1. Beretning om Frøkildeudvalgets organisation og arbejde i årets løb v. John Norrie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Beretning om Frøkildeudvalgets organisation og arbejde i årets løb v. John Norrie"

Transkript

1 I N S T I T U T F O R G E O V I D E N S K A B O G N A T U R F O R VA L T N I N G D E T N AT U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T ET Referat af årsmøde i Frøkildeudvalget den 27. september 2012 Deltagere til mødet: John Norrie, Gunnar Friis Proschowsky (Naturstyrelsen), Martin Jensen, Marianne Jensen, Bruno Bilde Jørgensen, Niels Arp-Hansen, Jacob Larsen, Bent Leonhard, Joel Klerk, Lars Østerby, Jon Kehlet Hansen Dagsorden i følge vedtægt: 1. Beretning om Frøkildeudvalgets organisation og arbejde i årets løb v. formanden 2. Meddelelser fra institutioner a) Det Biovidenskabelige Fakultet b) Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet c) Andre 3. FKU s sammensætning, udvalg og grupper ved sekretariatet 4. Beretning om aktiviteter i Udpegnings- og Afprøvningsudvalget 5. Orientering om nye udpegninger, kåringer og afprøvninger. Herunder diskussion af anmeldelsesskemaer. 6. Valg, (formanden for Udpegningsudvalg er på valg) 7. Emner for næste årsmøde og fastlæggelse af dato for næste årsmøde 8. Eventuelt. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Københavns Universitet Rolighedsvej Frederiksberg C Tlf Dato xx E-post xx Tlf. dir. xx 1. Beretning om Frøkildeudvalgets organisation og arbejde i årets løb v. John Norrie Det har været et stille år. Med et bestyrelsesmøde sidst i juni. En synstur blev det til, hvor 3 frøkilder blev besigtiget og lidt andet set hos Niels Arp- Hansen Dyrelund. Følgende frøkilde blev synet. Lonicera xylosteum Cornus alba Fraxinus pensylvanica Ved årsmødet I 2011 blev der stillet spørgsmål om Frøkildeudvalget skulle kontrollere de juridiske aftaler mellem frøkildeejere og indsamlere af frø. Det blev vedtaget Frøkildeudvalget s udpegningsudvalg kun tager stilling til frøkildens kvalitet som frøkilde i forhold til landskabsplantninger og parker, samt at den kan give en rimelig mængde. Beskrivelse af udpegningskriterierne skal diskuteres bl.a. her på årsmødet. Der bliver arbejdet på et nyt anmeldelsesskema, der vil læne sig op ad kåringsudvalgets skema. Samtidig ønskes der samtidig hæftes billeder af frøkilden ved hvert skema. Skemaet vil blive lagt på hjemmesiden. Arkiveringen af alt materiale skal sikres bedre ved og det lægges i sekretariatet.

2 Ligger en art udenfor EU direktivet kan en frøkildeejer godt få udpeget en pyntegrønt art/fk fx Pinus mugo Hvilket jo skete i Der har været en del snak om årsmødet, indhold og placering. Et vigtigt parameter for årsmødet er en rimelig god tilgængelighed, for at få så mange deltager med som muligt. Fremover er det ambitionen at vi på det årlige årsmøde vil fastsætte næste års årsmøde. Så det kan komme i kalenderen, og dagen blive afsat. Om vi når til også at bestemme næste års synstur datoer vil være godt. Så har I bedre mulighed for at være med. Med små skridt ønsker jeg at vi bevæger os fremad, så planlægningen kommer på plads i god tid så man kan få det i kalenderen inden alt andet har fyldt pladsen op. Andre ambitioner er at få sat gang i en registrering af, hvor hvilke fk plantes at få skabt basis for afprøvninger at få skabt basis for at frøkilder bruges som middel til at skabe mulighed for større mangfoldighed og oplevelse i byerne mm. Måske også få lavet en rigtig hjemmeside. Ønsker er der nok af, men det hele gøres frivilligt. Så midler ønskes 2 Meddelelser fra Institutioner a. Det Biovidenskabelige Fakultet Det Biovidenskabelig Fakultet er lagt sammen med det Naturvidenskabelige Fakultet på Købehavn Universitet til det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (Faculty of Science). I forbindelse med sammenlægningen er Skov & Landskab fusioneret med Institut for Geografi og Geologi til Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, forkortet IGN med Niels Ehlers Koch som leder. På Skov & Landskab (Institut for Geografi og Geologi til Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning) er der en del arbejde i forbindelse med askesygen. 1) Der er opsporet særligt sunde asketræer i de danske skove (private og offentlige) henover sommeren 2012 som bliver podet op og testet forhåbentlig med henblik på at kunne producere frø af sunde asketræer i kommerciel skala om år; 2) De pt. sundeste træer er krydset (samlet i forsøg) indbyrdes med henblik på at kunne udvikle endnu sundere 2. generation program såfremt 1. generation sunde ikke opnår tilfredsstillende absolut sundhed. Disse frø er krydset i år og planlægges i test om 2-3 år. 3) Der arbejdes med de andre askearter, hvor endelige resultater fra inokuleringer i år forventes at foreligge om 1-2 år (der er allerede data fra observation i Arboretsamlingen som underbygges med DNA analyser i år), 3) Der e retableret en Europæisk COST netværk, hvor IGN vil arbejde for et samarbejde om udvikling af særligt sunde asketræer til fremavl, 4) Der arbejdes på at sammenstille et større data sær vedr. udvikling i sygdomsbilledet og den tilhørende dødelighed, 5) Og der arbejdes på at sammenstille data på sammenhæng mellem fænologi og modtagelighed baseret på et omfattende data sær indsamlet over flere år, 2

3 6) Lea Vig McKinneys genomiske studier i ask fortsætter og vi regner med at hun har de første resultater klar medio næste år. 7) Lene Rostgård Nielsen har fået tilsagn om støtte fra FTP til fortsat grundliggende forskning i den genetiske baggrund for den tilsyneladende resistens indenfor og mellem arter og det projekt begynder I øvrigt skal der arbejdes på at udpege ideotyper til brug for tynding af frøanlæg med en række arter i buskprogrammet. Frøkildeudvalget vil sammen med andre interessenter blive indbudt til at komme med input. Eventuelt kan det munde ud i en publikation om den gode landskabsplante: til skovbryn, læhegn, vildtremisser eller naturgenopretning Iben Margrethe Thomsen har fået en bevilling til at undersøge om der forekommer Phytophtera ramorum i Fosdalen. Svampen angriber bl.a. eg og er årsag til sudden oak death. Bruno Bilde Jørgensen nævnte at det er besluttet at det i fremtiden vil koste et årligt gebyr på 416 kr. at have en kåret bevoksning. Bruno Bilde Jørgensen orienterede i øvrigt om kåringsudvalgets arbejde hvor der ikke har været nogen anmeldelser i 2012 udover tre anmeldelser af OP.42 klonkvarterer. Der er endvidere kommet en ny kåringskategori for biomasse. b. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Martin Jensen orienterede om genresourceprojekterne for blåbær og brombær som er støttet af Fødevareministeriets genressourceprogram. For blåbærs vedkommende er der etableret klondepoter og der eksperimenteres med at finde de mest optimale metoder til opformering, gødskning, dyrkning og høst af planterne. Der er udviklet effektive metoder til vævs- og stiklingeformering og arbejdes på at udvikle plantagemodeller. Indsamlede prøver analyseres for anthocyanin indhold. I samarbejde med Poul Erik Brander er et tilsvarende projekt startet op for vild brombær hvor der ligeledes vil blive set på kulinarisk kvalitet og biodiversitet. Desuden arbejder der for øjeblikket på at undersøge muligheden for at bruge urter og bær til konservering af kød. Der er i løbet at 2012 etableret en BSO ved Herning med familier af XXXXXtjørn. 4 og 5. Beretning om aktiviteter i Udpegnings- og Afprøvningsudvalget og orientering om nye udpegninger, kåringer og afprøvninger Martin Jensen orienterede om at der i løbet af 2012 udpeget tre frøkilder for hhv. hvid kornel (L.229), dunet gedeblad (L.230) og rødask (L.231), alle på Dyrelund (Liste med de nye udpegninger er vist sidst i referatet). Bent Leonhard orienterede om at der en ny EU forordning på vej for plantemateriale. Jon Hansen foreslog at der tages udgangspunkt i kåringsudvalgets anmeldelseskema når der skal udarbejdes en sådan til frøkildeudvalgets hjemmeside. 3

4 6. Valg (formanden for Udpegningsudvalg er på valg) Martin Jensen blev genvalgt med applaus som formand for formand for udpegningsudvalg. 7. Emner for næste årsmøde og fastlæggelse af dato for næste årsmøde Det vil sandsynligvis være mest hensigtsmæssigt at lægge mødet i starten af september for at flest mulig planteskoler har mulighed for at deltage. Emner for mødet: Møde med Vejdirektoratet for at diskutere politik i forhold til plantemateriale hidtil ikke lykkedes Besøg hos en frøproducent og besigtigelse af udplantninger. John Norrie nævnte en række læplantningsforsøg som kunne være interessante at se hvis der er opgørelser for disse. Tusindårshaverne ved Sletten, Holstebro Forslag om at lave et årsmødet som et slags efteruddannelseskursus for kommunale park og naturforvaltere eventuelt i skovskole regi for have- og landskabsingeniører.. 8. Eventuelt. Der var ikke noget under eventuelt. 4

5 Frøkildeudvalgets hjemmeside ligger stadig på Skov & Landskabs hjemmeside og det er muligt at finde hjemmesiden ved at søge på frøkildeudvalget i Google og gå ind under det første match. Hjemmesidens adresse er for øjeblikket: Problemet er at adressen kan blive ændret som følge af fusionen, men det er som sagt muligt at finde den vha. Google. 5

6 I N S T I T U T F O R G E O V I D E N S K A B O G N A T U R F O R VA L T N I N G D E T N AT U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T ET L.229 Udpeget Hvid Kornel Cornus alba Læ 2012 Frø Borød L.093 Dyrelund, Lynge L.230 Udpeget Dunet Gedeblad Lonicera xylosteum Læ 2012 Frø Kongelunden Dyrelund, Lynge L.231 Udpeget Fraxinus pensylvanica Park 2012 Frøplantage, 1 hanklon Ukendt Dyrelund, Lynge og 3 hunkloner

7 7

Generalforsamling den 11. sept. 2013 kl. 17.00, Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde

Generalforsamling den 11. sept. 2013 kl. 17.00, Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde 2013 Generalforsamling den 11. sept. 2013 kl. 17.00, Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde Generalforsamling 2013 I henhold til foreningens vedtægter 4 stk. 3 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg

Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg Generalforsamling 2012 I henhold til foreningens vedtægter 4 stk. 3 indkaldes hermed til ordinær

Læs mere

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys.

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys. Politihistorisk Forening Beretning for 2013 Den ordinære generalforsamling den 25. marts 2013 blev det formelle vendepunkt for de organisatoriske og strukturelle ændringer i det gamle Politihistoriske

Læs mere

Det Rådgivende Udvalg for Park og Landskab. Det 54. møde i udvalget. 08.04.10 09.30 12.30 Frederiksberg

Det Rådgivende Udvalg for Park og Landskab. Det 54. møde i udvalget. 08.04.10 09.30 12.30 Frederiksberg Til Det Rådgivende Udvalg for Park og Landskab Fra Kjell Nilsson Afdeling Parker og Urbane Landskaber Vedrørende Det 54. møde i udvalget Dato Fra kl. Til kl. Sted 08.04.10 09.30 12.30 Frederiksberg Deltagere

Læs mere

DEN LEVENDE KULTURARV

DEN LEVENDE KULTURARV DEN LEVENDE KULTURARV Fødevareministeriets handlingsplan 2008-10 for jordbrugets plantegenetiske ressourcer Februar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon DEN LEVENDE KULTURARV Fødevareministeriets

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen FreelanceGruppens generalforsamling i februar gik ikke helt efter forskrifterne. Fem pressefotografer fik ikke stemmekort, og det er en kæmpe

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING i Foreningen Danske Herregaardsjægere Vildtforvaltningsskolen, Danmarks Jægerforbund, Kalø Den 5. februar 2015.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING i Foreningen Danske Herregaardsjægere Vildtforvaltningsskolen, Danmarks Jægerforbund, Kalø Den 5. februar 2015. REFERAT AF GENERALFORSAMLING i Foreningen Danske Herregaardsjægere Vildtforvaltningsskolen, Danmarks Jægerforbund, Kalø Den 5. februar 2015. Torsdag den 5. februar 2015 klokken 10.00 blev der afholdt generalforsamling

Læs mere

Brugerundersøgelse for Skov & Landskab 2007

Brugerundersøgelse for Skov & Landskab 2007 Center for Skov, Landskab og Planlægning Brugerundersøgelse for Skov & Landskab 2007 Berit Kaae og Karen Sejr Arbejdsrapport Skov & Landskab nr. 19-2007 københavns universitet Rapportens titel Brugerundersøgelse

Læs mere

Årsmøde 2012. Vissenbjerg Storkro - Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg

Årsmøde 2012. Vissenbjerg Storkro - Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg Motorhistorisk Samråd lørdag den 24. november 2012 kl. 10.00 Dagsorden: Årsmøde 2012 Vissenbjerg Storkro - Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg 1. Valg af dirigent og referent 2. Kontrol og regulering af de

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 21 den 25. oktober 2011, Jagtslottet Godkendt 13.12.2011

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 21 den 25. oktober 2011, Jagtslottet Godkendt 13.12.2011 Til stede: Erling Post Kirsten Thabasz Zaluski Vibeke Kahl Helge Poulsen Peter Brostrøm Dagmar Brendstrup Jakob Vedsted Mette Foged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Aude Peter Gjelstrup Susanne Bødker Formand

Læs mere

Sjællands Orchide Klub 6. februar 2014

Sjællands Orchide Klub 6. februar 2014 Sjællands Orchide Klub 6. februar 2014 SOK-beretning for året 2013 Jeg vil starte beretningen med at omtale klubbens (eller rettere hele DOKs) æresmedlem H B Thomasen, som døde den 2. december 2013. Thomasen

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager:

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 26. september 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: Jørgen Nørris Christensen MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

DFF REFERAT Generalforsamling 29. august 2009

DFF REFERAT Generalforsamling 29. august 2009 DFF REFERAT Generalforsamling 29. august 2009 DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING, GENERALFORSAMLING 2009, LØRDAG DEN 29. AUGUST 2009, KL. 10.00 Ferskvandscenteret, Silkeborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Klippebevoksning af gul cypres. Julen står for døren

Klippebevoksning af gul cypres. Julen står for døren Øst December 2009 nr. 7 Indhold: Julen står for døren Generalforsamlingen Klima og biomasse Enkeltbetaling til nonfood beplantninger Klippebevoksning af gul cypres Udgivet af Skovdyrkerforeningen ØST Fulbyvej

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011.

Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011. Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011. Formanden bød velkommen til den årlige generalforsamling, der var mødt 2o medlemmer, og en særlig velkomst til Niels Poulsen fra God Tone. Ad. 1: Dagsorden:

Læs mere

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Referat fra Politihistorisk Selskabs ordinære generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 16.00 i Rigspolitiets kantine, Polititorvet 14, 5., 1780

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune Ordinær generalforsamling Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Velkomst og valg af stemmetællere.

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere