Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune

2 Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor kommunen udfører miljøtilsyn, hvad praksis for tilsynet er og andre bestemmelser, som virksomhederne skal være opmærksomme på. miljø Formålet med miljøtilsyn er at forebygge forurening Hvorfor miljøtilsyn? Formålet med miljøtilsyn er at forebygge forurening. Forurening kan tage mange former. Eksempler på dette er spild af olier og kemikalier til jord og vandløb, lugt og støjgener hos naboer, udledning af farlige partikler til luften osv. Forureningen sker pga. uhensigtsmæssige forhold på virksomhederne eller pga. manglende overholdelse af Miljøbeskyttelsesloven. Ifølge Miljøbeskyttelsesloven skal Solrød Kommune udføre miljøtilsyn med virksomhederne i kommunen. Hvad siger loven? Miljøbeskyttelsesloven er den grundlæggende lov, som alt miljøregulering refererer tilbage til. Udover Miljøbeskyttelsesloven bliver miljøtilsynet udført på baggrund af en række forskellige bekendtgørelser, der knytter sig mere direkte til virksomhedernes aktiviteter. Dermed er det også forskelligt, hvor tilsynet har sit fokus. De bekendtgørelser, som vi typisk arbejder med, er: Olietankbekendtgørelsen Autoværkstedsbekendtgørelsen VOC-bekendtgørelsen Godkendelsesbekendtgørelsen Spildevandsbekendtgørelsen Affaldsbekendtgørelsen Benzinstationsbekendtgørelsen. Herudover udføres miljøtilsynet på baggrund af det til enhver tid gældende regulativ for erhvervsaffald i kommunen samt forskellige relevante vejledninger, forskrifter m.m. fra kommunen og fra Miljøstyrelsen. Fokusområder På miljøtilsynet kontrollerer vi gerne alle relevante forhold med hensyn til at forebygge forure- 2 SOLRØD KOMMUNE MILJØTILSYN 3

3 Solrød Kommune lægger vægt på et godt samarbejde og en konstruktiv dialog med virksomhederne ning. Typisk er vi interesserede i at kigge nærmere på enkelte aktiviteter, som vi i forvejen ved, kan være potentielle forureningskilder. Dette kan typisk være: udledning af partikler til luften fra maskiner og processer opbevaring af olie og kemikalier tankanlæg støj og lugt fra maskiner og særlige aktiviteter håndtering af affald spildevand. Som regel er kommunen desuden pålagt at have et ekstra fokus på særlige områder under tilsynet. Det kan være Miljøstyrelsen eller byrådet, der udvælger nogle temaer, som skal være gennemgående for alle tilsyn. Miljøstyrelsen har eksempelvis haft som tema, at kommunen skulle holde særligt øje med belægninger for at sikre forebyggelse af jord- og grundvandsforurening. Byrådet har eksempelvis haft klimatilsyn som tema. Godt samarbejde Tilsynet er til dels en kontrol af virksomhedernes aktiviteter, men i højere grad et samarbejde med virksomhederne. Solrød Kommune lægger vægt på et godt samarbejde og en konstruktiv dialog med virksomhederne. Er der behov for flere oplysninger eller tvivl i forbindelse med tilsynet, er det derfor en god idé at ringe til os og få en snak. Jo bedre samarbejde, jo mere effektivt tilsyn og jo lettere sagsbehandling til gavn for begge parter. Det er virksomhedens eget ansvar, hvis der sker en forurening, og det er virksomheden selv, der skal betale for den eventuelle oprydning. Kommunens miljøtilsyn skal hjælpe virksomhederne med at forebygge forurening. Først og fremmest er det for miljøets skyld, men også for at virksomhederne ikke får klager, forbud eller uforudsete udgifter i fremtiden. 4 SOLRØD KOMMUNE MILJØTILSYN 5

4 Miljøtilsyn hvordan? Miljøtilsynet kan opdeles i tre faser: forberedelse, udførelse og opfølgning på tilsynet. Kommunens forberedelse og anmeldelse af tilsyn Hvert år bliver der udarbejdet en tilsynsliste med navne på de virksomheder, der skal have tilsyn det kommende år. Hvor ofte virksomheder skal modtage tilsyn, er bestemt af en aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen og afhænger af virksomhedernes aktivitet og type. Virksomhederne modtager dog typisk tilsyn hvert 3 4 år. Som noget nyt indenfor de seneste år skal virksomheder kategoriseres efter deres lovlydighed og systematik i miljøarbejdet. Kategoriseringen indebærer, at virksomheder, der klarer sig godt i begge kategorier, modtager færre miljøtilsyn end de virksomheder, der klarer sig knapt så godt. Forberedelsen af tilsynet starter med, at vi opretter den enkelte tilsynssag i vores database. Herefter indsamler vi al den eksisterende viden, som vi har om virksomheden fra databaser og arkiver. Derudover opdaterer vi så vidt muligt oplysninger om ejer-, bygnings- og grundforhold, opfrisker den relevante lovgivning og indsamler informationer om relevante aktiviteter og miljøforhold. Ved at forberede os grundigt har vi de bedste muligheder for at være ajour med forholdene på virksomheden, og det baner vejen for et effektivt tilsyn. Når tilsynsrapporten er forberedt, aftaler vi en dato for miljøtilsyn med virksomheden. I enkelte tilfælde kan tilsynet foregå uanmeldt, hvis der er særlig anledning til dette. Ellers har virksomhederne normalt krav på to ugers varsel inden tilsynet. Når tilsynet er aftalt med den relevante milj 6 SOLRØD KOMMUNE MILJØTILSYN 7

5 person i virksomheden, sender vi et varselsbrev ud, hvoraf det fremgår, hvornår vi kommer, og hvad tilsynet indebærer. Virksomhedernes forberedelse Virksomhederne kan også forberede sig på tilsynet og finde relevante papirer frem. Det kan være dokumenter, der beskriver virksomhedens egenkontrol, miljøpolitik, forhold der har ændret sig såsom udvidelser og nye aktiviteter, beskrivelser af råvareforbrug eller kvitteringer for bortskaffelse af affald. Vi sender desuden gerne et affaldsskema ud sammen med varselsbrevet, som virksomhederne kan udfylde i forvejen, for at effektivisere selve tilsynet. Når virksomheden bruger et øjeblik på at forberede sig, letter det udførelsen af tilsynet gevaldigt. 8 Selve tilsynet Ved gennemførelsen af selve tilsynet starter vi gerne med at sætte os ned og tage en snak med kontaktpersonen om virksomhedens grundlæggende drift og aktiviteter. Dette giver os et overblik over, om virksomhedens aktiviteter har ændret sig siden sidst og hvilke forventninger, der er til fremtiden. Vi informerer desuden om kontaktoplysninger hos os, planen for tilsynet, den gældende lovgivning og eventuelle temaer, som vi vil kigge nærmere på. Hvis virksomheden har skriftlige oplysninger om miljøforholdene liggende, kigger vi også på dem. Herefter går vi en runde, hvor kontaktpersonen guider os igennem virksomhedens aktiviteter. Undervejs vil vi typisk spørge ind til de miljøforhold, vi bemærker på virksomheden, og vi tager billeder af de ting, som vi kommer forbi. Vi registrerer om de fysiske forhold stemmer overens med de oplysninger, som vi er i besiddelse af, og de krav, der er beskrevet i lovgivningen. På den måde udgør miljøtilsynet også en mulighed for virksomheden til at få vejledning i, hvordan den kan forebygge forurening. Til sidst samler vi op på tilsynet. Har virksomheden nogle vilkårsoverskridelser, ulovlige forhold Miljøtilsynet udgør en mulighed for virksomheden til at få vejledning i, hvordan den kan forebygge forurening miljøtilsyn SOLRØD KOMMUNE MILJØTILSYN 9

6 Har virksomheden nogle vilkårsoverskridelser, ulovlige forhold eller uhensigtsmæssige aktiviteter, der kan forårsage forurening, drøfter vi sammen, hvordan og indenfor hvilken tidsramme virksomheden kan rette op på dette. 10 iljøtils eller uhensigtsmæssige aktiviteter, der kan forårsage forurening, drøfter vi sammen, hvordan og indenfor hvilken tidsramme virksomheden kan rette op på dette. Som følge af kravet til kategorisering, udfylder vi et skema for dette i samråd med virksomheden, således at alle er orienterede om virksomhedens indplacering. Opfølgning Når vi kommer tilbage på Rådhuset, følger vi op på tilsynet ved at færdiggøre tilsynsrapporten, udarbejde et følgebrev og opdatere vores databaser. Herefter sender vi den færdigarbejdede tilsynsrapport og følgebrevet til virksomheden. Hvis der ved tilsynet blev konstateret overskridelser eller uhensigtsmæssige forhold, er disse beskrevet mere dybdegående i rapporten, mens følgebrevet indeholder de håndhævelser, som kommunen vil følge op på. Er der tale om forhold, der udgør en forhøjet risiko for forurening, vil kommunen foretage et opfølgende tilsyn, der også varsles i følgebrevet. I følgebrevet noteres desuden eventuelle yderligere aftaler med virksomheden. Til sidst i følgebrevet orienteres virksomheden om kommunens gebyr for miljøtilsyn. Ifølge reglerne om brugerbetaling skal kommunen opkræve et gebyr for tilsyn. SOLRØD KOMMUNE MILJØTILSYN 11

7 Andre bestemmelser Miljøgebyr Den 1. januar 2005 trådte nye regler i kraft om brugerbetaling på miljøområdet. De nye regler betyder, at i stedet for at betale et fast årligt tilsynsgebyr, skal virksomhederne nu betale efter, hvor lang tid kommunen anvender på sagsbehandlingen på den enkelte virksomhed. Gebyret udregnes efter en fastsat timetakst, der hvert år reguleres af Miljøstyrelsen. Kommunen kan bl.a. opkræve betaling for: behandling af ansøgning om miljøgodkendelse, også hvis den senere trækkes tilbage meddelelse af påbud efter 41 eller 42 i Miljøbeskyttelsesloven tilsynsbesøg på virksomheder, forberedelse og opfølgning på tilsynsbesøg samt andet tilsynsarbejde, som er direkte tilknyttet virksomheden, ligegyldig hvad anledningen er, dog på nær tilsyn, som foretages på baggrund af naboklager kategorisering af virksomheden håndhævelser overfor virksomheden herunder: henstilling, indskærpelse, forbud/påbud og politianmeldelse forelæggelse af sag for udvalg m.v. På samme måde som kategoriseringen har indflydelse på, hvor ofte vi kommer på tilsyn, bestemmer virksomhedens overholdelse af regler og systematik i miljøarbejdet også størrelsen af miljøgebyret. Jo færre uhensigtsmæssige miljøforhold, jo lettere sagsbehandling og jo mindre miljøgebyr. Godkendelsespligtige virksomheder Større virksomheder og virksomheder, der giver anledning til væsentlig forurening, skal have en tilsyn MILJØTILSYN 13

8 miljøgodkendelse. I bilagene til Godkendelsesbekendtgørelsen kan det ses hvilke typer af virksomheder, der er tale om. Miljøgodkendelsen indeholder en beskrivelse af virksomhedens placering, drift og mulige miljøpåvirkninger. Desuden rummer den en vurdering af virksomhedens samlede miljøpåvirkning samt en række vilkår, der stilles til virksomhedens miljøforhold. Skal du starte ny virksomhed og er i tvivl om, hvorvidt den skal have en miljøgodkendelse, kan du kontakte Solrød Kommune. Du skal ansøge om godkendelsen i god tid, inden du ønsker at starte virksomheden op. Har din virksomhed i forvejen en miljøgodkendelse, og ønsker du at udvide produktionen eller arealet væsentligt, skal du søge kommunen herom inden udvidelsen. Har din virksomhed ikke en miljøgodkendelse og ønsker du at udvide produktionen eller arealet væsentligt, er din virksomhed måske godkendelsespligtig efter udvidelsen, og du skal søge om en miljøgodkendelse. Anmeldelse og sløjfning af olietank Ønsker du at etablere en ny olietank på virksomheden, skal du anmelde denne til kommunen. Hvis du har en gammel olietank stående, der ikke længere er i brug eller har nået sin sløjfningstermin, skal tanken sløjfes, og sløjfningsattest skal sendes til kommunen. Anmeldeskema og sløjfningsattest kan fås på Solrød Kommunes hjemmeside Bortskaffelse af affald Virksomheder er forpligtigede til at håndtere og opbevare deres affald i overensstemmelse med det til enhver tid gældende regulativ for erhvervsaffald, der også kan fås på I dag skal virksomheder blandt andet selv etablere en ordning for afhentning af deres genanvendelige affald, men kan alternativt også benytte genbrugspladsen MiljøCenter Greve. Mindre mængder af ikke genanvendeligt farligt 14 SOLRØD KOMMUNE affald (op til 50 kg årligt) kan afleveres på kommunens modtageplads på Solrød Rensningsanlæg, Fasanvej 18, 2680 Solrød Strand, og op til 200 kg årligt kan afleveres på MiljøCenter Greve, Ventrupparken 16, 2670 Greve. Ved aflevering af farligt affald på MiljøCenter Greve eller på kommunens modtageplads skal virksomhederne opbevare kvitteringer for dette. Kvitteringer for aflevering af farligt affald kan fås på pladserne eller ved henvendelse til kommunen. Ved mindre mængder dagrenovationslignende affald kan man tilmelde sig en ugentlig afhentning af en erhvervssæk som led i den kommunale affaldsordning. Yderligere vejledning kan findes på Karanoverens hjemmeside hvor der kan findes en liste over godkendte transportører og modtageanlæg, eller på mwww.solrod.dk. MILJØTILSYN 15 iljøtils

9 Yderligere information For yderligere information om miljøtilsyn kontakt: Solrød Kommune Teknik og Miljø Solrød Center Solrød Strand Tlf

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

TIL VIRKSOMHEDER I SOLRØD KOMMUNE NR. 2 JUNI 2015 AVISEN. Beretning om natur og miljøområdet 2014 SIDE 10

TIL VIRKSOMHEDER I SOLRØD KOMMUNE NR. 2 JUNI 2015 AVISEN. Beretning om natur og miljøområdet 2014 SIDE 10 TIL VIRKSOMHEDER I SOLRØD KOMMUNE NR. 2 JUNI 2015 AVISEN Beretning om natur og miljøområdet 2014 SIDE 10 Hvem skal have miljøtilsyn i 2014? Ifølge lovgivningen skal virksomheder og landbrug modtage miljøtilsyn

Læs mere

Hvordan gik det med miljøet i 2011?

Hvordan gik det med miljøet i 2011? Hvordan gik det med miljøet i 2011? >> side 2 Tag ja-hatten på og spar penge >> side 9 Grønne fodspor i Albertslund >> bagsiden NR. 2 JUNI 2012 TIL VIRKSOMHEDER I ALBERTSLUND KOMMUNE Nyt layout mere info

Læs mere

avisen NR. 1 MARTS 2014

avisen NR. 1 MARTS 2014 TIL VIRKSOMHEDER I ALBERTSLUND KOMMUNE avisen NR. 1 MARTS 2014 Miljøtilsynsplan 2014-2017 side 2 Den nye genbrugsstation i Albertslund er åbnet og klar til brug side 4 Miljøtilsynsplan 2014-2017 Ny tilsynsbekendtgørelse

Læs mere

Notatet indeholder også en redegørelse for den systematik, som Kemikalieinspektionen anvender i deres omfattende arbejde med kampagner 1.

Notatet indeholder også en redegørelse for den systematik, som Kemikalieinspektionen anvender i deres omfattende arbejde med kampagner 1. Notat om Kommunernes erfaringer med tilsynskampagner Dette notat er udarbejdet som led i projektet Planlægning og udformning af kampagnetilsyn og effektvurdering heraf. Notatet præsenterer danske kommuners

Læs mere

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse Manual Udarbejdelse af Miljøredegørelse 2 FORORD I 2006 udgav Key2Green den første manual for miljøredegørelser. Manualen er anvendt hos mange virksomheder over hele landet. Udviklingen har gjort, at manualen

Læs mere

Ballerup Frederiksberg og Herlev Kommune. Forebyggelse af jordforurening ved tilsyn på virksomheder

Ballerup Frederiksberg og Herlev Kommune. Forebyggelse af jordforurening ved tilsyn på virksomheder Ballerup Frederiksberg og Herlev Kommune Forebyggelse af jordforurening ved tilsyn på virksomheder 1. udgave Februar 2011 Forord Miljøsamarbejdet har nedsat en gruppe, Forebyggelsesgruppen, som har beskæftiget

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

29-09-2014. Publiceret 01-04-2007 Udgiver KL Udskrevet af Henrik Pedersen Dato 29-09-2014. EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 9

29-09-2014. Publiceret 01-04-2007 Udgiver KL Udskrevet af Henrik Pedersen Dato 29-09-2014. EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 9 Titel Vejl. af 01-04-2007 til indsats mod affald og faldefærdige bygninger på privat ejendom. En juridisk og praktisk vejledning til den Status Gældende Ikrafttrådt 01-04-2007 Type Vejledning Publiceret

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

Vejledning om håndhævelse af Naturbeskyttelsesloven, Planloven og Byggeloven

Vejledning om håndhævelse af Naturbeskyttelsesloven, Planloven og Byggeloven Vejledning om håndhævelse af Naturbeskyttelsesloven, Planloven og Byggeloven Maj 2007 VEJLEDNING OM HÅNDHÆVELSE AF NATURBESKYTTELSESLOVEN, PLANLOVEN OG BYGGELOVEN Maj 2007 Vejledningen er udarbejdet af

Læs mere

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2002 Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Et arbejdsredskab til kommunerne til at planlægge, justere og effektivisere anvisnings- og indsamlingsordninger

Læs mere

DANSK BYGGERI UNDERSØGELSE AF INDSATSPULJEN I 2010 OG 2011

DANSK BYGGERI UNDERSØGELSE AF INDSATSPULJEN I 2010 OG 2011 Til Dansk Byggeri Dokumenttype Rapport Dato Marts 2014 DANSK BYGGERI UNDERSØGELSE AF INDSATSPULJEN I 2010 OG 2011 DANSK BYGGERI UNDERSØGELSE AF INDSATSPULJEN I 2010 OG 2011 Revision 3 Dato 13-03-2010 Udarbejdet

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen NOTAT Jord & Affald J.nr. 7779-00149 Ref. Mekba Den 18. november 2011 Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen Miljøstyrelsen sendte den 18. oktober 2011 udkast til ændret bekendtgørelse

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,.

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,. Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse (Obligatorisk digital kommunikation, betingelser for udbetaling

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST 1 INDHOLD 1 Formål m.v.... 4 2 Lovgrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Registrering af udenlandske virksomheder... 7 5 Gebyrer... 7 6 Klage

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2009 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 FORMÅL 7 1.2 BRUG AF VEJLEDNINGEN 7 2 JORDFORURENINGSLOVENS REGLER

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Vejledning om pipelines til olieprodukter

Vejledning om pipelines til olieprodukter Vejledning om pipelines til olieprodukter Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2007 Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 VEJLEDNINGENS BAGGRUND OG ANVENDELSE 5 1.2 ORDLISTE 6 1.3 DEFINITION AF PIPELINES 7 1.3.1

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere