Elektronisk handel og forsikring (Diskussionsoplæg til arbejdsgruppen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elektronisk handel og forsikring (Diskussionsoplæg til arbejdsgruppen)"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN GD for Det Indre Marked FINANSIELLE INSTITUTIONER Forsikringsvæsen MARKT/2522/02 DA Rev. 1 Orig. EN Elektronisk handel og forsikring (Diskussionsoplæg til arbejdsgruppen) 1

2 I. BAGGRUND 1. E-handelsdirektivet vedtaget i juni 2000 (2000/31/EF) fastlægger de forskriftsmæssige rammer for informationssamfundets tjenester over alt i det indre marked. E-handelsdirektivet fastlægger, at en tjenesteyder frit kan stille sådanne tjenesteydelser til rådighed i hele EU, hvis han overholder de love og administrative bestemmelser, der gælder i den medlemsstat, hvor han er etableret. Hertil kommer, at bestemmelsesmedlemsstaten i princippet ikke kan begrænse de online-tjenester, der kommer fra andre medlemsstater. Disse to elementer udgør det såkaldte oprindelseslandsprincip eller "indremarkedsklausulen" som omhandlet i artikel 3 i e-handelsdirektivet. 2. Oprindelseslandsprincippet er et centralt element i e-handelsdirektivet. Der findes kun to undtagelsesbestemmelser, nemlig for det første en række generelle undtagelsesbestemmelser, der er fastlagt i bilaget til direktivet, og som f.eks. omfatter en række bestemmelser i forsikringsdirektiverne og kontraktforpligtelser i forbindelse med forbrugerkontrakter, og for det andet medlemsstaternes mulighed for, under visse omstændigheder omhandlet i artikel 3, stk. 4, i e-handelsdirektivet, i enkeltsager at træffe foranstaltninger for at begrænse salget på eget område af en given udefra kommende e- handelsydelse. I princippet kan medlemsstaterne altså kun indføre begrænsninger over for udefra kommende e-handelsydelser, med oprindelse i en anden medlemsstat, i enkelttilfælde og i overensstemmelse med visse strenge materielle og formelle betingelser, der er fastlagt i artikel 3, stk. 4, i e- handelsdirektivet. 3. E-handelsdirektivet finder anvendelse på forsikringssektoren såvel som alle andre finansielle tjenesteydelser. Når forsikringsvirksomhed falder ind under direktivets anvendelsesområde, er det således muligt at indgå forsikringsaftaler ad elektronisk vej (f.eks. via internet). Medlemsstaterne er derfor forpligtet til at ophæve eksisterende bestemmelser, der forbyder/hindrer udbud/indgåelse af forsikringsprodukter over internet, såvel internt som på tværs af grænserne. Udveksling af forsikringsydelser gennem e-handel er heller ikke underlagt nogen forudgående særlig tilladelse (ud over tilladelsen til at udøve forsikringsvirksomhed i henhold til forsikringsdirektiverne). 4. Som nævnt ovenfor finder e-handelsdirektivet imidlertid ikke i fuldt omfang anvendelse på samtlige aspekter inden for forsikringsvirksomhed. E- handelsdirektivet indeholder i artikel 3 en undtagelsesbestemmelse for forsikringsvirksomhed, der er omfattet af artikel 30 og afsnit IV i direktiv 92/49/EØF, artikel 7 og 8 i direktiv 88/357/EØF og artikel 4 i direktiv 90/619/EØF 1. Undtagelsesbestemmelsen gælder kun forsikringsselskabernes virksomhed, men ikke forsikringsmæglernes virksomhed, hvorfor disse når de udbyder deres tjenester on-line er omfattet af indremarkedsklausulen i e-handelsdirektivet Artikel 3, stk. 3, og bilaget i e-handelsdirektivet (direktiv 2000/31/EF). Undtagelsesbestemmelsen gælder ikke bestemmelserne i EU's forsikringsdirektiver vedrørende oplysning af forsikringstagere forud for kontraktindgåelse (artikel 31 i direktiv 92/49/EØF og artikel 31 og bilag II i direktiv 92/96/EØF). Se punkt 17 ff. nedenfor. 2

3 5. Kommissionens meddelelse om e-handel og finansielle tjenesteydelser fra februar opstiller en strategi for virkeliggørelsen inden 2005 af et indre marked for finansielle tjenesteydelser på detailniveau. Strategien er bygget op om den fremgangsmåde, der er anvendt i e-handelsdirektivet. I meddelelsen understreges også behovet for at sikre sammenhæng mellem lovgivningen for finansielle tjenesteydelser og e-handelsdirektivet samt mellem online- og offline-levering af finansielle tjenesteydelser (juridisk neutralitet) og for at øge forbrugernes tillid til finansielle tjenesteydelser, der udbydes on-line. Fremgangsmåden støttes af Rådet (Økofin) og Europa-Parlamentet og tillige i rapporten fra Politikgruppen for Finansielle Tjenesteydelser. 6. I betragtning af de følsomme aspekter ved levering af forsikringsydelser og den langt større mulighed for grænseoverskridende transaktioner, som internet giver, bør det sikres, at forskrifts- og tilsynsrammerne egner sig til salg over internet. 7. Forskriftsrammerne for udøvelse af forsikringsvirksomhed i det indre marked er i denne henseende fastlagt i de tredje forsikringsdirektiver (92/96/EØF og 92/49/EØF). Forskrifterne gælder også elektronisk forsikringsvirksomhed, der udøves under den frie udveksling af tjenesteydelser i det indre marked. Et forsikringsselskab, der agter at udøve e-forsikring i flere medlemsstater, er således fortsat omfattet af de eksisterende bestemmelser om f.eks. notifikationsproceduren for fri udveksling af tjenesteydelser eller kontrol med policebetingelserne. Som Kommissionen allerede har udtrykt 4, hviler de nuværende retsregler for det indre forsikringsmarked nemlig på mekanismer, hvor man ikke har taget hensyn til brugen af informationssamfundets nye teknologi til udøvelse af forsikringsaktiviteter i det indre marked. Det synes derfor nødvendigt at overveje, hvorvidt de eksisterende bestemmelser i forsikringsdirektiverne giver velegnede forskriftsrammer for udviklingen af e- handel på forsikringsområdet samtidig med, at forbrugernes interesser beskyttes i fuldt omfang. 8. Direktivet om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser blev vedtaget den 26. juni. Det indeholder fælles regler for handel med finansielle produkter via elektronisk kommunikationsteknologi, herunder også e-handel. Direktivet indebærer et højt niveau af forbrugerbeskyttelse, fordi det fastlægger meget detaljerede og specifikke forskrifter for fjernsalg af finansielle tjenesteydelser. Ordningen bidrager til at øge forbrugertilliden til brugen af ny teknologi i fjernsalg af finansielle tjenesteydelser, såsom e-handel KOM(2001) 66 endelig af 7. februar Kommissionens fortolkende meddelelse: Fri udveksling af tjenesteydelser og begrebet "almene hensyn" inden for forsikringssektoren. EFT C 43 af , s. 5. Fjernsalgsdirektivet, betragtning 5. 3

4 II. NEDSÆTTELSE AF ARBEJDSGRUPPEN OM E-HANDEL OG FORSIKRING 9. Forsikringskomitéen drøftede den 27. og 28. november 2001 et arbejdsdokument om e-handel og finansielle tjenesteydelser (MARKT/2094/01). Som et resultat heraf vedtog Forsikringskomitéen at nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på at undersøge muligheden af at fjerne den generelle undtagelsesbestemmelse for forsikringsselskaber for så vidt angår anvendelse af artikel 3 i e-handelsdirektivet (indremarkedsklausulen) og bringe forsikringssektoren på linje med de øvrige finansielle sektorer uden at slække på forbrugerbeskyttelsen. 10. Arbejdsgruppen vedtog efter en første udveksling af synspunkter på sit første møde den 26. februar 2002, at Kommissionen burde udsende et spørgeskema om spørgsmålet. Efterfølgende fik medlemsstaterne tilsendt et spørgeskema den 7. marts 2002 (MARKT/2512/01 af 1. marts 2002). Pr. 16. juli havde to medlemsstater (DK og L) endnu ikke besvaret skemaet. D besvarede kun spørgsmålene i arbejdsdokumentet til Forsikringskomitéen og ikke spørgsmålene i ovennævnte skema, men bemærkningerne er medtaget i betragtningerne i dette arbejdsdokument. Medlemsstaternes svar er skitseret i bilaget, hvori også indgår svar modtaget fra to EØS-lande (NO og LIE). Svarene danner et nyttigt grundlag for arbejdsgruppens overvejelser. III. VIGTIGSTE KONKLUSIONER, DER KAN DRAGES AF BESVARELSERNE PÅ SPØRGESKEMAET OM E-HANDEL OG FORSIKRING 11. De vigtigste konklusioner, som allerede nu kan drages af svarene, er følgende: NL og UK støtter klart en ophævelse af undtagelsesbestemmelsen i artikel 3, stk. 3, for forsikringssektoren, idet de mener, at der ikke er nogen grund til at udelukke forsikring fra oprindelseslandsprincippet. Hvis forsikring medtages i fuldt omfang under e-handelsdirektivet, vil det efter deres mening gøre udvalget bredere og øge konkurrencen og dermed være til forbrugernes fordel. Den specifikke undtagelse for forsikringssektoren i e-handelsdirektivet kan give anledning til forskelle, f.eks. mellem forsikringsselskaber, der tilbyder investeringsforsikring og investeringsforeninger. Større udbredelse af oprindelseslandsprincippet vil især være til fordel for forbrugerne, når de køber pakkeprodukter. NL mener, at der ikke er behov for yderligere forbrugerbeskyttelse i forbindelse med en ophævelse af undtagelsesbestemmelsen for forsikringssektoren, idet de forskellige EU-direktiver tilstræber en forholdsvis høj harmoniseringsgrad, som omend enkelte regler klart kan forbedres danner et solidt grundlag for forbrugerbeskyttelse over alt i EU, og det er derfor ikke nødvendigt at opretholde udelukkelsen. UK er dog bekymret for forbrugerens stilling i forbindelse med lovpligtige forsikringer, da det ikke umiddelbart er klart, hvordan forbrugere, der bruger de elektroniske midler til at købe forsikringer af den lovpligtige art, vil kunne vurdere, om dækningen er som krævet efter lokal lov. Endvidere mener UK, at oprindelseslandsprincippet i nogle tilfælde, som i andre finansielle 4

5 sektorer, vil indføre forskellige regler for produkter, der sælges på tværs af grænserne fra samme retsområde ad elektronisk vej, og dem der sælges mere traditionelt. UK understreger, at ordningen i artikel 3, stk. 4, i e-handelsdirektivet ikke er det rette instrument til gennemførelse af en generel undtagelse for at sikre, at bestemmelserne om lovpligtige forsikringer overholdes. IRL mener, at det kun er i få tilfælde, at produktsalg inden for forsikringssektoren gennemføres udelukkende ad elektronisk vej: selv om de første henvendelser måske sker elektronisk, gennemføres salget som regel kun via andre kommunikationsveje. De relevante regler bør derfor være reglerne i direktivet om fjernsalg. De fleste medlemsstaters (A, B, E, EL, F, FIN, I, P, S, NO, LIE) svar går i den retning, at overgang til oprindelseslandsprincippet kan skade forbrugerbeskyttelsen, især på grund af manglende harmonisering af spørgsmål vedrørende stadiet forud for kontraktindgåelsen og af aftalelovgivningen. Navnlig understreger F og I, at udvikling af e-handel inden for forsikringssektoren ikke kan hindres af bestemmelseslandsreglerne (værtsmedlemsstaten), men snarere af mangel på tillid og personlige forbindelser mellem forbrugeren og forsikringsgiver, når de handler via internet. Her kan oprindelseslandsprincippet bremse udviklingen af e- handel i stedet for at fremme den. A mener ikke, at artikel 3 i e- handelsdirektivet indeholder en hensigtsmæssig garanti for beskyttelse af forbrugeren i forsikringsspørgsmål, som det f.eks. er tilfældet for andre finansielle tjenesteydelser, idet produkterne er så forskellige. Bankprodukter er f.eks. underlagt fuldstændigt anderledes regler, og produkterne er af en anderledes kompleks karakter. B mener, at artikel 3, stk. 4, i e-handelsdirektivet ikke giver en hensigtsmæssig forbrugerbeskyttelse inden for forsikring, idet belgiske forsikringstagere mister den beskyttelse de har i medfør af den belgiske lovgivning om forsikringsaftaler. E understreger, at en ophævelse af undtagelsesbestemmelsen vil føre til, at forbrugerens forsvar i tilfælde af en tvist svækkes som følge af mere komplekse, dyre og usikre procedurer for forbrugerkrav. EL mener, at årsagerne til ikke at lade forsikringssektoren omfatte af e-handelsdirektivet ikke er forsvundet, selv om der med direktivet om fjernsalg er sket forbedringer. P mener ikke at kunne acceptere et skift til oprindelseslandsreglen i aftaleforhold uden størst mulig forudgående harmonisering, som kan sikre bedre forbrugerbeskyttelse. S mener, at en ophævelse af undtagelsesbestemmelsen kan få negativ virkning for forbrugerbeskyttelsen på forsikringsområdet, hvis den ikke ledsages af andre foranstaltninger. NO er ikke enig i, at ophævelsen af den nuværende undtagelse fra artikel 3 i e-handelsdirektivet ikke vil skade forbrugerbeskyttelsen, og heller ikke i at ordningen under artikel 3, stk. 4, i e-handelsdirektivet allerede skulle sikre hensigtsmæssig forbrugerbeskyttelse i forsikringssektoren. LIE mener, at en ophævelse af undtagelsesbestemmelsen kan skade forbrugerbeskyttelsen, selv om 5

6 bestemmelserne i artikel 3, stk. 4, i e-handelsdirektivet i nogen grad kompenserer herfor. FIN påpeger, at oprindelseslandsprincippet dårligt passer til sektorer, hvor lovgivningen i mindre grad er koordineret på EU-plan, og hvor der er store forskelle mellem de nationale lovgivninger. FIN mener også, at oprindelseslandsprincippet endog vil kunne føre til forsøg på at omgå loven, idet forsikringstransaktioner kan flyttes fra medlemsstater med lovgivning, der yder forsikringstagerne stor beskyttelse, til medlemsstater uden tilsvarende lovgivning, og salget kan ske derfra til de samme kunder. FIN nævner også, at oprindelseslandsprincippet vil øge presset for at ophæve berettigede, nationale beskyttelsesregler, som anses for hensigtsmæssige, således at nationale forsikringsselskaber kan konkurrere på tværs af grænserne under de betingelser, der er gældende i lande med mindre beskyttende lovgivning. F, I og FIN mener, at i stedet for at søge et harmoniseret niveau for forbrugerbeskyttelse i EU, kan udviklingen gå i retning af færrest mulige restriktioner for forsikringsselskaber for så vidt angår praksis i aftalebetingelser og salgsprocedurer. I overensstemmelse med Domstolens retspraksis anser de fleste medlemsstater forsikringssektoren som en "særlig følsom" sektor i forhold til andre finansielle sektorer, fordi forsikring er så kompleks, at forbrugeren har brug for rådgivning for at forstå det produkt, han køber. Derfor kan særlige beskyttelsesforanstaltninger være berettiget. B, F, I og FIN mener, at anvendelsen af artikel 3, stk. 4, i e- handelsdirektivet ikke løser ovennævnte problemer, idet ikke alle medlemsstater forstår den praktiske anvendelse og betydning af artiklen, og det ikke kan udelukkes, at Domstolen må fortolke bestemmelsen, navnlig med hensyn til proportionalitetskriteriet. Nogle medlemsstater mener, at de nye regler om e-handel er for nye. De er således endnu ikke i stand til mere tilbundsgående at vurdere virkningen af en ophævelse af undtagelsesbestemmelsen (især fordi ikke alle medlemsstater endnu har brugt den formelle notifikationsprocedure i artikel 3, stk. 4, i e-handelsdirektivet. Da medlemsstaterne ikke mener, at de har haft tilstrækkelig tid til at vurdere virkningen for salget af forsikringsydelser af en ophævelse af undtagelsesbestemmelsen i bilaget, føler de, at det for øjeblikket er for tidligt at fjerne undtagelsesbestemmelsen i bilaget, så længe der ikke findes harmoniserede regler inden for aftaler og forudgående oplysning. Det notat, som Kommissionen vil udarbejde om anvendelse af artikel 3, stk. 4, og artikel 6, i e-handelsdirektivet, vil i denne henseende bidrage til at kaste lys over bestemmelsens anvendelse og hjælpe medlemsstaterne i deres anvendelse af de pågældende mekanismer. 6

7 IV. SPØRGSMÅL, HVIS FORUDGÅENDE HARMONISERING KAN OVERVEJES FOR AT SKABE KONVERGENS MELLEM FORSIKRING OG E-HANDEL I Forsikringskomitéens tidligere arbejdsdokument (MARKT/2094/01) er der kortlagt en række områder, der bør undersøges nærmere for at sikre konvergens mellem fællesskabsreglerne for e-handel og for forsikring. I lyset af medlemsstaternes besvarelser af det spørgeskema, som Kommissionen udsendte, foreslår Kommissionen følgende fremgangsmåde. A) SPØRGSMÅL, DER IKKE BEHØVER FORUDGÅENDE HARMONISERING Betingelser for at udøve grænseoverskridende elektronisk forsikringsvirksomhed 12. På arbejdsgruppens første møde mente medlemsstaterne ikke, at den gældende ordning efter forsikringsdirektiverne kan foranledige hindringer for udviklingen af e-handel. 13. Det er i denne henseende værd at bemærke, at den europæiske forsikringssammenslutning Comité Européen des Assurances (CEA) mener, at den gældende procedure for forudgående notifikation af transaktioner under den frie udveksling af tjenesteydelser som omhandlet i de tredje forsikringsdirektiver fortsat bør finde anvendelse. Den mener imidlertid, at proceduren i et vist omfang kan forenkles, navnlig for at sætte forsikringsgiver i stand til at imødekomme en ansøgning om dækning under fri udveksling af tjenesteydelser i tilfælde, hvor han ikke har indgivet forudgående notifikation. For notifikationsproceduren foreslår CEA at følge de anbefalinger, der er fremsat inden for rammerne af SLIM 6. CEA anbefaler således, at den nuværende ordning tilpasses, således at notifikationsproceduren kan udføres samtidigt med undertegnelsen af den første forsikringspolice under fri udveksling af tjenesteydelser i de tilfælde, hvor forsikringsgiveren ikke har givet forudgående notifikation. En sådan tilpasning af notifikationsproceduren vil sætte forsikringsgivere i stand til at udføre bekostelige administrative formaliteter, før de iværksætter deres forretning, og vil gøre grænseoverskridende virksomhed meget mere tiltrækkende for små og mellemstore forsikringsselskaber, som hidtil ikke ligefrem har kastet sig over mulighederne i forsikringsdirektiverne. 6 KOM(1999) 88 endelig af

8 Annoncering 14. Brug af internet udelukkende for at annoncere dvs. give kommercielle oplysninger eller øge opmærksomheden omkring forsikringsselskabet er i sig selv ikke underlagt kravene i forsikringsdirektiverne for så vidt angår udøvelse af virksomhed på tværs af grænserne (dvs. notifikationsproceduren). Forsikringsgivere i EU skal dog ikke desto mindre overholde reglerne for form og indhold af sådan annoncering, når disse regler i den medlemsstat, hvor risikoen befinder sig, kan påvises at være vedtaget udfra almene hensyn 7. Siden e-handelsdirektivets ikrafttræden kan en medlemsstat dog ikke længere forbyde brug af internet i annonceringsøjemed inden for forsikringssektoren, da dette vil være i strid med bestemmelserne i direktivet. 15. I lyset af de tilgængelige oplysninger synes det ikke at fremgå, at medlemsstaternes regler er så forskellige, at der er behov for lovgivning på området. 16. Kommissionen er af den opfattelse, at der ikke er behov for konkrete initiativer på dette område for at sikre sammenhæng mellem forsikringslovgivningen og forskrifterne for e-handel. Oplysning forud for kontraktindgåelse 17. Forsikringsdirektiverne indeholder særlige bestemmelser om forudgående oplysning af forsikringstager (jf. artikel 31 i direktiv 92/49/EØF (skadesforsikring) og artikel 31 og bilag II i direktiv 92/96/EØF (livsforsikring). Bestemmelserne indeholder mindsteregler for koordinering af kravene til oplysning af forsikringstagerne forud for indgåelse af en forsikringskontrakt. Værtsmedlemsstaten kan stille yderligere krav, hvis de er nødvendige for forsikringstagerens forståelse af den tegnede forsikring Ud over disse bestemmelser indeholder direktivet om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser, vedtaget den 26. juni, detaljerede regler om oplysning forud for kontraktindgåelse (artikel 3-5). Direktivet bestemmer, at krav til forudgående oplysning i sektorforskrifterne (dvs. forsikringsdirektiverne) fortsat finder anvendelse sideløbende med kravene i direktivet om fjernsalg. Direktivet om fjernsalg giver endvidere medlemsstaterne mulighed for at opretholde eller indføre strengere bestemmelser om forudgående oplysning, forudsat at de er i overensstemmelse med fællesskabsretten. Sådanne bestemmelser skal meddeles Kommissionen, som sikrer oplysningernes tilgængelighed for forbrugere og leverandører Direktiv 92/49/EØF og 92/96/EØF, artikel 41. Se sag nr. C-386/00, Axa mod G. Ochoa, dom afsagt den 5. marts Direktivet om fjernsalg, artikel 4 og betragtning 6. 8

9 19. Endvidere vil det kommende direktiv om forsikringsmægling indeholde særlige krav til forsikringsmæglernes oplysning af kunderne (artikel 11 og 12). Forsikringsmæglingsdirektivet tillader også medlemsstaterne at vedtage strengere krav, forudsat at de er i overensstemmelse med fællesskabsretten, herunder e-handelsdirektivet Såvel fjernsalgsdirektivet som forsikringsmæglingsdirektivet skal finde anvendelse på transaktioner, der gennemføres ved elektroniske midler og offline. Som det fremgår af disse direktiver, bidrager de til at skabe en høj grad af forbrugerbeskyttelse i det indre marked, hvilket er nødvendigt for at sikre, at forskrifterne om e-handel med finansielle tjenesteydelser fungerer tilfredsstillende. 21. For så vidt angår offline-fjernsalg af forsikringsydelser skal oplysning forud for kontraktindgåelse ske efter ovennævnte direktiver (fjernsalgsdirektivet, tredje forsikringsdirektiver og forsikringsmæglingsdirektivet). Værtsmedlemsstaten kan kun kræve yderligere oplysninger, hvis de er i overensstemmelse med fællesskabsretten (f.eks. begrundet i "almene hensyn"). 22. For så vidt angår online-transaktioner, bør det erindres, at bestemmelserne i forsikringsdirektiverne om forudgående oplysning af forsikringstagerne ikke er omfattet af undtagelsen fra artikel 3 i e-handelsdirektivet for forsikringsområdet. Bilaget til e-handelsdirektivet, som opstiller de bestemmelser i forsikringsdirektiverne, der er udelukket fra anvendelsen af artikel 3, nævner på ingen måde bestemmelserne i forsikringsdirektiverne om forudgående oplysning af forsikringstagerne. Hertil kommer, at fjernsalgsdirektivet og forsikringsmæglingsdirektivet skal finde anvendelse på online-transaktioner i overensstemmelse med de fællesskabsretlige bestemmelser, navnlig e-handelsdirektivet, der gælder for onlinetransaktioner For så vidt angår online-transaktioner, skal ovennævnte direktiver derfor finde anvendelse i overensstemmelse med den ordning, der er fastlagt i e- handelsdirektivet. Med andre ord skal forbrugerne oplyses forud for kontraktindgåelse også ved elektroniske transaktioner i overensstemmelse med gældende regler i den medlemsstat, hvor leverandøren af den finansielle tjenesteydelse er etableret. Værtsmedlemsstaten kan dog påberåbe sig den mekanisme, der er omhandlet i artikel 3, stk. 4, i e-handelsdirektivet, men kun i enkelttilfælde og på de særlige betingelser, der er fastlagt i artikel 3, stk. 4, i e-handelsdirektivet Forsikringsmæglingsdirektivet, artikel 11, stk. 5, og betragtning 19 i den fælles holdning. Fjernsalgsdirektivet, betragtning 6, og forsikringsmæglingsdirektivet, betragtning 19, i den fælles holdning. 9

10 24. Alle disse krav kan anses for at være tilstrækkelige for at sikre en høj grad af forbrugerbeskyttelse i forsikringstransaktioner, der gennemføres over afstand (såvel on-line som off-line). Da spørgeskemaet imidlertid blev sendt ud, inden vedtagelsen af direktivet om fjernsalg og den fælles holdning om forsikringsmæglingsdirektivet, kan det være nyttigt at bede medlemsstaterne om på ny at gøre sig overvejelser om, hvorvidt graden af harmonisering er tilstrækkelig. 25. På denne baggrund foreslår CEA at supplere kravene til oplysning forud for kontraktindgåelse for så vidt angår skadesforsikring. CEA foreslår en liste af elementer, der bør fastlægges på fællesskabsplan. Listen er indeholdt i bilag II til dette arbejdsdokument. Elementerne er fordelt på tre hovedgrupper: oplysninger om forsikringsselskabet oplysninger om aftalen (såsom ikrafttrædelsesdato, varighed, lovvalg, bestemmelser om behandling af klager, herunder et eventuelt organ med ansvar for klagebehandling) oplysninger om aftalens genstand (såsom opgivne beløb, forsikringssum, præmie, betalingsbestemmelser, væsentlige aspekter vedrørende dækningen, selvrisiko). CEA foreslår naturligvis også, at der oplyses om ændringer i aftalens løbetid. 26. Kommissionen er af den opfattelse, at de ovenfor beskrevne gældende regler for oplysning forud for kontraktindgåelse er utilstrækkelige for at sikre konvergens mellem forsikringslovgivningen og de retlige rammer for e- handel. Mener medlemsstaterne alligevel, at der er behov for en vis grad af harmonisering for at få det indre marked på forsikringsområdet til at fungere bedre, herunder især forsikringstransaktioner ad elektronisk vej? I bekræftende fald, hvilke elementer bør så harmoniseres? B) SPØRGSMÅL, DER BEHØVER FORUDGÅENDE HARMONISERING Aftalelovgivning 27. Nogle medlemsstater (D, IRL, UK) mener ikke, at den manglende harmonisering af national forsikringslovgivning udgør en alvorlig hindring for grænseoverskridende transaktioner i almindelighed eller for elektronisk forsikringsvirksomhed i særdeleshed. 28. Flere medlemsstater (A, B, E, EL, F, FIN, I, NL, P, S, NO, LIE) er enige om, at der er behov for at mindske forskellene i aftalelovgivningen, og har anført en række punkter, som efter deres mening bør behandles. De nævner f.eks.: beskrivelse af risikoen (klausuler om risikoafgrænsning under policen og oplysningspligt, konsekvenser af forværring, reducering eller fravær af risiko, retlige følger af misligholdelse af oplysningspligten) rettigheder og forpligtelser for forsikringsgiver og forsikringstager 10

11 betaling af præmie (følger i tilfælde af manglende betaling) tilbagekøb, annulleringsret, kontraktophør ved skadesanmeldelse kontraktens varighed og løbetid problemer i forbindelse med forskel mellem værdien af den forsikrede interesse, forsikringsbeløbet og den forvoldte skade (under- /overforsikring) problemer i forbindelse med flere forsikringer eller dobbeltforsikring. 29. For nogle af disse medlemsstater (A, E, F, I, FIN, NL, P, S) bør en harmonisering af aftaleloven på forsikringsområdet dække både livs- og skadesforsikringssektorerne. I henhold til A, B, E, EL, F, FIN, NL, P bør en sådan harmonisering endvidere ske under hensyntagen til forsikringstagers status eller forhold (f.eks. erhvervsdrivende eller forbruger, store risici) og til arten af visse forsikringsformer (transport, kreditforsikring), så de harmoniserede regler kun finder anvendelse på de personer, der behøver særlig beskyttelse. 30. CEA har i sit bidrag om e-handel og forsikring i forbindelse med dette arbejde givet udtryk for, at en harmonisering af nationale aftalelovgivninger på forsikringsområde, på grundlag af konvergens mellem nationale lovgivninger, kan bidrage til mere homogene forskriftsmæssige rammer og mindske forskellene mellem nationale lovgivninger. CEA understreger imidlertid, at en mulig harmonisering af aftalelovgivningerne på forsikringsområdet bør ske under Fællesskabets målsætning om at koordinere nationale privatretlige bestemmelser og ikke adskilles fra dette overordnede arbejde. 31. Det bør erindres, at e-handelsdirektivet også indeholder en generel undtagelse fra "indremarkedsklausulen" for "kontraktforpligtelser i forbindelse med forbrugerkontrakter". Dette betyder, at selv uden den specifikke undtagelse for forsikring er kontraktforpligtelser i forbindelse med forsikringsaftaler indgået med forbrugere fortsat undtaget fra anvendelsen af "oprindelseslandsprincippet". Ved anvendelsen af denne specifikke undtagelse forbliver medlemsstaternes aftalelovgivninger imidlertid forskellige. Grænseoverskridende forsikringstransaktioner kan derfor stadig væk forhindres. Der er behov for en vis grad af harmonisering af aftalelovgivningerne, hvis grænseoverskridende forsikringsvirksomhed skal fremmes. Medlemsstaterne bør i så fald oplyse, hvad de anser for nødvendigt for at fremme grænseoverskridende forsikringstransaktioner og dermed forbedre det indre marked. 11

12 Lovvalg i forsikringskontrakter 32. Nogle medlemsstater (A, F, I, B, P, S, UK) går ind for en række tilpasninger af den eksisterende ordning for at fastlægge lovvalg i forbindelse med forsikringskontrakter 12 for at sikre større forbrugerbeskyttelse, men de støtter ikke indføjelse af forsikringsspecifikke regler i Rom-konventionen, hvis revision overvejes for øjeblikket. 33. Disse medlemsstater mener endvidere ikke, at lovvalgsordningen for forsikringskontrakter bør reguleres af en forordning snarere end et direktiv. De påpeger, at den gældende ordning fastlagt i EU-direktiver allerede indeholder tilstrækkelige muligheder, som sætter medlemsstaterne i stand til at gøre lovvalgsbestemmelserne bredere, når de skønner det nødvendigt. De mener, at et direktiv som instrument i højere grad egner sig til det system, som hele EU's forsikringslovgivning er bygget på. 34. Endvidere bør det overvejes, hvorvidt de gældende regler om lovvalg i forsikringsdirektiverne bør ændres for at skabe bredere rammer for lovvalg i visse tilfælde. 35. For så vidt angår livsforsikring bør det overvejes at give visse grupper af forsikringstagere ret til et bredere valg. Det kunne f.eks. være tilfældet for visse "kommercielle og industrielle risici", der ikke er "store risici" som omhandlet i artikel 5 i direktiv 73/239/EØF (skadesforsikring). Begrebet "store risici" som defineret i forsikringsdirektiverne vedrører kun skadesrisici, idet det blev indført med det andet skadesforsikringsdirektiv 88/357/EØF. For livsforsikring findes der ikke noget parallelt begreb. Det bør dog undersøges, hvorvidt nogle specifikke forsikringstagere, der som følge af deres beskaffenhed eller status ikke har behov for særlig beskyttelse under lovgivningen i den medlemsstat, hvor forsikringstager bor, kan få frit lovvalg for deres forsikringskontrakt, som det er tilfældet i skadesforsikringssektoren. Dette kunne være tilfældet for visse avancerede investorer (finansieringsinstitutter, finansieringsselskaber under investeringsservicedirektivet, forsikringsmæglere, offentlige og centrale organer) samt større industrielle og kommercielle virksomheder, der tegner en livsforsikring. 36. For så vidt angår skadesforsikring bør det også overvejes, hvorvidt det frie lovvalg efter det andet skadesforsikringsdirektiv 88/357/EØF kan åbnes for nogle kategorier af forsikringstagere, som om end de ikke betragtes som "større risici" efter den nuværende definition ikke behøver den særlige beskyttelse under loven i den medlemsstat, hvor risikoen er beliggende. 12 Direktiv 88/357/EØF, artikel 7 og 8, direktiv 90/619/EØF, artikel 4. 12

13 37. Det kan i denne henseende også overvejes at tilpasse den gældende ordning for skadesforsikring for at tage hensyn til de forhold, der gør sig gældende for forsikringstagere, der er statsborgere i en medlemsstat, men bor i en anden medlemsstat. Det kan i så tilfælde være nyttigt at tillade disse forsikringstagere frit at foretage lovvalg i deres forsikringskontrakt mellem i det mindste loven i deres bopælsmedlemsstat og loven i den medlemsstat, hvor de er statsborgere. Denne regel gælder allerede udtrykkeligt for livsforsikring. Hvis reglen anvendes for skadesforsikring, kan sådanne forsikringstagere lade deres forsikringskontrakt underlægge den lov, som de kender bedst (dvs. deres nationale lov). Der vil således kunne tages hensyn til de særlige forhold, der gælder for forsikringstagere, der vælger at ændre deres bopæl fra deres eget land til en anden medlemsstat (f.eks. pensionister). CEA har i sit bidrag om e-handel og forsikring i forbindelse med dette arbejde givet udtryk for, at de gældende lovkonfliktregler i forsikringsdirektiverne kan ændres for at give alle "kommercielle risici" det frie lovvalg, som for øjeblikket er begrænset til "store risici". Det ville således kun være forbrugerrisici, der skulle være underlagt lovkonfliktreglerne i forsikringsdirektiverne. 38. Lovpligtige forsikringer samt forsikringer, der kan gøre det ud for lovpligtig socialsikringsdækning (dvs. sygeforsikring eller visse former for livsforsikring) kan udgøre et specifikt spørgsmål. Disse forsikringsprodukter er indrettet efter de obligatoriske regler i den medlemsstat, som har indført en sådan forpligtelse for at sikre, at formålet med forsikringen opfyldes. Andet skadesforsikringsdirektiv 88/357/EØF indeholder allerede en bestemmelse, hvorefter "en medlemsstat kan... påbyde, at det er lovgivningen i den stat, som pålægger forsikringspligten, der gælder for en lovpligtig forsikringsaftale" (artikel 8). Det vil være hensigtsmæssigt at sikre, at disse former for forsikringer tegnet ad elektronisk vej overholder loven i det land, der pålægger forsikringspligten. Det vil således være nyttigt at undersøge, hvorvidt der bør indføres en særlig ordning for sådanne forsikringer. 39. Kommissionen henleder medlemsstaternes opmærksomhed på, at den vil fremlægge en grønbog om en omlægning af Rom-konventionen fra 1980 om, hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser, til et fællesskabsinstrument samtidig med en modernisering af bestemmelserne. Kommissionen vil høre interesserede parter om deres mening om de eksisterende lovkonfliktregler for forsikringer. 40. Kommissionen mener, at det for at sikre konvergens mellem forsikringsbestemmelserne og de retlige rammer for e-handel er hensigtsmæssigt at undersøge muligheden for at tilpasse de eksisterende regler for fastlæggelse af lovvalg for forsikringskontrakter. 13

14 V. SPØRGSMÅL TIL MEDLEMSSTATERNE 41. Delegationerne bedes venligst komme forberedte til en drøftelse af følgende spørgsmål: For at opfylde målsætningen om sammenhæng mellem forsikring og e-handel samt andre finansielle tjenesteydelser og ophæve forsikringssektorens undtagelse fra artikel 3 i e-handelsdirektivet a) er det opfattelsen, at de nuværende forskrifter for udøvelsen af forsikringsvirksomhed under den frie udveksling af tjenesteydelser, navnlig notifikationsproceduren, kan forenkles efter de anbefalinger, der er fremsat inden for rammerne af SLIM? b) er det opfattelsen, at annonceringsreglerne ikke udgør en hindring, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage nogen ændringer? c) er det opfattelsen, at reglerne om oplysning forud for kontraktindgåelse indeholdt i forsikringsdirektiverne, direktivet for fjernsalg af finansielle tjenesteydelser og forsikringsmæglingsdirektivet er tilstrækkelige, således at det ikke er nødvendigt at harmonisere yderligere elementer? Mener medlemsstaterne alligevel, at der er behov for en vis grad af harmonisering for at få det indre marked på forsikringsområdet til at fungere bedre, herunder især forsikringstransaktioner ad elektronisk vej? I bekræftende fald, hvilke elementer bør så harmoniseres? d) er det opfattelsen, at der bør foretages ændringer i forbindelse med aftalelovgivningen på forsikringsområdet? Hvilke elementer i aftalelovgivningen mener medlemsstaterne, det er nødvendigt at harmonisere for at fremme grænseoverskridende forsikringstransaktioner? e) er det opfattelsen, at der bør indføres en specifik ordning for lovpligtige forsikringer samt for forsikringer, der kan gøre det ud for en obligatorisk socialsikringsdækning? g) er der enighed om det hensigtsmæssige i at foretage en række ændringer af de eksisterende regler om lovvalg for at skabe større frihed i lovvalget? Beskriv venligst nærmere de områder, hvor et større lovvalg kan være nyttigt. 14

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg)

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg) EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Det Indre Marked FINANSIERINGSINSTITUTTER Forsikring MARKT/2517/02 DA Orig. EN Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Lov om tjenester i informationssamfundet

Lov om tjenester i informationssamfundet Lov om tjenester i informationssamfundet Jan Trzaskowski, juridisk konsulent Telia den 23. maj 2002 2 Forventninger og særlige interesseområder E-handelsdirektivet Baggrund Det store overblik Almindelige

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 13.6.2007 ARBEJDSDOKUMENT om diplomatisk og konsulær beskyttelse af unionsborgere i tredjelande

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

GAP Anvendelsesområde

GAP Anvendelsesområde København April 2017 GAP Anvendelsesområde Forklaring af lysregulering Forklaring Vurderes at få stor betydning Vurderes at få betydning Vurderes ikke at få betydning København Langelinie Allé 35 2100

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 endelig 2001/0033 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5/VI/2008 K(2008) 2274 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 5/VI/2008 om begrænsning af lovpligtige revisorers og revisionsfirmaers civilretlige

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. 10. februar 2004 PE /19-39

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. 10. februar 2004 PE /19-39 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 10. februar 2004 PE 338.493/19-39 ÆNDRINGSFORSLAG 19-39 Udkast til udtalelse (PE 338.493) Angelika Niebler Gennemførelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen.

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V København den 15. juni 2011 Danmarks Rejsebureau Forenings høringssvar til Kommissionens høring vedrørende modernisering af direktiv om anerkendelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0302/2009 af Eugenia Ioan, tysk statsborger, om tab på grund af valutakurserne i forbindelse med

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. september 2010 Kommissionens hvidbog om forsikringsgarantiordninger KOM(2010) 0370 af 12. juli 2010 Resumé

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.1.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0006/2009 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om den forskelsbehandling på grundlag af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2012 SWD(2012) 192 final C7-0180/12 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

10080/17 jn/bmc/lao/hsm 1 DG D 2A

10080/17 jn/bmc/lao/hsm 1 DG D 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2017 (OR. en, de) Interinstitutionel sag: 2015/0287 (COD) 10080/17 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok. nr.: 9901/17 + ADD

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 25.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0653/2005 af Marion Locker, tysk statsborger, for den østrigske dyrevelfærdsorganisation, om ændringer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/0248(COD) 19.3.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 1112/05/DA WP 103 Udtalelse 1/2005 om databeskyttelsesniveauet i Canada i forbindelse med luftfartsselskabers overførsel af PNR- og API-oplysninger Vedtaget

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Lov om tjenesteydelser i det indre marked

Lov om tjenesteydelser i det indre marked Lov om tjenesteydelser i det indre marked Med kommentarer af Katrine Mulvad Thomsen Sigrid Floor Toft Thor Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lov om tjenesteydelser i det indre marked med kommentarer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Direktivforslaget om e-handel

Direktivforslaget om e-handel Direktivforslaget om e-handel Jan Trzaskowski, Forbrugerstyrelsen Dansk Dataforening den 15. maj 2000 Disclaimer Det store overblik Almindelige bestemmelser Principper Krav vedrørende etablering og oplysninger

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.08.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0267/2013 af Giuseppe Messina, italiensk statsborger, om afvisning af at registrere brugte

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 31 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 31 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 31 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Retsudvalget 15. april 2008 Ny grønbog om fri bevægelighed for skyldnerdata Kommissionen har

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0921/2012 af Sorin Stelian Torop, rumænsk statsborger, for fagforeningen for tjenestemænd ved

Læs mere

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 9.9.2015 L 235/37 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1506 af 8. september 2015 om fastlæggelse af specifikationer vedrørende formater for avancerede elektroniske signaturer og avancerede segl,

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. november 2009 Forslag til

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 27.10.2010 2010/0067(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde Aarhus 24. august 2017 Anne Bergholt Sommer Partner T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0081 cen/ase Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde 1. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at få afklaret

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Revision af direktivet om arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Emne... 3 2 Formålet med retningslinjerne...

Læs mere

6269/17 jn/ag/kf/sl 1 DG B 1C

6269/17 jn/ag/kf/sl 1 DG B 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0397 (COD) 6269/17 SOC 91 EMPL 61 CODEC 207 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0045/2011 af Christian Frener, østrigsk statsborger, om manglende overholdelse af EU's udbudsprocedure

Læs mere

Resultatet af Europa-Parlamentets førstebehandling af forslaget om TV uden grænser

Resultatet af Europa-Parlamentets førstebehandling af forslaget om TV uden grænser Europaudvalget, Kulturudvalget EU-note - E 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 18. januar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Resultatet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv Europaudvalget EU-note - E 26 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 16. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

Læs mere

RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP

RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP 31.7.2014 L 229/13 RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 19.2.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1112/2009 af Velina Stefanova Stefanova, bulgarsk statsborger, og 46 medunderskrivere, om manglende

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere