HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 16"

Transkript

1 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 16 BEDES LÆST OG RESPEKTERET Det er i alle beboeres interesse at efterleve følgende husorden. Det vil skabe ro, orden, tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til de fælles interesser. Vejledning og henstilling givet af boligselskabets funktionærer under henvisning til husorden, bedes modtaget med forståelse af alle beboere. Funktionærerne og afdelingsbestyrelsen (samt øvrige beboere) har ret til at påtale overtrædelse af gældende bestemmelser, der er udfærdiget for at skabe ro og orden for beboerne, holde bebyggelsen og friarealerne i god og pæn orden, og dermed også holde vedligeholdelsesomkostningerne så lave som muligt. HUSK! Det er beboerne selv, der gennem huslejen skal betale for istandsættelser - også af det, der ødelægges. Beboerne bedes derfor også medvirke til, at bygninger og beplantede arealer skånes og beskyttes. I den forbindelse er det af stor betydning, at forældre husker at vejlede børnene. Såfremt et emne ikke skulle være omhandlet i denne husorden, henvises der til gældende generelle regler og love samt almindelig sund fornuft og omtanke. Beboerne er pligtige til at sørge for, at deres husstand inkl. evt. logerende samt deres gæster overholder husordenen.

2 Affald Af hygiejniske grunde skal alt affald være indpakket i affaldsposer, som skal være forsvarligt lukkede inden de kastes i skakten. Flasker samt aviser og blade SKAL lægges i de specielle grønne/hvide containere, der er opstillet i området. Skarpe ting, som glas, porcelæn samt metalgenstande, SKAL ligesom "storskrald" kastes i de opstillede containere. Lågene til disse containere SKAL ALTID LUKKES efter brug. (HUSK AT FORDELE STORSKRALD TRÆ/METAL I DE RIGTIGE CONTAINERE). Franske altaner Der må KUN opsættes altankasser på den indvendige side af trærækværket (aldrig på ydersiden af hensyn til fare for nedstyrtning). Tørring og luftning af dyner, gulvløbere m.v. på de franske altaner må ikke finde sted. Støveklude og lignende må ikke rystes ud fra de franske altaner og køkkenvinduer. Anlægget (grønne områder) Anlæg og grønne områder stilles under beboernes beskyttelse. Cykling og knallertkørsel på plæner og fortove er forbudt. Hærværk mod træer og buske samt plukning af blomster er strengt forbudt. Klatring op ad J.A.'s mur og gennemgang gennem beplantning er strengt forbudt. Boldspil på plænen med læderbold er forbudt af hensyn til beplantning i haver og vinduer. Haver Alle beboere af stuelejligheder SKAL fjerne deres haveaffald, så det ikke ligger på græsplænen, som er fællesareal. Antenner/paraboler Der må IKKE opsættes udvendige antenner/paraboler. Bad, toilet m.m. I toilettet må intet kastes, der kan tilstoppe afløbet, og kun almindeligt toiletpapir må benyttes. Badning(specielt karbad) i tidsrummet kl i weekenden (søn- og helligdage fra kl ) bør så vidt muligt undgås Brug af vaskemaskiner i tidsrummet kl på hverdage og fra kl på søn- og helligdage bør også undgås. 1-værelseslejligheder benytter vaskeri i kælderen. Bore- og banketider Hverdage: kl Lørdage: kl Søn- og helligdage må der ikke anvendes støjende værktøj. Der må ikke bores huller i udvendige mure og plader. Brandfare Af hensyn til brandfaren må benzin og andre brandfarlige væsker ikke opbevares på dunke i kældrene. Ligeledes må knallerter af hensyn til brandfaren ikke henstilles i kældre, kælderrum samt i opgange og mellemgange. 2

3 Cykler Cykler må KUN henstilles i cykelstativer og de dertil indrettede cykelkældre. Fodring For at undgå rotte- og museplage samt vilde katte, er det ikke tilladt at udlægge/udkaste foder til fugle og andre dyr. Dette også for at undgå de store flokke af måger, som findes i dette område. Forsikringer Ejendommen er dækket af de lovpligtige forsikringer (ejendommens forsikring dækker ikke beboernes indbo) Forurening Enhver form for forurening eller beskadigelse af ejendommen er forbudt. Der må ikke i ejendommen anbringes ting, som ved lugt, støj, brandfare el. lign. er til fare eller gene for ejendommen eller dennes beboere. Er en beboer skyld i forurening, må nødvendig rengøring omgående foretages af vedkomne beboer eller på dennes bekostning. Bilkørsel Da adgangsvej til nr. 4, 6, 8 og 10 er brandvej, er parkering forbudt, men af- og pålæsning er tilladt. Installationer Det påhviler beboerne at vedligeholde komfur, vandhaner, køkkenvask samt cisterner (toilet), så unødigt vandspild og elforbrug undgås. Ved dryppende vandhaner og løbende toilet skal der straks rettes henvendelse til inspektørkontoret. Knallerter Knallerter må kun henstilles på de dertil indrettede pladser. Knallerter må ikke henstilles i kældre og kælderrum på grund af brandfaren. Knallertkørsel er af hensyn til sikkerheden KUN tilladt på steder, hvor bilkørsel er tilladt. Køleskabe m.v. For at få fuldt udbytte af de tekniske installationer og for at kunne betjene dem korrekt, bør De sætte Dem nøje ind i brugsanvisninger til disse. I tvivlstilfælde kan De rådføre Dem med ejendomskontoret. Vedligeholdelse af installationer afholdes af afdelingen, men for skader, som er forvoldt af forkert behandling, betjening eller misbrug, hæfter lejeren selv for. Alle uregelmæssigheder ved de tekniske installationer skal hurtigst muligt anmeldes til ejendomsinspektøren. Kældre/mellemgange Kældergange, kældre- og mellemgange må IKKE anvendes som legeplads. Døren skal altid låses, når kælderen forlades. 3

4 Lejligheden Lejligheden skal forsvarligt vedligeholdes, således at skader undgås. (Beboerne er ansvarlig for slid og ødelæggelse forårsaget af mangelfuld eller fejlagtig vedligeholdelse). Musik Benyttelse af radio, grammofon, båndoptager og musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne. Særlig støjende musikinstrumenter SKAL være forsynet med støjdæmpende anordninger, f.eks. filt eller skumgummi. Efter kl bør De vise særlig hensyn ved at dæmpe ned, så De ikke kan forstyrre de andre naboers ønske om ro. I særlige tilfælde bør De sikre Dem, at naboerne er indforstået med støj efter kl Selskabslokalet Ved leje af selskabslokalerne skal lejeren af hensyn til de omkringboende sørge for, at døre og vinduer i selskabslokalerne holdes lukket under festen, hvis der er høj musik eller anden form for larmende adfærd. Beboeren bør henstille til sine gæster, at de overholder parkeringsbestemmelserne samt at unødig støj undgås. Trappeopgange, kældertrapper, mellemgange m.m. I mellemgange og på trapper/kældertrapper m.v. må der intet hensættes eller henlægges. Med venlig hilsen AFDELINGSBESTYRELSEN Denne husorden skal afleveres til inspektøren ved fraflytning. Afdelingsinspektørkontoret Kontor: Eskebjerggård 64, Måløv Kontortid: Dagligt mellem kl til torsdag tillige mellem kl til (Lørdag lukket) Telefon: Inspektørkontoret er lukket 1. maj, Grundlovsdag samt for aftenekspedition i juli måned. 4

5 Administration Boligselskabet BALDERSBO Præstevænget 46 Postbox Ballerup Telefon: Telefax: Kontortid: Hverdage kl til 12.00, Torsdag tillige kl til (Lørdag lukket) Administrationen er lukket 1. maj, Grundlovsdag, fredag efter Kr. himmelfartsdag samt mellem jul og nytår. 5

6 TILLÆG TIL HUSORDEN - INDEKAT (vedtaget ved urafstemning den 14. juni 2012) Det er tilladt at holde 1 stk. indekat i afdelingen under forudsætning af, at indekatten holdes INDEN DØRE og på ingen måde generer de øvrige beboere. Ved anskaffelse af indekat skal følgende regler overholdes: 1. Katte skal være neutraliseret (kastreret/steriliseret) og øremærket. 2. Neutralisations- og øremærkningsattest skal ved anskaffelse/indflytning forevises afdelingsbestyrelsen. 3. Hvis katten anskaffes som killing, skal den neutraliseres, når den bliver kønsmoden (6-10 måneder gammel). 4. For at være en rigtig indekat må den ALDRIG have været ude - og må ikke komme det! Katten skal holdes i lejligheden og må ikke lukkes ud. 5. Grus og affald efter katten skal emballeres i egnede poser og kastes i dagrenovationscontaineren. Ved ønske om indekattehold kontaktes afdelingsbestyrelsen for registrering og forevisning af de nævnte attester. For aftale om tidspunkt for registrering kontaktes formand Karen M. Hansen enten ved personlig henvendelse Jørgen Andersensvej 6, st. th. eller på mail: Ved overtrædelse af de nævnte regler, bliver indekatten til en almindelig huskat, som det ikke er tilladt at have her i afdelingen. Dette vil - som ved al anden overtrædelse af husordenen, hvor misforholdet ikke straks bringes til ophør - medføre opsigelse af lejemålet. 6

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 8

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 8 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 8 PRAKTISKE OPLYSNINGER Varmemesterkontoret Gl. Skolevej 25, kælderen 2750 Ballerup Telefon 44 97 10 15 E-mail: afd8og15@baldersbo.dk Varmemesterens telefon- og kontortid:

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner Husorden: Et godt klima er meget værd -! Almennyttigt boligbyggeri Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner eller kredse

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4 En boligafdeling er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden, man bliver fælles om mange ting, og derfor er det naturligt at opstille visse

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab For Rådhushaven Høje-Tåstrup Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. HUSORDEN GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og er fælles om mange ting. Derfor er det naturligt at

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og I er fælles om mange

Læs mere

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber for Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Et godt miljø Er meget værd!!!

Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT En boligafdeling med mange beboere er et minisamfund. Man bliver bare mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

HUSORDEN AFDELING I OG II

HUSORDEN AFDELING I OG II HUSORDEN AFDELING I OG II Godkend på afdelingsmødet 26-09-2012 Revideret med tilføjelser på afdelingsmødet den 24. september 2013 Indhold INDLEDNING... 2 OVERHOLDELSE AF HUSORDEN... 2 KLAGE... 2 ÆNDRINGER

Læs mere

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer.

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer. Generel HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt at opstille

Læs mere

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30.

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30. For Saxobo Samvirkende Boligselskaber Side 1 af6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om

Læs mere

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000 HUSORDEN for SAB Tingbjerg afd. 1-5 E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside:www.kab-bolig.dk Husorden Side 1 af 7 Når mange mennesker bor tæt sammen, som man gør i Tingbjerg, er man nødt til at have et sæt

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement for afdeling 46 1 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement Kategori Emner A Affald - husholdningsaffald: Tekst Alt husholdningsaffald skal

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere