Formål for faget. Signalement af faget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formål for faget. Signalement af faget"

Transkript

1 Formål for faget Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen i forskellige personlige, kulturelle, historiske og politiske/sociale fællesskaber. Sproget er den væsentligste udtryksform, når vi vil beskrive såvel den åndelige/poetiske som den materielle/historiske virkelighed i og omkring os. Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt. Den skal give dem mod og evne til at formulere sig om deres tanker, liv og drømme i samtale og fortælling. Endvidere gennem lytten, læsning, iagttagelse og skriftlig formulering at give dem redskaber til analyse, kontakt og kommunikation samt forsøge at klargøre menneskelivets grundvilkår i et alsidigt og nuanceret sprogligt samspil med andre. Undervisningen i dansk omfatter både fiktion og fakta, det fortryllende, det fantastiske, mystiske, eventyrlige, det socialrealistiske og det faktuelle for dermed at klargøre for eleverne, hvor mangfoldigt og omfattende menneskelivet og verden er. Vi lægger særlig vægt på den mundtlige fortælling, som den kommer til udtryk ved vores morgensang og i fortælletimerne. Her kan alle lytte til fortællinger fra litteraturen, historien og andre kulturer. Undervisningen skal gennem oplevelse og læsning af fortidens og vor egen tids litteratur styrke elevernes forståelse af sig selv som en del af en dansk og international sammenhæng. Danskundervisningen skal bygge på æstetisk, etisk og historisk forståelse. Derfor har undervisningen endvidere til formål at medvirke til elevernes personlighedsudvikling ved at pege på vekselvirkningen mellem sprog og virkelighed og mellem individ og fællesskab. Signalement af faget Undervisningen i dansk på Rudme Friskole. Der undervises i dansk på alle klassetrin (1.-7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: (lytte og skrive) Det skrevne sprog (læse og skrive) Sprog, litteratur og kommunikation Kernen i faget er dansk sprog og litteratur. Dansk er et dannelsesfag, hvor de grundlæggende kundskaber og færdigheder skal udvikles som en helhed gennem hele skoleforløbet både i faget dansk, og når dansk indgår i tværgående emner og problemstillinger. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er

2 grundlaget for tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisningen, således at eleverne kan forstå og udtrykke sig sikkert og varieret, samt eksperimentere med og argumentere om sprog, tekster og andre udtryksformer Tilegne sig kundskaber om dansk sprog, tekster og andre udtryksformer i forskellige kommunikationssituationer og i trykte, elektroniske og andre medier. Opnå kundskaber om samspillet mellem udtryk og indhold, mellem sprog og tekster og om kommunikation Opleve og forstå, at sproget, teksterne og de andre udtryksformer har betydning for den personlige, sociale og kulturelle identitet. Kendetegn for skolens undervisning i øvrigt: Vi arbejder på at give børnene lyst til og hermed mulighed for at tilegne sig færdighed i at arbejde kreativt, og kunne udtrykke sig mundtligt og skriftligt i et alsidigt, fantasifuldt, klart og personligt sprog. Delmål efter 3. Klasse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, bruge tale sproget i samtale, samarbejde, fremlæggelse og fremførelse fortælle, hvad de er optaget ad, og udtrykke sig i genrer som referat, fortælling, oplæsning og drama give mundtligt udtryk for fantasi og følelse tale med om kropssprog bruge hjælpemidler, når de fortæller og dramatiserer lytte aktivt og følge op med spørgsmål Det skrevne sprog - læse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, læse sikkert og med god forståelse læse skønlitteratur og faglitteratur, der er skrevet for aldersgruppen fastholde hovedindholdet i en tekst ved hjælp af understregning og referat læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Det skrevne sprog - skrive

3 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, skrive i enkle genrer som historie og eventyr skrive enkle tekster om egne oplevelser samt skrive ud fra fantasi, billeder og læste tekster billeder skrive refererende og berettende skrive kronologisk stave til lydrette og hyppige ord i egne tekster navngive dokument, bruge overskrift og skrive brødtekst skrive de små og store trykbogstaver i håndskrift skrive på computer lytte til andres tekster og læse egne tekster op i mindre grupper forholde sig skriftligt ved at tegne og skrive logbog og beskeder bruge nyt afsnit og sætte punktum Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, bruge sproget som middel til konfliktløsning, undervisning og formidling af viden og være opmærksomme på sprogets poetiske funktion, bl.a. rim og remser tale med om samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation være opmærksomme på sprog, sprogbrug og sprogoprigtighed i deres egne og andres tekster kende enkle sproglige virkemidler vide at sprog er opbygget af ord og sætninger, og at der er forskellige ordklasser vide at der er forskel på det talte og det skrevne sprog vide at tekster fra gamle dage kan være forskellige fra vores tids tekster forstå at tekster og andre udtryksformer kan udtrykke holdninger og værdier samtale om tekster og andre udtryksformer ud fra deres umiddelbare oplevelse og forståelse og ud fra elementært kendskab til faglige begreber kende forskellen mellem fiktion og ikke-fiktion tale med om genre og om hovedindhold, tid, sted og handling i tekster og andre udtryksformer udtrykke sig i enkle produktioner med billeder, lyd og tekst samt i dramatisk form søge information på forskellige måder Udviklingen i undervisningen på klassetrin Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes umiddelbare sproglige forudsætninger. Der skabes situationer, hvor eleverne opdager og oplever sprogets mange muligheder, f.eks. samtaler, gruppearbejde, rollelege og fortællinger. Eleverne udfordres til at referer og fortælle egne oplevelser og viden, som bl.a. er tilegnet gennem forskellige medier. Det skrevne sprog - læse og skrive Der tages udgangspunkt i elevernes forudsætninger med læsning og skrivning. Elevernes læse-skriveudvikling klarlægges løbende med henblik på tilrettelæggelse af aktiviteter, som kontinuerligt giver dem mulighed for at udvikle disse færdigheder. Der lægges vægt på at give børnene lyst til at lære at læse og indgangsvinklen er fra budskab til bogstav. Der arbejdes med bogstaverne navn, form og lyd, først i bogstav-lydrelationen i lydrette ord og efterhånden i vanskeligere ord. I dette arbejde inddrages forskellige sanser. Eleverne læser korte, vedkommende tekster, og fokus er først på sikkerheden i læsningen af de enkelte ord og på forståelsen af teksten. Højtlæsning bruges til at træne læsefærdigheden, f.eks. parlæsning eller læsning i mindre grupper. Forskellige stave-og læsefremgangsmåder, lydstavning, stavelsesdeling, rytmisk stavning, ordbilleder, bogstavkombinationer etc. præsenteres og trænes. Forventninger til tekstens indhold opbygges gennem læsning og iagttagelse af tekstens overskrifter og illustrationer og bruges til støtte for læseforståelsen. Forskellige gætteteknikker anvendes for at forstå det læste. Samtalen om det læste er en vigtig kilde til at give eleverne øget læselyst.

4 Elevernes oplevelse af, at tekst både har en praktisk funktion og er en kilde til gode oplevelser opmuntres i det daglige møde med lette tekster og skriveopgaver. De udfordres gennem teksterne, opgavernes forskellighed og den respons, som de modtager. Eleverne bør skrive meget; I starten uden krav om formel korrekthed, men efterhånden som de magter alfabetet, stilles der højere krav om korrekthed i det skrevne. I begyndelsen er det vigtigt at bogstavernes form og særkende indlæres gennem hyppig skrivning i hånden, men efterhånden som eleverne bliver fortrolige med bogstaverne, veksles der mellem skrivning i hånden og på computer. Der bygges på elevernes erfaringer med hverdagssprog og børnelitteraturens sprog i arbejdet med en forståelse af at tekster er sprog bestående af udtryk og indhold. Forskelle mellem det talte og det skrevne sprog opdages og erfares gennem sproglege og skriftlige og mundtlige fortællinger. Gennem hele forløbet skal der arbejdes systematisk med sproget. Lege, rollespil, samtaler o.s.v. der støtter både den sproglige opmærksomhed og forståelse af teksterne, prioriteres. Fra skolestarten arbejdes der med ældre og nyere børnelitteratur, hvor eleverne møder og forholder sig til den fiktive verdens univers. Eleverne oplever, sanser og udfolder sig, når de lever sig ind i personerne og deres miljø. Der lægges vægt på den frie samtale om litterære tekster med udgangspunkt i elevernes egne oplevelse og forståelser af teksterne. Efterhånden anvendes enkelte litterære og faglige grundbegreber i samtalen. Andre udtryksformer som film og billeder, indgår i arbejdet, og allerede fra begyndertrinet kan eleverne arbejde med små, overskuelige lyd, og billede og videoproduktioner. Eleverne opmuntres til at spørge og få svar på spørgsmål og få svar på spørgsmål. De bruger ordbøger og leksikon tilrettelagt for alderstrinnet. Læseplan: 1.forløb klassetrin Hver enkelt elev arbejder med sproget i mange forskellige situationer; ved at tale, ved at lytte, ved at skrive og læser samt ved at udforske sproget, bl.a. gennem leg og eksperimenter. Hovedvægten lægges på arbejdet med de elementær læse-, skrive- og stavefærdigheder. Eleverne opøver deres færdighed i at udtrykke sig mundtligt ved at lytte og ved at arbejde med gode fortælle og samtalevaner, herunder at tage ordet efter tur, være opmærksom og udtrykke sig i forhold til situationen. Stoffet hentes fra ældre og nyere børnelitteratur, og fra elevernes og lærerens egne tekster ud fra egne og fælles erfaringer. Arbejdsformerne veksler, så eleverne vænner sig til at tale og lytte i små grupper og større forsamlinger. Eleverne skal arbejde med at: -lege og eksperimentere med ord, sprog og tekster -samtale, f.eks. om fælles oplevelser, fælles undervisningsstof, elevernes hverdag i og udenfor skolen -Fortælle om egne oplevelser, tanker og følelser -lytte til andre elever og til lærerens oplæsning og fortælling -dramatisere fortællinger og oplevelser -planlægge og gennemføre mundtlig redegørelse -udtrykke sig musisk og skabende i ord, tekst og drama Det skrevne sprog - læse Centralt står elevens tilegnelse af læsestrategier og læseforståelse baseret på læseoplevelse og læselyst. Der arbejdes med læsning individuelt og i såvel små grupper som samlet i klassen. Det vigtigste stof er et bredt og varieret udvalg af nye og ældre skønlitterære og faglige tekster, der er skrevet for aldersgruppen. Eleverne skal arbejde med at: -indlære bogstavernes navn, form og lyd -beherske grundlæggende læsestrategier -læse selvstændigt og sammen med en makker med henblik på fremlæggelse i klassen. -læse i bøger og på computer -læse enkelte tekster højt for hinanden og for læreren og efterhånden konsolideres og automatiseres læsningen -undersøge samspillet mellem billede og tekst

5 Det skrevne sprog - skrive Eleverne opøver deres færdigheder i skriftlig fremstilling på grundlag af sammenhængen mellem mundtlighed, skriftlig udfoldelse og læsning. Der arbejdes med skrivelyst, stavestrategier og skriftligt udtryk. Wleverne opøver deres sikkerhed i at skrive trykbogstaverne i hånden og begynder en sammenhængende grundskrift før skrivningen af de trykte bogstaver automatiseres. Der arbejdes med skrivning på tastatur hvor anvendelsen af de enkleste funktioner i tekstbehandling. Arbejdsformen er i første omgang individuel skrivning af bogstaver, ord og små tekster, men der skrives også forskellige tekster i fællesskab. Udgangspunkter for skrivningen er elevernes egne og fælles oplevelser og tanker ud fra læste tekster og andre udtryksformer. Eleverne skal arbejde med at: -Skrive små og stor trykbogstaver i rigtig form, med rigtig skrivemåde og indbyrdes højdeforhold -skrive egne og fælles tekster bl.a. ud fra deres fantasi og erfaring -skrive med rigtig greb, skrivestilling og med rigtige bevægelser -skrive på computer, åbne, lukke og gemme tekstfiler -anvende punktum og afsnit -stave med stigende korrekthed i egne tekster, herunder almindelige ord, samt anvende lydregler og verbers og substantivers bøjningsformer -udføre og indsætte enkelte illustrationer i egne tekster på computeren Arbejdet med sprog, tekster og andre udtryksformer støttes af samtaler om, hvad sprog, tekster og andre udtryksformer er, hvordan de fungerer, og hvad de betyder for mennesker. Der arbejdes med indholdet mellem udtryk og indhold, mellem tale og skrift samt mellem tekst og billede. Der lægges vægt på samværet og den frie samtale om oplevede/oplæste tekster og andre udtryksformer med udgangspunkt i eleverne egen oplevelse og forståelse af dem. Der arbejde med oplevelse, meddigtning, forståelse og fortolkning. Den overvejende del af arbejdet foregår i klassen, men eleverne skal også vænne sig til at samtale om indhold og udtryk i mindre grupper og til at skrive ud fra deres oplevelse. Eleverne skal arbejde med at: - lege og eksperimenter med ord og sprog - samtale om eget og andres sprog som de oplever det i tale, tekst og andre udtryksformer - producerer lyd- og videooptagelser i mindre produktionshold - samtale om samspillet mellem tekst, billede og lyd - introducerer genre, handlingsforløb, person-og miljøskildring i tekster - samtale og forholde sig til kommunikation herunder afsender og modtager - bruge bibliotekets tilbud og muligheder I første forløb omfatter undervisningen især: -ældre og nyere børnelitteratur, f.eks. billedbøger, historier, eventyr, sagn og myter, sange og salmer, rim og remser -elevernes og lærerens egne tekster, f.eks. fortællinger, beretninger, sagsfremstillinger, digt, breve og arbejdsbøger -ordforråd og begrebsdannelse -elementær sprogiagttagelse af bl.a. tekst, ytring, sætning, rim og rytme, ordspil -sprogets æstetiske muligheder, bl.a. rim, rytme, ordspil, symboler -andet stof f.eks. sang og sanglege, tegning, illustrationer, trykning, brug af bibliotekets forskellige muligheder -anden fiction, f.eks. tegneserier, tegnefilm, film og video -sagtekster, f.eks. fagbøger, håndbøger med billedmateriale -skærmtekster, f.eks. computer og undertekster i film -andre udtryksformer, f.eks. film, video, dias, lydbånd, billeder, fotografier, tegninger, computerspil

6 -drama og teater Delmål efter 5. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, bruge talesproget i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig i genrer som referat, kommentar, fortælling, oplæsning, interview og drama og oplyse om fagligt stof give mundtligt udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og viden bruge kropssprog bruge visuelle hjælpemidler lytte aktivt og følge op med spørgsmål fungere som ordstyrer i en mindre forsamling Det skrevne sprog - læse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, læse sikkert og med gos forståelse læse skønlitteratur og faglitteratur, der er skrevet for aldersgruppen fastholde hovedindholdet i en tekst ved hjælp af understregning og referat læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form oversigtslæse og punktlæse Det skrevne sprog - skrive Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, skrive fiktive og ikke-fiktive genrer skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, fantasi, viden og følelser skrive refererende, beskrivende og berettende skrive kronologisk ud fra indsamlet stof følge lydregler i egen stavning samt bruge substantiver, verber og adjektiver i korrekt bøjningsform i egne tekster bruge ordbog, der angiver bøjningsformer bruge nyt afsnit, sætte punktum og spørgsmålstegn samt markere replikker i egne tekster bruge illustrerende billeder i egne tekster skrive sammenbundet, letlæselig grundskrift skrive på computer med passende hastighed give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster efter vejledende spørgsmål bruge skrivning som hjælpemiddel i andre sammenhænge som logbog og dagbog Undervisningen skal lede rem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, bruge sproget som middel til konkliftløsning, underholdning og formidling af viden og kende til sproget poetiske funktion udtrykke kendskab til samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation forholde sig til sprog, sprogbrug og sprogoprigtighed i deres egne og andres tekster kende brugen af sproglige virkemidler vide hvad en sætning er, og kende til forskellige ordklasser kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog vide at litteratur fra forskellige tider kan afspejle den tid, den er blevet til i vide at tekster og andre udtryksformer kan afspejle forskellige tiders holdninger og værdier samtale om tekster og andre udtryksformer både yd fra umiddelbar oplevelse og forståelse og ud fra elementært kendskab til faglige begreber

7 kende forskellige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion kende til og kunne tale med om genre, hovedindhold, tid, sted og handling i tekster og andre udtryksformer i samspil med andre udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i små produktioner samt i dramatisk form søge information på forskellige måder Udviklingen i undervisningen på klassetrin Samtalen bruges i forskellig sammenhæng som meningsudveksling, vidensdeling og konfliktløsning, og løbende fokuseres der på elevernes aktive deltagelse i disse situationer. Der arbejdes med lytteaktiviteter og efterligning for at udvikle elvernes bevidsthed om egen tale og udtale. Efterhånden skelnes de forskellige formidlings-genrer fra hinanden, og eleverne gør erfaringer med tilrettelæggelsen, disponeringen og måden at præsentere forskelligt stof på. Rollespil og dramatisering benyttes både i forbindelse med litteraturopgaver og eksemplificering af konkrete sociale situationer. Virkemidlerne diskuteres og evalueres efterfølgende. På skift prøver eleverne at være ordstyrer i en gruppe- eller klassesamtale, og det drøftes, hvad der fungerer godt i debatten. Det skrevne sprog Efter at eleverne har knækket koden i læsning, arbejdes der nu målrettet med læseforståelse, sikkerhed, automatisering og gradvis øget hastighed. Gennem præsentation af meget og alsidigt læsestof og gennem god tid til læseaktiviteter opmuntres elevernes læselyst og daglige læsning i skolen og i fritiden.. Samtalen om det læste er en vigtig kilde til at give eleverne øget læselyst, og i denne forbindelse læses tekster op både af lærere og af elever. Undervisningen indeholder præsentation af skøn- og faglitterære tekster af stigende sværhedsgrad. I forbindelse hermed introduceres og øves fiktionslæsning og faglig læsning. Elevernes begyndende bevidsthed om, at forskellige læseformål kræver forskellige læsemåder, udvikles. Skriveudviklingen og læseudviklingen supplerer hinanden gennem hele forløbet. Der bygges vider på elevernes begyndende kendskab til genrer, fremstillingsformer, syntaks, staveregler og ortografi. Elevernes viden og bevidsthed på disse områder udvikles gennem arbejdet med de tekster, de læser og skriver. I forbindelse med elevernes skriftlige arbejde øves den sammenbundne grundskrift og deres færdighed i at bruge nogle af computerens mange muligheder. Elevernes lydhørhed over for sprogets nuancer og deres opmærksomhed og nysgerrighed over for sproglige fænomener stimuleres, og gradvist opstår behovet for at bruge faglige termer som sproget. Samtidig med at der eksperimenteres med sprogets muligheder, indgår sproglære i stigende omfang i arbejdet med sprogbrug og sprogrigtighed. Det omfatter bl.a. ordvalg og betydning, syntaks, ordklasser og bøjningsformer. Kravene til forståelse af det talte og det skrevne sprogs forskellighed og til en differentieret anvendelse vokser. Arbejdet med litterære tekster foregår i større eller mindre fortolkningsfællesskaber. Forudsætningen for dette arbejde er et indgående kendskab til teksten opnået gennem elevernes egen læsning, oplæsning eller genfortælling. Tekstarbejdet kan f.eks. tage udgangspunkt i elevernes umiddelbare undren og nysgerrighed og i åbent formulerede spørgsmål med efterfølgende dialog. Litterære grundbegreber inddrages i takt med at behovet for præcise beskrivelser opstår. Arbejdet med andre udtryksformer foregår med voksende krav til forståelse af form og indhold, og de forskellige genrers grundbegreber præsenteres og anvendes. Eleverne bør præsenteres for et bredt udvalg af tekster og andre udtryksformer - fiktive og ikke-fiktive - i forskellige hoved- og undergenrer og fra forskellige perioder. Der undervises i hensigtsmæssig og kritisk søgning af informationer både på biblioteket og på internettet. Læseplan: 2.forløb klassetrin Hovedvægten lægges i dette forløb på elevernes arbejde med begreber og praktiske færdigheder gennem oplevelse, udforskning og erfaring, og de danskfaglige dimensioners indbyrdes sammenhænge er grundlaget for undervisningen. De elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder udvikles og automatiseres.

8 Der arbejdes med elevernes begrebsdannelse og færdighed i mundtlig fremstilling. Samtalen i klassen er stadig central, men elevernes indlæg og fortællinger er mere strukturerede og sammenhængende. Samtalens grundvilkår respekteres, og eleverne tager ordet efter tur, lytter opmærksomt og styrer efterhånden selv dialogen i mindre grupper. Udgangspunktet for aktiviteter er fortsat elevernes egne og fælles tekster samt ældre og nyere børnelitteratur og andre udtryksformer. Eleverne skal arbejde med at samtale og fortælle i improviserede og indøvede situationer planlægge og gennemføre mundtlig redegørelse og sagsfremstilling skabe sammenhæng mellem egne og andres spørgsmål og svar artikulere tydeligt og bruge kropssprog i deres mundtlige udtryk udtrykke sig musisk og skabende i ord, tekst og drama lytte til andre elevers og lærerens oplæsning, indlæg og fortællen Det skrevne sprog -læse I 4./5. klasse konsolideres og automatiseres læsningen ved, at eleverne læser meget og læser mange varierede teksttyper med differentierede læseopgaver. Deres læselyst stimuleres, og opmærksomheden rettes i stigende omfang mod teksters opbygning og sproglige udformning. Deres læsevaner og læsehastighed udvikles. Der arbejdes med læsning af faglige og skønlitterære tekster og forskellige læseteknikker afpasset efter læseformålet. Arbejdsformerne varieres, så der både læses fælles i klassen, læses i par og læses individuelt, hjemme og i klassen. Læsestoffet hentes fra et alsidigt udbud af fiktive og ikke-fiktive tekster for aldersgruppen, men i varierede sværhedsgrad. Eleverne skal arbejde med at læse selvstændigt og sammen med en makker læse højt læse i bøger og på computer og fjernsyn benytte forskellige læsestrategier nærlæse forskellige teksttyper læse alene eller parvis, fx med henblik på fremlæggelse for større grupper forberede og gennemføre oplæsning for andre genfortælle og referere læste tekster Det skrevne sprog -skrive Eleverne træner deres skriftlige udtryksfærdighed på grundlag af sammenhængen mellem mundtlighed, skriftligt udtryk og læsning. Der arbejdes med skriveprocessen, herunder stofindsamling og ideudveksling. Elvernes skriver sammenhængende beskrivelser og beretninger, og arbejder med flere måder at opbygge handlingen i en tekst på. Arbejdsopgaverne lægger op til både individuel skrivning og skrivning af fælles tekster i mindre grupper. Valget mellem håndskrivning og brug af tekstbehandling foretages på grundlag af overvejelser over metodernes hensigtsmæssighed i den enkelte tilfælde. Eleverne skal arbejde med at skrive egne og fælles tekster skrive små impulsive og eksperimenterende tekster anvende punktum, afsnit og replikgengivelse i egne tekster stave med stigende korrekthed i egne tekster, herunder almindelige ord, samt anvende lydregler og verbers og substantivers bøjningsformer skrive sammenbundet grundskrift med øje for skriftens form, binding og hældning skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik udføre og indsætte enkle illustrationer i egne tekster skrive ud fra mindmap og brainstorm disponere tekster formulere sig i forskellige genrer anvende forskellige funktioner i tekstbehandlingsprogrammer Undervisningen i arbejdet med litteratur og andre udtryksformer bygger på samvær og samtale med udgangspunkt i elevernes umiddelbare oplevelse og forståelse af litterære tekster og andre udtryksformer- både fælles, oplæste og selvlæste. I arbejdet med det sproglige udtryk og med sprog og sprogbrug inddrages elementer af sproglæren. Der arbejdes bl.a. med sætningers opbygning, ordklasser og bøjningsformer

9 og sammensætninger. Der arbejdes såvel fælles som individuelt med oplevelse, meddigtning, forståelse og fortolkning. Eleverne skal arbejde med at iagttage og forholde sig til eget og andres sprog i tale, tekst og andre udtryksformer samtale om og forholde sig til tekster producere tekster og andre udtryksformer undersøge genre, handlingsforløb, person- og miljøskildring i tekster og andre udtryksformer samtale og forholde sig til kommunikation, herunder afsender, modtager og situation i forskellige genrer optage planlagte lyd- og videoproduktioner i mindre produktionsforhold forholde sig til samspillet mellem billede og tekst i egne og andres produktioner bruge bibliotekets tilbud og muligheder, herunder søge i bøger og på internet Undervisningen i 2. forløb omfatter især nyere og ældre litteratur som romaner, digte, noveller, eventyr, myter og sagn, sange og salmer elevernes egne og fælles skriftlige og mundtlige tekster, fx fiktive og ikke-fiktive handlingsforløb, fortællinger, beskrivelser og enkel sagsfremstilling, referater, drama, breve, anmeldelser, dagbog, logbog anden fiktion, fx drama, teater, film og video, tegnefilm, billedbog litterære sammenhænge, fx forfatterskab, genre og tema talt og skrevet sprogs æstetik ældre og nyere dansk sprog, varianter af dansk sprog,let og svært sprog sagtekster, fx aviser og blade, fagbøger ordklasser og bøjningsformer skærmtekster, fx undertekster, databaser, elektronisk post billeder, fx fortællende og informative billeder andet stof, fx skilte, plakater, opslag, hørespil andre aktiviteter, fx sang, illustrering og udstilling Slutmål efter 7. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, -bruger talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse -udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar, argumentation, debat, information, fortælling, oplæsning, interview, forespørgsel og drama og oplyse om fagligt stof -udtrykker fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i sammenhængende form -bruge kropssprog og stemme som udtryksmidler afpasset efter genre -bruger hjælpemidler, der støtter kommunikation, bl.a. stikord og plancher -lytte aktivt og følge op med analytiske og vurderende spørgsmål -fungere som mødeleder, der styrer og konkluderer i en mindre forsamling Det skrevne sprog - læse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, - læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning - bruger forskellige læsemåde - oversigtslæse, punktlæse og nærlæse - fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, notater, referat og resume - læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Det skrevne sprog - skrive Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har til egnet sig kundskaber og færdigheder,

10 -skrive fiktive og ikke-fiktive genrer -skrive sammenhængende om oplevelser, erfaringer, fantasi, viden og følelser i en kronologisk form -skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende og argumenterende -indsamle stof og disponere et indhold samt skrive fra ide til færdig tekst -bruge substantiver, verber, adjektiver og pronomier i korrekt bøjningsform i egne tekster -bruge ordbogens opslagsdel samt stavekontrol og autokorrektur på computere -bruge afsnit, sætte punktum, spørgsmålstegn og komma samt markere replikker i egne tekster -bruge illustrerede billeder i egne tekster, så det passer til tekstens kommunikation -skrive sammenbundet, letlæselig, rytmisk håndskrift med passende hastighed -skrive på computer -give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster efter vejledning -bruge skrivning bevidst som hjælpemiddel i andre sammenhænge som logbog, hurtigskrivning og notater Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, -bruge sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning, argumentation, formidling af viden og have viden om sprogets poetiske funktion -udtrykke viden om samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation -vise indsigt i sprog, sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster -kende betydningen af sproglige virkemidler -skelne mellem hel- og ledsætninger, kende de vigtigste sætningsled og have viden om forskellige ordklasser kog deres funktion i sproget -kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog -kende til litteraturens foranderlighed gennem tiderne og til, at litteraturen afspejler den tid, den er blevet til i -finde udtryk for værdier både i andres udsagn og i tekster og andre udtryksformer fra forskellige tider -fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster samt andre udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse og begyndende analytisk forståelse i samspil med andre -kende forskellige genre, hovedindhold, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform og temaer i tekster og andre udtryksformer i samspil med andre -udtrykke sig i billeder, lyd kog tekst i forskelligartede produktioner samt i dramatisk form -søge information på forskellige måder samt forholde sig til resultaterne Udviklingen i undervisningen på 6./7.klassetrin. Erfaringer fra de tidligere forløb med forskellige mundtlige genre anvendes og udfoldes yderligere i dette forløb. Der eksperimenteres med den mundtlige fremstilling ud fra læste tekster og egne produktioner. I samspil hermed gøres eleverne fortrolige med de særlige genrekendetegn. Samtaler i mindre grupper og debatten i klassen fortsætter som en mulighed for at dele viden og erfaringer og for at drøfte både faglige og sociale problemstillinger. Eleverne udfordres til at anvende fantasi, tanker, erfaringer og følelser relevant gennem varierede opgaver i mundtlig fremstilling. Det hensigtsmæssige i anvendelsen af de forskellige sproglige udtryk og virkemidler - herunder kropssprog - drøftes med eleverne. Eleverne øves i at være aktivt lyttende og i at stille relevante spørgsmål - både i til indhold og form, således at dialogen kvalificeres og kommer i centrum. I forbindelse med møder og fremlæggelser øves eleverne i at lede forløbet. I forbindelse med selvstændige projekter trænes mundtlig henvendelse til andre, f.eks. ved telefonsamtale og interviews. Det skrevne sprog - læse og skrive Arbejdet med at automatisere læseprocessen fortsættes med fokus på træning i høj

11 læsehastighed. Læsemåden tilpasses tekstens egenart og læseformålet. Der arbejdes med forskellige læsestrategier og forståelsesformer. Arbejdet med at automatisere læseprocessen fortsættes med fokus på træning i højt læsning. Gennem inspiration og tid til kontinuerlig læsning af et større antal værker af passende længde udvikles elevernes læsefærdigheder. Eleverne præsenteres fortsat for meget varieret og stadigt mere krævende læsestof - både skønlitterært og fagligt, f.eks. litteraturhistorie. De fælles tekster læses meget grundigt - oplæsning, gennemgang af centrale ord og begreber, elevernes egen omhyggelige læsning og efterfølgende behandling og fortolkning. Elevernes kendskab til det litterære sprog og dets begrebsverden udvikles således gennem arbejdet med fælles skønlitterære og danskfaglige tekster. Bearbejdning af tekstens form og indhold foregår skriftligt eller gennem samtaler. Der bruges f.eks. notater, læselogbog og grafiske modeller til at udvikle elevernes overblik og tekstindsigt. I arbejdet med de faglige tekster øves især mundtlige og skriftlige bearbejdningsformer, der sætter eleverne i stand til at tilegne sig tekstens indhold. Der stille stadig større korrekthedskrav til elevernes retstavning, tegnsætning og sprogrigtighed. I perioder kan stavningen trænes intensivt og differentieret, og der er vigtigt, at eleverne oplever, at arbejdet med sproglig korrekthed også er en funktionel del af skrivearbejdet. Brug af ordbog og stavekontrol trænes regelmæssigt i både læsning og skrivning. Eleverne stilles over for varierede skriveopgaver i forskellige genrer og af forskelligt omfang. De trænes i individuelt eller fælles at indsamle baggrundsstof og bearbejde det for notater til færdig tekst. Undervejs i forløbene arbejdes der med varieret respons for at udvikle en forståelse for disponeringen og redigeringen af en tekst. Korrekturlæsning af både egne og andres tekster indgår som en aktivitet, både når der skrives egne tekster, og når det arbejde med andres. Korrekturlæsningen kan have sigt på både den ortografiske og den indholdsmæssige del. Både korte og mere omfattende skriftlige arbejder kan med fordel ske som med- og gendigtning af læste tekster. Elevernes grundskrift udvikles. der arbejdes med at gøre skriften letlæselig og rytmisk, og der fokuseres på skrivehastigheden. Samtidig arbejdes der med hensigtsmæssig skriveteknik på computeren og med at anvende dens forskellige redskaber i forbindelse med layout af tekster og andre udtryksformer. Der eksperimenteres fortsat med sproget i forskellige sammenhæng. Både i korte og enkle fremførelser. Opmærksomheden på sproglige virkemidler - både i det talte og det skrevne sprog - knyttes til stoffet og udtrykket i de forskellige præsentationer. Sproglære indgår med øget anvendelse af grammatiske udtryk i arbejde med sprogbrug og sprogrigtighed. anvendelsen af faglige termer, f.eks. syntaks og ordklasser, knyttes også gennem forløbet til beskrivelsen af sprog. For bl.a. at støtte tegnsætningen arbejdes der med sætningens led, forbindere og forskellen på hel- og ledsætninger. I arbejdet med de forskellige litterære genrer er analyse, fortolkning og perspektivering nøglebegreber, og hen over forløbet fokuseres der på fortroligheden med anvendelse af disse. Der veksles mellem arbejdet med enkelttekster, forfattere, temaer og genrer. Sikkerheden i at skelne væsentligt fra uvæsentligt i tekstarbejdet konsolideres gennem samtaler i klassen eller i mindre grupper. Elevernes perspektivering af stoffet til andre tekster og øvrige udtryksformer samt til deres egen verden sættes efterhånden i fokus. De ikke-fiktive genrer - både tekster og andre udtryksformer - kobles med forståelse af kommunikationsforholdene, og efterhånden bearbejdes de med sigte på en bevidsthed om både sprog, form og indhold. I dette forløb trænes eleverne i kritisk at søge information på biblioteket og via internettet i sammenhæng med opgaver, der skal løses. Informationskanalerne sammenlignes, og eleverne vurderer, hvilke der bedst opfylder formålet. Produktion af video, lyd og billede strækker sig i perioder over længere, sammenhængende tid og knyttes til bearbejdningen af disse genrer. I forløbet produceres eksempler på både

12 fiktive og ikke-fiktive genrer. Læseplan: 3.forløb klassetrin Hovedvægten lægges på elevernes fortsatte arbejde med begreber og praktiske færdigheder gennem oplevelse, udforskning, erfaring og begyndende analyse, ligesom de danskfaglige dimensioner indbyrdes sammenhænge er grundlaget for undervisningen. Læse-, skrive- og stavefærdigheder udvikles og konsolideres. Der arbejdes med fortsat udvikling af elevernes begrebsdannelse og færdigheder i mundtlig fremstilling. Dialogen i klassen og i mindre grupper er central, og i denne forbindelse bliver kravene til struktur, disponering og argumentation stadig større. Der fokuseres på mundtlig udtryksform gennem arbejdet med kropssprog, artikulation og frasering. Både fortælling og forberedt mundtlig fremstilling står centralt i undervisningen. Elevernes egne og fælles tekster og fiktive og ikke-fiktive tekster og andre udtryksformer er centrale stofområder. Eleverne arbejder med at -udtrykke sig med ord, sprog, og andre udtryksformer -udforsker sprog og tekster gennem samtale, øvelser og eksperimenter -samtale i klassen og i grupper -deltage i saglige drøftelser og diskussioner -lytte til andre elevers og læreres oplæsning og fremlæggelse -fremlægge en længere mundtlig præsentation -benytte forskellige hjælpemidler til støtte for den mundtlige fremstilling -tage notater -referer -argumentere og begrunde -dramatisere -iagttage og udarbejde medieproduktioner Det skrevne sprog - læse Der arbejdes med elevernes udvikling og konsolidering af elevernes læsefærdigheder. Læselyst, læsevaner, læseformål, læsehastighed og læsemåder er centrale begreber i læsearbejdet. Både kvaliteten og kvantiteten af læsestof spiller en vigtig rolle i den daglige undervisning. Således læser eleverne et bredt udvalg af både skøn- og faglitterære genrer, og de opøver en indsigt i genrekendetegn og forskellige teksters opbygning og sproglige udformning. arbejdsformerne varieres, så der både læses fælles i klassen, læses i par og læses individuelt hjemme og i klassen. Eleverne skal arbejde med at -læse selvstændigt -læse højt -forberede og gennemføre oplæsning -benytte forskellige læseteknikker -nærlæse kortere tekststykker -blive fortrolige med varierede læsemåder afhængig af læseformål -genfortælle og referer læste tekster -læse skærmtekster -genfortælle og referere læste tekster Det skrevne sprog - skrive Eleverne udvikler deres skriftlige udtryksfærdigheder på grundlag af sammenhængen mellem mundtlighed, skriftligt udtryk og læsning. Der lægges i stigende grad vægt på samspillet mellem sprog, teksttype, indhold, disponering og situation. I skriveprocessen indgår arbejdet med respons og redigering af tekster i flere omgange. Indholdet i skrivearbejdet hentes fra elevernes egne og fælles ideer, erfaringer og viden og fra stof søgt i f.eks. bøger og på internettet. Der arbejdes med håndskrift og skrivning på computer og med layout og skriftformer, æstetisk og funktionelt, i såvel elevernes egne produkter som i publikationer. Valget mellem håndskrivning og brug af tekstbehandling foretages på grundlag af overvejelser over metodernes hensigtsmæssighed i forhold til indhold og udtryk i de enkelte tilfælde. Arbejdsformerne varieres, så eleverne både arbejder individuelt og fælles med deres

13 tekster, og således at teksterne anvendes i forskellige sammenhænge. Eleverne skal arbejde med at -at skrive selvstændigt -skrive fælles tekster -formulere sig ved hjælp af hurtigskrivning -skrive ud fra mindmap og brainstorm -indsamle og udvælge stof -disponere tekster -formulere sig i forskellige genrer, fiktive og ikke-fiktive -give respons på tekster og bearbejde tekster ud fra modtaget respons -stave korrekt i egne tekster, samt anvende lydregler og forskellige ordklassers bøjningsformer -skrive sammenbunden grundskrift med øje for skriftens form, binding og hældning -skrive sikkert og hurtigt i hånden og skrive på computeren -anvende forskellige tekstbehandlingsprogrammer -anvende periodeadskillelse (punktum og andre fuldpausetegn) og kommatering -anvende illustrering og layout hensigtsmæssigt i egne tekster Eleverne iagttagelser, oplevelser og eksperimenter danner grundlag for aet bredt arbejde med sprog og talte og skrevne tekster samt andre udtryksformer. Undervisningen i litteraturforståelse bygger på samvær og samtale om litteratur med udgangspunkt i elevernes umiddelbare oplevelse og forståelse af litterære tekster, både oplæste og selvlæste. Der arbejde med analytisk forståelse af sammenhængen mellem sprog, genre, handlingsforløb, personer og miljø samt synsvinkel i arbejdet med litteratur og andre udtryksformer. Der arbejdes med indhold, udtryk og æstetik. Arbejdsformerne varierer mellem fælles samtale om stoffet i klassen, individuelt arbejde og samarbejde parvis eller i mindre grupper. Der arbejdes med oplevelse, meddigtning, analyse, fortolkning og forståelse. Eleverne skal arbejde med at -iagttage og analysere sproglige forhold, f.eks. ældre og nyere dansk, skriftsprog og talesprog, varianter af dansk, let og svært sprog, ligheder og forskelle mellem dansk og andre sprog, tosprogethed, sproglig variation -undersøge og beskrive grammatiske udtryk og deres anvendelse og betydning i sproget -undersøge og beskrive ordenes opbygning, sammensætninger og afledninger -vurdere og beskrive teksters kommunikationsforhold, herunder afsender, modtager, medie og situation -undersøge genre, handlingsforløb, komposition og person- og miljøskildring i tekster og andre udtryksformer -analysere litterære sammenhænge f.eks. forfatterskab, genre, tema og motiv -fortolke og meddigt -bearbejde synsindtryk, herunder billedmæssige, rumlige og kropslige udtryk, samt at anvende billeder som udtryk Undervisningen i 3.forløb omfatter især nyere og ældre fiktive tekster, f.eks. romaner, noveller, eventyr, digt, myter og sagn, sange og salmer, børnelitteratur -ikke fiktive tekster, f.eks. aviser og fagblade, fagbøger, brugsanvisninger, opskrifter -anden fiktion, f.eks. teater, film og video, tegnefilm, tegneserier, computerspil -elevernes individuelle og fælles mundtlige og skriftlige tekster, herunder fiktive og ikke-fiktive handlingsforløb, fortællinger, beskrivelse og sagsfremstilling, referater og resumeer, digte, drama, breve, anmeldelser og rapporter -notater, dagbog og logbog -layout, illustrationer og forhold vedrørende indhold og udtryk -sprogets sammenhæng med kultur og litteratur -grammatiske begreber, f.eks. helsætning, ledsætning, sætningers opbygning og de vigtigste sætningsled -ordklasser og bøjningsformer -sprogs og teksters opbygning og æstetik -billeder, f.eks. fortællende og informative billeder og billedkunst -skærmtekster, f.eks. undertekster, databaser, elektroniske post, hjemmesider -andet stof, f.eks. skilte, plakater, opslag, plancher, radioudsendelser og båndoptagelser

14

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Grundlaget for undervisningen er en sproglig bevidsthed samt de danskfaglige dimensioners indbyrdes sammenhæng og deres betydning for elevernes personlige, sociale og

Læs mere

Elise Smiths Skoles læseplan for faget dansk

Elise Smiths Skoles læseplan for faget dansk 1 Elise Smiths Skoles læseplan for faget dansk På Elise Smiths Skole er arbejdet med sprog og litteratur danskfagets kerneområder. Grundlaget for undervisningen er dels de faglige dimensioners indbyrdes

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

It i Fælles mål 2009 - Dansk

It i Fælles mål 2009 - Dansk It i Fælles mål 2009 - Dansk Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Formålet for faget dansk Formålet med undervisningen i faget

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Dansk. 1. forløb 1.-2. klassetrin side 3 Faglige aktiviteter Fagligt stof Faglige områder : Sprog og tekster

Dansk. 1. forløb 1.-2. klassetrin side 3 Faglige aktiviteter Fagligt stof Faglige områder : Sprog og tekster Dansk Indledning Dansk og tysk i indskolingsfasen side 2 1. forløb 1.-2. klassetrin side 3 Fagligt stof Faglige områder : Sprog og tekster 2. forløb 3.-6. klassetrin side 5 Fagligt stof Sprog og tekster

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Dansk

Selam Friskole Fagplan for Dansk Selam Friskole Fagplan for Dansk Formål Formålet med undervisningen i dansk er at oplive og at udvikle og fremme elevernes forståelse af sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen i forskellige

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Vemmedrupskolens handleplan for læsning

Vemmedrupskolens handleplan for læsning Vemmedrupskolens handleplan for læsning Indskoling Læseindlæringen bygger på elevens sproglige forudsætninger. Der arbejdes med elevernes ordforråd, viden om verden og sprog- og læseforståelse. Målet for

Læs mere

DANSK. GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

DANSK. GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål DANSK GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål 1 KOMMENTAR Følgende opstillinger lægger især vægt på materialerne til skriftlig dansk på Gideonskolen. Dog er stile, større

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

Læsehandleplan 2011 / 2012

Læsehandleplan 2011 / 2012 Læsehandleplan 2011 / 2012 Indhold: Målsætning for læsning Hvad vil det sige at læse Skema / Læseforståelse 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9.

Læs mere

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Der undervises i dansk på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:! Det talte sprog (lytte og tale)! Det skrevne sprog (læse

Læs mere

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Undervisningsplaner Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Dansk, herunder morgensang Delmål Efter 2. klassetrin Det talte sprog - bruge

Læs mere

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse)

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse) Dansk 1 Nordvestskolen 2005 Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende trin- og slutmål. De

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er:

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Undervisningsplan for faget Dansk: Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne sprog (læse og skrive)

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder.

Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Der arbejdes med at stimulere læse- og skrivelyst og oparbejde gode

Læs mere

Marianne Borup, Årsplan dansk 3.C 2013-2014

Marianne Borup, Årsplan dansk 3.C 2013-2014 Marianne Borup, Årsplan dansk 3.C 2013-2014 August begyndelsen af september. Pippi Læse skønlitterært, svensk forfatterskab og som oplæg til norsk/svensk-emne. Udvikle ordforråd og begreber. Læse fiktive

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

Årsplan for dansk i 2.årgang Merete Kornbech, VNIF

Årsplan for dansk i 2.årgang Merete Kornbech, VNIF Trinmål for faget dansk efter 2. klasse Det talte sprog Årsplan for dansk i 2.årgang Bruge talesproget til samtale og samarbejde Fortælle, hvad du er optaget af (egne oplevelser). Udtrykke dig i genrer

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Fagårsplan 2010/11 Fag: Dansk Klasse: 4.a Lærer: SC

Fagårsplan 2010/11 Fag: Dansk Klasse: 4.a Lærer: SC Fagårsplan 2010/11 Fag: Dansk Klasse: 4.a Lærer: SC Fagområde / emne Periode Mål Relation til Fælles Mål Arbejdsform Materialer Evaluering Spr genrelære: Lyrik prosa Forfattere i fokus: Thorstein Thomsen

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Indhold Humanistiske fag... 2 Definition... 2 Formål... 2 Dansk... 3

Indhold Humanistiske fag... 2 Definition... 2 Formål... 2 Dansk... 3 Indhold Humanistiske fag... 2 Definition... 2 Formål... 2 Dansk... 3 Beskrivelse... 3 Del- og slutmål... 4 Emneoversigt... 5 Historie (og samfundsfag)... 9 Beskrivelse... 9 Del- og slutmål... 9 Slutmål...

Læs mere

Undervisningsplan med slut og delmål

Undervisningsplan med slut og delmål Undervisningsplan med slut og delmål Østskolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrække: Humanistiske fag: Dansk på 1 1o klassetrin Engelsk på 1 1o klassetrin Tysk på 1 1o klassetrin (ikke færdig)

Læs mere

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter!

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter! Vurdering fp9 skriftlig fremstilling CFU København Maj 2015 Kl. 13.00-16.00 Charlotte Rytter! Eftermiddagens program 13.00-13.25 Det formelle og vurderingskriterierne 13.25-15.50 3 x vurderingsrunder af

Læs mere

Evaluering af dansk efter 2. klasse.

Evaluering af dansk efter 2. klasse. EVALUERING AF DE HUMANISTISKE FAG Efteråret 2012 DANSK, ENGELSK, TYSK, HISTORIE, KRISTENDOM, SAMFUNDSFAG og FORTÆLLING Evaluering af ovenstående fag er foretaget i efteråret 2012, dels som fælles evaluering

Læs mere

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige aktiviteter igennem skoleforløbet på Gribskov Skole fra hold 1 til hold 4. På Gribskov Skole skal børnene

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer:

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer: Dansk Årsplan Dansk (7) 7. klasse 2013-2014 Oversigt Dansk i 6/7 klasse er planlagt differentieret efter niveau og timeantallet er: 3 * 90 min. Det første modul vil 7 kl. Modtage klasseundervisning, mens

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget ENGELSK

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget ENGELSK FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING i faget ENGELSK Indholdsfortegnelse: Engelsk 1. Generelt for faget engelsk..... 3 2. Formål for faget engelsk... 4 3. Slutmål.. Kommunikative

Læs mere

Andre evalueringsmetoder

Andre evalueringsmetoder Engelsk Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Andre evalueringsmetoder Undervisningsministeriet 3. kl. Elevplan Silkeborg Kommune Funder Skole Hvordan anvendes metoden

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 3.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Mark Chapman, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 39 (29.- 30. Sept.) Ryste sammen TUR At børnene tlegner sig sociale

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

Forfatterportræt Forløbsvejledning

Forfatterportræt Forløbsvejledning Forfatterportræt Forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 3. 4.

Læs mere

Introduktionskursus Dansk psykologisk forlag UCC, Center for Undervisningsmidler, Titangade d. 20/5-2015

Introduktionskursus Dansk psykologisk forlag UCC, Center for Undervisningsmidler, Titangade d. 20/5-2015 Introduktionskursus Dansk psykologisk forlag UCC, Center for Undervisningsmidler, Titangade d. 20/5-2015 Dagens mål at kunne bruge AKTIV læsning og skrivning på mellemtrinnet i egen undervisning at kunne

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af?

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? Hvorfor holder du mest af dem? Hvad synes du kendetegner et H. C.

Læs mere

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog. Skoleafdelingen

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog. Skoleafdelingen Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog Skoleafdelingen Forord Evaluering en uendelig(t) spændende historie I 1993 vedtog det da siddende Folketing med baggrund i et bredt

Læs mere

Hermed sender vi jer årsplanerne for skoleåret 2010-11.

Hermed sender vi jer årsplanerne for skoleåret 2010-11. August 2010 Vedr. årsplaner for skoleåret 2010-11 Kære forældre. Hermed sender vi jer årsplanerne for skoleåret 2010-11. Vi anvender til alle fag og klasser den skabelon, som "Årsplan-arbejdsgruppen" bestående

Læs mere

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Kære læsevejledere Så er alle børnebillederne væk, og I får som lovet de kedelige slides. I fik undervisningsforløbet udleveret, så her er næsten kun

Læs mere

Ulfborg Friskole. Mål-delmal-slutmål. Skolens formål

Ulfborg Friskole. Mål-delmal-slutmål. Skolens formål Ulfborg Friskole Mål-delmal-slutmål. Skolens formål Ulfborg Friskole er en forældredrevet friskole, som tilbyder undervisning fra børnehaveklasse til 8. klasse ud fra følgende grundlag: En nytænkning ag

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Tekniske og forståelsesmæssige Læselyst, læsevaner og læsehastighed Der arbejdes med brug af notater, grafiske modeller, ord- og begrebskort, oversigtslæsning,

Læs mere

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Indhold Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling..... 3 Gode læseforudsætninger..... 5 Læselyst..................................................................

Læs mere

Planlægningsguide til situationsdidaktik

Planlægningsguide til situationsdidaktik Planlægningsguide til situationsdidaktik Af Jeppe Bundsgaard og Simon Skov Fougt Denne planlægningsguide er et arbejdspapir for den enkelte lærer, når der skal planlægges et situationsdidaktisk forløb

Læs mere

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Synopseprøven -sådan kan du gøre tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Prøveform B Dansk prøveform B også kendt som synopseprøven Tekstopgivelserne skal indeholde: Fiktion

Læs mere

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Dansk er vores modersmål, og dansk er et sprog vi værner om. Vi ser det som vores mål, at vi gør eleverne så dygtige, som deres evner forudsætter. Vort endelige

Læs mere

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Underviser: Susan Højgaard Jensen Årsplanen er planlagt med udgangspunkt i Fælles Mål for danskfaget herunder trinmål http://www.faellesmaal.uvm.dk/ og fagets

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Jeg kan tale om tekstens indhold. Jeg kan give en personkarakteristik. Jeg kan kende forskel på indre og ydre personkarakteristik

Jeg kan tale om tekstens indhold. Jeg kan give en personkarakteristik. Jeg kan kende forskel på indre og ydre personkarakteristik Årsplan Dansk 5. klasse 2015/2016 1. Læsning læse til i. Forberedelse orientere sig i tekstens dele rubrikker, billeder, diagrammer og grafik Jeg kan tale om tekstens indhold Jeg kan give en personkarakteristik

Læs mere

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole.

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole. Danskuddannelse 3 på VUF - modulbeskrivelse 1 Modul 1 Du lærer at beskrive, fortælle og kommunikere om hverdagssituationer i et meget enkelt sprog både skriftligt og mundtligt, og du kan til sidst forstå

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Læsetiltag for hele skolen

Læsetiltag for hele skolen Forår 2012 Indhold: Læsetiltag for hele skolen... 3 At læse i alle fag... 3 CD-ORD... 3 Biblioteket... 3 Læsebånd... 3 Forældresamarbejde... 3 Daglig læsning hjemme på alle klassetrin... 4 Læsevejledere...

Læs mere

13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014

13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014 13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014 Metode: I løbet af skoleåret har eleverne gennemført 3 skriftlige tests, som dækker over 4 discipliner: 1. Listening comprehension (lytteforståelse)

Læs mere

FORLØBSVEJLEDNING Af Anders Korsgaard Pedersen

FORLØBSVEJLEDNING Af Anders Korsgaard Pedersen 1/5 Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner I dette forløb skal eleverne lære rapperen, freestyleren og mennesket Per Uldal kendt som Per Vers at kende. Dermed bliver

Læs mere

Resumé af fagtekst forløbsvejledning

Resumé af fagtekst forløbsvejledning Resumé af fagtekst forløbsvejledning Af Anja Qvist Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau Undervisningsforløbet

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Treja Danske Skole. Læsehandleplan

Treja Danske Skole. Læsehandleplan Treja Danske Skole Læsehandleplan 2015 Indholdsfortegnelse 1. Hvilket mål skal vores handleplan hjælpe os med at opnå?... 2 2.Hvilke handlinger vil vi udføre for at nå vores mål?... 2 3. Skolebibliotekets

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance Uger 32-33 Fag: Dansk Hold:25 Lærer:RB Undervisnings-mål 9/10 klasse Gøre rede for samspillet mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres

Læs mere

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion.

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion. Fag: Tysk Hold:14 Lærer: Malene Clante 31-36 Undervisningsmål 9/10 klasse Arbejde med at lytte til tysk, som det tales i og uden for de tysktalende lande. Arbejde med at læse og bearbejde forskellige teksttyper

Læs mere

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl)

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl) HANDLEPLAN FOR SPROG OG LÆSNING MÅLSÆTNING for sprog og læsning på Beder Skole Målet er, at eleverne på Beder Skole i hele skoleforløbet udvikler deres sproglige forståelse og kommunikative færdigheder,

Læs mere

Qivittut Storyline forløb til dansk på mellemtrinnet

Qivittut Storyline forløb til dansk på mellemtrinnet Qivittut Storyline forløb til dansk på mellemtrinnet Ide: Betina Stegø, Ikerasak Bearbejdet til lærer-lærermappe af Kirsten Olsen Inerisaavik, maj 2007 Dansk på mellemtrinnet Side 1 Qivittut - Storyline

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

FORMÅL, TRINMÅL OG SLUTMÅL

FORMÅL, TRINMÅL OG SLUTMÅL FORMÅL, TRINMÅL OG SLUTMÅL Hjemmesiden, herunder ALLE formuleringer vedr. fagenes formål, trinmål, slutmål og undervisningsplaner er under revidering, så de dels kan fremstå klart for hvert fag, og også

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Lærervejledning Hæleri - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Hæleri - er det prisen værd? Indhold Sådan kan du arbejde med materialet.......................... 3 Forløb på

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 9 klasse De humanistiske fag:dansk, Engelsk, Tysk, Historie, Kristendom, Samfundsfag Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur

Læs mere

Engelsk på Eggeslevmagle Skole

Engelsk på Eggeslevmagle Skole Engelsk på Eggeslevmagle Skole Fra skoleåret 2012/13 undervises elever i faget engelsk også på 1.og 2. klassetrin. Indholdsfortegnelse Engelsk på Eggeslevmagle Skole... 3 Formål for faget engelsk (www.uvm.dk)...

Læs mere

Årsplan Dansk 1. klasse 2013/14

Årsplan Dansk 1. klasse 2013/14 Årsplan Dansk 1. klasse 2013/14 Basis Klassens lærere Kontaktpædagoger Klassen består af 26 elever, 14 drenge og 12 piger. Klassen har 12 ugentlige dansktimer, hvoraf en er afsat til bibliotekstime samt

Læs mere

Al undervisning følger undervisningsministeriets Fælles mål for folkeskolen. Se www.uvm.dk

Al undervisning følger undervisningsministeriets Fælles mål for folkeskolen. Se www.uvm.dk Læreplaner for Halsnæs lilleskole Generelle betragtninger om undervisningen på Halsnæs Lilleskole. Al undervisning følger undervisningsministeriets Fælles mål for folkeskolen. Se www.uvm.dk Projektarbejde:

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

2012/2013 Friskolens undervisnings- og kursusplan

2012/2013 Friskolens undervisnings- og kursusplan 2012/2013 Friskolens undervisnings- og kursusplan Gitte Jørgensen Glamsbjerg Fri- og Efterskole 2012/2013 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål 3 Friskolens målsætning 3 De fysiske rammer 4 Elevgruppen

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2012/13 Dansk

Årsplan Skoleåret 2012/13 Dansk Årsplan Skoleåret 2012/13 Dansk Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 12/13. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" slut 2009 Årsplan for dansk i 1. klasse 2012

Læs mere