Referat for Informations- og Spørgemøde 5. september 2012 Nationalmuseets udbud for Flytning og midlertidig opbevaring af museumsgenstande

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for Informations- og Spørgemøde 5. september 2012 Nationalmuseets udbud for Flytning og midlertidig opbevaring af museumsgenstande"

Transkript

1 Referat for Informations- og Spørgemøde 5. september 2012 Nationalmuseets udbud for Flytning og midlertidig opbevaring af museumsgenstande Referent: Rikke Ruhe (Nationalmuseet) Til stede fra Nationalmuseet: Steen Allan Weidemann, Bodil Taarnskov, Rikke Ruhe, Vibe Edinger Til stede fra Slotte og Kulturejendomme, SLKE: Kim Funk Til stede fra tilbudsgiverne: Firma Møbeltransport Danmark Møbeltransport Danmark Bryde Bryde WinDum Hillerød Møbeltransport Danish Art Transport by DHL Danish Art Transport by DHL LEMAN Iron Mountain 3x34 Navn Finn Nørager Christensen Jesper Kjer Rosenqvist Rene Bryde Jan Bryde Ole Kihlstrøm Mogens Kleberg Elisabeth Gram Christensen Jens Kristensen Søren Eltorp Henning Søder Baggrund: Nationalmuseet havde indbudt interesserede tilbudsgivere til et informations- og spørgemøde. Mødet blev gennemført således, at tilbudsgiverne først fik mulighed for at besigtige de lokaliteter Nationalmuseet skal fraflytte. Herefter var der mulighed for at stille spørgsmål til tilbudsmaterialet. Referatet gengiver spørgsmålene og indeholder Nationalmuseets præciseringer til udbudsmaterialet. Referatet vedlægges som bilag 1 til kontrakten. Spørgsmål og redegørelser ifølge med Udbudsbetingelserne for udbuddet Kim Funk, SLKE, gennemgik udbudsbetingelserne Spørgsmål: Forsikringer og forsikringsbevis, og bemærkninger til karakteren af det bevis, der skal føres. Ikke vedlægges et diskvalificerende bevis, eks. NSAB 2000 Svar: Forsikringspolice anses for at være et bevis til opfyldelse af udbudsbetingelsernes afsnit 3.2 pkt. 4. Standardvilkår der regulerer transportydelsen anses ikke for et bevis. Tilbudsgiverne skal være meget opmærksomme på ikke at vedlægge egne eller branchespecifikke standardvilkår da disse med stor sandsynlighed ikke er i overensstemmelse med det udbudte grundlag, hvilket derved kan gøre tilbuddet ukonditionsmæssigt. Tilbudsgiver kan nøjes med at føre bevis for de forsikringer, som er sædvanlige eller lovpligtige for de ydelser, som leverandøren skal erlægge under kontrakten. Ordregiver har blot nævnt de områder, som kunne komme på tale at føre bevis for, f.eks. erhvervsansvar-, transport- og brandforsikring. 1

2 Spørgsmål: Specifikation af forsikringsniveau/forsikringstyper. Skal udbyder i dette udbud have en særforsikring for Nationalmuseets genstande, eller, og hvordan, træder statens selvforsikring i kraft? Spørgsmål i forbindelse med tegning af forsikring: Nationalmuseet beder ikke om, at der tegnes særskilte forsikringer for transport eller opbevaring. Genstandene er i hele processen omfattet af museets selvforsikring. Svar: I henhold til kontraktens punkt 22 skal leverandøren have en forsikringsdækning, som er sædvanlig eller lovpligtig for de ydelser, som leverandøren skal erlægge under kontrakten. Eksisterer der en standard forsikring for branchen antages denne at være udtryk for sædvane. Det er ikke Nationalmuseets intention at der skal tegnes eller indhentes tilbud på særforsikring hverken i forhold til transportydelsen eller opbevaringsydelsen som en del af tilbuddet. Spørgsmål vedr. graden af dokumentation for tilbudsgivers økonomiske formåen. Årsregnskaber/revisorpåtegning beskrives Udbudsbetingelsernes afsnit 3 blev gennemgået. Udbudsbetingelserne er vedlagt en tro- og loveerklæring, som kan bruges som dokumentation for afsnit 3.1 pkt. 1, 2 og 3. Afsnit 3.2 pkt. 4 kan tilbudsgiver nøjes med at føre bevis for sædvanlige eller lovpligtige forsikringer og ikke nødvendigvis føre bevis for både erhvervsansvar-, transport- og brandforsikring. Afsnit 3.2 pkt. 5 Fremlæggelse af virksomhedens balance herunder egenkapital eller uddrag heraf. Bemærk soliditetsgraden skal min. være på 5 %. Afsnit 3.2 pkt. 6 Erklæring om generel omsætning i højest de seneste tre år. Bemærk: Mindstekravet er en generel omsætning på min. 10 mio. kr. over 3 år. Afsnit 3.3 pkt. 7. Referencer for de sidste 3 år vedlægges tilbuddet. Bemærk at mindstekravet er min. 1 relevant reference inden for både flytning og for opbevaring. Afsnit 3.3 pkt. 8. Oplysninger om underleverandører og andel. Vi vil naturligvis gerne kende underleverandøren og vide hvad denne påtænkes at skulle udføre. 3.3 Hvis entreprisen udføres i et konsortium, skal det anføres hvem der tegner konsortiet samt er sekretariat for konsortiet. Det skal i øvrigt anføres hvem der er hovedleverandør og garant for ydelsen, og hvem der er underleverandører, hvis denne konstruktion anvendes. 4.2 Tilbudsgiver må ikke ændre i prisbilaget (Kontraktens bilag 3), eller skrive felter/nye ydelser til i prisbilaget. Der må kun ændres i prisbilaget ved indsættelsen af beløb i de med gult markerede felter. Alle andre ændringer i prisbilaget fra tilbudsgivers side anses for at være diskvalificerende. 2

3 Spørgsmål og redegørelser ifølge med Kravspecifikation for udbuddet Spørgsmål vedr. beregning af antal genstande/pakkede enheder for det samlede projekt. Det blev understreget, at de i kravspecifikationen anførte tal for paller, enkeltgenstande og volumen er skønnede og vejledende. Flytteopgaven anses først for tilendebragt, når alle museumsgenstande, uanset antal/volumen, er flyttet fra de nuværende magasinfaciliteter. Redegørelse for stabling af pallecontainere. Den overvejende del af genstandsnumrene pakkes i pallecontainere. Der må ikke stables mere end to pallecontainere ovenpå hinanden ved opmagasinering i tilbudsgivers magasinfacilitet af hensyn til museumsgenstandene. Der må ikke stables en pallecontainer ovenpå en palle med flyttekasser/andre kasseformater. Spørgsmål vedr. magasineringsfaciliteternes beliggenhed og antal. Nationalmuseet stiller ikke andet krav til magasineringsfaciliteternes beliggenhed, end at de skal befinde sig indenfor Danmarks grænser. Nationalmuseet stiller ikke krav om, at alle museumsgenstande skal befinde sig i den samme magasinfacilitet, så længe alle tilbudsgivers magasinfaciliteter lever op til minimumskravene i kravspecifikationen. Spørgsmål vedr. bemanding af tilbudsgivers magasinfacilitet, og varsling af besøg. Nationalmuseet har ikke noget krav til en fast bemanding af magasinfaciliteten i dagtimerne. Ved uvarslede kontrolbesøg/samlingsrevisioner med ekstern deltagelse giver Nationalmuseet tilbudsgiver et varsel senest kl dagen før et påtænkt kontrolbesøg. Ved varslede kontrolbesøg mindst en uge før kontrollens udførelse. (Jfr. Krav 52) Spørgsmål vedr. adgang til tilbudsgivers magasinfacilitet. Nationalmuseet accepterer at museumsgenstandene opbevares i lokaler, som også benyttes til andre formål/af andre kunder. Dog skal lokalerne leve op til kravspecifikationens krav om registrering på personniveau af al adgang til magasinrum, som rummer Nationalmuseets genstande. (Jfr. Krav 37) Der stilles ikke krav om at evt. andre kunders materiale i samme magasinfacilitet skal være frosset, idet rummet skal monitoreres for skadedyr vha. klisterfælder (Jfr. Krav 44). Spørgsmål vedr. eftersyn af den enkelte genstand inden flytning. Nationalmuseet forlanger ikke nogen individuel, detaljeret tilstandsvurdering af hver enkelt museumsgenstand sammen med tilbudsgivers medarbejdere inden flytning. Genstandene flyttes som de står pakket eller som de står placeret direkte fra Nationalmuseets magasinfacilitet. Hvis udvalgte genstande kræver specialpakninger eller en helt særlig håndtering, aftales dette mellem Nationalmuseet og udbyder. Spørgsmål vedr. indretning af tilbudsgivers køretøjer. Skal alle anvendte køretøjer have stødabsorberende vægge? Svar: Alle genstande skal fragtes, så risikoen for skade på dem minimeres mest muligt. I udgangspunktet forudsættes det sikret ved, at indersiden af transportrum er dækket med stødabsorberende materiale, jf. krav 25. Hvor dette ikke er muligt (f.eks. ved meget store genstande, der skal fragtes med blokvogn eller lignende) skal risikoen for skade på tilsvarende vis minimeres. Spørgsmål vedr. udseendet på tilbudsgivers køretøjer. Tilbudsgivers køretøjer skal fremstå anonyme, dvs. uden synlig reklame for, at tilbudsgiver transporterer for Nationalmuseet. Køretøjerne må gerne fremstå med tilbudsgivers sædvanlige logo, kontaktoplysninger, bemalinger mv. (Jfr. Krav 23) 3

4 Spørgsmål vedr. medarbejdernes arbejdstøj. Nationalmuseet stiller ikke andre krav til tilbudsgiveres medarbejderes arbejdstøj end de alment gældende krav til sikkerhedsudstyr og påklædning på arbejdspladsen. Dog skal tilbudsgivers medarbejdere bære handsker, når de håndterer Nationalmuseets genstande. Spørgsmål vedr. ABA-anlæg for magasinfaciliteten. Er det acceptabelt at have rørføringer/sprinkleranlæg i selve magasinrummet, hvis vandet i systemet afbrydes? (fr. Krav 36) Et sprinkleranlæg med rørføring direkte i magasinrummene bør ikke være vandfyldt af hensyn til risikoen for lækager. Derfor skal rørene tømmes for vand inden genstandene opmagasineres. Spørgsmål vedr. kurérkørsel. Tilbudsgiver skal stille med de medarbejdere, som er nødvendige for pålæsning på Nationalmuseet og aflæsning på magasinfaciliteten ved enhver transport. Tilbudsgiver kan som minimum stille med en medarbejder/chauffør, da Nationalmuseet altid vil have en medarbejder med i lastbilen under transport som kurér. Hvis tilbudsgiver stiller med flere medarbejdere ved en transport, skal tilbudsgiver som hovedregel sørge for ekstra plads til kureren i lastbilen, men der kan undtagelsesvis laves aftale om at kuréren følger lige efter transporten i eget køretøj. Nationalmuseets projektleder/e skal varsles en uge før, hvis en transport undtagelsesvist ikke kan rumme plads til Nationalmuseets kurér i tilbudsgivers lastbil/køretøj. Nationalmuseet afholder alle udgifter til kurerens hjemtransport fra tilbudsgivers magasinfacilitet efter endt aflevering af en transport. (Jfr. Krav 22, Krav 23) Spørgsmål vedr. overdækning ved vejrlig. Tilbudsgiver skal etablere vejrligsoverdækning. Der blev på mødet umiddelbart identificeret 5 steder på Nationalmuseets magasinfacilitet, hvor dette er nødvendigt: Ved gavlporten og 1.sals liftplacering, Andelsmagasinet. Ved gavlportene på Vognmagasinet, ved skydeportene på Ræveskuret og ved gavlporten i Lethallen. (Jfr. Krav 27 og udbuddets billedmateriale) Spørgsmål vedr. snerydning. Nationalmuseet er ansvarligt for snerydning, så området er tilgængeligt for transport og håndtering ved evt. vinteropgaver. Spørgsmål vedr. liftetablering, 1. sal på Andelsmagasinet. Bygningen er bevaringsværdig, men ikke fredet. Der kan etableres lift til 1.salen ved at udtage et vindue og et stykke murværk. Nationalmuseet foretrækker af lave dette indgreb på bagsiden af bygningen af hensyn til bygningens facade, og træffer den endelige afgørelse på baggrund af en anbefaling fra Nationalmuseets arkitekt, efter at leverandørens ønsker har været inddraget. Nationalmuseet afholder alle udgifter til etablering af åbningen med anvendelig, indvendig læssevej og alarmerede porte. Nationalmuseet afholder også udgifter i forbindelse med en evt. retablering af murværket efterfølgende. Tilbudsgiver leverer lift/flyttegrej, når adgangsvejen skal tages i anvendelse. (Jfr. Udbuddets billedmateriale) Spørgsmål vedr. frysning og skadedyrsdesinfektion. Alle genstande og pakkeenheder fra Nationalmuseet skal som hovedregel desinficeres ved frysning, inden placering på tilbudsgivers magasinfacilitet. I særlige tilfælde kan anden type desinfektion aftales og udføres i samråd med Nationalmuseets konserveringsfaglige personale. Genstandene skal optø i et døgn før de må transporteres/flyttes til påpladssætning, da de er særligt sårbare og skrøbelige i frossen tilstand. (Jfr. Krav 42, Krav 43) 4

5 Spørgsmål vedr. beregningsgrundlag for fryseydelse. Fryseydelsen beregnes i antal kubikmeter, og fryseydelsen inkluderer korrekt håndtering ifølge med kravspecifikationen fra og med indpakning, frysning og optøning i minimum et døgn efter frysning. Spørgsmål vedr. opstartstidspunkt/deadline. Nationalmuseet arbejder løbende med fotografering, klargøring og pakning af museumsgenstandene. Det forventes, at tilbudsgivers håndterings-, flytte- og magasineringsopgaver løses løbende i kontakt med Nationalmuseets projektledere. Det forventes, at de første læs er klar til transport og opmagasinering fra april Det forventes, at Nationalmuseet afslutter pakning og tømning af magasinet i løbet af 4. kvartal

Svar på skriftlige spørgsmål vedr. Nationalmuseets udbud af flytning af museumsgenstande og midlertidig magasinplads.

Svar på skriftlige spørgsmål vedr. Nationalmuseets udbud af flytning af museumsgenstande og midlertidig magasinplads. Journal: 2012-011038 Svar på skriftlige spørgsmål vedr. Nationalmuseets udbud af flytning af museumsgenstande og midlertidig magasinplads. Forord. Nedenstående er svar på de skriftlige spørgsmål som Nationalmuseet

Læs mere

Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015

Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015 Notat 9. april 2015 J.nr. 15-0073089 ICE, jura og stab MTG Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015 Spørgsmål nr. 9 36 blev stillet på orienteringsmødet i Skatteministeriet den 24. marts

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 6 3.1. Udbuddets opbygning... 6

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Flytteopgave for Hasseris Boligselskab Afdeling 5, Grønnegården. 18. august 2015. Kuben Management

UDBUDSBETINGELSER. Flytteopgave for Hasseris Boligselskab Afdeling 5, Grønnegården. 18. august 2015. Kuben Management UDBUDSBETINGELSER Flytteopgave for Hasseris Boligselskab Afdeling 5, Grønnegården 18. august 2015 Kuben Management Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbudsmaterialet... 2 3. Generel information... 2 4. Ordregiver

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentlig licitation. Aarhus Kommune. Udbud af levering, montage og service af rottespærrer

Udbudsmateriale. Offentlig licitation. Aarhus Kommune. Udbud af levering, montage og service af rottespærrer Udbudsmateriale Offentlig licitation Aarhus Kommune Udbud af levering, montage og service af rottespærrer for Center for Administration og Ejendomme Aarhus Kommune 04 2015 Udbudsmateriale April 2015 Aarhus

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune.

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune. Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Udbudsbetingelser Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune København Langelinie Allé 35 2100 København

Læs mere

EU-UDBUD BEFORDRING AF SILKEBORG KOMMUNES BORGERE

EU-UDBUD BEFORDRING AF SILKEBORG KOMMUNES BORGERE Udkast til Udbudsmateriale for EU-UDBUD AF BEFORDRING AF SILKEBORG KOMMUNES BORGERE Faste kørsler (almindelig og handicapkørsel) med bus og mindre køretøjer, ad hoc liggende kørsler og lejrskolekørsler

Læs mere

EU-UDBUD. Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud. På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud

EU-UDBUD. Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud. På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud EU-UDBUD Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud September 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 27. februar 2014 Byggeri og energieffektivitet Rev. 4., 12. og

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen

Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen Denne korte håndbog giver et overordnet indblik i de samarbejdsmuligheder der findes for virksomheder i forbindelse med, at afgive tilbud

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 223-387921

EU-UDBUD 2013/S 223-387921 EU-UDBUD 2013/S 223-387921 Varer Offentligt udbud Levering af Legetøj og Køretøjer fra 0-8 år Barnevogne, Klapvogne og Krybber samt diverse Babyudstyr til KomUdbud Med rødt tilrettet den 28.11.2013 Med

Læs mere

Udbudsbetingelser. Leasing af biler. 16. juli. 2015

Udbudsbetingelser. Leasing af biler. 16. juli. 2015 Udbudsbetingelser Leasing af biler 16. juli. 2015 Side 0 af 15 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Beskrivelse af den udbudte ydelse... 4 4. Den udbudte aftales omfang...

Læs mere

Fællesudbud af laboratorieydelser

Fællesudbud af laboratorieydelser Fællesudbud af laboratorieydelser Udbudsbetingelser 30. januar 2015 Udarbejdet af: EnviDan A/S Stine Lundbøl Vestergaard & Peter Emil Blok E-mail: pxb@envidan.dk Projektnavn: Fællesudbud af laboratorieydelser

Læs mere

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune VERSION 2 Udbud På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbud på tandproteser

Udbud på tandproteser Udbud på tandproteser Prisaftale vedrørende tandproteser bevilget til pensionister og kontanthjælpsmodtagere i Odder Kommune 18. juni 2013 Dokumentnr.: 727-2013-73160 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

Udsendelse nr. 1 til de bydende

Udsendelse nr. 1 til de bydende Vordingborg Kommune Side 1 af 6 Udsendelse nr. 1 til de bydende Der har været afholdt spørgemøde den 1. juli 2011 kl. 10:00-11:30 for ovennævnte entreprise. Ved mødet besvarede ordregiver skriftligt fremsendte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2014/S 118-209197 Indkøb af Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde til og Region Nordjylland Sagsnummer: 1-23-4-101-25-14

Læs mere

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer Udbudsmateriale Udbudsbekendtgørelsesnummer: 201X/S XXX-XXXXXX Offentligt udbud Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer Indhold 1 INFORMATIONER TIL TILBUDSGIVER...

Læs mere

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Udbud af Prisaftale på fodpleje i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere