Elektronisk handel og forsikring (Diskussionsoplæg til arbejdsgruppen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elektronisk handel og forsikring (Diskussionsoplæg til arbejdsgruppen)"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN GD for Det Indre Marked FINANSIELLE INSTITUTIONER Forsikringsvæsen MARKT/2522/02 DA Rev. 1 Orig. EN Elektronisk handel og forsikring (Diskussionsoplæg til arbejdsgruppen) 1

2 I. BAGGRUND 1. E-handelsdirektivet vedtaget i juni 2000 (2000/31/EF) fastlægger de forskriftsmæssige rammer for informationssamfundets tjenester over alt i det indre marked. E-handelsdirektivet fastlægger, at en tjenesteyder frit kan stille sådanne tjenesteydelser til rådighed i hele EU, hvis han overholder de love og administrative bestemmelser, der gælder i den medlemsstat, hvor han er etableret. Hertil kommer, at bestemmelsesmedlemsstaten i princippet ikke kan begrænse de online-tjenester, der kommer fra andre medlemsstater. Disse to elementer udgør det såkaldte oprindelseslandsprincip eller "indremarkedsklausulen" som omhandlet i artikel 3 i e-handelsdirektivet. 2. Oprindelseslandsprincippet er et centralt element i e-handelsdirektivet. Der findes kun to undtagelsesbestemmelser, nemlig for det første en række generelle undtagelsesbestemmelser, der er fastlagt i bilaget til direktivet, og som f.eks. omfatter en række bestemmelser i forsikringsdirektiverne og kontraktforpligtelser i forbindelse med forbrugerkontrakter, og for det andet medlemsstaternes mulighed for, under visse omstændigheder omhandlet i artikel 3, stk. 4, i e-handelsdirektivet, i enkeltsager at træffe foranstaltninger for at begrænse salget på eget område af en given udefra kommende e- handelsydelse. I princippet kan medlemsstaterne altså kun indføre begrænsninger over for udefra kommende e-handelsydelser, med oprindelse i en anden medlemsstat, i enkelttilfælde og i overensstemmelse med visse strenge materielle og formelle betingelser, der er fastlagt i artikel 3, stk. 4, i e- handelsdirektivet. 3. E-handelsdirektivet finder anvendelse på forsikringssektoren såvel som alle andre finansielle tjenesteydelser. Når forsikringsvirksomhed falder ind under direktivets anvendelsesområde, er det således muligt at indgå forsikringsaftaler ad elektronisk vej (f.eks. via internet). Medlemsstaterne er derfor forpligtet til at ophæve eksisterende bestemmelser, der forbyder/hindrer udbud/indgåelse af forsikringsprodukter over internet, såvel internt som på tværs af grænserne. Udveksling af forsikringsydelser gennem e-handel er heller ikke underlagt nogen forudgående særlig tilladelse (ud over tilladelsen til at udøve forsikringsvirksomhed i henhold til forsikringsdirektiverne). 4. Som nævnt ovenfor finder e-handelsdirektivet imidlertid ikke i fuldt omfang anvendelse på samtlige aspekter inden for forsikringsvirksomhed. E- handelsdirektivet indeholder i artikel 3 en undtagelsesbestemmelse for forsikringsvirksomhed, der er omfattet af artikel 30 og afsnit IV i direktiv 92/49/EØF, artikel 7 og 8 i direktiv 88/357/EØF og artikel 4 i direktiv 90/619/EØF 1. Undtagelsesbestemmelsen gælder kun forsikringsselskabernes virksomhed, men ikke forsikringsmæglernes virksomhed, hvorfor disse når de udbyder deres tjenester on-line er omfattet af indremarkedsklausulen i e-handelsdirektivet Artikel 3, stk. 3, og bilaget i e-handelsdirektivet (direktiv 2000/31/EF). Undtagelsesbestemmelsen gælder ikke bestemmelserne i EU's forsikringsdirektiver vedrørende oplysning af forsikringstagere forud for kontraktindgåelse (artikel 31 i direktiv 92/49/EØF og artikel 31 og bilag II i direktiv 92/96/EØF). Se punkt 17 ff. nedenfor. 2

3 5. Kommissionens meddelelse om e-handel og finansielle tjenesteydelser fra februar opstiller en strategi for virkeliggørelsen inden 2005 af et indre marked for finansielle tjenesteydelser på detailniveau. Strategien er bygget op om den fremgangsmåde, der er anvendt i e-handelsdirektivet. I meddelelsen understreges også behovet for at sikre sammenhæng mellem lovgivningen for finansielle tjenesteydelser og e-handelsdirektivet samt mellem online- og offline-levering af finansielle tjenesteydelser (juridisk neutralitet) og for at øge forbrugernes tillid til finansielle tjenesteydelser, der udbydes on-line. Fremgangsmåden støttes af Rådet (Økofin) og Europa-Parlamentet og tillige i rapporten fra Politikgruppen for Finansielle Tjenesteydelser. 6. I betragtning af de følsomme aspekter ved levering af forsikringsydelser og den langt større mulighed for grænseoverskridende transaktioner, som internet giver, bør det sikres, at forskrifts- og tilsynsrammerne egner sig til salg over internet. 7. Forskriftsrammerne for udøvelse af forsikringsvirksomhed i det indre marked er i denne henseende fastlagt i de tredje forsikringsdirektiver (92/96/EØF og 92/49/EØF). Forskrifterne gælder også elektronisk forsikringsvirksomhed, der udøves under den frie udveksling af tjenesteydelser i det indre marked. Et forsikringsselskab, der agter at udøve e-forsikring i flere medlemsstater, er således fortsat omfattet af de eksisterende bestemmelser om f.eks. notifikationsproceduren for fri udveksling af tjenesteydelser eller kontrol med policebetingelserne. Som Kommissionen allerede har udtrykt 4, hviler de nuværende retsregler for det indre forsikringsmarked nemlig på mekanismer, hvor man ikke har taget hensyn til brugen af informationssamfundets nye teknologi til udøvelse af forsikringsaktiviteter i det indre marked. Det synes derfor nødvendigt at overveje, hvorvidt de eksisterende bestemmelser i forsikringsdirektiverne giver velegnede forskriftsrammer for udviklingen af e- handel på forsikringsområdet samtidig med, at forbrugernes interesser beskyttes i fuldt omfang. 8. Direktivet om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser blev vedtaget den 26. juni. Det indeholder fælles regler for handel med finansielle produkter via elektronisk kommunikationsteknologi, herunder også e-handel. Direktivet indebærer et højt niveau af forbrugerbeskyttelse, fordi det fastlægger meget detaljerede og specifikke forskrifter for fjernsalg af finansielle tjenesteydelser. Ordningen bidrager til at øge forbrugertilliden til brugen af ny teknologi i fjernsalg af finansielle tjenesteydelser, såsom e-handel KOM(2001) 66 endelig af 7. februar Kommissionens fortolkende meddelelse: Fri udveksling af tjenesteydelser og begrebet "almene hensyn" inden for forsikringssektoren. EFT C 43 af , s. 5. Fjernsalgsdirektivet, betragtning 5. 3

4 II. NEDSÆTTELSE AF ARBEJDSGRUPPEN OM E-HANDEL OG FORSIKRING 9. Forsikringskomitéen drøftede den 27. og 28. november 2001 et arbejdsdokument om e-handel og finansielle tjenesteydelser (MARKT/2094/01). Som et resultat heraf vedtog Forsikringskomitéen at nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på at undersøge muligheden af at fjerne den generelle undtagelsesbestemmelse for forsikringsselskaber for så vidt angår anvendelse af artikel 3 i e-handelsdirektivet (indremarkedsklausulen) og bringe forsikringssektoren på linje med de øvrige finansielle sektorer uden at slække på forbrugerbeskyttelsen. 10. Arbejdsgruppen vedtog efter en første udveksling af synspunkter på sit første møde den 26. februar 2002, at Kommissionen burde udsende et spørgeskema om spørgsmålet. Efterfølgende fik medlemsstaterne tilsendt et spørgeskema den 7. marts 2002 (MARKT/2512/01 af 1. marts 2002). Pr. 16. juli havde to medlemsstater (DK og L) endnu ikke besvaret skemaet. D besvarede kun spørgsmålene i arbejdsdokumentet til Forsikringskomitéen og ikke spørgsmålene i ovennævnte skema, men bemærkningerne er medtaget i betragtningerne i dette arbejdsdokument. Medlemsstaternes svar er skitseret i bilaget, hvori også indgår svar modtaget fra to EØS-lande (NO og LIE). Svarene danner et nyttigt grundlag for arbejdsgruppens overvejelser. III. VIGTIGSTE KONKLUSIONER, DER KAN DRAGES AF BESVARELSERNE PÅ SPØRGESKEMAET OM E-HANDEL OG FORSIKRING 11. De vigtigste konklusioner, som allerede nu kan drages af svarene, er følgende: NL og UK støtter klart en ophævelse af undtagelsesbestemmelsen i artikel 3, stk. 3, for forsikringssektoren, idet de mener, at der ikke er nogen grund til at udelukke forsikring fra oprindelseslandsprincippet. Hvis forsikring medtages i fuldt omfang under e-handelsdirektivet, vil det efter deres mening gøre udvalget bredere og øge konkurrencen og dermed være til forbrugernes fordel. Den specifikke undtagelse for forsikringssektoren i e-handelsdirektivet kan give anledning til forskelle, f.eks. mellem forsikringsselskaber, der tilbyder investeringsforsikring og investeringsforeninger. Større udbredelse af oprindelseslandsprincippet vil især være til fordel for forbrugerne, når de køber pakkeprodukter. NL mener, at der ikke er behov for yderligere forbrugerbeskyttelse i forbindelse med en ophævelse af undtagelsesbestemmelsen for forsikringssektoren, idet de forskellige EU-direktiver tilstræber en forholdsvis høj harmoniseringsgrad, som omend enkelte regler klart kan forbedres danner et solidt grundlag for forbrugerbeskyttelse over alt i EU, og det er derfor ikke nødvendigt at opretholde udelukkelsen. UK er dog bekymret for forbrugerens stilling i forbindelse med lovpligtige forsikringer, da det ikke umiddelbart er klart, hvordan forbrugere, der bruger de elektroniske midler til at købe forsikringer af den lovpligtige art, vil kunne vurdere, om dækningen er som krævet efter lokal lov. Endvidere mener UK, at oprindelseslandsprincippet i nogle tilfælde, som i andre finansielle 4

5 sektorer, vil indføre forskellige regler for produkter, der sælges på tværs af grænserne fra samme retsområde ad elektronisk vej, og dem der sælges mere traditionelt. UK understreger, at ordningen i artikel 3, stk. 4, i e-handelsdirektivet ikke er det rette instrument til gennemførelse af en generel undtagelse for at sikre, at bestemmelserne om lovpligtige forsikringer overholdes. IRL mener, at det kun er i få tilfælde, at produktsalg inden for forsikringssektoren gennemføres udelukkende ad elektronisk vej: selv om de første henvendelser måske sker elektronisk, gennemføres salget som regel kun via andre kommunikationsveje. De relevante regler bør derfor være reglerne i direktivet om fjernsalg. De fleste medlemsstaters (A, B, E, EL, F, FIN, I, P, S, NO, LIE) svar går i den retning, at overgang til oprindelseslandsprincippet kan skade forbrugerbeskyttelsen, især på grund af manglende harmonisering af spørgsmål vedrørende stadiet forud for kontraktindgåelsen og af aftalelovgivningen. Navnlig understreger F og I, at udvikling af e-handel inden for forsikringssektoren ikke kan hindres af bestemmelseslandsreglerne (værtsmedlemsstaten), men snarere af mangel på tillid og personlige forbindelser mellem forbrugeren og forsikringsgiver, når de handler via internet. Her kan oprindelseslandsprincippet bremse udviklingen af e- handel i stedet for at fremme den. A mener ikke, at artikel 3 i e- handelsdirektivet indeholder en hensigtsmæssig garanti for beskyttelse af forbrugeren i forsikringsspørgsmål, som det f.eks. er tilfældet for andre finansielle tjenesteydelser, idet produkterne er så forskellige. Bankprodukter er f.eks. underlagt fuldstændigt anderledes regler, og produkterne er af en anderledes kompleks karakter. B mener, at artikel 3, stk. 4, i e-handelsdirektivet ikke giver en hensigtsmæssig forbrugerbeskyttelse inden for forsikring, idet belgiske forsikringstagere mister den beskyttelse de har i medfør af den belgiske lovgivning om forsikringsaftaler. E understreger, at en ophævelse af undtagelsesbestemmelsen vil føre til, at forbrugerens forsvar i tilfælde af en tvist svækkes som følge af mere komplekse, dyre og usikre procedurer for forbrugerkrav. EL mener, at årsagerne til ikke at lade forsikringssektoren omfatte af e-handelsdirektivet ikke er forsvundet, selv om der med direktivet om fjernsalg er sket forbedringer. P mener ikke at kunne acceptere et skift til oprindelseslandsreglen i aftaleforhold uden størst mulig forudgående harmonisering, som kan sikre bedre forbrugerbeskyttelse. S mener, at en ophævelse af undtagelsesbestemmelsen kan få negativ virkning for forbrugerbeskyttelsen på forsikringsområdet, hvis den ikke ledsages af andre foranstaltninger. NO er ikke enig i, at ophævelsen af den nuværende undtagelse fra artikel 3 i e-handelsdirektivet ikke vil skade forbrugerbeskyttelsen, og heller ikke i at ordningen under artikel 3, stk. 4, i e-handelsdirektivet allerede skulle sikre hensigtsmæssig forbrugerbeskyttelse i forsikringssektoren. LIE mener, at en ophævelse af undtagelsesbestemmelsen kan skade forbrugerbeskyttelsen, selv om 5

6 bestemmelserne i artikel 3, stk. 4, i e-handelsdirektivet i nogen grad kompenserer herfor. FIN påpeger, at oprindelseslandsprincippet dårligt passer til sektorer, hvor lovgivningen i mindre grad er koordineret på EU-plan, og hvor der er store forskelle mellem de nationale lovgivninger. FIN mener også, at oprindelseslandsprincippet endog vil kunne føre til forsøg på at omgå loven, idet forsikringstransaktioner kan flyttes fra medlemsstater med lovgivning, der yder forsikringstagerne stor beskyttelse, til medlemsstater uden tilsvarende lovgivning, og salget kan ske derfra til de samme kunder. FIN nævner også, at oprindelseslandsprincippet vil øge presset for at ophæve berettigede, nationale beskyttelsesregler, som anses for hensigtsmæssige, således at nationale forsikringsselskaber kan konkurrere på tværs af grænserne under de betingelser, der er gældende i lande med mindre beskyttende lovgivning. F, I og FIN mener, at i stedet for at søge et harmoniseret niveau for forbrugerbeskyttelse i EU, kan udviklingen gå i retning af færrest mulige restriktioner for forsikringsselskaber for så vidt angår praksis i aftalebetingelser og salgsprocedurer. I overensstemmelse med Domstolens retspraksis anser de fleste medlemsstater forsikringssektoren som en "særlig følsom" sektor i forhold til andre finansielle sektorer, fordi forsikring er så kompleks, at forbrugeren har brug for rådgivning for at forstå det produkt, han køber. Derfor kan særlige beskyttelsesforanstaltninger være berettiget. B, F, I og FIN mener, at anvendelsen af artikel 3, stk. 4, i e- handelsdirektivet ikke løser ovennævnte problemer, idet ikke alle medlemsstater forstår den praktiske anvendelse og betydning af artiklen, og det ikke kan udelukkes, at Domstolen må fortolke bestemmelsen, navnlig med hensyn til proportionalitetskriteriet. Nogle medlemsstater mener, at de nye regler om e-handel er for nye. De er således endnu ikke i stand til mere tilbundsgående at vurdere virkningen af en ophævelse af undtagelsesbestemmelsen (især fordi ikke alle medlemsstater endnu har brugt den formelle notifikationsprocedure i artikel 3, stk. 4, i e-handelsdirektivet. Da medlemsstaterne ikke mener, at de har haft tilstrækkelig tid til at vurdere virkningen for salget af forsikringsydelser af en ophævelse af undtagelsesbestemmelsen i bilaget, føler de, at det for øjeblikket er for tidligt at fjerne undtagelsesbestemmelsen i bilaget, så længe der ikke findes harmoniserede regler inden for aftaler og forudgående oplysning. Det notat, som Kommissionen vil udarbejde om anvendelse af artikel 3, stk. 4, og artikel 6, i e-handelsdirektivet, vil i denne henseende bidrage til at kaste lys over bestemmelsens anvendelse og hjælpe medlemsstaterne i deres anvendelse af de pågældende mekanismer. 6

7 IV. SPØRGSMÅL, HVIS FORUDGÅENDE HARMONISERING KAN OVERVEJES FOR AT SKABE KONVERGENS MELLEM FORSIKRING OG E-HANDEL I Forsikringskomitéens tidligere arbejdsdokument (MARKT/2094/01) er der kortlagt en række områder, der bør undersøges nærmere for at sikre konvergens mellem fællesskabsreglerne for e-handel og for forsikring. I lyset af medlemsstaternes besvarelser af det spørgeskema, som Kommissionen udsendte, foreslår Kommissionen følgende fremgangsmåde. A) SPØRGSMÅL, DER IKKE BEHØVER FORUDGÅENDE HARMONISERING Betingelser for at udøve grænseoverskridende elektronisk forsikringsvirksomhed 12. På arbejdsgruppens første møde mente medlemsstaterne ikke, at den gældende ordning efter forsikringsdirektiverne kan foranledige hindringer for udviklingen af e-handel. 13. Det er i denne henseende værd at bemærke, at den europæiske forsikringssammenslutning Comité Européen des Assurances (CEA) mener, at den gældende procedure for forudgående notifikation af transaktioner under den frie udveksling af tjenesteydelser som omhandlet i de tredje forsikringsdirektiver fortsat bør finde anvendelse. Den mener imidlertid, at proceduren i et vist omfang kan forenkles, navnlig for at sætte forsikringsgiver i stand til at imødekomme en ansøgning om dækning under fri udveksling af tjenesteydelser i tilfælde, hvor han ikke har indgivet forudgående notifikation. For notifikationsproceduren foreslår CEA at følge de anbefalinger, der er fremsat inden for rammerne af SLIM 6. CEA anbefaler således, at den nuværende ordning tilpasses, således at notifikationsproceduren kan udføres samtidigt med undertegnelsen af den første forsikringspolice under fri udveksling af tjenesteydelser i de tilfælde, hvor forsikringsgiveren ikke har givet forudgående notifikation. En sådan tilpasning af notifikationsproceduren vil sætte forsikringsgivere i stand til at udføre bekostelige administrative formaliteter, før de iværksætter deres forretning, og vil gøre grænseoverskridende virksomhed meget mere tiltrækkende for små og mellemstore forsikringsselskaber, som hidtil ikke ligefrem har kastet sig over mulighederne i forsikringsdirektiverne. 6 KOM(1999) 88 endelig af

8 Annoncering 14. Brug af internet udelukkende for at annoncere dvs. give kommercielle oplysninger eller øge opmærksomheden omkring forsikringsselskabet er i sig selv ikke underlagt kravene i forsikringsdirektiverne for så vidt angår udøvelse af virksomhed på tværs af grænserne (dvs. notifikationsproceduren). Forsikringsgivere i EU skal dog ikke desto mindre overholde reglerne for form og indhold af sådan annoncering, når disse regler i den medlemsstat, hvor risikoen befinder sig, kan påvises at være vedtaget udfra almene hensyn 7. Siden e-handelsdirektivets ikrafttræden kan en medlemsstat dog ikke længere forbyde brug af internet i annonceringsøjemed inden for forsikringssektoren, da dette vil være i strid med bestemmelserne i direktivet. 15. I lyset af de tilgængelige oplysninger synes det ikke at fremgå, at medlemsstaternes regler er så forskellige, at der er behov for lovgivning på området. 16. Kommissionen er af den opfattelse, at der ikke er behov for konkrete initiativer på dette område for at sikre sammenhæng mellem forsikringslovgivningen og forskrifterne for e-handel. Oplysning forud for kontraktindgåelse 17. Forsikringsdirektiverne indeholder særlige bestemmelser om forudgående oplysning af forsikringstager (jf. artikel 31 i direktiv 92/49/EØF (skadesforsikring) og artikel 31 og bilag II i direktiv 92/96/EØF (livsforsikring). Bestemmelserne indeholder mindsteregler for koordinering af kravene til oplysning af forsikringstagerne forud for indgåelse af en forsikringskontrakt. Værtsmedlemsstaten kan stille yderligere krav, hvis de er nødvendige for forsikringstagerens forståelse af den tegnede forsikring Ud over disse bestemmelser indeholder direktivet om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser, vedtaget den 26. juni, detaljerede regler om oplysning forud for kontraktindgåelse (artikel 3-5). Direktivet bestemmer, at krav til forudgående oplysning i sektorforskrifterne (dvs. forsikringsdirektiverne) fortsat finder anvendelse sideløbende med kravene i direktivet om fjernsalg. Direktivet om fjernsalg giver endvidere medlemsstaterne mulighed for at opretholde eller indføre strengere bestemmelser om forudgående oplysning, forudsat at de er i overensstemmelse med fællesskabsretten. Sådanne bestemmelser skal meddeles Kommissionen, som sikrer oplysningernes tilgængelighed for forbrugere og leverandører Direktiv 92/49/EØF og 92/96/EØF, artikel 41. Se sag nr. C-386/00, Axa mod G. Ochoa, dom afsagt den 5. marts Direktivet om fjernsalg, artikel 4 og betragtning 6. 8

9 19. Endvidere vil det kommende direktiv om forsikringsmægling indeholde særlige krav til forsikringsmæglernes oplysning af kunderne (artikel 11 og 12). Forsikringsmæglingsdirektivet tillader også medlemsstaterne at vedtage strengere krav, forudsat at de er i overensstemmelse med fællesskabsretten, herunder e-handelsdirektivet Såvel fjernsalgsdirektivet som forsikringsmæglingsdirektivet skal finde anvendelse på transaktioner, der gennemføres ved elektroniske midler og offline. Som det fremgår af disse direktiver, bidrager de til at skabe en høj grad af forbrugerbeskyttelse i det indre marked, hvilket er nødvendigt for at sikre, at forskrifterne om e-handel med finansielle tjenesteydelser fungerer tilfredsstillende. 21. For så vidt angår offline-fjernsalg af forsikringsydelser skal oplysning forud for kontraktindgåelse ske efter ovennævnte direktiver (fjernsalgsdirektivet, tredje forsikringsdirektiver og forsikringsmæglingsdirektivet). Værtsmedlemsstaten kan kun kræve yderligere oplysninger, hvis de er i overensstemmelse med fællesskabsretten (f.eks. begrundet i "almene hensyn"). 22. For så vidt angår online-transaktioner, bør det erindres, at bestemmelserne i forsikringsdirektiverne om forudgående oplysning af forsikringstagerne ikke er omfattet af undtagelsen fra artikel 3 i e-handelsdirektivet for forsikringsområdet. Bilaget til e-handelsdirektivet, som opstiller de bestemmelser i forsikringsdirektiverne, der er udelukket fra anvendelsen af artikel 3, nævner på ingen måde bestemmelserne i forsikringsdirektiverne om forudgående oplysning af forsikringstagerne. Hertil kommer, at fjernsalgsdirektivet og forsikringsmæglingsdirektivet skal finde anvendelse på online-transaktioner i overensstemmelse med de fællesskabsretlige bestemmelser, navnlig e-handelsdirektivet, der gælder for onlinetransaktioner For så vidt angår online-transaktioner, skal ovennævnte direktiver derfor finde anvendelse i overensstemmelse med den ordning, der er fastlagt i e- handelsdirektivet. Med andre ord skal forbrugerne oplyses forud for kontraktindgåelse også ved elektroniske transaktioner i overensstemmelse med gældende regler i den medlemsstat, hvor leverandøren af den finansielle tjenesteydelse er etableret. Værtsmedlemsstaten kan dog påberåbe sig den mekanisme, der er omhandlet i artikel 3, stk. 4, i e-handelsdirektivet, men kun i enkelttilfælde og på de særlige betingelser, der er fastlagt i artikel 3, stk. 4, i e-handelsdirektivet Forsikringsmæglingsdirektivet, artikel 11, stk. 5, og betragtning 19 i den fælles holdning. Fjernsalgsdirektivet, betragtning 6, og forsikringsmæglingsdirektivet, betragtning 19, i den fælles holdning. 9

10 24. Alle disse krav kan anses for at være tilstrækkelige for at sikre en høj grad af forbrugerbeskyttelse i forsikringstransaktioner, der gennemføres over afstand (såvel on-line som off-line). Da spørgeskemaet imidlertid blev sendt ud, inden vedtagelsen af direktivet om fjernsalg og den fælles holdning om forsikringsmæglingsdirektivet, kan det være nyttigt at bede medlemsstaterne om på ny at gøre sig overvejelser om, hvorvidt graden af harmonisering er tilstrækkelig. 25. På denne baggrund foreslår CEA at supplere kravene til oplysning forud for kontraktindgåelse for så vidt angår skadesforsikring. CEA foreslår en liste af elementer, der bør fastlægges på fællesskabsplan. Listen er indeholdt i bilag II til dette arbejdsdokument. Elementerne er fordelt på tre hovedgrupper: oplysninger om forsikringsselskabet oplysninger om aftalen (såsom ikrafttrædelsesdato, varighed, lovvalg, bestemmelser om behandling af klager, herunder et eventuelt organ med ansvar for klagebehandling) oplysninger om aftalens genstand (såsom opgivne beløb, forsikringssum, præmie, betalingsbestemmelser, væsentlige aspekter vedrørende dækningen, selvrisiko). CEA foreslår naturligvis også, at der oplyses om ændringer i aftalens løbetid. 26. Kommissionen er af den opfattelse, at de ovenfor beskrevne gældende regler for oplysning forud for kontraktindgåelse er utilstrækkelige for at sikre konvergens mellem forsikringslovgivningen og de retlige rammer for e- handel. Mener medlemsstaterne alligevel, at der er behov for en vis grad af harmonisering for at få det indre marked på forsikringsområdet til at fungere bedre, herunder især forsikringstransaktioner ad elektronisk vej? I bekræftende fald, hvilke elementer bør så harmoniseres? B) SPØRGSMÅL, DER BEHØVER FORUDGÅENDE HARMONISERING Aftalelovgivning 27. Nogle medlemsstater (D, IRL, UK) mener ikke, at den manglende harmonisering af national forsikringslovgivning udgør en alvorlig hindring for grænseoverskridende transaktioner i almindelighed eller for elektronisk forsikringsvirksomhed i særdeleshed. 28. Flere medlemsstater (A, B, E, EL, F, FIN, I, NL, P, S, NO, LIE) er enige om, at der er behov for at mindske forskellene i aftalelovgivningen, og har anført en række punkter, som efter deres mening bør behandles. De nævner f.eks.: beskrivelse af risikoen (klausuler om risikoafgrænsning under policen og oplysningspligt, konsekvenser af forværring, reducering eller fravær af risiko, retlige følger af misligholdelse af oplysningspligten) rettigheder og forpligtelser for forsikringsgiver og forsikringstager 10

11 betaling af præmie (følger i tilfælde af manglende betaling) tilbagekøb, annulleringsret, kontraktophør ved skadesanmeldelse kontraktens varighed og løbetid problemer i forbindelse med forskel mellem værdien af den forsikrede interesse, forsikringsbeløbet og den forvoldte skade (under- /overforsikring) problemer i forbindelse med flere forsikringer eller dobbeltforsikring. 29. For nogle af disse medlemsstater (A, E, F, I, FIN, NL, P, S) bør en harmonisering af aftaleloven på forsikringsområdet dække både livs- og skadesforsikringssektorerne. I henhold til A, B, E, EL, F, FIN, NL, P bør en sådan harmonisering endvidere ske under hensyntagen til forsikringstagers status eller forhold (f.eks. erhvervsdrivende eller forbruger, store risici) og til arten af visse forsikringsformer (transport, kreditforsikring), så de harmoniserede regler kun finder anvendelse på de personer, der behøver særlig beskyttelse. 30. CEA har i sit bidrag om e-handel og forsikring i forbindelse med dette arbejde givet udtryk for, at en harmonisering af nationale aftalelovgivninger på forsikringsområde, på grundlag af konvergens mellem nationale lovgivninger, kan bidrage til mere homogene forskriftsmæssige rammer og mindske forskellene mellem nationale lovgivninger. CEA understreger imidlertid, at en mulig harmonisering af aftalelovgivningerne på forsikringsområdet bør ske under Fællesskabets målsætning om at koordinere nationale privatretlige bestemmelser og ikke adskilles fra dette overordnede arbejde. 31. Det bør erindres, at e-handelsdirektivet også indeholder en generel undtagelse fra "indremarkedsklausulen" for "kontraktforpligtelser i forbindelse med forbrugerkontrakter". Dette betyder, at selv uden den specifikke undtagelse for forsikring er kontraktforpligtelser i forbindelse med forsikringsaftaler indgået med forbrugere fortsat undtaget fra anvendelsen af "oprindelseslandsprincippet". Ved anvendelsen af denne specifikke undtagelse forbliver medlemsstaternes aftalelovgivninger imidlertid forskellige. Grænseoverskridende forsikringstransaktioner kan derfor stadig væk forhindres. Der er behov for en vis grad af harmonisering af aftalelovgivningerne, hvis grænseoverskridende forsikringsvirksomhed skal fremmes. Medlemsstaterne bør i så fald oplyse, hvad de anser for nødvendigt for at fremme grænseoverskridende forsikringstransaktioner og dermed forbedre det indre marked. 11

12 Lovvalg i forsikringskontrakter 32. Nogle medlemsstater (A, F, I, B, P, S, UK) går ind for en række tilpasninger af den eksisterende ordning for at fastlægge lovvalg i forbindelse med forsikringskontrakter 12 for at sikre større forbrugerbeskyttelse, men de støtter ikke indføjelse af forsikringsspecifikke regler i Rom-konventionen, hvis revision overvejes for øjeblikket. 33. Disse medlemsstater mener endvidere ikke, at lovvalgsordningen for forsikringskontrakter bør reguleres af en forordning snarere end et direktiv. De påpeger, at den gældende ordning fastlagt i EU-direktiver allerede indeholder tilstrækkelige muligheder, som sætter medlemsstaterne i stand til at gøre lovvalgsbestemmelserne bredere, når de skønner det nødvendigt. De mener, at et direktiv som instrument i højere grad egner sig til det system, som hele EU's forsikringslovgivning er bygget på. 34. Endvidere bør det overvejes, hvorvidt de gældende regler om lovvalg i forsikringsdirektiverne bør ændres for at skabe bredere rammer for lovvalg i visse tilfælde. 35. For så vidt angår livsforsikring bør det overvejes at give visse grupper af forsikringstagere ret til et bredere valg. Det kunne f.eks. være tilfældet for visse "kommercielle og industrielle risici", der ikke er "store risici" som omhandlet i artikel 5 i direktiv 73/239/EØF (skadesforsikring). Begrebet "store risici" som defineret i forsikringsdirektiverne vedrører kun skadesrisici, idet det blev indført med det andet skadesforsikringsdirektiv 88/357/EØF. For livsforsikring findes der ikke noget parallelt begreb. Det bør dog undersøges, hvorvidt nogle specifikke forsikringstagere, der som følge af deres beskaffenhed eller status ikke har behov for særlig beskyttelse under lovgivningen i den medlemsstat, hvor forsikringstager bor, kan få frit lovvalg for deres forsikringskontrakt, som det er tilfældet i skadesforsikringssektoren. Dette kunne være tilfældet for visse avancerede investorer (finansieringsinstitutter, finansieringsselskaber under investeringsservicedirektivet, forsikringsmæglere, offentlige og centrale organer) samt større industrielle og kommercielle virksomheder, der tegner en livsforsikring. 36. For så vidt angår skadesforsikring bør det også overvejes, hvorvidt det frie lovvalg efter det andet skadesforsikringsdirektiv 88/357/EØF kan åbnes for nogle kategorier af forsikringstagere, som om end de ikke betragtes som "større risici" efter den nuværende definition ikke behøver den særlige beskyttelse under loven i den medlemsstat, hvor risikoen er beliggende. 12 Direktiv 88/357/EØF, artikel 7 og 8, direktiv 90/619/EØF, artikel 4. 12

13 37. Det kan i denne henseende også overvejes at tilpasse den gældende ordning for skadesforsikring for at tage hensyn til de forhold, der gør sig gældende for forsikringstagere, der er statsborgere i en medlemsstat, men bor i en anden medlemsstat. Det kan i så tilfælde være nyttigt at tillade disse forsikringstagere frit at foretage lovvalg i deres forsikringskontrakt mellem i det mindste loven i deres bopælsmedlemsstat og loven i den medlemsstat, hvor de er statsborgere. Denne regel gælder allerede udtrykkeligt for livsforsikring. Hvis reglen anvendes for skadesforsikring, kan sådanne forsikringstagere lade deres forsikringskontrakt underlægge den lov, som de kender bedst (dvs. deres nationale lov). Der vil således kunne tages hensyn til de særlige forhold, der gælder for forsikringstagere, der vælger at ændre deres bopæl fra deres eget land til en anden medlemsstat (f.eks. pensionister). CEA har i sit bidrag om e-handel og forsikring i forbindelse med dette arbejde givet udtryk for, at de gældende lovkonfliktregler i forsikringsdirektiverne kan ændres for at give alle "kommercielle risici" det frie lovvalg, som for øjeblikket er begrænset til "store risici". Det ville således kun være forbrugerrisici, der skulle være underlagt lovkonfliktreglerne i forsikringsdirektiverne. 38. Lovpligtige forsikringer samt forsikringer, der kan gøre det ud for lovpligtig socialsikringsdækning (dvs. sygeforsikring eller visse former for livsforsikring) kan udgøre et specifikt spørgsmål. Disse forsikringsprodukter er indrettet efter de obligatoriske regler i den medlemsstat, som har indført en sådan forpligtelse for at sikre, at formålet med forsikringen opfyldes. Andet skadesforsikringsdirektiv 88/357/EØF indeholder allerede en bestemmelse, hvorefter "en medlemsstat kan... påbyde, at det er lovgivningen i den stat, som pålægger forsikringspligten, der gælder for en lovpligtig forsikringsaftale" (artikel 8). Det vil være hensigtsmæssigt at sikre, at disse former for forsikringer tegnet ad elektronisk vej overholder loven i det land, der pålægger forsikringspligten. Det vil således være nyttigt at undersøge, hvorvidt der bør indføres en særlig ordning for sådanne forsikringer. 39. Kommissionen henleder medlemsstaternes opmærksomhed på, at den vil fremlægge en grønbog om en omlægning af Rom-konventionen fra 1980 om, hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser, til et fællesskabsinstrument samtidig med en modernisering af bestemmelserne. Kommissionen vil høre interesserede parter om deres mening om de eksisterende lovkonfliktregler for forsikringer. 40. Kommissionen mener, at det for at sikre konvergens mellem forsikringsbestemmelserne og de retlige rammer for e-handel er hensigtsmæssigt at undersøge muligheden for at tilpasse de eksisterende regler for fastlæggelse af lovvalg for forsikringskontrakter. 13

14 V. SPØRGSMÅL TIL MEDLEMSSTATERNE 41. Delegationerne bedes venligst komme forberedte til en drøftelse af følgende spørgsmål: For at opfylde målsætningen om sammenhæng mellem forsikring og e-handel samt andre finansielle tjenesteydelser og ophæve forsikringssektorens undtagelse fra artikel 3 i e-handelsdirektivet a) er det opfattelsen, at de nuværende forskrifter for udøvelsen af forsikringsvirksomhed under den frie udveksling af tjenesteydelser, navnlig notifikationsproceduren, kan forenkles efter de anbefalinger, der er fremsat inden for rammerne af SLIM? b) er det opfattelsen, at annonceringsreglerne ikke udgør en hindring, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage nogen ændringer? c) er det opfattelsen, at reglerne om oplysning forud for kontraktindgåelse indeholdt i forsikringsdirektiverne, direktivet for fjernsalg af finansielle tjenesteydelser og forsikringsmæglingsdirektivet er tilstrækkelige, således at det ikke er nødvendigt at harmonisere yderligere elementer? Mener medlemsstaterne alligevel, at der er behov for en vis grad af harmonisering for at få det indre marked på forsikringsområdet til at fungere bedre, herunder især forsikringstransaktioner ad elektronisk vej? I bekræftende fald, hvilke elementer bør så harmoniseres? d) er det opfattelsen, at der bør foretages ændringer i forbindelse med aftalelovgivningen på forsikringsområdet? Hvilke elementer i aftalelovgivningen mener medlemsstaterne, det er nødvendigt at harmonisere for at fremme grænseoverskridende forsikringstransaktioner? e) er det opfattelsen, at der bør indføres en specifik ordning for lovpligtige forsikringer samt for forsikringer, der kan gøre det ud for en obligatorisk socialsikringsdækning? g) er der enighed om det hensigtsmæssige i at foretage en række ændringer af de eksisterende regler om lovvalg for at skabe større frihed i lovvalget? Beskriv venligst nærmere de områder, hvor et større lovvalg kan være nyttigt. 14

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg)

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg) EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Det Indre Marked FINANSIERINGSINSTITUTTER Forsikring MARKT/2517/02 DA Orig. EN Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Lov om tjenester i informationssamfundet

Lov om tjenester i informationssamfundet Lov om tjenester i informationssamfundet Jan Trzaskowski, juridisk konsulent Telia den 23. maj 2002 2 Forventninger og særlige interesseområder E-handelsdirektivet Baggrund Det store overblik Almindelige

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2012 SWD(2012) 192 final C7-0180/12 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 01.03.2005 KOM(2005) 65 endelig GRØNBOG Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) DA DA 1. INDLEDNING Med denne grønbog indledes

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213, L 217/18 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 22.2.2013 2011/0284(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Retsudvalget

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne IP/04/37 Bruxelles, den 13. januar 2004 Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne Europa-Kommissionen har fremlagt

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 6.12.2012 2012/2262(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelse af direktiv 2004/25/EF om overtagelsestilbud 2012/2262 (INI)) Retsudvalget Ordfører: Klaus-Heiner

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Jan Trzaskowski Copenhagen Business School

Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Jan Trzaskowski Copenhagen Business School!""! #$ E-handelsdirektivet Baggrund Det store overblik Almindelige bestemmelser Afsenderlandsprincippet Principper Krav vedrørende etablering og oplysninger Kommerciel

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: +32-2-299.11.11 Office:

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning), KOM (2012) 360

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning), KOM (2012) 360 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 12. december 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab

Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab NFT 1/1993 Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab Indlæg på Nordisk Seminar om Forbrugerforsikring, Stockholm 1992 af landsdommer Preben Lyngsø, Danmark Den bærende ide bag det regelkompleks,

Læs mere

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF)

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Fields marked with are mandatory. Personlige oplysninger Navn: Adresse: Tlf.: E-mailadresse: Land: Angiv hvilket: Angiv det sprog, dit bidrag er

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1)

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1) LOV nr 227 af 22/04/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-04-2002 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den fulde tekst Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af

Læs mere

Jan Trzaskowski. Andre typer fjernkommunikation CPR registret Orientering om muligheder for indsigelse Nem adgang til frameldelse

Jan Trzaskowski. Andre typer fjernkommunikation CPR registret Orientering om muligheder for indsigelse Nem adgang til frameldelse Jan Trzaskowski!"# Forbud mod uopfordret kommerciel e-post Nyhedsbreve Autosignaturer, flyttemeddelelser, pressemeddelelser etc. Løbende kundeforhold Krav til samtykket Frivilligt, informeret og specifikt

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret, København, den 20. maj 2009 Oversigt I. Hvad er sociale klausuler? II. Er sociale

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL SELSKABSRET Selv om der ikke findes en kodificeret europæisk selskabsret som sådan, er der gennem EU-lovgivning indført minimumsstandarder, der gælder for alle selskaber i hele Den Europæiske Union. To

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

I den af Erhvervsankenævnet fra Finanstilsynet indhentede redegørelse og indstilling af 29. januar 1998 har

I den af Erhvervsankenævnet fra Finanstilsynet indhentede redegørelse og indstilling af 29. januar 1998 har Kendelse af 31. august 1998. 97-220.383. Forsikringsselskab måtte ikke benytte ordet "banken" i sit navn. Bank- og sparekasselovens 2. (Suzanne Helsteen, Finn Møller Kristensen, Christen Sørensen, Kjelde

Læs mere

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje ,3 Bruxelles, den 12. juli 2000.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGHU UHJOHU RP V UVNLOWH UHJQVNDEHUIRUSXEOLFVHUYLFHYLUNVRPKHGHU (XURSD.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGWH L GDJ HQ QGULQJ DI GHW VnNDOGWH JHQQHPVNXHOLJKHGVGLUHNWLY 0HG

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer

Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer C-484/09 Status: EF-Domstolens dom af 17. marts 2011 Sag C-484/09 Manuel Carvalho Ferreira Santos mod Companhia Europeia de Seguros

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere