Formål for faget. Signalement af faget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formål for faget. Signalement af faget"

Transkript

1 Formål for faget Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen i forskellige personlige, kulturelle, historiske og politiske/sociale fællesskaber. Sproget er den væsentligste udtryksform, når vi vil beskrive såvel den åndelige/poetiske som den materielle/historiske virkelighed i og omkring os. Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt. Den skal give dem mod og evne til at formulere sig om deres tanker, liv og drømme i samtale og fortælling. Endvidere gennem lytten, læsning, iagttagelse og skriftlig formulering at give dem redskaber til analyse, kontakt og kommunikation samt forsøge at klargøre menneskelivets grundvilkår i et alsidigt og nuanceret sprogligt samspil med andre. Undervisningen i dansk omfatter både fiktion og fakta, det fortryllende, det fantastiske, mystiske, eventyrlige, det socialrealistiske og det faktuelle for dermed at klargøre for eleverne, hvor mangfoldigt og omfattende menneskelivet og verden er. Vi lægger særlig vægt på den mundtlige fortælling, som den kommer til udtryk ved vores morgensang og i fortælletimerne. Her kan alle lytte til fortællinger fra litteraturen, historien og andre kulturer. Undervisningen skal gennem oplevelse og læsning af fortidens og vor egen tids litteratur styrke elevernes forståelse af sig selv som en del af en dansk og international sammenhæng. Danskundervisningen skal bygge på æstetisk, etisk og historisk forståelse. Derfor har undervisningen endvidere til formål at medvirke til elevernes personlighedsudvikling ved at pege på vekselvirkningen mellem sprog og virkelighed og mellem individ og fællesskab. Signalement af faget Undervisningen i dansk på Rudme Friskole. Der undervises i dansk på alle klassetrin (1.-7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: (lytte og skrive) Det skrevne sprog (læse og skrive) Sprog, litteratur og kommunikation Kernen i faget er dansk sprog og litteratur. Dansk er et dannelsesfag, hvor de grundlæggende kundskaber og færdigheder skal udvikles som en helhed gennem hele skoleforløbet både i faget dansk, og når dansk indgår i tværgående emner og problemstillinger. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er

2 grundlaget for tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisningen, således at eleverne kan forstå og udtrykke sig sikkert og varieret, samt eksperimentere med og argumentere om sprog, tekster og andre udtryksformer Tilegne sig kundskaber om dansk sprog, tekster og andre udtryksformer i forskellige kommunikationssituationer og i trykte, elektroniske og andre medier. Opnå kundskaber om samspillet mellem udtryk og indhold, mellem sprog og tekster og om kommunikation Opleve og forstå, at sproget, teksterne og de andre udtryksformer har betydning for den personlige, sociale og kulturelle identitet. Kendetegn for skolens undervisning i øvrigt: Vi arbejder på at give børnene lyst til og hermed mulighed for at tilegne sig færdighed i at arbejde kreativt, og kunne udtrykke sig mundtligt og skriftligt i et alsidigt, fantasifuldt, klart og personligt sprog. Delmål efter 3. Klasse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, bruge tale sproget i samtale, samarbejde, fremlæggelse og fremførelse fortælle, hvad de er optaget ad, og udtrykke sig i genrer som referat, fortælling, oplæsning og drama give mundtligt udtryk for fantasi og følelse tale med om kropssprog bruge hjælpemidler, når de fortæller og dramatiserer lytte aktivt og følge op med spørgsmål Det skrevne sprog - læse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, læse sikkert og med god forståelse læse skønlitteratur og faglitteratur, der er skrevet for aldersgruppen fastholde hovedindholdet i en tekst ved hjælp af understregning og referat læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Det skrevne sprog - skrive

3 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, skrive i enkle genrer som historie og eventyr skrive enkle tekster om egne oplevelser samt skrive ud fra fantasi, billeder og læste tekster billeder skrive refererende og berettende skrive kronologisk stave til lydrette og hyppige ord i egne tekster navngive dokument, bruge overskrift og skrive brødtekst skrive de små og store trykbogstaver i håndskrift skrive på computer lytte til andres tekster og læse egne tekster op i mindre grupper forholde sig skriftligt ved at tegne og skrive logbog og beskeder bruge nyt afsnit og sætte punktum Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, bruge sproget som middel til konfliktløsning, undervisning og formidling af viden og være opmærksomme på sprogets poetiske funktion, bl.a. rim og remser tale med om samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation være opmærksomme på sprog, sprogbrug og sprogoprigtighed i deres egne og andres tekster kende enkle sproglige virkemidler vide at sprog er opbygget af ord og sætninger, og at der er forskellige ordklasser vide at der er forskel på det talte og det skrevne sprog vide at tekster fra gamle dage kan være forskellige fra vores tids tekster forstå at tekster og andre udtryksformer kan udtrykke holdninger og værdier samtale om tekster og andre udtryksformer ud fra deres umiddelbare oplevelse og forståelse og ud fra elementært kendskab til faglige begreber kende forskellen mellem fiktion og ikke-fiktion tale med om genre og om hovedindhold, tid, sted og handling i tekster og andre udtryksformer udtrykke sig i enkle produktioner med billeder, lyd og tekst samt i dramatisk form søge information på forskellige måder Udviklingen i undervisningen på klassetrin Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes umiddelbare sproglige forudsætninger. Der skabes situationer, hvor eleverne opdager og oplever sprogets mange muligheder, f.eks. samtaler, gruppearbejde, rollelege og fortællinger. Eleverne udfordres til at referer og fortælle egne oplevelser og viden, som bl.a. er tilegnet gennem forskellige medier. Det skrevne sprog - læse og skrive Der tages udgangspunkt i elevernes forudsætninger med læsning og skrivning. Elevernes læse-skriveudvikling klarlægges løbende med henblik på tilrettelæggelse af aktiviteter, som kontinuerligt giver dem mulighed for at udvikle disse færdigheder. Der lægges vægt på at give børnene lyst til at lære at læse og indgangsvinklen er fra budskab til bogstav. Der arbejdes med bogstaverne navn, form og lyd, først i bogstav-lydrelationen i lydrette ord og efterhånden i vanskeligere ord. I dette arbejde inddrages forskellige sanser. Eleverne læser korte, vedkommende tekster, og fokus er først på sikkerheden i læsningen af de enkelte ord og på forståelsen af teksten. Højtlæsning bruges til at træne læsefærdigheden, f.eks. parlæsning eller læsning i mindre grupper. Forskellige stave-og læsefremgangsmåder, lydstavning, stavelsesdeling, rytmisk stavning, ordbilleder, bogstavkombinationer etc. præsenteres og trænes. Forventninger til tekstens indhold opbygges gennem læsning og iagttagelse af tekstens overskrifter og illustrationer og bruges til støtte for læseforståelsen. Forskellige gætteteknikker anvendes for at forstå det læste. Samtalen om det læste er en vigtig kilde til at give eleverne øget læselyst.

4 Elevernes oplevelse af, at tekst både har en praktisk funktion og er en kilde til gode oplevelser opmuntres i det daglige møde med lette tekster og skriveopgaver. De udfordres gennem teksterne, opgavernes forskellighed og den respons, som de modtager. Eleverne bør skrive meget; I starten uden krav om formel korrekthed, men efterhånden som de magter alfabetet, stilles der højere krav om korrekthed i det skrevne. I begyndelsen er det vigtigt at bogstavernes form og særkende indlæres gennem hyppig skrivning i hånden, men efterhånden som eleverne bliver fortrolige med bogstaverne, veksles der mellem skrivning i hånden og på computer. Der bygges på elevernes erfaringer med hverdagssprog og børnelitteraturens sprog i arbejdet med en forståelse af at tekster er sprog bestående af udtryk og indhold. Forskelle mellem det talte og det skrevne sprog opdages og erfares gennem sproglege og skriftlige og mundtlige fortællinger. Gennem hele forløbet skal der arbejdes systematisk med sproget. Lege, rollespil, samtaler o.s.v. der støtter både den sproglige opmærksomhed og forståelse af teksterne, prioriteres. Fra skolestarten arbejdes der med ældre og nyere børnelitteratur, hvor eleverne møder og forholder sig til den fiktive verdens univers. Eleverne oplever, sanser og udfolder sig, når de lever sig ind i personerne og deres miljø. Der lægges vægt på den frie samtale om litterære tekster med udgangspunkt i elevernes egne oplevelse og forståelser af teksterne. Efterhånden anvendes enkelte litterære og faglige grundbegreber i samtalen. Andre udtryksformer som film og billeder, indgår i arbejdet, og allerede fra begyndertrinet kan eleverne arbejde med små, overskuelige lyd, og billede og videoproduktioner. Eleverne opmuntres til at spørge og få svar på spørgsmål og få svar på spørgsmål. De bruger ordbøger og leksikon tilrettelagt for alderstrinnet. Læseplan: 1.forløb klassetrin Hver enkelt elev arbejder med sproget i mange forskellige situationer; ved at tale, ved at lytte, ved at skrive og læser samt ved at udforske sproget, bl.a. gennem leg og eksperimenter. Hovedvægten lægges på arbejdet med de elementær læse-, skrive- og stavefærdigheder. Eleverne opøver deres færdighed i at udtrykke sig mundtligt ved at lytte og ved at arbejde med gode fortælle og samtalevaner, herunder at tage ordet efter tur, være opmærksom og udtrykke sig i forhold til situationen. Stoffet hentes fra ældre og nyere børnelitteratur, og fra elevernes og lærerens egne tekster ud fra egne og fælles erfaringer. Arbejdsformerne veksler, så eleverne vænner sig til at tale og lytte i små grupper og større forsamlinger. Eleverne skal arbejde med at: -lege og eksperimentere med ord, sprog og tekster -samtale, f.eks. om fælles oplevelser, fælles undervisningsstof, elevernes hverdag i og udenfor skolen -Fortælle om egne oplevelser, tanker og følelser -lytte til andre elever og til lærerens oplæsning og fortælling -dramatisere fortællinger og oplevelser -planlægge og gennemføre mundtlig redegørelse -udtrykke sig musisk og skabende i ord, tekst og drama Det skrevne sprog - læse Centralt står elevens tilegnelse af læsestrategier og læseforståelse baseret på læseoplevelse og læselyst. Der arbejdes med læsning individuelt og i såvel små grupper som samlet i klassen. Det vigtigste stof er et bredt og varieret udvalg af nye og ældre skønlitterære og faglige tekster, der er skrevet for aldersgruppen. Eleverne skal arbejde med at: -indlære bogstavernes navn, form og lyd -beherske grundlæggende læsestrategier -læse selvstændigt og sammen med en makker med henblik på fremlæggelse i klassen. -læse i bøger og på computer -læse enkelte tekster højt for hinanden og for læreren og efterhånden konsolideres og automatiseres læsningen -undersøge samspillet mellem billede og tekst

5 Det skrevne sprog - skrive Eleverne opøver deres færdigheder i skriftlig fremstilling på grundlag af sammenhængen mellem mundtlighed, skriftlig udfoldelse og læsning. Der arbejdes med skrivelyst, stavestrategier og skriftligt udtryk. Wleverne opøver deres sikkerhed i at skrive trykbogstaverne i hånden og begynder en sammenhængende grundskrift før skrivningen af de trykte bogstaver automatiseres. Der arbejdes med skrivning på tastatur hvor anvendelsen af de enkleste funktioner i tekstbehandling. Arbejdsformen er i første omgang individuel skrivning af bogstaver, ord og små tekster, men der skrives også forskellige tekster i fællesskab. Udgangspunkter for skrivningen er elevernes egne og fælles oplevelser og tanker ud fra læste tekster og andre udtryksformer. Eleverne skal arbejde med at: -Skrive små og stor trykbogstaver i rigtig form, med rigtig skrivemåde og indbyrdes højdeforhold -skrive egne og fælles tekster bl.a. ud fra deres fantasi og erfaring -skrive med rigtig greb, skrivestilling og med rigtige bevægelser -skrive på computer, åbne, lukke og gemme tekstfiler -anvende punktum og afsnit -stave med stigende korrekthed i egne tekster, herunder almindelige ord, samt anvende lydregler og verbers og substantivers bøjningsformer -udføre og indsætte enkelte illustrationer i egne tekster på computeren Arbejdet med sprog, tekster og andre udtryksformer støttes af samtaler om, hvad sprog, tekster og andre udtryksformer er, hvordan de fungerer, og hvad de betyder for mennesker. Der arbejdes med indholdet mellem udtryk og indhold, mellem tale og skrift samt mellem tekst og billede. Der lægges vægt på samværet og den frie samtale om oplevede/oplæste tekster og andre udtryksformer med udgangspunkt i eleverne egen oplevelse og forståelse af dem. Der arbejde med oplevelse, meddigtning, forståelse og fortolkning. Den overvejende del af arbejdet foregår i klassen, men eleverne skal også vænne sig til at samtale om indhold og udtryk i mindre grupper og til at skrive ud fra deres oplevelse. Eleverne skal arbejde med at: - lege og eksperimenter med ord og sprog - samtale om eget og andres sprog som de oplever det i tale, tekst og andre udtryksformer - producerer lyd- og videooptagelser i mindre produktionshold - samtale om samspillet mellem tekst, billede og lyd - introducerer genre, handlingsforløb, person-og miljøskildring i tekster - samtale og forholde sig til kommunikation herunder afsender og modtager - bruge bibliotekets tilbud og muligheder I første forløb omfatter undervisningen især: -ældre og nyere børnelitteratur, f.eks. billedbøger, historier, eventyr, sagn og myter, sange og salmer, rim og remser -elevernes og lærerens egne tekster, f.eks. fortællinger, beretninger, sagsfremstillinger, digt, breve og arbejdsbøger -ordforråd og begrebsdannelse -elementær sprogiagttagelse af bl.a. tekst, ytring, sætning, rim og rytme, ordspil -sprogets æstetiske muligheder, bl.a. rim, rytme, ordspil, symboler -andet stof f.eks. sang og sanglege, tegning, illustrationer, trykning, brug af bibliotekets forskellige muligheder -anden fiction, f.eks. tegneserier, tegnefilm, film og video -sagtekster, f.eks. fagbøger, håndbøger med billedmateriale -skærmtekster, f.eks. computer og undertekster i film -andre udtryksformer, f.eks. film, video, dias, lydbånd, billeder, fotografier, tegninger, computerspil

6 -drama og teater Delmål efter 5. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, bruge talesproget i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig i genrer som referat, kommentar, fortælling, oplæsning, interview og drama og oplyse om fagligt stof give mundtligt udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og viden bruge kropssprog bruge visuelle hjælpemidler lytte aktivt og følge op med spørgsmål fungere som ordstyrer i en mindre forsamling Det skrevne sprog - læse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, læse sikkert og med gos forståelse læse skønlitteratur og faglitteratur, der er skrevet for aldersgruppen fastholde hovedindholdet i en tekst ved hjælp af understregning og referat læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form oversigtslæse og punktlæse Det skrevne sprog - skrive Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, skrive fiktive og ikke-fiktive genrer skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, fantasi, viden og følelser skrive refererende, beskrivende og berettende skrive kronologisk ud fra indsamlet stof følge lydregler i egen stavning samt bruge substantiver, verber og adjektiver i korrekt bøjningsform i egne tekster bruge ordbog, der angiver bøjningsformer bruge nyt afsnit, sætte punktum og spørgsmålstegn samt markere replikker i egne tekster bruge illustrerende billeder i egne tekster skrive sammenbundet, letlæselig grundskrift skrive på computer med passende hastighed give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster efter vejledende spørgsmål bruge skrivning som hjælpemiddel i andre sammenhænge som logbog og dagbog Undervisningen skal lede rem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, bruge sproget som middel til konkliftløsning, underholdning og formidling af viden og kende til sproget poetiske funktion udtrykke kendskab til samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation forholde sig til sprog, sprogbrug og sprogoprigtighed i deres egne og andres tekster kende brugen af sproglige virkemidler vide hvad en sætning er, og kende til forskellige ordklasser kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog vide at litteratur fra forskellige tider kan afspejle den tid, den er blevet til i vide at tekster og andre udtryksformer kan afspejle forskellige tiders holdninger og værdier samtale om tekster og andre udtryksformer både yd fra umiddelbar oplevelse og forståelse og ud fra elementært kendskab til faglige begreber

7 kende forskellige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion kende til og kunne tale med om genre, hovedindhold, tid, sted og handling i tekster og andre udtryksformer i samspil med andre udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i små produktioner samt i dramatisk form søge information på forskellige måder Udviklingen i undervisningen på klassetrin Samtalen bruges i forskellig sammenhæng som meningsudveksling, vidensdeling og konfliktløsning, og løbende fokuseres der på elevernes aktive deltagelse i disse situationer. Der arbejdes med lytteaktiviteter og efterligning for at udvikle elvernes bevidsthed om egen tale og udtale. Efterhånden skelnes de forskellige formidlings-genrer fra hinanden, og eleverne gør erfaringer med tilrettelæggelsen, disponeringen og måden at præsentere forskelligt stof på. Rollespil og dramatisering benyttes både i forbindelse med litteraturopgaver og eksemplificering af konkrete sociale situationer. Virkemidlerne diskuteres og evalueres efterfølgende. På skift prøver eleverne at være ordstyrer i en gruppe- eller klassesamtale, og det drøftes, hvad der fungerer godt i debatten. Det skrevne sprog Efter at eleverne har knækket koden i læsning, arbejdes der nu målrettet med læseforståelse, sikkerhed, automatisering og gradvis øget hastighed. Gennem præsentation af meget og alsidigt læsestof og gennem god tid til læseaktiviteter opmuntres elevernes læselyst og daglige læsning i skolen og i fritiden.. Samtalen om det læste er en vigtig kilde til at give eleverne øget læselyst, og i denne forbindelse læses tekster op både af lærere og af elever. Undervisningen indeholder præsentation af skøn- og faglitterære tekster af stigende sværhedsgrad. I forbindelse hermed introduceres og øves fiktionslæsning og faglig læsning. Elevernes begyndende bevidsthed om, at forskellige læseformål kræver forskellige læsemåder, udvikles. Skriveudviklingen og læseudviklingen supplerer hinanden gennem hele forløbet. Der bygges vider på elevernes begyndende kendskab til genrer, fremstillingsformer, syntaks, staveregler og ortografi. Elevernes viden og bevidsthed på disse områder udvikles gennem arbejdet med de tekster, de læser og skriver. I forbindelse med elevernes skriftlige arbejde øves den sammenbundne grundskrift og deres færdighed i at bruge nogle af computerens mange muligheder. Elevernes lydhørhed over for sprogets nuancer og deres opmærksomhed og nysgerrighed over for sproglige fænomener stimuleres, og gradvist opstår behovet for at bruge faglige termer som sproget. Samtidig med at der eksperimenteres med sprogets muligheder, indgår sproglære i stigende omfang i arbejdet med sprogbrug og sprogrigtighed. Det omfatter bl.a. ordvalg og betydning, syntaks, ordklasser og bøjningsformer. Kravene til forståelse af det talte og det skrevne sprogs forskellighed og til en differentieret anvendelse vokser. Arbejdet med litterære tekster foregår i større eller mindre fortolkningsfællesskaber. Forudsætningen for dette arbejde er et indgående kendskab til teksten opnået gennem elevernes egen læsning, oplæsning eller genfortælling. Tekstarbejdet kan f.eks. tage udgangspunkt i elevernes umiddelbare undren og nysgerrighed og i åbent formulerede spørgsmål med efterfølgende dialog. Litterære grundbegreber inddrages i takt med at behovet for præcise beskrivelser opstår. Arbejdet med andre udtryksformer foregår med voksende krav til forståelse af form og indhold, og de forskellige genrers grundbegreber præsenteres og anvendes. Eleverne bør præsenteres for et bredt udvalg af tekster og andre udtryksformer - fiktive og ikke-fiktive - i forskellige hoved- og undergenrer og fra forskellige perioder. Der undervises i hensigtsmæssig og kritisk søgning af informationer både på biblioteket og på internettet. Læseplan: 2.forløb klassetrin Hovedvægten lægges i dette forløb på elevernes arbejde med begreber og praktiske færdigheder gennem oplevelse, udforskning og erfaring, og de danskfaglige dimensioners indbyrdes sammenhænge er grundlaget for undervisningen. De elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder udvikles og automatiseres.

8 Der arbejdes med elevernes begrebsdannelse og færdighed i mundtlig fremstilling. Samtalen i klassen er stadig central, men elevernes indlæg og fortællinger er mere strukturerede og sammenhængende. Samtalens grundvilkår respekteres, og eleverne tager ordet efter tur, lytter opmærksomt og styrer efterhånden selv dialogen i mindre grupper. Udgangspunktet for aktiviteter er fortsat elevernes egne og fælles tekster samt ældre og nyere børnelitteratur og andre udtryksformer. Eleverne skal arbejde med at samtale og fortælle i improviserede og indøvede situationer planlægge og gennemføre mundtlig redegørelse og sagsfremstilling skabe sammenhæng mellem egne og andres spørgsmål og svar artikulere tydeligt og bruge kropssprog i deres mundtlige udtryk udtrykke sig musisk og skabende i ord, tekst og drama lytte til andre elevers og lærerens oplæsning, indlæg og fortællen Det skrevne sprog -læse I 4./5. klasse konsolideres og automatiseres læsningen ved, at eleverne læser meget og læser mange varierede teksttyper med differentierede læseopgaver. Deres læselyst stimuleres, og opmærksomheden rettes i stigende omfang mod teksters opbygning og sproglige udformning. Deres læsevaner og læsehastighed udvikles. Der arbejdes med læsning af faglige og skønlitterære tekster og forskellige læseteknikker afpasset efter læseformålet. Arbejdsformerne varieres, så der både læses fælles i klassen, læses i par og læses individuelt, hjemme og i klassen. Læsestoffet hentes fra et alsidigt udbud af fiktive og ikke-fiktive tekster for aldersgruppen, men i varierede sværhedsgrad. Eleverne skal arbejde med at læse selvstændigt og sammen med en makker læse højt læse i bøger og på computer og fjernsyn benytte forskellige læsestrategier nærlæse forskellige teksttyper læse alene eller parvis, fx med henblik på fremlæggelse for større grupper forberede og gennemføre oplæsning for andre genfortælle og referere læste tekster Det skrevne sprog -skrive Eleverne træner deres skriftlige udtryksfærdighed på grundlag af sammenhængen mellem mundtlighed, skriftligt udtryk og læsning. Der arbejdes med skriveprocessen, herunder stofindsamling og ideudveksling. Elvernes skriver sammenhængende beskrivelser og beretninger, og arbejder med flere måder at opbygge handlingen i en tekst på. Arbejdsopgaverne lægger op til både individuel skrivning og skrivning af fælles tekster i mindre grupper. Valget mellem håndskrivning og brug af tekstbehandling foretages på grundlag af overvejelser over metodernes hensigtsmæssighed i den enkelte tilfælde. Eleverne skal arbejde med at skrive egne og fælles tekster skrive små impulsive og eksperimenterende tekster anvende punktum, afsnit og replikgengivelse i egne tekster stave med stigende korrekthed i egne tekster, herunder almindelige ord, samt anvende lydregler og verbers og substantivers bøjningsformer skrive sammenbundet grundskrift med øje for skriftens form, binding og hældning skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik udføre og indsætte enkle illustrationer i egne tekster skrive ud fra mindmap og brainstorm disponere tekster formulere sig i forskellige genrer anvende forskellige funktioner i tekstbehandlingsprogrammer Undervisningen i arbejdet med litteratur og andre udtryksformer bygger på samvær og samtale med udgangspunkt i elevernes umiddelbare oplevelse og forståelse af litterære tekster og andre udtryksformer- både fælles, oplæste og selvlæste. I arbejdet med det sproglige udtryk og med sprog og sprogbrug inddrages elementer af sproglæren. Der arbejdes bl.a. med sætningers opbygning, ordklasser og bøjningsformer

9 og sammensætninger. Der arbejdes såvel fælles som individuelt med oplevelse, meddigtning, forståelse og fortolkning. Eleverne skal arbejde med at iagttage og forholde sig til eget og andres sprog i tale, tekst og andre udtryksformer samtale om og forholde sig til tekster producere tekster og andre udtryksformer undersøge genre, handlingsforløb, person- og miljøskildring i tekster og andre udtryksformer samtale og forholde sig til kommunikation, herunder afsender, modtager og situation i forskellige genrer optage planlagte lyd- og videoproduktioner i mindre produktionsforhold forholde sig til samspillet mellem billede og tekst i egne og andres produktioner bruge bibliotekets tilbud og muligheder, herunder søge i bøger og på internet Undervisningen i 2. forløb omfatter især nyere og ældre litteratur som romaner, digte, noveller, eventyr, myter og sagn, sange og salmer elevernes egne og fælles skriftlige og mundtlige tekster, fx fiktive og ikke-fiktive handlingsforløb, fortællinger, beskrivelser og enkel sagsfremstilling, referater, drama, breve, anmeldelser, dagbog, logbog anden fiktion, fx drama, teater, film og video, tegnefilm, billedbog litterære sammenhænge, fx forfatterskab, genre og tema talt og skrevet sprogs æstetik ældre og nyere dansk sprog, varianter af dansk sprog,let og svært sprog sagtekster, fx aviser og blade, fagbøger ordklasser og bøjningsformer skærmtekster, fx undertekster, databaser, elektronisk post billeder, fx fortællende og informative billeder andet stof, fx skilte, plakater, opslag, hørespil andre aktiviteter, fx sang, illustrering og udstilling Slutmål efter 7. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, -bruger talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse -udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar, argumentation, debat, information, fortælling, oplæsning, interview, forespørgsel og drama og oplyse om fagligt stof -udtrykker fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i sammenhængende form -bruge kropssprog og stemme som udtryksmidler afpasset efter genre -bruger hjælpemidler, der støtter kommunikation, bl.a. stikord og plancher -lytte aktivt og følge op med analytiske og vurderende spørgsmål -fungere som mødeleder, der styrer og konkluderer i en mindre forsamling Det skrevne sprog - læse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, - læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning - bruger forskellige læsemåde - oversigtslæse, punktlæse og nærlæse - fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, notater, referat og resume - læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Det skrevne sprog - skrive Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har til egnet sig kundskaber og færdigheder,

10 -skrive fiktive og ikke-fiktive genrer -skrive sammenhængende om oplevelser, erfaringer, fantasi, viden og følelser i en kronologisk form -skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende og argumenterende -indsamle stof og disponere et indhold samt skrive fra ide til færdig tekst -bruge substantiver, verber, adjektiver og pronomier i korrekt bøjningsform i egne tekster -bruge ordbogens opslagsdel samt stavekontrol og autokorrektur på computere -bruge afsnit, sætte punktum, spørgsmålstegn og komma samt markere replikker i egne tekster -bruge illustrerede billeder i egne tekster, så det passer til tekstens kommunikation -skrive sammenbundet, letlæselig, rytmisk håndskrift med passende hastighed -skrive på computer -give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster efter vejledning -bruge skrivning bevidst som hjælpemiddel i andre sammenhænge som logbog, hurtigskrivning og notater Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, -bruge sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning, argumentation, formidling af viden og have viden om sprogets poetiske funktion -udtrykke viden om samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation -vise indsigt i sprog, sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster -kende betydningen af sproglige virkemidler -skelne mellem hel- og ledsætninger, kende de vigtigste sætningsled og have viden om forskellige ordklasser kog deres funktion i sproget -kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog -kende til litteraturens foranderlighed gennem tiderne og til, at litteraturen afspejler den tid, den er blevet til i -finde udtryk for værdier både i andres udsagn og i tekster og andre udtryksformer fra forskellige tider -fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster samt andre udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse og begyndende analytisk forståelse i samspil med andre -kende forskellige genre, hovedindhold, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform og temaer i tekster og andre udtryksformer i samspil med andre -udtrykke sig i billeder, lyd kog tekst i forskelligartede produktioner samt i dramatisk form -søge information på forskellige måder samt forholde sig til resultaterne Udviklingen i undervisningen på 6./7.klassetrin. Erfaringer fra de tidligere forløb med forskellige mundtlige genre anvendes og udfoldes yderligere i dette forløb. Der eksperimenteres med den mundtlige fremstilling ud fra læste tekster og egne produktioner. I samspil hermed gøres eleverne fortrolige med de særlige genrekendetegn. Samtaler i mindre grupper og debatten i klassen fortsætter som en mulighed for at dele viden og erfaringer og for at drøfte både faglige og sociale problemstillinger. Eleverne udfordres til at anvende fantasi, tanker, erfaringer og følelser relevant gennem varierede opgaver i mundtlig fremstilling. Det hensigtsmæssige i anvendelsen af de forskellige sproglige udtryk og virkemidler - herunder kropssprog - drøftes med eleverne. Eleverne øves i at være aktivt lyttende og i at stille relevante spørgsmål - både i til indhold og form, således at dialogen kvalificeres og kommer i centrum. I forbindelse med møder og fremlæggelser øves eleverne i at lede forløbet. I forbindelse med selvstændige projekter trænes mundtlig henvendelse til andre, f.eks. ved telefonsamtale og interviews. Det skrevne sprog - læse og skrive Arbejdet med at automatisere læseprocessen fortsættes med fokus på træning i høj

11 læsehastighed. Læsemåden tilpasses tekstens egenart og læseformålet. Der arbejdes med forskellige læsestrategier og forståelsesformer. Arbejdet med at automatisere læseprocessen fortsættes med fokus på træning i højt læsning. Gennem inspiration og tid til kontinuerlig læsning af et større antal værker af passende længde udvikles elevernes læsefærdigheder. Eleverne præsenteres fortsat for meget varieret og stadigt mere krævende læsestof - både skønlitterært og fagligt, f.eks. litteraturhistorie. De fælles tekster læses meget grundigt - oplæsning, gennemgang af centrale ord og begreber, elevernes egen omhyggelige læsning og efterfølgende behandling og fortolkning. Elevernes kendskab til det litterære sprog og dets begrebsverden udvikles således gennem arbejdet med fælles skønlitterære og danskfaglige tekster. Bearbejdning af tekstens form og indhold foregår skriftligt eller gennem samtaler. Der bruges f.eks. notater, læselogbog og grafiske modeller til at udvikle elevernes overblik og tekstindsigt. I arbejdet med de faglige tekster øves især mundtlige og skriftlige bearbejdningsformer, der sætter eleverne i stand til at tilegne sig tekstens indhold. Der stille stadig større korrekthedskrav til elevernes retstavning, tegnsætning og sprogrigtighed. I perioder kan stavningen trænes intensivt og differentieret, og der er vigtigt, at eleverne oplever, at arbejdet med sproglig korrekthed også er en funktionel del af skrivearbejdet. Brug af ordbog og stavekontrol trænes regelmæssigt i både læsning og skrivning. Eleverne stilles over for varierede skriveopgaver i forskellige genrer og af forskelligt omfang. De trænes i individuelt eller fælles at indsamle baggrundsstof og bearbejde det for notater til færdig tekst. Undervejs i forløbene arbejdes der med varieret respons for at udvikle en forståelse for disponeringen og redigeringen af en tekst. Korrekturlæsning af både egne og andres tekster indgår som en aktivitet, både når der skrives egne tekster, og når det arbejde med andres. Korrekturlæsningen kan have sigt på både den ortografiske og den indholdsmæssige del. Både korte og mere omfattende skriftlige arbejder kan med fordel ske som med- og gendigtning af læste tekster. Elevernes grundskrift udvikles. der arbejdes med at gøre skriften letlæselig og rytmisk, og der fokuseres på skrivehastigheden. Samtidig arbejdes der med hensigtsmæssig skriveteknik på computeren og med at anvende dens forskellige redskaber i forbindelse med layout af tekster og andre udtryksformer. Der eksperimenteres fortsat med sproget i forskellige sammenhæng. Både i korte og enkle fremførelser. Opmærksomheden på sproglige virkemidler - både i det talte og det skrevne sprog - knyttes til stoffet og udtrykket i de forskellige præsentationer. Sproglære indgår med øget anvendelse af grammatiske udtryk i arbejde med sprogbrug og sprogrigtighed. anvendelsen af faglige termer, f.eks. syntaks og ordklasser, knyttes også gennem forløbet til beskrivelsen af sprog. For bl.a. at støtte tegnsætningen arbejdes der med sætningens led, forbindere og forskellen på hel- og ledsætninger. I arbejdet med de forskellige litterære genrer er analyse, fortolkning og perspektivering nøglebegreber, og hen over forløbet fokuseres der på fortroligheden med anvendelse af disse. Der veksles mellem arbejdet med enkelttekster, forfattere, temaer og genrer. Sikkerheden i at skelne væsentligt fra uvæsentligt i tekstarbejdet konsolideres gennem samtaler i klassen eller i mindre grupper. Elevernes perspektivering af stoffet til andre tekster og øvrige udtryksformer samt til deres egen verden sættes efterhånden i fokus. De ikke-fiktive genrer - både tekster og andre udtryksformer - kobles med forståelse af kommunikationsforholdene, og efterhånden bearbejdes de med sigte på en bevidsthed om både sprog, form og indhold. I dette forløb trænes eleverne i kritisk at søge information på biblioteket og via internettet i sammenhæng med opgaver, der skal løses. Informationskanalerne sammenlignes, og eleverne vurderer, hvilke der bedst opfylder formålet. Produktion af video, lyd og billede strækker sig i perioder over længere, sammenhængende tid og knyttes til bearbejdningen af disse genrer. I forløbet produceres eksempler på både

12 fiktive og ikke-fiktive genrer. Læseplan: 3.forløb klassetrin Hovedvægten lægges på elevernes fortsatte arbejde med begreber og praktiske færdigheder gennem oplevelse, udforskning, erfaring og begyndende analyse, ligesom de danskfaglige dimensioner indbyrdes sammenhænge er grundlaget for undervisningen. Læse-, skrive- og stavefærdigheder udvikles og konsolideres. Der arbejdes med fortsat udvikling af elevernes begrebsdannelse og færdigheder i mundtlig fremstilling. Dialogen i klassen og i mindre grupper er central, og i denne forbindelse bliver kravene til struktur, disponering og argumentation stadig større. Der fokuseres på mundtlig udtryksform gennem arbejdet med kropssprog, artikulation og frasering. Både fortælling og forberedt mundtlig fremstilling står centralt i undervisningen. Elevernes egne og fælles tekster og fiktive og ikke-fiktive tekster og andre udtryksformer er centrale stofområder. Eleverne arbejder med at -udtrykke sig med ord, sprog, og andre udtryksformer -udforsker sprog og tekster gennem samtale, øvelser og eksperimenter -samtale i klassen og i grupper -deltage i saglige drøftelser og diskussioner -lytte til andre elevers og læreres oplæsning og fremlæggelse -fremlægge en længere mundtlig præsentation -benytte forskellige hjælpemidler til støtte for den mundtlige fremstilling -tage notater -referer -argumentere og begrunde -dramatisere -iagttage og udarbejde medieproduktioner Det skrevne sprog - læse Der arbejdes med elevernes udvikling og konsolidering af elevernes læsefærdigheder. Læselyst, læsevaner, læseformål, læsehastighed og læsemåder er centrale begreber i læsearbejdet. Både kvaliteten og kvantiteten af læsestof spiller en vigtig rolle i den daglige undervisning. Således læser eleverne et bredt udvalg af både skøn- og faglitterære genrer, og de opøver en indsigt i genrekendetegn og forskellige teksters opbygning og sproglige udformning. arbejdsformerne varieres, så der både læses fælles i klassen, læses i par og læses individuelt hjemme og i klassen. Eleverne skal arbejde med at -læse selvstændigt -læse højt -forberede og gennemføre oplæsning -benytte forskellige læseteknikker -nærlæse kortere tekststykker -blive fortrolige med varierede læsemåder afhængig af læseformål -genfortælle og referer læste tekster -læse skærmtekster -genfortælle og referere læste tekster Det skrevne sprog - skrive Eleverne udvikler deres skriftlige udtryksfærdigheder på grundlag af sammenhængen mellem mundtlighed, skriftligt udtryk og læsning. Der lægges i stigende grad vægt på samspillet mellem sprog, teksttype, indhold, disponering og situation. I skriveprocessen indgår arbejdet med respons og redigering af tekster i flere omgange. Indholdet i skrivearbejdet hentes fra elevernes egne og fælles ideer, erfaringer og viden og fra stof søgt i f.eks. bøger og på internettet. Der arbejdes med håndskrift og skrivning på computer og med layout og skriftformer, æstetisk og funktionelt, i såvel elevernes egne produkter som i publikationer. Valget mellem håndskrivning og brug af tekstbehandling foretages på grundlag af overvejelser over metodernes hensigtsmæssighed i forhold til indhold og udtryk i de enkelte tilfælde. Arbejdsformerne varieres, så eleverne både arbejder individuelt og fælles med deres

13 tekster, og således at teksterne anvendes i forskellige sammenhænge. Eleverne skal arbejde med at -at skrive selvstændigt -skrive fælles tekster -formulere sig ved hjælp af hurtigskrivning -skrive ud fra mindmap og brainstorm -indsamle og udvælge stof -disponere tekster -formulere sig i forskellige genrer, fiktive og ikke-fiktive -give respons på tekster og bearbejde tekster ud fra modtaget respons -stave korrekt i egne tekster, samt anvende lydregler og forskellige ordklassers bøjningsformer -skrive sammenbunden grundskrift med øje for skriftens form, binding og hældning -skrive sikkert og hurtigt i hånden og skrive på computeren -anvende forskellige tekstbehandlingsprogrammer -anvende periodeadskillelse (punktum og andre fuldpausetegn) og kommatering -anvende illustrering og layout hensigtsmæssigt i egne tekster Eleverne iagttagelser, oplevelser og eksperimenter danner grundlag for aet bredt arbejde med sprog og talte og skrevne tekster samt andre udtryksformer. Undervisningen i litteraturforståelse bygger på samvær og samtale om litteratur med udgangspunkt i elevernes umiddelbare oplevelse og forståelse af litterære tekster, både oplæste og selvlæste. Der arbejde med analytisk forståelse af sammenhængen mellem sprog, genre, handlingsforløb, personer og miljø samt synsvinkel i arbejdet med litteratur og andre udtryksformer. Der arbejdes med indhold, udtryk og æstetik. Arbejdsformerne varierer mellem fælles samtale om stoffet i klassen, individuelt arbejde og samarbejde parvis eller i mindre grupper. Der arbejdes med oplevelse, meddigtning, analyse, fortolkning og forståelse. Eleverne skal arbejde med at -iagttage og analysere sproglige forhold, f.eks. ældre og nyere dansk, skriftsprog og talesprog, varianter af dansk, let og svært sprog, ligheder og forskelle mellem dansk og andre sprog, tosprogethed, sproglig variation -undersøge og beskrive grammatiske udtryk og deres anvendelse og betydning i sproget -undersøge og beskrive ordenes opbygning, sammensætninger og afledninger -vurdere og beskrive teksters kommunikationsforhold, herunder afsender, modtager, medie og situation -undersøge genre, handlingsforløb, komposition og person- og miljøskildring i tekster og andre udtryksformer -analysere litterære sammenhænge f.eks. forfatterskab, genre, tema og motiv -fortolke og meddigt -bearbejde synsindtryk, herunder billedmæssige, rumlige og kropslige udtryk, samt at anvende billeder som udtryk Undervisningen i 3.forløb omfatter især nyere og ældre fiktive tekster, f.eks. romaner, noveller, eventyr, digt, myter og sagn, sange og salmer, børnelitteratur -ikke fiktive tekster, f.eks. aviser og fagblade, fagbøger, brugsanvisninger, opskrifter -anden fiktion, f.eks. teater, film og video, tegnefilm, tegneserier, computerspil -elevernes individuelle og fælles mundtlige og skriftlige tekster, herunder fiktive og ikke-fiktive handlingsforløb, fortællinger, beskrivelse og sagsfremstilling, referater og resumeer, digte, drama, breve, anmeldelser og rapporter -notater, dagbog og logbog -layout, illustrationer og forhold vedrørende indhold og udtryk -sprogets sammenhæng med kultur og litteratur -grammatiske begreber, f.eks. helsætning, ledsætning, sætningers opbygning og de vigtigste sætningsled -ordklasser og bøjningsformer -sprogs og teksters opbygning og æstetik -billeder, f.eks. fortællende og informative billeder og billedkunst -skærmtekster, f.eks. undertekster, databaser, elektroniske post, hjemmesider -andet stof, f.eks. skilte, plakater, opslag, plancher, radioudsendelser og båndoptagelser

14

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende.

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. D A N S K Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. Fælles, fordi der i vores måde at kommunikere på, ligger spor af den verdensforståelse, det livssyn og den etik,

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole

Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for sproget, som det væsentligste middel til at

Læs mere

Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15

Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15 Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15 Faglige trinmål for faget fra 5.-6. klasse: Det talte sprog - bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Undervisningsplan. Fag : Dansk

Undervisningsplan. Fag : Dansk Tillæg til undervisningsministeriets fagmål (fælles mål). Fag : Dansk Gældende for Frederikssund Private Realskole. Undervisningsplan. Forord Det er skolens opgave at drive prøveforberedende undervisning.

Læs mere

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt.

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt. Haubro Friskole Fagplan for faget dansk. Formål: Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse af sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen

Læs mere

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster Formål: Formål for faget: Citat fra Fælles Mål Dansk faghæfte 1 anno 2003 Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Grundlaget for undervisningen er en sproglig bevidsthed samt de danskfaglige dimensioners indbyrdes sammenhæng og deres betydning for elevernes personlige, sociale og

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk 1 Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for dansk. Formål: Undervisningen skal fremme og udvikle

Læs mere

Læreplan for faget dansk

Læreplan for faget dansk Læreplan for faget dansk Signalement af faget Dansk Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 10. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne

Læs mere

Elise Smiths Skoles læseplan for faget dansk

Elise Smiths Skoles læseplan for faget dansk 1 Elise Smiths Skoles læseplan for faget dansk På Elise Smiths Skole er arbejdet med sprog og litteratur danskfagets kerneområder. Grundlaget for undervisningen er dels de faglige dimensioners indbyrdes

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

DANSK. undervisningen give eleverne et grundlag for en personligt og ansvarlig stillingtagen og handling overfor medmennesket og naturen.

DANSK. undervisningen give eleverne et grundlag for en personligt og ansvarlig stillingtagen og handling overfor medmennesket og naturen. DANSK FORMÅL FOR FAGET Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Vi tager på lejrskole d. 28.-30. August. Helt ærligt H.C.A. forløb At give et indblik i og overblik over, hvad

Læs mere

Årsplan for 3. klasse dansk

Årsplan for 3. klasse dansk Årsplan for 3. klasse dansk På følgende sider er min oversigt over danskundervisningen i 3. klasse i skoleåret 2013/2014. Da jeg anser det for vigtigt, at der er plads til elevernes interesse, samt pludselige

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Helt ærligt Reklamer: trykte og digitale At give et indblik i og overblik over, hvad grundbogen vil byde på i løbet

Læs mere

Årsplan for 3. klasse (dansk)

Årsplan for 3. klasse (dansk) Årsplan for 3. klasse (dansk) Målene indenfor det talte og det skrevne sprog og i sprog, litteratur og kommunikation er trinmål efter 4. klasse. Det forventes derfor ikke at eleverne kan opfylde disse

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 1. Dansk

Fælles Mål. Faghæfte 1. Dansk Fælles Mål Faghæfte 1 Dansk Fælles Mål Faghæfte 1 Dansk Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 9-2003 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Dansk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Dansk Fagplan for Dansk Formål Formålet med undervisningen i dansk er at oplive og at udvikle og fremme elevernes forståelse af sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen i forskellige personlige,

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Delmål, 3.klasse Det talte sprog Det skrevne sprog - læse Det skrevne sprog skrive Sprog, litteratur og kommunikation

Delmål, 3.klasse Det talte sprog Det skrevne sprog - læse Det skrevne sprog skrive Sprog, litteratur og kommunikation Delmål, 3.klasse Det talte sprog Det skrevne sprog - læse Det skrevne sprog skrive Bruge talesproget i samtale, samarbejde, diskussion, fremførelse og at kunne sætte ord på egne følelser. Give mundtligt

Læs mere

It i Fælles mål 2009 - Dansk

It i Fælles mål 2009 - Dansk It i Fælles mål 2009 - Dansk Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Formålet for faget dansk Formålet med undervisningen i faget

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Faghæfte for dansk, sprog 1 (modersmål) ved Europaskolerne (Børnehaveklasse og grundskole)

Faghæfte for dansk, sprog 1 (modersmål) ved Europaskolerne (Børnehaveklasse og grundskole) Europaskolerne Generalsekretærens kontor Pædagogisk afdeling Ref.: 2005-D-1710-dk-2 Orig.: DK Faghæfte for dansk, sprog 1 (modersmål) ved Europaskolerne (Børnehaveklasse og grundskole) GODKENDT AF DET

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Dansk i fjerde Hjerm Skole Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Folkeskolens formål 1 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere

Fagplan Dansk. Slutmål efter 9. klassetrin. Formål:

Fagplan Dansk. Slutmål efter 9. klassetrin. Formål: Fagplan Dansk Formål: Formålet med danskundervisningen er at fremme elevernes forståelse for dansk sprog og litteratur, samt evnen til at udtrykke tanker og meninger i et klart, personligt og nuanceret

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Årsplan i 6. klasse 2012/2013 Henrik Kirkegaard

Årsplan i 6. klasse 2012/2013 Henrik Kirkegaard Indholdsfortegnelse: Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...1 Faglig kalender...2 Faste aktiviteter og materialer:...3 Fælles mål...3 Bruge ordbogens opslagsdel samt stavekontrol og autokorrektur på computer...4

Læs mere

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz 1/6 Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner Faglige mål I dette forløb arbejder eleverne gennem filmanalyse af Kiki den lille heks, med overgangen fra barn til ung.

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

Fællesmål for faget dansk på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 3 TRINMÅL FOR DE FORSKELLIGE

Læs mere

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget DANSK

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget DANSK FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING i faget DANSK Indholdsfortegnelse: Dansk 1. Generelt for faget dansk.... 3 2. Formål for faget dansk...... 4 3. Slutmål..... 5 5 Det skrevne

Læs mere

Den eneste undtagelse er billeder, som ikke kunne bruges på grund af ophavsret.

Den eneste undtagelse er billeder, som ikke kunne bruges på grund af ophavsret. Denne bearbejdelse af Klare Mål er lavet på begrund af word dokumenter fra undervisningsministeriet, og indeholder den samme tekst som de trykte udgaver. Den eneste undtagelse er billeder, som ikke kunne

Læs mere

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt)

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Fra div. grundbøger for 9.klasse, herunder Kanon Dansk i niende (incl. arbejdsbog) Lærerkopier Forfatterskab:

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. ÅRSPLAN FOR 8.klasse i skoleåret 2012-2013 PÅ AHI INTERNATIONALE SKOLE. Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Årsplan dansk skoleåret 2011/12 for 6.a og 6.c

Årsplan dansk skoleåret 2011/12 for 6.a og 6.c Årsplan dansk skoleåret 2011/12 for 6.a og 6.c Mundtlig fremstilling: Læseteknikker: Oversigtlæsning, punktlæsning og nærlæsning. Tekst- og sprogiagttagelse, forståelse af litterære, fag- og sagtekster

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Bent Haller Af Louise Molbæk

Bent Haller Af Louise Molbæk 1/7 Bent Haller Af Louise Molbæk Niveau 5. - 6.klasse Varighed 16-20 lektioner Faglige mål Målet med forløbet om Bent haller er, at eleverne får kendskab til forfatterskabet generelt, dvs. hans forskellige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Indholdsfortegnelse: Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 1 Faglig kalender... 2 Faste aktiviteter og materialer:... 3 Fælles mål... 4 Sociale mål for syvende klasserne:... 8 Bekendtgørelse af lov om

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Undervissningen knytter sig til fælles mål for dansk, trinmål efter 6. Klassetrin samt læseplanen for 5 og 6. Klasse. De elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder udvikles

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål Årsplan 2015-2016 Dansk 2.klasse Mål Formålet med undervisningen i dansk er, at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster 1/7 Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster Af Lena Bülow-Olsen Niveau 4. - 6.klasse (måske 5. 6. klasse) Varighed 10 14 lektioner Faglige mål Eleverne skal i dette kapitel arbejde med

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen

H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen 1/7 H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 4. - 6.klasse Varighed 12-14 lektioner Faglige mål I dette forløb skal eleverne lære Danmarks største forfatter at kende gennem tre udvalgte eventyr

Læs mere

Årsplan for dansk i 2. 2015-2016

Årsplan for dansk i 2. 2015-2016 Årsplan for dansk i 2. 2015-2016 Formål: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling og kulturel identitet, der bygger på æstetisk og historisk

Læs mere

Elevplan Skrivekompetence med fokusnoter

Elevplan Skrivekompetence med fokusnoter Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan Skrivekompetence med fokusnoter STATUS skrive 2. klasse 4. klasse 6. klasse 9. klasse Skrive i div genrer skrive enkle

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Fagbeskrivelser for Mellerup Friskole

Fagbeskrivelser for Mellerup Friskole 1 Fagbeskrivelser for Mellerup Friskole Indholdsoversigt Indledning side 01 Dansk side 02 Matematik side 13 Engelsk side 20 Tysk side 22 Fysik/kemi side 24 Natur/teknik side 25 N/T mhb. biologi side 28

Læs mere

Dansk. 1. forløb 1.-2. klassetrin side 3 Faglige aktiviteter Fagligt stof Faglige områder : Sprog og tekster

Dansk. 1. forløb 1.-2. klassetrin side 3 Faglige aktiviteter Fagligt stof Faglige områder : Sprog og tekster Dansk Indledning Dansk og tysk i indskolingsfasen side 2 1. forløb 1.-2. klassetrin side 3 Fagligt stof Faglige områder : Sprog og tekster 2. forløb 3.-6. klassetrin side 5 Fagligt stof Sprog og tekster

Læs mere

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk Tandslet Friskole Slutmål for dansk Marts 2013 På Tandslet Friskole arbejder vi ud fra de samme mål, som man gør i folkeskolen - Fælles Mål. På grund af skolens pædagogiske tilgang til undervisningen,

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Uge Opstartsemne: Mig og min famile. Plenum i klassen Arbejdsbøger Færdige projekter Kreative produktioner Evalueringstest

Uge Opstartsemne: Mig og min famile. Plenum i klassen Arbejdsbøger Færdige projekter Kreative produktioner Evalueringstest Undervisningens tilrettelæggelse: Danskundervisningen tager overordnet afsæt i den første læsning 1. klasse, hvor det primære fokus omhandler at udvikle elevernes læsekundskaber samt læselyst med henblik

Læs mere

På Korsvejens Skole medtænker vi følgende læse- og læringsmodel i den daglige undervisning:

På Korsvejens Skole medtænker vi følgende læse- og læringsmodel i den daglige undervisning: Hvad er en læsehandleplan for os her på På har vi en læsehandleplan for at have et fælles sprog, når vi taler læsning. Heraf følger naturligt at læsning foregår i alle fag. Læsehandleplanen er desuden

Læs mere

Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger af ord, når jeg får læst en tekst højt

Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger af ord, når jeg får læst en tekst højt Årsplan Dansk 1. klasse 2015/2016 1. Fortolkning temaer gennem samtale Oplevelse og indlevelse lege sprog, billeder og enkel poetisk sprogbrug og billeder Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger

Læs mere

Skolens undervisning - Dansk

Skolens undervisning - Dansk Skolens undervisning - Dansk Delmål for Dansk i Indskolingen 0. -3. klasse Nedenstående delmål er et udtryk for Skolens prioritering og supplering af fælles mål. Skolens undervisning i dansk og planlægningen

Læs mere

Årsplan Dansk 3. klasse 2013/2014 Grindsted Privatskole

Årsplan Dansk 3. klasse 2013/2014 Grindsted Privatskole Dansk 3. klasse: Forma let med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forsta else af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Dansk på Viby Friskole

Dansk på Viby Friskole Dansk på Viby Friskole Formålet for faget dansk Danskundervisningen på Viby Friskole lever op til samtlige af de trinmål, der er beskrevet i Undervisningsministeriets krav til centrale kundskaber og færdigheder

Læs mere

Det forventes, at eleven: kan skrive sit navn i hånden kan skrive sit navn på computer

Det forventes, at eleven: kan skrive sit navn i hånden kan skrive sit navn på computer Bh.kl. Læsning Skriftlig fremstilling Skrivning Andre udtryksformer Det forventes at eleven: udvikler læseinteresse og læselyst kan fortælle en historie ud fra billeder evt. også gætte/legelæse opnår en

Læs mere

Årsplan for 4.A Brobyskolerne, Allested-Vejle afd. Hanna Vett 2013-2014. Indhold

Årsplan for 4.A Brobyskolerne, Allested-Vejle afd. Hanna Vett 2013-2014. Indhold Indhold Status... 2 Fagligt... 2 Socialt... 2 Sociale mål:... 2 Fysisk... 2 Klassens lærere... 2 Overordnet kalenderplan 2013 2014... 3 Dansk... 5 Formål... 5 Trinmål... 5 Det talte sprog... 5 Det skrevne

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Dansk

Selam Friskole Fagplan for Dansk Selam Friskole Fagplan for Dansk Formål Formålet med undervisningen i dansk er at oplive og at udvikle og fremme elevernes forståelse af sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen i forskellige

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Historie 4. klasse. Evaluering. Indholdsplaner undervisningens faglige indhold

Historie 4. klasse. Evaluering. Indholdsplaner undervisningens faglige indhold Evaluering Indholdsplaner undervisningens faglige indhold Kan man være sikker på, at alle faglige områder inden for et fag er blevet berørt, blot fordi eleverne har fået det antal lektioner, som er tildelt

Læs mere

Periode Emne Beskrivelse Mål

Periode Emne Beskrivelse Mål Årsplan for Dansk for 5. Klasse 2012-13 Bogsystem: Alle tiders dansk 5. klasse, oplevelsesbog Alle tiders dansk 5. klasse, aktivitetsbog Der anvendes desuden supplerende materialer, til ekstra arbejde

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Dansk på 5.-9. klassetrin. Skoleafdelingen

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Dansk på 5.-9. klassetrin. Skoleafdelingen Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Dansk på 5.-9. klassetrin Skoleafdelingen Forord Evaluering en uendelig(t) spændende historie I 1993 vedtog det da siddende Folketing med baggrund

Læs mere

" Mål for læsning på Vinding Skole."

 Mål for læsning på Vinding Skole. Februar 1999. I forbindelse med " Skoleplanen for Vinding Skole 98/99 " blev det besluttet at udarbejde " Mål for læsning på Vinding Skole." En arbejdsgruppe bestående af Lauge Høj, Vibeke Kristensen og

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin Engelsk: Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Årsplan dansk - 3. klasse

Årsplan dansk - 3. klasse M 13.08 20.08 27.08 03.09 Kunst Sommer- Læsekursus oplevelser 3.-4. O Norsk svensk Pennevenner F 10.09 17.09 24.09 01.10 8.10 Læsekursus Palle Faglig læsning Drenge- Pige emne 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Vemmedrupskolens handleplan for læsning

Vemmedrupskolens handleplan for læsning Vemmedrupskolens handleplan for læsning Indskoling Læseindlæringen bygger på elevens sproglige forudsætninger. Der arbejdes med elevernes ordforråd, viden om verden og sprog- og læseforståelse. Målet for

Læs mere