Vilkår for Vare-, lastbiler og trækkere Fragtføreransvar Syge- og retshjælp i vognmandsvirksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for Vare-, lastbiler og trækkere Fragtføreransvar Syge- og retshjælp i vognmandsvirksomhed"

Transkript

1 Vilkår for Vare-, lastbiler og trækkere Fragtføreransvar Syge- og retshjælp i vognmandsvirksomhed Juni 2010

2 Oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, CPR-/CVR-nummer og jeres forsikringer. Hvis I ønsker at se disse oplysninger, kan I blot skrive til: Topdanmark Borupvang Ballerup Hvis I ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan I blot skrive til samme adresse. Vi skal informere jer om, at oplysninger om jeres kundeforhold bliver registreret centralt i Topdanmark. Provision Vi kan oplyse, at nogle af Topdanmarks medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til jer, hvis vi har registreret jeres CPR-/SE-/CVR-nummer. 2

3 Et par ord om forsikringerne og vilkår Vilkårene er gældende for følgende forsikringer 1 Forsikring af vare-, lastbiler og trækkere 2 Fragtføreransvarsforsikring 3 Syge- og retshjælpsforsikring 1 Forsikring af vare-, lastbiler og trækkere er en kombineret forsikring, der kan bestå af Ansvarsforsikring Forsikringen er lovpligtig og dækker efter færdselsloven erstatningsansvaret for skade forvoldt ved brug af bilen som køretøj. Kaskoforsikring Forsikringen dækker skade påført bilen og dennes faste tilbehør med de få begrænsninger, der er nævnt i vilkårene. Afsavnsforsikring (tillægsforsikring) Forsikringen udbetaler erstatning, når køretøjet er på værksted som følge af en kaskoskade, bliver totalskadet eller stjålet. Forsikringen kan kun tegnes i tilknytning til en kaskoforsikring for en forvogn eller trækker. 2 Fragtføreransvarsforsikringen Forsikringen dækker ansvar for skade på det gods, der transporteres, i henhold til de bestemmelser der er nævnt i vilkårene. 3 Syge- og retshjælpsforsikringen Forsikringen dækker følgende i henhold til de bestemmelser, der er nævnt i vilkårene: Udgifter til sygebehandling/hjemtransport i forbindelse med akut sygdom eller tilskadekomst - samt retshjælp i forbindelse med færdselsuheld i udlandet. Jeres police indeholder oplysning om, hvilke forsikringer og dækninger, I har. 3

4 Indholdsfortegnelse I tilfælde af uoverensstemmelse mellem indholdet i Fælles vilkår og vilkårene for de enkelte forsikringer: Vare-, lastbiler og trækkere, fragtføreransvar og syge- og retshjælp, går vilkårene for de enkelte forsikringer forud. Et par ord om forsikringerne og vilkår Fælles vilkår for vare-, lastbiler og trækkere, fragtføreransvar og syge- og retshjælp 1. Hvor dækker forsikringen Forsikringens betaling Ændring af pris og forsikringsvilkår Hvornår og hvordan kan forsikringen opsiges Tilbagebetaling Flytning og risikoændring Hvis skaden også er dækket af anden forsikring Selvrisiko Krig, naturkatastrofer og atomskader Ankenævn Lovgivning Fælles vilkår for vare-, lastbiler og trækkere Fælles vilkår kun gældende for vare-, lastbiler og trækkere 12. Hvem er sikret Hvor dækker forsikringen Motorløb Prisen afhænger af den valgte forsikringsløsning Selvrisiko Moms Oplægning eller afmelding Afhændelse eller udskiftning Hvis skaden sker Regres Ansvarsforsikringen 22. Hvilket ansvar er dækket Kaskoforsikringen 23. Hvad omfatter forsikringen Hvilke skader er dækket Hvilke skader er ikke dækket Kørekort Hvordan erstattes skaderne Tillægsforsikring til kaskoforsikringen Afsavnsforsikring Hvor dækker forsikringen Erstatningens beregning Totalskade Tyveriskade

5 Fragtføreransvarsforsikring 32. Hvem omfatter forsikringen Hvilket ansvar er dækket Hvornår dækker forsikringen Forsikringssum Undtagelser Motoransvar Opgørelse af skade Moms Hvis skaden sker Tillægsforsikring til fragtføreransvarsforsikringen Ansvar for interne flytninger uden brug af transportmiddel (baksning) Hvem omfatter forsikringen Hvilket ansvar er dækket Hvornår dækker forsikringen Forsikringssum Forsikringen dækker ikke Hvis skaden sker Syge- og retshjælp 47. Hvem er sikret Hvor dækker forsikringen Hvad dækker forsikringen Hvad dækker forsikringen ikke

6 Fælles vilkår for vare-, lastbiler og trækkere, fragtføreransvar og syge- og retshjælp 1 Hvor dækker forsikringen A Forsikringen dækker i Danmark og indtil 300 km. fra dansk landegrænse. B Dækningen i pkt. A. kan udvides med følgende geografiske områder: 1 Kørsel i Vesteuropa: Danmark, Sverige, Norge, Finland, Storbritanien, Tyskland, Holland, Belgien, Luxemburg, Østrig, Schweiz, Frankrig, Spanien, Portugal, Italien og Grækenland. 2 Kørsel indenfor den Europæiske Union samt i de lande, der er tilsluttet grøntkort ordningen. Denne dækning omfatter dog ikke Israel, Iran, Irak, Marokko, Tunisien og Tyrkiet. Fælles for punkterne A og B: Forsikringen dækker ikke i Grønland og Færøerne. Forsikringstagerens valg af geografisk område vil være anført i policen under forsikringerne for vare- og lastbiler samt fragtføreransvar. 2 Forsikringens betaling A Præmien fastsættes efter Topdanmarks gældende prisliste. Sammen med præmien opkræves eventuel stempelafgift og andre afgifter til det offentlige i henhold til gældende lov. B Præmien opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag. C Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævningen. D Betales præmien ikke rettidigt, opkræves gebyr for hver rykkerskrivelse, Topdanmark må udsende. Gebyret indeksreguleres. Herudover er Topdanmark berettigt til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven. E Betales præmien stadig ikke slettes forsikringen. F Er forsikringen slettet på grund af præmierestance, kan genoptagelse ikke ske, før restancen er betalt, og da kun på betingelse af, at præmiebetaling i henhold til den ny police sker helårsvis forud i mindst 2 år. Følgende gælder kun for vare-, lastbiler og trækkere: G Hvis bilen er registreret, underrettes politiet med henblik på inddragelse af nummerpladerne. H Hvis selskabet på grund af forsikringens forløb, fx ved præmierestance eller efter gentagne skadetilfælde, stiller skærpede betingelser for dens fortsættelse eller opsiger forsikringen, sker registrering heraf i den del af automobilforsikringsselskabernes fællesregister for motorkøretøjsforsikring, som vedrører forsikringstagere, der frembyder en særlig risiko. Samtidig med en sådan registrering gives der forsikringstageren meddelelse herom med nærmere oplysning om klageadgang mv. Registrering i nævnte fællesregister (DFIM, Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup., tlf ) sker på grundlag af en tilladelse, meddelt af Registertilsynet på en række vilkår. 3 Ændring af pris og forsikringsvilkår A Priserne for køretøjsforsikringen, fragtføreransvarsforsikringen, syge- og retshjælpsforsikringen samt evt. tillægsforsikringer indeksreguleres en gang om året på forsikringens første forfaldsdag i kalenderåret. Rykkergebyr indeksreguleres pr. 1. januar. Indeksreguleringen sker i overensstemmelse med det af Danmarks Statistik offentliggjorte løntal. B Hvis udgivelsen af de anvendte løntal fra Danmarks Statistik ophører, kan Topdanmark anvende andre officielle reguleringstal. C Er indeksreguleringen ikke tilstrækkelig til at imødegå udviklingen i udgifterne, kan Topdanmark, med mindst 1 måneds varsel, foretage ekstraordinære prisforhøjelser med virkning fra enhver forfaldsdag. Forsikringstageren har i så fald ret til at lade forsikringen udgå fra forfaldsdagen. 6

7 D Topdanmark kan, med mindst 1 måneds varsel, foretage ændringer i forsikringsvilkårene med virkning fra enhver forfaldsdag. Forsikringstageren har i så fald ret til at lade forsikringen udgå fra forfaldsdagen. 4 Hvornår og hvordan kan forsikringen opsiges A Forsikringen gælder for 1 år ad gangen (forsikringstiden) og fortsætter, hvis ikke forsikringstageren eller Topdanmark opsiger den skriftligt med mindst 1 måneds varsel til forsikringstidens udløb (årsdagen). B Fra den dag Topdanmark har modtaget en skadeanmeldelse, og indtil 1 måned efter at selskabet har betalt erstatning eller afvist skaden, kan både forsikringstageren og Topdanmark opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. C Forsikringstagerens adgang til at lade forsikringen udgå i tilfælde af ekstraordinære prisforhøjelser eller ændring af forsikringsvilkårene, er omtalt i punkterne 3 C og D. 5 Tilbagebetaling I tilfælde af forsikringens ophør tilbagebetales betalt præmie for den tid, der ligger efter forsikringens ophør. 6 Flytning og risikoændring A Af hensyn til præmieberegningen skal Topdanmark underrettes, hvis 1 forsikringstageren eller den faste bruger skifter bopæl. 2 bilen får anden fast bruger, flere brugere eller flere ejere. 3 bilen skifter anvendelse. 4 motorstørrelsen ændres eller der iøvrigt foretages ændringer ved motoren. 5 bilens vægt og/eller lastevne ændres. 6 værdien af den forsikrede bil og tilbehør forøges. 7 køretøjet udelukkende skal benyttes til kørsel i lufthavn. 8 den gods-/vareart der transporteres ændres i forhold til det aftalte. 9 køretøjets kørselsområde udvides i forhold til det aftalte. B Hvis Topdanmark ikke underrettes, risikerer forsikringstageren at miste retten til erstatning helt eller delvist. 7 Hvis skaden også er dækket af anden forsikring Er der aftalt tilsvarende forsikring med andet selskab mod samme risiko, og dette selskab har taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er aftalt med andet selskab, gælder samme forbehold for denne forsikring. Denne bestemmelse vedrører udelukkende det indbyrdes forhold mellem selskaberne, som således betaler erstatningen i fællesskab. 8 Selvrisiko A Er forsikringen tegnet med selvrisiko, betaler forsikringstageren den første del af enhver skade med selvrisikobeløbet. B Hvis forsikringstageren har flere forsikringer i Topdanmark, der bliver ramt af samme skade, kan selvrisikobeløbet ikke overstige det største af disse forsikringers selvrisikobeløb. C Selvrisikobeløbene, der står på præmieopgørelsen, indeksreguleres ikke. D Topdanmark lægger selvrisikobeløb ud over for reparatør eller tredjemand og opkræver det/dem hos forsikringstageren i det omfang, kravet ikke kan gennemføres over for en skadevolder. E Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævningen. F På opkrævningen, der tidligst sendes samtidig med at Topdanmark betaler erstatning, er anført sidste rettidige betalingsdag. G Betales selvrisikobeløbet ikke rettidigt, sender Topdanmark et rykkerbrev. For hvert rykkerbrev, Topdanmark udsender, opkræves gebyr. Herudover er Topdanmark berettiget til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven. H Betales selvrisikobeløbet ikke rettidigt, forbeholder Topdanmark sig ret til at ændre eller slette forsikringen med 14 dages varsel. 7

8 9 Krig, naturkatastrofer og atomskader Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af 1 krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog under sådanne forhold, når forsikrede er på rejse uden for Danmark i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Det er en forudsætning, at der ikke foretages rejse til et land, der befinder sig i en af de anførte situationer, og at forsikrede ikke selv deltager i handlingerne. 2 jordskælv eller andre naturkatastrofer i Danmark (herunder Færøerne og Grønland). 3 udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 10 Ankenævn A Ankenævnet for Forsikring behandler kun sager af erhvervsmæssig karakter, hvis nævnet skønner, at sagen ikke adskiller sig væsentligt fra private forsikringsforhold. B Uoverensstemmelser mellem sikrede og Topdanmark bør søges løst mellem parterne. Er dette ikke muligt, kan sikrede henvende sig til Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V. Tlf mellem kl. 10 og Lovgivning For forsikringen gælder i øvrigt lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Forsikring af vare-, og lastbiler og trækkere For vare-, lastbiler og trækkere gælder Fælles vilkår, punkterne 1 11 samt indholdet i efterfølgende vilkår, punkterne I tilfælde af uoverensstemmelse mellem indholdet i Fælles vilkår og vilkårene for vare- og lastbiler, går vilkårene for vare-, lastbiler og trækkere forud. 12 Hvem er sikret A Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter bilen, lader den benytte eller er fører af den. B På samme måde dækker forsikringen virksomheder, der har fået bilen overladt til reparation, service, transport, salg e.l.; dog ikke for skade påført bilen under arbejde på denne, eller under kørsel der ikke sker i forsikringstagerens interesse. C Skifter den forsikrede bil ejer, dækker forsikringen ny ejer i 3 uger efter ejerskiftet, hvis der ikke er tegnet anden forsikring for bilen. Ny ejer er dog ikke dækket for skade påført bilen under arbejde på denne. 13 Hvor dækker forsikringen Ansvarsforsikringen dækker i Danmark med de summer, der er fastsat i færdselsloven. I det øvrige Europa, samt i de lande udenfor, der er tilsluttet grøntkortordningen dækkes med de summer, der kræves i de pågældende lande, dog mindst med de summer, der er fastsat i den danske færdselslov. Hvis der er tegnet særlig forsikring for kørsel i udlandet, dækker ansvarsforsikringen subsidiært. Er skaden sket uden for Danmarks grænser, dækkes dog ikke ansvar for skade på transporteret gods. Vedrørende skade på fører og evt. medchaufførs ting, se punkt 24 B 14 Motorløb A Kørsel under orienterings-, præcisions- og økonomiløb samt øvelseskørsel er dækket under forudsætning af, at 1 den foregår her i landet. 2 der ikke er tale om terrænkørsel. 8

9 3 Justitsministeriets tilladelse til det enkelte løb foreligger, hvis en sådan kræves. 4 de foreskrevne regler for løbet overholdes. 5 kørslen ikke sker som led i et internationalt løb (fx rally). B Endvidere dækkes øvelseskørsel (glatføre-, manøvre-, skolekørsel o.l.) på arealer godkendt af politiet og afspærret til formålet, hvis kørslen foregår under instruktion af godkendt kørelærer, motororganisation eller tilsvarende sagkyndige. C Konkurrencekørsel, herunder rally samt enhver anden kørsel på bane end den der er nævnt i punkt B, er ikke dækket, medmindre det fremgår af policen, at der er truffet aftale om det. 15 Prisen afhænger af den valgte forsikringsløsning Standard, med pristrin Elite, uden trinregulering Kollektiv forsikring, specialaftale Det fremgår af jeres police, hvilken forsikringsløsning I har: Standard, med pristrin A Prislisten indeholder 9 pristrin: 1 anvendes som maksimum-præmie efter skade i trin 3. 2 anvendes efter et skadefrit år i trin 1. 3 anvendes som startpræmie eller efter et skadefrit år i trin 2. 4 anvendes efter et skadefrit år i trin 3 5 anvendes efter et skadefrit år i trin 4. 6 anvendes efter et skadefrit år i trin 5. 7 anvendes efter et skadefrit år i trin 6. 8 anvendes efter et skadefrit år i trin 7. 9 anvendes efter et skadefrit år i trin 8. B For hver skade under enten ansvars- eller kaskoforsikringen, der medfører udgift for Topdanmark, flyttes forsikringen pr. skadedato. I pristrin 2 flyttes til nærmeste dyrere trin, hvor der startes forfra. I pristrin 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 flyttes 2 trin tilbage, hvor der startes forfra. Prisen i pristrin 7,8 og 9 er ens. Ved skade på trin 9 flyttes forsikringen til trin 7. Denne flytning medfører ikke præmiemæssige konsekvenser. C Flytning sker dog ikke, hvis 1 skaden er forvoldt, mens bilen var overladt til værksted, servicestation o.l., eller overdraget til en ny ejer, jf. punkt 12 B og C. 2 skaden er forvoldt af en kendt skadevolder, hvis erstatningsansvar bortfalder i medfør af erstatningsansvarslovens paragraffer 19 og Topdanmark skal betale erstatning til føreren af et andet motordrevet køretøj for personskade efter færdselslovens paragraf 103, stk. 1, selv om den ansvarlige for den her forsikrede bil er uden skyld i skaden efter reglen i færdselslovens paragraf 103, stk den ansvarlige kendte skadevolder er ude af stand til at tilbagebetale Topdanmarks udgifter. 5 skaden er indtruffet i en periode, hvor der kun betales stilstandspræmie. 6 erstatning er udbetalt i henhold til chaufførdækningen, jf. punkt 24 B. Elite, uden trinregulering Prisen er uafhængig af skadeforløbet og ændres ikke som følge af skade. Kollektiv forsikring, specialaftale Prisen fastsættes umiddelbart før forfaldsdato på grundlag af en samlet vurdering af skadeforløbet i en nærmere aftalt periode. 16 Selvrisiko A Er forsikringen tegnet med selvrisiko, betaler forsikringstageren den første del af enhver ansvars- eller kaskoskade med selvrisikobeløbet, jf. dog punkt 8 B. B Ved kaskoskade på et sammenkoblet vogntog betales selvrisikobeløbet kun en gang. C Ved en kombineret ansvars- og kaskoskade betales selvrisikobeløbet kun en gang. 9

10 D Skaden dækkes fuldt ud, uanset om forsikringen er tegnet med selvrisiko, hvis 1 den ansvarlige kendte skadevolder er ude af stand til at betale selvrisikobeløbet. 2 skaden er indtruffet i en periode, hvor der kun betales stilstandspræmie. 3 skaden er forvoldt af en kendt skadevolder, hvis erstatningsansvar bortfalder i medfør af erstatningsansvarslovens paragraffer 19 og Topdanmark skal betale erstatning til føreren af et andet motordrevet køretøj for personskade efter færdselslovens paragraf 103, stk. 1, selv om den ansvarlige for den her forsikrede bil er uden skyld i skaden efter reglen i færdselslovens paragraf 103, stk Moms A Moms i henhold til gældende lov betales af Topdanmark. B For så vidt angår biler tilhørende registrerede virksomheder og benyttet i disse betales momsen endeligt af forsikringstageren/den registrerede virksomhed i det omfang, denne kan trække beløbet fra i sit momsregnskab med Skat. For leasede biler betales momsen subsidiært af ejeren, dvs. leasingselskabet. C Topdanmark lægger momsen ud og opkræver den derefter hos forsikringstageren/den registrerede virksomhed/leasingselskabet. D Den registrede virksomhed eller leasingselskabet betaler alle udgifter ved opkrævningen. E På opkrævningen, der tidligst sendes sammen med at Topdanmark betaler erstatning, er anført sidste rettidige betalingsdag. F Betales momsen ikke rettidigt, opkræves gebyr for hver rykkerskrivelse, Topdanmark må udsende. Gebyret indeksreguleres. Herudover er Topdanmark berettiget til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven. G Betales momsen ikke rettidigt, forbeholder Topdanmark, sig ret til at ændre eller slette forsikringen med 14 dages varsel. 18 Oplægning eller afmelding A Afmeldes bilen, ophører forsikringen fra afmeldingsdatoen. Afmeldes bilen med henblik på oplægning i kortere eller længere tid, kan forsikringstageren bestille en stilstandsforsikring med nedsat præmie. Ændring til stilstandsforsikring skal fremgå af policen. B Ved skade i en periode, hvor der kun betales stilstandspræmie, flyttes forsikringen ikke i forsikringsform med præmieklasser. Stilstandsperioden medregnes ikke ved placering på pristrinene. C Topdanmark opkræver et gebyr ved oprettelse af en stilstandsforsikring. 19 Afhændelse eller udskiftning A Afhændes køretøjet, ophører forsikringen. B Udskiftes køretøjet, ophører forsikringen, og forsikringstageren er frit stillet med hensyn til forsikring for sit nye køretøj. Ved udskiftning bevarer forsikringstageren en erhvervet ret til evt. rabat for skadefrit forløb for sit nye køretøj ved forsikring i Topdanmark. C Om den ny ejers retsstilling, se punkt 12 C. 20 Hvis skaden sker A Skade, der omfattes af forsikringen, skal snarest muligt anmeldes til Topdanmark. Anmeldelsen kan sendes til os eller ved kaskoskade afleveres til det værksted, der foretager reparationen. B Værkstedet vil tilkalde taksator, idet reparationer kun må udføres efter aftale med Topdanmark. Forsikringstageren kan dog på egen hånd lade udføre mindre reparationer, hvis det ville være ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med bilen, og kørslen ikke kan udsættes. C Topdanmark har ret til at anvise reparatør. D Tyveri og røveri skal også snarest muligt anmeldes til politiet. 10

11 21 Regres A Regres betyder, at Topdanmark har ret til at få udbetalte beløb tilbagebetalt. B Topdanmark har regres mod enhver, der efter færdselslovens paragraf 104 er ansvarlig for skaden, og som har forvoldt denne med forsæt. Er skaden forvoldt ved uagtsomhed, har Topdanmark kun regres, hvis uagtsomheden kan betegnes som grov hensynsløshed, jf. færdselslovens paragraf 108, stk. 2. C For biler, der ikke frit må udlejes, har kan Topdanmark pligt til at gøre regres gældende, hvis skaden er indtruffet, mens bilen var udlejet uden fører. Det gælder dog ikke, hvis det godtgøres, at skadens indtræden eller omfang ikke skyldes, at bilen var udlejet i strid med Trafikministeriets bekendtgørelse om motorkøretøjer, der udlejes uden fører. D Topdanmark har regres, hvis vi har erstattet en skade, som ikke er dækket på forsikringen. Ansvarsforsikringen 22 Hvilket ansvar er dækket A Forsikringen dækker erstatningsansvaret for skade forvoldt ved brug af bilen som køretøj, med de summer der er fastsat i færdselsloven. Se også punkt 1: Hvor dækker forsikringen. Endvidere dækkes ansvar for sådan skade på forsikringstagerens person, når han ikke fører bilen. B Forsikringen dækker ikke ansvar for skade 1 på førerens person. 2 på ting eller ejendom der tilhører føreren, den faste bruger, forsikringstageren, disses ægtefælle/samlever eller virksomheder helt eller delvis ejet af disse. 3 der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport. 4 på tilkoblet køretøj. Kaskoforsikringen 23 Hvad omfatter forsikringen Forsikringen omfatter 1 vare-, lastbil eller trækker samt evt. medforsikret sættevogn i henhold til policen. 2 fastmonteret tilbehør til bilen, herunder tyverisikrings- og satellitovervågningsudstyr. 3 bilradio, bil-tv, cd-, bånd- og pladespillere, højttalere og tilbehør hertil. 4 standardværktøj og afmonteret tilbehør, når det alene bruges til bilen. 5 ting tilhørende fører og evt. medchauffør. 24 Hvilke skader er dækket A Forsikringen dækker med de undtagelser, der er nævnt i punkt 25 enhver skade på det forsikrede (se punkt 23) samt tab af dette ved tyveri og røveri. B Chaufførdækning: Kaskoforsikringen dækker skade på førers og evt. medchaufførs ting, der befinder sig i motorkøretøjets kabine, når skaden sker i forbindelse med en kaskoskade. Ved tyveri dækker forsikringen de nævnte ting, i følgende tilfælde: 1 Hvis motorkøretøjet stjæles. 2 Hvis tyveriet har fundet sted efter indbrud i motorkøretøjet. 3 Hvis tyveriet er sket under anvendelse af/eller trussel om fysisk vold Erstatningen kan ikke overstige kr. Føreren eller passageren betaler selv den første del af enhver skade under chaufførdækningen med kr. Dækningen omfatter ikke penge eller pengeværdier. 11

12 25 Hvilke skader er ikke dækket A Forsikringen dækker ikke 1 fabrikations- og konstruktionsfejl. 2 A skade der alene opstår i og er begrænset til bilens mekaniske dele (fx motor, transmission, styretøj og hydrauliksystemer). B skade der alene opstår i og er begrænset til bilens elektriske og elektroniske dele (fx styre- og relæbokse). 3 skade som følge af kørsel uden vand eller olie. 4 frostsprængning. 5 forringelse af bilens stand, som er en følge af brugen af denne, fx stenslag i lak og ridser i ruder forårsaget af vinduesviskerne. 6 skade der skyldes slid. 7 skade der skyldes vejrligets påvirkning, fx tæring og rust. B Skade nævnt under A er dog dækket, hvis den er opstået ved brand, kortslutning, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri og hærværk eller under transport på eller ved hjælp af et andet transportmiddel. C Endvidere dækker forsikringen ikke skade 1 forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, jf. forsikringsaftalelovens paragraf forårsaget under selvforskyldt beruselse, jf. forsikringsaftalelovens paragraf 20 og reglerne om spirituskørsel i færdselslovens paragraf 53, stk. 1 eller 2. D Ved skade nævnt under C er forsikringstageren dog dækket, medmindre denne, ægtefællen/samleveren/medejer af virksomheden eller den faste bruger var fører af bilen, eller vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller deres ukendskab hertil skyldtes grov uagtsomhed. 26 Kørekort A Føres bilen af en person, der ikke har lovbefalet kørekort, dækker forsikringen kun i det omfang, hvori det godtgøres, at skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed. B Forsikringstageren er dog dækket, medmindre denne, ægtefællen/samleveren/medejer af virksomheden eller den faste bruger var fører af bilen eller vidste at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller deres ukendskab hertil skyldtes grov uagtsomhed. 27 Hvordan erstattes skaderne A Reparation Topdanmark betaler for en reparation hos en anerkendt reparatør, der sætter bilen i samme stand som før skaden. Dekorations- eller speciallakering kan kun kræves erstattet i det omfang arbejdet kan udføres hos en anerkendt autolakerer i Danmark. Topdanmark yder garanti for første klasses reparation. Er skaden opstået, efter at bilen var overladt eller solgt til reparatør, forhandler e.l., se punkt 1 B, og kan denne ikke godtgøre at være uden skyld i skaden, skal reparationer, som kan udbedres på pågældendes eget værksted eller andre værksteder under samme koncern, udføres til nettopriser. Ved værksteder under samme koncern forstås firmaer, hvor den bestemmende indflydelse indehaves af samme personkreds. Skade, som reparatøren normalt lader udbedre på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for sådan reparation. Eventuel forringelse af bilens handelsværdi erstattes ikke. B Totalskade Er skaden så stor, at reparation efter Topdanmarks skøn ikke kan betale sig, eller bliver bilen (udstyret) ved tyveri ikke fundet inden 4 uger efter tyveriets anmeldelse til politiet og Topdanmark, ansættes erstatningen til det beløb, en tilsvarende bil (udstyr) af samme alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling. C Transportomkostninger i Danmark Topdanmark betaler nødvendige omkostninger til transport af bilen til nærmeste reparationsværksted og ved tyveri af bilen tillige nødvendige omkostninger til afhentning af denne. Transportomkostninger er dog ikke dækket, hvis udgiften er dækket gennem anden forsikring, abonnement, forening eller lignende. 12

13 Tillægsforsikring Afsavnsforsikring for vare-, lastbiler og trækkere Er der tegnet afsavnsforsikring ydes erstatning i henhold til denne ved skade, der er dækket og erstattet på kaskoforsikringen, se punkt 24. Det fremgår af policen, hvis I har denne forsikring. 28 Hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker i samme geografiske område som kaskoforsikringen. 29 Erstatningens beregning Erstatning for afsavn beregnes efter kaskoskadens størrelse. Skader under kr. giver ikke ret til erstatning uanset årsag. Ved skader på kr. og derover ydes erstatning med 20% af hele reparationsudgiften inkl. selvrisiko. Ved beregningen rundes reparationsudgifterne op til nærmeste med 100 delelige kronebeløb. Erstatningen kan ikke overstige kr. Beløbet indeksreguleres ikke. 30 Totalskade Er kaskoskaden så stor, at reparation efter Topdanmarks skøn ikke kan betale sig, eller bliver køretøjet ved tyveri ikke fundet inden 4 uger efter tyveriets anmeldelse til politiet og Topdanmark, ydes erstatning med et fast beløb på kr. 31 Tyveriskade Fra det tidspunkt tyveriet anmeldes til politiet og Topdanmark, og indtil køretøjet atter fundet, dog højst 4 uger, ydes en erstatning på 900 kr. pr. dag, dog max kr. Fragtføreransvarsforsikring For fragtføreransvarsforsikringen gælder Fælles vilkår, punkterne 1 11 samt indholdet i efterfølgende vilkår, punkterne I tilfælde af uoverensstemmelse mellem indholdet i Fælles vilkår og vilkårene for fragtføreransvarsforsikring, går vilkårene for fragtføreransvarsforsikring forud. 32 Hvem omfatter forsikringen A Forsikringen dækker forsikringstager i egenskab af fragtfører for gods, der befordres med den i policen nævnte bil. B I forbindelse med transporten dækker forsikringen også ansatte i virksomheden. C Forsikringen omfatter også forsikringstagers ansvar som speditør i forbindelse med kontraherende fragtfører, såfremt forsikringstager ved aftalens indgåelse med den kontraherende fragtfører, har sikret sig dokumentation for at denne har etableret fragtføreransvarsforsikring. Topdanmark har fuld regresret overfor kontraherende fragtfører. Ansvar som speditør er dog ikke omfattet, såfremt fragtomsætningen herfor overstiger 5% af forsikringstagers samlede årlige fragtomsætning. 13

14 33 Hvilket ansvar er dækket A For internationale vejtransporter dækkes sikredes ansvar i overensstemmelse med reglerne i lov nr. 47 af 10/ om internationale fragtaftaler ved international vejtransport ( CMR-loven ). B For nationale vejtransporter i Danmark dækkes sikredes ansvar efter dansk rets almindelige regler om fragtføreres ansvar for skader indtruffet i Danmark. C For nationale vejtransporter i udlandet (carbotagekørsel) dækkes sikredes ansvar i overensstemmelse med lovgivningen i det pågældende land, dog ikke ud over reglerne i CMRloven. 34 Hvornår dækker forsikringen A Forsikringen dækker fra det øjeblik, godset overgives fragtføreren til transport, og ophører i det øjeblik, godset stilles til modtagerens disposition på bestemmelsesstedet. B For gods, der som led i en national transport er aflæsset, dækkes sikredes ansvar i det omfang, skaden ikke er, eller kunne være, endelig dækket af en på opbevaringsstedet tegnet forsikring, der ville omfatte skade på godset. C Er transporten en del af et samlet transportforløb, hvor der indgår flere fragtførere, ophører forsikringsdækningen, når godset i overensstemmelse med aftalen er stillet til disposition til den fragtfører der efter aftalen skal overtage godset. 35 Forsikringssum A Ved national transport dækker forsikringen med et beløb på indtil 8,33 SDR pr. kg. gods, som myndighederne har godkendt den forsikrede bil til at befordre. B For gods der er led i en international transport dækker forsikringen med et beløb af indtil 8,33 SDR pr. kg. beskadiget eller bortkommet gods (bruttovægt). C Herudover erstattes kun fragt, told, afgifter og andre omkostninger ved befordringen, med hele beløbet ved fuldstændig beskadigelse / bortkomst, og med et forholdsmæssigt beløb ved delvis beskadigelse / bortkomst. D Erstatning for forsinkelse ydes maksimalt med et beløb svarende til fragtens størrelse. E Skade på malerier, kunstgenstande og antikviteter erstattes maksimalt med kr. pr. genstand. F Erstatning for flyttegods beregnes til genanskaffelsesprisen umiddelbart inden skaden indtrådte, idet affektionsværdi eller anden særlig værdi ikke erstattes. Erstatningen kan ikke overstige det af kunden dokumenterede tab, og kan højst andrage kr. for et enkelt kolli eller indholdet af en flyttekasse, og maksimalt 2 mio. kr. pr. flytteopgave. Hvis flere kolliomfatter effekter, der tilsammen kan betragtes som en enhed, f.eks. et service, erstattes kun det beskadigede / bortkomne kolli. Ved bortkomst eller beskadigelse af enkelte dele af en enhed, dækkes ikke ansvar for en mulig værdiforringelse af selve enheden. G Såfremt der er tegnet tilvalgsdækning for tobak og spiritus beregnes dækningen efter punkt A C inkl., dog maksimalt 5 mio. kr. inkl. told og afgifter. H Såfremt der er tegnet tilvalgsdækning for levende dyr beregnes erstatningen efter punkt A til D inkl., dog maksimalt kr. pr. dyr. I Rimelige omkostninger til opgørelse af skaden er dækket af policen ud over forsikringssummen, men under den forudsætning at disse på forhånd er godkendt af Topdanmark. 36 Undtagelser Forsikringen dækker ikke: A Skade på eller tab af ædle metaller (platin, guld og sølv), penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, dokumenter af enhver art, juveler, ædelstene og andre kostbarheder. B Temperaturregulerede varer/gods som kræver særlig temperaturregulering, med mindre der er tegnet særlig tilvalgsdækning, jf. policen. C Flyttegods med mindre der er tegnet særlig tilvalgsdækning, jf. policen. Der er dog dækning for erstatning på indtil kr., uanset om der er tegnet tilvalgsdækning D Tobak og spiritus med mindre der er tegnet særlig tilvalgsdækning, jf. policen. Der er dog dækning for erstatning på indtil kr. inkl. told og afgifter, uanset om der er tegnet 14

15 tilvalgsdækning. Ved tyveri af tobak og spiritus er der ikke dækning, hvis der ikke er tale om tyveri fra lukket og aflåst kassevogn eller boxtrailer eller hvis bilen henstår på offentlig gade, vej, åben plads eller gård på hverdage i tiden fra kl. 20 til kl. 8 samt på søn- og helligdage hele døgnet. E Levende dyr. F Tanktransporter. G Specialtransporter hvor offentlig tilladelse kræves, er ikke dækket, med mindre der er tegnet særlig tilvalgsdækning, jf. policen. H Skade der er en følge af godsets utilstrækkelige eller mangelfulde emballering, skade ved indre fordærv, smeltning, varme, normalt svind, rust, mug, skimmel, luftens- eller vejrligets påvirkning, temperaturforandring eller lignende skader med mindre skaden skyldes sikredes tilsidesættelse af de forholdsregler, som det under disse omstændigheder påhvilede ham at træffe med hensyn til valg, vedligeholdelse og brug af særligt udstyr. I Tab af eller skade på dyr, som forud for transporten er syge, beskadigede eller svækkede på grund af alder, sygdom eller anden lidelse, eller tab af eller skade på grise, søer og svin, som er fodret samme dag som transporten foregår. Skade opstået ved at opholdet på leveringsstedet er af unormal varighed. J Skade hvis de til transporten nødvendige tilladelser ikke foreligger, eller hvis de fra myndighedernes side foreskrevne køreruter eller udstedte påbud ikke overholdes. Hvis forsikringstageren godtgør, at der ikke er årsagssammenhæng mellem disse bestemmelsers tilsidesættelse og skaden, vil skaden blive dækket. K Skade på materiel, der indgår som en bestanddel af bilen. L Opfyldelse af aftaler hvor sikrede har påtaget sig et videregående ansvar end det, der fremgår af disse vilkår. M Tyveri af varer fra uaflukket eller uaflåset bil. N Fortsæt og grov uagtsomhed, jf. forsikringsaftalelovens paragraf 18 samt selvforskyldt beruselse, jf. forsikringsaftalens paragraf 20. Denne undtagelse gælder kun, hvis det er forsikringstagers fortsæt, grove uagtsomhed eller selvforskyldte beruselse, der er skyld i skaden eller forsikringstager er vidende om, at skaden er forvoldt/forårsaget af ansat med fortsæt, grov uagtsomhed eller selvforskyldt beruselse, eller hvis forsikringstagers ukendskab hertil skylds grov uagtsomhed. 37 Motoransvar Forsikringen dækker ikke skader, der er dækket under den for bilen lovpligtige ansvarsforsikring. 38 Opgørelse af skade A Erstatning for hel eller delvis bortkomst af godset beregnes efter godsets værdi på stedet og tidspunktet for overtagelse til transport. Værdien bestemmes efter fakturaprisen for varerne eller i mangel heraf efter genanskaffelsesværdien for gods af samme art og beskaffenhed. Godset betragtes som bortkommet, hvis det ikke er afleveret inden 30 dage efter udløbet af den aftalte leveringsfrist, eller hvor ingen frist er aftalt, inden 60 dage efter, at fragtføreren overtog godset til transport B Ved beskadigelse af varerne erstattes værdiforringelsen beregnet på grundlag af den ovennævnte i afsnit A fastsatte værdi af godset. C Forsikringstageren kan ikke med bindende virkning for Topdanmark anerkende eller afgøre noget erstatningskrav. Topdanmark forbeholder sig ret til, at kræve besigtigelse af de beskadigede varer samt udlevering af relevant dokumentation for kravet. D Ved skade på levende dyr skal enhver skade konstateres af en dyrlæge, der skal udstede attest om skadens årsag og omfang. 39 Moms A Såfremt kravstiller ikke har mulighed for, at trække beløbet fra i sit momsregnskab med Skat, vil Topdanmark betale erstatning inkl. moms til kravstilleren. B Momsen betales endeligt af forsikringstageren / den registrerede virksomhed. 15

16 C Den registrerede virksomhed betaler alle udgifter ved opkrævningen. D På opkrævningen, der tidligst sendes sammen med at Topdanmark betaler erstatning, er anført sidste rettidige betalingsdag. E Betales momsen ikke rettidigt, opkræves gebyr for hver rykkerskrivelse, Topdanmark må udsende. Gebyret indeksreguleres. Herudover er Topdanmark berettiget til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven. F Betales momsen ikke rettidigt, forbeholder Topdanmark, sig ret til at ændre eller slette forsikringen med 14 dages varsel. 40 Hvis skaden sker I tilfælde af at en af forsikringen omfattet skade er indtruffet eller frygtes at være umiddelbart forestående, er den sikrede, dennes ansatte og andre, som handler på den sikredes vegne forpligtet til A at træffe alle rimelige foranstaltninger til at afværge eller begrænse skaden, B at træffe nødvendige foranstaltninger til sikring og gennemførelse af krav over for tredjemand, herunder transportører eller andre, i hvis varetægt de forsikrede genstande er eller har været overladt. Udover erstatningsberettiget skade erstatter Topdanmark alle rimelige omkostninger ved udførelsen af disse pligter. C Ved skade på over kr. påhviler det sikrede uden unødigt ophold at underrette Topdanmark, tlf , mail: D Skadekrav skal fremsættes skriftligt til Topdanmark bilagt fornøden dokumentation, herunder skadekrav fra skadelidte, varefaktura, konnossement og/eller fragtbrev, told-, havne- og pakhuskvittering og evt. besigtigelsesrapport, kopi af reklamation over for evt. udførende transportøren samt evt. kvittering for politianmeldelse. Tillægsforsikring Ansvar for interne flytninger uden brug af transportmiddel (baksning) Det fremgår af policen, hvis I har denne forsikring 41 Hvem omfatter forsikringen Forsikringstager og ansatte i virksomheden. 42 Hvilket ansvar er dækket Forsikringen dækker ansvar for skade på ting bortset fra dyr, som forsikringstager har påtaget sig at flytte uden brug af transportmiddel (baksning). 43 Hvornår dækker forsikringen Forsikringen dækker fra det øjeblik, forsikringstager får genstanden i varetægt, til genstanden er på den be ordrede plads. 44 Forsikringssum Erstatningen beregnes til genanskaffelsesprisen som ny med rimeligt fradrag for værdiforringelse ved alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder umiddelbart inden skaden indtrådte, idet affektionsværdi eller anden særlig værdi ikke erstattes. Erstatningen kan ikke overstige det af kunden dokumenterede tab, og kan højst andrage kr. for den enkelte genstand eller indholdet af en flyttekasse, og maksimalt 2 mio. kr. pr. flytteopgave. For skade på malerier, kunstgenstande og antikviteter erstattes dog maksimalt med kr. pr. genstand Hvis det, der skal flyttes, omfatter effekter, der tilsammen kan betragtes som en enhed, f.eks. et service, erstattes kun det beskadigede. Ved beskadigelse af enkelte dele af en enhed, dækkes ikke ansvar for en mulig værdiforringelse af selve enheden. 16

17 45 Forsikringen dækker ikke A Skade på eller tab af ædle metaller (platin, guld og sølv), penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, dokumenter af enhver art, juveler, ædelstene og andre kostbarheder. B Skade der er en følge af godsets utilstrækkelige eller mangelfulde emballering. C Krav, hvor sikrede har påtaget sig et videregående ansvar end, hvad der følger af almindelige erstatningsregler. 46 Hvis skaden sker A Såfremt erstatningskrav fremsættes eller formodes at ville blive fremsat, skal dette uden ophold anmeldes til Topdanmark. B Forsikringstageren kan ikke med bindende virkning for Topdanmark anerkende eller afgøre noget erstatningskrav. C Topdanmark forbeholder sig ret til, at kræve besigtigelse af de beskadigede varer samt udlevering af relevant dokumentation for kravet. Syge-/retshjælpforsikring ved international godstransport For syge- og retshjælpsforsikringen gælder Fælles vilkår, punkterne 1 11 samt indholdet i efterfølgende vilkår, punkterne I tilfælde af uoverensstemmelse mellem indholdet i Fælles vilkår og vilkårene for syge- og retshjælp, går vilkårene for syge- og retshjælp forud. 47 Hvem er sikret Sikrede er ejeren eller brugerne af et køretøj, når disse personer er tilknyttet forsikringstagerens virksomhed og medvirker ved gennemførelse af internationale transporter med køretøjet for virksomheden. Brugerne af bilen skal ved kørsel i udlandet altid medbringe det forsikringsbrev, der er tilsendt sammen med policen og disse vilkår. 48 Hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker i de lande/områder, der er nævnt i policen for bilen. 49 Hvad dækker forsikringen Forsikringen dækker følgende i henhold til Godskørselsloven: A Sygdom/tilskadekomst og hjemtransport Forsikringen dækker ved akut sygdom eller tilskadekomst, opstået på rejsen eller under opholdet, sædvanlige, rimelige og nødvendige udgifter i udlandet, med indtil kr. (indeksreguleres ikke) pr. person pr. rejse, til: 1 behandling hos autoriseret læge og lægeordineret medicin, 2 lægeordineret ophold på hospital, 3 ekstraudgifter til hotelophold med indtil kr. (indeksreguleres ikke) pr. døgn, når behandlingen efter lægeanvisning kan ske på hotel, 4 ambulancetransport til behandlingssted, 5 lægeordineret hjemtransport, når såvel den behandlende læge og Rejsehjælp s læge finder hjemtransporten nødvendig, 6 rimelige ekstraudgifter til indhentning af fastlagt rejserute, som følge af et lægeordineret sengeleje, 7 hjemtransport af sikrede ved dødsfald. B Retshjælp/kaution Forsikringen dækker retshjælp og kaution med indtil kr. (indeksreguleres ikke) i de tilfælde, hvor der rejses tiltale for handlinger eller undladelser, der har en direkte og naturlig forbindelse med transportens udførelse. 17

18 Forsikringen dækker udgifter til: 1 advokatbistand, 2 kaution/sikkerhedsstillelse i forbindelse med frigivelse af sikrede, ved dennes tilbageholdelse af myndighederne, 3 ekstraudgifter til hotelophold med op til kr. (indeksreguleres ikke) pr. døgn, såfremt sikrede af myndighederne får påbud om, ikke at forlade landet på grund af en verserende retssag, 4 ekstraudgifter til indhentning af en fastlagt rejserute, som følge af en retssag. 50 Hvad dækker forsikringen ikke Forsikringen dækker ikke udgifter, 1 der er dækket af Den offentlige Rejsesygesikring eller udgifter, der kan afholdes i det pågældende land, i henhold til internationale aftaler om social sikring, 2 der er omfattet af anden forsikring, 3 der direkte eller indirekte er en følge af sikredes fortsæt eller grove uagtsomhed, 4 som direkte eller indirekte er en følge af sikredes indtagelse af narkotika, spiritus eller andre rusgifte, 5 hvis sikrede overtræder told-, narkotika-, våben- eller valutalovgivningen, 6 hvis sikrede deltager i politiske handlinger, 7 til bøder, bodslignende krav eller egentlige erstatninger, 8 til sygdomme der svigagtigt er fortiet ved den pågældendes ansættelse. 18

19 19

20 Topdanmark Forsikring A/S Borupvang Ballerup Telefon CVR-nr

Vilkår for Vare-, lastbiler og trækkere Fragtføreransvar Syge- og retshjælp i vognmandsvirksomhed

Vilkår for Vare-, lastbiler og trækkere Fragtføreransvar Syge- og retshjælp i vognmandsvirksomhed Vilkår for Vare-, lastbiler og trækkere Fragtføreransvar Syge- og retshjælp i vognmandsvirksomhed 6666-2 Juni 2010 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis mulighed for at

Læs mere

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber Vilkår for Traktorer og Motorredskaber 5586-11 Januar 2011 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

Vilkår Prøveskilte 6560-3 April 2010

Vilkår Prøveskilte 6560-3 April 2010 Vilkår Prøveskilte 6560-3 April 2010 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit CPR-/SE-/CVR-nummer. 24 Indhold Et par ord til indledning

Læs mere

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter 5587-14 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Vilkår for Personbiler Bil elite

Vilkår for Personbiler Bil elite Vilkår for Personbiler Bil elite 6600-3 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for. Motorkøretøjsforsikring

Vilkår for. Motorkøretøjsforsikring Vilkår for Motorkøretøjsforsikring December 1992 Indhold m.v. Indhold Bornholms Brand etablerer udelukkende forsikringsdækning i det omfang, det forsikrede befinder sig på Bornholm. Ikke blot ved etablering

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE A: SÅDAN DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem er sikret 2: Hvor dækker

Læs mere

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 vilkår for Personbiler bil uden bonustab Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer)

Læs mere

Vilkår for. Personbiler

Vilkår for. Personbiler Vilkår for Personbiler 11-1 Maj 2015 Bornholms Brandforsikringforsikring A/S Vilkår for personbiler Maj 2015 Fortrydelsesret (Gælder udelukkende for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

6740-1 Maj 2015. Vilkår for Personbiler Bil elite

6740-1 Maj 2015. Vilkår for Personbiler Bil elite 6740-1 Maj 2015 Vilkår for Personbiler il elite Topdanmark Forsikring /S Vilkår for Personbiler il elite 6740-1 Maj 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret til

Læs mere

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MOTORKØRETØJ i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende dækninger, når

Læs mere

DF20344-2 August 2015. vilkår for kør smart ung

DF20344-2 August 2015. vilkår for kør smart ung DF20344-2 ugust 2015 vilkår for kør smart ung Danske Forsikring /S Vilkår for Kør Smart Ung DF20344-2 ugust 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde

Læs mere

MOTORKØRETØJSFORSIKRING

MOTORKØRETØJSFORSIKRING MOTORKØRETØJSFORSIKRING Bil Campingvogn Motorcykel Autohjælp FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORKØRETØJER M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE Motorkøretøjsforsikringen er en kombineret forsikring der kan bestå af: (Dækningsomfanget

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012 Bilforsikring Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 10-1 Forsikring Storstrøms

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-1 Gældende fra 01.07.2015 1 2 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKEL MC-1 AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG 1.1 SIKREDE PERSONER Forsikringen

Læs mere

MC-/EU-knallertforsikring. Version 1103003

MC-/EU-knallertforsikring. Version 1103003 MC-/EU-knallertforsikring Version 1103003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Kaskodækning Afsnit 19-24 Side

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70252595. Cvr.nr. 32358314 www.motorforsikring.dk Forsikringen er tegnet gennem Alpha Sales

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05 Indledning Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem Dem og Gartnernes

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 gældende fra 29.april 2013

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 gældende fra 29.april 2013 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 gældende fra 29.april 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Bilforsikring ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 15 Side 3 2. Ansvarsdækningen afsnit 16-18 Side 7 3. Kaskodækningen afsnit 19-24 Side 8 4. Glasdækning og

Læs mere