HOL20578 Cykelsti Ulfborg - Husby, Ulfborg sogn, Ulfborg herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOL20578 Cykelsti Ulfborg - Husby, Ulfborg sogn, Ulfborg herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr"

Transkript

1 HOL0578 Cykelsti Ulfborg - Husby, Ulfborg sogn, Ulfborg herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr Kampagne: KUAS nr /HOL-0005 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data Topografi, terræn og undergrund Målesystem Øvrige data Udgravningsmetode Undersøgelsens resultater Fremtidigt arbejde på stedet Anlægsliste Anlægsbeskrivelse Fundliste Fundbeskrivelse Tegningsliste Fotoliste HOL0578 Cykelsti Ulfborg - Husby, Ulfborg sogn /9

2 Abstract Kampagne: Arkæologisk overvågning forud for anlæg af cykelsti på strækningen Ulfborg - Husby, T. To steder blev der lokaliseret spor efter fortidsminder. Cirka ½ km vest for Ulfborg blev der ved Nørre Staby afdækket et hulbæltet A i et knap meter langt udsnit. Ud fra lighed med andre hulbælter skal bæltet formentlig dateres til førromersk jernalder. Blot 400 m længere mod vest blev der ved gården Nistrup undersøgt et udsnit af et bopladsområde med kulturlag og grøfter. Ud fra fund af skår skal pladsen dateres til sen vikingetid tidlig middelalder. Tidligere fund samt topografiske forhold indikerer, at bebyggelsen har en fortsættelse mod nord og syd. Undersøgelsens forhistorie Kampagne: I maj måned 00 retter Holstebro Museum henvendelse til Holstebro Kommune, idet museet er blevet bekendt med, at der planlægges etablering af 8 km cykelsti mellem Ulfborg og Husby. Fra Ulfborg mod Husby passeres mellem Staby og Husby lokaliteter med bopladsfund fra bronze-jernalder. Stednavnene Husby og Nordby (Nørby) antyder, at der må være en bosættelse fra vikingetiden i området. Ved Staby er der ved tidligere undersøgelser allerede påvist en boplads fra vikingetid, der antages at gå op til landevejen. Ved Nistrup, km vest for Ulfborg, er der påvist anlægsspor fra vikingetid-middelalder. Holstebro Museum foreslår en forundersøgelse / arkæologisk overvågning, hvilket Holstebro Kommune indvilliger i og accepterer et fremsendt budget 5. juli 00. Administrative data Kampagne: Øvrige data Periode: Overvågningen foregik d Mandskab: For undersøgelsen stod, Holstebro Museum. Anlægsmyndighed: Holstebro Kommune, Rådhuset, 7500 Holstebro. Sagsbehandler: Jørgen Kamp Hansen / Jeanette Lind Jørgensen. Institutioner: Holstebro Museum (HOL) Museumsvej, 7500 Holstebro. Topografi, terræn og undergrund Kampagne: Sti-traceet forløber øst-vest langs nordsiden af Stabyvej. Målesystem Kampagne: Områderne med fund blev indmålt med GPS i system Euref 89. Øvrige data Kampagne: HOL0578 Cykelsti Ulfborg - Husby, Ulfborg sogn /9

3 Udgravningsmetode Kampagne: Den 6. august 00 blev der afholdt opstartsmøde hos Holstebro Kommune. Holstebro Museum del-tog med en gennemgang af hvad der på strækningen tidligere var registreret af fund, samt forslag til hvorledes de arkæologiske forundersøgelser / overvågning kunne foregå. Det blev aftalt, at den mest hensigtsmæssige løsning var at Holstebro Museum gennemgik tracéerne i takt med, at større strækninger blev muldafrømmet. Formålet med undersøgelsen var i det væsentlige at klarlægge hvorvidt der i traceet var spor efter ige bosættelser, grave m.v.. Undersøgelsens resultater Kampagne: T -, T 4. I takt med muldafrømningerne blev traceet gennemgået. Fra Ulfborg til Staby og fra Staby til vejen ind til gården Øster Bjerg på nordsiden af vejen, blev afgravningen fuldt ved at rekognoscere det afgravede tracé. Fra vejen ind til gården Øster Bjerg og til strækningen var ud for Sognegårdsvej 5 i Husby, blev der afgravet ca. 6-7 m lange grøfter med 0-40 meters mellemrum. Fra Sognegårdsvej 5 i Husby og det resterende stykke mod vest, var der sammen med trykledningen lagt kloakgrøft, således at hele tracé-bredden var forstyrret. To steder blev der lokaliseret spor efter fortidsminder. Cirka ½ km vest for Ulfborg blev der ved Nørre Staby afdækket et hulbæltet A i et knap meter langt udsnit. Bæltet var 4,5 m bredt og bestod 7-8 rækker af stolpehuller. I det frilagte udsnit var der ikke ekstra ydre stolpehuller, bæltet er formentlig af type A. Ud fra lighed med andre hulbælter skal bæltet formentlig dateres til førro-mersk jernalder. Blot 400 m længere mod vest blev der ved gården Nistrup undersøgt et udsnit af en bebyggelse fra sen vikingetid tidlig middelalder. Bopladsområdet A64 fremtrådte som kulturlag og grøfter over en meter lang strækning i det,5 m brede tracé. Størstedelen blev i fladen udgjort af et stort sammenhængende kulturlag A5, der i den vestlige del blev skåret af en yngre grøft. Ved fladeskovling af kulturlaget fremkom der yderli-gere to grøfter. Det store kulturlag A5 muligvis kan tolkes som rester af et husgulv, mens grøfterne kan være væg- eller skelgrøfter. Anlæggene repræsenterer formentlig sporene efter en bebyggelse i mere end en opførelsesfase Ud fra fund af skår skal pladsen dateres til sen vikingetid tidlig middelalder. Tidligere er der 40 m nordøst for område A64 gjort fund af skår, det ene (80806-) dateres til middelalder eller senere, det andet ( ) til jernalder eller senere. Disse fund kan indikere, at bebyggelsen A64 har en fortsættelse mod nord. På sydsiden af Stabyvej er der en svag højning, hvor der ligeledes kan være en fortsættelse af bebyggelsen. Fremtidigt arbejde på stedet Kampagne: For såvel hulbælte A64 som bopladsen A er der på begge sider af Stabyvej muligheder for yderligere undersøgelser. Holstebro Museum d HOL0578 Cykelsti Ulfborg - Husby, Ulfborg sogn /9

4 Anlægsliste Består af Indgår i Tegn. Fase Datering Undergruppe Hovedgruppe Anlæg Kampagne:, -, -, /9 HOL0578 Cykelsti Ulfborg - Husby, Ulfborg sogn

5 Består af Indgår i Tegn. Fase Datering Undergruppe Hovedgruppe Anlæg /9 HOL0578 Cykelsti Ulfborg - Husby, Ulfborg sogn

6 Består af Indgår i Tegn. Fase Datering Undergruppe Hovedgruppe Anlæg /9 HOL0578 Cykelsti Ulfborg - Husby, Ulfborg sogn

7 Består af Indgår i Tegn. Fase Datering Undergruppe Hovedgruppe Anlæg ,56,59,4,5 Kulturlag 5 58,4,5 Grøft Afgrænsning 5 58,4 Kulturlag 54 7/9 HOL0578 Cykelsti Ulfborg - Husby, Ulfborg sogn

8 Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Fase Tegn. Indgår i Består af 55 Udgravningsteknisk Profil, Udgravningsteknisk Profil, Udgravningsteknisk Profil, Udgravningsteknisk Profil,4 5,54 59 Udgravningsteknisk Profil Afgrænsning Grøft 4,5 6 Afgrænsning Grøft, Udgravningsteknisk Profil 4 Befæstning/spærring Hulbælte -, 64 Aktivitetsområde Bopladsområde,4 HOL0578 Cykelsti Ulfborg - Husby, Ulfborg sogn 8/9

9 Anlægsbeskrivelse Kampagne: , - A stolpehul Foto: F 0-Diameter: 7 Dybde: cm.optegnet i :0 på T Beskrivelse:a) Mørk, sortbrun hedemuldsagtig kompakt fyld b) som a men mere sandet med små lyse partier med blegsand. Tendens til buede lag ganske fine, formentlig udvaskning c) dy-regang d) lyst gult undergrundssand., 0578/0,0578/, - A stolpehul Foto: Optegnet i :0 på T Diameter: 0 Dybde: cm.beskrivelse:a) Som b i A b) som d i A., 0578/, - A stolpehul Foto: F Diameter: 5 Dybde: 6 cm.optegnet i :0 på T Beskrivelse:a) som b i Ab) dyregangc) som b i A 5, 0578/ Kulturlag, A5 Kulturlag. Fund: skår x,5,6,8,4, jern x7, jordprøve x.foto:profil A55, A56, A59.Anlægget kunne følges langs traceets sydside på en 0,75 m lang strækning, i den nordlige side som 0,80 m kort spids. Dybden var generelt omkring 0 cm.mod nordøst afgrænses laget tilsyneladende af den dybere grøft A6, der er vanskelig at adskille herfra i profil. Mod vest ser det ud til at grøft A5 mere afskærer end afgrænser anlægget i denne retning. Under laget fremkom foruden grøft A 6 også grøft A60. Anlægget kan muligvis være del af de nedre lag i et husgulv.,4,5 0578/4,0578/5,0578/7,0578/8,0578/9,0578/,0578/ 55,56,59 : Sideskår, ; 5: Anden kardel - se beskrivelse, ; 6: Anden kardel - se beskrivelse, ; 7: ubestemt, ; 8: Anden kardel - se beskrivelse, ; 4: Anden kardel - se beskrivelse, 5 Afgrænsning, Grøft, A5 grøft. Profil: A58, A6.Foto: 4-8, Grøften kunne i fladen ses som et op til,5 m bred fyldskifte, der gik omtrent nord-syd i traceet. Grøften var 50 cm dyb og tydeligvis yngre end A5, A54 og A60. HOL0578 Cykelsti Ulfborg - Husby, Ulfborg sogn 9/9

10 omtrent nord-syd i traceet. Grøften var 50 cm dyb og tydeligvis yngre end A5, A54 og A60.,4,5 0578/6,0578/,0578/4,0578/5,0578/6,0578/7,0578/8,0578/9,0578/0,0578/ 58 4: Anden kardel - se beskrivelse, ; : Anden kardel - se beskrivelse, 54 Kulturlag, A54 Kulturlag.Profil: A58Anlægget lå op mod den nordlige side af traceet og op mod den yngre grøft A5. Kan være en fort-sættelse af grøft A60.,4 58 : Anden kardel - se beskrivelse, ; : Anden kardel - se beskrivelse, 55 Udgravningsteknisk, Profil, A55 profil S-N i A5 set fra Ø. Foto: 7Optegnet i :0 på T Beskrivelse:a) Rødbrændt, leret sandet fyld b) gråligt sandet fyld c) sortbrunt sandet fyld d) grå-ligt, rustbrunt undegrundssand e) dyregang 56,4 0578/7 Udgravningsteknisk, Profil, A56 profil S-N i A5 set fra Ø.Foto: 8-9Optegnet i :0 på T Beskrivelse:a) Rødbrunt til sortgråt sandet fyld med trækulsnistre og skår x b) gråligt, homogen sand-stribe flyvesand? Grøft A60 c) som b d) mørk grå, gråbrun sandet fyld med træ-kulsnistre. Grøft A60 e) brunt til gråhvidt turbulent lag formentlig vandaflejring i grøft A60 f) gult undergrundssand g) brunt, rustbrunt sand undergrund h) grå-hvidt brunt sandet fyld.,4 0578/8,0578/9 : Sideskår, 57 Udgravningsteknisk, Profil, A57 profil S-N i A6 set fra SØ.Foto: 0-Optegnet i :0 på T Beskrivelse:a) Som a i profil A56 b) gråligt undergrundssand (som g i snit A56) 58,4 0578/0,0578/,0578/ HOL0578 Cykelsti Ulfborg - Husby, Ulfborg sogn 0/9

11 Udgravningsteknisk, Profil, A58 profil V-Ø i A5 og A 54 set fra S.Foto:, 9-Optegnet i :0 på T Beskrivelse: a) gråt til sortgråt fyld med trækulsnistre, sandet, mod bunden næsten homogen grå-brun. Grøft A 5 b) brun til rødligt leret fyld, vekslende med brune og røde partier, heri skår x c) hvidgrå sandstribe d) gråsort sandet fyld e) lysegrå til grågråt fyld stedvis med hvide sand-striber f) gult undergrundssand g) rustbrun undergrundssand h) som e, men usikkert om det er naturligt lag eller en fortsættelse af e. I fladen så det ud til at være undergrund.,4 0578/,0578/5,0578/6,0578/7,0578/8,0578/9,0578/0,0578/ 59 Udgravningsteknisk, Profil, A59 profil S-N i A 5 set fra Ø.Foto: -Optegnet i :0 på T 5Beskrivelse:a) Sandet fyld med trækulsnistre lag b-j er alle grøft A60. b) gråbrunt sandet fyld med træ-kulsnistre c) lys sandstribe, hvid med partier med sort sandet fyld d) som c e) som c, men overvejende sort som dominerende f) gråt til gråbrunt sandet fyld g) lys grålig fyld h) som f i) hvid og gråligt sand, laget fotograferet i fladen F j) rødt-rustbrunt sandet fyld k) mørk gråbrun fyld med trækulsnistre heri skår x l) gråligt sandet fyld m) lys gråbrun sandet fyld n) rustbrun undergrundssand o) gult undergrundssand / Afgrænsning, Grøft, A60 grøft.profil A59.Foto: 5-8, Fremkommet under A5, 80 cm bred og op til 6 cm dyb. Grøften kunne ikke klart adskilles fra A5 og kan være samtidig med dette. Grøften er ældre end grøft A5, der skærer i den vestlige del. Muligvis kan anlæg A54 i virkeligheden være en fortsættelse af grøft A60. 4,5 0578/6,0578/5,0578/6,0578/7,0578/8,0578/ 5: Anden kardel - se beskrivelse, 6 Afgrænsning, Grøft, A6 grøft.profil A56-57Grøften delvis synlig i den nordvestlige del af traceets kant, i den øvrige del skjult under A5. Mod nordøst afgrænses laget A5 tilsyneladende af den dybere grøft A6, der er vanskelig at adskille herfra i profil. Grøften 40 cm bred og 0 cm dyb.,4 0578/0,0578/,0578/ 57 : til flotering, 6 Udgravningsteknisk, Profil, A6 profil VNV-ØSØ i A5 og A60, set fra SSØ.Foto: 6Optegnet i :0 på T 5. Beskrivelse: Lag a-d grøft A 5. Lag b-j grøft A60. a) gråligt sandet fyld b) gult-sortgråt sandet fyld, let leret c) gråt-sortgråt sandet fyld d) gråbrunt homogen sandet fyld e) gulgråt sandet fyld f) mørkebrun sandet fyld g) gråligt sandet fyld h) brunt sandet fyld i) som g j) blandet fyld af hvidt sand og brunt sandet fyld uroligt vand- eller vindaflejret? K) gult undergrundssand. HOL0578 Cykelsti Ulfborg - Husby, Ulfborg sogn /9

12 4 0578/6 Befæstning/spærring, Hulbælte, - A sbæltefoto: -Hulbæltet blev frilagt i et knap meter langt udsnit. Bæltet var 4,5 m bredt og bestod 7-8 rækker af stolpehuller. Hullerne A, A og A blev profilsnittet og havde diametre fra 7-5 cm og dybder på - cm. I det frilagte udsnit var der ikke ekstra ydre stolpehuller, bæltet er formentlig af type A. Ud fra lighed med andre hulbælter skal bæltet formentlig dateres til førromersk jernalder. 64, 0578/,0578/,0578/4,0578/5,0578/6,0578/7,0578/8,0578/9 Aktivitetsområde, Bopladsområde, A 64 Bopladsområde Foto:4-Bopladsområdet fremtrådte som kulturlag og grøfter over en meter lang strækning i det,5 m brede tracé. Størstedelen blev i fladen udgjort af et stort sammenhængende kulturlag A5, der i den vestlige del blev skåret af den yngre grøft A5. Ved fladeskovling af kulturlaget fremkom der yder-ligere to grøfter; A60 og A6. Hvorvidt disse grøfter er ældre end kulturlaget eller dannet på samme tid kunne ikke afgøres med sikkerhed. Derimod var alle anlæg tydeligvis ældre end grøft A5.Det store kulturlag A5 muligvis kan tolkes som rester af et husgulv, mens grøfterne A 5, A 60 og A 6 kan være væg- eller skelgrøfter. Anlæggene repræsenterer formentlig sporene efter en bebyg-gelse i mere end en opførelsesfaseud fra fund af skår skal pladsen dateres til sen vikingetid tidlig middelalder.tidligere er der 40 m nordøst for område A64 gjort fund af skår, det ene (80806-) dateres til middelalder eller senere, det andet ( ) til jernalder eller senere. Disse fund kan indikere, at bebyggelsen A64 har en fortsættelse mod nord. På sydsiden af Stabyvej er der en svag højning, hvor der ligeledes kan være en fortsættelse af bebyggelsen.,4 0578/4,0578/5,0578/ HOL0578 Cykelsti Ulfborg - Husby, Ulfborg sogn /9

13 Fundliste Fu nd Material Kampagne: Genstand Datering Anlæg Anden kardel - se beskrivelse 54 Sideskår 5,56 Anden kardel - se beskrivelse 54 4 Anden kardel - se beskrivelse 5 5 Anden kardel - se beskrivelse 5 6 Anden kardel - se beskrivelse 5 7 Jern ubestemt 5 8 Anden kardel - se beskrivelse 5 9 Jord til flotering 0 Jord til flotering Jord til flotering 6 Jord til flotering Anden kardel - se beskrivelse 5 4 Anden kardel - se beskrivelse 5 5 Anden kardel - se beskrivelse 60 HOL0578 Cykelsti Ulfborg - Husby, Ulfborg sogn /9

14 Fundbeskrivelse Kampagne: Skår. Fundet i A54 4 Anlæg Sideskår. Fundet i A5 ved gravning til profil A56 i lag a. Anlæg... 5,56 Skår A54 profil A59, lag k Anlæg Skår grøft A5. Fundet ved afskovling ned til niveau II (de øverste ca. 0 cm). Anlæg Skår fra A5. Fundet ved afskovling ned til niveau II (de øverste ca. 0 cm) mellem A5 og profil A59, over grøft A60. Anlæg Skår fra A5. Fundet ved afskovling ned til niveau II (de øverste ca. 0 cm). Fundet i området syd for A60. Anlæg... 5 HOL0578 Cykelsti Ulfborg - Husby, Ulfborg sogn 4/9

15 7 Jern der ikke kunne bestemmes præcist. Da det kunne være en nøgle blev det sendt til konservering På konserveringscenteret viste det sig ikke at kunne bestemmes nærmere og er derfor ikke konserveret og bevaret.fundet i A5 5 cm nede i fylden. Anlæg Skår fra A5. Fundet ved afskovling ned til niveau II (de øverste ca. 0 cm), vest for profil A56. Anlæg Jordprøve A 54 lag b profil A58 Anlæg... 0 Jordprøve A5 øverste 5 cm (lag a, profil 58). Anlæg... Jordprøve A6, lag a, profil A57 Anlæg... 6 Jordprøve A5 øverste 0 cm i profil A56 sydlige del (lag a). Anlæg... HOL0578 Cykelsti Ulfborg - Husby, Ulfborg sogn 5/9

16 Skår A5, øverste 0 cm i profil A58 (lag a). Anlæg Skår fra N 5. Fundet ved udgravningen af anlægget til undergrund i området mellem profil A56 og A59. Anlæg Skår fra N 60. Fundet ved udgravningen af anlægget til undergrund i området mellem profil A56 og A59. Anlæg HOL0578 Cykelsti Ulfborg - Husby, Ulfborg sogn 6/9

17 Tegningsliste Tegning Målestok Type Anlæg Fund Beskrivelse Dato Tegner Kampagne ?????? Oversigtstegning,64 Oversigtsplan Bo Steen :50 Plantegning,,,4,5,6,7,8,9,0,,,,4,5,6,7, 8,9,0,,,,5,6,7, 8,9,0,,,,4,5,6, 7,8,9,40,4, 4,4,44,45,4 6,47,48,49,50, 5, Hulbælte Bo Steen :0 eller :0 Profiltegning,,,5,5,54,55,56,57,58,6 Profiler og snit Bo Steen 4 :50 Plantegning 5,5,54,55,5 6,57,58,60,6, 6,64 Bopladsområde Bo Steen 5 :0 eller :0 Profiltegning 5,5,59,60 Profiler Bo Steen HOL0578 Cykelsti Ulfborg - Husby, Ulfborg sogn 7/9

18 Fotoliste Film Billede Motiv Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf Kampagne Oversigtsfoto. Maskinafrømning af trace vest for Ulfborg sbælte A ved Nørre Staby set fra vest sbælte A ved Nørre Staby set fra vest sbælte A ved Nørre Staby set fra vest sbælte A ved Nørre Staby set fra vest sbælte A ved Nørre Staby set fra vest sbælte A ved Nørre Staby set fra vest sbælte A ved Nørre Staby set fra vest sbælte A ved Nørre Staby set fra vest A i profilsnit A i profilsnit A i profilsnit A i profilsnit Oversigtsfoto. Anlæg i form af grøfter og kulturlag ved Nistrup. Set fra øst. 5, Oversigtsfoto. Anlæg i form af grøfter og kulturlag ved Nistrup. Set fra vest. 5, Profil A6 V-Ø set fra S i A5 og A60. Med 40 cm fotostok. 5,60, Profil A55 S-N set fra Ø i A5. 5, Profil A56 S-N set fra Ø i A5. 5, HOL0578 Cykelsti Ulfborg - Husby, Ulfborg sogn 8/9

19 Film Billede Motiv Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf Profil A56 S-N set fra Ø i A5. 5, Profil A57 S-N set fra SØ i A6. 57, Profil A57 S-N set fra SØ i A6 med omkringliggende flade med A5. Med 40 cm fotostok. 57, Profil A57 S-N set fra SØ i A6 med omkringliggende flade med A5. Med 40 cm fotostok. 57, Vestlige del af undersøgelsesfeltet med grøft A5 i forgrunden og profil A58 i baggrunden. Bagved ses gården Nistrup. 5,58, Grøft A5 set i fladen fra nord Grøft A5 og A60 set fra SØ. Del af profil A58 i baggrunden. Med 40 cm fotostok. 5,58, Grøft A5 og A60 set fra S. Del af profil A58 i baggrunden. Med 40 cm fotostok. 5,58, Grøft A5 og A60 set fra S. Del af profil A58 i baggrunden. Med 40 cm fotostok.. Bagved ses gården Nistrup. 5,58, Grøft A5 og A60 set fra S. Del af profil A58 i baggrunden. Med 40 cm fotostok.. Bagved ses gården Nistrup. 5,58, Østlige del af profil A58 med grøft A5. Med 40 cm fotostok. 5, Østlige del af profil A58 med grøft A5. Med 40 cm fotostok. 5, Grøft A5 og A60 set fra V. Profil A58 i baggrunden. 5,58, Bundlag i grøft A 5, lag i profil A59, set i fladen. 5, Bundlag i grøft A 5, lag i profil A59, set i fladen HOL0578 Cykelsti Ulfborg - Husby, Ulfborg sogn 9/9

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr DKM 20.695 Bukdal Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr. 180502-743 Abstract Arkæologisk forundersøgelse af matr. nr. 5br og 6a, Den mellemste del, Borbjerg forud for byggemodning.

Læs mere

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109.

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109. , Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr. 17.09.01. Sb.nr. 109. Kampagne: 31-01-01 KUAS nr. 011-7.4.0/VKH-0001 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data Topografi, terræn

Læs mere

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt)

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt) VSM 09707, Tastum Plantage, Kopperup sogn, Fjends herred, Viborg amt 130107-309 SNS 1071, Tastum Hede, Dommerby sogn, Fjends herred, Viborg amt 130102-99 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/VSM-0004 Rapport for overvågning

Læs mere

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr. 190204. FF nr. 208628. Beretning for mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme.

Læs mere

Udgravningsberetning. Åsebakken. Hørsholm Egns Museum. Juli J.nr. HØM 396

Udgravningsberetning. Åsebakken. Hørsholm Egns Museum. Juli J.nr. HØM 396 Udgravningsberetning Åsebakken Hørsholm Egns Museum Juli 2010 J.nr. HØM 396 1 1. Indledning... 3 2. Resumé... 4 3. Forhistorie... 4 4. Administrative data... 5 5. Topografi... 5 6. Målesystem... 5 7. Metode...

Læs mere

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd VHM 00571 Danserhøj Øster Brønderslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100119-137 VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd Arkæologisk

Læs mere

SOM1330 Motorvej st , Kirkeby sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr

SOM1330 Motorvej st , Kirkeby sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr , Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.05.05. KUAS nr. 200-222-045 Beretning for forundersøgelse forud for anlæggelsen af motorvejen mellem Kværndrup og Svendborg etape 450. Udført af stud.mag

Læs mere

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne:

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne: HØM591 Ny Lavegård Humlebæk sogn Lynge Kronborg herred tidl. Frederiksborg amt. Sted nr. 01.04.09 Sb.nr. 86 Forundersøgelsesrapport Kampagne: I forbindelse med planerne om at genopføre Lavegård på matr.nr.

Læs mere

OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb. Nr. 57.

OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb. Nr. 57. OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.06.16. Sb. Nr. 57. KUAS nr. 2009-7.24.02/OBM-0038 Beretning for forundersøgelsen af fjernvarme

Læs mere

Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning.

Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning. HEM 3732, Nøvlingholm II HEM 3732, Nøvlingholm II, Nøvling Sogn, Ringkøbing Amt. Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning. Journalnummer:

Læs mere

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009 VSM 09664, Klovenhøjvej 11, Sønder Rind sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130711-161-162 KUAS j.nr.: Ingen, da der var tale om museets egen mindre forundersøgelse 1 Rapport fra prøvegravning forud for

Læs mere

UTM EUREF 89 X: ,26 / Y: ,97

UTM EUREF 89 X: ,26 / Y: ,97 Journal nr. Sogn Herred Amt HEM 3450 Birk Centerpark II Gjellerup. Hammerum. Ringkøbing. Sb. Nr. 72. UTM EUREF 89 X: 501541,26 / Y: 6220548,97 Beretning om udgravning af anlæg fra nyere tid. Undersøgt

Læs mere

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130706-33 KUAS j.nr.: ingen 1 Rapport for prøvegravning forud for udvidelse af stald Udført af Bente Grundvad for Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder VHM 00437 Borgen Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100106-252 VHM00437_F6061. Muldafrømning af den sydlige del af arealet. Arkæologisk tilsyn og overvågning af muldafrømning af areal

Læs mere

SVM1493 Cykelsti Slots Bjergby, Slots Bjergby sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr

SVM1493 Cykelsti Slots Bjergby, Slots Bjergby sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr SVM1493 Cykelsti Slots Bjergby, Slots Bjergby sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.15. Kampagne: 26-05-2014 KUAS nr. 014-7.24.02/SVM-0004 Forundersøgelse til cykelsti syd for Slots Bjergby

Læs mere

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263.

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263. Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.03.07. Sb.nr. 263. J.nr. TAK 1548 "Skovtofte" Matr.nr. 1ak og 1ba, Frederiksdal,

Læs mere

OBM2860 Grimmerhus, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 94.

OBM2860 Grimmerhus, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 94. , Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.1. Sb.nr. 94. KUAS nr. Beretning for forundersøgelse af areal udlagt til byggeri, udført af museumsinspektør d. 6. september 01 for Odense Bys Museer. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM2878, Ørridslevvej 1. Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr.

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM2878, Ørridslevvej 1. Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr. Arkæologisk forundersøgelse Rapport HOM2878, Ørridslevvej 1 Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr.: 8t Sted-SBnr.: 160514-83 2 undersøgelsesgrøfter blev anlagt

Læs mere

HEM 3441 Rosenholmvej, Tjørring sogn, Hammerum herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr Sb.nr. 49.

HEM 3441 Rosenholmvej, Tjørring sogn, Hammerum herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr Sb.nr. 49. HEM 3441 Rosenholmvej, Tjørring sogn, Hammerum herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr. 18.03.18. Sb.nr. 49. Kampagne: 06-04-2011 KUAS nr. 2003-2122-1304 Beretning om udgravning af bopladsspor fra sen førromersk

Læs mere

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130812-318, -320, 321 Kulturstyrelsens j.nr.: 2015-7.24.02/VSM-0018 Rapport for prøvegravning forud for cykelsti. Udført af Ida Westh

Læs mere

KTM140 Vestertoften, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 114.

KTM140 Vestertoften, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 114. , Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.09. Sb.nr. 4. KUAS nr. 003-1-1094 Beretning for udgravning af 6 fyldskifter: 4 affaldsgruber, 1 kogegrube og 1 diffust lag med keramik. Fund af skaller

Læs mere

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt VSM 09278 Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt 130812-212 Kulturstyrelsens j.nr.: Rapport for prøvegravning forud for byggeri. Udført af Ida Westh Hansen for Viborg Museum i 2015. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21 Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF00899 Torkilstrupvej 21 Udført af Marie Brinch for Museum Lolland Falster Museets j.nr.: MLF00899 KUAS j.nr.: - Stednavn: Torkilstrupvej 21 Stednr:

Læs mere

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg.

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg. VSM 10409 Kærvej 3, Viborg sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130815-247 Rapport for prøvegravning forud for etablering af jordvarme på Kærvej 3, Viborg. Udført af Katrine Vestergaard for Viborg Museum i

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Af arkæolog Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 527de, Randers Markjorde Randers Sogn,

Læs mere

HEM 3946, Nørregade. HEM 3946, Nørregade, Herning Sogn

HEM 3946, Nørregade. HEM 3946, Nørregade, Herning Sogn HEM 3946, Nørregade HEM 3946, Nørregade, Herning Sogn Beretning om undersøgelse af afgravet tracé med fund af brønd, gruber og stolpehuller fra henholdsvis Førromersk jernalder, ældre germansk jernalder

Læs mere

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297.

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297. HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 22.02.06. Sb.nr. 297. Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup til Gram (Haderslev

Læs mere

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti ARV 14 Kjelstvej, cykelsti Kjelst By, Billum, matr. 18 g mfl. Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr. 190701, lokalitets nr. 84 Beretning for overvågning i forbindelse med etablering

Læs mere

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt VSM 002, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Kulturstyrelsens j.nr.: 203-7.24.02/VSM-0003 300-43(areal) 54 (lok) Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Astrid Skou Hansen og Kamilla

Læs mere

OBM4930 Neder Mølle, Skovby sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.06.08.

OBM4930 Neder Mølle, Skovby sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.06.08. , Skovby herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.06.08. KUAS nr. 2009-7.24.02/OBM-0042 Beretning for udgravning dæmningsanlæg fra højmiddelalderen, udført af Museumsinspektør Jørgen A. Jacobsen i efteråret

Læs mere

ØFM 760 Bakkegården, kloak, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 157.

ØFM 760 Bakkegården, kloak, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 157. ØFM 760 Bakkegården, kloak, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.09. Sb.nr. 157. Kampagne: 18-08-2015 KUAS nr. 2015-7.24.02/KTM-0002 Museal overvågning i forbindelse med udgravning

Læs mere

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.:

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.: 1 VSM 09260 Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130702-19, -16 KUAS j.nr.: 2003-2122-1606 Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Sidsel Wåhlin for

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF01386 Hagesvej 20, Rødby

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF01386 Hagesvej 20, Rødby Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF01386 Hagesvej 20, Rødby Udført af cand. mag. Pia K. Lindholt for Museum Lolland Falster, 24. nov. 26. nov. 2014 Museets j.nr.: MLF01386 KUAS j.nr.:

Læs mere

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse ENGGÅRDEN Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 1 Baggrund for forundersøgelsen...2 Kulturhistorisk

Læs mere

KØM1619 Kirke Skensved, Kirke Skensved sogn, Tune herred, tidl. København amt. Sted nr

KØM1619 Kirke Skensved, Kirke Skensved sogn, Tune herred, tidl. København amt. Sted nr KØM1619 Kirke Skensved, Kirke Skensved sogn, Tune herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.05.07. Kampagne: 01-10-2010. Museets egen sag. Overvågning ved etablering af cykelsti nord for Kirke Skensved.

Læs mere

VSM 09507, Liseborg Høje, Etape 2, Viborg Sogn, Nørlyng herred, Viborg amt KUAS j. nr.: /VSM-0018

VSM 09507, Liseborg Høje, Etape 2, Viborg Sogn, Nørlyng herred, Viborg amt KUAS j. nr.: /VSM-0018 VSM 09507, Liseborg Høje, Etape 2, Viborg Sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130815-384 KUAS j. nr.: 2008-7.24.02/VSM-0018 1 Beretning for udgravning forud for byggemodning Udført af Kamilla Fiedler Terkildsen

Læs mere

VHM Ådalen etape 5

VHM Ådalen etape 5 VHM 00286 Ådalen etape 5 Ådalen, Brønderslev sogn, Børglum herred, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100101-142 VHM00286_05_F001. Søgegrøft 2 under muldafrømning. Arkæologisk forundersøgelse af

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

MLF706 Brarupvej 16 - Ny stald, Kippinge sogn, Falsters Nørre herred, tidl. Maribo amt. Sted nr

MLF706 Brarupvej 16 - Ny stald, Kippinge sogn, Falsters Nørre herred, tidl. Maribo amt. Sted nr MLF706 Brarupvej 16 - Ny stald, Kippinge sogn, Falsters Nørre herred, tidl. Maribo amt. Sted nr. 07.01.04. Udført af for, 06.11 2012 07.11 2012, 16.01.2013 Museets j.nr.: MLF00706 KUAS j.nr.: Stednavn:

Læs mere

NÆM 2008:151 Hammervej

NÆM 2008:151 Hammervej NÆM 2008:151 Hammervej Kampagne: 22-06- KUAS nr. -7.24.02/NÆM-0002 NÆM 2008:151 Hammervej, Hammer Sogn, Hammer Herred, tidl. Præstø Amt. Stednr. 05.04.01. Prøvegravning forud for boligbyggeri på Hammervej

Læs mere

OBM7125 Munken, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.13. Sb.nr. 40. Indhold

OBM7125 Munken, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.13. Sb.nr. 40. Indhold OBM7125 Munken, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.13. Sb.nr. 40. Indhold Abstract... 2 Undersøgelsens forhistorie... 2 Administrative data... 2 Topografi, terræn og undergrund...

Læs mere

VSM395G, Spanggård, Fjelsø sogn, Rinds herred, Viborg amt , -149

VSM395G, Spanggård, Fjelsø sogn, Rinds herred, Viborg amt , -149 1 VSM395G, Spanggård, Fjelsø sogn, Rinds herred, Viborg amt 130901-129, -149 Rapport for prøvegravning forud for anlæggelse af stald Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum i 2002 Rapport skrevet

Læs mere

ARV 71 Øster Debel. Indholdsfortegnelse

ARV 71 Øster Debel. Indholdsfortegnelse ARV 71 Øster Debel V. Debel Gde, Ovtrup, matrikel 2d, Ovtrup sogn, Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr. 190711, lokalitets nr. 177. KUAS Journalnr. 2015-7.24.02/ARV- 0004 Beretning

Læs mere

KTM225 Oldager 8, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.09. Sb.nr. 106.

KTM225 Oldager 8, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.09. Sb.nr. 106. KTM5 Oldager 8, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.09. Sb.nr. 106. Kampagne: 03-06-004 KUAS nr. FOR-003.1-0356 Undersøgelse af profiler og flade i forbindelse med parcelhusbyggeri

Læs mere

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb. 010109-155 UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Fig.1 Placering af udgravningsområdet(markeret med rød plet). Fig. 2 I området ud mod Ramløse Å er der flere lokaliteter

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport HOM2867, Viborgvej 11 Tidl. Skanderborg Amt, Vrads Herred, Tørring Sogn, matrikelnr.: 12i Sted-SBnr.: 160607-103 KUAS: 2011-7.24.02/HOM-0025 På den i alt 947 m2 afdækkede flade

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

FHM 3877 Åkjær. Falling sogn, Hads herred, tidl. Århus amt Sted nr. 15.02.03. Lok.nr. 71

FHM 3877 Åkjær. Falling sogn, Hads herred, tidl. Århus amt Sted nr. 15.02.03. Lok.nr. 71 FHM 3877 Åkjær Falling sogn, Hads herred, tidl. Århus amt Sted nr. 5.02.03. Lok.nr. 7 Kampagne 3.03.998 Rapport om udgravning af trækonstruktioner ved Åkær å. Indholdsfortegnelse Abstract 2 Øvrige data

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

TAK1734 Måløv Naturpark, Måløv sogn, Smørum herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 55.

TAK1734 Måløv Naturpark, Måløv sogn, Smørum herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 55. TAK1734 Måløv Naturpark, Måløv sogn, Smørum herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.02.10. Sb.nr. 55. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af et areal forud for anlæggelse af cykelsti. Abstract Forud

Læs mere

SVM1437 Kongsted Vandhul, Niløse sogn, Merløse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr Sb.nr. 213.

SVM1437 Kongsted Vandhul, Niløse sogn, Merløse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr Sb.nr. 213. SVM1437 Kongsted Vandhul, Niløse sogn, Merløse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr. 03.03.06. Sb.nr. 213. Kampagne: 11 01 Foto: Abstrakt Prøvegravning forud for etablering af vandhul i Store Åmosen. Der

Læs mere

SJM 170 SJM 170 Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr

SJM 170 SJM 170 Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr. 190601-18. Beretning for større forundersøgelse forud for opførsel af master til ny højspændingsledningsforbindelse. Fund af gravhøj fra oldtiden.

Læs mere

VSM Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt Indholdsfortegnelse. Topografi, terræn og undergrund...

VSM Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt Indholdsfortegnelse. Topografi, terræn og undergrund... VSM 09819 Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130810-209 KUAS j.nr.: 2011-7.24.04/VSM-0001 Rapport for prøvegravning forud for skovrejsning med dybdepløjning Udført af Sanne

Læs mere

LMR15186 Søholmen, Skrøbelev sogn, Langelands Nørre herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr

LMR15186 Søholmen, Skrøbelev sogn, Langelands Nørre herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr LMR15186 Søholmen, Skrøbelev sogn, Langelands Nørre herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.02.05. Kampagne: 26-10- KUAS nr. -7.24.02/LMR-0002 I forbindelse med udstykning til parceller umiddelbart øst

Læs mere

VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr Sb.nr. 353

VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr Sb.nr. 353 Arkæologisk rapport VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr. 170804 Sb.nr. 353 Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med byggemodning af et 11500 m2 stort areal i den sydlige del af Give, bestilt

Læs mere

Arkæologisk forundersøgelse Beretning. HOM897, Saaby, Østbirk. Tidl. Skanderborg Amt, Voer Herred, Yding Sogn. Sted-SBnr.

Arkæologisk forundersøgelse Beretning. HOM897, Saaby, Østbirk. Tidl. Skanderborg Amt, Voer Herred, Yding Sogn. Sted-SBnr. Arkæologisk forundersøgelse Beretning HOM897, Saaby, Østbirk Tidl. Skanderborg Amt, Voer Herred, Yding Sogn. Sted-SBnr.: 160515-230 Fig. 1. Den gule linje markerer kloakledningens forløb. Kort fra Gedved

Læs mere

KNV KUAS

KNV KUAS Forundersøgelsesberetning for KNV 00184 Algestrup, Sædder sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted Nr. 050109-19 KUAS j.nr 2014-7.24.02/KNV- 0014 Beretning for arkæologisk forundersøgelse. Forundersøgelsen

Læs mere

FHM5459 Elevvej 9-11, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus amt. Sted nr

FHM5459 Elevvej 9-11, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus amt. Sted nr , Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus amt. Sted nr. 15.06.04. Kampagne: KUAS nr. 013-7.4.0/FHM-00 Prøvegravning d. 9. december 013 af et byggemodningsareal på ca. ½ hektar. Generelt var området præget

Læs mere

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje Bygherrerapport Udgravning af gruber fra yngre bronzealder, en hustomt fra tidlig førromersk jernalder samt en udateret højtomt. Sagsinfo SMS 1054 Spøttrup Mark Stednr. 13.10.07 Rødding sogn Rødding herred

Læs mere

Indhold. Abstract. OBM6277 Øster Hæssingevej, Øster Hæsinge sogn, Sallinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr

Indhold. Abstract. OBM6277 Øster Hæssingevej, Øster Hæsinge sogn, Sallinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr OBM6277 Øster Hæssingevej, Øster Hæsinge sogn, Sallinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.04.28. Kampagne: 31-01-2012 KUAS nr. 2011-7.24.02/OBM-0022 Beretning for forundersøgelse af spredte udaterede

Læs mere

FHM5474 Stenvej, Skåde sogn, Ning herred, tidl. Århus amt. Sted nr

FHM5474 Stenvej, Skåde sogn, Ning herred, tidl. Århus amt. Sted nr FHM5474 Stenvej, Skåde sogn, Ning herred, tidl. Århus amt. Sted nr. 15.04.08. Prøvegravningsrapport KUAS nr. Indholdsfortegnelse Abstract 1 Undersøgelsens forhistorie 2 Administrative data 2 Topografi,

Læs mere

Beretning Udgravning af: Sted: Stensballevej 4, Serridslev Ejerlav: Serridslev by Sogn: Nebel Herred: Voer Gl. Amt: Skanderborg HORSENS MUSEUM

Beretning Udgravning af: Sted: Stensballevej 4, Serridslev Ejerlav: Serridslev by Sogn: Nebel Herred: Voer Gl. Amt: Skanderborg HORSENS MUSEUM Beretning Udgravning af: Sted: Stensballevej 4, Serridslev Ejerlav: Serridslev by Sogn: Nebel Herred: Voer Gl. Amt: Skanderborg HORSENS MUSEUM Journalnr.: HOM 1894 KUAS FOR 2003-2123-0296 År: 2004 Indhold

Læs mere

MFG Galaksen, Ølstykke sogn, Ølstykke herred, tidl. Frederiksborg amt. Sted nr Sb.nr. 109.

MFG Galaksen, Ølstykke sogn, Ølstykke herred, tidl. Frederiksborg amt. Sted nr Sb.nr. 109. MFG351-05 Galaksen, Ølstykke sogn, Ølstykke herred, tidl. Frederiksborg amt. Sted nr. 01.06.07. Sb.nr. 109. Abstract Ved undersøgelsen blev der afdækket en række anlag fra middelalderen. En række stolpehuller

Læs mere

OBM3980 Bolteskov, Ringe sogn, Gudme herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr

OBM3980 Bolteskov, Ringe sogn, Gudme herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr OBM3980 Bolteskov, Ringe sogn, Gudme herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.01.08. KUAS nr. Beretning for forundersøgelse af spredte gruber og kogestensgruber fra yngre førromersk jernalder per. IIIa

Læs mere

BYGHERRERAPPORT SMS 916A RØRGÅRDSVEJ

BYGHERRERAPPORT SMS 916A RØRGÅRDSVEJ Skive Museum, Arkæologisk Afdeling BYGHERRERAPPORT RØRGÅRDSVEJ RØRGÅRDSVEJ, SMOLLERUP SOGN, FJENDS HERRED, VIBORG AMT. STEDNR. 13.01.13. KURT GLINTBORG OVERGAARD * SKIVE MUSEUM AUD 2005 Rørgårdsvej 13.01.13

Læs mere

KTM229 Møllevejen, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 124.

KTM229 Møllevejen, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 124. KTM229 Møllevejen, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.09. Sb.nr. 124. KUAS nr. 2003-2122-1054 Forundersøgelse af byggemodningsfelt på ca 11,6 ha i Munkebo. Prøvegravningen omfattede

Læs mere

VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011

VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011 VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011 1 Rapport for udgravning forud for etablering af elkabel, Skagerrak 4 Udført

Læs mere

SVM HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr

SVM HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr SVM 2003048 HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr. 040203 SVM 2003048, Holtegård Beretning for prøvegravning forud for anlæggelse af stald og gylletank

Læs mere

FHM 5495 Domkirkepladsen 5 (M. Fibigers Stræde) Århus sogn, Hasle herred, tidl. Århus amt

FHM 5495 Domkirkepladsen 5 (M. Fibigers Stræde) Århus sogn, Hasle herred, tidl. Århus amt FHM 5495 Domkirkepladsen 5 (M. Fibigers Stræde) Århus sogn, Hasle herred, tidl. Århus amt Sted nr. 15.03.11. Lok. nr. 262 Kampagne: 01-09-1994 Besigtigelse af murforløb langs østsiden af Mathilde Fibigers

Læs mere

Udgravningsberetning. RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding

Udgravningsberetning. RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding Udgravningsberetning RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding RSM 10.007. Undersøgelsesområdet set fra syd, med igangværende tildækning af søgegrøfter. Foto: Torben Egeberg.

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00198 Solcelleanlæg ved Væggerløse

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00198 Solcelleanlæg ved Væggerløse Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF00198 Solcelleanlæg ved Væggerløse udført af Stine Jæger Hoff for, sommer Oversigtkort over anlægsarealet Kort- & matrikelstyrelsen Museets j.nr.: MLF00198

Læs mere

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn 080407-254 - Forundersøgelse af ca. 1,4 ha udlagt til byggeri, parkering og græs med to områder med bopladsspor fra bronze og jernalder. Af Arkæolog Kirsten Prangsgaard

Læs mere

HAM 5447 Stjernegade 4, Sønderborg sogn, Als Sønder herred, tidl. Sønderborg amt. Sted nr Sb.nr. 130.

HAM 5447 Stjernegade 4, Sønderborg sogn, Als Sønder herred, tidl. Sønderborg amt. Sted nr Sb.nr. 130. 4, Sønderborg sogn, Als Sønder herred, tidl. Sønderborg amt. Sted nr. 23.02.08. Sb.nr. 130. Arkæologisk forundersøgelse med positivt resultat. Forud for eventuel nedrivning og ombygning af 4 i Sønderborg,

Læs mere

SVM Mellemmarken vest, Slagelse sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 76.

SVM Mellemmarken vest, Slagelse sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 76. SVM1439-2 Mellemmarken vest, Slagelse sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.14. Sb.nr. 76. Kampagne: 15-12-2014 KUAS nr. 2014-7.24.02/SVM-0016 Beretning for forundersøgelse af ca. 9.460

Læs mere

Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR Prøvegravningsrapport

Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR Prøvegravningsrapport Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR 2003-2122-1036 Prøvegravningsrapport Næstved Museum 2005 Svingkærvej, Brøderup NÆM 2005:138 Prøvegravningsrapport Brøderup By, Snesere Sogn, Hammer Herred, Storstrøms

Læs mere

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse forud for opførelse af dagligvarebutik og byggemodning Af Arkæolog Kristine Stub Precht Arkæologisk Rapport nr.385,

Læs mere

ÅHM 6295 Budolfi Plads, Forundersøgelse 3 Ålborg sogn, Hornum herred, tidl. Ålborg amt Stednr Sb.nr. 117.

ÅHM 6295 Budolfi Plads, Forundersøgelse 3 Ålborg sogn, Hornum herred, tidl. Ålborg amt Stednr Sb.nr. 117. ÅHM 6295 Budolfi Plads, Forundersøgelse 3 Ålborg sogn, Hornum herred, tidl. Ålborg amt Stednr. 12.05.16. Sb.nr. 117. Kampagne: 28-08-2015 KUAS nr. 2013-7.24.02/NJM-0008 Fig. 1: Nordea-bygningen set fra

Læs mere

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01.

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Bygherrerapport KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Figur 1. Dronefoto af udgravningsfeltet med husene markeret med barberskum. Nede ved træerne bag elmasten

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Beretning for VMÅ 2623 Markvænget Stednr. 12.08.14 Års sogn, Års herred, Ålborg amt Beretning VMÅ 2623 Markvænget Stednr. 12.08.14 Års sogn, Års herred, Ålborg amt KUAS j.nr. 2009-7.24.02/VMÅ-0008

Læs mere

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr.

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr. Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr.01.06.07. matr.nr. MFG 356/05 Af: cand. mag. Mette Palm Hemmingsen og mag. Art Palle Ø.

Læs mere

SVM1354 Valsølille, Valsølille sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 56.

SVM1354 Valsølille, Valsølille sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 56. SVM1354 Valsølille, Valsølille sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.02.18. Sb.nr. 56. KUAS nr. - Anmeldelse og besigtigelse af stensat brønd og løsfund ved kloakeringsarbejde på vejareal

Læs mere

VSM Snedkerhuset, Vindum sogn, Middelsom herred, Viborg amt Kulturstyrelsens j.nr.: /VSM-001

VSM Snedkerhuset, Vindum sogn, Middelsom herred, Viborg amt Kulturstyrelsens j.nr.: /VSM-001 VSM 09968 Snedkerhuset, Vindum sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130715-286 Kulturstyrelsens j. 2013-7.24.02/VSM-001 1 Beretning for udgravning af dele af traceet VSM 09917, VSM 10027 og VSM 10028. Skrevet

Læs mere

SVM Sigersted NØ, Sigersted sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 59.

SVM Sigersted NØ, Sigersted sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 59. SVM1370 3 Sigersted NØ, Sigersted sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.02.14. Sb.nr. 59. Kampagne: 26 11 Registrering af detektorfundne genstande fremkommet på et areal nord og øst for Sigersted

Læs mere

Beretning for udgravning ved Munkeng, Linå sogn

Beretning for udgravning ved Munkeng, Linå sogn Beretning for udgravning ved Munkeng, Linå sogn Journalnummer: SIM 55/2010 Sted: Munkeng Sted- og sbnummer: 16.01.05-277 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/SIM-0022 Matr. nr.:10h Ejerlav: Mollerup By, Linå Sogn:

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup

Læs mere

OBM8210 Nørregade Vand, Odense sogn, Odense herred, tidl. Odense amt. Sted nr

OBM8210 Nørregade Vand, Odense sogn, Odense herred, tidl. Odense amt. Sted nr , Odense herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.04.07. KUAS nr. 2003-2122-0624 Beretning for udgravning i Nørregade fra perioden middelalder, udført af Studerende m.fl. i perioden for Odense Bys Museer

Læs mere

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart.

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. - Forundersøgelse forud for byggemodning Af Arkæolog Line Borre Lundø Arkæologisk Rapport nr. 509, 2016 Indledning... Udgravningens forhistorie. Udgravningens hovedresultater

Læs mere

2001 af Peter Mohr Christensen, Herning Museum.

2001 af Peter Mohr Christensen, Herning Museum. Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra bronze-/jernalder. Sb. Nr. 142 Sogn Bording Herred Hammerum Amt Ringkøbing Kort 4cm kort UTM zone 32 Journal nr. HEM 3779 Undersøgt 2001 af Peter Mohr Christensen,

Læs mere

HEM 5498 Øster Lind Parken, Etape I

HEM 5498 Øster Lind Parken, Etape I HEM 5498 Øster Lind Parken, Etape I SLKS nr. 16/06761 Stednr. 180310 Sb.nr. 175 UTM Zone 32, Euref89 Koord.: X: 499515.0 Y: 6217647.5 Ejerlav: Lind By Beretning for forundersøgelse, etape I Resume: Museum

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1).

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1). Beretning FHM 4330 Højspændingsmaster Trige Nord, Hæst by matr. nr. 9e og 9c, Trige sogn, stednr. 15.06.07 og Spørring by matr. nr. 20a, 19i, 19h, 11a og 52, Spørring sogn, stednr. 15.06.05 begge i Vester

Læs mere

OBM7024 Anderup Huse, Fraugde sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 86.

OBM7024 Anderup Huse, Fraugde sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 86. OBM7024 Anderup Huse, Fraugde sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.08.03. Sb.nr. 86. KUAS nr. 2015-7.24.02/OBM-0004 Beretning for forundersøgelse forud for byggemodning af et 7 ha stort areal

Læs mere

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166.

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166. HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr. 20.03.04. Sb.nr. 166. Arkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering af et idrætsanlæg. Indenfor

Læs mere

SJM 555 Ribe Amt, Nørvang Herred, Sdr. Omme Sogn, Stednr (KUAS Journal nr 16/01897) FF: 58984

SJM 555 Ribe Amt, Nørvang Herred, Sdr. Omme Sogn, Stednr (KUAS Journal nr 16/01897) FF: 58984 Udgravningsberetning SJM 555 Ribe Amt, Nørvang Herred, Sdr. Omme Sogn, Stednr 170812-159 (KUAS Journal nr 16/01897) FF: 58984 Beretning for udvidet arkæologisk forundersøgelse forud for byggemodning. SJM

Læs mere

BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II

BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II SKIVE MUSEUM, ARK.AFD. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II UDGRAVNING AF BOPLADSSPOR

Læs mere

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn.

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn. Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade 2 - DK - 8900 Randers - Telefon 86 42 86 55 - Fax 86 41 86 49 - Hjemmeside: www.khm.dk - Email: khm@khm.dk BERETNING KHM 2473 Basager Harridslev by, Harridslev,

Læs mere

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr.

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. Udgravningsberetning SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. 214804 Beretning for større forundersøgelse af en erhvervsgrund under

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeværk

Hvidebæk Fjernvarmeværk Hvidebæk Fjernvarmeværk Udgravningsberetning over arkæologiske undersøgelser forud for opførsel af solfangeranlæg KAM journal nr. 2011 014 Sagsnr. 11-435 Ubby Sogn, Ars Herred, Kalundborg Kommune Stednummer

Læs mere

VHM Bangsbo Å. VHM00540_F0054. Muldafrømning og opmåling af søgegrøft. Set fra ØNØ.

VHM Bangsbo Å. VHM00540_F0054. Muldafrømning og opmåling af søgegrøft. Set fra ØNØ. VHM 00540 Bangsbo Å Flade sogn, Horns herred, Frederikshavn Kommune Fund og Fortidsminder 100303-178 VHM00540_F0054. Muldafrømning og opmåling af søgegrøft. Set fra ØNØ. Arkæologisk forundersøgelse forud

Læs mere