Bemærkninger til det fremsatte beslutningsforslag - B om forbedring af transkønnedes rettigheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger til det fremsatte beslutningsforslag - B 168 - om forbedring af transkønnedes rettigheder"

Transkript

1 Sundhedsudvalget B 168 Bilag 2 Offentligt Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Hjemmeside: Sundhedsudvalget Folketinget 25. maj 2010 Bemærkninger til det fremsatte beslutningsforslag - B om forbedring af transkønnedes rettigheder Trans-Danmark støtter beslutningsforslaget. Udover, at foreningen kan tilslutte sig de bemærkninger, som forslagsstillerne har knyttet til de fire punkter beslutningsforslaget består af, vil foreningen bemærke følgende om de enkelte punkter. 1. Bedre adgang til at skifte fornavn Foreningen har gennem adskillige år flere gange fremført, at voksne, myndige personer selv skal have lov til at bestemme deres fornavn uanset, hvilket køn navnet betegner. Vi vil for en ordens skyld også gentage, at vi anser det for rimeligt, at nyfødte skal have kønsbestemte navne. For voksne, myndige personer er der imidlertid ingen saglige begrundelser for, at de ikke selv kan få lov at vælge deres fornavn. Med de ændringer af navneloven, der er foretaget og som giver personer, der er transseksuelle eller ganske må ligestilles hermed tilladelse til navneskift til et fornavn, der betegner det modsatte køn, må det være fastslået, at der ikke er nogen praktiske grunde til at forbyde, at voksne, myndige personer selv vælger deres fornavn. En eventuel modvilje kan derfor kun være ideologisk eller formynderisk begrundet. Hvis en politiker af ideologiske grunde ikke ønsker at tillade, at voksne, myndige personer selv må vælge deres fornavn, så kan det for så vidt godt forstås. Imidlertid er det yderst trist, at en ideologisk personlig holdning samtidig gør tilværelsen unødig vanskelig for andre mennesker. Derved får en sådan ideologi nærmest karakter af egoisme og formynderi, hvilket nærmest er utilgiveligt over for sine medmennesker. En transkønnet, der lever fuldtids som det modsatte køn i forhold til det køn, pågældende blev født som og dermed i overensstemmelse med sin indre kønsidentitet, udsættes gentagne gange for ubehagelige situationer grænsende til diskrimination fordi pågældende ikke kan må have et fornavn, der svarer til pågældendes fysiske fremtoning. Det burde ikke være tilfældet. Det enkelte menneskes frihed til at forme sit liv og herunder hører friheden til at vælge sit fornavn, må gå forud for et stift, ensrettende og umyndiggørende system. Den transkønnede er selv bedst til at vide, hvad der er bedst for pågældende.

2 Side 2 af 9. Lad os i den forbindelse minde om, at daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen i sin nytårstale den 1. januar bl.a. udtalte: "Vi vil sætte mennesket før systemet. Den enkelte skal have større frihed til at forme sit liv. Vi vil gøre op med stive systemer, umyndiggørelse og ensretning. Vi tror på, at mennesker er bedst til selv at vælge. Vi behøver ikke eksperter og smagsdommere til at bestemme på vore vegne." "Der er tendenser til et eksperttyranni, som risikerer at undertrykke den frie folkelige debat. Befolkningen skal ikke finde sig i løftede pegefingre fra såkaldte eksperter, der mener at vide bedst. Eksperter kan være gode nok til at formidle faktisk viden. Men når vi skal træffe personlige valg, er vi alle eksperter." Foreningen vil også bemærke, at vi finder det meget trist, at vi i Danmark har en så formynderisk lovgivning, når det ikke er tilfældet i andre lande, som vi sædvanligvis sammenligner os med - som f.eks. i Sverige. Trans-Danmark henleder endvidere opmærksomheden på, at den 12. december 2008 fremsatte Justitsministeriet "Udkast til ændring af navneloven" REU alm. del - bilag 190 2, som senere udmøntedes i lovforslag L om ændring af navneloven, og at Trans-Danmark den 10. januar 2009 indsendte høringssvar 4 dateret 30. december 2008 om udkastet til Familiestyrelsen. Da de samme forhold fortsat gør sig gældende, gengives følgende i høringssvaret om ordene/begreberne "transseksuelle eller ganske må ligestilles hermed" til Justitsministeriets overvejelser i afsnit 4.2. afsnit 5 i udkastet til lovforslaget indledende med gengivelse af afsnittet. 1. "Det er hensigten, at den administrative procedure for navneændring for den nævnte gruppe af personer tilrettelægges således, at proceduren svarer til den procedure, der anvendes i forhold til transseksuelle. Sexologisk Klinik vil således i disse tilfælde skulle afgive en erklæring om, at vedkommende ganske kan ligestilles med en transseksuel, idet han eller hun lever som det modsatte køn og har gjort dette gennem længere tid, ligesom det skal være en betingelse at en navneændring vil kunne forbedre den pågældendes livskvalitet væsentligt." Begrebet "ganske må ligestilles hermed" medfører, at der sker en uhensigtsmæssig opdeling af transseksualisme. Der er i dag en mindre forskel i WHO's (ICD-10) og APA's (DSM-IV-TR) beskrivelse af transseksualisme, idet ICD-10 taler om ønske om "kirurgisk og hormon behandling", hvor DSM-IV-TR taler om ønske om "f.eks. kirurgisk eller hormon behandling".

3 Side 3 af 9. a. World Health Organization - WHO's diagnosticeringssystem ICD-10: F64.0 Transsexualism A desire to live and be accepted as a member of the opposite sex, usually accompanied by a sense of discomfort with, or inappropriateness of, one's anatomic sex, and a wish to have surgery and hormonal treatment to make one's body as congruent as possible with one's preferred sex. b. American Psychiatric Association - APA's diagnosticeringssystem DSM-IV-TR: Gender Identity Disorder in Adolescents or Adults Individuals with this mental disorder are uncomfortable with their apparent or assigned gender and demonstrate persistent identification with the opposite sex. A strong and persistent cross-gender identification (not merely a desire for any perceived cultural advantages of being the other sex). B. Persistent discomfort with his or her sex or sense of inappropriateness in the gender role of that sex. In adolescents and adults, the disturbance is manifested by symptoms such as preoccupation with getting rid of primary and secondary sex characteristics (e.g., request for hormones, surgery, or other procedures to physically alter sexual characteristics to simulate the other sex) or belief that he or she was born the wrong sex. Det er imidlertid i dag internationalt anerkendt, at det ikke kræver ønske om kønsskifteoperation for at få stillet diagnosen transseksualisme. Det skal tilføjes, at DSM-IV-TR pt. er under revision, at ICD-10 antageligvis også snart bliver revideret, og at der er stærke kræfter, som arbejder for, at transseksualisme udgår af diagnosefortegnelserne. At indføre begrebet "ganske må ligestilles hermed" går imod international definition, forståelse og accept af, hvad det vil sige at være transseksuel. Det må forstås, at det at være transseksuel ikke nødvendigvis medfører et ønske om en kønsskifteoperation. Det kan have flere årsager som f.eks. den transseksuelles alder eller helbredssituation. Trans-Danmark vil derfor anbefale, at ordene/begreberne "transseksuelle eller ganske må ligestilles hermed" ændres til "transkønnede", og at de nærmere afgrænsninger sker i de af Justitsministeren nærmere fastsatte regler (nuværende stk. 2 og efter forslaget stk. 3). Dette vil yderligere have den fordel, at formuleringen ikke senere kommer i sproglig modstrid med de internationale standarder, og vil gøre det lettere at

4 Side 4 af 9. tilpasse vilkårene, ikke mindst set i lyse af den igangværende revision af diagnosefortegnelsen(erne). Trans-Danmark vil yderligere tilføje, at foreningen finder det unødvendigt, at der skal udarbejdes en vurdering af Sexologisk Klinik. Et kønsbestemt fornavn, der svarer til den transkønnedes ydre fremtoning, vil kun gøre det lettere for transkønnede, der lever i overensstemmelse med deres indre kønsidentitet. Der vil derfor næppe være andre end netop transkønnede, som lever fuldtids som det modsatte køn i forhold til det køn, de er født som, der vil gøre brug af muligheden. Det findes derfor at være helt og aldeles unødvendigt at disse personer skal vurderes af Sexologisk Klinik. Yderligere skal det bemærkes, at det også findes at være spild af ressourcer både personalemæssige på Sexologisk Klink og økonomiske. I svaret på spørgsmål 8 5 af 26. februar 2009 under behandlingen af lovforslag L 107 oplyste Sexologisk Klinik, at et skønnet udgiftsniveau for sager, som omhandler personer, der ikke forud for en navnesag er kendt af klinikken, vil ligge på mellem kr. Både aktuelt, hvor der skal spares på de offentlige ressourcer, og generelt må det betegnes som værende spild af ressourcer, at disse personer skal belaste sundhedssystemet ved at konsultere Sexologisk Klinik flere gange for at få lavet en vurdering, som er helt overflødig. Trans-Danmark anbefaler derfor primært, at bestemmelserne om kønsbestemte fornavne for voksne, myndige personer ophæves. Alternativt anbefales, at fornavneskift kan tillades mod behørig dokumentation for, at den pågældende lever fuldtids som det modsatte køn i forhold til sit biologiske køn, og at det overlades til ministeren at fastsætte nærmere regler om arten af dokumentation - f.eks. fra egen læge - og eventuelt om i hvor lang tid, den pågældende skal have levet sådan, inden tilladelsen kan gives. 2. Id-kort, hvormed man kan identificere sig i overensstemmelse med sit udtrykte køn Transkønnede, der lever fuldtids som det modsatte køn i forhold til deres biologisk køn, skal som alle andre ofte legitimere sig. Det forekommer ved dagligdags foreteelser lige fra afhentning af pakker på postkontorer over kontakt til politimyndigheder til indchekning i lufthavne. Med øget behov for generelt skærpede sikkerhedsforanstaltninger må behovet for sikker identitet også forventes øget. De transkønnede har det imidlertid ekstra vanskeligt, idet deres offentligt udstedte legitimation som f.eks. kørekort eller pas ikke svarer overens med det køn, de fremtræder som.

5 Side 5 af 9. Muligheden for, at transseksuelle siden juli 2009 i medfør af pasbekendtgørelsen kan få et X i deres pas som kønsbetegnelse er ikke tilstrækkeligt som legitimation i dagligdagen. Tilsvarende vil den forventelige udvidelse af adgangen til at få et X som kønsbetegnelse i passet heller ikke være tilstrækkeligt som daglig legitimation. Passet vil på trods af et X som kønsbetegnelse fortsat ikke dokumentere den transkønnedes identitet uafhængig af pågældendes aktuelle fysiske/kønslige fremtræden. Problemet er ikke alene et dansk problem. Det er internationalt. Det ses bl.a. af rapporten fra FN's særlige undersøger, Martin Scheinin af 3. august Der er derfor et reelt behov for en offentligt udstedt legitimation, der på tydelig måde identificerer den transkønnede. Udstedelsen af et sådant identitetskort bør være enkel, og bør kunne udstedes alene på grundlag af den pågældendes skriftlige anmodning derom. Alene dét, at en person henvender sig til kommunen og ansøger om et sådant legitimationskort vil med formentlig gøre, at det kun er transkønnede, der virkelig ønsker det og føler et behov for et sådant identitetskort, som vil ansøge om det. Trans-Danmark anbefaler, 1. at de kommunale myndigheder bemyndiges til at udstede et legitimationskort til transkønnede, der anmoder derom, og 2. at identitetskortet forsynes med a. for- og navn uanset om det er officielt tildelt eller et alias anvendt af den pågældende, b. fødselsdato (ikke personnummeret), c. foto af den pågældende i den kønslige fremtoning, som er i overensstemmelse med pågældendes indre kønsidentitet og d. et kortnummer, der i folkeregistret/det Centrale Personregister refererer til personens officielle identitet. 3. Revision af betingelserne for juridisk kønsskifte Som det er anført i bemærkningerne til beslutningsforslaget, så er vilkårene for at opnå et juridisk kønsskifte væsentligt vanskeligere i Danmark end i mange andre lande. Danmark har gennem årene på mange områder været foregangsland med hensyn til at give mindretal forbedrede forhold. Derfor er det trist, at forholdene for transkønnede, der ønsker at leve i overensstemmelse med deres indre kønsidentitet i det væsentligste ikke er blevet forbedret siden forbuddet mod at mænd færdedes offentligt i kvindetøj blev fjernet fra politivedtægten 7 den 1. januar 1968.

6 Side 6 af 9. Trans-Danmark anbefaler fortsat som anført i foreningens høringssvar den 24. september vedrørende beslutningsforslag B 65, bilag 20, Alm. del - følgende: Tilladelse til kønsskifte En person har retskrav på at få myndighedernes tilladelse til et kønsskifte, hvis en af følgende betingelser er opfyldt. 1. Personen har levet i længere tid som det modsatte køn, og 1. pågældende er myndig, 2. har levet fuldtids som det ønskede køn i to år eller mere 3. har været i en kontrolleret behandling med det modsatte køns kønshormoner i et år eller mere, og 4. kan fremvise en lægeerklæring om, at pågældende skønnes at kunne tåle en kønsskifteoperation eller 5. accepterer en kastration, hvis en kønsskifteoperation ikke ønskes. 2. Personen har været i behandling hos en godkendt behandler, og 1. af denne diagnosticeres som værende transseksuel og indstilles af til et kønsskifte, efter at pågældende i behandlingsperioden 2. har levet fuldtids som det ønskede køn i et år eller mere, 3. har været i en kontrolleret behandling med det modsatte køns kønshormoner i et år eller mere, og 4. accepterer en kastration, hvis en kønsskifteoperation ikke ønskes. 3. Særligt for ikke-myndige personer Unge under myndighedsalderen og umyndiggjorte kan dog kun få tilladelse til et kønsskifte, 1. hvis de af en godkendt behandler diagnosticeres som værende transseksuel og indstilles af denne til et kønsskifte, og 2. særlige omstændigheder taler for det, og yderligere at 3. der foreligger samtykke fra forældremyndighedsindehaveren/værgen. 4. Forbedrede rettigheder for personer, der gennemgår behandlingsforløb på Sexologisk Klinik Trans-Danmark har ved flere lejligheder udtrykt ønske om, at behandlingen af transkønnede, der ønsker en kønsskifteoperation decentraliseres, således at det ikke som nu kun kan foregå på Sexologisk Klinik. Transkønnede bør gives mulighed for at blive vurderet mhp. kønsskifteoperation på mere end ét behandlingssted/behandlingsinstitution. Samtidig bør personer, der allerede er diagnosticeret som transseksuelle eller har levet stabilt og offentligt som det modsatte køn i en nærmere fastsat periode, ved fremlæggelse af dokumentation for foranstående og ved en enkel sagsbehandling have retskrav på kønsskifteoperation.

7 Side 7 af 9. Vi finder, at Sexologisk Kliniks monopolagtige status er uheldig og ikke sikrer transkønnede tilstrækkelig grad af retssikkerhed i behandlingssystemet. Vi finder samtidig, at vurderingen af, om en person er transseksuel og i så fald opfylder kriterierne for kønsskifteoperation, er en udredning, der kan foregå fuldt betryggende blandt en større kreds af læger end alene lægerne ansat på Sexologisk Klinik. Endelig finder vi det uheldigt, at der blandt Sexologisk Kliniks målgruppe af transkønnede findes så mange erfaringer, hvor mødet med klinikken er oplevet som intimiderende og krænkende. Det bør være naturligt, at en person, der går i behandling, ved, hvad der skal foregå, og ved, hvor længe forløbet skal være. En forlængelse af behandlingen ud over den oprindelige tidsplan skal begrundes og en ny behandlings- og tidsplan skal udarbejdes. Der udarbejdes i dag ingen behandlings- eller tidsplan over behandlingsforløbet af transkønnede på Sexologisk Klinik. Transkønnede i behandling på Sexologisk Klinik kender derfor reelt intet til, hvad der skal foregå eller hvor lang tidshorisonten er, før de får afklaret, om deres ønske om et kønsskifte bliver imødekommet eller ej. Sexologisk Klinik er meget tilbageholdende med at oplyse noget konkret om den reelle længde af et behandlingsforløb. Klinikken oplyser gerne, som f.eks. i svaret på spørgsmål nr stillet af Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) den 4. juni 2009: Kontakten mellem Sexologisk Klinik og en patient, der ender med kønskorrektion, vil derfor minimum være 2 år og 4 måneder Det er imidlertid en kendsgerning, at adskillige transkønnede har været i behandling på Sexologisk Klinik i betydelig længere tid - ja mere end fire (4) år, uden at de er kommet en afklaring nærmere. Og det uanset, at de har levet i mindst lige så mange år fuldtids som deres ønskede køn. Det er uacceptabelt, at personer kan være i behandling i årevis uden kendskab til længden af forløbet. Trans-Danmark støtter derfor beslutningsforslagets punkt derom og anbefaler, at behandlings- og tidsplanen bør indeholde oplysninger om, hvad der skal fremskaffes af relevant dokumentation til belysning af personens kønsidentitet, hvilke behandlinger og undersøgelser den pågældende skal igennem samt den tidsmæssige horisont for gennemførelse af behandlingen. Den samlede behandlingsperiode bør som udgangspunkt ikke vare mere end to år. Hvis behandlings- og tidsplanen ikke kan overholdes, skal dette begrundes af behandleren, og en revideret plan udarbejdes. Ankemulighed Det er i dag reelt ikke muligt at klage over et afslag på tilladelse til en kønsskifteoperation. Ifølge Sundhedsloven er det ministeren, der kan give tilladelse til kønsskifteoperationen, men kompetencen er videregivet til Sundhedsstyrelsen, der samtidig er højeste klageinstans.

8 Side 8 af 9. Der kan selvfølgelig altid klages til ministeren eller anlægges en civilretslig sag ved domstolen, men i og med, at Sexologisk Klinik er tillagt den højeste kompetence på området, må det formodes, at uanset hvilke vidneudsagn, der støtter klagerens ønske om en kønsskifteoperation, vil de blive "overtrumfet" af erklæringer/vidneudsagn fra Sexologisk Klinik. Det er en retssikkerhedsmæssig brist, som ikke er værdig for et retssamfund. Trans-Danmark støtter derfor beslutningsforslagets punkt derom og ser frem til ministerens forslag til en egnet klagemulighed. Irene Haffner sekretær Noter 1) Nytårstalen i 2002 af forhenværende statsminister, Anders Fogh Rasmussen (afsnit 35 og 36/linie 100 til 103) kan læses på denne adresse: 2) Bilag REU alm. del - Orientering om og udkast til forslag til lov om ændring af navneloven Folketingets journal vedr. bilaget: Bilaget på Folketingets hjemmeside: 3) Lovforslag Forslag til lov om ændring af navneloven - Samling: fremsat den 28. januar 2009 og vedtaget den 30. april Folketingets journal vedrørende lovforslaget: 4) Høringssvarene til L 107 Folketingets journal vedrørende høringssvarene: Høringssvarene i deres helhed på Folketingets hjemmeside - Trans-Danmarks høringssvar er placeret som det femte og sidste: 5) Spørgsmål 8 under L 107 om, hvor meget det forventes, at ordningen via sexologisk klinik kommer til at koste Folketingets journal vedrørende spørgsmålet:

9 Side 9 af 9. Ministerens svar på spørgsmålet: 6) FN-rapport A/64/211 af 5. august 2009 fra FN's særlige undersøger, Martin Scheinin. Protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism. Kort dansk omtale af FN-rapporten: FN-rapporten i sin helhed: 7) Politivedtægten Den 21. november 1967 udstedte Justitsministeriet en ny politivedtægt - JM's bkg. nr. 430 af 21. november 1967, der trådte i kraft den 1. januar Den afløste politivedtægten af 1913 med senere ændringer, hvor 9, 3. pkt. havde denne ordlyd: Ej heller er det tilladt at vise sig maskeret eller i en Dragt, der er stridende mod Velanstændighed eller egnet til at fremkalde Forstyrrelse af den offentlige Orden. Det fremgår ikke direkte af teksten, at det var ulovligt, at mænd færdedes offentligt i kvindetøj, men der var mange, som politiet sigtede efter bestemmelsen, og som blev dømt efter den i retten. Kort artikel om politivedtægtsforholdene på denne adresse: 8) Bilag 20, Trans-Danmarks henvendelse af 24. september SUU, Alm. del - vedrørende beslutningsforslag B 65. Folketingets journal vedrørende henvendelsen: Henvendelsen på Folketingets hjemmeside: 9) Spørgsmål REU, Alm. del - om Sexologisk Klinik (SK) i forhold til transseksuelle, til sundhedsministeren Folketingets journal vedrørende spørgsmålet: Spørgsmålet og svaret på Folketingets hjemmeside

Vejledning om behandling af navnesager

Vejledning om behandling af navnesager Page 1 of 32 VEJ nr 9768 af 30/09/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 01-10-2009 Justitsministeriet Den fulde tekst Vejledning om behandling af navnesager Indhold 1. Indledning 1.1. Regelgrundlaget 1.2.

Læs mere

NOTAT. 1.2. Sammenfatning af notatets væsentligste konklusioner

NOTAT. 1.2. Sammenfatning af notatets væsentligste konklusioner MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION JUSTITSMINISTERIET UDENRIGSMINISTERIET Dato: 22. september 2004 NOTAT om Europarådets menneskerettighedskommissær Alvaro Gil-Robles rapport af 8.

Læs mere

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009 VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9768 af 30. september 2009 om behandling

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Karup, 2. november 2008

Karup, 2. november 2008 NEWSLETTER NO. 13 Karup, 2. november 2008 Kære medlemmer, Siden det seneste nyhedsbrev den 4. september 2008 har bestyrelsen været aktiv på flere fronter, hvilket vil fremgå af nedenstående. I denne forbindelse

Læs mere

Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven

Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 154 Bilag 1 Offentligt (01) 12. marts 2014 Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven 1. Indledning

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Persondataloven - en vejledning for it-folk København marts 2006 Steffen Stripp Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om tilsynsforanstaltninger som et alternativ til varetægtsfængsling.«

af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om tilsynsforanstaltninger som et alternativ til varetægtsfængsling.« Beslutningsforslag nr. B 6 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til folketingsbeslutning om forslag til rammeafgørelse om anvendelse mellem Den

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Indsættelse af formålsbestemmelse 2.1.1. Gældende ordning 2.1.2.

Læs mere

Evaluering af Forældreansvarsloven

Evaluering af Forældreansvarsloven 2012 Evaluering af Forældreansvarsloven Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre Valgårdsvej 4 2500 Valby 01-01-2012 Forord Omkring 1.5 millioner børn, forældre og bedsteforældre lever i dag i moderne

Læs mere

Efter høringen er der i lovforslagets almindelige bemærkninger som afsnit 4 indsat et afsnit om lovforslagets ligestillingsmæssige konsekvenser.

Efter høringen er der i lovforslagets almindelige bemærkninger som afsnit 4 indsat et afsnit om lovforslagets ligestillingsmæssige konsekvenser. Kommunaludvalget 2014-15 L 145 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 205426 Dato 24-02-2015 Kommenteret høringsnotat over forslag til lov om ændring

Læs mere

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv En mor rejste som medlem af forældrebestyrelsen i en daginstitution mistanke om skimmelsvamp

Læs mere

Udsatte børn - anbringelse

Udsatte børn - anbringelse Udsatte børn - anbringelse Bente Adolphsen cand.jur. Bilag ved Steen Juul Hansen cand.oecon., ph.d. 2011 Bente Adolphsen Udsatte børn anbringelse Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

Børnebortførelser. Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet

Børnebortførelser. Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Børnebortførelser Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Januar 2003 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bemærkninger...5 1.1 Arbejdsgruppens nedsættelse...5 1.2 Arbejdsgruppens hovedsynspunkter...5

Læs mere

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel tilsynssag En mand klagede til Datatilsynet over ToldSkats behandling af personoplysninger om ham i forbindelse med udsendelsen af selvangivelser

Læs mere

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 2011 VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9770 af 30. september 2009 om adoption, der

Læs mere

fælles forældremyndighed samværsvanskeligheder børnesagkyndig rådgivning

fælles forældremyndighed samværsvanskeligheder børnesagkyndig rådgivning fælles forældremyndighed samværsvanskeligheder børnesagkyndig rådgivning betænkning afgivet af justitsministeriets forældremyndighedsudvalg! betænkning nr. 1279 københavn 1994 Købes hos boghandleren eller

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

1 FORORD...3 2 SAMMENDRAG...5 3 PROJEKTETS TILRETTELÆGGELSE... 17 4 SAMARBEJDSSAGERNE... 20 5 GENERELT OM SAGSBEHANDLINGEN... 25

1 FORORD...3 2 SAMMENDRAG...5 3 PROJEKTETS TILRETTELÆGGELSE... 17 4 SAMARBEJDSSAGERNE... 20 5 GENERELT OM SAGSBEHANDLINGEN... 25 1 FORORD...3 2 SAMMENDRAG...5 2.1 P ROJEKTETS FORMÅL MV....5 2.2 E RFARINGER FRA PROJEKTET...8 2.3 A NBEFALINGER...9 3 PROJEKTETS TILRETTELÆGGELSE... 17 4 SAMARBEJDSSAGERNE... 20 4.1 A NTAL... 20 4.2 K

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 1. Kommissoriet og sammenfatning

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 1. Kommissoriet og sammenfatning FARUM-KOMMISSIONEN Bind 1 Kommissoriet og sammenfatning Bind 1 Kommissoriet og sammenfatning Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk

Læs mere

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - adoptivfamiliens forhold

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - adoptivfamiliens forhold HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM - adoptivfamiliens forhold Udgivet af: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold September 2014 KOLOFON Af Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

Ombudsmanden tog af egen drift et generelt spørgsmål om genoptagelse af tidligere afgjorte sager om humanitær opholdstilladelse op til behandling.

Ombudsmanden tog af egen drift et generelt spørgsmål om genoptagelse af tidligere afgjorte sager om humanitær opholdstilladelse op til behandling. Genoptagelse af sager om humanitær opholdstilladelse når ansøgerne er udrejst. Nova. Materiel identitet Ombudsmanden tog af egen drift et generelt spørgsmål om genoptagelse af tidligere afgjorte sager

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt

Læs mere

ETNISK OPRINDELSE STATUS 2014-15

ETNISK OPRINDELSE STATUS 2014-15 ETNISK OPRINDELSE STATUS 2014-15 ETNISK OPRINDELSE STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten behandler

Læs mere