Indholdsforregnelse. 1. Lovgrundlag. 2. Navn. 3. Hjemsted. 4. Formal. 5. Heftelse og kapital. 6. Virksomhedsmodet. 7. Bestyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsforregnelse. 1. Lovgrundlag. 2. Navn. 3. Hjemsted. 4. Formal. 5. Heftelse og kapital. 6. Virksomhedsmodet. 7. Bestyrelsen"

Transkript

1

2 Indholdsforregnelse 1. Lovgrundlag 2. Navn 3. Hjemsted 4. Formal 5. Heftelse og kapital 6. Virksomhedsmodet 7. Bestyrelsen 8. Forholdet til erhvervs- og vakstministeren 9. Direktionen 10. Tegnmgsforhold 11. Offentlighed 12. Arsrapport 13. Revision 14. Ophor 15. Vedtagtsendnnger 2

3 Vedteegter 1. Lovgrundlag Nordsoenheden er en se1vstendig offentlig virksomhed, som er etableret i henhold til by nr. 527 af 28. maj 2014 om Nordsoenheden og Nordsofonden. Disse vedtegter er udstedt af erhvervs- og vekstministeren i medfor af lovens 4, stk. 3. Offentlighedsboven og forvaltningsloveri gelder for den virksomhed, der udoves af Nordsaenheden. 2. Navu Den se1vstndige offentlige virksomheds navn er Nordsoenheden. 3. Hjemsted Nordsoenhedens hjemsted er Kobenhavns kommune. 4. Formal Nordsoenheden administrerer Nordsofonden. Nordsoenheden har inden for rarnmerne af undergrundslovens 8 til formal at skabe den storst mulige vrdi for staten af Nordsofondens deltagelse i efterforskning og produktion af olie og gas i Danmark. Nordsoenheden kan ikke pa Nordsofondens vegne vere operator for licenser tildelt i med for af by om anvendelse af Danmarks undergrund eller vre ansoger til licenser. Erhvervs- og vekstministeren kan henhegge varetagelsen af ovrige opgaver til Nordsoenheden. 5. Hafte1se og kapital laflcice Nordsoenheden er en selvstendig juridisk person og udover sin virksomhed uden hftelse for staten. 5.2 Egeiikapital Nordsoenhedens egenkapital fremgar af abningsbalancen og sencre af arsregnskabet. Der henvises til akt 113 af 4. juni Kapita/Jbri a/iniig Nordsoenhedens formue skal holdes adskilt fra statens formue. Nordsoenheden disponerer inden for de til enhver tid fastsatte rammer selv over virksomhedens anlgs- og driftsmidler mv. 3

4 5.4 Okonornisk rainine Nordsoenhedens administrationsudgifter dekkes af Nordsofondens indtegter. Det okonorniske loft for overforsel af indnegter fra Nordsofonden fastsettes pa de àrlige finanslove. Erhvervs- og vekstrninisteren kan pa Nordsoenhedens foranledning anmode Folketingets Finansud vaig om merbevillinger. Nordsoenheden kan i sit regnskab overfore resultatet til efterfolgende ar. 5.5 Foi:cikthzger Nordsoenheden tegner alle nodvendige forsikringer, herunder lovpligtige forsikringer. 6. Virksomhedsmodet 6. 1 Konpeience I Nordsoenheden afholdes ordinar generalforsamling en gang arligt i form af Ct ordinart virksom hedsmode. Øvrige virksornhedsmoder er ekstraordinare virksornhedsrnoder og afholdes efter behov Erhvervs- og vekstrninisteren udover sine ejerbefojelser pa virksomhedsrnodet, der er Nordso enhcdens overste beslutningsorgan. Erhvervs- og vekstministeren udover herved de befojelser, der efter selskabsloven og arsregnskabs loven tilkommer general forsamlingen i et aktieselskab, idet erhvervs- og vakstrninisteren sidestilles med en eneaktiorner. Virksomhedsmodet kan trceffe beslutning om ethvert forhold vedrorende Nordsoenheden med de undtagelser, der folger af lovgivningen og vedtegterne. 6.2 De/tageice Erhvervs- og vekstministeren eller dennes stcdfortrader, bestyrelsen, dircktionen og revisorerne deltager i virksomhedsmoder. Virksornhedsmoder er àbne for pressen. Erhvervs- og vekstrninisteren kan treffe beslutning Urn, at et virksomhedsmode belt eller delvist skal vere lukket for pressen, hvis hensvnet til Nordsoenhedens forretningsmessige interesser begrunder dette. 4

5 6.3 Tidpimkt/br a/ho/dr/ce Det ordinre virksomhedsmode aiholdes hvert àr inden udgangen af maj mãned og s?tledes, at den godkendte ârsrapport kan vcere Erhvervsstvrelsen i hende senest 5 mâneder efter regnskabs arets udlob. Ekstraordimere virksomhedsmoder skal afholdes til behandling af et bestemt navngivet emne, nar erhvervs- og vceksti-ninisteren, bestyrelsen eller en af revisorerne finder det hensigtsmessigt. 6.4 Indka/de/se Virksomhedsmoder, herunder ekstraordinare virksomhedsmoder. indkaldes af bestvrelsen og afholdes ps Nordsoenhedens adresse eller i Kobenhavn. Indkaldelsen skal ske skriftligt til de i punkt 6.2 rnevnte personer og for det ordinere virksornheds mode senest 2 uger og tidligst 4 uger for virksomhedsmodet. Erhvervs- og wekstrninisteren kan beslutte, at virksomhedsmodet indkaldes med kortere varsel, hvis dette er nodvendigt. Indkaldelse iii ekstraordirnert virksomhedsmode skal ske umiddelbart efter, at Nordsoenheden har modtaget begaring om indkaldelse. Indkaldelsen skal samtidigt hermed indsendes til Erhvervsstyrelsen. Indkaldelsen skal indeholde samtlige forsiag, der skal behandles pa virksomhedsmodet, og ved ekstraordincere virksomhedsmoder tillige ärsagen hertil. For det ordincere virksomhedsmode skal indkaldelsen ved1agges henholdsvis Nordsoenhedens og Nordsofondens arsrapport. Sàfremt forsiag om vedtiegtscendring skal behandles pa virksomhedsmodet, skal forsiagets fulde ordlyd angives i indkaldelsen. 6.5 Dagcorden Dagsorden for det ordinere virksomhedsmode skal omfatte: 1. Udpegning af dirigent 2. Bestyrelsens mundtlige beretning om Nordsoenhedens og Nordsofondens virksomhed i det forlobne ar 3. Forelceggelse af arsrapporter for henholdsvis Nordsoenheden og Nordsofonden med revisionspàtegning iii godkendclse 4. Resultatdisponering, herunder faststte1se af udbvtte 5. Bestvrelsens orientering orn forvcntede tiltag af politisk eller okonomisk interesse i det kommende ir samt en orlentering om bestvrclsens forventninger iii resultaterne for de kommende r 5

6 6. Eventuelle forsiag fra erhvervs- og vkstrninisteren diet bestyreisen 7. Fastsette1se af bestyrelsesi-ionorar 8. Udpegning af medlemmer tii bestyrelsen, herunder formand og nestformand samt orientering om bestyrelseskandidaters erhvervsmessige baggrund og ledelseshverv i danske og udeniandske virksomheder 9. Udpegning af intern revisor 10. Eventuelt 6.6 T7irksomhedcmodctsgeiznernforelse Virksomhedsmodet ledes af en dirigent, der udpeges af erhvervs- og vekstministeren. Dirigenten afgor alle sporgsmil vedrorende sagernes behandlingsmàde og vedtagelse. Pa virksomhedsmodet har erhvervs- og vakstministeren eller dennes stedfortneder, ethvert besty relsesmedlem, en direktor og revisorerne ret til at udtale sig. Pa virksomhedsmodet har alene erhvervs- og vkstministeren eller dennes stedfortrder stemme ret. Der udarbejdes referat af det pa virksomhedsmodet passerede. Referatet underskrives af dirigenten. Referatet indfores i en forhandlingsprotokol. Referatet skal vre tilgenge1igt for enhver pa Nordsoenhedens hjernmeside senest 2 uger efter virksomhedsmodets afholdeise, og en bekneftet kopi skal senest samtidig hermed indsendes til Erhvervsstyreisen. I det omfang der p6 virksomhedsmodet er behandiet dagsordenspunkter, hvor pressen ikke har haft adgang, er disse dele af referatet ikke tiigenge1igt for offentligheden og md sendes ikke til Erhvervs styreis en. 6.7 Skri7i4g bes/u1ning.çtrocedure Erhvervs- og vekstministeren kan besiutte, at et virksomhedsmode skal gennemfores ved skriftlig beslutningsprocedure. Erhvervs- og vekstministeren tueffer beslutning pa sammc grundlag som ved andre virksomheds moder, og der udarbejdes og offentiiggores referat efter samme regier. Dc personer, der har ret til at rnodtage indkaldeise til virksornhedsmode, deltage hen og udtaie sig p6 modet, skal tilsvarende have mulighed herfor, inden der tueffes beslutning p6 skriftligt grundiag. 6

7 7. Bestyrelsen 7. 1 Sarn,,,en.ca tni,z Nordsoenheden ledes af en bestyrelse pa 5-7 medlemmer. Erhvervs- og vekstministeren udpeger medlemmerne, herunder bestyrelsens formand og mest formand. Erhvervs- og vekstministeren va1ger medlemmerne pa virksomhedsmodet for en periode pa hojst 2 àr. Genvaig kan finde sted. Erhvervs- og vekstministeren kan dl enhver tid pa et ordinrt eller ekstraordinert virksomhedsmode afsiette enkelte eller alle bestvrelsesmedlemmer. Sàfremt et bestvrelsesmedlem fratrader inden udlobet af den periode, for hvilken vedkommende er valgt, skal der snarest muligt ved et ordinrt eller ekstraordinrt virksomhedsmode viges et nyt bestvrelsesmedlem ru at indtrede i det afgaende medlems sted for resten af perioden. 1-Ivis bestvrelsen er beslutningsdygtig med de tilbageverende bestyrelsesmedlemmer, kan vaig af nyt bestyrelsesmedlem udskydes dl det nste ordinre virksomhedsmode. Bestyrelsen skal sammensttes, sâ den samlet set har de fornodne kompetencer til at varetage virksomhedens formal, herunder den fornodne faglige, forretningsmessige, ledelsesmssige og okonomiske indsigt. Bestyrelsesformanden ma ikke udfore hverv for Nordsoenheden, der ikke er en naturlig del af hvervet som bestyrelsesformand. Bestyrelsesformanden kan dog, hvor der er sriigt behov for det, udfore opgaver, som den pag1dende buyer anmodet om at udfore af og for bestyrelsen. Vederlaget di bestyrelsens medlemmer fastsettes af erhvervs- og vekstministeren pa det ordinare virksomhedsmode for tiden frem dl nste ordimere virksomhedsmode under hens ntagen di hvervets art og arbejdets omfang. 7.2 Opgaier Bestyrelsen varetager Nordsoenhedens overordnede og strategiske ledelse og treffer beslutning i alle sporgsmal, som er af vesenr1ig betvdning eller usedvanlig art.

8 Bestvrelsen skal herudover pãse, at 1. bogforingen og regnskabsafheggelsen foregar pa en made, der efter Nordsoenhedens og Nordsofondens forhold er tilfredsstillende, 2. der er etableret de Fornodne procedurer for risikostvring og interne kontroller, 3. bestvrelsen lobende modtager den fornodne rapportering om Nordsoenhedens og Nord sofondens gnansielle forhold, 4. direktionen udover sit hverv pa en behorig made og efter bestvrelsens retningslinjer og 5. \ordsoenhedens og Nordsofondens kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er ti1strkkelig likviditet ru at opfrlde Nordsoenhedens og Nordsofondens nuveren de og fremtidige forpligtelscr, efterhanden som de forfalder. Bestyrelsen ansetter og afskediger direktionen og fastsetter dennes ansette1sesforho1d efter forud gaende orientering af erhvervs- og vekstministeren. Bestyrelsen skal udarbejde en instruks for direktionen, der bl.a. fast1gger arbejdsfordelingen mellem bestyrelsen og direktionen, direktionens opgaver og indbyrdes arbejdsfordeling samt retningslinjer for rapportering og fore1gge1se af beslutninger for bestyrelsen. Endvidere fastst tes direktionens kompetence dl at indga aftaler og retningslinjer for Nordsoenhedens vesent1igste aktivitetsornráder. Bestyrelsen skal sikre, at Nordsoenheden tegner de for virksomheden nodvendige forsikringer, herunder lovpligtige forsikringer. 7.3 Bes/ut,iinger i bestyre/sen Bestyrelsen holder mode mindst 4 gange om àret. Bestyrelsen skal ogsa indkalde til mode, säfremt et bestyrelsesmedlem, et medlern af direktionen, eller en af revisorerne matte onske det. Direkti onen deltager i bestyrelsesmoderne med ret dl at udtale sig, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfrelde treffer anden beslutning. Nordsoenhedens og Nordsofondcns revisorer kan efter eget onske eller pa begaring af et bestyrci sesmedlern diet direktionen deitage i bestyrelsesmoder. Best relsen er bes]utningsdvgtig, när over haivdclen af samtlige medlernrner er repnesenteret, heriblandt formanden eller mestformanden. Besiutning ma dog ikke tages, uden at s vidt muiigt samtlige medlemmer hat haft adgang dl at deltage i sagens behandling. Et bestvrelsesmedlem kan give mode ved fuldmagt dl et andet bestyrelsesmedlem. 8

9 Beslutninger i bestyrelsen trffes med simpelt stemrneflertal. I tilfnide af stemmelighed er for mandens eller i dennes fraver nastformandens stemme udslagsgivende. Der fores en protokol over forhandlingerne i bestyrelsen efter bestyrelsens nermere besternmelser. Kopi af bestyrelsesreferater fremsendes til bestyrelsens medlemmer med anmodnirig om eventuelle bemierkninger inden for en fastsat frist. Bestyrelsesmodereferatet underskrives pa forstkommende bestyrelsesmode af samthge bestyrelsesmedlemmer. Ikke tilstedevarende bestyrelsesmedlemmer liar p[igt iii at underskrive bestyrelsesmodereferatet umiddelbart efter det bestyrelsesmode, hvor referatet blev underskrevet af de ovrige bestvrelsesmedlemmer. Bestvrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlemmer af bestyrelsen, medrnindre der er tale orn forhold, der af bestvrelsen er bestemt til eller ifolge lovgivningen er genstand for urniddelbar offentliggorelse..4 Sknji1.g be.c/utningprocedure Besrvrelsesformanden kan beslutte, at et bestvrelsesmode skal gennemfores ved skrifthg beslut ningsprocedure. Bestyrelsens beslutninger efter den skriftlige beslutningsprocedure trieffes efter de samme regler som for almindelige bestyrelsesmoder, jf. punkt 7.3 ovenfor. 7.5 Tele/buiske bestyre/cesmoder Bestyrelsesformanden kan beslutte, at et bestyrelsesmode skal gennemfores som et telefonisk bestyrelsesmode. Bestyrelsens beslutninger pa et telefonisk bestyrelsesmode treffes efter de sarnme regler som for almindelige bestyrelsesmoder, jf. punkt 7.3 ovenfor. 7.6 Forretningcorden Bestyrelsen treffer ved en forretningsorden niermere bestemmelse om udovelsen af sit hverv. Forretningsordenen skal vare i overenssternmelse med vedtgterne og by om Nordsoenheden og Nordsofonden. Erhvervs- og vcekstministercn orienteres herom. 8. Forholdet til erhvervs- og viekstministeren 8. 1 Or/entering c/ erljrerrs- 0$, a kstrninisteren Erhvervs- og vekstministeren forer tilsyn med Nordsoenhedens og Nordsofondens virksomhed, herunder efterlevelsen af loven om Nordsoenheden og Nordsofonden. Det pâhviler bestvrelsens formand at orientere erhvervs- og vkstministeren om sager af vescndig betydning. Dette gelder bl.a. om forhold, der antages at have vsentlig okonomisk betydning eller politisk interesse samt beslutninger af stor strategisk riekkevidde m.v. 9

10 Den ncevnte orientering sker primert ved, at erhvervs- og vekstministeren afholder mindst ét ârligt orienteringsmode med bestyrelsens formand og Nordsoenhedens direktor eher, hvis direktionen bestâr af Here medlemmer, den administrerende direktor, jf. punkt 8.3 nedenfor. Nordsoenheden skal efter anmodning stilie enhver oplysning om statsdeltagelsen og varetagelsen heraf til râdighed for erhvervs- og vekstministeren. Nordsoenheden skal endvidere give erhvervs og vekstrninisteren oplysninger om vesent1ige andringer i Nordsoenhedens og Nordsofondens okonomi. Sãdanne oplysninger meddeles efter behov direkte til erhvervs- og vekstministeren og ikke pa et virksomhedsmode. 8.2 Lon- qg ansti fieuces, i/k,ãr Nordsoenheden kan efter flnansministerens nermere besternmelse indga kollektive overenskomster og i ovrigt fastsette ion og andre ansette1sesvi1kár for ansatte i virksomheden. Tjenestemnd i Nordsoenheden er omfattet af tjenestemandslovgivningen, og virksomheden beta ler det af flnansministeren fastsatte bidrag til dkning af statens pensionsudgifter Orientethz8smoder qg ad hoc moder Erhvervs- og vekstministeren afhoider mindst ét ârligt orienteringsmade med bestyreisens formand og Nordsoenhedens direktor elier, hvis direktionen bestâr af Here medlernrner, den adrninistrerende direktor. Dc ovrige bestyreisesmedlemmer, revisorerne og den ovrige direktion mv. deitager i orien teringsmodet, hvor det skonnes paknevet efter beslutning af erhvervs- og vekstministeren. Erhvervs- og vekstministeren kan herudover indkalde tii mode (ad hoc moder), nàr erhvervs- og vekstministeren finder det hensigtsmessigt diet efter anmodning fra bestyreisesformanden eller en af revisorerne med angiveise af et bestemt emne. Med udgangspunkt i det materiale, der anvendes ved bestyreisens moder, orienterer bestyreisens formand pa orienteringsmodet erhvervs- og vkstministeren om sager af vesent1ig okonomisk eller politisk interesse og beslutninger af storre strategisk rkkevidde m.v. Der geider ingen forrnkrav for erhvervs- og vekstministerens indkaideise til orienteringsmoder og ad hoc moder. 9. Direktionen Til at varetage Nordsoenhedens dagiige ledeise ansetter bestyreisen en direktion, der kan bestâ af et eller Here medlemmer. Erhvervs- og vekstministeren orienteres herom. 1-Ivis direktionen bestâr af Here medlemmer, ansettes en af disse som administrerende direktor. 10

11 Direktionen varetager den daglige ledelse af Nordsoenheden og skal herved folge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen bar angivet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter Nordsoenhedens forhold er af vsentlig betydning eller usedvanlig art. Direktionen skal sorge for, at Nordsaenhedens bogforing sker under iagttagelse af den til enhver tid ge1dende lovgivning, og at formueforvaitningen foregàr pa betryggende made. Direktionen skal herudover sikre, at virksomhedens kapitalberedskab iii enhver tid er forsvarligt, herunder at der er ti1strekke1ig Iikviditet til at opfylde virksomhedens nuverende og fremtidige forpligtelser, efterhãn den som de forfalder. 10. Tegningsforhold Nordsoenheden tegnes af bestyrelsens formand eller nstformand i forening med enten et medlem af direktionen eller et bestyrelsesmedlem, af to bestyrelsesmedlemmer i forening med et medlem af direktionen, eller af den samlede bestyrelse. 11. Offentlighed Nordsoenheden skal offentliggore vedtgterne samt indkaldelse, dagsorden og referat fra virk somhedsmoder pa sin hjemmeside. Hvis et virksomhedsmode helt eller delvist er lukket for pressen, sker der ikke offentliggorelse vedrorende sâdanne dagsordenspunkter. Nordsoenheden skal offentliggore Nordsoenhedens og Nordsofondens àrsrapporter pa sin hjemmeside. Pa forlangende skal Nordsoenheden senest samtidig med indkaldelsen til det ordirnere virksomhedsmode udlevere arsrapporterne til enhver, der anmoder herom, herunder til repnesen tanter for pressen. Udlevering er opfyldt ved, at arsrapporterne er tilgenge1ige pa hjemmesiden. 12. Arsrapport Nordsoenhedens regnskabsar folger kalenderâret. Forste regnskabsar lober fra den 1. januar 2014 til den 31. december Nordsoenheden aflegger regnskab i henhold til arsregnskabsloven. Arsrapporten med pategning af henholdsvis rigsrevisor og den interne revisor skal indsendes til Erhvervsstyrelsen, sâledes den er modtaget i styrelsen uden ugrundet ophold efter godkendelse pa virksomhedsmodet, dog senest 5 mäneder efter regnskabsarets afslutning. 11

12 13. Revision Nordsoenhedens àrsrapport revideres af rigsrevisor efter by om revisionen af statens regnskaber ( rigsrevisorloven ). Rigsrevisor rapporterer iii bestvrelsen, der afbegger regnskabet. Rigsrevisor kan rapportere om revi sionen rib statsrevisorerne efter anmodning fra disse og af egen drift. Udkast til eventuel beretning rib statsrevisorerne foreliegges bestvrelsen og erbvervs- og vekstrninisteren iii udtalelse. Efter aftale mellem erhvervs- og viekstministeren og rlgsrevisor i henhold rib rigsrevisorbovens 9 oprettes en intern revision. Den interne revision varetages af en statsautoriseret revisor. Rigsrevisor forer tilsyn med den interne revision. Den nrmere fast1gge1se af den interne revisions opgaver samt forholdet til rlgsrevisor sker ved aftalen i henhold til rigsrevisorlovens 9. Rigsrevisor og den interne revision skal til brug for bestyrelsen fore hver sin revisionsprotokol. En hver protokobtilforsel sendes i kopi til bestyrelsens medlemmer. Protokollen signeres af bestvrelsen pa forstkommende bestyrelsesmode. Rigsrevisor og den interne revision afgiver hver sin pategning pi arsrapporten. 14. Ophor Nordsoenhedens ophor besluttes ved bo Ved ophor af Nordsoenheden overtager statskassen Nordsoenhedens formue og indtrieder i Nordsoenhedens rettigheder og forpligtelser. 15. Vedticgtsendringer Vedtegterne kan rendres af erhvervs- og viekstministeren pa et virksomhedsmode. Enhver endring i vedtegteme skal anmeldes ru Erhvervsstyrelsen. Den 20. oktober 2014 Erhvervs- og vakstministeren: 12

Indholdsfortegnelse. 1. Lovgrundlag. 2. Navn. 3. Hjemsted. 4. Formal. 5. Hafte1se og kapital. 6. Ledelses-, administrations- og tegningsforhold

Indholdsfortegnelse. 1. Lovgrundlag. 2. Navn. 3. Hjemsted. 4. Formal. 5. Hafte1se og kapital. 6. Ledelses-, administrations- og tegningsforhold Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag 2. Navn 3. Hjemsted 4. Formal 5. Hafte1se og kapital 6. Ledelses-, administrations- og tegningsforhold 7. Forholdet til erhvervs- og vakstministeren 8. Portefoijejusteringer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for TV 2/DANMARK A/S

V E D T Æ G T E R. for TV 2/DANMARK A/S V E D T Æ G T E R for TV 2/DANMARK A/S 1.0 Selskabets navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TV 2/DANMARK A/S. 1.2 TV 2/DANMARK A/S er et statsligt aktieselskab etableret med hjemmel i lov nr. 438 af

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN. for KNUD HØJGAARDS FOND

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN. for KNUD HØJGAARDS FOND FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN for KNUD HØJGAARDS FOND 1 FORRETNINGSORDENENS GRUNDLAG 1.1 Bestyrelsen for Knud Højgaards Fond har i medfør af 5, stk. 7, i Fondens vedtægt samt lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1. Stiftelse Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1.1. Fonden Geopark Odsherred er stiftet af Odsherred Kommune. 1.2. Der er ikke tillagt stifteren, væsentlige gavegivere/bidragsydere eller andre særlige

Læs mere

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS 1 Selskabets navn Selskabets navn er Opholdsstedet Purhusvej ApS 2 Selskabets hjemsted Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune 3 Selskabets formål Selskabets

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme Advokatpartnerselskab Finn Overgaard Revideret udkast 24. november 2014 Advokat J.nr. 295540 VEDTÆGT FOR DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND DANSK KYST- OG NATURTURISME 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. I henhold til selskabslovens $ 114 må formanden ikke udføre hverv for selskabet som "arbejdende. $ 1.

FORRETNINGSORDEN. I henhold til selskabslovens $ 114 må formanden ikke udføre hverv for selskabet som arbejdende. $ 1. FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen I Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S) $ 1. Selskabets formål Selskabets formål er at overtage/erhverve faste ejendomme, hovedsageligt fra Den Danske Stat, med

Læs mere

Vedtægter for HEF Net A/S

Vedtægter for HEF Net A/S HEF Net A/S www.hefnet.dk hef@hef.dk PW/PW J.nr. 336479 v.3 22. september 2011 Vedtægter for HEF Net A/S HEF Net A/S, Over Bækken 6, 9000 Aalborg, Tlf. 9936 9936, CVR 24998231 1. Navn 1.1. Selskabets navn

Læs mere

V E D T Æ G T E R N U N A O I L A / S

V E D T Æ G T E R N U N A O I L A / S V E D T Æ G T E R for N U N A O I L A / S (A/S 68.116) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er NUNAOIL A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Kommuneqarfik Sermersooq. 1.3 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Fonden PlanEnergi

Forretningsorden for bestyrelsen i Fonden PlanEnergi 4363-0200 Forretningsorden for bestyrelsen i Fonden PlanEnergi 1. Bestyrelsens forpligtelser 1.1. Selskabslovens 115 beskriver for kapitalselskaber, at bestyrelsen ud over at varetage den overordnede og

Læs mere

Vedtægter. for. Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål Vedtægter for Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. 2 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTE,,GTER. RsnnsVand A/S. for. $ 1 Navn og hjemsted. Stk. 1, Selskabets navn er Ronne Vand A/S

VEDTE,,GTER. RsnnsVand A/S. for. $ 1 Navn og hjemsted. Stk. 1, Selskabets navn er Ronne Vand A/S RsnnsVand A/S,$andem;rndsr'ej 1A 'ii?0i) Rmntt.T1f. 569t {}404 'Tel*f:rx ir{i!}101 VEDTE,,GTER for Ronne Vand A/S $ 1 Navn og hjemsted Stk. 1, Selskabets navn er Ronne Vand A/S Stk. 2. Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Sparekassen Fyn A/S

Vedtægter for Sparekassen Fyn A/S Vedtægter for Sparekassen Fyn A/S Vedtægter 20150324 Side 1 Selskabets navn, hjemsted og formål. 1 Selskabets navn er Sparekassen Fyn A/S. Dets hjemsted er Faaborg-Midtfyn kommune. Selskabet driver tillige

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S Advokatanpartsselskab J.nr. 18946 om/emn VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S. 1. 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred

Forretningsorden for Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred Forretningsorden for Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred 1. Forretningsordenen 1.1. Bestyrelsen for fonden Geopark Odsherred skal som første punkt efter konstituering af bestyrelsen i umiddelbar forlængelse

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i med følgende DAGSORDEN: Dampskibsselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S VEDTÆGTER for EnergiMidt Net A/S CVR-nr. 28 33 18 78 31. december 2016 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er "EnergiMidt Net A/S". 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "ELRO Net

Læs mere

Forretningsorden for ApS

Forretningsorden for ApS Forretningsorden for ApS Denne forretningsorden gælder for bestyrelsen i CVR nr.. 1.0 Konstituering 1.1 Bestyrelsen træder sammen for at konstituere sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen 1 Foreningens navn er: Teleforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Hvidovre Kommune. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 3 Foreningens formål er efter ansøgning til bestyrelsen at: Støtte

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Assens Forsyning A/S 900985 13601 / 2750234

VEDTÆGTER. for. Assens Forsyning A/S 900985 13601 / 2750234 VEDTÆGTER for Assens Forsyning A/S 900985 13601 / 2750234 1 Selskabets navn, hjemsted og formål: 1.1 Selskabets navn er Assens Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Assens Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

20. februar 2015 VEDTÆGT. for. Udviklingsselskabet By & Havn I/S

20. februar 2015 VEDTÆGT. for. Udviklingsselskabet By & Havn I/S 20. februar 2015 VEDTÆGT for Udviklingsselskabet By & Havn I/S Indholdsfortegnelse Side 2 af 16 1. NAVN... 3 2. HJEMSTED... 3 3. FORMÅL... 3 4. FORRETNINGSSTRATEGI... 4 5. EJERFORHOLD OG HÆFTELSE... 5

Læs mere

J.nr.: 05-59485. Vedtægter. Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237

J.nr.: 05-59485. Vedtægter. Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237 J.nr.: 05-59485 Vedtægter Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237 1. Selskabets navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S. 1.2. Selskabets hjemsted

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Vedtægter. for. Sparekassen Faaborg A/S

Vedtægter. for. Sparekassen Faaborg A/S Vedtægter for Sparekassen Faaborg A/S Side 1 Selskabets navn, hjemsted og formål. 1 Stk. 1 Selskabets navn er Sparekassen Faaborg A/S. Dets hjemsted er Faaborg-Midtfyn kommune. Selskabet driver tillige

Læs mere

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] 1 5. OKTOBER 2011 W W W. K R O M A N N R E U M E R T. C OM VEDTÆGTER 1. NAVN OG

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. for TDC A/S

Vedtægter. for TDC A/S Vedtægter for TDC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er TDC A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Tele Danmark Communications A/S (TDC A/S) TDC Totalløsninger

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S CVR nr. 28710240

VEDTÆGTER. for. Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S CVR nr. 28710240 VEDTÆGTER for Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S CVR nr. 28710240 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i. Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark

Forretningsorden. for bestyrelsen i. Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark Forretningsorden for bestyrelsen i Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark Forretningsorden for bestyrelsen i Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark 1 Konstitution 1.1 Bestyrelsen, herunder

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Denne forretningsorden er godkendt af Halsnæs

Læs mere

VEDTÆGTER Oktober 2011

VEDTÆGTER Oktober 2011 Udkast 14. oktober 2011 J.nr. 050492-0001 ckm/kfh VEDTÆGTER Oktober 2011 Frederiksberg Fjernkøling A/S (CVR-nr. [ ]) Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 72 27 00 00 F +45

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN #BREVFLET# Bilag 1: Forretningsorden for bestyrelsen FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Center For Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Bestyrelsesmøder 1 Bestyrelsen udpeges for den kommunale valgperiode,

Læs mere

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 November 2011September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

VEDTÆGTER SP GROUP A/S

VEDTÆGTER SP GROUP A/S VEDTÆGTER for SP GROUP A/S CVR- nr.: 15 70 13 15 2 VEDTÆGTER for SP GROUP A/S 1.0 NAVN Selskabets navn er: SP GROUP A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: SCHUBLICH A/S (SP Group A/S)

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Svendborg Kraftvarme A/S Juni 2014 1.0 Forretningsordenens hjemmel 1.1 Nærværende forretningsorden er oprettet i henhold til Lov om aktie- og anpartsselskaber, 130. 1.2

Læs mere

PBU PaBdagogernes Pensionskasse

PBU PaBdagogernes Pensionskasse PBU PaBdagogernes Pensionskasse VEDT/EGTER for Pensionskassen for B0rne- og Ungdomspaedagoger 30. april 2014 Vedtaegter for PBU Side 2 af 6 1 Pensionskassens formal Pensionskassens formal er at drive pensionskasse-

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde Forretningsorden for bestyrelsen i XXX A/S CVR-nr. XXXXXXXX 1. Bestyrelsens første møde Bestyrelsen afholder sit første (konstituerende) møde umiddelbart efter generalforsamlingen. Mødet ledes af det bestyrelsesmedlem,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Aqualife A/S. (CVR nr. 26 05 86 51) ( Selskabet )

V E D T Æ G T E R. Aqualife A/S. (CVR nr. 26 05 86 51) ( Selskabet ) V E D T Æ G T E R Aqualife A/S (CVR nr. 26 05 86 51) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Aqualife A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. den selvstændige offentlige virksomhed Energinet.dk. 18. september 2014. (CVR-nr. 28 98 06 71) (Efterfølgende benævnt "Energinet.

VEDTÆGTER. for. den selvstændige offentlige virksomhed Energinet.dk. 18. september 2014. (CVR-nr. 28 98 06 71) (Efterfølgende benævnt Energinet. 18. september 2014 VEDTÆGTER for den selvstændige offentlige virksomhed Energinet.dk (CVR-nr. 28 98 06 71) (Efterfølgende benævnt "Energinet.dk") Dok. 13/90360-103 1/13 Selskabets navn er Energinet.dk.

Læs mere

VEDTÆGTER. Bilag 3.1 til Ejeraftalen KOMPETENCECENTER SJÆLLAND APS CVR-NR. [INDSÆTTES] 1. NAVN

VEDTÆGTER. Bilag 3.1 til Ejeraftalen KOMPETENCECENTER SJÆLLAND APS CVR-NR. [INDSÆTTES] 1. NAVN Bilag 3.1 til Ejeraftalen VEDTÆGTER KOMPETENCECENTER SJÆLLAND APS CVR-NR. [INDSÆTTES] 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er KompetenceCenter Sjælland ApS (KCS) 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Originaleksemplaret skal opbevares i Fondens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden

Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden 1 Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden CVR-nummer 46206312 Udarbejdet i henhold til fondens fundats. 2 1. Fondens bestyrelse 1.1 Valg af bestyrelsens medlemmer 1.1.1 Bestyrelsens medlemmer

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

Vedtægter. for. Finansiel Stabilitet A/S

Vedtægter. for. Finansiel Stabilitet A/S Vedtægter for Finansiel Stabilitet A/S 1.0 Selskabets Navn og Hjemsted 1.1 Selskabets navn er Finansiel Stabilitet A/S. 1.2. Selskabets binavne er Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Fonden Soloprojekt CVR.nr

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Fonden Soloprojekt CVR.nr Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Tage Engelbrecht Svendsen Sagsnr.: 18-131895-TES/AJO FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Fonden

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr VEDTÆGTER For Danish Crown A/S CVR-nr. 26 12 12 64 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Danish Crown A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Danish Crown Holding A/S, DC Holding

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Privatsikring A/S. CVR-nr. 25 07 14 09. (2010 version)

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Privatsikring A/S. CVR-nr. 25 07 14 09. (2010 version) VEDTÆGTER for Forsikringsselskabet Privatsikring A/S CVR-nr. 25 07 14 09 (2010 version) 1 Forsikringsselskabet Privatsikring A/S 2 I. Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Forsikringsselskabet

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr.

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. VEDTÆGTER KFUKs SOCIALE ARBEJDE Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal 1153 København K 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. 27 09 36 12 2015 1 1 Foreningens navn er KFUKs Sociale Arbejde. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Foreningen Team Tvilling

VEDTÆGTER. for. Foreningen Team Tvilling VEDTÆGTER for Foreningen Team Tvilling 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er Team Tvilling. 1.2 Foreningens hjemsted er København Kommune. 2. FORMÅL 2.1 Foreningen har til formål på almennyttigt

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i Stutgården 29. SEPTEMBER J.nr.: SOF/ADJ

Forretningsorden. for bestyrelsen i Stutgården 29. SEPTEMBER J.nr.: SOF/ADJ J.nr.: 89-14666 SOF/ADJ Forretningsorden for bestyrelsen i Stutgården Kammeradvokaten Telefon +45 33 15 20 10 Vester Farimagsgade 23 Fax +45 33 15 61 15 DK-1606 København V www.kammeradvokaten.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR 32662579 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune.

Læs mere

Vedtaegter for Boldesager Beboerforening

Vedtaegter for Boldesager Beboerforening Vedtaegter for Boldesager Beboerforening 1. Foreningens navn Foreningens navn er "Boldesager Beboerforening". Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. 2. Foreningens formal Foreningens formal er med Boldesager

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen BLOXHUB

VEDTÆGTER. Foreningen BLOXHUB 24. maj 2016 VEDTÆGTER for Foreningen BLOXHUB 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er BLOXHUB. 1.02 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningens formål og virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.:

VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.: VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.: 37 27 00 24 31. DECEMBER 2015 1. Navn 1.1 Selskabets navn er HMN GasNet P/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet GasNet.dk P/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA APS CVR-NR

VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA APS CVR-NR 30. august 2016 J.nr. 10061 Advokat Ann Christina Rindom Sørensen RIND Advokatfirma CVR-nr. 37 23 53 93 Ahlgade 1C, 2. sal 4300 Holbæk Telefon: 28 40 37 10 Email: ac@rindadvokat.dk VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

,llx:il;:",,"^ - I FEI, 2001. .b/ S TIFTELSES OVERENSKOM S T. Undertegnede. Adm. Direktsr Troels Olivero Trepilevej 3 2930 Klampeubore

,llx:il;:,,^ - I FEI, 2001. .b/ S TIFTELSES OVERENSKOM S T. Undertegnede. Adm. Direktsr Troels Olivero Trepilevej 3 2930 Klampeubore t Undertegnede Adm. Direktsr Troels Olivero Trepilevej 3 2930 Klampeubore S TFTELSES OVERENSKOM S T l r r l l - j ''", f 6''' z f,;;at,llx:il;:",,"^ - FE, 2001 og Steen Ssrensen Dagmarsgade 24.1 nr. 100

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 1 1. Bankens navn er Skjern Bank A/S. 2. Hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2 Selskabets formål er at drive bankvirksomhed

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE

VEDTÆGTER. for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE VEDTÆGTER for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: Stk. 1 Sparekassens navn er Søby-Skader-Halling Sparekasse. Dens hjemsted er Syddjurs Kommune. Stk. 2 Sparekassens formål er at

Læs mere

Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab under navnet Roskilde Grøn Energi A/S ("Selskabet").

Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab under navnet Roskilde Grøn Energi A/S (Selskabet). Følgende Stiftelsesdokument er udfærdiget af: Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 4000 Roskilde ("Stifter") 1. Stiftelse af aktieselskab Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HILLERØD FORSYNING HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR HILLERØD FORSYNING HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR HILLERØD FORSYNING HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Selskabets navn, hjemsted og formål... 3 2. Selskabets kapital... 3 3. Generalforsamlinger... 3 4. Datterselskabsanliggender... 4 5.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Erhverv A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2. Selskabets formål 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for LEF NET A/S

Vedtægter for LEF NET A/S Vedtægter for LEF NET A/S 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er LEF NET A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Rudkøbing Kommune. 2 Selskabets formål 2.1 Selskabets formål er at drive netvirksomhed

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a.

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSFORHOLD 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen AP Pension f.m.b.a. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S

VEDTÆGTER FOR HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S VEDTÆGTER FOR HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S Indholdsfortegnelse 1. Selskabets navn, hjemsted og formål... 3 2. Selskabets kapital... 3 3. Generalforsamlinger... 3 4. Bestyrelse og direktion... 4 5. Revision...

Læs mere

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Vedtægter for PenSam Forsikring A/S 2 Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Forsikring A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtægter 2015. F.E. Bording A/S

Vedtægter 2015. F.E. Bording A/S Vedtægter 2015 F.E. Bording A/S Vedtægter Som gældende pr. 23. april 2015 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1: Selskabets navn er F.E. Bording A/S. Stk. 2: Selskabets hjemsted er Gladsaxe Kommune.

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere