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Februar 2014 Vedrørende indkøb og implementering af indkøbsanalyseløsning mellem Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 DK-8000

Læs mere

Region Midtjyllands standardbetingelser

Region Midtjyllands standardbetingelser Region Midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser 3. udgave Standardbetingelser april 2013

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) [Måned 2015]

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) [Måned 2015] AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) [Måned 2015] Vedrørende indkøb af pipetteringsrobot med tilhørende serviceaftale mellem Institut for Retsmedicin, Afdeling

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

KONTRAKT (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2013

KONTRAKT (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2013 KONTRAKT (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2013 Vedrørende køb af udvidelse af eksisterende IBM TSM backup system mellem Aarhus Universitet AU IT Katrinebjergvej

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

Udkast til KONTRAKT. levering af BANKYDELSER. mellem. REGION SYDDANMARK (herefter benævnt Kunden) [Bank] (herefter benævnt Leverandøren)

Udkast til KONTRAKT. levering af BANKYDELSER. mellem. REGION SYDDANMARK (herefter benævnt Kunden) [Bank] (herefter benævnt Leverandøren) Udkast til KONTRAKT om levering af BANKYDELSER mellem REGION SYDDANMARK (herefter benævnt Kunden) og [Bank] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden og Leverandøren benævnes herefter samlet som Parterne/Parter

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016

Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016 KØBENHAVNS UNIVERSITETS BOLIGFOND AF 2008 Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016 Kontrakt - udkast Under enkelte punkter er anført: Udfyldes

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Udkast til kontrakt. Dynamiske undersøgelser Holstebro OSD

Udkast til kontrakt. Dynamiske undersøgelser Holstebro OSD xx. marts 2013 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Miljø og Rådgiver Vedr. : Side 2 1 Indledning Denne kontrakt er indgået efter Region Midtjyllands annoncering omhandlende 17 forureningsundersøgelser

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - kontrakt Side 1 af 8 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 89591000 Norddjurs@norddjurs.dk og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT LEVERING AF SERVERE, VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT MELLEM REGION MIDTJYLLAND

UDKAST TIL KONTRAKT LEVERING AF SERVERE, VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT MELLEM REGION MIDTJYLLAND UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF SERVERE, VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT MELLEM REGION MIDTJYLLAND OG XX - 1 - INDHOLDSFORTEGNELSE PRÆAMBEL... 3 1. PARTER... 3 1.1 Kunden... 3 1.2 Leverandøren... 3 2. DEFINITIONER...

Læs mere

Standardkontrakt for kortvarigt it-projekt

Standardkontrakt for kortvarigt it-projekt Standardkontrakt for kortvarigt it-projekt K O N T R A K T mellem Kunde navn Person, stilling hjemmeside / profil mail / telefon CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og BennekouDesign Anders C. Bennekou

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag.

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. 1. GENERELT 1.1 Disse standardbetingelser er udarbejdet med henblik på anvendelse ved mindre indkøb foretaget af Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016

Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016 Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BASERET PÅ - K01 K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren)

BASERET PÅ - K01 K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren) BASERET PÅ - K01 MED PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC S TILPASNINGER OG ÆNDRINGER K O N T R A K T mellem CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om anskaffelse

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

STANDARDBETINGELSER. - for køb og levering af forbrugsvarer. - for køb og levering af teknisk udstyr. - for køb og udførelse af tjenesteydelser

STANDARDBETINGELSER. - for køb og levering af forbrugsvarer. - for køb og levering af teknisk udstyr. - for køb og udførelse af tjenesteydelser Side 1 af 5 STANDARDBETINGELSER - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Maj 2009-1. udgave 1. GENERELT Præambel Disse standardbetingelser

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

Rammeaftale. Levering af nødkaldssystemer til. Rebild Kommune

Rammeaftale. Levering af nødkaldssystemer til. Rebild Kommune Rammeaftale Levering af nødkaldssystemer til Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Parterne 3 2. Definitioner 3 3. Kontraktgrundlag 4 3.1 Kontrakt og bilag 4 3.2 Ændringer 4 3.3 Underleverandører 4 4.

Læs mere

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r):

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): knallerter, scooter, cykler, motocross og udstyr samt vedligeholdelse af cykler og mooncars Vejledning Tekst skrevet med Sort er ment som standard tekst og

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren)

K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren) K O N T R A K T mellem CVR-nr (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr (i det følgende kaldet leverandøren) om levering og service af et CSM-system til Det Danske Filminstitut - Filmarkivet IN D H O L

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Forsikringsmæglerbistand

Forsikringsmæglerbistand Samarbejdsaftale Forsikringsmæglerbistand Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit II i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-72-29-11 Udkast til kontrakt vedr. medicinske og tekniske luftarter Udbud af 21.10.2011

Sagsnr. 1-23-4-72-29-11 Udkast til kontrakt vedr. medicinske og tekniske luftarter Udbud af 21.10.2011 UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF MEDICINSKE OG TEKNISKE LUFTARTER MELLEM XX OG Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Aftalens Parter og aftalegrundlag... 4 1.1. Kunden...4 1.2. Leverandør...4 1.3.

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af:

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: LEVERANDØRKONTRAKT Emne Mellem Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg CVR 30 08 94 64 (herefter benævnt Væksthuset ) Og (indsæt navn) (indsæt registreret adresse) (indsæt

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV. mellem

RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV. mellem RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV. mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F (herefter betegnet "Ordregiver") og [Indsættes ved kontraktindgåelse] (herefter

Læs mere

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem J.nr.: 7503045-A MGA Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem Den Danske Folkekirke v. Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K (i det

Læs mere

Bilag 1 Kontrakt. På gennemførsel af et strategisk organisationsog kompetenceudviklingsprojekt for University College Nordjylland (UCN)

Bilag 1 Kontrakt. På gennemførsel af et strategisk organisationsog kompetenceudviklingsprojekt for University College Nordjylland (UCN) Bilag 1 Kontrakt På gennemførsel af et strategisk organisationsog kompetenceudviklingsprojekt for University College Nordjylland (UCN) Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

KONTRAKT OM LEVERING AF ÅBNE OG LUKKEDE CONTAINERE JAMMERBUGT KOMMUNE

KONTRAKT OM LEVERING AF ÅBNE OG LUKKEDE CONTAINERE JAMMERBUGT KOMMUNE Ver. 01-10-2013 KONTRAKT OM LEVERING AF ÅBNE OG LUKKEDE CONTAINERE JAMMERBUGT KOMMUNE INDHOLD 1. KONTRAKTENS PARTER...5 2. PRÆAMBEL...5 3. DEFINITIONER...5 4. LEVERANDØRENS LEVERINGSFORPLIGTELSER...6 4.1

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune

Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune 22-10-2015 Sagsnummer.: 15/42625 UDKAST Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune Budgetafdeling Ebeltoft Lundbergsvej

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør]

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør] Side 1 af 11 Rammeaftale om brystproteser mellem Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] (Herefter benævnt Kunden) og [Leverandør] (Herefter benævnt Leverandøren) Kontraktid: [Anføres af Ordregiver]

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem 1 Udkast Kontrakt om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt

Læs mere

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Kunden og [navn] som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til

Læs mere

K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT

K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K O N T R A K T mellem CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering og vedligeholdelse af et it-system

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Rammeaftale. levering af revisionsydelser i forbindelse med EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak. mellem

Rammeaftale. levering af revisionsydelser i forbindelse med EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak. mellem levering af revisionsydelser i forbindelse med EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak mellem [Region] [Adresse] [Postnr. og by], [Region] [Adresse] [Postnr. og by], [Region] [Adresse] [Postnr.

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Rammeaftale vedr. leverance af konsulentydelser og fastpris ydelser til FirmaNNLong

Rammeaftale vedr. leverance af konsulentydelser og fastpris ydelser til FirmaNNLong Rammeaftale vedr. leverance af konsulentydelser og fastpris ydelser til FirmaNNLong Mellem FirmaNNLong A/S

Læs mere