Referat fra Bestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Bestyrelsesmøde"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse samt underskrft af det udsendte referat fra forrge møde 2) Nye punkter sden sdste møde a) Julearrangement Holmsland Idræts- og Kulturhus b) Spl Dansk. En cafeaften centeret d. 27. oktober, hvor dansk musk og sang er på programmet 3) Forenngens økonom: 4) Gennemgang af punkter fra forrge bestyrelsesår: sag nr.: : LAG Rngkøbng-Skjern Kommune sag nr.: : Nyt fra Landdstrksrådets kontaktperson sag nr.: : Holmsland Sogneblad sag nr.: : Forenngens hjemmesde opdaterng/ny hjemmesde sag nr.: : Loppemarked fremtdg ordnng sag nr.: : Julebelysnng reparaton af lamper mm. sag nr.: : Kommuneplanen og udvklng af Kloster By og omegn herunder salg af Forsamlngshusgrunden. (samlng af punkterne , 014 og 015) sag nr.: : Kloster Legeplads sag nr.: : Fælles generalforsamlng Kontakt fra arbejdsgruppen 5) Punkter fra nuværende bestyrelsesår:: sag nr.: : Nedrvnng af faldefærdge/gamle bygnnger Kloster sag nr.: : Fordelng af VE-mdler fra Vognkær vndmøller sag nr.: : Udsmyknng /vedlgehold af Johanne Høkers plads samt Polden sag nr.: : Kunsten Bevægelse sag nr.: : Forslag om vej/plads med Ragna Tangs Vej 6) Eventuelt Ad. 1: Kommentarer/godkendelse samt underskrft af det udsendte referat fra mødet den 28. jun Der var kke kommentarer tl det udsendte referat fra sdste bestyrelsesmøde, dog manglede der et par punkter den udsendte dagsorden tl dagens møde. Dsse er medtaget ovenstående dagsorden referatet underskrves af de fremmødte Sde 1 af 5

2 Ad. 2: Nye punkter sden sdste møde a) Julearrangement Holmsland Idræts- og Kulturhus HIK er gang med at planlægge et arrangement tl den 1. søndag advent den 27. november hallen og derefter afholdes der en gudstjeneste. I den anlednng foreslår HIK, at julebelysnngen tændes Kloster. Det besluttes, at Holmsland Sogneforenng gør klar tl dette, så julebelysnngen kan tændes sammen med gadelyset den dag. b) Spl Dansk. En cafeaften centeret d. 27. oktober, hvor dansk musk og sang er på programmet Holmslands-koret ønsker at Holmsland Sogneforenng skal stå for dette arrangement sammen med HIK. Der blver underholdnng med kor, fællessang og musk ved lokale spllemænd samt kaffebord. Entre blver sat tl kr. 50. Der laves en omtale tl Dagbladet med en notts det sker samt en annonce Ugeavsen. Tage Rasmussen spørger om sponsorstøtte fra Landbobanken. Bodl Schmdt laver oplæg. Ad. 3: Forenngens økonom: Kassen er med ndtægten fra det nylge afholdte Loppemarked kr.: 7.683,40 tl gode fra legepladskontoen kr.: 4.854,45 tl gode fra LAG kr ,55 Forenngens kassebeholdnng er pr. d.d. kr.: ,40 Alle bestyrelsesmedlemmer underskrver en formular af fra LAG tl udbetalng af deres tlskud tl Legepladsen. sag nr.: : LAG Rngkøbng-Skjern Kommune Iver Poulsen deltog et semnar/møde om det projekt, som LAG har gangsat og som skal forbedre forholdene for daglgvare-butkkerne landdstrkterne for at skre deres overlevelse og drftsvlkår fremover. Det blev herunder nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde vdere med beskrvelse af de forhold, der har ndflydelse på daglgvarebutkkernes overlevelsesmulgheder Landdstrkterne. Der blev på mødet gvet udtryk for den frustraton og forvrrng på området, når Rngkøbng- Skjern Kommune på den ene sde planlægger luknng af skoler og plejehjem samtdg med de vl medvrke tl overlevelse af daglgvarebutkkerne. Se mere på LAG s hjemmesde sag nr.: : Nyt fra Landdstrksrådets kontaktperson Der har været afholdt bestyrelsesmøde Landdstrktsrådet for Rngkøbng-Skjern Kommune Borrs den 22. august Forud for mødet fk forretnngsudvalget en orenterng og en rundvsnng Borrs mdtby vedr. projektet Fremtdens Landsby. Mødedatoer for dalogmøderne mellem LDR, LAG og Rngkøbng-Skjern Kommune efteråret er blevet fastlagt med et forberedende møde 4. oktober og et dalogmøde 21. november. Forretnngsudvalget vl foreslå følgende emner tl dalogmødet: Rollefordelngen mellem landsby og kommune Vndmølleplanen Aktv bosætnngspoltk evt. en tryghedsaftale Sde 2 af 5

3 sag nr.: : Holmsland Sogneblad Der er 2 nye frmaer, der ønsker at få en annonce med Sognebladet. Redaktonen har haft en retnngslnje på 15% af bladet er tl annoncer, men bestyrelsen går nd for at udvde bladet med 4 sder, så der også kan blve plads tl de nye frmaers annoncer gældende fra 1. januar sag nr.: : Forenngens hjemmesde samarbejde med HIK og HGU vedr. ny hjemmesde. Susanne og Vggo havde et møde med ApolloMeda den 29. jun Der er derefter modtaget tlbud fra ApolloMeda, som vser, at man har lavet 2 af 3 nye hjemmesder og kke som oplæget var fra Sogneforenngen om at få lavet en fælles hjemmesde. Der er efterfølgende afholdt møde med HGU og HIK for at få klarhed over forholdene. HIK har lgesom HGU modtaget regnnger på beløb, der lgger langt ud over det, der første omgang var aftalt. HIK har aftalt møde med ApolloMeda for at få afklaret forholdene vedr. dsse regnnger. Sogneforenngen afventer udspllet af dette møde. sag nr.: : Loppemarked fremtdg ordnng Iver Poulsen har haft en snak med Poul Poulsen, der står for Rngkøbng Gardens loppemarked og resultatet er blevet en afbrydelse af samarbejdet efter ønske fra Rngkøbng Garden. Arbejdsgruppen for Sogneforenngens loppemarked er derfor blevet enge om at afholde vores eget marked 2 gange årlgt. Tage Rasmussen og Bodl Schmdt danner sammen med Bjarne Vogt udvalget omkrng forenngens loppemarked. Der mangler lopper. Tl foråret træffes afgørelse om tdspunkter for afholdelse af loppemarkedet Det besluttes at flytte møbler tl et genbrugssted, hvor der sælges brugte møbler. Sognebladet skal fortælle om loppemarkedernes afholdelse og overskud samt hvad pengene anvendes tl. sag nr.: : Julebelysnng reparaton af lamper mm. Der er fundet en leverandør af nye hjerter tl belysnngen og det besluttes at udstyre dem med LED-belysnng, men bygge dem op omkrng de ekssterende rammer. Det besluttes at bestlle 35 stk., som kommer tl at koste ca. kr pr. stk. nkl. moms. Der skal laves et nyt ophæng tl lamperne, så de kke tager skade under opbevarngen udenfor juletden. Der vl blve ndkaldt tl arbejdsweekend for at få lamperne bygget om med nye hjerter og lys. sag nr.: : Kommuneplanen og udvklng af Kloster By og omegn herunder salg af Forsamlngshusgrunden.: Der afholdes temamøde trsdag den 20. september 2011 Hallen kl tl hvor der blver mulghed for at få samlet forslag fra borgerne nd tl projekter, som forenngen kan arbejde vdere med og forsøge gennemført. Bodl Schmdt og Vggo Kofod laver oplæg tl program for mødet, som også vl ndeholde et gruppearbejde samt en opsamlng af resultatet herfra. Iver Poulsen har kontaktet Borgmesteren, men der er kke kommet svar på de stllede spørgsmål omkrng lokalplaner og udvklng af Kloster fremtden. Man her kun oplyst, at Forsamlngshusgrunden vl blve sat tl salg, men heller kke her er der sket noget Sde 3 af 5

4 sag nr.: : Kloster Legeplads Udvalget er fast besluttet på at få færdggjort de forskellge gangværende tng før der sættes nye tltag gang. der er nogle fejl på legeredskaberne, der skal rettes før de kan godkendes Der er kommet borde og bænke op på pladsen der er kommet et læhegn op som kan placeres ved bordene der er lavet en aftale med HIK om tømnng af affaldsposer på pladsen der er lavet aftale om græsslånng på pladsen Man forventer at få de lovede mdler/tlskud fra LAG udbetalt nden længe., alle praktske tng er orden. sag nr.: : Fælles generalforsamlng Kontakt fra arbejdsgruppen Intet nyt sden sdste møde. Ad. 4: Punkter fra nuværende bestyrelsesår: sag nr.: : Nedrvnng af faldefærdge/gamle bygnnger Kloster Der er fortsat kke sket noget! sag nr.: : Fordelng af VE-mdler fra Vognkær vndmøller Der er blevet afholdt 2 møder Kloster med forennger fra Hee, No, Sommerlyst og Holmsland var repræsenteret. Det lykkedes kke at opnå enghed om en fælles ansøgnng, hvorfor hver forenng har søgt hver for sg og der er ndsendt ønsker på et samlet beløb på 6.2 mll. kr. Fra Holmsland blev der søgt om alt kr Der vl komme besked fra Kommunen, når sagen har været behandlet på et byrådsmøde her september, om hvem der får og hvor mange penge der blver tl ansøgerne. sag nr.: : Vedlgehold af Johanne Høkers plads samt Polden Der har været afholdt 2 arbejdsmøder, som gør, at områderne nu ser pæne ud. Det forlyder fra Kommunen, at der snart vl blve gvet grønt lys for gangsætnng af omlægnng af Polden. Der mangler blot en afklarng på, hvlke og hvor mange materaler Kommunen kan bdrage med. Inger Plougsgaard og Gunner Bojsen er klar tl at gå gang med de praktske tng. sag nr.: : Kunsten Bevægelse Bodl Schmdt er valgt som formand for den lokale gruppe og man er nu gået gang med at beskrve områdets hstore, natur, nsttutoner og kultur og hvem v er. Der kan bdrages med blleder, aktvteter, hstorer og beskrvelser mm. Den 1. uge september 2012 vl det endelge kunstværk skabes. Der er mulghed for at komme med forslag tl emne, placerng mm. sag nr.: : Forslag om vej/plads med Ragna Tangs Vej Der sendes en forespørgsel tl Udvalgsformand Ole Kamp om mulghed for at få opkaldt en vejstræknng eller en plads, f.eks. Forsamlngshusgrunden efter Ragna Tang på trods af Kommunens udmeldng om, at det gør man kke mere Sde 4 af 5

5 Ad. 5: Eventuelt Der er et forslag fremme om flytnng af postkassen fra Plejehjemmet og op tl Brugsen. Der undersøges mulghederne for at gennemføre forslaget. Der er gvet tlsagn om opstllng af en søjle ved Vonå broen, således der kke kan ske en overkørsel af broen med bler. Næste ordnære bestyrelsesmøde er fastlagt tl: Trsdag den 4. oktober 2011 kl s forenngslokale. Mødendkaldelse med dagsorden vl blve udsendt senest 1 uge før mødets afholdelse. Referat gvet af: Vggo Kofod Referatet godkendt: _ Formand Iver Poulsen Medlem Bodl Schmdt _ Næstformand Chr. Holm Nelsen Medlem Susanne K. Larsen _ Kasserer Tage Rasmussen Medlem Bjarne Vogt Sde 5 af 5

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Egedal Kommne Dronnng Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Blag tl Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabsprakss... 3 Målopfølgnng... 9 Investerngsoversgt... 21 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt...

Læs mere

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden 13. oktober 1994 2. årgang nr. 17 BRYGGEBLADET ARVEN EFTER SOJAKAGEN 300.000 tons forurenet jord skal bortskaffes Mulge deponerngssted e r udpeget Mængden af forurenet jord, som skal fjernes efter Dansk

Læs mere

Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM

Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM Glamsbjerg bymdte FEBRUAR 2005 Forord Glamsbjerg er en statonsby fra ca. 1890-1910, der er opstået hvor jernbanen Oden se-assens krydser landevejen Bogense/Fåborg. Byens

Læs mere

Den politiske organisation

Den politiske organisation Regnskab 2010 Den poltske organsaton Byrådet 2010 2013 Ulla Hardy-Hansen (C) 1. vceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Carsten Wlff (V) 2. vceborgmester Per Frost Henrksen (A) Ergn Øzer (A)

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. jan. 2008. Opfølgning fra generalforsamling Referatet blev godkendt

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. jan. 2008. Opfølgning fra generalforsamling Referatet blev godkendt Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. jan. 2008. Opfølgning fra generalforsamling Referatet blev godkendt Konstituering Formand: Evy Moric tlf: 61418743 Næstformand: Michael Møller tlf: 98355454 Kasserer:

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

FEBRUAR 2012 HOLMSLAND SOGNEBLAD 14. ÅRGANG NR. 1

FEBRUAR 2012 HOLMSLAND SOGNEBLAD 14. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2012 HOLMSLAND SOGNEBLAD 14. ÅRGANG NR. 1 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 14. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2012 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmslandsogneforening.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

DAGSORDEN og REFERAT:

DAGSORDEN og REFERAT: Side 1 af 5 Referat fra Møde i Gislingelauget Onsdag den 19. september 2008 kl. 19:00 Mødelokalet, Gislingehallen. Mødeindkalder: Knud W. Kristensen Referent: Niels Ribjerg Mødt: Knud Kristensen, Flemming

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 10 AUG 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 10 AUG 2004 Side 1 Viborg den 10 AUG 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 2 ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere