Referat Brugerrådsmøde 22. oktober 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Brugerrådsmøde 22. oktober 2009"

Transkript

1 Referat Brugerrådsmøde 22. oktober 2009 SKOV- OG NATURSTYRELSEN Storstrøm J.nr. SNS Ref. meska Den 9. november 2009 Referat af Brugerrådsmøde 22. oktober Mødedeltagere: Sven Jean Larsen (DN Lolland), Henrik B. Simonsen (Friluftsrådet), Niels Henrik Holscher (Danmarks Idrætsforbund), Torben Nielsen (Østlige Øers Landboforeninger), Christian Clausen (Danmarks Jægerforbund), Jørgen Olsen (DGI Storstrømmen), Lis Hansen (DOF Storstrøm), Frederik Cordes (Guldborgsund kommune), Michael Krogh (Næstved kommune), Arne Kristensen (Friluftsrådet), Bo Gabe (Slagelse kommune), samt Claus Jespersen og Mette S. Buhr (Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm). Deltog ikke i mødet: Frank Nielsen (DN), Søren Sørensen (Østdansk Turisme), Charlotte Lønborg Frandsen (Stevns kommune), Peter Jonassen (Vordingborg Kommune), Lene Thuren Jensen (Faxe kommune), og Dan Raahauge (Lolland Kommune) 1. Godkendelse af Referat Ingen bemærkninger. 2. Præsentation af Virkethus samarbejdet. Guldborgsund Kommune og Skov- og Naturstyrelsen har lavet et samarbejde omkring Virkethus som Grønt forsamlingshus. Guldborgsund kommune har lejet Virkethus og retten til at have aktiviteter på Familiesundhedspladsen for 15 år. Det er afdelingen for Teknik og Miljø samt Sundhed som står for kontrakten og økonomien bag. På sigt håber kommunen, at andre afdelinger/udvalg vil gå ind i samarbejdet. Virkethus bliver lånt ud til foreninger, skoler og institutioner i kommunen, det eneste krav til lånerne er at de forlader huset, som de overtog det. Huset bookes på kommunens hjemmeside. De øvrige faciliteter som madpakkehus, toilet og Familiesundhedsplads må benyttes af skovens øvrige gæster, og disse faciliteter skal ikke bookes. Den primitive overnatningsplads som ligger i tilknytning til Familiesundhedspladsen bookes ved Skov- og Naturstyrelsen. Kommunen har stiftet et Brugerråd for Virkethus, som består af en nabo og lokale foreninger og institutioner i Kommunen. Brugerrådet er udelukkende rådgivende for kommunen. Brugerrådet har den effekt at projektet har en Skov- og Naturstyrelsen Storstrøm Hannenovvej Nykøbing Falster Tlf Fax CVR EAN

2 lokal forankring og de involverede får et ejerskab til stedet og de aktiviteter der er. Redskaberne på Familiesundhedspladsen er opført af firmaet Sundhed og Livsmod ved Birthe Kofoed. Udover redskaberne levere firmaet kurser i forbindelse med pladsen, så de lokale brugere der er mest involverede, naturvejledere i Skov- og Naturstyrelsen og kommunen bliver klædt på til at undervise i brug af redskaberne. For 2010 håber Skov- og Naturstyrelsen at samarbejdet med Guldborgsund kommune kan føre til at der laves Sundhedsspor, ny folder og bål og shelterpladser evt. hundeskov i Hannenov og Oustrup Skov. 3. Status for Grønne partnerskaber Bevillingen for 2009 er ved at være opbrugt, og derfor er det ikke først til mølleprincippet, som fungerer med hensyn til nye projekter. Bevillingen for 2010 afventer Finanslovsvedtagelsen, men det formodes at der kommer en bevilling på 5 mio. 4. Udinaturen.dk orientering om hjemmeside Orientering om Skov- og Naturstyrelsens tiltag om at lave en internetportal for naturoplevelser i Danmark, den vil formentlig være klar til brug i marts/ april måned Hjemmesiden er afløseren for Amternes Grønneture og netsiderne og En samlet internetportal for friluftsaktiviteter vil gøre det lettere for brugerne af naturen, at finde frem til de tilbud, der er i alle områder af landet. Dette gøres ved at, tilbyde Udinaturen.dk i lokale udgaver til alle kommuner. Dvs. at hjemmesiden bliver sat op med den enkeltes kommunes logo m.m. Et eksempel på hjemmeside: 2

3 Brugen og service af hjemmesiden vil være gratis for kommunerne. Det er muligt at følge med i udviklingen på Michael Krogh gjorde opmærksom på, Sjællandsleden har sin egen portal med friluftsaktiviteter, herunder kort og overnatningssteder, stiruter m.m. Endvidere er det vigtigt at programmet Udi naturen.dk, blev konvertibelt med andre programmer. Så det bliver muligt at overføre data mellem programmerne. 5. Naturrelaterede emner Skovrejsning ved Nakskov Skovrejsningen og etableringen af faciliteter omkring Nakskov afsluttes i Der er ikke sket yderligere opkøb af jord i området. Pengene til opkøb skal løbende reserveres, når der opstår muligheder. I øjeblikket er der ingen lodsejere der er interesserede i at sælge. Kommunen arbejder med mulighederne for at etablere en cykelsti rundt om Nakskov i tilknytning til skoven. Skovrejsning ved Næstved Skovrejsningen ved Rønnebæksholm vil blive plantet i foråret Skovrejsningen ved Vridsløse bliver plantet i efteråret Status på eksisterende og nye LIFE-projekterne Nyord Strandenge (400 ha eng), LIFE engfugle afsluttes med udgangen af Opsætning af rævespærre er godkendt af kommunen. Målet er at projektet er færdigt inden nytår. LIFE-Kystlagune ved Horsenæs Enge bliver ligeledes færdiggjort i efteråret 2009, der er blevet etableret 1000meter rævesikkert hegn og gravet ferskvandshuller og lavet skrab til tudser og fugle i området. LIFE-Klokkefrø ved Agersø forløber ligeledes planmæssigt, projektet laves i samarbejde med Kåre Fog. Formålet med projektet er at opformere klokkefrøerne på lokaliteten. Af nye projekter er ansøgt om 6,5 mio. kr. til LIFE- Holmegårdmose. Projektet går ud på at få tilført vand til højmosen og få lavet vedligeholdelsestiltag med fåregræsning. LIFE-Kongskilde Tamosen, er der ansøgt om 1 mio. kr. til at genskabe sure enge. Ovennævnte 2 projekter forventes at blive afgjort i november Status på Miljømilliardprojekterne Der graves på livet løs i Øvre Suså, Hovmosen på Gisselfeldt. Der er flere lodsejerforhandlinger i gang ved Mellemste Suså, Vragstrup. 3

4 Natura2000 implementering Skov- og Naturstyrelsen venter på forhøringen fra BLST igangsættes. Bo Gabe kunne fortælle at der skete mange ting i forbindelse med dette arbejde, bl.a. vurdering af vandløbskvaliteter, vandvedligeholdelse og senere vil der ske noget på naturgenopretningsområdet. Slagelse kommune har afsat ca. 3 mio. kr. pr. år til dette arbejde. Michael Krog fortalte at Næstved kommune havde flere projekter omkring gadekær og fortidsminder, hvor borgerinddragelse var væsentlig. Disse partnerskaber giver en øget naturforståelse. Kommunen arbejder har udgivet Grøn aktivitetsplan som bl.a. indeholder naturgenopretning, vandløbsregistrering og vedligehold. Her involveres lystfiskere. Certificering og nøglebiotopsregistrering kontrolbesøg. Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm har haft besøg af NEPCONcertificeringsholdet, som kontrollere at distriktet lever op til reglerne for certificering. De kikkede på skovdriften, nøglebiotopregistrering, regnskab og den generelt registrering på distriktet. De havde ingen anmærkninger. Torben Nielsen, Dansk Landbrug opfordrede kommunerne og miljøcentrene til at inddrage lodsejerne i dialog om konkrete projekter vedr. vand- og naturplaner mest muligt. 6. Friluftsrelaterede emner - oplevelser og projekter Gedser Fuglestation På Gedser Fuglestation foretages værdifuld ringmærkning af småfugle, og dette arbejde har stor værdi for registrering af trækfugle. Skov- og Naturstyrelsen har en samarbejdskontrakt med DOF, Storstrøm om Gedser Fuglestation. I foråret vil der blive lavet 1-2 foldere omkring trækfugle og ringmærkning. Dette folderprojekt støttes af Arbejdsmarkedets Feriefond eller Baltic Flyway. Dette arbejde laves i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen og de meget aktive mennesker omkring Gedser Fuglestation. Slagelse-Næstved Banen Bo Gabe gav en kort resume af, hvad der sker på Fodsporet, som er banestrækningen mellem Næstved, Slagelse og Skælskør, der bliver omdannet til en natursti indenfor de næste 2 år. Skov- og Naturstyrelsen bliver den fremtidige ejer af arealet. De 6 Stiråd skal fremlægge gode ideer til faciliteter på strækningen den 1. november Efterfølgende vil hovedfølgegruppen tage stilling til forslagene omkring faciliteter og belægningstype på stien. 4

5 I 2010 anlægges selve stien og faciliteterne. Det forventes at der er åbning i foråret Udvikling af aktive naturoplevelser til fremme af helårsturisme langs Østfalster. Indtil videre er 2 af de 8 delprojekterne blevet lavet. Det drejer sig om Familiesundhedspladsen med borde- og bænke og bålpladser ved Bjerregaards Planteskole tæt på Virkethus, samt etableringen af Bøtø hundeskov på 0,8 ha med Agillity redskaber. Begge steder bliver brugt meget efter opførelsen. Formålet med projektet: Udvikle og tilbyde direkte naturvejledning, så den bidrager til nye oplevelses og aktivitetstilbud til turister (børnefamilie, ældre samt børn og unge) koblet op på natur- og kulturmiljøet på statslige og private arealer. Dette skal hovedsageligt ske ved at afholde ture, arrangementer og events afhængig af målgruppe, naturtype og årstid. Udvikle Skov- og Naturstyrelsens arealer på Falsters Østkyst og skabe sammenhæng mellem disse og de private skov- og naturarealer, så de tilsammen giver turisterne oplevelsesmuligheder for krop og sanser. Dette skal bl.a. ske ved at indrette arealer med faciliteter f.eks. bord og bænke bålpladser, hestefolde, naturlegepladser og motionsredskaber. Det vil blive forsøgt at give pladserne et kunstnerisk udtryk, så arealerne får deres eget særpræg og stolthed. Skov- og Naturstyrelsen vil udvikle de nye oplevelses- og aktivitetstilbud i et aktivt samarbejde med en række lokale samarbejdspartnere, hvor der kan skabes en synergi og hvor der allerede er skabt en positiv kontakt. Projektet afsluttes 31. marts Hyllekrog Fyr Skov- og Naturstyrelsen har endnu ikke fået overdraget Hyllekrog Fyr fra Forsvarsministeriet, der forhandles med Forsvarets bygnings- og etablisementstjeneste. Stevns Fyr Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm har overtaget Stevns Fyr. Stevns Kommune forpagter Fyret på en 30-årig kontrakt. Brugergruppe nedsat til at forestå indretning. Get Moving Skov- og Naturstyrelsen har haft en række Get Moving arrangementer i uge 41, med stor succes. Her blev Naturfitness lanceret, det er muligheden for leg med naturens egne materialer. 5

6 7. Evt. og næste møde Michael Krogh gjorde opmærksom på, at det er oplagt at bruge Skovog Naturstyrelsens designprogram og manualer for faciliteter m.v. Små huse i skoven. Designprogrammet er tænkt således, at det frit vil kunne anvendes af andre offentlige myndigheder, private organisationer, foreninger o.s.v. Brug Skov- og Naturstyrelsen s arealer: Hundetræning: Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm har udpeget 2 områder til spor og schweisstræning. Områderne som er udpeget ligger i Oustrup Skov og ved Kongskilde. Paintball: På samme måde vil distriktet udpege et område i Hannenov Skov til paintball som en forsøgsordning. Brugerrådet kunne tilslutte sig Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøms forvaltning i begge sager. Næste møde afholdes den 10. marts 2010 kl på Egehus, Hannenovvej 22, 4800 Nykøbing F. Med venlig hilsen Claus Jespersen 6

Skov- og Naturstyrelsen Randbøl Statsskovdistrikt Førstballevej 2 7183 Randbøl Tlf. 75 88 31 99 Fax 75 88 31 77 CVR 11916910 EAN 5798000860650

Skov- og Naturstyrelsen Randbøl Statsskovdistrikt Førstballevej 2 7183 Randbøl Tlf. 75 88 31 99 Fax 75 88 31 77 CVR 11916910 EAN 5798000860650 Skov- og Naturstyrelsen Randbøl Statsskovdistrikt Førstballevej 2 7183 Randbøl Tlf. 75 88 31 99 Fax 75 88 31 77 CVR 11916910 EAN 5798000860650 randboel@sns.dk www.skovognatur.dk/randboel Trekantsområdet

Læs mere

Sæt frivillige på dagsordenen i nationalparkerne

Sæt frivillige på dagsordenen i nationalparkerne Sæt frivillige på dagsordenen i nationalparkerne Indholdsfortegnelse Indledning og resumé 4 7 Frivillighed i de danske nationalparker 30 1 2 Frivillige giver merværdi til naturen 6 Frivilligopgaver inden

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPRO- JEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPRO- JEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPRO- JEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er

Læs mere

Ordstyrer: Erik Skibsted, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune. Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Ordstyrer: Erik Skibsted, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune. Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune TEKNIK OG MILJØ Til Grønt Råd Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8140 ngoes@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 00.00.00-P19-560-06 Referat af Grønt Råds møde

Læs mere

Forslag til Nationalpark Vadehavet

Forslag til Nationalpark Vadehavet F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K M O L S B J E R G E 1 Forslag til Nationalpark Vadehavet Informations- og debathæfte Informations- og debathæfte 2 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R

Læs mere

1. Aftalens omfang Aftalen omfatter etablering af skove, vådområder og andre naturarealer inden for de på vedhæftede kortbilag A og B viste områder.

1. Aftalens omfang Aftalen omfatter etablering af skove, vådområder og andre naturarealer inden for de på vedhæftede kortbilag A og B viste områder. BILAG 1: Aftale om samarbejde mellem Næstved Kommune og Miljøministeriet om etablering af 3 skov- og naturområder omkring Næstved, kaldet Vridsløse og Even Statsskove samt Rønnebæk Fælled 1. Aftalens omfang

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Ansøgninger om støtte til konkrete projekter

Ansøgninger om støtte til konkrete projekter Ansøgninger om støtte til konkrete projekter Notat 110210/ JP Styregruppen for nationalpark-undersøgelsen i Det Sydfynske Øhav indkaldte i december og januar ansøgninger om støtte til konkrete projekter

Læs mere

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ SKÆRBÆK - PROGRAM 2015-2019 OMRÅDEFORNYELSE i SKÆRBÆK OKTOBER 2014, rev. januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord 2 1. Områdebeskrivelse 3 Områdets afgrænsning, herunder bebyggelse m.v. Vision og fremtid

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2011

Friluftsrådets årsberetning 2011 Friluftsrådets årsberetning 2011 Indhold 3 Friluftsrådet et Råd i udvikling 4 Friluftspolitik 6 Friluftsrådet lokalt 7 Friluftsprojekter 10 Formidling og undervisning 13 Tilskud til Friluftsliv 14 Internationalt

Læs mere

Kærehaveprojektet: Evaluering og anbefalinger

Kærehaveprojektet: Evaluering og anbefalinger Kærehaveprojektet: Evaluering og anbefalinger ½ Sammendrag Kærehaveprojektet påbegyndt i 2012 er et samarbejds- og pilotprojekt mellem Ringsted Kommune, Dansk Skovforening og ejer af Kærehave skov, Søren

Læs mere

Naturpark Tolne. (se større kort s. 39)

Naturpark Tolne. (se større kort s. 39) Naturpark Tolne (se større kort s. 39) Forprojekt om Naturpark Tolne Udarbejdet af: Jakob Kofoed På vegne af: Initiativgruppen December 2013 Initiativgruppe: Thomas Elgaard Jensen, Friluftsrådet, (Kontakt

Læs mere

Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014

Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014 Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014 November 2014 Forord Indhold Grøn Blå Strategi Handleplan er arbejdsplanen for realiseringen af Grøn Blå Strategi Udviklingsprogram. Det er et dynamisk dokument,

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Oplev Ærø fra Søbygaard

Oplev Ærø fra Søbygaard Oplev Ærø fra Søbygaard - oplevelser, viden og aktiviteter 2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 4 ARBEJDSGRUPPENS OPGAVE... 5 NUVÆRENDE AKTIVITETER... 5 GENERELLE UDFORDRINGER FOR SØBYGAARD... 5 KONKRETE

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde 22. oktober 2014 kl. 16.30 senest 21.00 Sted: Jagtslottet, Grenåvej 12, 8410 Rønde

Referat af Bestyrelsesmøde 22. oktober 2014 kl. 16.30 senest 21.00 Sted: Jagtslottet, Grenåvej 12, 8410 Rønde Referat af Bestyrelsesmøde 22. oktober 2014 kl. 16.30 senest 21.00 Sted: Jagtslottet, Grenåvej 12, 8410 Rønde Godkendt på bestyrelsesmøde den 16.12.2014 Til stede: Rita Geertz, Lodsejerforeningen Mols

Læs mere

Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk]

Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Fra: Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Til: Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: 13-04-2015 12:21 Vedrørende: Ny ansøgning til Landdistriktspuljen Vedtægter for Bøgebjerg

Læs mere

NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016

NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 Juni 2011 NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Opbygning

Læs mere

riluftsliv i varde kommune

riluftsliv i varde kommune riluftsliv i varde kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Sydvestjylland...3 Vision for friluftsliv i Varde Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...6 Friluftsliv i Region

Læs mere

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk Friluftslivets idékatalog 125 forslag fra ni netværk 4 Indhold Friluftslivets potentiale, side 3 Tag godt imod Danmarks friluftspolitiske idékatalog, side 4 Pejlemærket: Friluftsliv er for alle, side 6

Læs mere

Referat FR Bestyrelsesmøde kreds 15 den 14 januar 2015. Sted: Hos Tove, Hjortemarksvej 4, 4330 Hvalsø.

Referat FR Bestyrelsesmøde kreds 15 den 14 januar 2015. Sted: Hos Tove, Hjortemarksvej 4, 4330 Hvalsø. Referat FR Bestyrelsesmøde kreds 15 den 14 januar 2015. Sted: Hos Tove, Hjortemarksvej 4, 4330 Hvalsø. Deltagere: Tove, Jørgen, Lone, Tue, Thomas, Poul Afbud fra: Allan, Jess, som ikke kom Dagsorden: 1.

Læs mere

Der afholdes DUR-møde torsdag den 10. december 2009 kl. 10-12.00 på Grenaa Rådhus. Dagsorden fremgår af nedenstående.

Der afholdes DUR-møde torsdag den 10. december 2009 kl. 10-12.00 på Grenaa Rådhus. Dagsorden fremgår af nedenstående. Torben Jensen, borgmester Norddjurs Kommune Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør Norddjurs Kommune Peter Hjulmand Nielsen, direktør for kultur, udvikling og sundhed Norddjurs Kommune Lars Møller, politiker

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2002 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014. Hvidbog. For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup.

Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014. Hvidbog. For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup. Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014 Hvidbog For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup. Lokalplan 1135 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resume af henvendelser...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Forord... 2 Afgrænsning og fokus... 4 Vision og hovedudfordringer... 6 Sådan gør vi det virkemidler... 9 Indsatsområde 1. Adgang til landskabet, skov, kyst og

Læs mere

Indhold. Friluftsliv for alle 1. Målsætninger 2007-2010 2. Friluftspolitik i kredsene 6. Indsatsområder 8. Formidling og aktivitet 10

Indhold. Friluftsliv for alle 1. Målsætninger 2007-2010 2. Friluftspolitik i kredsene 6. Indsatsområder 8. Formidling og aktivitet 10 Årsberetning 2007 Indhold Friluftsliv for alle 1 Målsætninger 2007-2010 2 Friluftspolitik i kredsene 6 Indsatsområder 8 Formidling og aktivitet 10 Vækst i internationalt arbejde 14 Partnerskaber og grønne

Læs mere

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 PROJEKT HANDICAPPEDE OG FRILUFTSLIV... 5 BAGGRUND... 5 FORMÅL... 5 ARBEJDSPROCES OG PROJEKTSTYRING... 6 DET FORELØBIGE RESULTAT AF PROJEKT HANDICAPPEDE

Læs mere