Indholdsforregnelse. 1. Lovgrundlag. 2. Navn. 3. Hjemsted. 4. Formal. 5. Heftelse og kapital. 6. Virksomhedsmodet. 7. Bestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsforregnelse. 1. Lovgrundlag. 2. Navn. 3. Hjemsted. 4. Formal. 5. Heftelse og kapital. 6. Virksomhedsmodet. 7. Bestyrelsen"

Transkript

1

2 Indholdsforregnelse 1. Lovgrundlag 2. Navn 3. Hjemsted 4. Formal 5. Heftelse og kapital 6. Virksomhedsmodet 7. Bestyrelsen 8. Forholdet til erhvervs- og vakstministeren 9. Direktionen 10. Tegnmgsforhold 11. Offentlighed 12. Arsrapport 13. Revision 14. Ophor 15. Vedtagtsendnnger 2

3 Vedteegter 1. Lovgrundlag Nordsoenheden er en se1vstendig offentlig virksomhed, som er etableret i henhold til by nr. 527 af 28. maj 2014 om Nordsoenheden og Nordsofonden. Disse vedtegter er udstedt af erhvervs- og vekstministeren i medfor af lovens 4, stk. 3. Offentlighedsboven og forvaltningsloveri gelder for den virksomhed, der udoves af Nordsaenheden. 2. Navu Den se1vstndige offentlige virksomheds navn er Nordsoenheden. 3. Hjemsted Nordsoenhedens hjemsted er Kobenhavns kommune. 4. Formal Nordsoenheden administrerer Nordsofonden. Nordsoenheden har inden for rarnmerne af undergrundslovens 8 til formal at skabe den storst mulige vrdi for staten af Nordsofondens deltagelse i efterforskning og produktion af olie og gas i Danmark. Nordsoenheden kan ikke pa Nordsofondens vegne vere operator for licenser tildelt i med for af by om anvendelse af Danmarks undergrund eller vre ansoger til licenser. Erhvervs- og vekstministeren kan henhegge varetagelsen af ovrige opgaver til Nordsoenheden. 5. Hafte1se og kapital laflcice Nordsoenheden er en selvstendig juridisk person og udover sin virksomhed uden hftelse for staten. 5.2 Egeiikapital Nordsoenhedens egenkapital fremgar af abningsbalancen og sencre af arsregnskabet. Der henvises til akt 113 af 4. juni Kapita/Jbri a/iniig Nordsoenhedens formue skal holdes adskilt fra statens formue. Nordsoenheden disponerer inden for de til enhver tid fastsatte rammer selv over virksomhedens anlgs- og driftsmidler mv. 3

4 5.4 Okonornisk rainine Nordsoenhedens administrationsudgifter dekkes af Nordsofondens indtegter. Det okonorniske loft for overforsel af indnegter fra Nordsofonden fastsettes pa de àrlige finanslove. Erhvervs- og vekstrninisteren kan pa Nordsoenhedens foranledning anmode Folketingets Finansud vaig om merbevillinger. Nordsoenheden kan i sit regnskab overfore resultatet til efterfolgende ar. 5.5 Foi:cikthzger Nordsoenheden tegner alle nodvendige forsikringer, herunder lovpligtige forsikringer. 6. Virksomhedsmodet 6. 1 Konpeience I Nordsoenheden afholdes ordinar generalforsamling en gang arligt i form af Ct ordinart virksom hedsmode. Øvrige virksornhedsmoder er ekstraordinare virksornhedsrnoder og afholdes efter behov Erhvervs- og vekstrninisteren udover sine ejerbefojelser pa virksomhedsrnodet, der er Nordso enhcdens overste beslutningsorgan. Erhvervs- og vekstministeren udover herved de befojelser, der efter selskabsloven og arsregnskabs loven tilkommer general forsamlingen i et aktieselskab, idet erhvervs- og vakstrninisteren sidestilles med en eneaktiorner. Virksomhedsmodet kan trceffe beslutning om ethvert forhold vedrorende Nordsoenheden med de undtagelser, der folger af lovgivningen og vedtegterne. 6.2 De/tageice Erhvervs- og vekstministeren eller dennes stcdfortrader, bestyrelsen, dircktionen og revisorerne deltager i virksomhedsmoder. Virksornhedsmoder er àbne for pressen. Erhvervs- og vekstrninisteren kan treffe beslutning Urn, at et virksomhedsmode belt eller delvist skal vere lukket for pressen, hvis hensvnet til Nordsoenhedens forretningsmessige interesser begrunder dette. 4

5 6.3 Tidpimkt/br a/ho/dr/ce Det ordinre virksomhedsmode aiholdes hvert àr inden udgangen af maj mãned og s?tledes, at den godkendte ârsrapport kan vcere Erhvervsstvrelsen i hende senest 5 mâneder efter regnskabs arets udlob. Ekstraordimere virksomhedsmoder skal afholdes til behandling af et bestemt navngivet emne, nar erhvervs- og vceksti-ninisteren, bestyrelsen eller en af revisorerne finder det hensigtsmessigt. 6.4 Indka/de/se Virksomhedsmoder, herunder ekstraordinare virksomhedsmoder. indkaldes af bestvrelsen og afholdes ps Nordsoenhedens adresse eller i Kobenhavn. Indkaldelsen skal ske skriftligt til de i punkt 6.2 rnevnte personer og for det ordinere virksornheds mode senest 2 uger og tidligst 4 uger for virksomhedsmodet. Erhvervs- og wekstrninisteren kan beslutte, at virksomhedsmodet indkaldes med kortere varsel, hvis dette er nodvendigt. Indkaldelse iii ekstraordirnert virksomhedsmode skal ske umiddelbart efter, at Nordsoenheden har modtaget begaring om indkaldelse. Indkaldelsen skal samtidigt hermed indsendes til Erhvervsstyrelsen. Indkaldelsen skal indeholde samtlige forsiag, der skal behandles pa virksomhedsmodet, og ved ekstraordincere virksomhedsmoder tillige ärsagen hertil. For det ordincere virksomhedsmode skal indkaldelsen ved1agges henholdsvis Nordsoenhedens og Nordsofondens arsrapport. Sàfremt forsiag om vedtiegtscendring skal behandles pa virksomhedsmodet, skal forsiagets fulde ordlyd angives i indkaldelsen. 6.5 Dagcorden Dagsorden for det ordinere virksomhedsmode skal omfatte: 1. Udpegning af dirigent 2. Bestyrelsens mundtlige beretning om Nordsoenhedens og Nordsofondens virksomhed i det forlobne ar 3. Forelceggelse af arsrapporter for henholdsvis Nordsoenheden og Nordsofonden med revisionspàtegning iii godkendclse 4. Resultatdisponering, herunder faststte1se af udbvtte 5. Bestvrelsens orientering orn forvcntede tiltag af politisk eller okonomisk interesse i det kommende ir samt en orlentering om bestvrclsens forventninger iii resultaterne for de kommende r 5

6 6. Eventuelle forsiag fra erhvervs- og vkstrninisteren diet bestyreisen 7. Fastsette1se af bestyrelsesi-ionorar 8. Udpegning af medlemmer tii bestyrelsen, herunder formand og nestformand samt orientering om bestyrelseskandidaters erhvervsmessige baggrund og ledelseshverv i danske og udeniandske virksomheder 9. Udpegning af intern revisor 10. Eventuelt 6.6 T7irksomhedcmodctsgeiznernforelse Virksomhedsmodet ledes af en dirigent, der udpeges af erhvervs- og vekstministeren. Dirigenten afgor alle sporgsmil vedrorende sagernes behandlingsmàde og vedtagelse. Pa virksomhedsmodet har erhvervs- og vakstministeren eller dennes stedfortneder, ethvert besty relsesmedlem, en direktor og revisorerne ret til at udtale sig. Pa virksomhedsmodet har alene erhvervs- og vkstministeren eller dennes stedfortrder stemme ret. Der udarbejdes referat af det pa virksomhedsmodet passerede. Referatet underskrives af dirigenten. Referatet indfores i en forhandlingsprotokol. Referatet skal vre tilgenge1igt for enhver pa Nordsoenhedens hjernmeside senest 2 uger efter virksomhedsmodets afholdeise, og en bekneftet kopi skal senest samtidig hermed indsendes til Erhvervsstyreisen. I det omfang der p6 virksomhedsmodet er behandiet dagsordenspunkter, hvor pressen ikke har haft adgang, er disse dele af referatet ikke tiigenge1igt for offentligheden og md sendes ikke til Erhvervs styreis en. 6.7 Skri7i4g bes/u1ning.çtrocedure Erhvervs- og vekstministeren kan besiutte, at et virksomhedsmode skal gennemfores ved skriftlig beslutningsprocedure. Erhvervs- og vekstministeren tueffer beslutning pa sammc grundlag som ved andre virksomheds moder, og der udarbejdes og offentiiggores referat efter samme regier. Dc personer, der har ret til at rnodtage indkaldeise til virksornhedsmode, deltage hen og udtaie sig p6 modet, skal tilsvarende have mulighed herfor, inden der tueffes beslutning p6 skriftligt grundiag. 6

7 7. Bestyrelsen 7. 1 Sarn,,,en.ca tni,z Nordsoenheden ledes af en bestyrelse pa 5-7 medlemmer. Erhvervs- og vekstministeren udpeger medlemmerne, herunder bestyrelsens formand og mest formand. Erhvervs- og vekstministeren va1ger medlemmerne pa virksomhedsmodet for en periode pa hojst 2 àr. Genvaig kan finde sted. Erhvervs- og vekstministeren kan dl enhver tid pa et ordinrt eller ekstraordinert virksomhedsmode afsiette enkelte eller alle bestvrelsesmedlemmer. Sàfremt et bestvrelsesmedlem fratrader inden udlobet af den periode, for hvilken vedkommende er valgt, skal der snarest muligt ved et ordinrt eller ekstraordinrt virksomhedsmode viges et nyt bestvrelsesmedlem ru at indtrede i det afgaende medlems sted for resten af perioden. 1-Ivis bestvrelsen er beslutningsdygtig med de tilbageverende bestyrelsesmedlemmer, kan vaig af nyt bestyrelsesmedlem udskydes dl det nste ordinre virksomhedsmode. Bestyrelsen skal sammensttes, sâ den samlet set har de fornodne kompetencer til at varetage virksomhedens formal, herunder den fornodne faglige, forretningsmessige, ledelsesmssige og okonomiske indsigt. Bestyrelsesformanden ma ikke udfore hverv for Nordsoenheden, der ikke er en naturlig del af hvervet som bestyrelsesformand. Bestyrelsesformanden kan dog, hvor der er sriigt behov for det, udfore opgaver, som den pag1dende buyer anmodet om at udfore af og for bestyrelsen. Vederlaget di bestyrelsens medlemmer fastsettes af erhvervs- og vekstministeren pa det ordinare virksomhedsmode for tiden frem dl nste ordimere virksomhedsmode under hens ntagen di hvervets art og arbejdets omfang. 7.2 Opgaier Bestyrelsen varetager Nordsoenhedens overordnede og strategiske ledelse og treffer beslutning i alle sporgsmal, som er af vesenr1ig betvdning eller usedvanlig art.

8 Bestvrelsen skal herudover pãse, at 1. bogforingen og regnskabsafheggelsen foregar pa en made, der efter Nordsoenhedens og Nordsofondens forhold er tilfredsstillende, 2. der er etableret de Fornodne procedurer for risikostvring og interne kontroller, 3. bestvrelsen lobende modtager den fornodne rapportering om Nordsoenhedens og Nord sofondens gnansielle forhold, 4. direktionen udover sit hverv pa en behorig made og efter bestvrelsens retningslinjer og 5. \ordsoenhedens og Nordsofondens kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er ti1strkkelig likviditet ru at opfrlde Nordsoenhedens og Nordsofondens nuveren de og fremtidige forpligtelscr, efterhanden som de forfalder. Bestyrelsen ansetter og afskediger direktionen og fastsetter dennes ansette1sesforho1d efter forud gaende orientering af erhvervs- og vekstministeren. Bestyrelsen skal udarbejde en instruks for direktionen, der bl.a. fast1gger arbejdsfordelingen mellem bestyrelsen og direktionen, direktionens opgaver og indbyrdes arbejdsfordeling samt retningslinjer for rapportering og fore1gge1se af beslutninger for bestyrelsen. Endvidere fastst tes direktionens kompetence dl at indga aftaler og retningslinjer for Nordsoenhedens vesent1igste aktivitetsornráder. Bestyrelsen skal sikre, at Nordsoenheden tegner de for virksomheden nodvendige forsikringer, herunder lovpligtige forsikringer. 7.3 Bes/ut,iinger i bestyre/sen Bestyrelsen holder mode mindst 4 gange om àret. Bestyrelsen skal ogsa indkalde til mode, säfremt et bestyrelsesmedlem, et medlern af direktionen, eller en af revisorerne matte onske det. Direkti onen deltager i bestyrelsesmoderne med ret dl at udtale sig, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfrelde treffer anden beslutning. Nordsoenhedens og Nordsofondcns revisorer kan efter eget onske eller pa begaring af et bestyrci sesmedlern diet direktionen deitage i bestyrelsesmoder. Best relsen er bes]utningsdvgtig, när over haivdclen af samtlige medlernrner er repnesenteret, heriblandt formanden eller mestformanden. Besiutning ma dog ikke tages, uden at s vidt muiigt samtlige medlemmer hat haft adgang dl at deltage i sagens behandling. Et bestvrelsesmedlem kan give mode ved fuldmagt dl et andet bestyrelsesmedlem. 8

9 Beslutninger i bestyrelsen trffes med simpelt stemrneflertal. I tilfnide af stemmelighed er for mandens eller i dennes fraver nastformandens stemme udslagsgivende. Der fores en protokol over forhandlingerne i bestyrelsen efter bestyrelsens nermere besternmelser. Kopi af bestyrelsesreferater fremsendes til bestyrelsens medlemmer med anmodnirig om eventuelle bemierkninger inden for en fastsat frist. Bestyrelsesmodereferatet underskrives pa forstkommende bestyrelsesmode af samthge bestyrelsesmedlemmer. Ikke tilstedevarende bestyrelsesmedlemmer liar p[igt iii at underskrive bestyrelsesmodereferatet umiddelbart efter det bestyrelsesmode, hvor referatet blev underskrevet af de ovrige bestvrelsesmedlemmer. Bestvrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlemmer af bestyrelsen, medrnindre der er tale orn forhold, der af bestvrelsen er bestemt til eller ifolge lovgivningen er genstand for urniddelbar offentliggorelse..4 Sknji1.g be.c/utningprocedure Besrvrelsesformanden kan beslutte, at et bestvrelsesmode skal gennemfores ved skrifthg beslut ningsprocedure. Bestyrelsens beslutninger efter den skriftlige beslutningsprocedure trieffes efter de samme regler som for almindelige bestyrelsesmoder, jf. punkt 7.3 ovenfor. 7.5 Tele/buiske bestyre/cesmoder Bestyrelsesformanden kan beslutte, at et bestyrelsesmode skal gennemfores som et telefonisk bestyrelsesmode. Bestyrelsens beslutninger pa et telefonisk bestyrelsesmode treffes efter de sarnme regler som for almindelige bestyrelsesmoder, jf. punkt 7.3 ovenfor. 7.6 Forretningcorden Bestyrelsen treffer ved en forretningsorden niermere bestemmelse om udovelsen af sit hverv. Forretningsordenen skal vare i overenssternmelse med vedtgterne og by om Nordsoenheden og Nordsofonden. Erhvervs- og vcekstministercn orienteres herom. 8. Forholdet til erhvervs- og viekstministeren 8. 1 Or/entering c/ erljrerrs- 0$, a kstrninisteren Erhvervs- og vekstministeren forer tilsyn med Nordsoenhedens og Nordsofondens virksomhed, herunder efterlevelsen af loven om Nordsoenheden og Nordsofonden. Det pâhviler bestvrelsens formand at orientere erhvervs- og vkstministeren om sager af vescndig betydning. Dette gelder bl.a. om forhold, der antages at have vsentlig okonomisk betydning eller politisk interesse samt beslutninger af stor strategisk riekkevidde m.v. 9

10 Den ncevnte orientering sker primert ved, at erhvervs- og vekstministeren afholder mindst ét ârligt orienteringsmode med bestyrelsens formand og Nordsoenhedens direktor eher, hvis direktionen bestâr af Here medlemmer, den administrerende direktor, jf. punkt 8.3 nedenfor. Nordsoenheden skal efter anmodning stilie enhver oplysning om statsdeltagelsen og varetagelsen heraf til râdighed for erhvervs- og vekstministeren. Nordsoenheden skal endvidere give erhvervs og vekstrninisteren oplysninger om vesent1ige andringer i Nordsoenhedens og Nordsofondens okonomi. Sãdanne oplysninger meddeles efter behov direkte til erhvervs- og vekstministeren og ikke pa et virksomhedsmode. 8.2 Lon- qg ansti fieuces, i/k,ãr Nordsoenheden kan efter flnansministerens nermere besternmelse indga kollektive overenskomster og i ovrigt fastsette ion og andre ansette1sesvi1kár for ansatte i virksomheden. Tjenestemnd i Nordsoenheden er omfattet af tjenestemandslovgivningen, og virksomheden beta ler det af flnansministeren fastsatte bidrag til dkning af statens pensionsudgifter Orientethz8smoder qg ad hoc moder Erhvervs- og vekstministeren afhoider mindst ét ârligt orienteringsmade med bestyreisens formand og Nordsoenhedens direktor elier, hvis direktionen bestâr af Here medlernrner, den adrninistrerende direktor. Dc ovrige bestyreisesmedlemmer, revisorerne og den ovrige direktion mv. deitager i orien teringsmodet, hvor det skonnes paknevet efter beslutning af erhvervs- og vekstministeren. Erhvervs- og vekstministeren kan herudover indkalde tii mode (ad hoc moder), nàr erhvervs- og vekstministeren finder det hensigtsmessigt diet efter anmodning fra bestyreisesformanden eller en af revisorerne med angiveise af et bestemt emne. Med udgangspunkt i det materiale, der anvendes ved bestyreisens moder, orienterer bestyreisens formand pa orienteringsmodet erhvervs- og vkstministeren om sager af vesent1ig okonomisk eller politisk interesse og beslutninger af storre strategisk rkkevidde m.v. Der geider ingen forrnkrav for erhvervs- og vekstministerens indkaideise til orienteringsmoder og ad hoc moder. 9. Direktionen Til at varetage Nordsoenhedens dagiige ledeise ansetter bestyreisen en direktion, der kan bestâ af et eller Here medlemmer. Erhvervs- og vekstministeren orienteres herom. 1-Ivis direktionen bestâr af Here medlemmer, ansettes en af disse som administrerende direktor. 10

11 Direktionen varetager den daglige ledelse af Nordsoenheden og skal herved folge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen bar angivet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter Nordsoenhedens forhold er af vsentlig betydning eller usedvanlig art. Direktionen skal sorge for, at Nordsaenhedens bogforing sker under iagttagelse af den til enhver tid ge1dende lovgivning, og at formueforvaitningen foregàr pa betryggende made. Direktionen skal herudover sikre, at virksomhedens kapitalberedskab iii enhver tid er forsvarligt, herunder at der er ti1strekke1ig Iikviditet til at opfylde virksomhedens nuverende og fremtidige forpligtelser, efterhãn den som de forfalder. 10. Tegningsforhold Nordsoenheden tegnes af bestyrelsens formand eller nstformand i forening med enten et medlem af direktionen eller et bestyrelsesmedlem, af to bestyrelsesmedlemmer i forening med et medlem af direktionen, eller af den samlede bestyrelse. 11. Offentlighed Nordsoenheden skal offentliggore vedtgterne samt indkaldelse, dagsorden og referat fra virk somhedsmoder pa sin hjemmeside. Hvis et virksomhedsmode helt eller delvist er lukket for pressen, sker der ikke offentliggorelse vedrorende sâdanne dagsordenspunkter. Nordsoenheden skal offentliggore Nordsoenhedens og Nordsofondens àrsrapporter pa sin hjemmeside. Pa forlangende skal Nordsoenheden senest samtidig med indkaldelsen til det ordirnere virksomhedsmode udlevere arsrapporterne til enhver, der anmoder herom, herunder til repnesen tanter for pressen. Udlevering er opfyldt ved, at arsrapporterne er tilgenge1ige pa hjemmesiden. 12. Arsrapport Nordsoenhedens regnskabsar folger kalenderâret. Forste regnskabsar lober fra den 1. januar 2014 til den 31. december Nordsoenheden aflegger regnskab i henhold til arsregnskabsloven. Arsrapporten med pategning af henholdsvis rigsrevisor og den interne revisor skal indsendes til Erhvervsstyrelsen, sâledes den er modtaget i styrelsen uden ugrundet ophold efter godkendelse pa virksomhedsmodet, dog senest 5 mäneder efter regnskabsarets afslutning. 11

12 13. Revision Nordsoenhedens àrsrapport revideres af rigsrevisor efter by om revisionen af statens regnskaber ( rigsrevisorloven ). Rigsrevisor rapporterer iii bestvrelsen, der afbegger regnskabet. Rigsrevisor kan rapportere om revi sionen rib statsrevisorerne efter anmodning fra disse og af egen drift. Udkast til eventuel beretning rib statsrevisorerne foreliegges bestvrelsen og erbvervs- og vekstrninisteren iii udtalelse. Efter aftale mellem erhvervs- og viekstministeren og rlgsrevisor i henhold rib rigsrevisorbovens 9 oprettes en intern revision. Den interne revision varetages af en statsautoriseret revisor. Rigsrevisor forer tilsyn med den interne revision. Den nrmere fast1gge1se af den interne revisions opgaver samt forholdet til rlgsrevisor sker ved aftalen i henhold til rigsrevisorlovens 9. Rigsrevisor og den interne revision skal til brug for bestyrelsen fore hver sin revisionsprotokol. En hver protokobtilforsel sendes i kopi til bestyrelsens medlemmer. Protokollen signeres af bestvrelsen pa forstkommende bestyrelsesmode. Rigsrevisor og den interne revision afgiver hver sin pategning pi arsrapporten. 14. Ophor Nordsoenhedens ophor besluttes ved bo Ved ophor af Nordsoenheden overtager statskassen Nordsoenhedens formue og indtrieder i Nordsoenhedens rettigheder og forpligtelser. 15. Vedticgtsendringer Vedtegterne kan rendres af erhvervs- og viekstministeren pa et virksomhedsmode. Enhver endring i vedtegteme skal anmeldes ru Erhvervsstyrelsen. Den 20. oktober 2014 Erhvervs- og vakstministeren: 12

Indholdsfortegnelse. 1. Lovgrundlag. 2. Navn. 3. Hjemsted. 4. Formal. 5. Hafte1se og kapital. 6. Ledelses-, administrations- og tegningsforhold

Indholdsfortegnelse. 1. Lovgrundlag. 2. Navn. 3. Hjemsted. 4. Formal. 5. Hafte1se og kapital. 6. Ledelses-, administrations- og tegningsforhold Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag 2. Navn 3. Hjemsted 4. Formal 5. Hafte1se og kapital 6. Ledelses-, administrations- og tegningsforhold 7. Forholdet til erhvervs- og vakstministeren 8. Portefoijejusteringer

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

Vedtægter. for. Finansiel Stabilitet AIS

Vedtægter. for. Finansiel Stabilitet AIS I Vedtægter for Finansiel Stabilitet AIS 1.0 Selskabets navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Finansiel Stabilitet AIS. 1.2. Selskabets binavn er Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

VEDTÆGT for Metroselskabet I/S

VEDTÆGT for Metroselskabet I/S Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 10. september 2010 Opdateret: maj 2014 J.nr.: 89-11759 SOF/HED/ADJ Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@poulschmith.dk www.poulschmith.dk VEDTÆGT

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing

Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing Vasevej 28-30 6950 Ringkøbing 1. Hjemsted og formal Det Kristne Gymnasium (herefter kaldet KG) CVR-nr. 86 04 08 16 er en selvejende uaf hngig uddanneisesinstitution med

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

L=TT. VEDT,fl,GTER. til tredjepart. Selskabet kan endvidere drive anden i forbindelse hermed beslægtet. for Statens Ejendomssalg A/S

L=TT. VEDT,fl,GTER. til tredjepart. Selskabet kan endvidere drive anden i forbindelse hermed beslægtet. for Statens Ejendomssalg A/S L=TT Advoketpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 295206-ARA VEDT,fl,GTER for Statens Ejendomssalg A/S Selskabets navn. hiemsted os formål 1. Selskabets navn er Statens Ejendomssalg A/S. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen. for. Danske Spil A/S

Forretningsorden for bestyrelsen. for. Danske Spil A/S Side: 1 af 13 Forretningsorden for bestyrelsen for Danske Spil A/S (Vedtaget på bestyrelsesmøde den 20. maj 2015) 1. Forretningsorden 1.1. Denne forretningsorden er oprettet på grundlag af selskabslovens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål Lett Advokatfirma Adv. Flemming Kragh Hansen J.nr. 274279-KLY VEDTÆGTER for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål 1.1 Konditorlaugets formål er primært at fungere som brancheforening for konditorfaget

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere