Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96"

Transkript

1 Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 For borgere der er tilkendt BPA-ordning efter lov om social service 96 gælder følgende: Tilskud: Der udmåles tilskud efter lov om social service 96. Der udmåles et tilskud til ansættelse/aflønning af hjælpere som opsættes i budget. Herudover dækkes visse udgifter efter regning. Hvis borgeren vælger at overdrage arbejdsgiveransvaret til en ekstern part udmåles desuden et særligt tilskud til omkostninger ved varetagelse af arbejdsgiveropgaver. Budget til ansættelse/aflønning af hjælpere: Der opsættes et budget jf. lov om social service 96 til ansættelse/aflønning af hjælpere. Følgende er medtaget i budgettet: Grundløn: Der beregnes en grundløn svarende til overenskomst for uuddannet sundhedspersonale, løntrin 11, stedtillæg 4 (120,25 kr. pr. time pr ) samt tillæg for aften/nat og weekend ud fra gældende arbejdstider for hjælpere. Tillæg: Hverdage Ingen tillæg - Hverdage 17-23, + 28 % af Aftentillæg Hverdage 23 06, + 31,5 % af Nattillæg Lørdag ,5 % af Lørdage Ingen tillæg - Lørdage % af Lørdage = 56 % Lørdag ,5 = 59,5 % af søndag ,5= 81,5 % af Søndag/helligdage + 50 % af Søndag/helligdage = 78 % af Søndag ,5 = 81,5 % af Arbejde på Betaling som på juleaftensdag fra søgnehelligdage dagtjenestens begyndelse Tillæg for helligdage: Der udmåles et gennemsnit på 10 helligdage pr. år: Det drejer sig om: 1.januar, skærtorsdag, langfredag, 2.påskedag, store bededag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. og 2. juledag. Desuden: - 1.maj (hele døgnet) - Grundlovsdag (12-24) - Juleaftensdag (7-24) - Nytårsaftensdag: normal tjeneste med aftentillæg fra kl. 16. Helligdage aflønnes som søndage. Rådighedstimer: I særlige tilfælde kan udmåles rådighedstimer, såfremt hjælperne skal være til stede, men ikke skaludføre aktivt arbejde (eksempelvis i nattetimer). Denne aflønnes med 75 % af grundlønnen. Der aflønnes desuden med 75 % af gældende tillæg for rådighedstimerne. Feriegodtgørelse: Der er afsat 12,50 % til feriegodtgørelse til hjælperne. Der optjenes ikke feriegodtgørelse i forhold til 6.ferieuge. Pension: Hjælperne er berettiget til pension med 12,6 % når de har været ansat i Tårnby kommune i 1 år og er over 21 år. Arbejdsgiverandel udgør 2/3. Eget-bidraget for hjælperen udgør 1/3. Timer til oplæring: Oplæring af nye hjælpere: Den tid, hvor en ny hjælper skal oplæres og hvor det er nødvendigt at der er 2 hjælpere til stede på 1

2 samme tid. Som udgangspunkt bevilges 10 timer pr. ordning til dette. Beløbet kan variere afhængig af nye ansættelser. Timer til MUS/Personalemøder: Som udgangspunkt er der afsat 7,5 time pr. hjælper pr. år, svarende til 1,5 time pr. kvartal til personalemøder og 1,5 time pr. år til MUS (medarbejderudviklingssamtaler). Disse timer udmåles kun til hjælpere, der er ansat med 8 timer eller mere pr. uge. Kvalifikationsløn / Funktionsløn: Tillæg for hjælpere berettiget til løntrin 12: (kvalifikationsløn ved anciennitet) Hjælpere der har været ansat i minimum 3 år hos samme BPA-borger og minimum 8 timer pr. uge er berettiget til løntrin 12. Løntrin 12 svarer til 120,25 kr. pr. time pr I budgettet er satsen beregnet ud fra, hvor mange hjælpere ud af det samlede antal hjælpere, der er berettiget til løntrin 12. Beløbet er således udregnet som en procentsats af grundlønnen. Der er udregnet et tillæg på 2,45 kr. pr time på baggrund af forskellen mellem en 24- timers ordning til løntrin 11 og en tilsvarende ordning til løntrin 12. Funktionsløn ydes i særlige tilfælde ud over grundlønnen og eventuel kvalifikationsløn. Funktionsløn baseres på de funktioner (arbejds- og ansvarsområder), der er knyttet til den enkelte stilling/grupper af stillinger. Funktioner skal være særlige funktioner, der ligger ud over de funktioner, der forudsættes for grundlønnen. Lovpligtige bidrag til ATP/AES/AER/FIB: Der kan findes yderligere oplysninger om disse på Satserne er beregnet ud fra det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte (mere end 117 timer pr. måned), som det bevilgede timeantal svarer til. Udgifter der betales efter regning: Følgende udgifter betales efter regning og er derfor ikke medtaget i budgettet. Dokumentation for udgifterne skal indsendes til kommunen, Udbetaling skal ske efter regning for at sikre, at der ikke løbende skal ske regulering i det udmålte tilskud. Løn under sygdom/sygedagpenge: Der udbetales løn under sygdom til handicaphjælpere, der har mindst 8 ugers ansættelse som handicaphjælper og mindst 74 timers arbejde i denne periode. Der skal ved sygeperiode ud over 3 uger, søges refusion fra hjælperens bopælskommune. Sygedagpenge ved beskæftigelse under 8 timer om ugen: For hjælpere ansat mindre end 8 timer pr. uge i gennemsnit gælder reglerne om sygedagpenge. Hjælpere er berettiget til sygedagpenge ved sygdom (vejledning, punkt 143). Dette ifølge reglerne i sygedagpengeloven, hvis det gældende beskæftigelseskrav i sygedagpengeloven er opfyldt. Der henvises til at kontakte hjælperens bopælskommune. Barns 1. og 2. sygedag: Der aflønnes med almindelig løntakst ved barnets 1. og 2. sygedag. Ved løn forstås løn inklusive fast påregnelige tillæg. Dette gælder for hjælpere, der har mindst 8 ugers ansættelse som handicaphjælper og mindst 74 timers arbejde i denne periode Der skal gøres opmærksom på, at der skal være tale om et akut pasningsbehov af barnet, som gør fraværet nødvendigt. Barselsdagpenge: Hvis beskæftigelseskravet er opfyldt, vil hjælperen være berettiget til barselsdagpenge fra bopælskommunen; der henvises til at kontakte bopælskommunen. Barselsfond: For de hjælpere, der er omfattet af barselsfond indbetales beløb til barselsfond. Der kan henvises til Kommunen skal dække omkostninger ved bidrag til ATP s barselsordning for det private arbejdsmarked. Se: Nødvendige forsikringer: 2

3 Nødvendige/lovpligtige forsikringer, der er tegnet gennem et privat forsikringsselskab for følgerne ved arbejdsulykker (jf. bekendtgørelse om lov om arbejdsskadesikring kap. 10). Kommunen har ingen forpligtigelser overfor hjælperens ansættelsesforhold og er ikke forpligtiget i forhold til tegning af nødvendige forsikringer. Arbejdsgiveren har pligt til at tegne arbejdsskadeforsikring. Det kan desuden være nødvendigt at tegne en forsikring, der dækker ansvar for medhjælp i hjemmet og eventuelt en erhvervsansvarsforsikring. Det kan være nødvendigt at tegne særlige forsikringer i forbindelse med rejser i udlandet. Udgifter til lønadministration: Hvis opgaver forbundet med at være arbejdsgiver, er overgivet til et firma eller privat virksomhed, medregnes denne udgift i budgettet til dette. Såfremt man selv, eller nærtstående person, er arbejdsgiver og lønadministrationen foregår via administrationsfirma, indsendes regning til kommunen. Udgifter til lønadministration takseres til 1643 kr. årligt pr. hjælper (2009-priser). Såfremt man vælger at overdrage arbejdsgiveransvaret til et eksternt firma, skal der gøres opmærksom på, at udgifter til lønadministration er indbefattet i det samlede udmålte beløb til varetagelse af arbejdsgiveropgaverne. Arbejdsmiljørelaterede udgifter: Udgifter ved at foretage gennemgang af hjemmet, udarbejdelse af arbejdspladsvurdering (APV), overholdelse af arbejdstid, arbejdsstedets indretning samt udgifter vedrørende hjælpemidler for at sikre et forsvarligt arbejdsmiljø. (vejledning, punkt. 81). I visse tilfælde indgår dette i opgaver forbundet med at være arbejdsgiver og udmåles i budgettet til det. Se punkt vedrørende arbejdsmiljølovgivningen. Nødvendig vikardækning: Det forudsættes at hjælperkorpset dækker hinanden ind, således at det kun i helt særlige tilfælde vil være nødvendigt at ansætte en ekstern vikar. Såfremt det er umuligt at løse opgaven på anden måde, kan der i ganske særlige tilfælde ansættes vikarer i en kortere periode, og regningen sendes til kommunen. Ved anvendelse af ekstern vikar i en periode ud over 2 uger indenfor en 3 måneders periode, skal der ske henvendelse til Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, Tårnby Kommune. Opsigelse: Hjælpere er ikke ansat efter funktionærloven. Ved opsigelse fra begge sider aftales opsigelsesperioden med arbejdsgiveren. Ved uansøgt opsigelse af hjælper, er den maksimale opsigelsesperiode 1 måned. Vilkår for opsigelse indskrives i hjælperens ansættelseskontrakt. G-dage: Arbejdsgiveren skal udbetales dagpengegodtgørelse G-dage for de første 3 dage, hvor hjælperen er helt eller delvis ledig. En G-dag svarer til højeste dagpengesats. G-dage skal kun udbetales til hjælper, der har været ansat i sammenlagt 2 x 37 timer indenfor de seneste 4 uger før arbejdsophøret, og som er medlem af en A- kasse. Der henvises til Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (g-dage) BEK 674 af 30/6/2009. Afholdelse af øvrige udgifter: Følgende udgifter er ikke medregnet i budget. Der kan ansøges særskilt om tillæg til disse. Ferie/weekender: Indenfor et kalenderår, kan der højst afholdes 2 ugers ferie med 2 hjælpere, hvoraf den ene aflønnes som rådighedsvagt i det tidsrum, hvor personen ikke arbejder. Eventuelt uforbrugt tilskud til ferie, kan ikke overføres fra en periode til en anden. Kursus til hjælpere: 3

4 I de tilfælde hvor det er nødvendigt, at hjælpere skal på kursus, eksempelvis kursus i kommunikation eller forflyttelsesteknik m.v. Disse kurser afholdes som udgangspunkt af Tårnby Kommune. Hvis der ønskes at ansøge om andre relevante kurser, skal man indsende ansøgning med oplysninger om kursus, pris, antal hjælpere der skal deltage mv. samt begrundelse for, hvorfor kurset vurderes relevant. Hjælperrelaterede udgifter: Direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med at have hjælpere ansat til hjælp i og udenfor hjemmet dækkes i henhold til 96. Det er en forudsætning, at disse udgifter ikke dækkes som merudgifter efter lov om social service 100 eller som bistands/plejetillæg efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension (hvis man er tilkendt pension inden ). Udgifter i hjemmet: Tårnby kommune har udarbejdet en gennemsnitsberegning af de omkostninger, der er forbundet med at have en hjælper. Dette omhandler ekstra udgifter til håndsæbe, toiletpapir, engangshandsker, porto m.v. Til dækning af disse udgifter udbetales hver måned 25 øre pr. bevilget BPA time. Hvis borgeren er bevilget 24 timer i døgnet, vil denne få udbetalt 182 kr. om måneden. 0,25 * 24 timer * 365 dage/12 måneder = 182 kr. Omkostninger udenfor hjemmet: Danske Handicaporganisationers Brugerservice udsteder ledsagekort til personer med handicap, der har behov for en ledsager for at kunne færdes i det offentlige rum. Ledsagekortet dokumenterer behovet for at have en ledsager med, når borgeren eksempelvis skal med tog, bus, på museum, i teatret eller lignende. Med ledsagekortet kan borgeren flere steder opnå mulighed for at medtage ledsageren gratis. Det gælder blandt andet på en række kulturinstitutioner, som teatre og museer, til kulturelle arrangementer og i forlystelsesparker og zoologiske haver. For nærmere information om dette henvises der til: dk. Til dækning af omkostninger til for eksempel entré-billetter, transport m.v., som ikke bliver dækket af ledsagekortet, udbetales der et årligt beløb på 1000 kr. Udbetaling: Det samlede tilskud, som fremgår af budgettet udbetales månedsvis forud med undtagelse af udgifter, der betales efter regning. Der fastsættes nærmere retningslinjer for dette. Regnskab: Der skal aflægges regnskab til kommunen minimum en gang årligt, oftere ved behov. Såfremt arbejdsgiveransvaret er overdraget til en anden part, er det denne, der fremlægger regnskab. Af regnskabet skal som minimum fremgå: - oversigt over forbrugte hjælpertimer - dokumentation for lønudbetaling - dokumentation for betaling af ATP mv. - dokumentation for indbetaling til SKAT - dokumentation for udbetaling af feriegodtgørelse - dokumentation for indbetaling af pensionsbidrag - dokumentation for forbrug til lønadministration Opfølgning: Der skal ske opfølgning jf. lov om social service 96 minimum en gang årligt eller tidligere ved behov. Der skal ved opfølgning foretages en vurdering af, om borgeren fortsat opfylder betingelserne for at være i målgruppen til at modtage hjælp efter servicelovens 96. Ligeledes skal der foretages en udmåling af antal hjælpertimer.såfremt betingelserne opfyldes, skal der, ved opfølgning, ske en justering af det udmålte tilskud. Eventuelt for meget udbetalt tilskud, skal tilbagebetales til kommunen. Uforbrugte timer kan ikke 4

5 overføres eller opspares og kan ikke benyttes til andre formål, end det de var udmålt til. Borgeren har pligt til at rette henvendelse til kommunen, såfremt der sker væsentlige ændringer i ordningen. Ophør af BPA-ordning: Dødsfald: Ved dødsfald dækkes udgifter til hjælpere i minimum en måned efter udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket (vejledning punkt 105). Tårnby kommune dækker ikke udgifter ud over ovennævnte periode. Ikke længere berettiget til BPA-ordning: Såfremt det vurderes, at man ikke længere er berettiget til en BPA-ordning jf. Servicelovens 96, vil der blive truffet en afgørelse vedrørende dette. Borgeren vil modtage en skriftlig begrundet afgørelse med klagevejledning. Hvis BPA-ordning frakendes, skal der laves en handleplan for den videre støtte. Ophør af BPA-ordning skal som udgangspunkt ske med rimelig varsel således, at der er mulighed for at afvikle ordningen. I visse tilfælde kan det være nødvendigt hurtigt at afvikle ordningen. Beslutning herom vil ske efter en konkret og individuel vurdering Ved ophør skal eventuelt uforbrugte midler tilbagebetales til Tårnby Kommune. Overdragelse af arbejdsgiveransvar til ekstern part: Det er muligt at overdrage arbejdsgiveransvaret efter Lov om social service 96 til en ekstern part. Det kan være en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed. Desuden kan man vælge at lade Tårnby kommune varetage lønadministrationen for sin BPA-ordning. Dette vil ske via eksternt firma. Hvis man opfylder betingelserne og selv ønsker at være arbejdsgiver og varetage lønadministration, kan man vælge at gøre dette. Tilskud til dækning af arbejdsgiveropgaverne: Ved overdragelse af arbejdsgiveransvar til ekstern part, skal der gøres opmærksom på, at det er rammerne fastsat af Tårnby kommune, som fortsat er gældende for tilskud til BPA-ordning. Der udbetales derfor ikke et højere tilskud hvis et firma, der udbyder BPA-ordning gør dette til en højere takst, end den af kommunen fastsatte takst. Lønudbetaling til hjælpere skal udmåles på samme vilkår, uanset om det er borgeren, der har arbejdsgiveransvaret, eller det er overgivet til anden part. Såfremt man ønsker at indgå aftale med et privat firma eller virksomhed, er det den BPAberettigede borgers ansvar at indgå aftale om overdragelse af arbejdsgiverrelaterede opgaver, med et privat firma eller virksomhed, der udbyder ydelsen. Det er forudsætningen, at ydelsen udbydes til en takst, der er overensstemmende med budgettet fastlagt af Tårnby kommune (vejledning punkt 54). Såfremt man ønsker at benytte et privat firma eller virksomhed, der udbyder ydelsen til en højere takst, må man selv forestå egenbetaling af differencen. Tilskuddet kan maksimalt udgøre de faktiske omkostninger, der er forbundet med ordningen. Hvis et firma udbyder BPAordning til en lavere takst, udbetales således kun denne takst af Tårnby Kommune (vejledning punkt 62). Hvis man ønsker at overdrage tilskuddet til en nærtstående privat person eller selv ønsker at varetage arbejdsgiveransvaret udbetales ikke tilskud til dækning af arbejdsgiveropgaverne. Arbejdsleder og Arbejdsgiveropgaver: Det er en betingelse for at være berettiget til BPA-ordning, at man kan fungere som arbejdsleder for sine hjælpere. Dette gælder også, selvom man vælger at overdrage arbejdsgiveropgaver til ekstern part. Arbejdslederopgaver: - Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce (evt. i samarbejde med arbejdsgiver). 5

6 - Rekruttere og udvælge hjælpere, herunder vikarer. - Varetage ansættelsessamtaler. - Varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne. - Varetage arbejdsplanlægning sammen med og for hjælperne. - Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og personalemøder. I sjældne tilfælde og hvis man har særlige problemer/særligt nedsat funktionsevne, som gør det nødvendigt, kan der være behov for, at der ydes støtte til nogle af disse opgaver, eller at de udføres i samarbejde med anden part i en afgrænset kortere periode. I dette tilfælde skal der dog foreligge et udviklingspotentiale, således at man selv vil blive i stand til at varetage disse opgaver indenfor kortere tid. Følgende opgaver vedrørende arbejdsgiveransvar vil kunne overdrages til anden part: Arbejdsgiveropgaver: - Formelle krav vedrørende ansættelse og afskedigelse af hjælpere. - Undtagelsesvis deltagelse i ansættelsessamtaler. - Udarbejdelse af ansættelsesbeviser til hjælperne. - Oprettelse af personalesager. - Udbetaling af løn. - Indberetning af skat, tegning af lovpligtige forsikringer, indbetaling til ferie og barselsfond og ATP mv. - Gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger. - Støtte op omkring nye og usikre borgere med BPA-ordning i en afgrænset kortere periode. - Generel rådgivning og vejledning. Indgåelse af aftale med ekstern part: Hvis borgeren ønsker det, er det den BPAberettigede borgers ansvar, at indgå aftale med ekstern part, om at varetage arbejdsgiver-opgaver. Dermed vælger borgeren at tilskud efter servicelovens 96 overføres til den eksterne part. Såfremt den eksterne part er en forening eller virksomhed, udmåler Tårnby kommune et tilskud til dækning af foreningens eller virksomhedens omkostninger ved at varetage de opgaver, der er forbundet med at være arbejdsgiver. Hvis tilskuddet overføres til en nærtstående privat person, aflønnes denne ikke for at varetage opgaver forbundet med at være arbejdsgiver. Aftalens indhold: Aftalen bør indeholde en beskrivelse af, hvilke opgaver den nærtstående, foreningen eller virksomheden påtager sig for borgeren, levering af ydelserne og herunder omkostningsstyring, regulering, regnskab og tilbagebetaling mv., forhold vedrørende arbejdsgiverens forpligtelser samt fastsættelse af opsigelsesvarsel m.v. for aftalen (vejledning punkt 54). Kommunen kan vælge også at indgå en aftale med den eksterne part, som kan indeholde eksempelvis aftaler vedrørende ophør af ordningen eksempelvis i forbindelse med dødsfald og eventuelle særlige aftaler om udbetaling af dele af tilskuddet. Arbejdsgiveransvar: Kommunen har ikke arbejdsgiveransvar overfor hjælperne og er ikke ansvarlig for ansættelse, afskedigelse og oplæring af hjælperne. Kommunalt tilskud ydes til borgeren, der herefter ansætter hjælperne. Der er således tale om et privat ansættelsesforhold mellem borger og hjælper, eller mellem den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed og hjælperne, hvis tilskuddet er overført hertil (vejledning punkt 42). Det vil fortsat være borgeren, der er arbejdsgiver, medmindre tilskuddet overføres til en anden part, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne i ansættelsesretlig forstand, og som varetager de administrative og juridiske opgaver, der er forbundet hermed (vejledning punkt 5). Hvis borgeren overfører tilskuddet til en anden part, skal borgeren alene varetage 6

7 opgaver forbundet med den daglige ledelse for hjælperne (vejledning punkt 40). Arbejdsmiljølovgivning: De generelle vilkår i arbejdsmiljølovgivningen skal overholdes. Der skal udarbejdes en APV (Arbejdspladsvurdering) minimum hvert 3. år, samt hvis der sker ændringer i arbejdsmetoderne, hvor arbejdsprocesser og ændringer kan have betydning for arbejdsmiljøet. Der kan findes eksempler på udarbejdelsen af en APV på hjemmesiden Arbejdsgiver.dk Det vil bero på en konkret vurdering, om borgeren opfattes som arbejdsgiver efter arbejdsmiljølovgivningen, jf. kapitel 16 i arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdsredskaber: Der skelnes mellem personlige hjælpemidler og arbejdsredskaber til brug for hjælperne. Det er arbejdsgiverens ansvar at tilvejebringe de nødvendige arbejdsredskaber, der anvendes i hjemmet samt at sørge for vedligeholdelse. Udgiften dækkes jf. Servicelovens 96 efter konkret ansøgning (Vejledning punkt 129). Udmåling af tilskud til dækning af arbejdsgiveropgaver: Hvis man har valgt at overdrage opgaver forbundet med at være arbejdsgiver til et privat firma eller virksomhed, vil Tårnby kommune foretage en udmåling, hvoraf der fremgår hvilket antal timer, der vurderes at være nødvendig til at løse disse opgaver. Disse timer bliver i Tårnby kommune udmålt til en takst, der er svarende til gennemsnittaksten for en HK og en AC timeløn. Herudover vil der blive udbetalt et beløb til omkostninger ved lønadministration pr. hjælper. Der udbetales ikke tilskud, hvis man vælger at overdrage arbejdsgiveropgaver til en nærtstående privat person. Kun i meget særlige tilfælde udmåles et beløb til varetagelse af opgaver, der anses for at være opgaver forbundet med at være arbejdsleder i en kortere afgrænset periode. Dette kan eksempelvis ske, hvis der på grund af nedsat funktionsevne er behov for oplæring i at varetage rollen som arbejdsleder. Tårnby kommune varetager lønadministrationen Man kan vælge at lade Tårnby Kommune varetage lønadministrationen for sin BPAordning. Der skal indgås nærmere aftale med Tårnby Kommune om dette. Borgeren er i dette tilfælde fortsat arbejdsgiver for hjælperne. Kommunen varetager i dette tilfælde alene lønadministration og ikke arbejdsgiveransvar eller forpligtigelse i forhold til hjælperne. Der henvises til Vejledning om borgerstyret personlig assistance VEJ nr. 9 af 15/02/2011 (Vejledning nr. 7 til serviceloven) Andre vilkår for BPAordning: Forhold til bistands- eller plejetillæg: Såfremt borgeren er tilkendt førtidspension inden 1. januar 2003 og er tilkendt bistandseller plejetillæg, skal der tages hensyn til dette ved udmålingen af BPA. Borgere der får tilkendt en BPA-ordning vil som udgangspunkt have et behov, der er tæt på døgndækning. BPA udmåles derfor så den dækker alle borgerens ledsage, pleje- og overvågningsbehov. Bistands- eller plejetillægget vil derfor som udgangspunkt blive frakendt. Indlæggelse på hospital: Hvis man bliver indlagt på hospital i en længere periode, er det hospitalet, der skal stå for den fulde pleje, jf. sektoransvarlighedsprincippet. Som udgangspunkt kan hjælperne følge med ved en eventuel hospitalsindlæggelse af op til en uges varighed. Såfremt indlæggelsen varer længere tid, skal kommunen kontaktes. 7

8 Det kan blive nødvendigt at opsige hjælpere ved længere tids indlæggelse. Ferie/ophold i udlandet: Man skal være opmærksom på de gældende bestemmelser i Udlandsbekendtgørelsen (BEK nr af 15/12/2009). Det er kun i ganske særlige tilfælde og efter en konkret vurdering, at ekstra-udgifter (rejseomkostninger/ophold mv.) ved at tage på kortvarige ophold i udlandet kan dækkes. Ved længerevarende ophold i udlandet skal der ansøges om at bevare retten til en BPAordning. Forhold til arbejdsmarkedet: Personer, som har arbejde, kan hvis betingelserne er opfyldt, have en hjælper ansat under BPA-ordningen til at dække pleje-, overvågnings- og ledsagelsesbehovet også i arbejdstiden. Hjælpere ansat efter 96 må ikke assistere ved arbejdsrelaterede opgaver. Efter Beskæftigelsesministeriets lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. kan der ydes personlig assistance til at bistå personer med nedsat funktionsevne med de praktiske arbejdsfunktioner, som følger af beskæftigelsen, og som vedkommende på grund af den nedsatte funktionsevne ikke selv kan udføre. Personlig assistance bevilges i jobcenter. En personlig assistent må kun assistere ved arbejdsrelaterede opgaver på jobbet og må ikke udføre personlig pleje mv. Ved overvågning skal hjælperne være vågne og opholde sig sammen med borger på alle tidspunkter, hvor der er behov for respirationsovervågning. Man skal overholde de retningslinjer, der er udstedt fra Regionen vedrørende maksimal arbejdstid for hjælpere, der arbejder med overvågning. Det er ikke forsvarligt, at hjælpere der arbejder med respirationsovervågning har 24-timers vagter. Information/kurser til personer med BPAordning: Servicestyrelsen afholder jævnligt kurser og temadage for borgere med BPA-ordning. Man kan finde information på Servicestyrelsens hjemmeside: Der er desuden oprettet en rådgivningsfunktion, som yder vejledning om spørgsmål i forhold til at være arbejdsgiver og arbejdsleder, der findes information på: Såfremt der er spørgsmål, kan Handicap- og Psykiatriafdelingen i Tårnby Kommune kontaktes. Særligt for respiratorbrugere/personer der har behov for overvågning på grund af respirationsproblemer. Regionen (Respirationscenter Øst) skal stille hjælpere til rådighed og stå for oplæring af hjælpere til overvågning, som er nødvendig grundet respirationsproblematikker. Såfremt der er behov for overvågning på grund af respirationsproblematikker, og der i samme tidsrum er behov for hjælperes tilstedeværelse til personlig, praktisk hjælp, overvågning (ikke relateret til respirationsproblematikken) eller ledsagelse, og opgaven kan løses af én og samme person, kan kommunen og regionen indgå aftale om vilkårene for dette. 8

9 Bilag: Uddrag af Serviceloven: LBK nr. 81 af 04/02/ Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte. Stk. 2. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at borgeren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med den pågældende. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde borgerstyret personlig assistance til borgere, der ikke er omfattet af personkredsen efter stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borgeren. Stk. 4. I de situationer, hvor borgeren eller en nærstående er arbejdsgiver, skal kommunalbestyrelsen tilbyde at varetage lønudbetaling m.v. 96 a. Socialministeren kan fastsætte nærmere regler om kommunalbestyrelsens udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance, herunder om dækning af udgifter til hjælpernes løn, udgifter ved varetagelse af arbejdsgiveropgaver og administrative opgaver m.v. samt andre udgifter for borgeren, der er forbundet med den modtagne hjælp. Stk. 2. Tilskud til borgerstyret personlig assistance efter 95 og 96 udbetales månedsvis forud. Stk. 3. Socialministeren kan fastsætte nærmere regler om udbetaling og regulering af tilskud, regnskabsaflæggelse og tilbagebetaling af tilskud. 96 b. Flytter en person fra en kommune, der udbetaler tilskud efter 95 eller 96, skal den hidtidige opholdskommune, uanset reglerne i 9 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, fortsætte udbetalingen af tilskud, indtil den nye opholdskommune har truffet afgørelse om tilskud efter 95 eller 96. Stk. 2. Har en kommune udbetalt tilskud efter stk. 1, har kommunen krav på refusion herfor fra den nye opholdskommune. Refusionskravet omfatter tilskud, som den hidtidige opholdskommune har betalt efter borgerens flytning fra den tidligere opholdskommune og frem til datoen for den nye opholdskommunes afgørelse. 96 c. Hvis en borger, der modtager tilskud efter 95 og 96, dør, bortfalder tilskuddet ved udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen dækker dog eventuelle udgifter til hjælpere i minimum en måned efter udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket. Stk. 3. Socialministeren kan fastsætte Uddrag af vejledning om Borgerstyret Personlig Assistance VEJ nr 9 af 15/02/ Ved at give borgerne mere valgfrihed med hensyn til placeringen af de opgaver, der er forbundet med at ansætte hjælpere, sikres det, at ordningen i højere grad kan indrettes i forhold til den enkelte borgers ønsker og behov. Herved fastholdes intentionerne om at sikre borgerens selvbestemmelse samtidig med, at den enkelte borger kan aflastes i forhold til en række administrative opgaver, ved at overføre tilskuddet til en anden part, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne i ansættelsesretlig forstand, og varetager de administrative og juridiske opgaver, der er forbundet hermed. 40. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at borgeren får den nødvendige rådgivning og vejledning, herunder om de opgaver og det ansvar, der er forbundet med at være arbejdsgiver, jf. punkterne 10 og 11, så borgeren kan sammensætte sin BPA-ordning ud fra egne ønsker, behov og forudsætninger. Kommunalbestyrelsen har herunder pligt til at oplyse borgeren om muligheden for at overføre tilskuddet til en anden part, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Når borgeren overfører tilskuddet, skal borgeren alene varetage opgaver forbundet med den daglige ledelse for hjælperne. Kommunalbestyrelsen kan desuden oplyse borgeren om de muligheder, der er etableret som forsøg fra 2009 til og med 2011, om en særlig rådgivningsfunktion og om kurser for borgere med BPA, som Servicestyrelsen gennemfører. Der henvises til vejledningens punkt 13 og Servicestyrelsens hjemmeside. Kommunalbestyrelsen skal være opmærksom på, at det vil bero på en konkret vurdering, om borgeren opfattes som arbejdsgiver efter arbejdsmiljølovgivningen. Fastlæggelsen af placeringen af arbejdsgiveransvaret i den konkrete situation følger af administrativ praksis og domstolspraksis. Der henvises til punkterne om arbejdsmiljølovgivningen 42. I en BPA-ordning ydes det kommunale tilskud til borgeren, der herefter indgår aftale om ansættelse af hjælperne. Der er hermed tale om et privat ansættelsesforhold mellem borgeren og hjælperne, eller mellem den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed og hjælperne, hvis borgeren har valgt at overføre sit tilskud til ansættelse af hjælpere hertil. Det er derfor borgeren, eller den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed, som tilskuddet er overført til, der har ansvaret i forhold til hjælpernes kvalifikationer, lønforhold, tilrettelæggelse af arbejdstid, overholdelse af ansættelsesvilkårene efter det konkrete ansættelsesbevis mv. Kommunalbestyrelsen har dog pligt til at yde generel rådgivning om reglerne på området, ligesom kommunen har pligt til at træde til med rådgivning og vejledning om mere praktiske forhold. Se også Ankestyrelsens 9

10 Principafgørelse C om kommunens vejledningsforpligtelse. 54. Ønsker en borger at overføre sit tilskud til en anden part, der herefter er arbejdsgiver i ansættelsesretlig forstand, skal borgeren indgå en aftale med den nærtstående, virksomheden eller foreningen om dette. Det er dermed borgeren, der vælger den nærtstående, forening eller private virksomhed, som skal varetage denne opgave, inden for rammerne af den kommunale udmåling. Aftalen vil ofte indeholde en beskrivelse af, hvilke opgaver den nærtstående, foreningen eller virksomheden påtager sig at udføre for borgeren, levering af ydelserne og herunder omkostningsstyring, regulering, regnskab og tilbagebetaling, mv., forhold vedrørende arbejdsgiverens forpligtelser samt fastsættelse af opsigelsesvarsel mv. for aftalen. Overførslen af tilskuddet sker normalt med én måneds varsel fra udgangen af den måned, hvor aftalen er indgået. Herved sikres det, at alle parter får den fornødne tid til at få iværksat BPA-ordningen, og herunder at udbetalingen af tilskuddet kan påbegyndes. Det er muligt at aftale en længere frist for overførsel af tilskuddet, hvis parterne i aftalen ønsker dette. 63. Tilskud til BPA udmåles på grundlag af et budget, der opstilles af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal som en del af den konkrete bevilling, opstille et budget, som er en opstilling af de forventede omkostninger til de enkelte elementer i udmålingen til BPA efter 5, stk. 1-3 og 5, samt 8 i bekendtgørelse om udmåling af tilskud. Formålet med at lave et budget, der anfører de enkelte elementer i beregningen, er dels at gøre det muligt at efterprøve, om kommunalbestyrelsen har taget højde for alle de elementer, der skal indgå i udmålingen, jf. udmålingsbekendtgørelsens 4, og dels at gøre det muligt at lave et regnskab, der kan lægges til grund for en eventuel tilbagebetaling af uforbrugte midler jf. udmålingsbekendtgørelsens Budgettets enkelte elementer skal være sammenlignelige med omkostninger for tilsvarende aktiviteter. 81. Kommunalbestyrelsen skal efter regning dække nødvendige omkostninger ved overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen, jf. udmålingsbekendtgørelsens 7. Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse i forhold til den enkelte BPA-ordning vurdere, om der er tale om arbejde omfattet af arbejdsmiljølovens begrænsede område, efter 2, stk. 3, jf. 2, stk. 2, nr.1, i lov om arbejdsmiljø, eller om der er tale om hele arbejdsmiljølovens område efter 2, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø. Omkostninger ved overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen kan være både timer til at foretage gennemgang af borgerens hjem, udarbejdelse af arbejdspladsvurdering (APV), overholdelse af regler om arbejdstid, arbejdsstedets indretning og omkostninger til de nødvendige arbejdsmiljørelaterede arbejdsredskaber mv. Der henvises i øvrigt til punkterne om arbejdsmiljø i BPA-ordningen Med servicelovens 96 c er der fastsat nærmere regler om ophør af BPA i tilfælde af dødsfald. Reglerne indebærer, at kommunalbestyrelsen dækker udgifter til hjælpere i minimum en måned efter udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket. Herved sikres både hjælpere, nærtstående, foreninger og virksomheder klare regler for, hvornår udbetalingen af tilskud ophører i forbindelse med dødsfald For at understøtte, at BPA sker i overensstemmelse med f.eks. arbejdsmiljøreglerne, kan det være hensigtsmæssigt eller nødvendigt, at hjælperne anvender arbejdsredskaber i forbindelse med arbejdet. Det er vigtigt, at der skelnes mellem personlige hjælpemidler, der er tilvejebragt af hensyn til den borger, der har brug for hjælp og arbejdsredskaber, der er tilvejebragt af hensyn til personalets arbejdsforhold. I nogle situationer vil hjælpemidler, som gør borgeren mere selvhjulpen, dog også kunne fungere som arbejdsredskaber for hjælperne. Det er derfor nødvendigt, at der ses samlet på forholdene hos borgeren. Det vil som udgangspunkt være arbejdsgiverens ansvar at tilvejebringe de nødvendige arbejdsredskaber, der anvendes i hjemmet. Udgiften hertil skal derfor indregnes i tilskuddet til BPA, jf. udmålingsbekendtgørelsens Som arbejdsgiver er man forpligtet til at udbetale sygedagpenge til den ansatte i de første 21 dage af sygefraværet, medmindre lønmodtageren efter overenskomsten er berettiget til løn under sygdommen. For at man som arbejdsgiver er forpligtet til at udbetale sygedagpenge i denne periode, skal lønmodtageren have været ansat hos arbejdsgiveren i de seneste 8 uger før sygefraværet og i denne periode have været beskæftiget i mindst 74 timer (beskæftigelseskravet i forhold til arbejdsgiveren). Efter arbejdsgiverperioden modtager den sygemeldte lønmodtager sygedagpenge fra kommunen, hvis beskæftigelseskravet i forhold til kommunen er opfyldt. Der henvises til lov om sygedagpenge. Vedrørende merudgifter og Plejetillæg: Uddrag af lov om social service: Jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012: Dækning af nødvendige merudgifter 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der efter 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen af folkepensionen. Det er en 10

11 betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov. Stk. 2. Udmålingen af tilskuddet sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte, f. eks merudgifter til individuel befordring, håndsrækninger og fritidsaktiviteter. Stk. 3. Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst kr. pr. år svarende til 500 kr. pr. måned. Tilskuddet fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned og rundes op til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100. Stk. 4. Social- og integrationsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om, hvilke udgifter der kan ydes hjælp til, og betingelserne herfor, herunder nærmere regler om personkredsen for merudgiftsydelsen. Stk. 5. Personer, der modtager pension efter 14 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., er ikke berettiget til ydelser efter denne bestemmelse, medmindre de tillige er bevilget kontant tilskud efter 95 eller borgerstyret personlig assistance efter 96. Uddrag af vejledning nr. 5 til serviceloven om særlig støtte til voksne VEJ nr. 10 af 15/02/2011: Invaliditetsydelse, bistands- og plejetillæg 48. Borgere, der modtager invaliditetsydelse, tilkendt efter 21 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. er omfattet af servicelovens 100. Disse borgere, kan derfor bevare invaliditetsydelsen, samtidig med at de modtager merudgifter efter servicelovens 100. Borgere, der modtager invaliditetsydelse, betragtes ikke som førtidspensionister i forhold til lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. og servicelovens 100. Hvis en borger, der modtager invaliditetsydelse, samtidig modtager bistands- eller plejetillæg efter reglerne i 16 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., vil borgeren ikke samtidig kunne modtage merudgiftsydelse efter servicelovens 100 til udgifter som dækkes af bistands- eller plejetillægget. Det vil sige, at når en borger er tilkendt bistands- eller plejetillæg, kan en udgift, der dækkes af bistands- eller plejetillægget, ikke medregnes ved udmålingen af merudgiftsydelsen. 49. En borger, der modtager bistands- eller plejetillæg, kan dog vælge at lade tillægget bortfalde og lade alle merudgifterne indgå i beregningen efter servicelovens 100. I de tilfælde, hvor en borger ønsker at fravælge bistands- eller plejetillæg og lade alle merudgifterne indgå i beregningen efter servicelovens 100, skal kommunen frakende bistands- eller plejetillægget. Det er en følge af, at borgerens behov i stedet vil blive dækket efter servicelovens

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om Social Service 95 og Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 nr. 647 af 25. juni

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 LOVGRUNDLAG 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95 Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter Servicelovens 95 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96.

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Titel Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96 Formål At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning December 2015 Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Vejledende serviceniveau Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord. Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 25 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance KOLDING KOMMUNE HANDICAPRÅDGIVNINGEN Borgerstyret Personlig Assistance BPA-ordning 2013 Brugervejledning 1. udgave revideret januar 2013 K L O S T E R G A D E 1 6, 6000 K O L D I N G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96.

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. 11. februar 2010 Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. Med virkning fra 1. januar 2009 er betingelserne for at få bevilget hjælp i henhold til servicelovens 95 og 96 ændret.

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance 2016 Brug for borgerstyret personlig assistance? Hvis du eller en pårørende har behov for borgerstyret personlig assistance (BPA), kan

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 2. FORMÅL...3 3. GENERELLE BETINGELSER......3 4. PERSONKREDSEN...5

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Målgruppe Målgruppen er borgere over 18 år med et omfattende og vedvarende behov for hjælp i dagligdagen, som har et ønske om at udpege egne hjælpere

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning Vejledning om borgerstyret personlig assistance Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser Indledning 1. Denne vejledning erstatter kapitel 25-27 om kontant tilskud efter servicelovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde Borgerstyret

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning).

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Vejledningen besvarer de spørgsmål, der typisk forekommer

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

retsinformation.dk/print.aspx?id=127 1/19

retsinformation.dk/print.aspx?id=127 1/19 VEJ nr 94 af 10/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-11-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Accession C20090009460 Entydig dokumentidentifikation BM000216 Dato for førstegangsindlæggelse 13-11-2009

Læs mere

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3 Sidst opdateret 15.06.16. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem kan få BPA hvad siger loven. 3. Ansøgning.

Læs mere

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 Hvem kan få Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 For at få en BPA-ordning, skal du have

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver.

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Tre parts kontrakt Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Aftalen træder i kraft den Navn Adresse CPR: Email: Telefon: Arbejdsgiver:

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96.

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) Servicelovens 96. Acadre dok.: 68673-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011

2011 Udgivet den 24. februar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 9. Vejledning om borgerstyret personlig assistance (Vejledning nr. 7 til serviceloven) Afsnit I Vejledningens indledning og generelle

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 April 2011 Indholdsfortegnelse. Lovgrundlag 3 Tilskud jfr. Servicelovens 96 stk. 3 3 Hvordan ansøges om BPA 3 Hvordan

Læs mere

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre 11-04- 2011 TILSYNET Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance

Vejledning om borgerstyret personlig assistance VEJ nr 9 af 15/02/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Socialmin, j.nr 2010 3605 Senere ændringer

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med borgerstyret Formålet med assistance er, at personer

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4 og 96a

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance BPA Lov om Social Service 95 og 96 INDHOLD FORUDSÆTNINGER...3 Lovgrundlag...3 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...3 Tilsyn...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96.

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Den tidligere kvalitetsstandard er godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.02.11

Læs mere

N O TAT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance. Indholdsfortegnelse

N O TAT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance. Indholdsfortegnelse N O TAT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2. Generelle

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Udarbejdet af Center for Job & Socialservice juli 2011, version 2 Indholdsfortegnelse Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Model 1 Baggrund Nærværende notat beskriver følgerne ved ændring af servicelovens 95 & 96. Servicelovens 95

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 2 3 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 Forord Den 1. januar 2009 blev Servicelovens 95 og 96 om Borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? 3. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? 4. Hvilke aktiviteter indgår

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Serviceloven 95, stk. 2 Borgerstyret Personlig Assistance Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme

Læs mere

Socialudvalget B Bilag 15 Offentligt

Socialudvalget B Bilag 15 Offentligt Socialudvalget B 129 - Bilag 15 Offentligt Afklaring vedr. krav og praksis mv. med henblik på afsøgning af muligheder, i relation til fastlæggelse af serviceniveau på udmåling af hjælperordninger i henhold

Læs mere

Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens UDKAST Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens 1. Indledning Denne vejledning indeholder retningslinjer for regioners og kommuners administration af fælles

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Maj 2012 Udgivet af Herlev Kommune Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA 1. Baggrund og formål... Side 4 Generelle forhold i en BPA

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

96 - Borgerstyret, personlig assistance

96 - Borgerstyret, personlig assistance Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 96 - Borgerstyret, personlig assistance Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Formålet med BPA ordningen er at yde kompensation

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96 INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Borgerstyret Gopersonlig assistance Servicelovens 95 og 96 Godkendt i Byrådet den xx xx 2017 1 Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde borgerstyret

Læs mere

Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96

Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96 Håndbog om BPA-ordningen - i henhold til Servicelovens 96 Juni 2016 Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA... 4 Baggrund og formål... 4 Generelle forhold i en BPA... 4 1. Arbejdsleder... 4 2. Arbejdsgiver...

Læs mere

Personlig Hjælperordning

Personlig Hjælperordning Kvalitetsstandard Lovgrundlag Personlig Hjælperordning Lov om Social Service, 1, 95stk.1, 95stk.2, 95stk.3, 95 stk.4 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 647 af 26.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96 HånDBOG Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Titel: Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Udarbejdelse: Social & Handicap, Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S

Læs mere

BPA-ordninger i Holbæk Kommune

BPA-ordninger i Holbæk Kommune BPA-ordninger i Holbæk Kommune - 2 - Forord Den 1. januar 2009 ændredes reglerne i Lov om Social Service 95 og 96 for de tidligere handicaphjælperordninger og grundlaget for bevilling og drift af disse

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 1 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Borgerstyret personlig assistance 3. Kvalitetsstandardens

Læs mere

KL s vejledning. om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Jf. Lov om social service, 95 og 96

KL s vejledning. om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Jf. Lov om social service, 95 og 96 KL s vejledning om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Jf. Lov om social service, 95 og 96 Marts 2011 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Borgerstyret personlig assistance 5 2.1. Målgrupper

Læs mere

BPA i Aarhus Kommune

BPA i Aarhus Kommune BPA i Aarhus Kommune BPA-ordningen i Aarhus Kommune Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration, ved handicapchef Carsten Wulff Spørgsmål, dialog og forslag til forbedringer Socialudvalgets

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96

Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96 Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96 Senest revideret: Juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 5 1. BPA-ordning generelt... 5 1.1. Det siger loven... 5 1.1.1. Bevillingskompetence

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

8) Er en kommune pligtig til at offentliggøre grundlaget for udmåling af tilskud (budgettet) til a. løn, jf. bekendtgørelsens 5,

8) Er en kommune pligtig til at offentliggøre grundlaget for udmåling af tilskud (budgettet) til a. løn, jf. bekendtgørelsens 5, 1) Hvad forstås ved løn under sygdom, jf. BPA-bekendtgørelsens (herefter bekendtgørelsen) 5, stk. 4? Er det a. fuld påregnelig løn (i overensstemmelse med vagtplanen), inkl. tillæg og pension b. grundløn

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96

Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96 Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance 1. Indledning... 4 1.1. Hvad er BPA?... 4 2. Lovgrundlaget... 4 2.1. Servicelovens 96... 4 2.2. Personkreds... 5 2.3. Arbejdsleder-

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Strategi og Planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed 25. nov. 2010 Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere