NYHEDSBREV. Juni 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. Juni 2012"

Transkript

1 God sommer og hilsner fra et godt fællesmøde I dette sidste nyhedsbrev før sommeren vil vi gerne ønske jer alle en god sommer. Vi håber vejret vil vise sig fra sin bedste side, så vi alle kan få ladet batterierne op inden efterårets mange opgaver melder sin ankomst. I forenings regi, går vi sommeren i møde, med rygsækken fyldt af gode og givtige input fra fællesmødet d. 1. juni for bestyrelsen, regionsbestyrelser og de landsdækkende netværk. Det har vist sig som et rigtig godt forum, hvor vi når i dybden med en række temaer og får diskuteret på tværs af faggrænser. Hovedtemaet i år var dagtilbud. Med afsæt i Task Forcens rapport samt et udkast til notat om BKFs holdninger på dagtilbudsområdet, kom vi godt omkring områder som: digitalisering i dagtilbud, andelen af uddannet personale og krav til læring. Når det endelig notat foreligger fra netværket vil det også blive præsenteret på hjemmesiden og BKF Nyt. Britta Conny Carl, Institutionschef i Odense Kommune præsenterede deres arbejde med udvikling af kvalitetsrapporter på dagtilbudsområdet. Kvalitetsrapporterne har været med til at skabe et fokus på læringsmiljøet i den enkelte institution og kvaliteten af læringsmiljøet er måleenheden for kvaliteten i stedet for at se på det enkelte barn. Odens Kommune har lavet en hjemmeside om projektet og deres metode. Som en del af arbejdet med foreningens fremtid blev også dette diskuteret på dagen. Der var generel opbagning til bestyrelsens arbejde med fokus på temaer og med at blive skarpere på holdninger inden for de temaer. Det er også i dette lys arbejdet med de forskellige netværksnotater skal ses. 1

2 Derfor vil de resterende netværk også på sigt udarbejde temanotater, som vil sætte fokus på BKFs holdninger til udviklingen på de enkelte områder. Til slut nåede vi omkring årspublikationen som sætter fokus på Nyspecialisering på tværs af foreningens fagområder. Det bliver et væsentligt indspark til den udvikling, der er i gang på det specialiserede område. Hvordan kan man helt konkret se eksempler på denne Nyspecialisering. Så alt i alt en givtig dag, hvor vi kom rundt i alle hjørner af foreningens virke og på tværs af faggrænser. Så der er meget at arbejde videre med til efteråret kunst og kreativitet i dagtilbud og skoler En skolereform er på vej. Der er fokus på dansk og matematik. Men hvilken rolle og plads giver det til de musisk kreative fag om overhovedet nogen? Og hvad er disse kompetencers betydning for børnenes liv? Der har Herlev og Helsingør Kommune sammen tænkt over og formuleret et oplæg til BKF formand Flemming Olsen, som siden er blevet givet videre til Kulturminister Uffe Elbæk på baggrund af hans opfordring tilbage i april måned. Grunden til at netop de to kommuner mødtes om denne opgaver er, at de begge politisk har prioriteret arbejdet med de musisk kreative fag. Herlev har bl.a. indført Håndværk og design som fag for klassetrin med det formål, at Eleverne skal blive i stand til at overskue samspillet mellem ide, planlægning og udførelse og udvikle færdighed i at fremstille produkter med æstetisk og funktionel værdi. Helsingør har i en periode kørt projektet Kunstskab i både dagtilbud og skoler, der baserer sig på 2

3 projektorienterede forløb med professionelle kunstnere, der med en innovationspædagogisk tilgang udvikler et kunstnerisk produkt sammen med børn og lærere. Projektet i Helsingør har haft kobling til forskningsprojektet Fremtidens Skole og et samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitet og Professionshøjskolen Metropol Både DPU og Metropol har måttet sande, at midlerne til at arbejde videre med forskningsprojektet savnes. Det ser ikke ud som om det bliver prioriteret bevillingsmæssigt. Der er dermed fortsat et meget lille erfaringsgrundlag fra forsøg med musisk kreative fag. På baggrund af mødet mellem Herlev og Helsingør kom der følgende bud på inddragelsen og værdien af det musisk kreative i skole og dagtilbud. At leve i det ikke lineære Først og fremmest forholdte man sig til spørgsmålet om hvordan det musisk kreative hænger sammen med læring, Der sker meget mere i mødet med en kunstner end normalt i en 45 minutters undervisningslektion Det skaber forbindelsen til det kommende liv som erhvervsaktiv Lærerne lærer også Det understøtte det, der nu tales så meget om: medskabelse Eleverne lærer noget om sig selv og deres fællesskaber Der er tale om fælles skabelse I debatten blev Lotte Darsøe, der er PhD og lektor i innovation ved DPU og ekspert i kreativitet og innovation, citeret for udsagnet om at lære at leve i det ikke lineære. Et udsagn som passer godt til de 3

4 vilkår, børn vokser op til at skulle magte. Sæt kulturinstitutionerne i spil Der kom også flere bud på, hvordan det musisk kreative skal integreres i dagtilbud og skoler. Det er ikke nok med bare to timer mere i musik vi må gå sammen om en metodeudvikling Udvikling af de kreative kunstneriske kompetencer skal med i overbygningen, det kan understøtte projektarbejdet Det er vigtigt at børnene møder de professionelle kunstnere, men man kan ikke erstatte lærere og pædagoger med kunstnere. Uddannelsesverdenen skal møde kunstverdenen og både læreruddannelsen og konservatorieuddannelsen må udfordres Det er vigtigt med fokus på de fysiske læringsrum og IT skal indtænkes i kunstfagene En særlig pointe er at sætte kulturinstitutionerne i spil. Alt for mange kulturhuse m.v. rundt om i kommunerne, stiller sig i for lille udstrækning til rådighed for et samarbejde med skoler og daginstitutioner om at understøtte udviklingen af børns kreative kompetencer. Der er også her barrierer, der skal nedbrydes, opgaver der skal løses ved at arbejde på tværs og bryde søjle-tænkningen. Men som én sagde: en reform er også den proces, den sætter i gang. Årsmøde november Planlægningen af årsmødet er i fuldgang og vi ser allerede nu frem til to spændende og inspirerende dage i Odense. Som noget nyt i år, vil langt mere af kommunikationen omkring årsmødet foregå via mail. Således vil den skriftlige årsberetning kun blive udgivet elektronisk, hvorimod årspublikationen stadig vil blive trykt. Arbejdet med programmet går fremad og det ser ud til, at vi igen i år vil kunne præsentere jer for en række relevante og interessante oplægsholder. 4

5 For at give et ledelsesmæssig vinkel på, hvordan man som leder styringsmæssigt orienterer sig i det tværfaglige felt, som Nyspecialisering vil være, har vi inviteret Jacob Thorfing professor ved institut for Samfund og globalisering, Roskilde Universitet. Han vil præsentere tankerne bag New Public Governance, som betoner den betydning som interorganisatoriske netværk spiller i udviklingen og implementeringen af offentlige løsninger. Derudover kommer Thomas Nordahl, er professor i pædagogik ved Høgskolen i Hedmark, Norge og leder af Senter for praksisrettet utdanningsforskning. Han er ophavsmanden bag LP-modellen og vil fortælle om sin forskning i en stor række skoler. Ministrene har i år valgt at prioritere årsmødet og som det ser ud lige nu, vil vi få besøg af Christine Antorini, Karen Hækkerup og Uffe Elbæk. Som altid vil I modtage en invitation med program i starten af september, hvor efter tilmeldingen vil starte. Vi ved, at det er et stort ønske for mange at kunne tilmelde sig online til årsmødet og vi arbejder på at få denne service op og køre allerede i år. Vi glæder os til at se jer i november og håber, at vi vil se rigtig mange af jer. At sætte strøm til et ringbind - Resultater fra brugerundersøgelsen om foreningens hjemmeside I april måned blev der lavet en undersøgelse af medlemmernes brug af hjemmesiden og nyhedsbrevet. Tak til alle de som svarede. Besvarelserne er et godt pejleredskab at have i arbejdet med den nye hjemmeside. Det er positivt at se, at årsmødet fylder meget i undersøgelse. Informationer og mulighed for at tilmelde sig via hjemmesiden er noget der skal prioriteres. 5

6 Der udover kan vi se, at kun fantasien sætter grænser for, hvad I gerne vil vide. Så der vil være fokus på at forbedre informationen omkring, hvad der rør sig på vores område og foreningen generelt. Samtidig er der også forståelse for at foreningen i høj grad er drevet af frivillighed og dette også naturligvis vil afspejles i, hvor avanceret en hjemmeside man kan forvente. Men dog kan hjemmesiden uden større anstrengelse blive mere spændende og med langt flere muligheder for information på forsiden med links til relevante sider og temaer i foreningen. Opbagningen til indhold og form af nyhedsbrevet var også positivt. Langt de fleste ser nyhedsbrevet igennem for relevant information inden for deres felt. Alt i alt mange positive tilbagemeldinger, men også en klar opfordring til at gøre siden mere inspirerende, opdateret og i tråd med tiden. Så vi har en klar opgave foran os, med at få lavet en hjemmeside, som kan forholde sig opdateret og ikke have for mange området, der bliver overflødige og derfor ikke bliver opdateret. En spændende opgave, som vi glæder os til at præsentere i november i forbindelse med årsmødet. Dialog om socialreform BKFs stemme bliver hørt Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup har igangsat arbejdet med en socialreform og minister og ministerium ønsker dialog med om reformens indhold. BKF deltager i denne dialog; herunder følgende møder: følgegruppemøde omkring anbefalinger fra ekspertpanel om kulegravning af sager om misrøgt og overgreb mod børn (på baggrund af 10 sager fra medierne) 6

7 dialogmøde om styrket forebyggelse, tidlig indsat og social rehabilitering dialogmøder om godkendelse af og tilsyn med tilbud til udsatte borgere Foreningens synspunkter tager udgangspunkt notatet om Nyspecialisering af hjælpen til udsatte og handicappede børn og unge fra amter til kommuner fra januar 2012, som kan findes på vores hjemmeside. Ministeriet lytter på møderne til BKFs synspunkter. Ofte er vi en blandt få stemmer, der er forankret i den kommunale virkelighed. Det er derfor vigtigt at BKF er til stede. Ministeriet har endnu ikke præsenteret udspillet til lovgivning om en socialreform. Dette forventes at ske til efteråret. Håndtering af underretninger behov for eftersyn Læs borgmesterbrevet her Partnerskab om tilsyn arbejdet i KKR skrider frem KL udsendte 15. maj 2012 borgmesterbrev om håndtering af de tunge børnesager. KL opfordrer til at man i kommunerne efterser sine retningslinjer for håndtering af underretninger. BKF støtter denne opfordring. Der er ingen grund til at vente på eventuel ny lovgivning. I de fem regioner er man godt i gang med at udmønte partnerskabsaftalen mellem KL og Social- og Integrationsministeren fra november 2011 om Styrkelse af tilsyn på med anbringelsessteder på børneområdet. Som chefer med ansvar på børneområdet er det vigtigt, at vi i alle kommuner er opmærksomme på det, der foregår i KKR i regionen. Det fremtidige tilsyn med anbragte børn skal efter BKFs opfattelse funderes i en solid børnefaglighed. Den kommer ikke af sig selv. 7

8 Task Force på Dagtilbud er kommet med deres rapporten Task Forcens rapport om fremtidens dagtilbud blev offentliggjort d. 21. maj. BKF støtter op om rapportens konklusioner og arbejdet med de 4 pejlemærker: pædagogik, forældreinddragelse, dokumentation og evaluering samt ledelse. Vi støtter gerne dette arbejde med at få de enkelte dagtilbud i spil. Imidlertid savner rapporten at der sættes langt mere fokus på, hvordan informationsteknologien kan være med til at udvikle særligt læring og kommunikation i dagtilbuddene. Indtil nu har vi udelukkende fokuseret på, hvad it kan bidrage med på skoleområdet, nu må tiden også være kommet til dagtilbuddene. BKF mener derfor, at der i dagtilbuddene bør arbejdes mere målrettet og forskningsbaseret med, hvordan it kan udvikle kommunikationen mellem institution og forældre, ligesom it kan anvendes som et aktivt redskab til at arbejde med læring i dagtilbud. Via forskningen kan vi blive klogere på, hvad det er som rent faktisk virker ude på blå stue, hvor det enkelte barn befinder sig i hverdagen. 8

BERETNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 15.-16.NOVEMBER 2012

BERETNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 15.-16.NOVEMBER 2012 BERETNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 15.-16.NOVEMBER 2012 Børne- og Kulturchefforeningen Sekretariatet Herlev Bygade 90 2730 Herlev Tlf. 4452 5526 bkf@ bkchefer.dk www.bkchefer.dk Illustrationer Illustrationerne

Læs mere

Referat fra Socialdemokraternes Kulturkonference 2013

Referat fra Socialdemokraternes Kulturkonference 2013 Referat fra Socialdemokraternes Kulturkonference 2013 Med Mogens Jensen som ordstyrer havde Socialdemokraterne inviteret kulturminister Marianne Jelved, børne- og undervisningsminister Christine Antorini,

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011-12

Bestyrelsens beretning 2011-12 Beretning 2011 2012 Bestyrelsens beretning 2011-12 Krisen koster på mange planer, men først og fremmest er det jo vores brugere der bliver ramt. De får ikke den hjælp, de skal have ifølge loven og må betale

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det

Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det Kolding Kommunes Børne- og Uddannelsesforvaltning april 2015 Kvalitetsrapport for Børneområdet 2014 Kolding Kommune Side 1 Indhold Indledning... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Årsberetning 2008. Gør det selv-viden 28 til folkeskolen. 56 Alle vil vide hvad der virker. 8 Når viden får ben at gå på

Årsberetning 2008. Gør det selv-viden 28 til folkeskolen. 56 Alle vil vide hvad der virker. 8 Når viden får ben at gå på TEmA Gør det selv-viden 28 til folkeskolen Årsberetning 2008 Tema 56 Alle vil vide hvad der virker Tema 8 Når viden får ben at gå på Tema 34 Gymnasiereformen giver fagligheden et nyt ansigt Årsberetning

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Skolereformen i Sorø Kommune

Skolereformen i Sorø Kommune Skolereformen i Sorø Kommune Nyhedsbrev nr. 5, marts 2014 Kære forældre, elever, medarbejdere og alle med interesse for folkeskolerne i Sorø Kommune Så har nyhedsbrev nr. 5 set dagens lys, og endnu en

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling 2013 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Vingsted konferencerapport 2013

Vingsted konferencerapport 2013 15. årgang november 2013 Vingsted konferencerapport 2013 Fra høringspart til medskaber borgerinddragelse for alvor? repræsentanter fra 60 ældre- og seniorråd aktivt i dette. Dagen forløb med tankevækkende

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring 1 Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år Trivsel Inklusion - Læring 2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Projektorganisation og proces 4 Tre gennemgående aspekter 6 Trivsel, inklusion og læring 6

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre AUGUST 2013 INDSATSMANUAL Frivillige unge Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen

Læringsmiljøer i folkeskolen Læringsmiljøer i folkeskolen Samspillet mellem læringssynet, de fysiske rammer, undervisningens tilrettelæggelse og evalueringskulturen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Læringsmiljøer i folkeskolen Danmarks

Læs mere

187 20 SIDE 32 SIDE 36 SKOLEPRAKTIK EFTERUDDANNELSE EVALUERINGSMETODER

187 20 SIDE 32 SIDE 36 SKOLEPRAKTIK EFTERUDDANNELSE EVALUERINGSMETODER Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 187 Offentligt SIDE 20 SKOLEPRAKTIK Mere end et venteværelse SIDE 32 EFTERUDDANNELSE Lederuddannelserne er en stor succes SIDE 36 EVALUERINGSMETODER

Læs mere

Håndbog om anbringelsesreformen

Håndbog om anbringelsesreformen Håndbog om anbringelsesreformen Revideret udgave 2007 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B 5000 Odense C Tlf: 7242 3700 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Inklusionsindsatser på børne- og ungeområdet i Ballerup Kommune

Inklusionsindsatser på børne- og ungeområdet i Ballerup Kommune FØLGEFORSKNINGSRAPPORT 2011 Inklusionsindsatser på børne- og ungeområdet i Ballerup Kommune Projekt A: Inklusionsformidleruddannelsens betydning for udvikling af inkluderende praksis Projekt B: Det Pædagogiske

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

STYR EFTER KVALITETEN. Inddragelse af medarbejderne til gavn for velfærd og vækst - anbefalinger fra FTF

STYR EFTER KVALITETEN. Inddragelse af medarbejderne til gavn for velfærd og vækst - anbefalinger fra FTF STYR EFTER KVALITETEN Inddragelse af medarbejderne til gavn for velfærd og vækst - anbefalinger fra FTF Hvis du vil vide mere: Peter Dahler Larsen: Hvordan skal man som fagperson forholde sig til evalueringsbølgen

Læs mere