Museets protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse pr. 1. januar Personale pr. 1. januar 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Museets protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse pr. 1. januar 2007. Personale pr. 1. januar 2007"

Transkript

1 Museets protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse pr. 1. januar 2007 Morten Bach Kommitteret Niels Jørgen Bagge * Advokat Ole Bang * Børge Dyrholm Stats.aut. ejendomsmægler Svend C. Engholm Formand Jens Fage-Pedersen * René Hansen Skibsingeniør Hans J. Henriksen Bibliotekar Kenneth R. Henriksen Skibsmægler, konsul Morten Jacobsen Overinspektør Jørgen Steen Jensen Maskinmester Bertel Johansen Jørgen Marcussen Formand Ole Philipsen Administrationschef Dan Pode Poulsen * Museumsinspektør Flemming Rieck * Reder Carsten Rousing Direktør Gunnar Sørensen Forretningsfører Ole Vistrup Direktør Erik Østergård Personale pr. 1. januar 2007 Museumsdirektør Hans Jeppesen Administrationschef Ulla-Britta Hansen Museumsinspektør Kåre Lauring Bibliotekar Kenneth Roy Henriksen Konserveriiigstekniker Line Hallbjørnsson Museumssekretær Lone K. Kristiansen Bogholderiassistent Heidi B. M. Petersen Museumsassistent Peter Mortensen Museumsassistent Henriette Gavnholdt Jakobsen Museumsassistent Christian Huusom Hansen Rengøringsassistent Henriette Degn Larsen Projektmedarbejder Benjamin Asmussen Modelrestaurator Anders Favrholdt Kustode Jan Hørdum Jensen Kustode Leif Larsen Kustode Thorbjørn Thaarup Kustode Morten Bronke Civil værnepligtig Kasper M. Larsen De med * betegnede er tillige medlemmer af forretningsudvalget. 123

2 Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Beretning for 2006 Indledning I løbet af 2006 er der blevet arbejdet intenst med at tage de første skridt mod realiseringen af Det Nye Søfartsmuseum. Hermed er det både sagt, at der skal tages flere, før vi er i mål, og at det undervejs vil være oplagt at overveje et nyt navn til Handels- og Søfartsmuseet. Den første konkrete opgave til museets rådgiver COWI A/S var en teknisk vurdering af dokkens bevaringstilstand med forslag til dens stabilisering og tilhørende økonomiske overslag. Heldigvis viste ingeniørernes undersøgelser og beregninger, at det lader sig gøre. Resten af året har opgaven først og fremmest været at tilvejebringe det tekniske, planmæssige og økonomiske grundlag for at kunne udbyde en arkitektkonkurrence. Også til denne proces er COWI valgt som museets rådgiver, men det har ikke kunne fritage museets formand og næstformand for en meget omfattende mødeaktivitet. En nyt søfartsmuseum i en tørdok på kanten af Kronborgs volde til den ene side, og med det kommunale Kultur værft til den anden side, er en yderst spændende og kompliceret opgave, og mange forskellige interessenter skal rådspørges undervejs. Det var derfor med meget stor glæde, at museet i efteråret modtog meddelelsen om, at fire maritime fonde havde besluttet at bevillige i alt 6 millioner kr. til at afholde en arkitektkonkurrence og bearbejde resultaterne herfra. Ved årsskiftet så det ud til, at kun få hurdler skulle forceres, for at museet kunne sende konkurrencen i EU-udbud i januar Den følgende beretning for 2006 kan læses som en skildring af et års aktiviteter, men den kan også anskues som en række eksempler på, hvordan museet søger at forberede sig til ny rammer og virkemåder. Samlingerne Indsamling og registrering Museets samlinger forøges fortrinsvis gennem gaver fra enkeltpersoner, organisationer eller institutioner. I 2006 modtog museet med glæde tillige kr. fra Revisor civiløkonom Gerhard Møller-Nielsen og hustru Kirsten Møller-Nielsen, født Østeds Mindelegat, som gjorde det muligt at erhverve et skibsportræt af S/S ALSIA, og at konservere gaven samt to andre skibsportrætter. Årets samlede høst af gaver fremgår af gavelisten efter beretningen. Tilvæksten af genstande registreres nu direkte i det nationale system Regin, og desuden overføres gradvist oplysninger fra de håndskrevne folioprotokoller om muse- 124

3 ets ældre og omfattende samlinger. Fotografier registreres i billeddatabasen Photo ware. Museumsinspektør Kåre Lauring har det overordnede ansvar for registrering, og som medarbejdere har han både fastansatte og projektansatte. I årets løb har Merete og Jørgen Marcussen tillige som frivillige ydet en stor indsats vedrørende specialsamlingen af søkort og landkort. Ved udgangen af året forelå der således en digital registrant med blandt andet stk. søkort og landkort. 516 af kortene er blevet nyregistrerede, og der er i forbindelse hermed vundet ny indsigt i, hvor mangle sjældne og værdifulde kort samlingen rummer. Den retrospektive inddatering har i år i øvrigt omfattet ca. 250 skibsmodeller og ca. 100 andre genstande. For at kunne fremskynde den retrospektive inddatering søgte museet i november Kulturarvsstyrelsen om andel i den nyoprettede Kulturbevaringspulje. Der er søgt om kr., og der kan forventes et svar i februar Digitaliseringen er ressourcekrævende, men den har forsat høj prioritet, da den øger tilgængeligheden til samlingerne, og da den desuden er en forudsætning for at udnytte de digitale mediers nye formidlingsformer. Foto- og tegningsarkiv Arkivet omfatter p.t. ca stk. fotografier, og det vedligeholdes af museumsassistent Henriette Gavnholdt Jakobsen, der er bibliotekaruddannet. Den digitale del, der er søgbar via museet hjemmeside, er blevet forøget med omkring billeder, hvoraf ca stk. udgør den sidste del af en stor gave fra ØK, som museet modtog i En betydelig del af de mange forespørgsler gennem s, breve, personlige henvendelser eller pr. telefon kommer først til arkivet, som i årets løb har besvaret ca. 600 henvendelser. Desuden bidrager arkivet til museets ej egne udstillinger og udgivelser. Tegningssamlingen omfatter stk. skibskonstruktionstegninger. Henriette Gavnholdt har i beretningsåret udarbejdet en forbedret version af den cdrom med Christian Nielsens konstruktionstegninger, som museet har til salg. Museumssekretær Lone K Kristiansen har assisteret med indscanning af fotografier. Stud.mag. Thorbjørn Thaarup har assisteret med indscanning og tekstning af fotografier, besvarelse af forespørgsler og mindre forbedringer i udstillingen. Bibliotek Biblioteket er blevet beriget med den hidtil største boggave på 418 bøger og tidsskrifter, som Charlotte Blay har skænket til museet efter sin far Kaj Lunds død. Bøgerne er i meget fin stand, og de dækker nogle mangler i vores samlinger. I alt er biblioteket vokset med 631 bøger, hvoraf 138 er indkøbte. En samlet fortegnelse over årets boggaver findes efter beretningen. Bibliotekar Kenneth Roy Henriksen har i årets løb udbygget det digitale katalog med poster, så det nu omfatter i alt poster. Kataloget er søgbart via museets hjemmeside. 125

4 Hugo Larsen: Nanny med barn. Oliemaleri St. Thomas I (Foto H&S) Hugo Larsen: Nanny with chilel. Oil painting St. Thomas (Photo DAIAI) Biblioteket kan tilbyde læsepladser, men har ikke ressourcer til at administrere udlånsvirksomhed. Der er i årets løb besvaret ca. 150 forespørgsler, fortrinsvis via og telefon. Henriette Gavnholdt assisterer en dag 126 om ugen på biblioteket, hvor hun er begyndt at registrere alle artikler fra museets årbøger. I løbet af 2007 forventes opgaven at være afsluttet, således at artiklerne kan søges via det digitale katalog og museets hjemmeside.

5 Bevaring Museets mangeårige konservator og dykker Mads Gulløv var i begyndelsen af 2006 ramt af sygdom, og han besluttede at sige op pr. l.maj. Museet nye konservator Line Hallbjørnsson tiltrådte den 1. september. Hun har fået sin uddannelse som kulturhistorisk konserveriiigstekniker i England, hvor hun også efterfølgende har arbejdet. Det meste af museets malerikonservering har en årrække været varetaget af Fælleskonserveringen, men for eventuelt at kunne orrmrioritere konserveringsindsatsen 1 o med henblik på udstillingerne i Det Nye Søfartsmuseum, går museet i 2007 ned på en halv andel, og er derefter frit stillet. I 2006 har museet fået konserveret de tre skibsportrætter KONIGEN CAROLINE AMALIE ( H&S 501:49), S/S HARCROSS (H&S 2123:51) og S/S ASIA (H&S 2001:0012). Nyregistreringen af museets søkort gav et solidt fagligt grundlag for, at museet kunne søge Kulturarvsstyrelsen om tilskud fra puljen til bevaring af ENB - genstande (Enestående National Bevaringsværdighed). Med kr. fra Kulturarvsstyrelsen og kr. fra museets Venneselskab kunne et udvalg af de mest sjældne søkort og søkortatlas derfor restaureres. Som rekvireret opgave har museet efterset, renset og restaureret i alt 19 skibsmodeller for Søfartsstyrelsen, og har desuden haft en større opgave for en privat kunde. Alle opgaver er udført af modelrestaurator Anders Favrholdt. Museets fryser har været anvendt til en rekvireret opgave for Værløse Museum. Efter sin tiltræden indledte Line Hallbjørnsson med en oprydning og rengøring i magasinet og på konserveringsværkstedet. Klimamåling i magasinet er genoptaget, og malerier, der er kommet tilbage efter at have været langtidsdeponerede på Orlogsmuseet, er hængt på plads. Desuden har hun varetaget afleveringen af de mange privatejede malerier og tegninger fra sommerens særudstillin f "Huffo Larsen i Dansk Vestindien " I efteråret er der udarbejdet en vejledning om den rette håndtering af museumsgenstande, som i begyndelse af 2007 vil blive fulgt op af et internt kursus for alle ansatte i samme emne. Desuden har konservatoren medvirket ved et pilotprojekt, der havde til formål at vurdere tid og pris, såfremt alle museets skibsmodeller og skibsportrætter i udstilling og magasin skal affotograferes. Til projektet havde museet fået kr. fra Hempels Fond, og for fotograferingen stod Pernille Klemp. Udvalget omfatter 133 optagelser, hvoraf 15 gengiver skibsmodeller og resten skibsportrætter. Foruden den direkte nytte af de digitale optagelser, har pilotprojektet vist, at en fotograf på en arbejdsdag i gennemsnit kan lave 25 optagelser af skibsportrætter eller 11 optagelser af skibsmodeller under forudsætning af, at 1-2 medhjælpere er til rådighed. En affotografering af alle skibsmodeller (600 stk.) ville således tage 55 arbejdsdage for fotografen, og til alle skibsportrætter (950 stk.) ville der være brug for en fotografi 38 arbejdsdage. Formidling Museets formidling har mange former, og i 127

6 praksis inddrages næsten alle medarbejdere i processen med at give såvel udstillingernes besøgende, som museets mange andre brugere et godt indtryk af, hvad museet har at byde på. En del af disse kontakter har en indtægtsside i form af entrebilletter, salg gennem museumsbutikken eller ved salg af fotografier og konstruktionstegninger, mens de fleste kan anskues som den service en offentlig institution bør yde, eller som en investering i fremtidens publikum. Når det opgøres i tal, har museet således haft omtrent 750 faglige forespørgsler, som kan være enkle spørgsmål, der klares på medarbejderes paratviden, eller være opgaver hvor flere registre, bøger eller ældre kolleger inddrages. De digitale registre er her med til at reducere tidsforbruget. Det elektroniske nyhedsbrev, som man gratis kan tilmelde sig på museets hjemmeside, har omtrent 500 abonnenter. Det har også i år haft cand.mag. Benjamin Asmussen som redaktør. I udstillingerne har museet haft besøgende (2005: ). Entreindtægten ligger markant over de budgetterede kr., og fordeler sig således: Afregning fra det fælles Velkomstcenter kr. Medlemskab af Copenhagen Card kr. Egne omvisninger kr. Kompensation for gratis adgang for unge under 18 år kr. Ialt kr. Antallet af besøgende på museets hjemmeside wv^v.maritime-museum.dk er vokset næsten eksplosivt til (2005: besøgende) - et resultat som utvivlsom skyldes museets målrettede arbejde med at ajourføre og fortsat udvikle hjemmesidens indhold. Administrationschef Ulla-Britta Hansen har det overordnede ansvar for ITudviklincen, to medarbeidere er inddraget som assisterende webmastere. Der er hentet ekstern assistance hos firmaet PAGE A/S, og flere medarbejdere har bidraget med det faglige indhold. Her har især artiklerne fra museets formidlingshefter været populære, og i gennemsnit blev hver af de ni artikler hentet over 100 gange om ugen på hjemmesiden. Udstillinger De besøgende har i år kunne se tre særudstillinger. Udstillingen fra efteråret 2005 med sjældne og gamle fotografier fra Københavns havn, der var udvalgt og tekstet af museumsinspektør Kåre Lauring, blev forlænget til den Udstillingen vil i 2007 blive vist i København. I perioden til vistes kunstudstillingen "Hugo Larsen i Dansk Vestindien " Den relativt ukendte maler var som ung tre år i Dansk Vestindien, og lyset, landskabet og ikke mindst øernes befolkning har tydeligvis inspireret til nogle af hans bedste værker, hvoraf Handels- og Søfartsmuseet ejer tre. Udstillingen havde først været vist på Øregård Museum, hvis medarbejdere med stor hjælpsomhed sikrede, at de mange privatejede værker også kunne vises på 128

7 Handels- og Søfartsmuseet. Cand.mag. Steen Schøn var museets ankermand på projektet. Den tredje særudstilling knytter sig til den aktuelle interesse for videnskabelige jordomsejlinger. Museet har en fornem samling akvareller fremstillet af P. A. Plum, der var tegner på den først GALATHEA-ekspedition, hvor han blandt andet var meget optaget af at skildre det eksotiske folkeliv. Udstillingen, der åbnede den , fik titlen "Jorden rundt med GALATHEA. Akvareller af P. A. Plum ". Museumsinspektør Kåre Lauring var den fagligt ansvarlige for projektet, og et udvalg af P. A. Plums tegninger vil ligeledes kunne ses i København i foråret I Den Maritime Uge til 2.4., der havde europæisk skibsbygning som tema, vistes en film om bygning af m/s KLINT HOLM i årene i Frederikshavn i museets permanente udstilling. Publikationer Museet har som sædvanligt udgivet en årbog med Kåre Lauring, Hans Jeppesen og Jørgen Marcussen i redaktionen, og sidstnævte som effektiv redaktionssekretær. Venneselskabet har også som sædvanligt finansieret trykudgifterne hertil. Desuden har museet i anledning af Renæssanceåret udgivet formidlingsheftet "At finde vej til søs - fire indblik i Renæssancens søfart". De fire artikler er skrevet af cand.mag. Benjamin Asmussen, cand.mag. Steen Schøn, stud.mag. Thorbjørn Thaarup og navigatør Jørgen Marcussen med førstnævnte som redaktør. Artiklerne kan tillige downloades fra museets hjemmeside. Kåre Lauring har i 2006 publiceret: "Københavns Havn " på forlaget Gyldendal. Artiklen "København-Canton tur/retur", i udstillingskataloget til Skatte fra Kejserens Kina, som produceredes af Det Kongelige Sølvkammer. Artiklen "Flådens værste fjende - om KJ skørbug", i Alt om Historie nr. 2, Benjamin Asmussen har skrevet artiklen 'Jomfrurejse uden røg og damp" om M/S SELANDIA til Alt om Historie. Udlån af genstande Der har i årets løb været udlånt genstande til: Arbejdermuseet, Cinema Centret Helsingør, Dampskibsselskabet NORDEN A/S, Det Kongelige Bibliotek, Dragør Museum, Flynderupgårdmuseet, Frankische Stiftungen zu Halle, Gilleleje Museum, Kunstcentret Silkeborg Bad, Københavns Bymuseum, Malmøs Museer, Museet for Danmarks Frihedskamp, Nationalmuseet, Roskilde Museum, Ship Pax Information, Øregård Museum. Radio og TV Hans Jeppesen har den medvirket i DR Klassisk om søfolks overtro og den i DR2 om Den Flyvende Hollænder. Kåre Lauring har den medvirket i DR2 Deadline og den i DR1 om Københavns Havn. Omvisninger og foredrag Der er gennemført 20 omvisninger af Hans Jeppesen, Kåre Lauring og Benjamin Asmussen. 129

8 Kåre Lauring har den afholdt foredrag i København ved generalforsamlingen i Tryg Vesta. Benjamin Asmussen har den holdt foredrag på Plejecentret Poppelgården i Snekkersten, og den på 17. Maritimhistoriske Konference i Jaruplund i Sydslesvig. Skoletjeneste I første halvdel af 2006 beskrev Benjamin Asmussen i rapporten "Undervisning for fuld kraft" muligheder og perspektiver på skoletjenesteområdet. Efter sommerferien blev museets nye skoletjeneste sat i gang med de tre første undervisningsforløb. Det foreløbigt mest populære er "Danmark og kolonierne" om opdagelsesrejser, kolonier og slavehandel. Dernæst følger det aktuelle forløb om den første Galatheaekspedition. Det nyeste undervisningsforløb har overskriften "For fulde sejl", og det giver en introduktion til sejlskibet og dets brug. Undervisningsforløbene samt artiklerne fra museets formidlingshefter er optaget på internetportalen e-museum.dk, der indeholder oplysninger om museers undervisningstilbud. Sidst på året fik museet tilsagn om tilskud på kr. fra e-museums tilskudspulje til det digitale undervisningsprojekt "At finde vej til søs". Projektet udvikles i samarbejde med den astronomiske afdeling ved Museet på Kroppedal, og afsluttes inden den Universitetsundervisning Hans Jeppesen har den undervist historiestuderende på Københavns Universitet i dansk museumslovgivning. Anden formidling Kåre Lauring og Henriette Gavnholdt har sørget for, at museet var repræsenteret på Bådmessen i Bella Centret og på BogForum I julemåneden sørgede Benjamin Asmussen for, at de yngste besøgende kunne lede efter nisser i udstillinger, og derefter deltage i en konkurrence. I Vinterferien var Benjamin Asmussen og museumssekretær Lone K. Kristiansen ansvarlige for børnearrangementet "Søslanger og Spøgelser", der gav fulde huse i udstillingen med over 220 børn og voksne. For medlemmerne af museets Venneselskab har der foruden Generalforsamling været arrangeret "preview" på Hugo Larsen udstillingen og ekskursion til Stockholm i dagene Lone K. Kristiansen har taget sig af den praktiske side af arrangementerne. Forskning og undersøgelser Den "indefrosne" museumsinspektørstilling giver vanskelige vilkår for, at museumsdirektøren og museumsinspektøren kan få tid til forskningsopgaver, og museet er derfor på dette område afhængig af ekstern finansiering til projektansatte. I begyndelsen af 2006 afleverede Steen Schøn sin redegørelse for forskningsprojektet Dansk Liniefart Hermed har museet fået et samlet overblik over den for dansk skibsfart så karakteristiske organisationsform og over den publicerede forskning i emnet. Redegørelsen sluttes med en række forslag til nye undersøgelser. Dr.phil. Anders Monrad Møller og dr.phil. 130

9 Ole Lange har vederlagsfrit medvirket i projektets følgegruppe. Da der desværre p.t. ikke har kunne findes eksterne midler til at fortsætte projektet, og da redegørelsen ikke i den da foreliggende form var egnet til udgivelse, indgår den som et værdifuldt grundlag, når forskningsprofilen for Det Nye Søfartsmuseum skal trækkes op. Sidst på året fik museet den glædelige meddelelse, at Farumgård Fonden havde bevilliget kr. til, at Benjamin Asmussen kan bearbejde sit speciale om dansk småskibsfart til et manuskript til en bog. Arbejdet hermed begynder først i det nye år. Generel ledelse og administration Administrationschef Ulla-Britta Hansen har fortsat virket for at rationalisere den daglige administration, fastholde en sikker økonomisk styring med assistance fra Heidi B.M. Petersen og fortsætte udviklingen i museets IT-engagement. Alle tre elementer kan eksemplificeres gennem hjemmesiden udvikling. En velbesøgt hjemmeside skal blandt andet hyppigt opdateres. Da den tidligere fotograf og webmaster fratrådte, blev det vurderet, at behovet for kopiarbejde på grund af den digitale billedbrug var blevet så lille, at en fastansat fotograf var unødvendig, hvorimod webmasterfunktionen med fordel i betydelig grad kunne indgå i to yngre medarbejderes opgaver, og dermed sikres mod stop ved sygdom, ferie o.l. En attraktiv hjemmeside skal også hyppigt have nyheder, og derfor har hjemmesiden i årets løb fået tilført elementer som elektronisk køb af publikationer og andre varer, samt små webvideoer og artikler, der kan downloades af den besøgende. Arbejdet med at tilvejebringe det nødvendige grundlag for Det Nye Søfartsmuseum, har også sat sit præg på den daglige administration. Dels har museets daglige ledelse (Kåre Lauring, Ulla-Britta Hansen og Hans Jeppesen) sammen med bestyrelsens formand Niels J. Bagge, næstformand Dan P. Poulsen og vores rådgiver fra COWI Bitten Munk Warmdahl deltaget i projektets styregruppe og dets ca. 10 møder samt en del andre relaterede møder. Ulla-Britta Hansen er den interne koordinator i styregruppen. Dels besluttede museets bestyrelse på forårets møde, at museet skulle erhverve et selskab, der varetager byggeriet, og at der til selskabet skulle overføres 1 million kr. af museets formue. Administrationen varetages af museets administrationschef. I henhold til Museumsloven skal museer hvert fjerde år aflevere fireårige arbejdsplaner til Kulturarvsstyrelsen. Materialet har en beskrivelsesdel, som Hans Jeppesen har afleveret medio december, mens museets nuværende situation har begrundet, at museet først skal aflevere det fremadrettede materiale til efteråret Organisation og samarbejde Som landsdækkende specialmuseum må Handels- og Søfartsmuseet deltage i relativt mange netværk. Hans Jeppesen har været formand for Skibsbevaringsfonden og for Frederiksborg Amts Museumsråd, og han har repræsente- 131

10 ret museet i det marinarkæologiske netværk MARINET. Han har desuden været medlem af repræsentantskabet for Vikingeskibsmuseet og medredaktør af tidsskriftet Danske Museer. Han har tillige deltaget i Kulturministeriets erfa-møder for ledere af mindre kulturinstitutioner. I Helsingør er han tilforordnet i bestvrelsen for Skibsklarergården og i Værftsgruppen. Kåre Lauring repræsenterer museet i det nordeuropæiske forskningsnetværk Coastal Shipping, i Søfartspuljen og sammen med Henriette Gavnholdt i erfagruppen om digitalisering af fotografier, der omfatter blandt andre A.P. Møller, Novo Nordisk, Carlsberg A/S, VKR Holding, Velux, Det Danske Filminstitut og Det Kongelige Bibliotek. Benjamin Asmussen har repræsenteret museet i Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning, samt i Netværk for Besættelsestidshistorikere. Ulla-Britta Hansen er sekretær for museets forretningsudvalg og bestyrelse. Faglige møder En eller flere medarbejdere har deltaget i Organisationen Danske Museer ODMs formidlingsmøde på Fuglsø og det faglige orienteringsmøde på Fuglsø IL, samt i Søfartspuljens møde i Esbjerg 9.5. Kåre Lauring har deltaget i Coastal Shippings møde i Bremerhafen og Benjamin Asmussen i Søfartspuljens ekskursion til Holland i efteråret samt i Maritimhistorisk Konference. Personale Museets personale per 1. januar er listet foran beretningen. Museet har i årets løb haft stor gavn af følgende frivillige medarbejdere: Merete og Jørgen Marcussen samt John Rasmussen. Blandt personalet har der i årets løb måtte tages afsked med ganske mange, og det er altid vemodiol men heldicrvis har det ocså været muligt at byde nye medarbejdere velkommen. Bibliotekar Tanja Maj Jacobsens projektansættelse sluttede den Konserveriiigstekniker og dykker Mads Gulløv valgte efter en længere sygdomsperiode at fratræde den Cand.mag. Steen Schøn fratrådte den 30.6., da det ikke lykkedes at få yderligere ekstern finansiering til hans forskningsprojekt. Christian Huusom Hansen blev ansat den 1.7. som heltids museumsassistent med opsyn i udstillingen som hovedopgave. Jan Hørdum Jensen blev ansat som timelønnet kustode den 1.8. Steen Christiansen og Klaus Meyer fratrådte i efteråret som kustoder på grund af alder. Line Hallbjørnsson blev ansat pr som konserveriiigstekniker og magasinansvarlig. Henriette Degn Larsen blev den fastansat som rengøringsassistent med 25 timer pr. uge. Claus Olaf Pedersen var i tiden ansat som medhjælp i job med løntilskud. Hans Thorben Hansen fratrådte ved årets udgang som billetsælger, da Slotsforvaltningen har opsagt den hidtil gældende 132

11 aftale om fælles drift af Velkomstcentret. Kasper M. Larsen har siden været udstationeret civil værnepligtig. De fleste medarbejdere har i årets løb været på et eller flere korte kursus for at være ajour med redskaberne til at løse deres opgaver. I uge 12 var skoleelev Josephine Kanta i erhvervspraktik på museet. Den 8.9. var der personaleekskursion til DieselHouse i København. Den afholdt bestyrelsen en velbesøgt reception i Erik af Pommerns Kammer i anledning af Hans Jeppesens 25 års jubilæum. Resultatvurdering I 2002 vedtog museets bestyrelse en resultataftale for museets virksomhed for årene , og 2006 er således sidste år i planperioden. Det overordnede mål har været "på flest mulige områder at gennemføre en digitalisering, så det sidst i perioden vil være muligt at se gevinsterne i form af rationalisering og/eller øget tilgængelighed til de genstande, tegninger, fotografier, der tilsammen udgør museets kulturelle kapital." De positive resultater af denne kurs fremgår blandt andet af beretningen for Blandt forudsætningerne var en øget afhængighed af ekstern finansiering til basale driftsudgifter. Også her kan beretningen for 2006 illustrere en række positive resultater i digitaliseringsprojekter, men den viser tillige eksempler på vanskelighederne. Det har således ikke været muligt at fastholde et flerårigt perspektiv i museets forskningsengagement. For 2006 var der programsat følgende opgaver: Samlingerne Fortsat retrospektiv inddatering af oplysninger om genstande modtaget før Der er overført ca. 250 skibsmodeller og 100 andre genstande, Uden for programmet er stk. sø- og landkort registreret digitalt, og 516 af kortene er nyregistrerede. Konverteringen fra DMI til Regin er gennemført. Skibsfotodatabasen er blevet forøget med ca stk. fotografier. Pilotprojekt med digital fotografering af udvalgte skibsportrætter og skibsmodeller er gennemført. Derimod er der ikke gennemført en supplerende indsamling af genstande i forbindelse med fornyelser i udstillingen, og heller ikke etableret en aftale med Farvandsvæsenet om overtagelse af dets historiske samling. Uden for programmet er der udarbejdet en forbedret version af den cd-rom med Christian Nielsens konstruktionstegninger, som museet sælger. I biblioteket er databasen Book-it forøget med poster, der er indkøbt reoler og foretaget indbinding af digitalt registrerede bøger. Uden for programmet har biblioteket modtaget den hidtil største boggave på 418 bøger og tidsskrifter. At gennemføre nye projekter sammen 133

12 med Søfartens Bibliotek er udskudt, indtil der er større vished om museets fremtidige lokaleforhold. På bevaringsområdet har aktiviteterne været præget af den tidligere konservators sygdom og fratræden først på året, og den nye konservators tiltræden den 1.september. Museet har fået konserveret tre skibsportrætter, og et udvalg af de mest sjældne søkort er blevet restaureret. Som rekvirerede opgaver har museet D0±iaiictIct AU skiusmodeller, og lrosseu genstande for et museum. Der er foretaget en oprydning på magasinet med henblik på en bedre pladsudnyttelse. Til brug for alle medarbejdere er der desuden udenfor programmet udarbejdet en vejledning i håndtering af museumsgenstande. Formidling Museet har vist tre særudstillinger, og heraf som planlagt produceret to nye. Der er gennemført mindre fornyelser i den permanente udstilling, og skoletjenesten er udbygget med nye tilbud samt en rapport med forslag til fremtidens skoletjeneste. Museets undervisningsmateriale er optaget på internetportalen e-museum.dk. Der er gennemført mindre fornyelser i basisudstillingen. Museet har været repræsenteret på Bådmesse og Bogmesse. Der er foruden årbogen udgivet et undervisningshæfte. Der er skrevet elektroniske nyhedsbreve. Museets hjemmeside er udbygget med blandt andet en salgsafdeling, artikler der kan downloades samt to webvideoer. Sat på tal, kan museets formidling opgøres således: Besøgende i udstillingerne: (2005: ) Omvisninger: 20 stk. Udlån af genstande: 16 steder. Faglige forespørgsler: 750 stk. Besøgende på hjemmesiden: (2005: ) Forskning og undersøgelse Projekt Dansk Linieskibsfart er afsluttet. Da der ikke kunne opnås yderligere ekstern finansiering, er der ikke afholdt forskerseminar herom, og den tilhørende rapport indgår indtil videre som et vigtigt grundlag, når Det Nye Søfartsmuseums forskningsprofil skal konkretiseres. Generel ledelse og administration Det daglige arbejde har foruden rationalisering, administration og økonomistyring især omfattet den fortsatte udvikling af museets IT-engagementer, og opgaver knyttet til at planlægningen af Det Nye Søfartsmuseum. Der har således ikke været tid til at gennemføre en planlagt publikumsundersøgelse, og en tilpasning af design for markedsføringsmaterialet, så det svarer til hjemmesiden, er udskudt til

13 Gavellste 2006 Albeck, Bjørn: Flag fra VI/S CANADA samt beretning om minesprængningen på River Humber Andreasen, Birgit: Regnskabsbog, ukendt proveniens. Berg, Henry Peter: Dagbog fra skoleskibet København samt klåde fra samme skib. Brodersen, Birthe: Breve fra telegrafist Harald Rasmussen, A.P. Møller og ØK Brogaard, L.: 25 års jubilæumsskilt fra Burmeister & Wain. Caspersen, Holger: Styrmandseksamen for Jesper Korsholm Dyrhauge, Marianne: Papirer vedr. skibsfører Peter Barsøe. Hansen, Sven: Materiale vedr. M/S HANS HEDTOFT. Henriksen, Per: Skibsmodeller og andet materiale vedr. Mercandia Rederierne. Jensen, Jens Jørgen: Fotoalbum fra rejser med M/S ELLEN MÆRSK ca Jørgensen, Andreas Jørgen: Regnskabsbøger og affegningsbøger frem til Jacobsen, Norman R.: Fotografier fra S/S BERGENHUS ca Juul, Anni: Album vedr. Skoleskibet VIKING samt personlige papirer vedr. 1. styrmand om bord Lauritz Emil Madsen. Jørss, Poul: Dørgreb fra S/S JULIUS THOMSEN samt sømandssouvenir. Lyngklip, Ole W: CD-rom med materiale vedr. Thingvalla Linien. Løfquist, Hanne: Rejseskildring fra rejse med brig J.H. MIDDELHEUS Myrhøj, Leif: Materiale vedr. S/S RACE LAND og konvoj PQ 13. Nielsen, Ruth: Materiale vedr. Helsingør Lodseri. Pedersen, Dorthe: Fotoalbum, fortrinsvis officerer fra DFDS. Petersen, Vivi: Halvmodel SW SØSTRE i perspektivkasse. Ploug, Gunnar: Dagbøger fra sejlads med J. Lauritzen. Rasmussen, Ernst M.: Album med skibsfotografier fra ca Riisum, Jørgen: Indikator til måling af tryk i cylindre samt model af skotsk kedel. Schiller, Claus: Fotografi S/S ULRIK HOLM. Strarup, H.: Fire mindre modelskibe. Søfartsstyrelsen: Signaltavle for issejlads fra perioden Thirslund, Søren: Passersæt, elevpræmie fra skoleskibet DANMARK samt en Binary Slide Rule. Told, Skat Museet: Fortegnelse over skibe i den danske handelsflåde. ØK.: Diverse fotografier vedr. Kompagniets skibe. 135

14 Boggaver 2006 Steen Allerup Benjamin Asmussen John Baird Charlotte Blay Bert Blom Kaj Boldrup Martin Hans Borg / Dragør Lokalarkiv Holger Caspersen Niels Johansen Chemnitz Heinrich Callesen Arne Christie Flemming Fieuran Dahl Anders Favrholdt Kenneth Roy Henriksen Kåre Lauring Jørgen Marcussen Anders Høegh Post Erling Veie Vendsyssel Historiske Museum 136

15 Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Regnskab 1/1-31/ i hovedtal Indtægter Entre Tilskud stat Tilskud (andre off.) Tilskud (ikke off.) Renter Kiosksalg/Foto & tegn I alt Udgifter Personale Lokaler Samlingens forvaltning... Undersøgelser Konservering Udstillinger Anden kulturel formidling Administration Husleje I alt Overskud Jeg har revideret årsrapporten for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg for regnskabsåret Institutionens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Mit ansvar er på grundlag af min revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Det er min opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006, samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2006 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Farum cl. 14. marts 2007 Møllevang Revision, Registreret Revisionsselskab ApS Niels P. Hansen, Registreret revisor 137

16 Foruden statstilskuddet har museet i 2006 modtaget følgende bidrag Ikke offentlige tilskud Danmarks Rederiforening kr Gerhard Møller-Nielsen og hustrus Mindelegat kr I. C. Hempels Fond kr Farumgaardfonden kr Arkitekt J. Friis Pedersens Arv kr Diverse andre driftstilskud: Frederiksborg Amts Museumsråd... kr (kompensation for HJ formandspost) Museumstjenesten (HT redaktørhonorar Danske Museer) kr Frederiksborg Amt, drifttilskud... kr Desuden har Museets Venneselskab bidraget med genstandsgaver m.v. for kr

17 Resultatopgørelse for året 2006 for Generalkonsul L.O.G. Amundsens Gave og Arkitekt J. Friis-Pedersens Arv Balance pr. 31. december 2006 for og Arkitekt J. Friis-Pedersens Arv og Generalkonsul L.O.G. Amundsens Gave Indtægter Renteindtægter Kursregulering Indtægter i alt kr Udgifter Gaver til Museet Revision Gebyrer Udgifter i alt kr ~ Årets resultat kr Aktiver Handels- & Søfartsmuseet Tilgodehavender i alt Værdipapirer Likvide midler Aktiver i alt kr Passiver Egenkapital Gæld Mellemregninger Skyldige omkostninger Passiver i alt kr Jeg har revideret årsregnskabet for institutionerne Arkitekt J. Friis-Pedersens Arv og generalkonsul L.O.G. Amundsens gave for regnskabsåret Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006, samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Farum d. 14. marts 2007 Møllevang Revision, Registreret Revisionsselskab ApS Niels P. Hansen, Registreret revisor 139

18 WåW '2AMSISÉÉÉÉ^ IfflfflSBffiHBflBBfflBHMBflKHBttH H m r in WF2 ^n^^^ ^*YJfirul M < D (zsrnfjwfc) fsiw\ nmifcifkti. jatøyifk) ifggfftbfl '-Vi: finde vej til søs ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H _ i -, j : \-.S~A.*'M.' -~'-.'i"» JKt wm.. >-r-"."is* i obi m

19 Merns? ^^l^siir.tpits^fiv.^1 :;--i' '; HSSfcrii'twiy, * : ^--i " i * : ^ '.'? ' ' BgfTTi - i tnuvfifia :.s-;-" '? :':. ^^^øij^mss -f{s Bæl - **s»fe«ffa«s w-*;i pil ippi ^^^T^%?' Wiååm&SMiS^i- -^Stfjjæ1;.!:."*>; ",.. :: ywfftff^wwbjbl'y^b^bbbt'æiy?jf C* J^?::-"':" ' " -" ;.""' -"i. M ^^^^K^^^^^^W^^^^^^^^^lKi,;^*«*«^?*;- ' ' ;. i-- - ;...._ r.. -i <'^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m '' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P ^ ^ ^ ^ a ^ ^ ^ ^ a ^ ^ ^ I ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ y -w.. w ^. ^r-t^g?^.' *- f..-c--s-, * -. - «- '. J.- )h; ii [ il i..r< 111 al c I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W R f f i ' T htriui»k{3iwiiiåmnl.uaiii)iil^ilife F T ^ ' nt*:titrvfar,ri,i.,v,. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^I^^^^^^^^^^^S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ p n,-fll Naviga tio ae n:: IfflgmffllRIHHfflbi^ ^ ^ j ^ B ^ ^ ^ M B ^ ^ ^ ^ B B - historie '" Bpjfflp.,. S ' " :.~ &'&: ;:-=- ^^^ ^^^^^^^B lp^^m ; ;; ^ ^ S K B v b f rforfat;ajf silfc fnra h::l

20 Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner Bestyrelse pr. 1. september 2007 Arkitekt M.A.A. Hannes Stephensen, formand Jørgen Marcussen, næstformand Direktør Ole Friis Journalist Anders Høegh Post Skibsreder Torben Palle Hansen Direktør Erik Østergaard Museumsdirektør Jørgen Selmer, sekretær Æresmedlemmer Direktør, civilingeniør Jens M. Barfoed Beretning Den ordinære generalforsamling i Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner blev afholdt tirsdag den 21. august 2007 i Erik af Pommerns Kammer på Kronborg. Inden generalforsamlingen viste projektmedarbejder, cand.mag. Benjamin Asmussen de medlemmer, der ønskede det, rundt i særudstillingen De sidste sejlskibe - dansk småskibsfart Til generalforsamlingen var omkring 50 medlemmer mødt frem. Klokken 1900 indledtes generalforsamlingen med formandens velkomst til den 67. generalforsamling, der derefter blev afholdt efter dagsordenen: 1) Valg af dirigent 2) Beretning for selskabets virksomhed ) Forelæggelse af regnskabet for ) Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor 5) Fastsættelse af kontingent 6) Indkomne forslag 7) Eventuelt Adl) På formandens forslag valgtes som dirigent formand Jens Fage-Pedersen, der konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel, og at den efter vedtægterne blev afholdt inden udgangen af august måned. Dirigenten gav derefter ordet til Selskabets formand. Ad 2) Formand Hannes Stephensen aflagde følgende beretning: Bestyrelsen har i året bestået af: 142

21 *>^' *"*.; Fra Venneselskabets studietur til Stockholm i Fra sejlturen i Stockholms havn på vej til Vasamuseet. Uden for museet, der er bygningen med de tre symbolske master, ses nogle af de veteranskibe, som museet også råder over. Bygningen til højre i renæssancestil er Nordiska Museet. (Foto H&S/JM) From the Society of Aluseum Friends' excursion to Stockholm in From the cruising in the port of Stockholm towards the Vasa Museum. Outside the museum with the three symbolic masts are some of the museum's vintage ships mooreel. The renaissance style building to the right is the Nordiska Aluseet. (Photo DMM/JM) Arkitekt Hannes Stephensen, formand Jørgen Marcussen, næstformand Direktør Ole Friis Journalist Anders Høegh Post Skibsreder Torben Palle Hansen Direktør Erik Østergaard Museumsdirektør Hans Jeppesen, sekretær Næstformanden har repræsenteret Venneselskabet i museets bestyrelse Museumsdirektør Hans Jeppesen var bestyrelsens sekretær til sin afgang her midt i sommeren. Hans Jeppesens afløser, Museumsdirektør Jørgen Selmer, har vedtægtsmæssigt overtaget jobbet som sekretær for bestyrelsen. Foreningens vigtigste gave til museet er årbogen, der udkom planmæssigt i 2006, 143

22 Fra samme Stockholmstur i 2006, hvor deltagere i turen får en forhåndsintroduktion til Vasamuseet ved en lille model af det nedlagte flådeværftsområde, som museet er bygget på. (Foto H&S/JM) From the same excursion to Stockholm in Participants are being introduced to the Vasa museum around a model ofthe abolished naval dockyard which today harbours the museum. (Photo DMM/JM) og formentlig også holder tidsplanen i år med udsendelse til medlemmerne omkring 1. december. Foreningens næstformand, Jørgen Marcussen, takkes varmt for sit væsentlige bidrag som redaktionssekretær på disse udgivelser, et stort og engageret arbejde, der sikrer årbøgernes høje standard inden for de begrænsede økonomiske rammer, som vi nu engang råder over. Årbogen i år vil ligesom tidligere år udkomme med et spændende og varieret udbud af artikler, hvoraf flere er illustreret med farveillustrationer. Forfatterne internt og eksternt takkes ligeledes for indsatsen. Foreningen har gennemført en medlemstur til Stockholm med besøg på blandt andet Sjohistoriska Museet, hvor Estoniaudstillingen blev beset. Desuden blev Vasamuseet og Båthallerne besøgt. Turen var vellykket, 144

23 men deltagerantallet var nede på 17, hvilket er i underkanten af, hvad et sådant arrangement kan bære, hvorfor bestyrelsen nu vil forsøge en periode med kortere ture af en dags varighed, med mindre der er stærke ønsker fra foreningens medlemmer om noget andet. Besøget på Sjohistoriska Museet gav anledning til et genbesøg fra museet til Handels- og Søfartsmuseet med et selskab på ca. 20 Personer. 11. februar 2007 var der familiearrangement i museets magasiner, hvor udstillingsgenstande, der kun sjældent vises, kunne beses. Trods kulde og dårligt vejr blev arrangementet vellykket. Den 24. april arrangeredes et preview på udstillingen De sidste sejlskibe - dansk småskibsfart Udstillingen er arrangeret af Benjamin Asmussen med assistance fra museets stab. Udstillingen blev introduceret af Hans Jeppesen og Benjamin Asmussen, og foreningen var vært for et mindre traktement til de omkring 70 fremmødte medlemmer fra såvel Sverige som Sydhavsøerne. I forbindelse med udstillingen har foreningen foræret museet en projektor til visning af film på udstillingen. Bestyrelsen finder det vigtigt at støtte den bedst mulige formidling af museets arkivalier, så derfor denne gave. Desuden er der købt to skibsportrætter af OLIVIA PARAHYBIA og ELI SABETH. Det resterende overskud er henlagt til indkøb af inventar til Det Ny Søfartsmuseum. Senere vil museets nye direktør, Jørgen Selmer, fortælle om status for Det Ny Søfartsmuseum. Det er en voksen opgave der ligger forude, og selvom foreningens bidrag til det nye museum ikke syner af meget i projektets samlede økonomi, så er det bestyrelsens overbevisning, at vi, når tiden nærmer sig, nok skal finde en egnet gave til museet - en gave, der kan løse en opgave, der ellers ikke var blevet løst. Som før nævnt forlod foreningens sekretær, museumsdirektør Hans Jeppesen, museet her midt på sommeren, og der skal fra denne talerstol udtrykkes en varm tak til Hans for et livslangt engagement i fagets og museets tjeneste. Hans har lagt store kræfter i museets udvikling og bevaret overblikket og det gode humør i situationer, hvor det ellers så ret kaotisk ud for museets fremtid. I samme stund skal vi byde hjertelig velkommen til vores nye direktør Jørgen Selmer, der senere i aften vil præsenterer sig selv og sin baggrund. Vi kan love Jørgen Selmer, at det bliver en fremtid fuld af udfordringer, men vi kan også love dig, at det bliver en fremtid inden for et utroligt spændende felt med verdensomspændende aktiviteter, folklore, kultur, handel, alt sammen bundet sammen af søfartens historie. Foreningens medlemstal er i dag ca. 700 medlemmer samt ca. 25 virksomheder. Vi vil gerne være flere, og her kan hvert enkelt medlem gøre en god indsats ved at hjælpe i hvervekampagnen. De næste par år bliver krævende for alle, der brænder for museets fremtid. 145

24 Ad 3) Jørgen Marcussen gennemgik derefter det omdelte og reviderede regnskab, der blev godkendt uden bemærkninger. Ad 4) Under dirigentens ledelse blev der foretaget valg til bestyrelsen. De tre bestyrelsesmedl emmet' Her var r»å val er i år var*, F ' o Direktør Ole Friis Direktør Erik Østergaard Skibsreder Torben Palle Hansen De blev alle genvalgt uden modkandidater. Revisor Niels P. Hansen fra Møllevang Revision blev ligeledes genvalgt som revisor uden modkandidater. Ad 5) Der var ikke forslag om kontingentændringer fra bestyrelsen, hvorfor de nuværende kontingenter på kr. 250 for enkelt medlemskab og kr for firmamedlemskab blev vedtaget for det kommende år. Ad 6) Indkomne forslag: Per brev fra medlem Gert Jansen var indkommet forslag, der med udgangspunkt i egne oplevelser ønskede en mere fleksibel tilmeldingsordning til foreningens ture, således at man, hvis man bor i Jylland, og turen går til Æbletoft, ikke behøver at tage til Sjælland for at deltage. Spørgsmålet har været drøftet med Gert Jansen. Og bestyrelsen er enig i, at der for medlemmer uden for Københavnsområdet skal tages særlige praktiske hensyn, når det er muligt. Foreningen har noteret sig kritikken og vil på de kommende bestyrelsesmøder finde en passende løsning på problemet. Ad 7) Der var ingen bemærkninger til eventuelt. Dirigenten kunne derefter afslutte generalforsamlingen. I pausen inden det efterfølgende foredrag var der mulighed for i Forkammeret at slukke tørsten under en uformel snak mellem de fremmødte. Efter pausen holdt museumsdirektøren en informativ introduktionstale om sin egen baggrund og erfaringer med museumsopbygning og formidling i bredeste forstand og kom bl.a. ind på formidlingen i Danmark gennem de sidste ca. 30 år. Om Det Ny Søfartsmuseum kunne han ikke oplyse så meget om de bygningsmæssige rammer, idet arkitektkonkurrencen først afsløres den 13. september. Derimod kunne Jørgen Selmer gøre rede for sine visioner om, hvorledes det ny museum skulle indgå i områdets kulturudbud, og hvilke retningslinjer han forestillede sig museumsarbejdet kunne udføres efter i de kommende år. Medlemmerne modtog orienteringen med interesse og mødet sluttede omkring kl Referent Jørgen Marcussen 21. august

25 Nytilkomne medlemmer Maritim Museum Christian Sørensen Laila Hattmann Børge Christensen Jens-Bjarne Jensen Finn D. Hansen Christian Jørgensen Erik Hansen Kristian Krarup Jørgen Ulrik Selmer Rotterdam Vesløs Odense Hjørring Køge Hundested Sverige Helsingør Odense Dragør 147

26 Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner Resultatopgørelse for tiden 1. april marts 2007 Balance per 31. marts 2007 Ineltægter Kontingenter fra medlemmer.. Modtaget gave Renteindtægter Udbytter Indtægter i alt Udgifter Udgivelse af årbog 2006 Moms af årbøger til medlemmer Porto til udsendelse Salg af årbøger Nettoudgift årbog 2006 Andel af gager Medlemsarrangementer Kontorhold m.v. Porto m.v. Revision Gebyrer Øvrige Udgifter i alt Resultat kr kr kr Aktiver Likvider Tilgodehavende H&S Øvrige tilgodehavender Beholdning af salgsartikler 972 Aktier Danske Bank 250 stk. (kostpris) Aktiver i alt kr Passiver Skyldige omkostninger Skyldig moms 309 Mellemregning med Handelsog Søfartsmuseet Reservefond: Saldo pr. 1. april Kapitalkonto: Saldo pr. 1. april Årets resultat Passiver i alt kr Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2007, samt af resultatet af Selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april marts Farum den 17. juli 2007 Niels P. Hansen, registreret revisor 148

27 Fhv. skibsfører Harald Læssøe Barfoeds Legat Advokat Sture Høvdens Legat Marius Ranes Legat Resultatopgørelse for tiden 1. april 2006 til 31. marts 2007 Indtægter Udbytter Renter, bankindestående Renter, obligationer Kursgevinst, obligationer Indtægter i alt Udgifter Revisionshonorar. Depotgebyr Udgifter i alt Resultat. Gave til Handels- og Søfartsmuseet. Henlæggelse iflg. testamentebestemmelse, 20% Overskud kr Balance pr. 31. marts 2007 Aktiver Likvider Tilgodehavende renter... Tilgodehavende udbytteskat Aktier Danske Bank, 194 stk. (kostpris) Obligationer 5% Realkredit DK 2035 Nom % Realkredit Danmark 2019 Nom % Realkredit DK 2038 Nom Danske Invest Dannebrog, Nom stk. (kostpris) Aktiver i alt Passiver Skyldige omkostninger... Skyldig gave Skyldig gave s. år kr F; Arv H. L. Barfoed Arv Marius Rane Kapitalkonto: Saldo 1. april 2006 Henlæggelse for 2006/07. Uddelingskonto: Saldo 1. april 2006 Årets resultat Egenkapital Passiver i alt kr Det er min opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af legaternes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2007, samt af legaternes aktiviteter for regnskabsåret 1. april marts 2007 i overensstemmelse med fondsloven. Farum den 17. juli 2007 Niels P. Hansen, registreret revisor 149

28 Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner Tegn venligst nye medlemmer Ved at tegne nye medlemmer støtter du Selskabet, hvis formål er at virke for forøgelse og forbedring af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. Indmeldelser modtages på Venneselskabets direkte telefon på museet: Selskabets bankkonto er Danske Bank, reg. nr konto Kontingent Kontingentet er kr. 250,00 årligt for enkeltmedlemskab og kr ,00 for institutioner og firmaer. Medlemmernes rettigheder Personligt medlemskab giver gratis adgang til Handels- oc Søfartsmuseets samlinger samt til Vikingeskibsmuseet i Roskilde for en person. Firmamedlemskab giver adgang for fem personer. Selskabet yder gratis sine medlemmer et eksemplar af den illustrerede årbog, hvis værdi overstiger medlemskontingentet. Firmamedlemskaber tildeles fem årbøger. Museets administration er åben mandag til torsdag og fredag Telefon adressen til Venneselskabet er: Støtte til museets arbejde Takket være den forståelse for museets kulturhistoriske opgaver, der er vist af søfarten og de kredse, der er nært knyttet til dette erhverv, er det lykkedes at dække en del af udgifterne til årbogens produktion ved de ydede bidrag. Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner udtrykker herved sin hjerteligste tak til følgende firmaer og institutioner, der i det afsluttede regnskabsår i form af tilskud eller køb af et større antal årbøger har støttet udgivelsen af denne for museets arbejde så betydningsfulde årbog. Lemwigh-Mfiller & Munch Fonden J. Ring Andersens Skibsværft 150

29 Forfatter vejledning Redaktionen til Handels- og Søfartsmuseets årbog modtager meget gerne relevante maritime artikler til bedømmelse. Der eksisterer således ingen garanti for, at artiklen er egnet eller bliver antaget til udgivelse. Det er alene redaktionens afgørelse. Årbogen udkommer normalt ca. medio november og har i øjeblikket et oplag på 1200 eksemplarer. Medlemmer af museets venneselskab modtager bl.a. en årbog for deres kontingent. Manuskriptstørrelse En tekstside i museets årbog er på 3200 anslag og modsvarer stort set en tekstside i et maskin- eller computerskrevet manuskript. Artiklernes længde er noget svingende alt efter det valgte emne og illustrationernes mængde, men artikler op til ca. 20 manuskriptsider er som regel acceptable. Aflevering af manuskript Afleveringsfristen for manuskripter er senest den 1. april. Manuskriptet forsynes af forfatteren med en kort manchet (4-5 linjer), der dels skal rumme en kort præsentation af forfatteren og dels en meget kort henvisning til artiklens emne samt et resumé, der på ca. en A4-side (gerne mindre) sammenfatter artiklens emne. Forfatteren foreslår endvidere ledsagende illustrationer forsynet med tekst. Noter, kilder, litteraturliste og resumé anbringes efter artiklen i den her nævnte rækkefølge. Manuskripter modtages digitalt med ét print eventuelt som I undtagelsestilfælde kan det afleveres som et maskinskrevet og tydeligt manuskript med bred margen. Forfatteren skal sørge for billeder til artikler i en egnet reproduktionsmæssig kvalitet. Museet bistår gerne med råd og emner fra eget billedarkiv. Forfatterne modtager kun én korrektur. Redaktionen forbeholder sig ret til at foretage mindre sproglige ændringer og redigering i overskrifter og billedtekster uden 151

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Museets protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse pr. 1. januar 2006

Museets protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse pr. 1. januar 2006 51233 H & S arbog s109-140 13/11/06 11:43 Side 109 Museets protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse pr. 1. januar 2006 Morten Bach Kommitteret Niels Jørgen Bagge * Advokat Ole

Læs mere

Borgediget 16,1 4000 Roskilde Cvr- nr. 34542201. Årsrapport 2012/13. 1. regnskabsår. Foreningen Just Andersen af 13. juli 2012

Borgediget 16,1 4000 Roskilde Cvr- nr. 34542201. Årsrapport 2012/13. 1. regnskabsår. Foreningen Just Andersen af 13. juli 2012 Borgediget 16,1 4000 Roskilde Cvr- nr. 34542201 Årsrapport 2012/13 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse 2 Ledelsespåtegning 3 Foringens oplysninger 4 Bestyrelsens beretning 5 Resultat

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Københavns Tandlægeforening

Københavns Tandlægeforening Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17 1256 København K CVR.nr.: 18 20 84 15 Årsregnskab for 2013 Indholdsfortegnelse FORENINGSOPLYSNINGER Side 2 BESTYRELSENS UNDERSKRIFTER - 3 REVISIONSPÅTEGNING -

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13 Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010 Elektroteknisk Forening 1 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98 Kreds Nordea CVR.nr.: 10 51 38 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på kredsens generalforsamling, den Som dirigent: Indholdsfortegnelse Oplysninger om kredsen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk Dansk Skak Unions årsregnskab Indholdfortegnelse Kassererens beretning... 1 Årets resultat...

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15.

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15. Generalforsamling Afholdt d. 23. september 2014 Kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Gennemgang af regnskab 2013 samt budget 2014 og 2015 4. Indkomne forslag a.

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION ÅRSBERETNING 2014 TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION FONDEN OG ÅRETS RESULTAT Fondens resultat før skat blev på kr. 1.534.992 mod et resultat på kr. 7.983.411 i 2013, hvor der

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014 Grundejerforeningen Boelsvang Beretning og Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 3 Ledelsens påtegning af regnskabet 4 Revisorernes påtegning af regnskabet 5 Bestyrelsens

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604. Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014

FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604. Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014 FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604 Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2015 ---------------------------------------------------

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2012 samt budget for året 2013 og 2014

Læs mere

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 4. regnskabsår CVR-nr. 30 09 04 62 Indholdsfortegnelse Påtegning af regnskab Bestyrelsens påtegning 3 Revisors påtegning

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 9. februar 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Iht. Grundejerforeningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Tirsdag den 24. februar 2015 - kl. 19.00 Mødelokale 92 på Stengårdsskolen

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Dansk Skak Unions årsregnskab

Dansk Skak Unions årsregnskab Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35 email kasserer@skak.dk cvr. 20268417 Indholdfortegnelse Kassererens beretning...1 Årets resultat... 1 Kommentarer

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat

Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat CVR nr: 33 56 36 04 Årsrapport 2014 Forvaltningsdepot nr.: 1008 972 873 Udfærdiget af Nordea Forvaltning Bestyrelsens regnskabspåtegning Vi har i dag behandlet

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2014 samt budget for året 2015 og 2016

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

%kdma\wa> INDGÅET. v^trc. ^/^^rh/^^wt^/^^i^^u Pot CTicstAferw'i, 1 2 SEP. 2013. Vedr.: fal/lariaphm^feltø.tias Dato: 111 &p~ ^O O

%kdma\wa> INDGÅET. v^trc. ^/^^rh/^^wt^/^^i^^u Pot CTicstAferw'i, 1 2 SEP. 2013. Vedr.: fal/lariaphm^feltø.tias Dato: 111 &p~ ^O O 213-9-12 8 49 ARKITEKTFIRMAET PER SEEBERG M.A.S. Elmelunden 16, 9575 Terndrup Telefon 98 33 55 92 # Til: /^C/bUA kcmaa^mal^vc %kdma\wa> INDGÅET 1 2 SEP. 213 Rebild Kommune L^ Ifølge aftale Tilbagesendes

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Nordea CVR-nr. 10 51

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2013 30. september 2014 Balance 30. september 2014 ØSTERFÆLLED TORV 10,

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011.

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011. DANSK BIOTEK COBIS Ole Maaløes Vej 3 2200 København N Tel.: +45 2889 5854 office@danskbiotek.dk www.danskbiotek.dk 18. april 2012 Til DANSK BIOTEKs medlemmer Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsregnskab for 2013. Kelstrup Strand Vandværk I/S

Årsregnskab for 2013. Kelstrup Strand Vandværk I/S Årsregnskab for 2013 Kelstrup Strand Vandværk I/S c/o Søren Salling Lind (formand) Kelstrup Kystvej 5 6100 Haderslev CVR-nr. 12 53 75 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70 CVR-nr. 10 71 01 70 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere