Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96"

Transkript

1 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA)

2 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau, de konkrete afgørelser og den leverede hjælp. Den tildelte hjælp gives ud fra en helhedsvurdering af borgerens fysiske, psykiske og sociale ressourcer og med udgangspunkt i en individuel tilpasning i forhold til den enkeltes behov og ressourcer. Hjælpen er et supplement til det, den enkelte selv er i stand til at gøre. Hjælpen skal udføres i et respektfuldt samarbejde mellem borger og medarbejder. Borgeren modtager en skriftlig afgørelse med beskrivelse af hjælpens omfang. Med venlig hilsen Fredensborg kommune

3 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistanse (BPA) Efter Lov om social service 96 Hvem kan modtage ydelsen Borgere som er fyldt 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som har et omfattende behov, der gør det nødvendigt at yde ganske særlig støtte til pleje, overvågning eller ledsagelse. Borgeren skal kunne opbygge eller fastholde et selvstændigt liv med mulighed for deltagelse i samfundslivet. Servicelovens 96 er som udgangspunkt rettet mod borgere med mere massive og sammensatte hjælpebehov, hvor borgerens behov ikke kan dækkes ved almindelig omsorg efter servicelovens 83-85, 95, 97 og 100 For at kunne modtage hjælp efter denne bestemmelse, er der i loven fastlagt følgende betingelser: Borgeren skal have et omfattende plejebehov og omfattende behov for praktisk hjælp. Borgeren skal kunne varetage rollen som arbejdsleder. Borgeren skal kunne fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende borger indgår aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed om at tilskuddet overføres til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed. Den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed er herefter arbejdsgiver for hjælperne. Borgeren skal have behov for overvågning eller ledsagelse. Der foretages således altid en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov for pleje, overvågning og ledsagelse. Borgerens funktionsniveau er en central del af grundlaget for tildeling af BPA ordning 96. Fredensborg Kommune tildeler støtte med udgangspunkt i borgerens funktionsniveau. Borgerens funktionsniveau bestemmes ud fra ISU vurderingsskalaen. Skalaen er delt op i fem funktionsniveauer. Borgerens funktionsniveau er det centrale element for tildeling af støtte, støttens omfang og karakter. Borgerens funktionsniveau bestemmes ud fra en funktionsudredning, som tager udgangspunkt i alle temaer, som har betydning for borgerens livssituation, kompetencer og begrænsninger. Den udarbejdede funktionsudredning bliver bestemmende for, hvilket funktionsniveau borgeren vurderes at være omfattet af. Funktionsniveau 1 Ingen begrænsninger Borgeren er selvstændig og har ikke behov for personassistance for at udføre aktiviteten. Borgeren kan overkomme, overskue og

4 tage initiativ til aktiviteter indenfor vurderingsområdet. Funktionsniveau 2 Lette begrænsninger Borgeren er den aktive part og kan med let personassistance udføre aktiviteten. Borgeren kan næsten overkomme, overskue og tage initiativ til de fleste elementer indenfor vurderingsområdet, men kan have et lille behov for støtte. Funktionsniveau 3 Moderate begrænsninger Borgeren er den aktive part og kan under forudsætning af moderat personassistance udføre aktiviteten. Borgeren klarer stort set at overkomme, overskue og tage initiativ til en eller flere funktioner indenfor vurderingsområdet. Funktionsniveau 4 Svære begrænsninger Borgeren deltager og kan under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten. Borgeren har vanskeligt ved at overkomme overskue og tage initiativ til de fleste funktioner indenfor vurderingsområdet. Funktionsniveau 5 Totale begrænsninger Borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten og har behov for fuldstændig personassistance. Borgeren er ude af stand til at overkomme, overskue, og tage initiativ til funktioner indenfor vurderingsområdet. Målgruppen for ydelser efter Service Lovens 96 er borgere, som Fredensborg Kommunes myndighed har vurderet til at være omfattet af: Funktionsniveau 5 Totale begrænsninger Borgerstyret Personlig Assistance efter servicelovens 96 visiteres af Fredensborg Kommunes visitationsudvalg. Udvidet målgruppe 96, stk. 3 Efter servicelovens 96, stk. 3 kan kommunalbestyrelsen vælge at tilbyde BPA til borgere, der normalt ikke er omfattet af personkredsen for hjælp efter 96, stk. 1. Fredensborg Kommune tilbyder ikke BPA ordning til borgere, som ikke er omfattet af målgruppen. Udbetaling til nærtstående person 95, stk. 3 Efter Servicelovens 95 stk. 2. kan en person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt, vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager. Efter Servicelovens 95 Stk. 3. kan Kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde beslutte, at hjælpen efter stk. 2 fortsat skal gives som naturalhjælp eller udbetales til en nærtstående person, som helt eller delvis passer den pågældende. Fredensborg Kommune tilbyder ikke at give hjælp som naturalhjælp eller som udbetaling til nærtstående personer. Arbejdsleder At være arbejdsleder betyder, at borgeren skal være i stand til

5 at tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder for hjælperne, dvs. at: Varetage planlægningen sammen med og for hjælperne Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce Udvælge hjælpere, herunder varetage ansættelsessamtaler Varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Arbejdslederrollen kan ikke overgives til anden part. Rollen som arbejdsgiver indebærer ansvaret for at administrere ydelsen og de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med at modtage et kontant tilskud til BPA. Opgaverne er: Ansættelse og evt. afskedigelse af hjælpere. Udarbejdelse af ansættelsesbeviser til hjælperne Udbetaling af løn Indberetning af skat, tegning af lovpligtige forsikringer, indbetaling af ferie- og barselsfond og ATP. Gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger. Formålet med ydelsen Det overordnede formål med reglerne om BPA er at skabe grundlag for fleksible ordninger. Borgere der kan og ønsker at modtage tilskud til selv at ansætte hjælpere får tilbudt en ordning, der tager udgangspunkt i borgerens selvbestemmelse, og som dermed kan tilpasses borgernes ønsker og behov. Meningen med BPA ordningen er at personer med omfattende funktionsnedsættelser kan fastholde eller opbygge et selvstændigt liv. Formålet er samtidig at skabe mulighed for helhedsorienteret hjælp for borgere med et omfattende hjælpebehov. Hvad indgår i ydelsen? I forbindelse med en bevilling af en BPA-ordning fastsætter Fredensborg kommune et timetal til ansættelse af handicaphjælpere og udmåler det samlede økonomiske tilskud til ordningen. Timetallet fastsættes efter besøg i borgerens hjem/eller på hospitalet som led i oplysning af sagen. Der kan udmåles timer til pleje, praktisk hjælp, aktiviteter, overvågning og ledsagelse. Udgangspunktet for hjælpens omfang er, at den beregnes, så den kan dække borgerens behov for hjælp hele døgnet. Der kan dog udmåles færre timer end døgnhjælp. Ydelsens omfang tilrettelægges efter en nøje individuel vurdering, der tager udgangspunkt i, hvad borgeren selv kan klare. I vurderingen tages der stilling til, hvilke funktioner handicaphjælperne skal dække, i hvor mange timer og på hvilke tidspunkter af døgnet. Denne vurdering sker i samarbejde med

6 visitator og handicaprådgiver Alle borgere udvælger selv deres hjælper. Hvis borgeren er arbejdsgiver udvælger og ansætter han/hun selv sine handicaphjælpere på baggrund af det timetal, som er udmålt. Til dækning af de udgifter en borger har ved at have en BPA ordning ydes: 400 kr. pr. måned ved BPA bevillinger op til 10 timer pr. døgn 600 kr. pr. måned ved BPA bevillinger timer pr. døgn 800 kr. pr. måned ved BPA bevillinger på timer pr. døgn. Beløbet dækker eksempelvis udgifter ved aktiviteter i forbindelse med ledsagelse af borgeren udenfor hjemmet, indkøb af ekstra håndsæbe, wc-papir, porto, printerpapir, el, varme og vand mv. Der bevilliges maksimum 3 x 2 timer til oplæring af nye hjælpere. Der bevilges 1,5 timer pr. kvartal i alt til personalemøder pr. år. Der bevilges kun timer hertil, hvis der er ansat mere end 1 hjælper. Såfremt borgeren modtager hjælp i alle døgnets timer forudsættes personalemødet at være indeholdt i de 24 timer. Der bevilges 1,5 time pr. hjælper pr. år til afholdelse af MUS samtale. Kommunalbestyrelsen skal dække nødvendige omkostninger ved overholdelse af arbejdsmiljø-lovgivningen. Arbejdsgiver skal mindst hvert 3 år udarbejde en APV. Kommunalbestyrelsen skal dække omkostninger ved løn under sygdom til handicaphjælpere, der har mindst 8 ugers ansættelse som handicaphjælper og mindst 74 timers arbejde i denne periode, samt omkostninger til barnets 1. og 2. sygedag. Ved løn forstås løn inkl. fast påregnelige tillæg. Hospitalsindlæggelse Ved indlæggelse på sygehus går borgerens pleje- og behandlingsbehov som hovedregel forud for borgerens støtteforanstaltninger jf. serviceloven og sektoransvarlighedsprincippet. Fredensborg Kommune skal kontaktes når borgeren indlægges på sygehus. Borgerens sagsbehandler træffer efter en konkret og individuel vurdering beslutning om omfanget af borgerens støtteydelse under indlæggelsen. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren efter en konkret og individuel vurdering træffe beslutning om at opsige hjælperteamet. For respiratorbrugere aftales det konkret med regionen, om

7 hjælpen kan medtages under hospitalsindlæggelse. Hvad indgår ikke i ydelsen Behandling som ydes via sygehus (ex. respirationsinsufficiens, ventilatørbistand). Ved respirationshjælp er det Rigshospitalet, som er ansvarlig for oplæring af hjælperkorps, som vedrører respirationsdelen. Hvem leverer ydelsen, og er der valgmuligheder mht. leverandør Borgeren har følgende valgmuligheder i forhold til BPAordningen: Borgeren står selv for hele BPA-ordningen, herunder også lønudbetaling. Der overføres hver måned et tilskud fra Fredensborg Kommune til brug for lønudbetaling m.v. Tilskuddet overføres på specielt oprettet bankkonto hos borgeren. Borgeren overgiver sit arbejdsgiveransvar til anden part, fx forening. I dette tilfælde udbetaler Fredensborg kommune 5,00 kr. pr. time pr. hjælper til dækning af omkostningerne. Borgeren er selv arbejdsgiver, men anden part står for lønudbetalingen. Det kan være en forening eller Fredensborg kommune. Er lønudbetalingen overgivet til en forening udbetaler Fredensborg kommune kr. årligt pr. hjælper til lønadministrationsomkostninger (2009). Borgeren kan vælge at indgå aftale med en nærtstående om overførsel af tilskud til BPA. Det er en forudsætning, at både borgeren og den nærtstående ønsker denne løsning. Det er også en forudsætning, at den nærtstående kan varetage denne opgave. Den nærtstående person aflønnes ikke for de opgaver, der er forbundet med at være arbejdsgiver for hjælperne. Kompetencekrav til udfører. Borgeren vurderer og vælger selv hjælpere med de rette kvalifikationer. Hjælperne skal være fyldt 18 år. Hvad koster ydelsen for modtageren Som udgangspunkt bør selve BPA-ordningen ikke være forbundet med omkostninger for borgeren. Hvordan får man ydelsen Ved henvendelse til myndighedsområdet, handicap og socialpsykiatri i Center for Ældre og Handicap.

8 Telefontiden i afdelingen er: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Sagsbehandlingstiden er almindeligvis på tre- seks måneder. Aflønning af hjælper Fredensborg Kommune benytter som hovedregel aktiv timesats. I særlige tilfælde kan dog benyttes rådighedstimer. Ved rådighedstimer forstås timer, hvor hjælperen er til stede, men hvor der kun undtagelsesvist udføres aktiviteter for borgeren, herunder i forbindelse med delt tjeneste eller ved et mere spredt hjælpebehov. Fredensborg kommune afholder udgifterne til aflønning af hjælperne. Handicaphjælperne aflønnes som udgangspunkt efter lønniveauet for sammenlignelige faggrupper jf. Bekendtgørelse om udmåling, nr.647 af 25. juni Der tages udgangspunkt i timelønnen for kommunalt ansat uuddannet social- og sundhedspersonale, løntrin 11. Samspil med anden lovgivning Servicelovens 100, merudgifter Borgere, som har en BPA-ordning har adgang til at søge om dækning af nødvendige merudgifter ved deres handicap/sygdom. Bistands- eller plejetillæg I henhold til vejledningen om førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet og almindelig førtidspension, vejledning nr. 54 af 31. august Hvis borgeren ved bevilling af BPA-ordning har et af de ovennævnte tillæg, vurderes det, i hvor høj grad tillægget kan bibeholdes, eller delvist indgå i finansiering af BPA-ordning, således at der ikke forekommer dobbeltkompensation af ydelser. Invaliditetsydelse Hvis borgeren i forvejen har fået tilkendt invaliditetsydelse, kan dette beholdes og der må ikke modregnes i denne ydelse. Servicelovens 85, socialpædagogisk støtte Der kan bevilges støtte for en kortere periode, hvorefter det må vurderes i forhold til den konkrete borger, om perioden skal forlænges. Formålet med støtte er, at borgeren kan tilegne sig nogle metoder og strategier, så borgeren kan bestride rollen som arbejdsleder. Serviceloven 83 Hvis borgeren ønsker, at en del af fx den personlige pleje /praktisk hjælp skal varetages af hjemmeplejen, vil visitationen i Ældre- og Handicap foretage en vurdering, og den nødvendige hjælp vil herefter blive iværksat.

9 Puljer for ferie Alle borgere med en BPA ordning har ret til 14 dages ferie. Borgeren tager sin BPA ordning med på ferie. Hjælperen/hjælperne aflønnes efter hhv. aktiv og rådighedstimer. I særlige tilfælde kan Fredensborg Kommune efter en konkret og individuel vurdering yde dækning af den faste hjælpers opholdsog rejseudgifter, dog højst kr pr. år Borgeren kan tage BPA ordningen med ved midlertidige ophold i udlandet i op til en måned. Puljer for Weekender Der kan efter en konkret og individuel vurdering bevilges ekstra weekender med hjælper. Her kan maksimalt bevilges 3 weekender pr. år. Puljer for aktiviteter Der kan efter en konkret og individuel vurdering bevilges en pulje på max 4 uger pr. år til borgere, som har helt særlige aktiviteter, som fx studieture i forbindelse med længerevarende uddannelse, eller hvis borgeren fx i sin egenskab af bestyrelsesmedlem har overnatninger udenfor hjemmet. Puljen kan ikke anvendes til ferie. Der ydes i ingen tilfælde dækning af diæter til handicaphjælperne. Opfølgning og tilsyn Fredensborg kommune foretager hhv. årlig opfølgning og tilsyn med borgerens BPA ordning. Servicelovens 148, stk. 2: 1) En årlig opfølgning i forhold til selve bevillingen for at sikre at der er overensstemmelse mellem bevillingen og behovet for hjælp. Retssikkerhedslovens 16: Jf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 16, skal kommunen tillige føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. Ophør af BPA Hvis der træffes afgørelse om frakendelse af en BPA ordning, skal dette normalt ske med et varsel på 3 måneder. I helt særlige situationer kan det være nødvendigt at standse BPA-ordningen øjeblikkeligt. I sådanne tillfælde vil Fredensborg Kommune dække eventuelle udgifter i opsigelsesperioden til hjælperne. Hvis en borger ikke modtager den nødvendige hjælp efter servicelovens 96, er Fredensborg Kommune ansvarlig for at levere den nødvendige indsats.

10 Klage over afgørelse Ansøger kan klage over afgørelsen. Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen indsendes til Fredensborg Kommune, Ældre og Handicap, Egevangen 3 b, 2980 Kokkedal Mail Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen revurderet. Såfremt Fredensborg Kommune fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til Ankestyrelsen. Opfølgning på regnskab, når borgeren selv administrerer sin ordning, samt når anden part varetager lønudbetaling Er der særlige forhold at tage hensyn til? Der skal aflægges regnskab en gang årligt. Fredensborg Kommune har ingen forpligtelser i forhold til hjælperens ansættelsesforhold. Som arbejdsgiver er borgeren /foreningen forpligtet til at tegne lovpligtige forsikringer for sin/sine handicaphjælpere. Fredensborg Kommune afholder udgiften hertil. Godkendt af Byrådet den 30. marts 2015

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 - Voksne med særlige behov. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Kvalitetsstandarder 2015 - Voksne med særlige behov. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2015 - www.albertslund.dk socialogfamilie@albertslund.dk T 43 68 68 68 Voksne med særlige behov Forsidefoto: Jeppe Sørensen Projekt

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96

Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96 Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance 1. Indledning... 4 1.1. Hvad er BPA?... 4 2. Lovgrundlaget... 4 2.1. Servicelovens 96... 4 2.2. Personkreds... 5 2.3. Arbejdsleder-

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Serviceniveauer på udvalgte bestemmelser i servicelovens voksenområde

Serviceniveauer på udvalgte bestemmelser i servicelovens voksenområde SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 10. december 2012 Tlf. dir.: 4477 3441 E-mail: kld@balk.dk Kontakt: Kathrine Christensen Lindbæk Sagsnr: 2012-27282 Dok.nr: 2012-217294 Serviceniveauer på udvalgte

Læs mere

BPA-ordninger i Holbæk Kommune

BPA-ordninger i Holbæk Kommune BPA-ordninger i Holbæk Kommune - 2 - Forord Den 1. januar 2009 ændredes reglerne i Lov om Social Service 95 og 96 for de tidligere handicaphjælperordninger og grundlaget for bevilling og drift af disse

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Fredericia Kommune. Administrationsgrundlag for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 og 96. Senest opdateret:

Fredericia Kommune. Administrationsgrundlag for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 og 96. Senest opdateret: Fredericia Kommune Administrationsgrundlag for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 og 96 Senest opdateret: Juli 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag, formål og målgruppe...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG 1 of 24 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG August 2012 Vedtaget i byrådet: XX.XX.12 2 of 24 Indholdsfortegnelse Forord...4 Lovgivning...4 Hvilke aktiviteter indgår i en BPA-ordning...5 Hvilke aktiviteter

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014 Borgerstyret Personlig Assistance BPA - Brugerhåndbog i Servicelovens 96 1. Udgave - December 2014 Indholdsfortegnelse FORORD...4 FORMÅLET MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE...5 LOVGRUNDLAGET...5 GENERELT

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Udarbejdet af Center for Job & Socialservice juli 2011, version 2 Indholdsfortegnelse Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance...

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Retningslinjer BPA. Borgerstyret Personlig Assistance

Retningslinjer BPA. Borgerstyret Personlig Assistance Retningslinjer BPA Borgerstyret Personlig Assistance Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem Jf. Servicelovens 95 og 96 Udarbejdet af Handicap og Psykiatri Gældende fra 1. juli 2009 Redigeret Januar

Læs mere

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 HÅNDBOG til Borgerstyret 2014 Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 Håndbog til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Indholdsfortegnelse

Læs mere