KONTRAKT LEVERING AF DEFIBRILLATORER/MONITORER OG TILHØRENDE IT-MODTAGESYSTEMER TIL REGION MIDTJYLLAND MELLEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTRAKT LEVERING AF DEFIBRILLATORER/MONITORER OG TILHØRENDE IT-MODTAGESYSTEMER TIL REGION MIDTJYLLAND MELLEM"

Transkript

1 KONTRAKT OM LEVERING AF DEFIBRILLATORER/MONITORER OG TILHØRENDE IT-MODTAGESYSTEMER TIL REGION MIDTJYLLAND MELLEM X OG REGION MIDTJYLLAND

2 Indholdsfortegnelse: 1.0 Præambel Parterne Definitioner Kontraktens omfang Kontraktens løbetid a. Implementeringsperiode b. Kontraktsperiode c. Opsigelse d. Ekstraordinær opsigelse e. Option på forlængelse af kontraktperioden Leverandørens ydelser a. Generelt b. Beskrivelse af dataformater c. Myndighedstilladelser, certificeringer mv d. Leverandørens underretningspligt e. Forpligtelser ved ophør f. Tavshedspligt g. Kontakt til pressen Kundens betingelser for opfyldelse af Kontrakten Samarbejde a. Generelt b. Samarbejde om kontraktens udførelse Vilkår for levering af leverandørens ydelser a. Leverandørens tilgængelighed b. Godkendelse af udstyr og it-installationer c. Garanti vedrørende leverede defibrillatorer/monitorer d. Option på aftale om service og vedligehold på defibrillatorer/monitorer Ændringer a. Kundens ændringsret Vederlag a. Vederlag/Priser b. Option på tilkøb af defibrillatorer/monitorer og option på tilkøb af modtagesystemer c. Fast betaling for service og vedligehold af IT-modtagesystemer d. Afgifter og gebyrer e. Godtgørelse Fakturering a. Det initiale indkøb b. Service og vedligehold samt øvrige indkøb c. Elektronisk fakturering d. Kreditering e. Ændringer i krav Betalingsbetingelser a. Generelt b. Bod Forsikring a. Opretholdelsesperiode b. Underleverandørers forsikring Underleverandører a. Anvendelse b. Ansvar c. Udskiftning af underleverandør Overdragelse af rettigheder og pligter...15 Side 2 af 20

3 16.a. Leverandørens overdragelse af rettigheder og pligter b. Kundens overdragelse af rettigheder og pligter Tredjemandsrettigheder Leverandørens misligholdelse a. Mangler b. Leverandørens afhjælpningspligt c. Forholdsmæssigt afslag d. Ophævelse ved mangler e. Ophævelse som følge af forsinkelse f. Erstatning g. Bod Kundens misligholdelse Virkningerne af ophævelse a. Ydelser b. Tilbagelevering Force majeure Kontraktgrundlag og kontraktændringer Tvister og lovvalg a. Lovvalg b. Tvister Underskrifter...19 Kontraktbilag 1 Kontraktbilag 2 Kontraktbilag 3 Kontraktbilag 4 Kontraktbilag 5 Kontraktbilag 6 Kontraktbilag 7 monitorer Kontraktbilag 8 Kravspecifikation Løsningsbeskrivelse Vederlagsbilag inkl. vejledning Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Integration til PPJ Region Midtjyllands it-miljø Udkast til aftale om service og vedligehold vedr. defibrillatorer og Eventuelle øvrige kontraktrelevante bilag fra Leverandørens tilbud I tilfælde af uoverensstemmelse mellem kontraktbilagene, går kontraktbilag 1-7 forud for kontraktbilag 8. Side 3 af 20

4 1.0 Præambel Denne kontrakt er indgået efter Region Midtjyllands udbud af defibrillatorer/monitorer og tilhørende IT-modtagesystemer til Region Midtjylland efter direktiv nr. 2004/18/EF (Udbudsdirektivet) af 31. marts Kontrakten med tilhørende bilag fastlægger Parternes indbyrdes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med levering af defibrillatorer/monitorer og tilhørende IT-modtagesystemer til Region Midtjylland. Præhospitalet er en driftsorganisation, som blev etableret i Præhospitalet har ansvaret for den præhospitale indsats, dvs. behandlingen og transport af patienter i forbindelse med ambulancer, akutlægebiler, akutbiler, liggende og siddende befordring, 112- førstehjælperordninger, akutlægehelikopter (forsøgsordning). AMK-vagtcentralen, som visiterer og disponerer rette hjælp til den enkelte patient, hører under Præhospitalet. Beredskabs-AMK, der koordinerer sundhedsberedskabet ved store ulykker og epidemier mv., er også en del af Præhospitalet. Præhospitalet er organisatorisk indplaceret sideordnet med den somatiske og psykiatriske patientindsats i Region Midtjylland. Præhospitalet ledes af en præhospital chef og en præhospital lægelig chef. Præhospitalet er ansvarlig for det daglige samarbejde i henhold til Kontrakten. Alle forhold vedrørende kontrakten behandles i samarbejde mellem Leverandør og Præhospitalet på vegne af Kunden. 2.0 Parterne a. Kunden Region Midtjylland Skottenborg Viborg Ved Præhospitalet: Præhospitalet Region Midtjylland Olof Palmes Allé 34, 1. sal 8200 Aarhus N b. Leverandøren c. Kontaktpersoner Som kontaktperson for Kunden er udpeget ledelsen af Præhospitalet (præhospital chef og lægelig chef). Som kontaktperson for Leverandøren er udpeget XX. Kontaktpersonerne kan, hvor der ikke er angivet andet i denne kontrakt, eller hvor der ikke er givet anden skriftlig meddelelse fra en part, bindende disponere på vegne af parterne. Side 4 af 20

5 Parterne kan ikke uden forudgående skriftlig aftale udpege en ny kontaktperson. 3.0 Definitioner Kontraktsperiode Perioden fra driftsstart, hvor Leverandøren i henhold til Kontrakten skal påbegynde levering af defibrillatorer frem til kontraktens ophør. Implementeringsperiode Perioden fra kontraktindgåelse og frem til driftsstart den 1. december Kontrakten Denne kontrakt med bilag samt senere ændringer og tillæg. Driftsstart Ved driftsstart forstås påbegyndelsen af kontraktsperioden den 1. december Kunden Region Midtjylland Leverandøren Parterne Kunden og Leverandøren. I fællesskab Parterne. Part Enten Kunden eller Leverandøren. Underleverandør Enhver samarbejdspart, der direkte bistår Leverandøren i forbindelse med levering af ydelser til opfyldelse af denne kontrakt. 4.0 Kontraktens omfang Dette udbud omfatter en rammeaftale vedrørende levering af defibrillatorer/monitorer til Kunden. Der skal leveres to typer af defibrillatorer/monitorer (type A og type B). Der skal leveres minimum 93 af type A og 9 af type B. Kunden har option på levering af yderligere defibrillatorer/monitorer. Leverandøren skal levere garanti på defibrillatorerne/monitorerne i de første tre år. Herefter vil der kunne indgås en aftale om service og vedligehold på defibrillatorerne/monitorerne (option). Udbuddet omfatter endvidere levering af minimum 5 IT-modtagesystemer til modtagelse af EKG på de af Kunden ønskede modtagende hospitalsafdelinger samt superbrugeruddannelse i brugen af defibrillatorer/monitorer samt brugen af IT-modtagesystemerne. Kunden har option på køb af yderligere IT-modtagesystemer. IT-modtagesystemerne skal leveres til de af Region Midtjylland udpegede hospitalsafdelinger. Leverandøren skal levere support på IT-modtagesystemerne i kontraktens løbetid. Side 5 af 20

6 5.0 Kontraktens løbetid 5.a. Implementeringsperiode Kontrakten træder i kraft ved underskrift, hvor implementeringsperioden starter. Formålet med implementeringsperioden er dels at give Leverandøren tid til at få et nærmere kendskab til Kunden samt at forberede driftsstart, så Leverandøren fra den første dag i driftsperioden kan leve op til Kontraktens krav. Derudover er formålet med implementeringsperioden at give Kunden mulighed for at følge Leverandørens forberedelser. Dels at få sikkerhed for, at Leverandøren vil kunne opfylde Kontrakten fra den første dag af driftsperioden; dels for om nødvendigt at kunne foretage korrigerende tiltag. Leverandøren skal i forbindelse med forberedelsen til kontraktstart aflevere milepælsplaner til Kunden inden for den aftalte deadline jf. nedenstående oversigt. Milepælsplaner for liggende og hvilende sygetransport Leverance Indhold Deadline Milepælspl an for defibrillato rer Milepælspl an for itinstallatio nerne Beskrivelse af status og videre plan vedr. anskaffelse/klargøring af defibrillatorer. Beskrivelsen skal godkendes af Kunden i forhold til, om det virker realistisk, at de aftalte defibrillatorer er klar den 1. november Beskrivelse af status og videre plan vedr. etablering af it-installationerne. Beskrivelsen skal godkendes af Kunden i forhold til, om det virker realistisk, at it-installationerne er leverede og testede den 1. november 2014 og klar til brug 1. december juni juni 2014 Den af Leverandøren tilbudte implementeringsplan samt Leverandørens milepælsplaner bruges som udgangspunkt for en fælles implementeringsplan, der udarbejdes af Kunden og Leverandøren i samarbejde ultimo juni Kunden kan efterfølgende kræve, at implementeringsplanen ændres, eller at Leverandøren iværksætter justerende handlinger, hvis Kunden vurderer det nødvendigt for at sikre, at Leverandøren er klar til driftsstart. 5.b. Kontraktsperiode Kontraktsperioden starter den 1. december 2014 og er gældende til og med 30. november 2017 (kontraktudløb), medmindre Kunden vælger at gøre brug af option(er) på forlængelse af kontraktperioden, jf. pkt. 5.e. Klokkeslettet for driftsstarten den 1. december 2014 fastsættes af Kunden. Hvis driftsperiodens start forsinkes, det vil sige, hvis ingen eller enkelte ydelser i henhold til Kontraktbilag 1 ikke leveres i overensstemmelse med Kontraktens regler, er Kunden berettiget til at lade de manglende ydelser udføre af tredjemand for Leverandørens regning, indtil Leverandøren kan levere i henhold til Kontraktens krav. Side 6 af 20

7 5.c. Opsigelse Kontrakten er uopsigelig for begge parter, med mindre bestemmelserne i pkt. 5.d, pkt. 18.d, pkt. 18.e eller pkt. 19 træder i kraft. 5.d. Ekstraordinær opsigelse Hvis udbuddet vedrørende de af nærværende kontrakt omfattede ydelser indbringes for Klagenævnet for Udbud eller domstolene, og Kundens beslutning om at tildele Leverandøren kontrakten annulleres, og/eller kontrakten erklæres for uden virkning, eller Kunden i øvrigt pålægges at bringe kontrakten til ophør, kan kontrakten opsiges af Kunden med 3 måneders varsel til den 1. dag i en måned. Ekstraordinær opsigelse i henhold til nærværende bestemmelse giver ikke Leverandøren ret til erstatning eller anden form for kompensation i anledning af opsigelsen. 5.e. Option på forlængelse af kontraktperioden Kunden har ret til at forlænge kontrakten på uændrede vilkår i op til 24 måneder. Forlængelse kan ske af flere omgange. En forlængelse omfatter et frit valgt antal måneder, dog begrænset af den samlede maksimale forlængelse på 24 måneder (dvs. kontrakten udløber senest den 30. november 2019). Kunden skal tage initiativ til eventuel forlængelse senest 2 måneder før hvert udløb af Kontrakten, hvis Kontrakten ønskes forlænget. 6.0 Leverandørens ydelser 6.a. Generelt Leverandøren skal efter Kontrakten levere ydelser som beskrevet i denne kontrakt med tilhørende bilag, herunder Kontraktbilag 1. Leverandørens ydelser skal erlægges i den kvalitet, der er foreskrevet i Kontraktbilag 1 og i denne kontrakt. Leverandøren skal efterleve den til enhver tid gældende lovgivning og ved opfyldelse af Kontrakten opfylde alle myndighedskrav. Det vederlag, som Leverandøren modtager i henhold til Kontrakten, dækker alle de ydelser, der er dækket af denne kontrakt, medmindre det udtrykkeligt i forbindelse med den pågældende ydelse angives, at denne alene skal erlægges mod ekstra vederlag. Det anførte gælder også, hvor det i Kontrakten angives, at Leverandøren skal tage højde for en given fremtidig situation, der kan have indflydelse på Leverandørens ydelser, eller hvor Kontrakten i øvrigt må ændres som følge af forhold, som konstateres efter Kontraktens indgåelse. Hvis de forhold, der fører til ændring af Kontrakten, herunder ændret lovgivning/myndighedskrav, ligger væsentligt udover, hvad Leverandøren med rimelighed kunne forvente ved kontraktindgåelsen, og ændringerne derudover påfører Leverandøren betydelige omkostninger, kan der optages forhandling mellem Parterne om, hvorvidt Leverandøren skal kompenseres økonomisk. Side 7 af 20

8 6.b. Beskrivelse af dataformater Der skal inden driftsstart leveres en fuld beskrivelse af alle defibrillatorens/monitorens dataformater, herunder bl.a. specifikt rådataformat for alle EKG-data og alle vitalparametre. Den fulde beskrivelse skal sikre, at alle data er tilgængelige for Region Midtjylland i forbindelse med analyse og databehandling. 6.c. Myndighedstilladelser, certificeringer mv. Leverandøren er forpligtet til inden driftsstarten at være i besiddelse af alle nødvendige og relevante myndighedstilladelser, certificeringer og godkendelser i øvrigt, som er nødvendige for opfyldelsen af Kontrakten. 6.d. Leverandørens underretningspligt Sideløbende med Kontraktens almindelige bestemmelser gælder der for Leverandøren en almindelig oplysningspligt og loyalitetsforpligtelse. Leverandøren er forpligtet til uden grundet ophold at orientere Kunden om ethvert forhold, der har eller kan få betydning for Leverandørens opfyldelse af Kontrakten. 6.e. Forpligtelser ved ophør Ved ophør af kontrakten, uanset årsagen hertil, er Leverandøren forpligtet til i nødvendigt omfang at yde Kunden assistance til sikring af midlertidig opretholdelse af den videre drift enten i forbindelse med hjemtagelse eller ved overdragelse til en anden leverandør m.v. Leverandørens ydelser i den forbindelse vederlægges som anført i Kontraktbilag 1 og i øvrigt i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser. Leverandøren skal uden yderligere vederlag videregive den nødvendige dokumentation samt alle andre oplysninger, som Kunden vurderer, er af betydning for Kundens samt en kommende leverandørs muligheder for videreførelse af ydelserne. 6.f. Tavshedspligt Leverandøren, dennes personale og eventuelle underleverandører samt deres personale skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Kundens eller andres forhold, herunder personoplysninger, som de far kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne kontrakt. Særligt med hensyn til personoplysninger gælder herudover, at Leverandøren er forpligtet til at overholde den til enhver tid gældende persondatalovgivning samt Sundhedslovens krav til tavshedspligt. Leverandøren skal foretage sletning og destruktion af data samt gennemføre interne procedurer, der til enhver tid sikrer fortrolighed om personoplysninger. Leverandøren vil skulle indgå en databehandleraftale med Kunden, hvis Kunden ønsker dette. Databehandleraftalen har til formal at tilsikre, at Leverandøren overholder gældende regler om datasikkerhed. Tavshedspligten gælder også efter, at Kontrakten er ophørt uanset årsagen hertil. Side 8 af 20

9 6.g. Kontakt til pressen Leverandøren er forpligtet til at henvise til Kunden vedrørende alle henvendelser, som er relateret til kontrakten og dens ydelse, herunder alle sager, der vedrører patienter eller konkrete samarbejdspartnere i det præhospitale forløb. Det gælder også alle henvendelser, der er relateret til Kundens samlede præhospitale indsats og sundhedsberedskab. Leverandøren må ikke uden Kundens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlige meddelelser om aftalen eller offentliggøre noget om aftalens indhold. Leverandøren er i øvrigt forpligtet til at efterkomme Kundens pressepolitik. Alene på anmodning fra Kunden må Leverandøren indgå i arbejdet med pressesager vedrørende kontrakten og dens ydelse. Leverandøren skal loyalt fremskaffe de oplysninger, Kunden anmoder om og skal indgå i besvarelsen af pressesagen på en måde, der aftales med Kunden. Leverandøren skal i kontraktperioden samarbejde med Kunden og følge de spilleregler, der her sattes op for medieomtale af den opgave, som Leverandøren løser for Kunden. Leverandøren må ikke uden en forudgående skriftlig aftale med Kunden anvende Kundens logoer eller andet, der kan henføres til denne ydelse, i forbindelse med foredrag, events og/eller lignende. Se i øvrigt pkt. 6.f angående tavshedspligt ovenfor. 7.0 Kundens betingelser for opfyldelse af Kontrakten Kunden forpligter sig til at iagttage tavshed om indholdet af denne kontrakt og om øvrige forretningsmæssige forhold om Leverandøren, som Kunden ved opfyldelse af denne kontrakt bliver bekendt med. Kunden er dog underlagt reglerne om aktindsigt i Forvaltnings- og Offentlighedsloven. Kunden kan derfor være forpligtet til at give aktindsigt i hele eller dele af denne kontrakt, hvis 3. mand anmoder herom. Kunden vil inden en anmodning om aktindsigt besvares, bestræbe sig på at forespørge Leverandøren om dennes stillingtagen til begæringen. Det er Kundens vurdering af aktindsigtsanmodningen, der er afgørende. 8.0 Samarbejde 8.a. Generelt Leverandørens faste kontaktperson angivet i pkt. 2.0 skal med de begrænsninger, der følger af pkt. 2.0, kunne repræsentere Leverandøren i alle henseender. Repræsentanten skal have viden og bemyndigelse til umiddelbart at træffe beslutninger indenfor hele kontraktens genstandsområde. Kunden skal kunne komme i kontakt med repræsentanten indenfor kort tid. En repræsentant fra Leverandøren skal på Kundens anmodning og med rimeligt varsel deltage i indkaldte møder. Alt samarbejde mellem Leverandøren og Kunden foregår på dansk. Leverandøren skal aktivt og positivt indgå i et samarbejde med Kunden om alle forhold af betydning for opfyldelsen af Kontrakten, herunder særligt de forhold, der efter Kundens opfattelse er væsentlige for opgavens udførelse. Side 9 af 20

10 8.b. Samarbejde om kontraktens udførelse Præhospitalet Leverandøren skal rette sig efter de til enhver tid gældende retningslinjer, der udarbejdes af Præhospitalet. Samarbejdsorganisation Leverandøren er forpligtiget til at indgå i et fast og konstruktivt samarbejde med Kunden. 9.0 Vilkår for levering af leverandørens ydelser Leverandøren skal følge de regler, som de centrale myndigheder og Kunden har givet og fremover må give vedrørende materiel og udstyr. Leverandøren skal leve op til de forpligtelser, der fremgår af gældende lovgivning. 9.a. Leverandørens tilgængelighed Det er væsentligt for Kunden at have en stabil samarbejdsflade med Leverandøren, hvorfor der stilles krav om en entydig indgang til en driftsansvarlig person i Leverandørens organisation. Der skal være en driftsansvarlig kontaktperson til løsning af ad hoc problemer. Den driftsansvarlige skal stå til rådighed for drøftelse med Kunden og evt. Kundens øvrige leverandører. Det skal som minimum være muligt at træffe den driftsansvarlige i tidsrummet kl på hverdage. I den resterende del af døgnet skal det være muligt at træffe en vagthavende medarbejder hos Leverandøren. 9.b. Godkendelse af udstyr og it-installationer Kunden skal inden ibrugtagning godkende de leverede defibrillatorer/monitorer og modtagesystemer mv. Godkendelsen skal indarbejdes i implementeringsplanen, jf. kravnr. 52 i kravspecifikationen. Såfremt Leverandøren i kontraktperioden ønsker at lave nyanskaffelser af udstyr eller ændre på de leverede it-installationer, skal Kunden godkende dette inden dets anvendelse. 9.c. Garanti vedrørende leverede defibrillatorer/monitorer Kunden har tre års garanti på defibrillatorer/monitorer og tilhørende udstyr, herunder ledninger, manchetter m.v. Leverandøren modtager ikke særskilt betaling for garantien. Garantien gælder fra den dato, den enkelte defibrillator/monitor tages i brug. Leverandøren foretager alt service og vedligehold på defibrillatorerne/monitorerne og tilhørende udstyr i garantiperioden og modtager ikke særskilt betaling herfor. Leverandøren leverer endvidere alle forbrugsartikler til defibrillatorernes/monitorernes drift i garantiperioden uden at modtage særskilt betaling herfor. Elektroder, saturationsfølere, blodtryksmanchetter, kabler, batterier og andet tilhørende udstyr, som går i stykker pga. almindelig brug og slid, erstattes af Leverandøren som en del af garantien. Leverandøren skal herudover råde over reservedefibrillatorer/monitorer, som stilles til rådighed, såfremt de primære enheder må tages ud af drift uanset af hvilken årsag. Reservedefibrillatorerne/monitorerne skal være funktionsdygtige og opfylde kravspecifikationens Side 10 af 20

11 krav. Leverandøren skal råde over et passende antal reservedefibrillatorer/monitorer, dog minimum 9 reservedefibrillatorer/monitorer af type A og minimum 3 reservedefibrillatorer/monitorer af type B. Disse reservedefibrillatorer/monitorer placeres på steder i Region Midtjylland efter Kundens ønske - enten på hospitaler eller på ambulancestationer. Hvis en reservedefibrillatorer/monitorer tages i anvendelse, skal Leverandøren inden for 2 hverdage erstatte denne med en anden funktionsdygtig reservedefibrillator/monitor, som overholder kravspecifikationens krav. Leverandøren skal foretage denne ombytning. Reparation af defibrillatorer/monitorer, der må tages ud af drift, sker on-site, hvis ikke Leverandøren ombytter den defekte defibrillator/monitor med en funktionsdygtig reservedefibrillator/monitor, som overholder kravspecifikationens krav. Gennemførsel af service og vedligehold må ikke betyde, at ambulancer, akutbiler eller akutlægebiler tages ud af drift. Dvs. at ved gennemførsel af service og vedligehold, skal defibrillatoren/monitoren udskiftes med en reservedefibrillator/monitor, mens service og vedligehold foretages. Leverandørens kørsel, arbejdstid og øvrige udgifter er inkluderet i garantien, og der ydes således ikke særskilt betaling herfor. Leverandørens personale, der udfører service og vedligehold, skal være dansktalende. 9.d. Option på aftale om service og vedligehold på defibrillatorer/monitorer Kunden har option på indgåelse af en aftale om service og vedligehold på defibrillatorer/monitorer. Denne aftale vil løbe fra 1. december 2017 og to år frem med option til Kunden på forlængelse i yderligere to år. Udskydes driftsstart, udskydes optionen med en tilsvarende periode. Optionen kan igangsættes med et varsel på to måneder til den 1. i en måned. I Kontraktbilag 7 er vedlagt et udkast til aftale om service og vedligehold på defibrillatorer/monitorer. Aftalen indgås på de vilkår, der fremgår af dette punkt og indholdet i Kontraktbilag 7 samt den beskrivelse, Leverandøren afgav som en del af sit tilbud Ændringer 10.a. Kundens ændringsret Kunden har, under iagttagelse af de udbudsretlige regler, ret til at kræve ændringer i Leverandørens ydelser. Leverandøren kan kun modsætte sig sådanne ændringer, hvis de på afgørende måde vil ændre Kontraktens karakter, herunder de med Kontrakten forbundne risici. Hvis Kunden ønsker ændringer i Leverandørens ydelser, skal dette meddeles til Leverandøren med en angivelse af de ønskede ændringer. Derudover skal Kunden angive, hvornår ændringerne ønskes iværksat. Side 11 af 20

12 Leverandøren skal indenfor kort tid få dage orientere Kunden, om det er muligt at imødekomme ønsket, og generelt være indstillet på fleksibelt at tilpasse sig justering/ ændring i Kundens ønsker. Overslag over evt. udgifter til de ønsker/ justeringer, Kunden måtte have, skal kunne udarbejdes umiddelbart og normalt indenfor en uge. Leverandøren skal kalkulere de økonomiske konsekvenser på samme prisniveau, som Kontraktens ydelser i øvrigt er kalkuleret på, dog aldrig over markedsprisen for de pågældende ydelser. Leverandøren skal på forlangende dokumentere grundlaget for prissætningen. Hvor Kontrakten indeholder enhedspriser, skal disse anvendes til kalkulering af mer-/mindreydelser. Når Kunden er blevet oplyst om de økonomiske konsekvenser af en mulig ændring af Leverandørens ydelser, skal Kunden meddele Leverandøren, om de pågældende ændringer ønskes iværksat. Ovennævnte bestemmelser gælder kun i det omfang, Kundens adgang til at kræve ændringer ikke er reguleret andet steds i Kontrakten. Kontraktens konkrete bestemmelser om Kundens adgang til at ændre og/eller regulere Leverandørens ydelser har således forrang i forhold til bestemmelserne i pkt. 10.a Vederlag 11.a. Vederlag/Priser Leverandørens priser fremgår af Kontraktbilag 3. Priserne angivet i Kontraktbilag 3 er nettopriser i danske kroner ekskl. moms, men inkl. alle øvrige skatter og afgifter. Priserne angives i 2014-niveau. Leverandørens afgivne priser i Kontraktbilag 3 reguleres årligt pr. 1. januar med den i henhold til Danske Regioner udmeldte pris- og lønregulering ( PL ekskl. sygesikring ) for det pågældende år. Første regulering finder sted pr. 1. januar Pris- og lønreguleringen udmeldes af Kunden til Leverandøren. 11.b. Option på tilkøb af defibrillatorer/monitorer og option på tilkøb af modtagesystemer Kunden kan efter kontraktindgåelse og i hele kontraktsperioden tilkøbe yderligere defibrillatorer/monitorer henholdsvis IT-modtagesystemer. Priserne i Kontraktbilag 3 anvendes. Se vejledningen i denne. Det tilkøbte skal kunne leveres inden for 3 måneder fra Leverandørens modtagelse af Kundens bestilling. Bestemmelserne i pkt. 9.c. og 9.d. finder anvendelse såfremt Kunden tilkøber yderligere defibrillatorer/monitorer i kontraktsperioden. 11.c. Fast betaling for service og vedligehold af ITmodtagesystemer Leverandøren modtager i kontraktens løbetid en månedlig betaling for service og vedligehold vedrørende IT-modtagestationerne. Betalingens størrelse fremgår af Kontraktbilag 3. Hvis der tilkøbes yderligere IT-modtagesystemer, tilrettes den månedlige betaling som beskrevet i Kontraktbilag 3. Hvis der reduceres i antallet af IT-modtagesystemer, reduceres den månedlige betaling som beskrevet i Kontraktbilag 3. Side 12 af 20

13 11.d. Afgifter og gebyrer Eventuelle ændringer i afgifter og øvrige bidrag i henhold til dansk lovgivning medfører ikke prisregulering. Kunden betaler ikke gebyrer af nogen art. 11.e. Godtgørelse Kundens køb i henhold til Kontrakten må ikke danne grundlag for udbetaling af bonus, gebyrer, rabatandele eller anden form for godtgørelse til andre end Kunden Fakturering 12.a. Det initiale indkøb Der sker en ratebetaling af det initiale indkøb af de defibrillator/monitorer og ITmodtagesystemer, der bestilles inden kontraktsstart. Første rate udgør 25 %, og regning kan tidligst fremsendes efter indgåelsen af kontrakten. Anden rate udgør 40 %, og regning kan tidligst fremsendes efter levering af de bestilte defibrillatorer/monitorer og IT-modtagesystemer. Tredje og sidste rate udgør 35 %, og regning på dette kan først fremsendes, når Kunden har godkendt Leverandørens aflevering. Kunden forventer at kunne godkende Leverandørens aflevering i løbet af december b. Service og vedligehold samt øvrige indkøb Der afregnes månedligt bagud for vederlag vedr. service og vedligehold på IT-modtagessystemer samt vedr. tilkøb af defibrillatorer/monitorer eller IT-modtagesystemer. 12.c. Elektronisk fakturering Fakturaer og kreditnotaer fremsendes elektronisk til: Præhospitalet Olof Palmes Allé Aarhus N Att.: Regnskabsfunktionen EAN nr Fakturaer og kreditnotaer skal være specificeret med angivelse af de ydelser, disse vedrører. 12.d. Kreditering Kunden forbeholder sig ret til at modregne kreditnotaer i Leverandørens tilgodehavender hos Kunden. 12.e. Ændringer i krav Hvis der sker ændringer i anvisninger eller anbefalinger for anvendelse og/eller behandling af Side 13 af 20

14 elektroniske handelsdokumenter for offentlige myndigheder, er Leverandøren forpligtet til at acceptere ændrede krav som følge af sådanne ændringer Betalingsbetingelser 13.a. Generelt Betalingsbetingelserne er 30 dage efter Kundens modtagelse af fyldestgørende faktura. Fakturaen kan tidligst fremsendes efter, at ydelsen er leveret. Ved det initiale indkøb regnes leveringen som opdelt i tre faser jf. pkt. 12.a. 13.b. Bod Ved afregning af bod, jf. pkt. 18.g, skal Leverandøren senest 30 dage efter modtagelse af Kundens bodskrav sende Kunden en kreditnota Forsikring 14.a. Opretholdelsesperiode Leverandøren er forpligtet til i implementeringsperioden og driftsperioden inklusiv eventuelle forlængelser at opretholde erhvervs- og produktansvarsforsikring på sædvanlige vilkår og i øvrigt tegne lovpligtige forsikringer. Dækningen skal som minimum udgøre: o Personskade: DKK 10 mio. kr. per år per hændelse o Tingskade, herunder produktskade: DKK 1 mio. kr. per år per hændelse Leverandøren skal forud for driftsstart fremsende dokumentation for, at de ovennævnte forsikringer fortsat er gældende. Leverandøren er i øvrigt forpligtet til i hele kontraktperioden uden ugrundet ophold at orientere Kunden om alle ændringer i forsikringsforholdene i hele kontraktperioden, herunder eventuel opsigelse. I tilfælde af, at en eller flere forsikringer opsiges, skal Leverandøren samtidig med forsikringens ophør have anden tilsvarende forsikring til rådighed, og dette skal dokumenteres overfor Kunden. Manglende orientering af Kunden om opsigelse af forsikring(er) er at betragte som en væsentlig misligholdelse, som berettiger Kunden til at opsige kontrakten og genudbyde denne på Leverandørens regning. 14.b. Underleverandørers forsikring Leverandøren er forpligtet til at sørge for, at eventuelle underleverandører i implementeringsperioden og driftsperioden inklusiv eventuelle forlængelser har tegnet sædvanlig erhvervsansvarsforsikring og i øvrigt har tegnet alle lovpligtige forsikringer. Leverandøren er ligeledes på forlangende forpligtet til at dokumentere, at dette er tilfældet. Side 14 af 20

15 15.0 Underleverandører 15.a. Anvendelse Leverandøren er uden Kundens forudgående godkendelse alene berettiget til at anvende de underleverandører, der er oplyst ved denne Kontrakts indgåelse. 15.b. Ansvar Ansvaret for korrekt opfyldelse af nærværende kontrakt påhviler Leverandøren fuldt ud. Leverandørens anvendelse af underleverandører indebærer således ingen begrænsning i Leverandørens ansvar for opfyldelse af kravene i denne aftale. Eventuelle underleverandørers ydelser skal opfylde samme krav som Leverandørens ydelser. 15.c. Udskiftning af underleverandør Hvis Leverandøren i kontraktperioden ønsker at udskifte underleverandører, skal dette godkendes af Kunden. Kunden kan ikke nægte godkendelse uden saglig grund. Kunden er berettiget til at kræve, at Leverandørens samarbejde med en bestemt underleverandør uden ugrundet ophold bringes til ophør, såfremt underleverandøren i væsentligt omfang har forårsaget, at Leverandørens ydelse er mangelfuld. Kunden er ligeledes berettiget til at kræve, at Leverandørens samarbejde med en bestemt underleverandør uden ugrundet ophold bringes til ophør, såfremt der er en overvejende sandsynlighed for, at underleverandøren inden for en overskuelig fremtid vil forårsage, at Leverandørens ydelse bliver mangelfuld Overdragelse af rettigheder og pligter 16.a. Leverandørens overdragelse af rettigheder og pligter Leverandøren er eneansvarlig over for Kunden. Leverandøren kan ikke overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne kontrakt uden forudgående skriftligt samtykke fra Kunden. 16.b. Kundens overdragelse af rettigheder og pligter Kunden har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne kontrakt til en anden offentlig myndighed eller institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentligste drives for offentlige midler Tredjemandsrettigheder Leverandøren indestår for, at Leverandørens ydelser ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ejendomsrettigheder, patenter eller ophavsrettigheder. Side 15 af 20

16 Rejser tredjemand krav mod Kunden med påstand om retskrænkelse, skal Kunden give Leverandøren skriftlig meddelelse herom. Leverandøren overtager herefter sagen og samtlige hermed forbundne omkostninger og er pligtig i enhver henseende at holde Kunden skadesløs. Hvis tredjemands rettigheder hindrer Leverandørens opfyldelse af aftalen i et omfang, som er væsentligt og/eller byrdefuldt for Kunden, er Kunden efter forudgående skriftligt varsel berettiget til at hæve aftalen med omgående virkning. Leverandøren er erstatningsansvarlig for det tab, Kunden lider som følge af en sådan ophævelse Leverandørens misligholdelse 18.a. Mangler Der foreligger en mangel ved Leverandørens ydelse(r), såfremt denne ikke er i overensstemmelse med kravene i Kontrakten eller i øvrigt ikke er i overensstemmelse med Kundens berettigede forventninger, uden at dette skyldes force majeure eller forhold, som Kunden er ansvarlig for. 18.b. Leverandørens afhjælpningspligt Leverandøren skal uden ugrundet ophold afhjælpe mangler ved den leverede ydelse efter Kundens anmodning herom, herunder anskaffe andet eller yderligere materiel, der er nødvendigt for at opfylde Leverandørens forpligtelser i henhold til Kontrakten. Afhjælpning fritager ikke Leverandøren for ansvar for den periode, hvor den mangelfulde ydelse har været leveret. 18.c. Forholdsmæssigt afslag Kunden er berettiget til at kræve forholdsmæssigt afslag i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler herom. 18.d. Ophævelse ved mangler Kunden kan ophæve Kontrakten helt eller delvist, hvis Leverandøren i væsentligt omfang misligholder sine forpligtelser efter Kontrakten. Følgende forhold anses herudover altid for væsentlig misligholdelse af Kontrakten: Leverandøren dømmes under en civilretlig sag eller straffesag for et forhold, der kan rejse tvivl om Leverandørens almindelige hæderlighed, så som skatte- eller momssvig og overtrædelser af markedsføringslovgivningen. Leverandørens konkurs, betalingsstandsning, åbning af forhandling om tvangsakkord eller væsentligt forringende økonomiske forhold i øvrigt, der bringer opfyldelsen af Kontrakten i fare, i det omfang Konkurslovens regler muliggør ophævelse. Leverandørens manglende fremsendelse af en milepælsplan som angivet i pkt. 5.a. Leverandørens ophør med den virksomhed, som Kontrakten vedrører. Leverandøren undlader uden ugrundet ophold at oplyse Kunden om, at Leverandørens forsikring(er) er opsagt som angivet i pkt. 14.a. Indtræden af andre omstændigheder, der bringer Kontraktens opfyldelse i væsentlig fare. Side 16 af 20

17 Hvis misligholdelsen består i en vedvarende tilstand, eller hvis misligholdelsen består i gentagelse af den samme type fejl, er det en betingelse for ophævelse, at Kunden giver Leverandøren et skriftligt påkrav om at bringe misligholdelsen til ophør, og at Leverandøren ikke inden rimelig tid retter for sig efter dette påkrav. 18.e. Ophævelse som følge af forsinkelse Såfremt Leverandøren har overskredet tidspunktet for driftsstart, er Kunden berettiget til at hæve kontrakten. Kundens ret til at hæve kontrakten gælder også, hvor kunden som følge af den indtrådte forsinkelse i første omgang har valgt at kræve bod, jf. pkt. 18.g. 18.f. Erstatning Leverandøren er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler, herunder for tab som følge af, at Leverandøren misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende kontrakt og de tab, som Kunden måtte blive påført som følge heraf. Leverandøren er ikke erstatningsansvarlig for Kundens indirekte tab. Leverandørens erstatningsansvar kan ikke overstige det samlede vederlag efter Kontrakten. Denne ansvarsbegrænsning omfatter dog ikke Leverandørens ansvar for personskade, og hvor Leverandørens ansvar skyldes et groft uagtsomt eller forsætteligt forhold. 18.g. Bod Hvis driftsstarten den 1. december 2014 forsinkes, falder der bod. Leverandøren vil da, uanset årsagen til forsinkelsen, skulle betale kroner pr. kalenderdag, driftsstarten overskrides. Hvis de ved kontraktindgåelse bestilte defibrillatorer/monitorer ikke er i Region Midtjylland og klar til installation i køretøjerne pr. 1. november 2014 og godkendt af kunden, jf. pkt. 9.b., falder der bod. Leverandøren vil da, uanset årsagen til forsinkelsen, skulle betale kroner pr. kalenderdag, defibrillatorerne/monitorerne ikke er klar til installation. Hvis de ved kontraktindgåelse bestilte IT-modtagesystemer ikke er leverede eller ikke er blevet godkendte af Kunden pr. 1. november 2014, falder der bod. Leverandøren vil da, uanset årsagen til forsinkelsen, skulle betale kroner pr. kalenderdag, IT-modtagesystemer ikke er leverede og godkendte. Hvis den i Kontraktbilag 1 krav 36 angivne oppetid ikke leveres, skal Leverandøren betale Kunden en bod på kroner for hver påbegyndt promille af oppetiden, der ikke leveres i en konkret måned. Boden erstatter ikke Kundens mulighed for at få erstatning af Leverandøren jf. pkt. 18.f., men er i tillæg hertil. Kunden forbeholder sig ret til at fratrække boden i betalingen til Leverandøren Kundens misligholdelse Kunden er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for fejl begået af Kunden. Side 17 af 20

18 Misligholder Kunden sine forpligtelser efter denne kontrakt i væsentligt omfang, kan Leverandøren ophæve Kontrakten. Følgende forhold anses altid for væsentlig misligholdelse af kontrakten: Manglende betaling af Leverandørens vederlag, hvor der ikke er fremsat modregnings- eller tilbageholdelseskrav over for Leverandøren. Der kan dog kun ske ophævelse af Kontrakten, hvis Kunden ikke betaler restancen senest 30 dage efter, at Kunden har modtaget et skriftligt påkrav om betaling af vederlaget. Påkravet skal være sendt til den i pkt. 2.0 nævnte kontaktperson for Kunden. Hvis misligholdelsen består i en vedvarende tilstand, eller hvis misligholdelsen består i gentagelse af den samme type fejl, er det en betingelse for, at aftalen kan ophæves, at Leverandøren giver Kunden et skriftligt påkrav om at bringe misligholdelsen til ophør, og at Kunden ikke inden rimelig tid retter for sig efter dette påkrav. Kunden er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Erstatning for forhold, der vedrører betaling af vederlag, kan kun kræves for rentebeløbet. Kundens ansvar er begrænset beløbsmæssigt til en sum svarende til Kundens indkøb ved kontraktindgåelse Virkningerne af ophævelse 20.a. Ydelser Ved ophævelse af Kontrakten tilbageleverer Leverandøren eventuelt modtaget vederlag for ydelser, der endnu ikke er udført, og Kunden betaler vederlag for eventuelt modtagne, men endnu ikke betalte ydelser. 20.b. Tilbagelevering Hver part leverer så vidt muligt til rådighed stillede aktiver tilbage ved ophævelse af Kontrakten Force majeure Leverandøren er ansvarlig for misligholdelse af Kontrakten, med mindre misligholdelsen skyldes forhold, Kunden bærer ansvaret eller risikoen for, eller skyldes force majeure. Force majeure foreligger, når korrekt opfyldelse af aftalen er umulig, og dette skyldes ekstraordinære omstændigheder, som Leverandøren ikke kunne afbøde og ikke burde have forudset så som krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker eller lockouts. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, som beskrevet ovenfor, og som Leverandøren ikke burde have undergået eller overvundet, herunder ved brug af anden underleverandør. Force majeure ved forsinkelse kan højest gøres gældende med det antal dage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for leveringen af ydelser udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig dertil tilsvarende. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse Side 18 af 20

19 herom til den anden part uden ugrundet ophold efter, at force majeure er indtrådt. Der skal ligeledes uden ugrundet ophold gives meddelelse til den anden part, når forholdene, der begrundede force majeure, ikke længere er til stede. I tilfælde af force majeure skal parterne vedblive med at levere deres respektive ydelser i videst muligt omfang. Kunden er ansvarsfri under samme betingelser som Leverandøren. Hver part afholder egne omkostninger / bærer egne tab som følge af en force majeure begivenhed. Hvis opfyldelsen af aftalen helt eller på væsentlige punkter har været umuliggjort på grund af force majeure i en sammenhængende periode på mere end 60 dage eller i mere end 100 dage i en periode på 1 år, kan Kunden vælge at ophæve aftaleforholdet Kontraktgrundlag og kontraktændringer Enhver ændring eller tilføjelse til Kontrakten skal aftales skriftligt mellem Kunden og Leverandøren og vedhæftes Kontrakten som tillæg. Kontrakten består af nærværende dokument samt Kontraktbilag i henhold til bilagsoversigten. Ved eventuel uoverensstemmelse mellem Kontraktbilagene og nærværende dokument, har nærværende dokument forrang Tvister og lovvalg 23.a. Lovvalg For Kontrakten gælder dansk ret. 23.b. Tvister Uoverensstemmelser i forbindelse med Kontrakten søges afgjort ved forhandling mellem Parterne. Hvis Parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af uoverensstemmelsen. Udgiften til mægleren afholdes af Parterne i fællesskab. Kan uoverensstemmelserne ikke afgøres ved forhandling eller mægling, er hver af Parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort ved voldgift Underskrifter Nærværende Kontrakt er udfærdiget i to enslydende eksemplarer, hvoraf Leverandør og Kunden har et eksemplar hver. Som Leverandør: Som Kunden: Side 19 af 20

20 XXX XXX den / 2014 den / 2014 Side 20 af 20

REGION MIDTJYLLAND LEJE AF UDSTYR SAMT SERVICE/VEDLIGEHOLD, RAMMEKONTRAKT MELLEM

REGION MIDTJYLLAND LEJE AF UDSTYR SAMT SERVICE/VEDLIGEHOLD, RAMMEKONTRAKT MELLEM RAMMEKONTRAKT OM LEJE AF UDSTYR SAMT SERVICE/VEDLIGEHOLD, FAGLIG DEBRIEFING, DATAUDLÆSNING OG UDDANNELSE TIL 112-FØRSTEHJÆLPERORDNINGER MELLEM X OG REGION MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: 1.0 Præambel...

Læs mere

Udkast til KONTRAKT. levering af BANKYDELSER. mellem. REGION SYDDANMARK (herefter benævnt Kunden) [Bank] (herefter benævnt Leverandøren)

Udkast til KONTRAKT. levering af BANKYDELSER. mellem. REGION SYDDANMARK (herefter benævnt Kunden) [Bank] (herefter benævnt Leverandøren) Udkast til KONTRAKT om levering af BANKYDELSER mellem REGION SYDDANMARK (herefter benævnt Kunden) og [Bank] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden og Leverandøren benævnes herefter samlet som Parterne/Parter

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Jord og Råstoffer og Rådgiver Vedr. : Demonstrationsforsøg med afværgemetode in situ basisk

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser.

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Kontraktudkast Indkøbssamarbejdet Sorø/Ringsted Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Sorø Kommune Bibliotek og borgerservice

Læs mere

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem Kontraktudkast Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Ringsted Kommune Bibliotek og borgerservice Tvær Allé 1-3 4100 Ringsted CVR

Læs mere

Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016

Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016 KØBENHAVNS UNIVERSITETS BOLIGFOND AF 2008 Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016 Kontrakt - udkast Under enkelte punkter er anført: Udfyldes

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 Vedrørende indkøb af mikroovn til oplukning/destruktion af forskellige prøvetyper til mineralanalyser mellem Aarhus Universitet Institut for Hysdyrvidenskab Blichers Allé

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Udkast til kontrakt. Dynamiske undersøgelser Holstebro OSD

Udkast til kontrakt. Dynamiske undersøgelser Holstebro OSD xx. marts 2013 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Miljø og Rådgiver Vedr. : Side 2 1 Indledning Denne kontrakt er indgået efter Region Midtjyllands annoncering omhandlende 17 forureningsundersøgelser

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT LÆGEVAGTKØRSEL, DISTRIKT XX TIL MELLEM. Region Midtjylland

UDKAST TIL KONTRAKT LÆGEVAGTKØRSEL, DISTRIKT XX TIL MELLEM. Region Midtjylland UDKAST TIL KONTRAKT OM LÆGEVAGTKØRSEL, DISTRIKT XX TIL MELLEM XX OG Region Midtjylland Indholdsfortegnelse: 1.0 Præambel... 4 2.0 Parterne... 4 3.0 Definitioner...5 4.0 Kontraktens omfang...5 5.0 Leverandørens

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Rammeaftale. Levering af nødkaldssystemer til. Rebild Kommune

Rammeaftale. Levering af nødkaldssystemer til. Rebild Kommune Rammeaftale Levering af nødkaldssystemer til Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Parterne 3 2. Definitioner 3 3. Kontraktgrundlag 4 3.1 Kontrakt og bilag 4 3.2 Ændringer 4 3.3 Underleverandører 4 4.

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Bilag 10, udkast til rammeaftale

Bilag 10, udkast til rammeaftale Bilag 10, udkast til rammeaftale 1. Parterne Mellem Holbæk Kommune [Indsæt adresse] [Indsæt postnummer] [Indsæt CVR-nr.] (herefter kaldet ordregiver) og [Indsæt navn på leverandør] [Indsæt adresse] [Indsæt

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Udkast til kontrakt Forureningsundersøgelser. Offentligt udbud Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser

Udkast til kontrakt Forureningsundersøgelser. Offentligt udbud Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser Forureningsundersøgelser Offentligt udbud Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser 6. april 2011 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Jord og Råstoffer og Rådgiver Vedr. : Rammeaftale

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Region Midtjyllands standardbetingelser

Region Midtjyllands standardbetingelser Region Midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser 3. udgave Standardbetingelser april 2013

Læs mere

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem 1 Udkast Kontrakt om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Online jobannoncering

Online jobannoncering KONTRAKT OM Online jobannoncering MELLEM REGION SYDDANMARK (Herefter benævnt Kunden) OG XXX (Herefter benævnt Leverandøren) Kunden og Leverandøren benævnes samlet Parterne Region Syddanmark Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren) Socialforvaltningen Bilag 1 UDKAST TIL KONTRAKT mellem Københavns Kommune Socialforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V og (Leverandør) (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

Læs mere

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Dato: 14. oktober 2013 Udarbejdet af: OFD Version: 1 Godkendt af: side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør]

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør] Side 1 af 11 Rammeaftale om brystproteser mellem Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] (Herefter benævnt Kunden) og [Leverandør] (Herefter benævnt Leverandøren) Kontraktid: [Anføres af Ordregiver]

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Kontraktparter... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Forventet årlig ydelse... 3

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Overordnet aftale om basisydelser

Overordnet aftale om basisydelser Del II: Overordnet aftale om basisydelser Mellem Mariagerfjord Kommune og LO Mariagerfjords fagforeninger og a-kasser (I det følgende benævnt LO A-kasserne) 1 Grundlag for aftalen Nærværende aftale er

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Standardkontrakt. 1 Parterne. 2 Aftalegrundlag. 2.1 Aftalens grundlag

Standardkontrakt. 1 Parterne. 2 Aftalegrundlag. 2.1 Aftalens grundlag Standardkontrakt 1 Parterne Mellem Mariagerfjord Kommune Sundhed og Omsorg Himmerlandsgade 9 9560 Hadsund CVR nr.: 29189455 (herefter kaldet ordregiver) Og Navn på leverandør: Adresse: Postnummer: CVR.

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr.

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP/jwi Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Kontrakt om Levering af jobannoncer

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Forsikringsmæglerbistand

Forsikringsmæglerbistand Samarbejdsaftale Forsikringsmæglerbistand Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit II i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r):

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): knallerter, scooter, cykler, motocross og udstyr samt vedligeholdelse af cykler og mooncars Vejledning Tekst skrevet med Sort er ment som standard tekst og

Læs mere

Leverancekontrakt. Firmanavn leverandør /CVR nummer Adresse By

Leverancekontrakt. Firmanavn leverandør /CVR nummer Adresse By Leverancekontrakt 1. Parterne Mellem KEA Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 2200 Kbh. N. Cvr.: 31 65 62 06 Tlf.: 46 46 00 00 (i det følgende kaldet køberen) Og Firmanavn leverandør /CVR nummer

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Vikarlæger.dk A/S (Herefter benævnt Leverandøren)

Vikarlæger.dk A/S (Herefter benævnt Leverandøren) RAMMEKONTRAKT OM LEVERING AF VIKARBUREAUYDELSER PÅ SPECIALLÆGEOMRÅDET DELAFTALE 2 MELLEM REGION SJÆLLAND (Herefter benævnt Kunden) OG Vikarlæger.dk A/S (Herefter benævnt Leverandøren) Kunden og Leverandøren

Læs mere

CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM)

CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) MELLEM REGION MIDTJYLLAND OG xx Indholdsfortegnelse Præambel 4 1. Kontraktens parter og kontraktgrundlag 4 1.1. Kunden 4 1.2. Leverandøren

Læs mere

1.2 Betingelser Leverandøren skal inden tilslutning til det dynamiske indkøbssystem fremsende følgende dokumentation til ordregiver:

1.2 Betingelser Leverandøren skal inden tilslutning til det dynamiske indkøbssystem fremsende følgende dokumentation til ordregiver: Aftalevilkår 1 Aftalegrundlag 1.1 Aftalevilkårenes grundlag Disse aftalevilkår er gældende for ordregivers dynamiske indkøbssystem vedrørende lejlighedsvis buskørsel af hel og halvdagsture. Aftalegrundlaget

Læs mere

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6 Kontraktbilag 8 SERVICEAFTALE vedrørende support og service til hardware til præhospitale køretøjer (ambulancer, akutlægebiler m.v.) til ]Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Syddanmark] ]

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere