Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk"

Transkript

1 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal København K Sendt pr. mail til Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (justering af reglerne om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance, herunder indførelse af takstsystem og godkendelsesordning) KL har den 20. december 2013 modtaget udkast til ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn i høring. Det har ikke været muligt at få KL s høringssvar politisk behandlet inden høringsfristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar og vil fremsende eventuelle endelige bemærkninger, når sagen har været politisk behandlet. Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at der er indgået aftale om de økonomiske konsekvenser med KL. Aftalen herom indeholder imidlertid nogle forudsætninger, som ikke er afspejlet i høringsudgaven af lovforslaget. KL skal derfor tage forbehold for de økonomiske konsekvenser af udkastet til ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn. Den 20. januar 2014 Sags ID: SAG Dok.ID: Direkte Mobil Weidekampsgade 10 Postboks København S Side 1/8 Generelle bemærkninger til lovforslagene KL er overordnet set positiv overfor forslaget om at ændre lov om social service og lov om socialtilsyn med henblik på en justering af reglerne om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (BPA), herunder indførelse af et takstsystem og en godkendelsesordning for private virksomheder/foreninger, der fungerer som arbejdsgivere for hjælpere, der yder BPA. Ændringerne, der fremgår af lovforslaget, vurderes overordnet at være et skridt i den rigtige retning. KL havde dog gerne set, at ændringerne gik videre i en styringsmæssig retning, samt at der ville blive større lighed i rettighederne for BPA-borgere og andre borgere med behov for særlig støtte. Eksempelvis havde KL gerne set, at det blev muligt for kommunerne at kombinere BPAordningen med hjælp efter andre paragraffer, herunder fx at kunne tilbyde

2 madservice frem for at skulle betale for at have en hjælper til at indkøbe og tilberede maden. KL har en række specifikke kommentarer til de forskellige ændringer af lovgivningen, som gennemgås nedenfor. Vurdering og kurser vedr. arbejdsleder- og/eller arbejdsgiveransvar KL støtter, at det i forslaget er tydeliggjort, at det er kommunen, der foretager vurderingen af, om en borger/tilskudsmodtager kan varetage henholdsvis arbejdsleder og/eller arbejdsgiveransvaret. KL foreslår dog, at det præciseres, at det ikke er en ret for borgeren at gennemføre kurset, men at det er et redskab for kommunen til vurdering af borgerens evne til at varetage ansvaret. Det bør således præciseres, at borger/tilskudsmodtager kun skal deltage i et kursus, hvis kommunen er i tvivl om, hvorvidt vedkommende vil kunne fungere som arbejdsleder, henholdsvis arbejdsgiver. KL vurderer, at der kan komme ansøgninger om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere eller BPA, hvor en borger/tilskudsmodtager utvivlsomt ikke er egnet, og hvor kommunen derfor i lighed med gældende ret vil skulle meddele afslag, uden at ordningen etableres med tre forsøg til at bevise egnethed. Tilsvarende kan der komme ansøgninger, hvor det er åbenlyst, at borgeren/tilskudsmodtageren godt kan varetage arbejdslederansvaret henholdsvis arbejdsgiveransvaret. Formuleringerne i forslagets 95, stk. 4 og 96, stk. 2: Som led heri skal tilskudsmodtageren inden for halvandet år efter etableringen af ordningen kan læses sådan, at alle borgere/tilskudsmodtagere har ret til at forsøge sig og således at kommunen altid (hvis borgeren/tilskudsmodtageren opfylder de øvrige betingelser for en ordning) skal etablere en ordning, for så efterfølgende, på baggrund af kursusdeltagelsen, at foretage en vurdering af egnetheden. KL frygter, at forslaget med sin nuværende ordlyd stiller krav om, at kommunen skal etablere ordninger med bevilling af kontant tilskud til ansættelse af hjælpere eller BPA til alle borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ( 95, stk. 2 og 3) og alle borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte ( 96), som søger herom, og at bevilgede ordninger først kan stoppes igen, når/hvis et kursus har bidraget til at vurdere borgerens egnethed til at varetage arbejdsleder- og/eller arbejdsgiveransvaret. Dette vil betyde en voldsom udgiftsstigning og ændring af den nuværende organisering af hjælpen til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 2

3 KL mener, at det skal være muligt at lade borgeren deltage i et kursus til brug for vurderingen af borgerens egnethed som arbejdsgiver og /eller arbejdsleder forud for bevillingen af en BPA-ordning. Det bør således præciseres, at perioden på 1½ år skal regnes fra første deltagelse i kurset og ikke fra bevillingen af en BPA-ordning. Endvidere efterlyser KL en præcisering af, at kommunen på et senere tidspunkt fx to år efter ordningens etablering, kan stille krav om kursusdeltagelse ved en først på det tidspunkt opstået tvivl om egnethed. I bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser står der, at kommunalbestyrelsen har pligt til at yde rådgivning og vejledning i forhold til, hvilke funktioner der ligger i opgaven med at kunne fungere som arbejdsleder og arbejdsgiver for hjælperne. KL mener ikke, at kommunalbestyrelsen har tilstrækkelige kompetencer til at yde en fuldstændig og kvalificeret rådgivning og vejledning, bl.a. vedrørende privatretlige ansættelsesforhold og krav til private arbejdsgivere. Derfor støtter KL, at den uafhængige rådgivningsfunktion BPA-arbejdsgiver videreføres, og at borgerne/tilskudsmodtagere fortsat bør kunne få gratis rådgivning og vejledning omkring de mange privatretlige forhold, som er gældende i en ordning med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere eller BPA. Fremtiden for BPA-arbejdsgiver foreslås derfor tydeliggjort i bemærkningerne til loven. I lovforslagets 3, stk. 3. står der en henvisning til lovforslagets 1, nr. 4. KL stiller sig uforstående overfor dette, og antager, at der er tale om en fejl, og at der burde være henvist til lovforslagets 1, nr. 5. Loft over antal timer til varetagelse af pasningsopgaven KL støtter, at en tilskudsmodtager jf. servicelovens 95, stk. 3 med lovforslaget højst må varetage pasningsopgaven i 37 timer om ugen. KL støtter også, at grænsen på maksimalt 37 timers ugentligt arbejde også skal gælde, når to eller flere nærtstående er tilskudsmodtagere sammen. KL mener imidlertid, at den kommende 95, stk. 3 bør ændres, således at undtagelsen fra den maksimale ugentlige arbejdstid kun skal gælde, hvis tilskudsmodtageren har valgt at overføre sit tilskud til en forening eller privat virksomhed, jf. serviceloven 95, stk. 4. Det kan også være en mulighed at formulere regelsættet således, at den samlede maksimale arbejdstid for to nærtstående på 37 timer om ugen også gælder i de tilfælde, hvor en tilskudsmodtager vælger at overføre sit tilskud til en anden nærtstående. 3

4 Hvis en tilskudsmodtager vælger at overføre sit tilskud til en anden nærtstående, vurderer KL, at det vil kunne betyde, at to nærtstående vil kunne passe borgeren sammen uden en øvre grænse for arbejdstiden for den nærtstående, der varetager arbejdsgiverforpligtelsen. Dermed vil formålet med ændringen af servicelovens 95, stk. 3, jf. lovforslagets almindelige bemærkninger, punkt ikke blive opfyldt. Borgerens/tilskudsmodtagerens mulighed for at overføre tilskuddet til en nærtstående Det fremgår ikke af lovforslaget, hvordan kommunalbestyrelsen skal forholde sig, hvis borgeren eller en tilskudsmodtager ønsker at overføre sit tilskud og dermed arbejdsgiveransvar til en nærtstående og kommunalbestyrelsen vurderer, at den nærtstående ikke vil være i stand til at varetage arbejdsgiveransvaret overfor hjælperne. Dette er allerede en udfordring med den eksisterende lovgivning. KL foreslår derfor, at det præciseres i forbindelse med justeringen af reglerne, hvordan kommunalbestyrelsen skal forholde sig, hvis en borger eller tilskudsmodtager vælger at overføre sit tilskud og dermed arbejdsgiveransvaret til en nærtstående, som kommunalbestyrelsen vurderer ikke vil kunne fungere som arbejdsgiver for hjælperne. Frakendelse af ordninger Der står i bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser, at kommunalbestyrelsen normalt vil dække de udgifter, der er forbundet med afvikling af en ordning. KL foreslår, at det præciseres, hvad formuleringen normalt dækker over, og hvilke situationer der kunne være tale om, hvor en kommunalbestyrelse ikke vil skulle dække de udgifter, der er forbundet med afviklingen af en ordning. Derudover fremgår det, at kommunalbestyrelsen også skal dække udgifter forbundet med ophør af en hjælperordning når denne periode bevæger sig ud over, hvad der vil være en normal ophørsperiode. KL mener, at der bør indføres en rimelig grænse for, hvor længe kommunalbestyrelsen kan være forpligtet til at dække udgifter forbundet med ophør af en hjælperordning. Indføres der ikke sådan en grænse vil det være omkostningsfrit for de private parter i sagen at aftale særdeles lange opsigelsesvarsler i kontrakterne, da udgifterne altid skal afholdes af kommunerne som en udenforstående part. Takstsystemet KL støtter, at der indføres et takstsystem, og at der vil blive udstedt en ny bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance. 4

5 Det er dog vanskeligt for KL at give nærmere kommentarer til forslaget om taktsystem, når indholdet af den kommende bekendtgørelse endnu kun er beskrevet meget overordnet. KL støtter, at der vil blive fastsat to løntakstniveauer svarende til to forskellige kompetenceniveauer for hjælperne, og at de to takstniveauer kan kombineres i den enkelte ordning. KL anbefaler, at der ved udarbejdelsen af takstniveauet tages nøje stilling til, hvilke løntrin/lønniveau, der skal danne grundlag for fastlæggelse af de to løntakstniveauer. Det kan medføre væsentlige økonomiske konsekvenser for kommunerne, hvis løntakstniveauet, som skal udmåles i de timer, hvor borgeren har brug for en hjælper med et højere kompetenceniveau, bliver væsentligt højere end det løntrin, som kommunerne anvender i dag, når de udmåler tilskud til BPA til at dække timer, hvor borgeren har brug for en hjælper med et højere kompetenceniveau. Det fremgår ikke af lovforslaget, hvordan det kommende takstsystem skal anvendes i sager, hvor en borger både modtager kontant tilskud til ansættelse af hjælpere eller BPA, og respirationsbehandling fra regionen. Der står endvidere i de almindelige bemærkninger, punkt 3, at lovforslaget ikke vil have administrative konsekvenser for regionerne. KL mener, at lovforslaget bør tænkes sammen med de kommende forslag til ændringer af regler vedr. hjælperordninger til patienter, som både modtager hjælp til respirationsbehandling efter sundhedsloven og hjælp efter serviceloven, jf. den politiske aftale, der er indgået mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om ændring af reglerne. Herunder mener KL, at de kommende ændringer af regler vedr. hjælperordninger for borgere, som modtager hjælp til respirationsbehandling bør beskrives i bemærkningerne til lovforslaget, herunder hvordan takstsystemet fremover vil skulle spille sammen med de ændrede regler for denne gruppe borgere. I bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser er det beskrevet, hvad der forventes reguleret i en kommende ny bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance. KL har følgende kommentarer til dette: 1. Det fremgår af forslaget, at der i bekendtgørelsen vil blive fastsat en fast timetakst for omkostninger til løn m.v. til hjælpere. KL foreslår, at det gøres tydeligt, hvad m.v. dækker over, herunder om taksten også vil omfatte lovpligtige bidrag, som kommunen i dag skal udmåle tilskud til, jf. den gældende vejledning om borgerstyret personlig assistance, nr. 9 af 15/02/2011, pkt

6 2. I lovforslaget er det ikke beskrevet, om og hvordan udgifter til lovpligtige forsikringer skal dækkes, herunder om de vil indgå som en del af taksten eller skal dækkes efter forbrug. KL foreslår at lovforslaget beskriver, hvordan udgifter til lovpligtige forsikringer i den enkelte ordning skal dækkes. 3. Det fremgår af forslaget, at der i bekendtgørelsen vil blive fastsat en takst for andre omkostninger forbundet med at modtage hjælp i form af kontant tilskud til ansættelse af hjælpere eller BPA, fx udgifter til ekstra vand og strøm. Det foreslås endvidere, at taksten for andre omkostninger ikke skal udbetales til borgere, der modtager tillæg efter 16 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. Det er i dag praksis i flere kommuner, at modregne dele af bistands- og/eller plejetillægget i udmålingen af timer til BPA, da begge tillæg er tilkendt borgere til at dække behov, der svarer til de behov, der skal dækkes efter reglerne om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere eller BPA ( personlig bistand af andre og/eller vedvarende pleje eller tilsyn, der gør det nødvendigt, at der stadig er en anden person til stede ). KL anbefaler derfor, at der i bekendtgørelsen tages stilling til, hvordan dele af et tilkendt bistands- og/eller plejetillæg skal modregnes i udmålingen af det tilskud til løn mv., som kommunen skal udmåle ud fra takstsystemet. 4. Det fremgår af forslaget, at en række udgifter fremover vil skulle dækkes efter forbrug i den enkelte ordning, svarende til de regler der gælder i dag i bekendtgørelse om tilskud udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter serviceloven, nr. 647 af 25/06/2012, 4, stk. 2. KL støtter, at de nævnte udgifter i forslaget skal dækkes efter forbrug. Det foreslås at ske ved, at kommunalbestyrelsen udbetaler et acontobeløb hver måned. KL mener ikke, at det vil være en hensigtsmæssig løsning at pålægge kommunalbestyrelsen at udbetale et acontobeløb til borgerne til at dække de nævnte udgifter. Det vil kunne betyde, at såvel borger/tilskudsmodtager som kommune får væsentlige administrative byrder til at beregne, hvor mange af de udbetalte midler, der er gået til det rette formål, og hvor mange der eventuelt skal tilbagebetales til kommunen. Desuden vil kommunen opleve administrative byrder med at skulle opkræve ikke forbrugte midler fra borgeren/tilskudsmodtageren. Derfor foreslår KL, at kommunalbestyrelsen får mulighed for at tilrettelægge betalingen af udgifter efter forbrug ud fra, hvad der vurderes mest hensigtsmæssigt af den enkelte kommunalbestyrelse, i samarbejde med borgeren/tilskudsmodtageren. Øget brug af rådighedstimer Det fremgår af forslaget, at borgere, der har behov for mere end 1½ times hjælp i tidsrummet kl , eller har behov for hjælp mere end 3 gange pr. nat, fremover skal have udmålt tilskud til fuld nattetakst. 6

7 KL foreslår, at kriteriet for, hvornår kommunalbestyrelsen skal udmåle tilskud til dækning af fuld nattetakst til hjælpen ændres til, at hjælpebehovet skal være på mindst 1½ time og skal være fordelt over mere end tre gange pr. nat. Er der tale om, at en borger har brug for 1½ times hjælp samlet en enkelt gang i løbet af natten, foreslår KL, at kommunalbestyrelsen ikke skal være forpligtet til at udmåle tilskud til fuld nattetakst den resterende del af natten. Godkendelsesordning KL støtter, at reglerne ændres, således at en borger/nærtstående, der ønsker at overføre tilskuddet til ansættelse af hjælpere eller borgerstyret personlig assistance til en forening eller privat virksomhed, alene kan indgå aftale herom med foreninger og private virksomheder, der er godkendt af socialtilsynet. KL støtter endvidere, at socialtilsynet får til opgave at godkende og føre tilsyn med de foreninger og private virksomheder, som borgeren eller en nærtstående kan indgå aftale med om overførsel af tilskud. I forslagets 2, punkt 7 står der, at social-, børne- og integrationsministeren skal fastsætte nærmere regler om godkendelsens tilrettelæggelse, kriterier og betingelser for godkendelse og om socialtilsynets forpligtelser i forbindelse med godkendelse. I punkt 10 står der, at social-, børne- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om tilrettelæggelse af tilsynet og om, hvilke forhold der skal inddrages i tilsynet. Det er vanskeligt for KL at give nærmere kommentarer til forslaget om, at socialtilsynet skal godkende og føre tilsyn med foreninger eller privat virksomheder, der udbyder BPA mv., når indholdet af den kommende bekendtgørelse endnu er ukendt. KL skal i den forbindelse opfordre til, at kriterierne for godkendelse og tilsyn bliver så klare og entydige som muligt, så der ikke er tvivl om, hvad socialtilsynet skal have fokus på, såvel ved godkendelse som tilsyn med foreninger og private virksomheder. KL anbefaler samtidig, at kravene til dokumentation og kontrol til såvel virksomheder, foreninger eller socialtilsyn ikke bliver mere omfattende end nødvendigt. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at virksomhederne eller foreningerne, som socialtilsynet skal godkende og føre tilsyn med selv skal betale udgifterne hertil. Det er imidlertid en del af aftalen mellem KL og ministeriet vedr. de økonomiske konsekvenser, at foreningernes og virksomhedernes udgifter til socialtilsynet ikke kan viderefaktureres til kommunerne på nogen måde. Dette står på nuværende tidspunkt ikke klart, hvorfor KL opfordrer til, at det præciseres. 7

8 Samtidig skal KL gøre opmærksom på, at der kan komme andre udgifter for socialstilsynene i forbindelse med indførelse af godkendelsesordningen, som ikke umiddelbart vil være dækket af den takst for godkendelse og tilsyn, som skal opkræves hos de omfattede foreninger og private virksomheder. KL antager fx, at den såkaldte whistleblower-ordning, som er fastsat i lov om socialtilsyn 11, også vil omfatte foreninger og private virksomheder, som borgeren kan aftale at overføre sit tilskud til. Det er ikke fastsat i lovforslaget, hvor ofte socialtilsynet skal føre tilsyn med godkendte foreninger og private virksomheder. KL foreslår, at det præciseres i den foreslåede 8 a i lov om socialtilsyn, at socialtilsynet skal føre tilsyn en gang om året med godkendte foreninger og private virksomheder. Dette svarer til den gældende regel i lov om socialtilsyn, 7, stk. 3, som gælder i forhold til sociale tilbud. Der står i bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser, nr. 7, at socialtilsynets afgørelser skal kunne påklages efter reglerne i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. 19 i lov om socialtilsyn. KL stiller sig uforstående overfor dette. Af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 60, stk. 2 fremgår det, at det kun er den person, som en afgørelse vedrører, der kan klage over afgørelsen. KL tolker umiddelbart reglerne således, at reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område ikke giver hjemmel til, at private virksomheder eller foreninger kan klage over en afgørelse, som et socialtilsyn har truffet. Tilsvarende gælder for de tilbud, institutioner, mv. som socialtilsynet i øvrigt godkender og fører tilsyn med, jf. lov om socialtilsyn, 4. KL foreslår, at reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område præciseres, således at det fremover bliver gældende, at det er den part, som en afgørelse vedrører, der kan klage over afgørelsen. I forslagets 2, punkt 3 foreslås det, at 2, stk. 3 i lov om socialtilsyn omformuleres. I punkt 5 i det foreslåede nye 2, stk. 3 står der Region Sydjylland. KL antager, at der er tale om en fejl, og at der bør stå Region Syddanmark. Med venlig hilsen Tina Wahl 8

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2013-14 Udkast Fremsat den xx. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn Lovforslag nr. L 147 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn 2013/1 LSF 147 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Ny lovgivning. En række ændringer i serviceloven træder i kraft fra 1. januar 2018.

Ny lovgivning. En række ændringer i serviceloven træder i kraft fra 1. januar 2018. Ny lovgivning En række ændringer i serviceloven træder i kraft fra 1. januar 2018. For BPA området er der tale om: Ændringer i 95 og 96 Ændringer i 100 95 95, stk. 3, indsættes som 2.- 4. pkt. Den nærtstående

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 123 Offentligt

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 123 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 123 Offentligt Social- og Integrationsministeriet Handicapkontoret Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse J.nr. 2010-1061 Cap/BWI 14. oktober 2011 Notat om Høringsnotat

Læs mere

Dato: 26-02-2014 Sagsnr. 2012-5757 Ansvarlig: THA

Dato: 26-02-2014 Sagsnr. 2012-5757 Ansvarlig: THA Dato: 26-02-2014 Sagsnr. 2012-5757 Ansvarlig: THA Notat om Bemærkninger til høringssvarene vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Indførelse af takstsystem, godkendelsesordning,

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95 Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter Servicelovens 95 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance KOLDING KOMMUNE HANDICAPRÅDGIVNINGEN Borgerstyret Personlig Assistance BPA-ordning 2013 Brugervejledning 1. udgave revideret januar 2013 K L O S T E R G A D E 1 6, 6000 K O L D I N G Indholdsfortegnelse

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 Hvem kan få Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 For at få en BPA-ordning, skal du have

Læs mere

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om Social Service 95 og Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 nr. 647 af 25. juni

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 April 2011 Indholdsfortegnelse. Lovgrundlag 3 Tilskud jfr. Servicelovens 96 stk. 3 3 Hvordan ansøges om BPA 3 Hvordan

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 25 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre 11-04- 2011 TILSYNET Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om kontant tilskud - borgerstyret personlig assistance - udmåling - løn

Ankestyrelsens principafgørelse om kontant tilskud - borgerstyret personlig assistance - udmåling - løn KEN nr 10478 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. august 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-2122-07907 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Landsorganisationen i Danmark

Landsorganisationen i Danmark Landsorganisationen i Danmark Danish Confederation of Trade Unions Islands Brygge 32D Postboks 340 2300 København S Telefon 3524 6000 Fax 3524 6300 E-mail lo@lo.dk Social-, Børne og Integrationsministeriet

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3 Sidst opdateret 15.06.16. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem kan få BPA hvad siger loven. 3. Ansøgning.

Læs mere

Socialudvalget B Bilag 15 Offentligt

Socialudvalget B Bilag 15 Offentligt Socialudvalget B 129 - Bilag 15 Offentligt Afklaring vedr. krav og praksis mv. med henblik på afsøgning af muligheder, i relation til fastlæggelse af serviceniveau på udmåling af hjælperordninger i henhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde Borgerstyret

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Strategi og Planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: 1100508 Dok. Nr.: 502890 Dato: 14. april 2011 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

Ændring af lov om social service (SEL)

Ændring af lov om social service (SEL) Ændring af lov om social service (SEL) Ikrafttrædelse 1. januar 2018. Baggrund Forslaget om ændring af SEL fremsættes som led i udmøntningen af aftale (Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Målgruppe Målgruppen er borgere over 18 år med et omfattende og vedvarende behov for hjælp i dagligdagen, som har et ønske om at udpege egne hjælpere

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Personlig Hjælperordning

Personlig Hjælperordning Kvalitetsstandard Lovgrundlag Personlig Hjælperordning Lov om Social Service, 1, 95stk.1, 95stk.2, 95stk.3, 95 stk.4 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 647 af 26.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Serviceloven 95, stk. 2 Borgerstyret Personlig Assistance Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning Vejledning om borgerstyret personlig assistance Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser Indledning 1. Denne vejledning erstatter kapitel 25-27 om kontant tilskud efter servicelovens

Læs mere

Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens UDKAST Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens 1. Indledning Denne vejledning indeholder retningslinjer for regioners og kommuners administration af fælles

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

retsinformation.dk/print.aspx?id=127 1/19

retsinformation.dk/print.aspx?id=127 1/19 VEJ nr 94 af 10/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-11-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Accession C20090009460 Entydig dokumentidentifikation BM000216 Dato for førstegangsindlæggelse 13-11-2009

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens)

Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att.: Birgitta Winckler bwi@sum.dk, sum@sum.dk Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens)

Læs mere

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96.

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. 11. februar 2010 Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. Med virkning fra 1. januar 2009 er betingelserne for at få bevilget hjælp i henhold til servicelovens 95 og 96 ændret.

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 2. FORMÅL...3 3. GENERELLE BETINGELSER......3 4. PERSONKREDSEN...5

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Model 1 Baggrund Nærværende notat beskriver følgerne ved ændring af servicelovens 95 & 96. Servicelovens 95

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for borgerstyret 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med borgerstyret Formålet med

Læs mere

N O TAT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance. Indholdsfortegnelse

N O TAT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance. Indholdsfortegnelse N O TAT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2. Generelle

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Vejledende serviceniveau Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord. Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for

Læs mere

Elementer i udspillet til en reform af serviceloven

Elementer i udspillet til en reform af serviceloven Elementer i udspillet til en reform af serviceloven Udredning, handleplan og indsatskatalog Krav om udredning og handleplan for borgere, før kommunen træffer afgørelse om hjælp. Denne pligt til udredning

Læs mere

Høringssvar til Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn fra Olivia Danmark.

Høringssvar til Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn fra Olivia Danmark. 20. januar 2014 Høringssvar til Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn fra Olivia Danmark. Indledning 1 Om Olivia Danmark 1 Lovforslaget generelt 1 Kommentar til elementerne

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 30. september 2009 Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 30. september 2009 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 30. september 2009 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg 1. Resume Folketinget vedtog den 14. april 2009, at kommunerne

Læs mere

Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 95

Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 95 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 95 Hvad er BPA Borgerstyret personlig assistance En BPA-ordning er en bevilling efter Serviceloven, der gør det muligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96.

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Titel Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96 Formål At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et

Læs mere

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed 25. nov. 2010 Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Vedrørende svar på høring over udkast til bekendtgøre l- se om socialtilsyn, bekendtgørelse om plejefamilier samt vejledning om socialtilsyn

Vedrørende svar på høring over udkast til bekendtgøre l- se om socialtilsyn, bekendtgørelse om plejefamilier samt vejledning om socialtilsyn Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til: jurint@sm.dk med kopi til sthi@sm.dk, kpa@sm.dk og lla@sm.dk. Vedrørende svar på høring over udkast til bekendtgøre

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Servicebeviser og markedsføring af leverandører

PLEJEOMRÅDET. Servicebeviser og markedsføring af leverandører PLEJEOMRÅDET Servicebeviser og markedsføring af leverandører Nr. 03 den 7. juli 2009 1 Indledning. Folketinget har ved 3. behandling den 14.april 2009 vedtaget: Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance 2016 Brug for borgerstyret personlig assistance? Hvis du eller en pårørende har behov for borgerstyret personlig assistance (BPA), kan

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 LOVGRUNDLAG 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance

Læs mere

BPA i Aarhus Kommune

BPA i Aarhus Kommune BPA i Aarhus Kommune BPA-ordningen i Aarhus Kommune Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration, ved handicapchef Carsten Wulff Spørgsmål, dialog og forslag til forbedringer Socialudvalgets

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Social-, Børne- og Integrationsministeriet Oktober 2013

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Social-, Børne- og Integrationsministeriet Oktober 2013 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Social-, Børne- og Integrationsministeriet Oktober 2013 Rapport om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens Side 2 Indhold 1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Til lovforslag nr. L 150 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96.

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Den tidligere kvalitetsstandard er godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.02.11

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? 3. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? 4. Hvilke aktiviteter indgår

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmetræning. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for hjemmetræning. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 5 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og omfanget af

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96.

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) Servicelovens 96. Acadre dok.: 68673-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance BPA Lov om Social Service 95 og 96 INDHOLD FORUDSÆTNINGER...3 Lovgrundlag...3 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...3 Tilsyn...3

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om serviceeftersyn - lift - hjælperudgifter - merudgifter

Ankestyrelsens principafgørelse om serviceeftersyn - lift - hjælperudgifter - merudgifter KEN nr 9959 af 23/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2123-53261 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96 INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Borgerstyret Gopersonlig assistance Servicelovens 95 og 96 Godkendt i Byrådet den xx xx 2017 1 Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere