KONTRAKT LEVERING AF DEFIBRILLATORER/MONITORER OG TILHØRENDE IT-MODTAGESYSTEMER TIL REGION MIDTJYLLAND MELLEM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTRAKT LEVERING AF DEFIBRILLATORER/MONITORER OG TILHØRENDE IT-MODTAGESYSTEMER TIL REGION MIDTJYLLAND MELLEM"

Transkript

1 KONTRAKT OM LEVERING AF DEFIBRILLATORER/MONITORER OG TILHØRENDE IT-MODTAGESYSTEMER TIL REGION MIDTJYLLAND MELLEM X OG REGION MIDTJYLLAND

2 Indholdsfortegnelse: 1.0 Præambel Parterne Definitioner Kontraktens omfang Kontraktens løbetid a. Implementeringsperiode b. Kontraktsperiode c. Opsigelse d. Ekstraordinær opsigelse e. Option på forlængelse af kontraktperioden Leverandørens ydelser a. Generelt b. Beskrivelse af dataformater c. Myndighedstilladelser, certificeringer mv d. Leverandørens underretningspligt e. Forpligtelser ved ophør f. Tavshedspligt g. Kontakt til pressen Kundens betingelser for opfyldelse af Kontrakten Samarbejde a. Generelt b. Samarbejde om kontraktens udførelse Vilkår for levering af leverandørens ydelser a. Leverandørens tilgængelighed b. Godkendelse af udstyr og it-installationer c. Garanti vedrørende leverede defibrillatorer/monitorer d. Option på aftale om service og vedligehold på defibrillatorer/monitorer Ændringer a. Kundens ændringsret Vederlag a. Vederlag/Priser b. Option på tilkøb af defibrillatorer/monitorer og option på tilkøb af modtagesystemer c. Fast betaling for service og vedligehold af IT-modtagesystemer d. Afgifter og gebyrer e. Godtgørelse Fakturering a. Det initiale indkøb b. Service og vedligehold samt øvrige indkøb c. Elektronisk fakturering d. Kreditering e. Ændringer i krav Betalingsbetingelser a. Generelt b. Bod Forsikring a. Opretholdelsesperiode b. Underleverandørers forsikring Underleverandører a. Anvendelse b. Ansvar c. Udskiftning af underleverandør Overdragelse af rettigheder og pligter...15 Side 2 af 20

3 16.a. Leverandørens overdragelse af rettigheder og pligter b. Kundens overdragelse af rettigheder og pligter Tredjemandsrettigheder Leverandørens misligholdelse a. Mangler b. Leverandørens afhjælpningspligt c. Forholdsmæssigt afslag d. Ophævelse ved mangler e. Ophævelse som følge af forsinkelse f. Erstatning g. Bod Kundens misligholdelse Virkningerne af ophævelse a. Ydelser b. Tilbagelevering Force majeure Kontraktgrundlag og kontraktændringer Tvister og lovvalg a. Lovvalg b. Tvister Underskrifter...19 Kontraktbilag 1 Kontraktbilag 2 Kontraktbilag 3 Kontraktbilag 4 Kontraktbilag 5 Kontraktbilag 6 Kontraktbilag 7 monitorer Kontraktbilag 8 Kravspecifikation Løsningsbeskrivelse Vederlagsbilag inkl. vejledning Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Integration til PPJ Region Midtjyllands it-miljø Udkast til aftale om service og vedligehold vedr. defibrillatorer og Eventuelle øvrige kontraktrelevante bilag fra Leverandørens tilbud I tilfælde af uoverensstemmelse mellem kontraktbilagene, går kontraktbilag 1-7 forud for kontraktbilag 8. Side 3 af 20

4 1.0 Præambel Denne kontrakt er indgået efter Region Midtjyllands udbud af defibrillatorer/monitorer og tilhørende IT-modtagesystemer til Region Midtjylland efter direktiv nr. 2004/18/EF (Udbudsdirektivet) af 31. marts Kontrakten med tilhørende bilag fastlægger Parternes indbyrdes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med levering af defibrillatorer/monitorer og tilhørende IT-modtagesystemer til Region Midtjylland. Præhospitalet er en driftsorganisation, som blev etableret i Præhospitalet har ansvaret for den præhospitale indsats, dvs. behandlingen og transport af patienter i forbindelse med ambulancer, akutlægebiler, akutbiler, liggende og siddende befordring, 112- førstehjælperordninger, akutlægehelikopter (forsøgsordning). AMK-vagtcentralen, som visiterer og disponerer rette hjælp til den enkelte patient, hører under Præhospitalet. Beredskabs-AMK, der koordinerer sundhedsberedskabet ved store ulykker og epidemier mv., er også en del af Præhospitalet. Præhospitalet er organisatorisk indplaceret sideordnet med den somatiske og psykiatriske patientindsats i Region Midtjylland. Præhospitalet ledes af en præhospital chef og en præhospital lægelig chef. Præhospitalet er ansvarlig for det daglige samarbejde i henhold til Kontrakten. Alle forhold vedrørende kontrakten behandles i samarbejde mellem Leverandør og Præhospitalet på vegne af Kunden. 2.0 Parterne a. Kunden Region Midtjylland Skottenborg Viborg Ved Præhospitalet: Præhospitalet Region Midtjylland Olof Palmes Allé 34, 1. sal 8200 Aarhus N b. Leverandøren c. Kontaktpersoner Som kontaktperson for Kunden er udpeget ledelsen af Præhospitalet (præhospital chef og lægelig chef). Som kontaktperson for Leverandøren er udpeget XX. Kontaktpersonerne kan, hvor der ikke er angivet andet i denne kontrakt, eller hvor der ikke er givet anden skriftlig meddelelse fra en part, bindende disponere på vegne af parterne. Side 4 af 20

5 Parterne kan ikke uden forudgående skriftlig aftale udpege en ny kontaktperson. 3.0 Definitioner Kontraktsperiode Perioden fra driftsstart, hvor Leverandøren i henhold til Kontrakten skal påbegynde levering af defibrillatorer frem til kontraktens ophør. Implementeringsperiode Perioden fra kontraktindgåelse og frem til driftsstart den 1. december Kontrakten Denne kontrakt med bilag samt senere ændringer og tillæg. Driftsstart Ved driftsstart forstås påbegyndelsen af kontraktsperioden den 1. december Kunden Region Midtjylland Leverandøren Parterne Kunden og Leverandøren. I fællesskab Parterne. Part Enten Kunden eller Leverandøren. Underleverandør Enhver samarbejdspart, der direkte bistår Leverandøren i forbindelse med levering af ydelser til opfyldelse af denne kontrakt. 4.0 Kontraktens omfang Dette udbud omfatter en rammeaftale vedrørende levering af defibrillatorer/monitorer til Kunden. Der skal leveres to typer af defibrillatorer/monitorer (type A og type B). Der skal leveres minimum 93 af type A og 9 af type B. Kunden har option på levering af yderligere defibrillatorer/monitorer. Leverandøren skal levere garanti på defibrillatorerne/monitorerne i de første tre år. Herefter vil der kunne indgås en aftale om service og vedligehold på defibrillatorerne/monitorerne (option). Udbuddet omfatter endvidere levering af minimum 5 IT-modtagesystemer til modtagelse af EKG på de af Kunden ønskede modtagende hospitalsafdelinger samt superbrugeruddannelse i brugen af defibrillatorer/monitorer samt brugen af IT-modtagesystemerne. Kunden har option på køb af yderligere IT-modtagesystemer. IT-modtagesystemerne skal leveres til de af Region Midtjylland udpegede hospitalsafdelinger. Leverandøren skal levere support på IT-modtagesystemerne i kontraktens løbetid. Side 5 af 20

6 5.0 Kontraktens løbetid 5.a. Implementeringsperiode Kontrakten træder i kraft ved underskrift, hvor implementeringsperioden starter. Formålet med implementeringsperioden er dels at give Leverandøren tid til at få et nærmere kendskab til Kunden samt at forberede driftsstart, så Leverandøren fra den første dag i driftsperioden kan leve op til Kontraktens krav. Derudover er formålet med implementeringsperioden at give Kunden mulighed for at følge Leverandørens forberedelser. Dels at få sikkerhed for, at Leverandøren vil kunne opfylde Kontrakten fra den første dag af driftsperioden; dels for om nødvendigt at kunne foretage korrigerende tiltag. Leverandøren skal i forbindelse med forberedelsen til kontraktstart aflevere milepælsplaner til Kunden inden for den aftalte deadline jf. nedenstående oversigt. Milepælsplaner for liggende og hvilende sygetransport Leverance Indhold Deadline Milepælspl an for defibrillato rer Milepælspl an for itinstallatio nerne Beskrivelse af status og videre plan vedr. anskaffelse/klargøring af defibrillatorer. Beskrivelsen skal godkendes af Kunden i forhold til, om det virker realistisk, at de aftalte defibrillatorer er klar den 1. november Beskrivelse af status og videre plan vedr. etablering af it-installationerne. Beskrivelsen skal godkendes af Kunden i forhold til, om det virker realistisk, at it-installationerne er leverede og testede den 1. november 2014 og klar til brug 1. december juni juni 2014 Den af Leverandøren tilbudte implementeringsplan samt Leverandørens milepælsplaner bruges som udgangspunkt for en fælles implementeringsplan, der udarbejdes af Kunden og Leverandøren i samarbejde ultimo juni Kunden kan efterfølgende kræve, at implementeringsplanen ændres, eller at Leverandøren iværksætter justerende handlinger, hvis Kunden vurderer det nødvendigt for at sikre, at Leverandøren er klar til driftsstart. 5.b. Kontraktsperiode Kontraktsperioden starter den 1. december 2014 og er gældende til og med 30. november 2017 (kontraktudløb), medmindre Kunden vælger at gøre brug af option(er) på forlængelse af kontraktperioden, jf. pkt. 5.e. Klokkeslettet for driftsstarten den 1. december 2014 fastsættes af Kunden. Hvis driftsperiodens start forsinkes, det vil sige, hvis ingen eller enkelte ydelser i henhold til Kontraktbilag 1 ikke leveres i overensstemmelse med Kontraktens regler, er Kunden berettiget til at lade de manglende ydelser udføre af tredjemand for Leverandørens regning, indtil Leverandøren kan levere i henhold til Kontraktens krav. Side 6 af 20

7 5.c. Opsigelse Kontrakten er uopsigelig for begge parter, med mindre bestemmelserne i pkt. 5.d, pkt. 18.d, pkt. 18.e eller pkt. 19 træder i kraft. 5.d. Ekstraordinær opsigelse Hvis udbuddet vedrørende de af nærværende kontrakt omfattede ydelser indbringes for Klagenævnet for Udbud eller domstolene, og Kundens beslutning om at tildele Leverandøren kontrakten annulleres, og/eller kontrakten erklæres for uden virkning, eller Kunden i øvrigt pålægges at bringe kontrakten til ophør, kan kontrakten opsiges af Kunden med 3 måneders varsel til den 1. dag i en måned. Ekstraordinær opsigelse i henhold til nærværende bestemmelse giver ikke Leverandøren ret til erstatning eller anden form for kompensation i anledning af opsigelsen. 5.e. Option på forlængelse af kontraktperioden Kunden har ret til at forlænge kontrakten på uændrede vilkår i op til 24 måneder. Forlængelse kan ske af flere omgange. En forlængelse omfatter et frit valgt antal måneder, dog begrænset af den samlede maksimale forlængelse på 24 måneder (dvs. kontrakten udløber senest den 30. november 2019). Kunden skal tage initiativ til eventuel forlængelse senest 2 måneder før hvert udløb af Kontrakten, hvis Kontrakten ønskes forlænget. 6.0 Leverandørens ydelser 6.a. Generelt Leverandøren skal efter Kontrakten levere ydelser som beskrevet i denne kontrakt med tilhørende bilag, herunder Kontraktbilag 1. Leverandørens ydelser skal erlægges i den kvalitet, der er foreskrevet i Kontraktbilag 1 og i denne kontrakt. Leverandøren skal efterleve den til enhver tid gældende lovgivning og ved opfyldelse af Kontrakten opfylde alle myndighedskrav. Det vederlag, som Leverandøren modtager i henhold til Kontrakten, dækker alle de ydelser, der er dækket af denne kontrakt, medmindre det udtrykkeligt i forbindelse med den pågældende ydelse angives, at denne alene skal erlægges mod ekstra vederlag. Det anførte gælder også, hvor det i Kontrakten angives, at Leverandøren skal tage højde for en given fremtidig situation, der kan have indflydelse på Leverandørens ydelser, eller hvor Kontrakten i øvrigt må ændres som følge af forhold, som konstateres efter Kontraktens indgåelse. Hvis de forhold, der fører til ændring af Kontrakten, herunder ændret lovgivning/myndighedskrav, ligger væsentligt udover, hvad Leverandøren med rimelighed kunne forvente ved kontraktindgåelsen, og ændringerne derudover påfører Leverandøren betydelige omkostninger, kan der optages forhandling mellem Parterne om, hvorvidt Leverandøren skal kompenseres økonomisk. Side 7 af 20

8 6.b. Beskrivelse af dataformater Der skal inden driftsstart leveres en fuld beskrivelse af alle defibrillatorens/monitorens dataformater, herunder bl.a. specifikt rådataformat for alle EKG-data og alle vitalparametre. Den fulde beskrivelse skal sikre, at alle data er tilgængelige for Region Midtjylland i forbindelse med analyse og databehandling. 6.c. Myndighedstilladelser, certificeringer mv. Leverandøren er forpligtet til inden driftsstarten at være i besiddelse af alle nødvendige og relevante myndighedstilladelser, certificeringer og godkendelser i øvrigt, som er nødvendige for opfyldelsen af Kontrakten. 6.d. Leverandørens underretningspligt Sideløbende med Kontraktens almindelige bestemmelser gælder der for Leverandøren en almindelig oplysningspligt og loyalitetsforpligtelse. Leverandøren er forpligtet til uden grundet ophold at orientere Kunden om ethvert forhold, der har eller kan få betydning for Leverandørens opfyldelse af Kontrakten. 6.e. Forpligtelser ved ophør Ved ophør af kontrakten, uanset årsagen hertil, er Leverandøren forpligtet til i nødvendigt omfang at yde Kunden assistance til sikring af midlertidig opretholdelse af den videre drift enten i forbindelse med hjemtagelse eller ved overdragelse til en anden leverandør m.v. Leverandørens ydelser i den forbindelse vederlægges som anført i Kontraktbilag 1 og i øvrigt i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser. Leverandøren skal uden yderligere vederlag videregive den nødvendige dokumentation samt alle andre oplysninger, som Kunden vurderer, er af betydning for Kundens samt en kommende leverandørs muligheder for videreførelse af ydelserne. 6.f. Tavshedspligt Leverandøren, dennes personale og eventuelle underleverandører samt deres personale skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Kundens eller andres forhold, herunder personoplysninger, som de far kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne kontrakt. Særligt med hensyn til personoplysninger gælder herudover, at Leverandøren er forpligtet til at overholde den til enhver tid gældende persondatalovgivning samt Sundhedslovens krav til tavshedspligt. Leverandøren skal foretage sletning og destruktion af data samt gennemføre interne procedurer, der til enhver tid sikrer fortrolighed om personoplysninger. Leverandøren vil skulle indgå en databehandleraftale med Kunden, hvis Kunden ønsker dette. Databehandleraftalen har til formal at tilsikre, at Leverandøren overholder gældende regler om datasikkerhed. Tavshedspligten gælder også efter, at Kontrakten er ophørt uanset årsagen hertil. Side 8 af 20

9 6.g. Kontakt til pressen Leverandøren er forpligtet til at henvise til Kunden vedrørende alle henvendelser, som er relateret til kontrakten og dens ydelse, herunder alle sager, der vedrører patienter eller konkrete samarbejdspartnere i det præhospitale forløb. Det gælder også alle henvendelser, der er relateret til Kundens samlede præhospitale indsats og sundhedsberedskab. Leverandøren må ikke uden Kundens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlige meddelelser om aftalen eller offentliggøre noget om aftalens indhold. Leverandøren er i øvrigt forpligtet til at efterkomme Kundens pressepolitik. Alene på anmodning fra Kunden må Leverandøren indgå i arbejdet med pressesager vedrørende kontrakten og dens ydelse. Leverandøren skal loyalt fremskaffe de oplysninger, Kunden anmoder om og skal indgå i besvarelsen af pressesagen på en måde, der aftales med Kunden. Leverandøren skal i kontraktperioden samarbejde med Kunden og følge de spilleregler, der her sattes op for medieomtale af den opgave, som Leverandøren løser for Kunden. Leverandøren må ikke uden en forudgående skriftlig aftale med Kunden anvende Kundens logoer eller andet, der kan henføres til denne ydelse, i forbindelse med foredrag, events og/eller lignende. Se i øvrigt pkt. 6.f angående tavshedspligt ovenfor. 7.0 Kundens betingelser for opfyldelse af Kontrakten Kunden forpligter sig til at iagttage tavshed om indholdet af denne kontrakt og om øvrige forretningsmæssige forhold om Leverandøren, som Kunden ved opfyldelse af denne kontrakt bliver bekendt med. Kunden er dog underlagt reglerne om aktindsigt i Forvaltnings- og Offentlighedsloven. Kunden kan derfor være forpligtet til at give aktindsigt i hele eller dele af denne kontrakt, hvis 3. mand anmoder herom. Kunden vil inden en anmodning om aktindsigt besvares, bestræbe sig på at forespørge Leverandøren om dennes stillingtagen til begæringen. Det er Kundens vurdering af aktindsigtsanmodningen, der er afgørende. 8.0 Samarbejde 8.a. Generelt Leverandørens faste kontaktperson angivet i pkt. 2.0 skal med de begrænsninger, der følger af pkt. 2.0, kunne repræsentere Leverandøren i alle henseender. Repræsentanten skal have viden og bemyndigelse til umiddelbart at træffe beslutninger indenfor hele kontraktens genstandsområde. Kunden skal kunne komme i kontakt med repræsentanten indenfor kort tid. En repræsentant fra Leverandøren skal på Kundens anmodning og med rimeligt varsel deltage i indkaldte møder. Alt samarbejde mellem Leverandøren og Kunden foregår på dansk. Leverandøren skal aktivt og positivt indgå i et samarbejde med Kunden om alle forhold af betydning for opfyldelsen af Kontrakten, herunder særligt de forhold, der efter Kundens opfattelse er væsentlige for opgavens udførelse. Side 9 af 20

10 8.b. Samarbejde om kontraktens udførelse Præhospitalet Leverandøren skal rette sig efter de til enhver tid gældende retningslinjer, der udarbejdes af Præhospitalet. Samarbejdsorganisation Leverandøren er forpligtiget til at indgå i et fast og konstruktivt samarbejde med Kunden. 9.0 Vilkår for levering af leverandørens ydelser Leverandøren skal følge de regler, som de centrale myndigheder og Kunden har givet og fremover må give vedrørende materiel og udstyr. Leverandøren skal leve op til de forpligtelser, der fremgår af gældende lovgivning. 9.a. Leverandørens tilgængelighed Det er væsentligt for Kunden at have en stabil samarbejdsflade med Leverandøren, hvorfor der stilles krav om en entydig indgang til en driftsansvarlig person i Leverandørens organisation. Der skal være en driftsansvarlig kontaktperson til løsning af ad hoc problemer. Den driftsansvarlige skal stå til rådighed for drøftelse med Kunden og evt. Kundens øvrige leverandører. Det skal som minimum være muligt at træffe den driftsansvarlige i tidsrummet kl på hverdage. I den resterende del af døgnet skal det være muligt at træffe en vagthavende medarbejder hos Leverandøren. 9.b. Godkendelse af udstyr og it-installationer Kunden skal inden ibrugtagning godkende de leverede defibrillatorer/monitorer og modtagesystemer mv. Godkendelsen skal indarbejdes i implementeringsplanen, jf. kravnr. 52 i kravspecifikationen. Såfremt Leverandøren i kontraktperioden ønsker at lave nyanskaffelser af udstyr eller ændre på de leverede it-installationer, skal Kunden godkende dette inden dets anvendelse. 9.c. Garanti vedrørende leverede defibrillatorer/monitorer Kunden har tre års garanti på defibrillatorer/monitorer og tilhørende udstyr, herunder ledninger, manchetter m.v. Leverandøren modtager ikke særskilt betaling for garantien. Garantien gælder fra den dato, den enkelte defibrillator/monitor tages i brug. Leverandøren foretager alt service og vedligehold på defibrillatorerne/monitorerne og tilhørende udstyr i garantiperioden og modtager ikke særskilt betaling herfor. Leverandøren leverer endvidere alle forbrugsartikler til defibrillatorernes/monitorernes drift i garantiperioden uden at modtage særskilt betaling herfor. Elektroder, saturationsfølere, blodtryksmanchetter, kabler, batterier og andet tilhørende udstyr, som går i stykker pga. almindelig brug og slid, erstattes af Leverandøren som en del af garantien. Leverandøren skal herudover råde over reservedefibrillatorer/monitorer, som stilles til rådighed, såfremt de primære enheder må tages ud af drift uanset af hvilken årsag. Reservedefibrillatorerne/monitorerne skal være funktionsdygtige og opfylde kravspecifikationens Side 10 af 20

11 krav. Leverandøren skal råde over et passende antal reservedefibrillatorer/monitorer, dog minimum 9 reservedefibrillatorer/monitorer af type A og minimum 3 reservedefibrillatorer/monitorer af type B. Disse reservedefibrillatorer/monitorer placeres på steder i Region Midtjylland efter Kundens ønske - enten på hospitaler eller på ambulancestationer. Hvis en reservedefibrillatorer/monitorer tages i anvendelse, skal Leverandøren inden for 2 hverdage erstatte denne med en anden funktionsdygtig reservedefibrillator/monitor, som overholder kravspecifikationens krav. Leverandøren skal foretage denne ombytning. Reparation af defibrillatorer/monitorer, der må tages ud af drift, sker on-site, hvis ikke Leverandøren ombytter den defekte defibrillator/monitor med en funktionsdygtig reservedefibrillator/monitor, som overholder kravspecifikationens krav. Gennemførsel af service og vedligehold må ikke betyde, at ambulancer, akutbiler eller akutlægebiler tages ud af drift. Dvs. at ved gennemførsel af service og vedligehold, skal defibrillatoren/monitoren udskiftes med en reservedefibrillator/monitor, mens service og vedligehold foretages. Leverandørens kørsel, arbejdstid og øvrige udgifter er inkluderet i garantien, og der ydes således ikke særskilt betaling herfor. Leverandørens personale, der udfører service og vedligehold, skal være dansktalende. 9.d. Option på aftale om service og vedligehold på defibrillatorer/monitorer Kunden har option på indgåelse af en aftale om service og vedligehold på defibrillatorer/monitorer. Denne aftale vil løbe fra 1. december 2017 og to år frem med option til Kunden på forlængelse i yderligere to år. Udskydes driftsstart, udskydes optionen med en tilsvarende periode. Optionen kan igangsættes med et varsel på to måneder til den 1. i en måned. I Kontraktbilag 7 er vedlagt et udkast til aftale om service og vedligehold på defibrillatorer/monitorer. Aftalen indgås på de vilkår, der fremgår af dette punkt og indholdet i Kontraktbilag 7 samt den beskrivelse, Leverandøren afgav som en del af sit tilbud Ændringer 10.a. Kundens ændringsret Kunden har, under iagttagelse af de udbudsretlige regler, ret til at kræve ændringer i Leverandørens ydelser. Leverandøren kan kun modsætte sig sådanne ændringer, hvis de på afgørende måde vil ændre Kontraktens karakter, herunder de med Kontrakten forbundne risici. Hvis Kunden ønsker ændringer i Leverandørens ydelser, skal dette meddeles til Leverandøren med en angivelse af de ønskede ændringer. Derudover skal Kunden angive, hvornår ændringerne ønskes iværksat. Side 11 af 20

12 Leverandøren skal indenfor kort tid få dage orientere Kunden, om det er muligt at imødekomme ønsket, og generelt være indstillet på fleksibelt at tilpasse sig justering/ ændring i Kundens ønsker. Overslag over evt. udgifter til de ønsker/ justeringer, Kunden måtte have, skal kunne udarbejdes umiddelbart og normalt indenfor en uge. Leverandøren skal kalkulere de økonomiske konsekvenser på samme prisniveau, som Kontraktens ydelser i øvrigt er kalkuleret på, dog aldrig over markedsprisen for de pågældende ydelser. Leverandøren skal på forlangende dokumentere grundlaget for prissætningen. Hvor Kontrakten indeholder enhedspriser, skal disse anvendes til kalkulering af mer-/mindreydelser. Når Kunden er blevet oplyst om de økonomiske konsekvenser af en mulig ændring af Leverandørens ydelser, skal Kunden meddele Leverandøren, om de pågældende ændringer ønskes iværksat. Ovennævnte bestemmelser gælder kun i det omfang, Kundens adgang til at kræve ændringer ikke er reguleret andet steds i Kontrakten. Kontraktens konkrete bestemmelser om Kundens adgang til at ændre og/eller regulere Leverandørens ydelser har således forrang i forhold til bestemmelserne i pkt. 10.a Vederlag 11.a. Vederlag/Priser Leverandørens priser fremgår af Kontraktbilag 3. Priserne angivet i Kontraktbilag 3 er nettopriser i danske kroner ekskl. moms, men inkl. alle øvrige skatter og afgifter. Priserne angives i 2014-niveau. Leverandørens afgivne priser i Kontraktbilag 3 reguleres årligt pr. 1. januar med den i henhold til Danske Regioner udmeldte pris- og lønregulering ( PL ekskl. sygesikring ) for det pågældende år. Første regulering finder sted pr. 1. januar Pris- og lønreguleringen udmeldes af Kunden til Leverandøren. 11.b. Option på tilkøb af defibrillatorer/monitorer og option på tilkøb af modtagesystemer Kunden kan efter kontraktindgåelse og i hele kontraktsperioden tilkøbe yderligere defibrillatorer/monitorer henholdsvis IT-modtagesystemer. Priserne i Kontraktbilag 3 anvendes. Se vejledningen i denne. Det tilkøbte skal kunne leveres inden for 3 måneder fra Leverandørens modtagelse af Kundens bestilling. Bestemmelserne i pkt. 9.c. og 9.d. finder anvendelse såfremt Kunden tilkøber yderligere defibrillatorer/monitorer i kontraktsperioden. 11.c. Fast betaling for service og vedligehold af ITmodtagesystemer Leverandøren modtager i kontraktens løbetid en månedlig betaling for service og vedligehold vedrørende IT-modtagestationerne. Betalingens størrelse fremgår af Kontraktbilag 3. Hvis der tilkøbes yderligere IT-modtagesystemer, tilrettes den månedlige betaling som beskrevet i Kontraktbilag 3. Hvis der reduceres i antallet af IT-modtagesystemer, reduceres den månedlige betaling som beskrevet i Kontraktbilag 3. Side 12 af 20

13 11.d. Afgifter og gebyrer Eventuelle ændringer i afgifter og øvrige bidrag i henhold til dansk lovgivning medfører ikke prisregulering. Kunden betaler ikke gebyrer af nogen art. 11.e. Godtgørelse Kundens køb i henhold til Kontrakten må ikke danne grundlag for udbetaling af bonus, gebyrer, rabatandele eller anden form for godtgørelse til andre end Kunden Fakturering 12.a. Det initiale indkøb Der sker en ratebetaling af det initiale indkøb af de defibrillator/monitorer og ITmodtagesystemer, der bestilles inden kontraktsstart. Første rate udgør 25 %, og regning kan tidligst fremsendes efter indgåelsen af kontrakten. Anden rate udgør 40 %, og regning kan tidligst fremsendes efter levering af de bestilte defibrillatorer/monitorer og IT-modtagesystemer. Tredje og sidste rate udgør 35 %, og regning på dette kan først fremsendes, når Kunden har godkendt Leverandørens aflevering. Kunden forventer at kunne godkende Leverandørens aflevering i løbet af december b. Service og vedligehold samt øvrige indkøb Der afregnes månedligt bagud for vederlag vedr. service og vedligehold på IT-modtagessystemer samt vedr. tilkøb af defibrillatorer/monitorer eller IT-modtagesystemer. 12.c. Elektronisk fakturering Fakturaer og kreditnotaer fremsendes elektronisk til: Præhospitalet Olof Palmes Allé Aarhus N Att.: Regnskabsfunktionen EAN nr Fakturaer og kreditnotaer skal være specificeret med angivelse af de ydelser, disse vedrører. 12.d. Kreditering Kunden forbeholder sig ret til at modregne kreditnotaer i Leverandørens tilgodehavender hos Kunden. 12.e. Ændringer i krav Hvis der sker ændringer i anvisninger eller anbefalinger for anvendelse og/eller behandling af Side 13 af 20

14 elektroniske handelsdokumenter for offentlige myndigheder, er Leverandøren forpligtet til at acceptere ændrede krav som følge af sådanne ændringer Betalingsbetingelser 13.a. Generelt Betalingsbetingelserne er 30 dage efter Kundens modtagelse af fyldestgørende faktura. Fakturaen kan tidligst fremsendes efter, at ydelsen er leveret. Ved det initiale indkøb regnes leveringen som opdelt i tre faser jf. pkt. 12.a. 13.b. Bod Ved afregning af bod, jf. pkt. 18.g, skal Leverandøren senest 30 dage efter modtagelse af Kundens bodskrav sende Kunden en kreditnota Forsikring 14.a. Opretholdelsesperiode Leverandøren er forpligtet til i implementeringsperioden og driftsperioden inklusiv eventuelle forlængelser at opretholde erhvervs- og produktansvarsforsikring på sædvanlige vilkår og i øvrigt tegne lovpligtige forsikringer. Dækningen skal som minimum udgøre: o Personskade: DKK 10 mio. kr. per år per hændelse o Tingskade, herunder produktskade: DKK 1 mio. kr. per år per hændelse Leverandøren skal forud for driftsstart fremsende dokumentation for, at de ovennævnte forsikringer fortsat er gældende. Leverandøren er i øvrigt forpligtet til i hele kontraktperioden uden ugrundet ophold at orientere Kunden om alle ændringer i forsikringsforholdene i hele kontraktperioden, herunder eventuel opsigelse. I tilfælde af, at en eller flere forsikringer opsiges, skal Leverandøren samtidig med forsikringens ophør have anden tilsvarende forsikring til rådighed, og dette skal dokumenteres overfor Kunden. Manglende orientering af Kunden om opsigelse af forsikring(er) er at betragte som en væsentlig misligholdelse, som berettiger Kunden til at opsige kontrakten og genudbyde denne på Leverandørens regning. 14.b. Underleverandørers forsikring Leverandøren er forpligtet til at sørge for, at eventuelle underleverandører i implementeringsperioden og driftsperioden inklusiv eventuelle forlængelser har tegnet sædvanlig erhvervsansvarsforsikring og i øvrigt har tegnet alle lovpligtige forsikringer. Leverandøren er ligeledes på forlangende forpligtet til at dokumentere, at dette er tilfældet. Side 14 af 20

15 15.0 Underleverandører 15.a. Anvendelse Leverandøren er uden Kundens forudgående godkendelse alene berettiget til at anvende de underleverandører, der er oplyst ved denne Kontrakts indgåelse. 15.b. Ansvar Ansvaret for korrekt opfyldelse af nærværende kontrakt påhviler Leverandøren fuldt ud. Leverandørens anvendelse af underleverandører indebærer således ingen begrænsning i Leverandørens ansvar for opfyldelse af kravene i denne aftale. Eventuelle underleverandørers ydelser skal opfylde samme krav som Leverandørens ydelser. 15.c. Udskiftning af underleverandør Hvis Leverandøren i kontraktperioden ønsker at udskifte underleverandører, skal dette godkendes af Kunden. Kunden kan ikke nægte godkendelse uden saglig grund. Kunden er berettiget til at kræve, at Leverandørens samarbejde med en bestemt underleverandør uden ugrundet ophold bringes til ophør, såfremt underleverandøren i væsentligt omfang har forårsaget, at Leverandørens ydelse er mangelfuld. Kunden er ligeledes berettiget til at kræve, at Leverandørens samarbejde med en bestemt underleverandør uden ugrundet ophold bringes til ophør, såfremt der er en overvejende sandsynlighed for, at underleverandøren inden for en overskuelig fremtid vil forårsage, at Leverandørens ydelse bliver mangelfuld Overdragelse af rettigheder og pligter 16.a. Leverandørens overdragelse af rettigheder og pligter Leverandøren er eneansvarlig over for Kunden. Leverandøren kan ikke overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne kontrakt uden forudgående skriftligt samtykke fra Kunden. 16.b. Kundens overdragelse af rettigheder og pligter Kunden har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne kontrakt til en anden offentlig myndighed eller institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentligste drives for offentlige midler Tredjemandsrettigheder Leverandøren indestår for, at Leverandørens ydelser ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ejendomsrettigheder, patenter eller ophavsrettigheder. Side 15 af 20

16 Rejser tredjemand krav mod Kunden med påstand om retskrænkelse, skal Kunden give Leverandøren skriftlig meddelelse herom. Leverandøren overtager herefter sagen og samtlige hermed forbundne omkostninger og er pligtig i enhver henseende at holde Kunden skadesløs. Hvis tredjemands rettigheder hindrer Leverandørens opfyldelse af aftalen i et omfang, som er væsentligt og/eller byrdefuldt for Kunden, er Kunden efter forudgående skriftligt varsel berettiget til at hæve aftalen med omgående virkning. Leverandøren er erstatningsansvarlig for det tab, Kunden lider som følge af en sådan ophævelse Leverandørens misligholdelse 18.a. Mangler Der foreligger en mangel ved Leverandørens ydelse(r), såfremt denne ikke er i overensstemmelse med kravene i Kontrakten eller i øvrigt ikke er i overensstemmelse med Kundens berettigede forventninger, uden at dette skyldes force majeure eller forhold, som Kunden er ansvarlig for. 18.b. Leverandørens afhjælpningspligt Leverandøren skal uden ugrundet ophold afhjælpe mangler ved den leverede ydelse efter Kundens anmodning herom, herunder anskaffe andet eller yderligere materiel, der er nødvendigt for at opfylde Leverandørens forpligtelser i henhold til Kontrakten. Afhjælpning fritager ikke Leverandøren for ansvar for den periode, hvor den mangelfulde ydelse har været leveret. 18.c. Forholdsmæssigt afslag Kunden er berettiget til at kræve forholdsmæssigt afslag i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler herom. 18.d. Ophævelse ved mangler Kunden kan ophæve Kontrakten helt eller delvist, hvis Leverandøren i væsentligt omfang misligholder sine forpligtelser efter Kontrakten. Følgende forhold anses herudover altid for væsentlig misligholdelse af Kontrakten: Leverandøren dømmes under en civilretlig sag eller straffesag for et forhold, der kan rejse tvivl om Leverandørens almindelige hæderlighed, så som skatte- eller momssvig og overtrædelser af markedsføringslovgivningen. Leverandørens konkurs, betalingsstandsning, åbning af forhandling om tvangsakkord eller væsentligt forringende økonomiske forhold i øvrigt, der bringer opfyldelsen af Kontrakten i fare, i det omfang Konkurslovens regler muliggør ophævelse. Leverandørens manglende fremsendelse af en milepælsplan som angivet i pkt. 5.a. Leverandørens ophør med den virksomhed, som Kontrakten vedrører. Leverandøren undlader uden ugrundet ophold at oplyse Kunden om, at Leverandørens forsikring(er) er opsagt som angivet i pkt. 14.a. Indtræden af andre omstændigheder, der bringer Kontraktens opfyldelse i væsentlig fare. Side 16 af 20

17 Hvis misligholdelsen består i en vedvarende tilstand, eller hvis misligholdelsen består i gentagelse af den samme type fejl, er det en betingelse for ophævelse, at Kunden giver Leverandøren et skriftligt påkrav om at bringe misligholdelsen til ophør, og at Leverandøren ikke inden rimelig tid retter for sig efter dette påkrav. 18.e. Ophævelse som følge af forsinkelse Såfremt Leverandøren har overskredet tidspunktet for driftsstart, er Kunden berettiget til at hæve kontrakten. Kundens ret til at hæve kontrakten gælder også, hvor kunden som følge af den indtrådte forsinkelse i første omgang har valgt at kræve bod, jf. pkt. 18.g. 18.f. Erstatning Leverandøren er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler, herunder for tab som følge af, at Leverandøren misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende kontrakt og de tab, som Kunden måtte blive påført som følge heraf. Leverandøren er ikke erstatningsansvarlig for Kundens indirekte tab. Leverandørens erstatningsansvar kan ikke overstige det samlede vederlag efter Kontrakten. Denne ansvarsbegrænsning omfatter dog ikke Leverandørens ansvar for personskade, og hvor Leverandørens ansvar skyldes et groft uagtsomt eller forsætteligt forhold. 18.g. Bod Hvis driftsstarten den 1. december 2014 forsinkes, falder der bod. Leverandøren vil da, uanset årsagen til forsinkelsen, skulle betale kroner pr. kalenderdag, driftsstarten overskrides. Hvis de ved kontraktindgåelse bestilte defibrillatorer/monitorer ikke er i Region Midtjylland og klar til installation i køretøjerne pr. 1. november 2014 og godkendt af kunden, jf. pkt. 9.b., falder der bod. Leverandøren vil da, uanset årsagen til forsinkelsen, skulle betale kroner pr. kalenderdag, defibrillatorerne/monitorerne ikke er klar til installation. Hvis de ved kontraktindgåelse bestilte IT-modtagesystemer ikke er leverede eller ikke er blevet godkendte af Kunden pr. 1. november 2014, falder der bod. Leverandøren vil da, uanset årsagen til forsinkelsen, skulle betale kroner pr. kalenderdag, IT-modtagesystemer ikke er leverede og godkendte. Hvis den i Kontraktbilag 1 krav 36 angivne oppetid ikke leveres, skal Leverandøren betale Kunden en bod på kroner for hver påbegyndt promille af oppetiden, der ikke leveres i en konkret måned. Boden erstatter ikke Kundens mulighed for at få erstatning af Leverandøren jf. pkt. 18.f., men er i tillæg hertil. Kunden forbeholder sig ret til at fratrække boden i betalingen til Leverandøren Kundens misligholdelse Kunden er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for fejl begået af Kunden. Side 17 af 20

18 Misligholder Kunden sine forpligtelser efter denne kontrakt i væsentligt omfang, kan Leverandøren ophæve Kontrakten. Følgende forhold anses altid for væsentlig misligholdelse af kontrakten: Manglende betaling af Leverandørens vederlag, hvor der ikke er fremsat modregnings- eller tilbageholdelseskrav over for Leverandøren. Der kan dog kun ske ophævelse af Kontrakten, hvis Kunden ikke betaler restancen senest 30 dage efter, at Kunden har modtaget et skriftligt påkrav om betaling af vederlaget. Påkravet skal være sendt til den i pkt. 2.0 nævnte kontaktperson for Kunden. Hvis misligholdelsen består i en vedvarende tilstand, eller hvis misligholdelsen består i gentagelse af den samme type fejl, er det en betingelse for, at aftalen kan ophæves, at Leverandøren giver Kunden et skriftligt påkrav om at bringe misligholdelsen til ophør, og at Kunden ikke inden rimelig tid retter for sig efter dette påkrav. Kunden er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Erstatning for forhold, der vedrører betaling af vederlag, kan kun kræves for rentebeløbet. Kundens ansvar er begrænset beløbsmæssigt til en sum svarende til Kundens indkøb ved kontraktindgåelse Virkningerne af ophævelse 20.a. Ydelser Ved ophævelse af Kontrakten tilbageleverer Leverandøren eventuelt modtaget vederlag for ydelser, der endnu ikke er udført, og Kunden betaler vederlag for eventuelt modtagne, men endnu ikke betalte ydelser. 20.b. Tilbagelevering Hver part leverer så vidt muligt til rådighed stillede aktiver tilbage ved ophævelse af Kontrakten Force majeure Leverandøren er ansvarlig for misligholdelse af Kontrakten, med mindre misligholdelsen skyldes forhold, Kunden bærer ansvaret eller risikoen for, eller skyldes force majeure. Force majeure foreligger, når korrekt opfyldelse af aftalen er umulig, og dette skyldes ekstraordinære omstændigheder, som Leverandøren ikke kunne afbøde og ikke burde have forudset så som krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker eller lockouts. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, som beskrevet ovenfor, og som Leverandøren ikke burde have undergået eller overvundet, herunder ved brug af anden underleverandør. Force majeure ved forsinkelse kan højest gøres gældende med det antal dage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for leveringen af ydelser udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig dertil tilsvarende. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse Side 18 af 20

19 herom til den anden part uden ugrundet ophold efter, at force majeure er indtrådt. Der skal ligeledes uden ugrundet ophold gives meddelelse til den anden part, når forholdene, der begrundede force majeure, ikke længere er til stede. I tilfælde af force majeure skal parterne vedblive med at levere deres respektive ydelser i videst muligt omfang. Kunden er ansvarsfri under samme betingelser som Leverandøren. Hver part afholder egne omkostninger / bærer egne tab som følge af en force majeure begivenhed. Hvis opfyldelsen af aftalen helt eller på væsentlige punkter har været umuliggjort på grund af force majeure i en sammenhængende periode på mere end 60 dage eller i mere end 100 dage i en periode på 1 år, kan Kunden vælge at ophæve aftaleforholdet Kontraktgrundlag og kontraktændringer Enhver ændring eller tilføjelse til Kontrakten skal aftales skriftligt mellem Kunden og Leverandøren og vedhæftes Kontrakten som tillæg. Kontrakten består af nærværende dokument samt Kontraktbilag i henhold til bilagsoversigten. Ved eventuel uoverensstemmelse mellem Kontraktbilagene og nærværende dokument, har nærværende dokument forrang Tvister og lovvalg 23.a. Lovvalg For Kontrakten gælder dansk ret. 23.b. Tvister Uoverensstemmelser i forbindelse med Kontrakten søges afgjort ved forhandling mellem Parterne. Hvis Parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af uoverensstemmelsen. Udgiften til mægleren afholdes af Parterne i fællesskab. Kan uoverensstemmelserne ikke afgøres ved forhandling eller mægling, er hver af Parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort ved voldgift Underskrifter Nærværende Kontrakt er udfærdiget i to enslydende eksemplarer, hvoraf Leverandør og Kunden har et eksemplar hver. Som Leverandør: Som Kunden: Side 19 af 20

20 XXX XXX den / 2014 den / 2014 Side 20 af 20

Udkast til KONTRAKT. køb og leje. kaffemaskiner og kaffeautomater. Gældende for delaftale 2. mellem. REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden)

Udkast til KONTRAKT. køb og leje. kaffemaskiner og kaffeautomater. Gældende for delaftale 2. mellem. REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) Udkast til KONTRAKT om køb og leje kaffemaskiner og kaffeautomater Gældende for delaftale 2 mellem REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) og [NAVN PÅ LEVERANDØREN] (herefter benævnt Leverandøren)

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT INDKØB, MONTERING OG INSTALLATION AF ENDOSKOPISKE VASKEMASKINER OG TØRRE- SKABE MELLEM REGION MIDTJYLLAND

UDKAST TIL KONTRAKT INDKØB, MONTERING OG INSTALLATION AF ENDOSKOPISKE VASKEMASKINER OG TØRRE- SKABE MELLEM REGION MIDTJYLLAND UDKAST TIL KONTRAKT OM INDKØB, MONTERING OG INSTALLATION AF ENDOSKOPISKE VASKEMASKINER OG TØRRE- SKABE MELLEM REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) OG xx (herefter benævnt Leverandøren) Kunden og

Læs mere

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør]

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør] Side 1 af 11 Rammeaftale om brystproteser mellem Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] (Herefter benævnt Kunden) og [Leverandør] (Herefter benævnt Leverandøren) Kontraktid: [Anføres af Ordregiver]

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

INSULINPUMPER OG FORBRUGSVARER

INSULINPUMPER OG FORBRUGSVARER UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF INSULINPUMPER OG FORBRUGSVARER MELLEM REGION NORD (herefter benævnt Kunden) OG xx (herefter benævnt Leverandøren) Kunden og Leverandøren benævnes samlet Parterne Under

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER DATO XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-7 Parterne Nærværende rammeaftale

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale om agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet mellem: Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.80 Vejsalt Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.80 Rammeaftale 50.80 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden og Leverandøren

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009 Kontrakt om Oplysning om omstilling af energisystemet Mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og XX CVR Nr. XX (i det følgende kaldet Leverandøren) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432 Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Udbyder...

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 2300 København S. (herefter benævnt

Læs mere

EU-UDBUD BEGRÆNSET EU-UDBUD FORSIKRINGSMÆGLERYDELSER TILBUDSFASEN EU-UDBUD NR: 2010/S 235-358878

EU-UDBUD BEGRÆNSET EU-UDBUD FORSIKRINGSMÆGLERYDELSER TILBUDSFASEN EU-UDBUD NR: 2010/S 235-358878 EU-UDBUD FORSIKRINGSMÆGLERYDELSER BEGRÆNSET EU-UDBUD TILBUDSFASEN EU-UDBUD NR: 2010/S 235-358878 ODENSE KOMMUNE JANUAR 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Bilag 1 Rammeaftale Delaftale 2 Udenlandske bøger Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Rammeaftalegrundlag... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Rammeaftaleperiode... 4 5. Bestilling af

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere