Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96"

Transkript

1 Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 For borgere der er tilkendt BPA-ordning efter lov om social service 96 gælder følgende: Tilskud: Der udmåles tilskud efter lov om social service 96. Der udmåles et tilskud til ansættelse/aflønning af hjælpere som opsættes i budget. Herudover dækkes visse udgifter efter regning. Hvis borgeren vælger at overdrage arbejdsgiveransvaret til en ekstern part udmåles desuden et særligt tilskud til omkostninger ved varetagelse af arbejdsgiveropgaver. Budget til ansættelse/aflønning af hjælpere: Der opsættes et budget jf. lov om social service 96 til ansættelse/aflønning af hjælpere. Følgende er medtaget i budgettet: Grundløn: Der beregnes en grundløn svarende til overenskomst for uuddannet sundhedspersonale, løntrin 11, stedtillæg 4 (120,25 kr. pr. time pr ) samt tillæg for aften/nat og weekend ud fra gældende arbejdstider for hjælpere. Tillæg: Hverdage Ingen tillæg - Hverdage 17-23, + 28 % af Aftentillæg Hverdage 23 06, + 31,5 % af Nattillæg Lørdag ,5 % af Lørdage Ingen tillæg - Lørdage % af Lørdage = 56 % Lørdag ,5 = 59,5 % af søndag ,5= 81,5 % af Søndag/helligdage + 50 % af Søndag/helligdage = 78 % af Søndag ,5 = 81,5 % af Arbejde på Betaling som på juleaftensdag fra søgnehelligdage dagtjenestens begyndelse Tillæg for helligdage: Der udmåles et gennemsnit på 10 helligdage pr. år: Det drejer sig om: 1.januar, skærtorsdag, langfredag, 2.påskedag, store bededag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. og 2. juledag. Desuden: - 1.maj (hele døgnet) - Grundlovsdag (12-24) - Juleaftensdag (7-24) - Nytårsaftensdag: normal tjeneste med aftentillæg fra kl. 16. Helligdage aflønnes som søndage. Rådighedstimer: I særlige tilfælde kan udmåles rådighedstimer, såfremt hjælperne skal være til stede, men ikke skaludføre aktivt arbejde (eksempelvis i nattetimer). Denne aflønnes med 75 % af grundlønnen. Der aflønnes desuden med 75 % af gældende tillæg for rådighedstimerne. Feriegodtgørelse: Der er afsat 12,50 % til feriegodtgørelse til hjælperne. Der optjenes ikke feriegodtgørelse i forhold til 6.ferieuge. Pension: Hjælperne er berettiget til pension med 12,6 % når de har været ansat i Tårnby kommune i 1 år og er over 21 år. Arbejdsgiverandel udgør 2/3. Eget-bidraget for hjælperen udgør 1/3. Timer til oplæring: Oplæring af nye hjælpere: Den tid, hvor en ny hjælper skal oplæres og hvor det er nødvendigt at der er 2 hjælpere til stede på 1

2 samme tid. Som udgangspunkt bevilges 10 timer pr. ordning til dette. Beløbet kan variere afhængig af nye ansættelser. Timer til MUS/Personalemøder: Som udgangspunkt er der afsat 7,5 time pr. hjælper pr. år, svarende til 1,5 time pr. kvartal til personalemøder og 1,5 time pr. år til MUS (medarbejderudviklingssamtaler). Disse timer udmåles kun til hjælpere, der er ansat med 8 timer eller mere pr. uge. Kvalifikationsløn / Funktionsløn: Tillæg for hjælpere berettiget til løntrin 12: (kvalifikationsløn ved anciennitet) Hjælpere der har været ansat i minimum 3 år hos samme BPA-borger og minimum 8 timer pr. uge er berettiget til løntrin 12. Løntrin 12 svarer til 120,25 kr. pr. time pr I budgettet er satsen beregnet ud fra, hvor mange hjælpere ud af det samlede antal hjælpere, der er berettiget til løntrin 12. Beløbet er således udregnet som en procentsats af grundlønnen. Der er udregnet et tillæg på 2,45 kr. pr time på baggrund af forskellen mellem en 24- timers ordning til løntrin 11 og en tilsvarende ordning til løntrin 12. Funktionsløn ydes i særlige tilfælde ud over grundlønnen og eventuel kvalifikationsløn. Funktionsløn baseres på de funktioner (arbejds- og ansvarsområder), der er knyttet til den enkelte stilling/grupper af stillinger. Funktioner skal være særlige funktioner, der ligger ud over de funktioner, der forudsættes for grundlønnen. Lovpligtige bidrag til ATP/AES/AER/FIB: Der kan findes yderligere oplysninger om disse på Satserne er beregnet ud fra det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte (mere end 117 timer pr. måned), som det bevilgede timeantal svarer til. Udgifter der betales efter regning: Følgende udgifter betales efter regning og er derfor ikke medtaget i budgettet. Dokumentation for udgifterne skal indsendes til kommunen, Udbetaling skal ske efter regning for at sikre, at der ikke løbende skal ske regulering i det udmålte tilskud. Løn under sygdom/sygedagpenge: Der udbetales løn under sygdom til handicaphjælpere, der har mindst 8 ugers ansættelse som handicaphjælper og mindst 74 timers arbejde i denne periode. Der skal ved sygeperiode ud over 3 uger, søges refusion fra hjælperens bopælskommune. Sygedagpenge ved beskæftigelse under 8 timer om ugen: For hjælpere ansat mindre end 8 timer pr. uge i gennemsnit gælder reglerne om sygedagpenge. Hjælpere er berettiget til sygedagpenge ved sygdom (vejledning, punkt 143). Dette ifølge reglerne i sygedagpengeloven, hvis det gældende beskæftigelseskrav i sygedagpengeloven er opfyldt. Der henvises til at kontakte hjælperens bopælskommune. Barns 1. og 2. sygedag: Der aflønnes med almindelig løntakst ved barnets 1. og 2. sygedag. Ved løn forstås løn inklusive fast påregnelige tillæg. Dette gælder for hjælpere, der har mindst 8 ugers ansættelse som handicaphjælper og mindst 74 timers arbejde i denne periode Der skal gøres opmærksom på, at der skal være tale om et akut pasningsbehov af barnet, som gør fraværet nødvendigt. Barselsdagpenge: Hvis beskæftigelseskravet er opfyldt, vil hjælperen være berettiget til barselsdagpenge fra bopælskommunen; der henvises til at kontakte bopælskommunen. Barselsfond: For de hjælpere, der er omfattet af barselsfond indbetales beløb til barselsfond. Der kan henvises til Kommunen skal dække omkostninger ved bidrag til ATP s barselsordning for det private arbejdsmarked. Se: Nødvendige forsikringer: 2

3 Nødvendige/lovpligtige forsikringer, der er tegnet gennem et privat forsikringsselskab for følgerne ved arbejdsulykker (jf. bekendtgørelse om lov om arbejdsskadesikring kap. 10). Kommunen har ingen forpligtigelser overfor hjælperens ansættelsesforhold og er ikke forpligtiget i forhold til tegning af nødvendige forsikringer. Arbejdsgiveren har pligt til at tegne arbejdsskadeforsikring. Det kan desuden være nødvendigt at tegne en forsikring, der dækker ansvar for medhjælp i hjemmet og eventuelt en erhvervsansvarsforsikring. Det kan være nødvendigt at tegne særlige forsikringer i forbindelse med rejser i udlandet. Udgifter til lønadministration: Hvis opgaver forbundet med at være arbejdsgiver, er overgivet til et firma eller privat virksomhed, medregnes denne udgift i budgettet til dette. Såfremt man selv, eller nærtstående person, er arbejdsgiver og lønadministrationen foregår via administrationsfirma, indsendes regning til kommunen. Udgifter til lønadministration takseres til 1643 kr. årligt pr. hjælper (2009-priser). Såfremt man vælger at overdrage arbejdsgiveransvaret til et eksternt firma, skal der gøres opmærksom på, at udgifter til lønadministration er indbefattet i det samlede udmålte beløb til varetagelse af arbejdsgiveropgaverne. Arbejdsmiljørelaterede udgifter: Udgifter ved at foretage gennemgang af hjemmet, udarbejdelse af arbejdspladsvurdering (APV), overholdelse af arbejdstid, arbejdsstedets indretning samt udgifter vedrørende hjælpemidler for at sikre et forsvarligt arbejdsmiljø. (vejledning, punkt. 81). I visse tilfælde indgår dette i opgaver forbundet med at være arbejdsgiver og udmåles i budgettet til det. Se punkt vedrørende arbejdsmiljølovgivningen. Nødvendig vikardækning: Det forudsættes at hjælperkorpset dækker hinanden ind, således at det kun i helt særlige tilfælde vil være nødvendigt at ansætte en ekstern vikar. Såfremt det er umuligt at løse opgaven på anden måde, kan der i ganske særlige tilfælde ansættes vikarer i en kortere periode, og regningen sendes til kommunen. Ved anvendelse af ekstern vikar i en periode ud over 2 uger indenfor en 3 måneders periode, skal der ske henvendelse til Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, Tårnby Kommune. Opsigelse: Hjælpere er ikke ansat efter funktionærloven. Ved opsigelse fra begge sider aftales opsigelsesperioden med arbejdsgiveren. Ved uansøgt opsigelse af hjælper, er den maksimale opsigelsesperiode 1 måned. Vilkår for opsigelse indskrives i hjælperens ansættelseskontrakt. G-dage: Arbejdsgiveren skal udbetales dagpengegodtgørelse G-dage for de første 3 dage, hvor hjælperen er helt eller delvis ledig. En G-dag svarer til højeste dagpengesats. G-dage skal kun udbetales til hjælper, der har været ansat i sammenlagt 2 x 37 timer indenfor de seneste 4 uger før arbejdsophøret, og som er medlem af en A- kasse. Der henvises til Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (g-dage) BEK 674 af 30/6/2009. Afholdelse af øvrige udgifter: Følgende udgifter er ikke medregnet i budget. Der kan ansøges særskilt om tillæg til disse. Ferie/weekender: Indenfor et kalenderår, kan der højst afholdes 2 ugers ferie med 2 hjælpere, hvoraf den ene aflønnes som rådighedsvagt i det tidsrum, hvor personen ikke arbejder. Eventuelt uforbrugt tilskud til ferie, kan ikke overføres fra en periode til en anden. Kursus til hjælpere: 3

4 I de tilfælde hvor det er nødvendigt, at hjælpere skal på kursus, eksempelvis kursus i kommunikation eller forflyttelsesteknik m.v. Disse kurser afholdes som udgangspunkt af Tårnby Kommune. Hvis der ønskes at ansøge om andre relevante kurser, skal man indsende ansøgning med oplysninger om kursus, pris, antal hjælpere der skal deltage mv. samt begrundelse for, hvorfor kurset vurderes relevant. Hjælperrelaterede udgifter: Direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med at have hjælpere ansat til hjælp i og udenfor hjemmet dækkes i henhold til 96. Det er en forudsætning, at disse udgifter ikke dækkes som merudgifter efter lov om social service 100 eller som bistands/plejetillæg efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension (hvis man er tilkendt pension inden ). Udgifter i hjemmet: Tårnby kommune har udarbejdet en gennemsnitsberegning af de omkostninger, der er forbundet med at have en hjælper. Dette omhandler ekstra udgifter til håndsæbe, toiletpapir, engangshandsker, porto m.v. Til dækning af disse udgifter udbetales hver måned 25 øre pr. bevilget BPA time. Hvis borgeren er bevilget 24 timer i døgnet, vil denne få udbetalt 182 kr. om måneden. 0,25 * 24 timer * 365 dage/12 måneder = 182 kr. Omkostninger udenfor hjemmet: Danske Handicaporganisationers Brugerservice udsteder ledsagekort til personer med handicap, der har behov for en ledsager for at kunne færdes i det offentlige rum. Ledsagekortet dokumenterer behovet for at have en ledsager med, når borgeren eksempelvis skal med tog, bus, på museum, i teatret eller lignende. Med ledsagekortet kan borgeren flere steder opnå mulighed for at medtage ledsageren gratis. Det gælder blandt andet på en række kulturinstitutioner, som teatre og museer, til kulturelle arrangementer og i forlystelsesparker og zoologiske haver. For nærmere information om dette henvises der til: dk. Til dækning af omkostninger til for eksempel entré-billetter, transport m.v., som ikke bliver dækket af ledsagekortet, udbetales der et årligt beløb på 1000 kr. Udbetaling: Det samlede tilskud, som fremgår af budgettet udbetales månedsvis forud med undtagelse af udgifter, der betales efter regning. Der fastsættes nærmere retningslinjer for dette. Regnskab: Der skal aflægges regnskab til kommunen minimum en gang årligt, oftere ved behov. Såfremt arbejdsgiveransvaret er overdraget til en anden part, er det denne, der fremlægger regnskab. Af regnskabet skal som minimum fremgå: - oversigt over forbrugte hjælpertimer - dokumentation for lønudbetaling - dokumentation for betaling af ATP mv. - dokumentation for indbetaling til SKAT - dokumentation for udbetaling af feriegodtgørelse - dokumentation for indbetaling af pensionsbidrag - dokumentation for forbrug til lønadministration Opfølgning: Der skal ske opfølgning jf. lov om social service 96 minimum en gang årligt eller tidligere ved behov. Der skal ved opfølgning foretages en vurdering af, om borgeren fortsat opfylder betingelserne for at være i målgruppen til at modtage hjælp efter servicelovens 96. Ligeledes skal der foretages en udmåling af antal hjælpertimer.såfremt betingelserne opfyldes, skal der, ved opfølgning, ske en justering af det udmålte tilskud. Eventuelt for meget udbetalt tilskud, skal tilbagebetales til kommunen. Uforbrugte timer kan ikke 4

5 overføres eller opspares og kan ikke benyttes til andre formål, end det de var udmålt til. Borgeren har pligt til at rette henvendelse til kommunen, såfremt der sker væsentlige ændringer i ordningen. Ophør af BPA-ordning: Dødsfald: Ved dødsfald dækkes udgifter til hjælpere i minimum en måned efter udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket (vejledning punkt 105). Tårnby kommune dækker ikke udgifter ud over ovennævnte periode. Ikke længere berettiget til BPA-ordning: Såfremt det vurderes, at man ikke længere er berettiget til en BPA-ordning jf. Servicelovens 96, vil der blive truffet en afgørelse vedrørende dette. Borgeren vil modtage en skriftlig begrundet afgørelse med klagevejledning. Hvis BPA-ordning frakendes, skal der laves en handleplan for den videre støtte. Ophør af BPA-ordning skal som udgangspunkt ske med rimelig varsel således, at der er mulighed for at afvikle ordningen. I visse tilfælde kan det være nødvendigt hurtigt at afvikle ordningen. Beslutning herom vil ske efter en konkret og individuel vurdering Ved ophør skal eventuelt uforbrugte midler tilbagebetales til Tårnby Kommune. Overdragelse af arbejdsgiveransvar til ekstern part: Det er muligt at overdrage arbejdsgiveransvaret efter Lov om social service 96 til en ekstern part. Det kan være en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed. Desuden kan man vælge at lade Tårnby kommune varetage lønadministrationen for sin BPA-ordning. Dette vil ske via eksternt firma. Hvis man opfylder betingelserne og selv ønsker at være arbejdsgiver og varetage lønadministration, kan man vælge at gøre dette. Tilskud til dækning af arbejdsgiveropgaverne: Ved overdragelse af arbejdsgiveransvar til ekstern part, skal der gøres opmærksom på, at det er rammerne fastsat af Tårnby kommune, som fortsat er gældende for tilskud til BPA-ordning. Der udbetales derfor ikke et højere tilskud hvis et firma, der udbyder BPA-ordning gør dette til en højere takst, end den af kommunen fastsatte takst. Lønudbetaling til hjælpere skal udmåles på samme vilkår, uanset om det er borgeren, der har arbejdsgiveransvaret, eller det er overgivet til anden part. Såfremt man ønsker at indgå aftale med et privat firma eller virksomhed, er det den BPAberettigede borgers ansvar at indgå aftale om overdragelse af arbejdsgiverrelaterede opgaver, med et privat firma eller virksomhed, der udbyder ydelsen. Det er forudsætningen, at ydelsen udbydes til en takst, der er overensstemmende med budgettet fastlagt af Tårnby kommune (vejledning punkt 54). Såfremt man ønsker at benytte et privat firma eller virksomhed, der udbyder ydelsen til en højere takst, må man selv forestå egenbetaling af differencen. Tilskuddet kan maksimalt udgøre de faktiske omkostninger, der er forbundet med ordningen. Hvis et firma udbyder BPAordning til en lavere takst, udbetales således kun denne takst af Tårnby Kommune (vejledning punkt 62). Hvis man ønsker at overdrage tilskuddet til en nærtstående privat person eller selv ønsker at varetage arbejdsgiveransvaret udbetales ikke tilskud til dækning af arbejdsgiveropgaverne. Arbejdsleder og Arbejdsgiveropgaver: Det er en betingelse for at være berettiget til BPA-ordning, at man kan fungere som arbejdsleder for sine hjælpere. Dette gælder også, selvom man vælger at overdrage arbejdsgiveropgaver til ekstern part. Arbejdslederopgaver: - Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce (evt. i samarbejde med arbejdsgiver). 5

6 - Rekruttere og udvælge hjælpere, herunder vikarer. - Varetage ansættelsessamtaler. - Varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne. - Varetage arbejdsplanlægning sammen med og for hjælperne. - Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og personalemøder. I sjældne tilfælde og hvis man har særlige problemer/særligt nedsat funktionsevne, som gør det nødvendigt, kan der være behov for, at der ydes støtte til nogle af disse opgaver, eller at de udføres i samarbejde med anden part i en afgrænset kortere periode. I dette tilfælde skal der dog foreligge et udviklingspotentiale, således at man selv vil blive i stand til at varetage disse opgaver indenfor kortere tid. Følgende opgaver vedrørende arbejdsgiveransvar vil kunne overdrages til anden part: Arbejdsgiveropgaver: - Formelle krav vedrørende ansættelse og afskedigelse af hjælpere. - Undtagelsesvis deltagelse i ansættelsessamtaler. - Udarbejdelse af ansættelsesbeviser til hjælperne. - Oprettelse af personalesager. - Udbetaling af løn. - Indberetning af skat, tegning af lovpligtige forsikringer, indbetaling til ferie og barselsfond og ATP mv. - Gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger. - Støtte op omkring nye og usikre borgere med BPA-ordning i en afgrænset kortere periode. - Generel rådgivning og vejledning. Indgåelse af aftale med ekstern part: Hvis borgeren ønsker det, er det den BPAberettigede borgers ansvar, at indgå aftale med ekstern part, om at varetage arbejdsgiver-opgaver. Dermed vælger borgeren at tilskud efter servicelovens 96 overføres til den eksterne part. Såfremt den eksterne part er en forening eller virksomhed, udmåler Tårnby kommune et tilskud til dækning af foreningens eller virksomhedens omkostninger ved at varetage de opgaver, der er forbundet med at være arbejdsgiver. Hvis tilskuddet overføres til en nærtstående privat person, aflønnes denne ikke for at varetage opgaver forbundet med at være arbejdsgiver. Aftalens indhold: Aftalen bør indeholde en beskrivelse af, hvilke opgaver den nærtstående, foreningen eller virksomheden påtager sig for borgeren, levering af ydelserne og herunder omkostningsstyring, regulering, regnskab og tilbagebetaling mv., forhold vedrørende arbejdsgiverens forpligtelser samt fastsættelse af opsigelsesvarsel m.v. for aftalen (vejledning punkt 54). Kommunen kan vælge også at indgå en aftale med den eksterne part, som kan indeholde eksempelvis aftaler vedrørende ophør af ordningen eksempelvis i forbindelse med dødsfald og eventuelle særlige aftaler om udbetaling af dele af tilskuddet. Arbejdsgiveransvar: Kommunen har ikke arbejdsgiveransvar overfor hjælperne og er ikke ansvarlig for ansættelse, afskedigelse og oplæring af hjælperne. Kommunalt tilskud ydes til borgeren, der herefter ansætter hjælperne. Der er således tale om et privat ansættelsesforhold mellem borger og hjælper, eller mellem den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed og hjælperne, hvis tilskuddet er overført hertil (vejledning punkt 42). Det vil fortsat være borgeren, der er arbejdsgiver, medmindre tilskuddet overføres til en anden part, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne i ansættelsesretlig forstand, og som varetager de administrative og juridiske opgaver, der er forbundet hermed (vejledning punkt 5). Hvis borgeren overfører tilskuddet til en anden part, skal borgeren alene varetage 6

7 opgaver forbundet med den daglige ledelse for hjælperne (vejledning punkt 40). Arbejdsmiljølovgivning: De generelle vilkår i arbejdsmiljølovgivningen skal overholdes. Der skal udarbejdes en APV (Arbejdspladsvurdering) minimum hvert 3. år, samt hvis der sker ændringer i arbejdsmetoderne, hvor arbejdsprocesser og ændringer kan have betydning for arbejdsmiljøet. Der kan findes eksempler på udarbejdelsen af en APV på hjemmesiden Arbejdsgiver.dk Det vil bero på en konkret vurdering, om borgeren opfattes som arbejdsgiver efter arbejdsmiljølovgivningen, jf. kapitel 16 i arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdsredskaber: Der skelnes mellem personlige hjælpemidler og arbejdsredskaber til brug for hjælperne. Det er arbejdsgiverens ansvar at tilvejebringe de nødvendige arbejdsredskaber, der anvendes i hjemmet samt at sørge for vedligeholdelse. Udgiften dækkes jf. Servicelovens 96 efter konkret ansøgning (Vejledning punkt 129). Udmåling af tilskud til dækning af arbejdsgiveropgaver: Hvis man har valgt at overdrage opgaver forbundet med at være arbejdsgiver til et privat firma eller virksomhed, vil Tårnby kommune foretage en udmåling, hvoraf der fremgår hvilket antal timer, der vurderes at være nødvendig til at løse disse opgaver. Disse timer bliver i Tårnby kommune udmålt til en takst, der er svarende til gennemsnittaksten for en HK og en AC timeløn. Herudover vil der blive udbetalt et beløb til omkostninger ved lønadministration pr. hjælper. Der udbetales ikke tilskud, hvis man vælger at overdrage arbejdsgiveropgaver til en nærtstående privat person. Kun i meget særlige tilfælde udmåles et beløb til varetagelse af opgaver, der anses for at være opgaver forbundet med at være arbejdsleder i en kortere afgrænset periode. Dette kan eksempelvis ske, hvis der på grund af nedsat funktionsevne er behov for oplæring i at varetage rollen som arbejdsleder. Tårnby kommune varetager lønadministrationen Man kan vælge at lade Tårnby Kommune varetage lønadministrationen for sin BPAordning. Der skal indgås nærmere aftale med Tårnby Kommune om dette. Borgeren er i dette tilfælde fortsat arbejdsgiver for hjælperne. Kommunen varetager i dette tilfælde alene lønadministration og ikke arbejdsgiveransvar eller forpligtigelse i forhold til hjælperne. Der henvises til Vejledning om borgerstyret personlig assistance VEJ nr. 9 af 15/02/2011 (Vejledning nr. 7 til serviceloven) Andre vilkår for BPAordning: Forhold til bistands- eller plejetillæg: Såfremt borgeren er tilkendt førtidspension inden 1. januar 2003 og er tilkendt bistandseller plejetillæg, skal der tages hensyn til dette ved udmålingen af BPA. Borgere der får tilkendt en BPA-ordning vil som udgangspunkt have et behov, der er tæt på døgndækning. BPA udmåles derfor så den dækker alle borgerens ledsage, pleje- og overvågningsbehov. Bistands- eller plejetillægget vil derfor som udgangspunkt blive frakendt. Indlæggelse på hospital: Hvis man bliver indlagt på hospital i en længere periode, er det hospitalet, der skal stå for den fulde pleje, jf. sektoransvarlighedsprincippet. Som udgangspunkt kan hjælperne følge med ved en eventuel hospitalsindlæggelse af op til en uges varighed. Såfremt indlæggelsen varer længere tid, skal kommunen kontaktes. 7

8 Det kan blive nødvendigt at opsige hjælpere ved længere tids indlæggelse. Ferie/ophold i udlandet: Man skal være opmærksom på de gældende bestemmelser i Udlandsbekendtgørelsen (BEK nr af 15/12/2009). Det er kun i ganske særlige tilfælde og efter en konkret vurdering, at ekstra-udgifter (rejseomkostninger/ophold mv.) ved at tage på kortvarige ophold i udlandet kan dækkes. Ved længerevarende ophold i udlandet skal der ansøges om at bevare retten til en BPAordning. Forhold til arbejdsmarkedet: Personer, som har arbejde, kan hvis betingelserne er opfyldt, have en hjælper ansat under BPA-ordningen til at dække pleje-, overvågnings- og ledsagelsesbehovet også i arbejdstiden. Hjælpere ansat efter 96 må ikke assistere ved arbejdsrelaterede opgaver. Efter Beskæftigelsesministeriets lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. kan der ydes personlig assistance til at bistå personer med nedsat funktionsevne med de praktiske arbejdsfunktioner, som følger af beskæftigelsen, og som vedkommende på grund af den nedsatte funktionsevne ikke selv kan udføre. Personlig assistance bevilges i jobcenter. En personlig assistent må kun assistere ved arbejdsrelaterede opgaver på jobbet og må ikke udføre personlig pleje mv. Ved overvågning skal hjælperne være vågne og opholde sig sammen med borger på alle tidspunkter, hvor der er behov for respirationsovervågning. Man skal overholde de retningslinjer, der er udstedt fra Regionen vedrørende maksimal arbejdstid for hjælpere, der arbejder med overvågning. Det er ikke forsvarligt, at hjælpere der arbejder med respirationsovervågning har 24-timers vagter. Information/kurser til personer med BPAordning: Servicestyrelsen afholder jævnligt kurser og temadage for borgere med BPA-ordning. Man kan finde information på Servicestyrelsens hjemmeside: Der er desuden oprettet en rådgivningsfunktion, som yder vejledning om spørgsmål i forhold til at være arbejdsgiver og arbejdsleder, der findes information på: Såfremt der er spørgsmål, kan Handicap- og Psykiatriafdelingen i Tårnby Kommune kontaktes. Særligt for respiratorbrugere/personer der har behov for overvågning på grund af respirationsproblemer. Regionen (Respirationscenter Øst) skal stille hjælpere til rådighed og stå for oplæring af hjælpere til overvågning, som er nødvendig grundet respirationsproblematikker. Såfremt der er behov for overvågning på grund af respirationsproblematikker, og der i samme tidsrum er behov for hjælperes tilstedeværelse til personlig, praktisk hjælp, overvågning (ikke relateret til respirationsproblematikken) eller ledsagelse, og opgaven kan løses af én og samme person, kan kommunen og regionen indgå aftale om vilkårene for dette. 8

9 Bilag: Uddrag af Serviceloven: LBK nr. 81 af 04/02/ Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte. Stk. 2. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at borgeren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med den pågældende. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde borgerstyret personlig assistance til borgere, der ikke er omfattet af personkredsen efter stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borgeren. Stk. 4. I de situationer, hvor borgeren eller en nærstående er arbejdsgiver, skal kommunalbestyrelsen tilbyde at varetage lønudbetaling m.v. 96 a. Socialministeren kan fastsætte nærmere regler om kommunalbestyrelsens udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance, herunder om dækning af udgifter til hjælpernes løn, udgifter ved varetagelse af arbejdsgiveropgaver og administrative opgaver m.v. samt andre udgifter for borgeren, der er forbundet med den modtagne hjælp. Stk. 2. Tilskud til borgerstyret personlig assistance efter 95 og 96 udbetales månedsvis forud. Stk. 3. Socialministeren kan fastsætte nærmere regler om udbetaling og regulering af tilskud, regnskabsaflæggelse og tilbagebetaling af tilskud. 96 b. Flytter en person fra en kommune, der udbetaler tilskud efter 95 eller 96, skal den hidtidige opholdskommune, uanset reglerne i 9 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, fortsætte udbetalingen af tilskud, indtil den nye opholdskommune har truffet afgørelse om tilskud efter 95 eller 96. Stk. 2. Har en kommune udbetalt tilskud efter stk. 1, har kommunen krav på refusion herfor fra den nye opholdskommune. Refusionskravet omfatter tilskud, som den hidtidige opholdskommune har betalt efter borgerens flytning fra den tidligere opholdskommune og frem til datoen for den nye opholdskommunes afgørelse. 96 c. Hvis en borger, der modtager tilskud efter 95 og 96, dør, bortfalder tilskuddet ved udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen dækker dog eventuelle udgifter til hjælpere i minimum en måned efter udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket. Stk. 3. Socialministeren kan fastsætte Uddrag af vejledning om Borgerstyret Personlig Assistance VEJ nr 9 af 15/02/ Ved at give borgerne mere valgfrihed med hensyn til placeringen af de opgaver, der er forbundet med at ansætte hjælpere, sikres det, at ordningen i højere grad kan indrettes i forhold til den enkelte borgers ønsker og behov. Herved fastholdes intentionerne om at sikre borgerens selvbestemmelse samtidig med, at den enkelte borger kan aflastes i forhold til en række administrative opgaver, ved at overføre tilskuddet til en anden part, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne i ansættelsesretlig forstand, og varetager de administrative og juridiske opgaver, der er forbundet hermed. 40. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at borgeren får den nødvendige rådgivning og vejledning, herunder om de opgaver og det ansvar, der er forbundet med at være arbejdsgiver, jf. punkterne 10 og 11, så borgeren kan sammensætte sin BPA-ordning ud fra egne ønsker, behov og forudsætninger. Kommunalbestyrelsen har herunder pligt til at oplyse borgeren om muligheden for at overføre tilskuddet til en anden part, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Når borgeren overfører tilskuddet, skal borgeren alene varetage opgaver forbundet med den daglige ledelse for hjælperne. Kommunalbestyrelsen kan desuden oplyse borgeren om de muligheder, der er etableret som forsøg fra 2009 til og med 2011, om en særlig rådgivningsfunktion og om kurser for borgere med BPA, som Servicestyrelsen gennemfører. Der henvises til vejledningens punkt 13 og Servicestyrelsens hjemmeside. Kommunalbestyrelsen skal være opmærksom på, at det vil bero på en konkret vurdering, om borgeren opfattes som arbejdsgiver efter arbejdsmiljølovgivningen. Fastlæggelsen af placeringen af arbejdsgiveransvaret i den konkrete situation følger af administrativ praksis og domstolspraksis. Der henvises til punkterne om arbejdsmiljølovgivningen 42. I en BPA-ordning ydes det kommunale tilskud til borgeren, der herefter indgår aftale om ansættelse af hjælperne. Der er hermed tale om et privat ansættelsesforhold mellem borgeren og hjælperne, eller mellem den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed og hjælperne, hvis borgeren har valgt at overføre sit tilskud til ansættelse af hjælpere hertil. Det er derfor borgeren, eller den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed, som tilskuddet er overført til, der har ansvaret i forhold til hjælpernes kvalifikationer, lønforhold, tilrettelæggelse af arbejdstid, overholdelse af ansættelsesvilkårene efter det konkrete ansættelsesbevis mv. Kommunalbestyrelsen har dog pligt til at yde generel rådgivning om reglerne på området, ligesom kommunen har pligt til at træde til med rådgivning og vejledning om mere praktiske forhold. Se også Ankestyrelsens 9

10 Principafgørelse C om kommunens vejledningsforpligtelse. 54. Ønsker en borger at overføre sit tilskud til en anden part, der herefter er arbejdsgiver i ansættelsesretlig forstand, skal borgeren indgå en aftale med den nærtstående, virksomheden eller foreningen om dette. Det er dermed borgeren, der vælger den nærtstående, forening eller private virksomhed, som skal varetage denne opgave, inden for rammerne af den kommunale udmåling. Aftalen vil ofte indeholde en beskrivelse af, hvilke opgaver den nærtstående, foreningen eller virksomheden påtager sig at udføre for borgeren, levering af ydelserne og herunder omkostningsstyring, regulering, regnskab og tilbagebetaling, mv., forhold vedrørende arbejdsgiverens forpligtelser samt fastsættelse af opsigelsesvarsel mv. for aftalen. Overførslen af tilskuddet sker normalt med én måneds varsel fra udgangen af den måned, hvor aftalen er indgået. Herved sikres det, at alle parter får den fornødne tid til at få iværksat BPA-ordningen, og herunder at udbetalingen af tilskuddet kan påbegyndes. Det er muligt at aftale en længere frist for overførsel af tilskuddet, hvis parterne i aftalen ønsker dette. 63. Tilskud til BPA udmåles på grundlag af et budget, der opstilles af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal som en del af den konkrete bevilling, opstille et budget, som er en opstilling af de forventede omkostninger til de enkelte elementer i udmålingen til BPA efter 5, stk. 1-3 og 5, samt 8 i bekendtgørelse om udmåling af tilskud. Formålet med at lave et budget, der anfører de enkelte elementer i beregningen, er dels at gøre det muligt at efterprøve, om kommunalbestyrelsen har taget højde for alle de elementer, der skal indgå i udmålingen, jf. udmålingsbekendtgørelsens 4, og dels at gøre det muligt at lave et regnskab, der kan lægges til grund for en eventuel tilbagebetaling af uforbrugte midler jf. udmålingsbekendtgørelsens Budgettets enkelte elementer skal være sammenlignelige med omkostninger for tilsvarende aktiviteter. 81. Kommunalbestyrelsen skal efter regning dække nødvendige omkostninger ved overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen, jf. udmålingsbekendtgørelsens 7. Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse i forhold til den enkelte BPA-ordning vurdere, om der er tale om arbejde omfattet af arbejdsmiljølovens begrænsede område, efter 2, stk. 3, jf. 2, stk. 2, nr.1, i lov om arbejdsmiljø, eller om der er tale om hele arbejdsmiljølovens område efter 2, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø. Omkostninger ved overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen kan være både timer til at foretage gennemgang af borgerens hjem, udarbejdelse af arbejdspladsvurdering (APV), overholdelse af regler om arbejdstid, arbejdsstedets indretning og omkostninger til de nødvendige arbejdsmiljørelaterede arbejdsredskaber mv. Der henvises i øvrigt til punkterne om arbejdsmiljø i BPA-ordningen Med servicelovens 96 c er der fastsat nærmere regler om ophør af BPA i tilfælde af dødsfald. Reglerne indebærer, at kommunalbestyrelsen dækker udgifter til hjælpere i minimum en måned efter udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket. Herved sikres både hjælpere, nærtstående, foreninger og virksomheder klare regler for, hvornår udbetalingen af tilskud ophører i forbindelse med dødsfald For at understøtte, at BPA sker i overensstemmelse med f.eks. arbejdsmiljøreglerne, kan det være hensigtsmæssigt eller nødvendigt, at hjælperne anvender arbejdsredskaber i forbindelse med arbejdet. Det er vigtigt, at der skelnes mellem personlige hjælpemidler, der er tilvejebragt af hensyn til den borger, der har brug for hjælp og arbejdsredskaber, der er tilvejebragt af hensyn til personalets arbejdsforhold. I nogle situationer vil hjælpemidler, som gør borgeren mere selvhjulpen, dog også kunne fungere som arbejdsredskaber for hjælperne. Det er derfor nødvendigt, at der ses samlet på forholdene hos borgeren. Det vil som udgangspunkt være arbejdsgiverens ansvar at tilvejebringe de nødvendige arbejdsredskaber, der anvendes i hjemmet. Udgiften hertil skal derfor indregnes i tilskuddet til BPA, jf. udmålingsbekendtgørelsens Som arbejdsgiver er man forpligtet til at udbetale sygedagpenge til den ansatte i de første 21 dage af sygefraværet, medmindre lønmodtageren efter overenskomsten er berettiget til løn under sygdommen. For at man som arbejdsgiver er forpligtet til at udbetale sygedagpenge i denne periode, skal lønmodtageren have været ansat hos arbejdsgiveren i de seneste 8 uger før sygefraværet og i denne periode have været beskæftiget i mindst 74 timer (beskæftigelseskravet i forhold til arbejdsgiveren). Efter arbejdsgiverperioden modtager den sygemeldte lønmodtager sygedagpenge fra kommunen, hvis beskæftigelseskravet i forhold til kommunen er opfyldt. Der henvises til lov om sygedagpenge. Vedrørende merudgifter og Plejetillæg: Uddrag af lov om social service: Jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012: Dækning af nødvendige merudgifter 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der efter 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen af folkepensionen. Det er en 10

11 betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov. Stk. 2. Udmålingen af tilskuddet sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte, f. eks merudgifter til individuel befordring, håndsrækninger og fritidsaktiviteter. Stk. 3. Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst kr. pr. år svarende til 500 kr. pr. måned. Tilskuddet fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned og rundes op til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100. Stk. 4. Social- og integrationsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om, hvilke udgifter der kan ydes hjælp til, og betingelserne herfor, herunder nærmere regler om personkredsen for merudgiftsydelsen. Stk. 5. Personer, der modtager pension efter 14 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., er ikke berettiget til ydelser efter denne bestemmelse, medmindre de tillige er bevilget kontant tilskud efter 95 eller borgerstyret personlig assistance efter 96. Uddrag af vejledning nr. 5 til serviceloven om særlig støtte til voksne VEJ nr. 10 af 15/02/2011: Invaliditetsydelse, bistands- og plejetillæg 48. Borgere, der modtager invaliditetsydelse, tilkendt efter 21 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. er omfattet af servicelovens 100. Disse borgere, kan derfor bevare invaliditetsydelsen, samtidig med at de modtager merudgifter efter servicelovens 100. Borgere, der modtager invaliditetsydelse, betragtes ikke som førtidspensionister i forhold til lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. og servicelovens 100. Hvis en borger, der modtager invaliditetsydelse, samtidig modtager bistands- eller plejetillæg efter reglerne i 16 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., vil borgeren ikke samtidig kunne modtage merudgiftsydelse efter servicelovens 100 til udgifter som dækkes af bistands- eller plejetillægget. Det vil sige, at når en borger er tilkendt bistands- eller plejetillæg, kan en udgift, der dækkes af bistands- eller plejetillægget, ikke medregnes ved udmålingen af merudgiftsydelsen. 49. En borger, der modtager bistands- eller plejetillæg, kan dog vælge at lade tillægget bortfalde og lade alle merudgifterne indgå i beregningen efter servicelovens 100. I de tilfælde, hvor en borger ønsker at fravælge bistands- eller plejetillæg og lade alle merudgifterne indgå i beregningen efter servicelovens 100, skal kommunen frakende bistands- eller plejetillægget. Det er en følge af, at borgerens behov i stedet vil blive dækket efter servicelovens

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning Vejledning om borgerstyret personlig assistance Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser Indledning 1. Denne vejledning erstatter kapitel 25-27 om kontant tilskud efter servicelovens

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96.

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) Servicelovens 96. Acadre dok.: 68673-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre 11-04- 2011 TILSYNET Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96.

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Den tidligere kvalitetsstandard er godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.02.11

Læs mere

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Udarbejdet af Center for Job & Socialservice juli 2011, version 2 Indholdsfortegnelse Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance...

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 2 3 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 Forord Den 1. januar 2009 blev Servicelovens 95 og 96 om Borgerstyret

Læs mere

BPA-ordninger i Holbæk Kommune

BPA-ordninger i Holbæk Kommune BPA-ordninger i Holbæk Kommune - 2 - Forord Den 1. januar 2009 ændredes reglerne i Lov om Social Service 95 og 96 for de tidligere handicaphjælperordninger og grundlaget for bevilling og drift af disse

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96 HånDBOG Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Titel: Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Udarbejdelse: Social & Handicap, Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96

Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96 Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96 Senest revideret: Juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 5 1. BPA-ordning generelt... 5 1.1. Det siger loven... 5 1.1.1. Bevillingskompetence

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

8) Er en kommune pligtig til at offentliggøre grundlaget for udmåling af tilskud (budgettet) til a. løn, jf. bekendtgørelsens 5,

8) Er en kommune pligtig til at offentliggøre grundlaget for udmåling af tilskud (budgettet) til a. løn, jf. bekendtgørelsens 5, 1) Hvad forstås ved løn under sygdom, jf. BPA-bekendtgørelsens (herefter bekendtgørelsen) 5, stk. 4? Er det a. fuld påregnelig løn (i overensstemmelse med vagtplanen), inkl. tillæg og pension b. grundløn

Læs mere

Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96

Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96 Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance 1. Indledning... 4 1.1. Hvad er BPA?... 4 2. Lovgrundlaget... 4 2.1. Servicelovens 96... 4 2.2. Personkreds... 5 2.3. Arbejdsleder-

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Retningslinjer for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter Servicelovens 95

Retningslinjer for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter Servicelovens 95 Retningslinjer for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter Servicelovens 95 1. Indledning... 4 1.2. Hvad er kontant tilskud efter Servicelovens 95?... 4 2. Lovgrundlaget... 5 2.1. Servicelovens

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014 Borgerstyret Personlig Assistance BPA - Brugerhåndbog i Servicelovens 96 1. Udgave - December 2014 Indholdsfortegnelse FORORD...4 FORMÅLET MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE...5 LOVGRUNDLAGET...5 GENERELT

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG 1 of 24 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG August 2012 Vedtaget i byrådet: XX.XX.12 2 of 24 Indholdsfortegnelse Forord...4 Lovgivning...4 Hvilke aktiviteter indgår i en BPA-ordning...5 Hvilke aktiviteter

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 96

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 96 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 96 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96

Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96 Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96 December 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 5 1. BPA-ordning generelt... 5 1.1. Det siger loven... 5 1.1.1. Bevillingskompetence i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning Borgerstyret Personlig Assistance Gratis rådgivning BPA-arbejdsgiver c/o Kooperationen Reventlowsgade 14, 2. 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk www.bpa-arbejdsgiver.dk 2 Hos

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

Borgerstyret personlig assistance (BPA)

Borgerstyret personlig assistance (BPA) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance (BPA) Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Indhold 1 Forudsætninger...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance RINGSTED KOMMUNE Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance BPA Myndighedsenheden 01-10-2014 Indhold Indledning... 2 Lovgrundlag og personkreds... 2 Arbejdsgiver eller leder... 4 Bevilling... 5 Arbejdsplads,

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Håndbog. Borgerstyret Personlig Assistance. Lov om Social Service 96

Myndighedsafdelingen. Håndbog. Borgerstyret Personlig Assistance. Lov om Social Service 96 Myndighedsafdelingen Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Lov om Social Service 96 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 1 2. KORT OG GODT OM BPA... 2 2.1 Baggrund og formål... 2 2.2 Overgang fra hjælperordning

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 VISITATIONSENHEDEN Retningslinjer for BPA-ordningen tilskud til ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 96 Gældende fra den 1. juli 2014 Formålet med hjælp, som er bevilget fra Herning

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96

Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96 Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96 Godkendt d. 29. august 2013 1. Indledning... 6 2. Det siger loven... 6 2.1 Formål med Borgerstyret Personlig Assistance... 6 2.2

Læs mere

2011 Udgivet den 28. december 2011

2011 Udgivet den 28. december 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 28. december 2011 21. december 2011. Nr. 105. Vejledning om koordinering af respiratorhjælp og borgerstyret personlig assistance 1. Indledning Denne vejledning indeholder

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

BPA Håndbog 96 Social og Handicap Varde Kommune 01. juli 2014 Godkendt i udvalget for Social og Sundhed den 7. oktober 2014

BPA Håndbog 96 Social og Handicap Varde Kommune 01. juli 2014 Godkendt i udvalget for Social og Sundhed den 7. oktober 2014 Social og Handicap Varde Kommune 01. juli 2014 Godkendt i udvalget for Social og Sundhed den 7. oktober 2014 Brugervejledning 96 1 Indledning. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning), jf. Lov om

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96

Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96 Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96 Godkendt d. 27. august 2015 1. Indledning... 6 2. Det siger loven... 6 2.1 Formål med Borgerstyret Personlig Assistance... 6 2.2

Læs mere

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede D A N M A R K BPA administration og vejledning til sagsbehandlere i kommunen Personlig og professionel hjælp til handicappede Hvem er HandicapHjælp Danmark? HandicapHjælp Danmark er en privat virksomhed,

Læs mere

Håndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistance. Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem. Jf. Servicelovens 96

Håndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistance. Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem. Jf. Servicelovens 96 Ikast-Brande Kommune Håndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistance Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem Jf. Servicelovens 96 Udarbejdet af Handicap og psykiatriafdelingen Juni 2012 1. Forord/indledning

Læs mere

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 HÅNDBOG til Borgerstyret 2014 Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 Håndbog til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

Vær opmærksom på, at du er i familiens private hjem og hav derfor HandiBasen

Vær opmærksom på, at du er i familiens private hjem og hav derfor HandiBasen INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog til Servicelovens 95 og 96 Håndbogen er politisk godkendt i januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Afsnit 1.0 Indledning 4 Afsnit 2.0 Lovgrundlaget

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 Indholdsfortegnelse. Side Afsnit 1.0 Indledning... 3 1.1 Kort fortalt om reglerne i Faaborg-Midtfyn Kommune... 3 Afsnit 2.0 Lovgrundlaget... 3 2.1 Lov

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Servicelovens 95 stk. 2 og 96

Servicelovens 95 stk. 2 og 96 Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 95 stk. 2 og 96 Udarbejdet den 15. april 2010 Seneste revision 1. august 2011 Ikrafttræden den 1. oktober 2011 Indholdsfortegnelse. Side 1.0 INDLEDNING....4

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Støtte under servicelovens 100 til medicin og fødevarer til særlige medicinske formål til patienter med colitis ulcerosa eller irritabel tyktarm

Støtte under servicelovens 100 til medicin og fødevarer til særlige medicinske formål til patienter med colitis ulcerosa eller irritabel tyktarm Nordisk Rebalance Støtte under servicelovens 100 til medicin og fødevarer til særlige medicinske formål til patienter med colitis ulcerosa eller irritabel tyktarm 10-07-2013 Spørgsmål til dette notat kan

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Retningslinjer BPA. Borgerstyret Personlig Assistance

Retningslinjer BPA. Borgerstyret Personlig Assistance Retningslinjer BPA Borgerstyret Personlig Assistance Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem Jf. Servicelovens 95 og 96 Udarbejdet af Handicap og Psykiatri Gældende fra 1. juli 2009 Redigeret Januar

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland. Dansk Handicap Forbund - Aalborg afdeling

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland. Dansk Handicap Forbund - Aalborg afdeling Dansk Handicap Forbund - Aalborg afdeling Møde om BPA- spareplanen i Aalborg 1) Velkomst 2) PrakAske oplysninger 3) PræsentaAon af arrangører og eksterne gæster 4) Om spareplanen 2013 5) Pause m. kaffe

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 4 1. UDMÅLING AF BPA OG FORBRUG 4 Fleksibel brug af hjælpertimer 4 Opsparing af uforbrugte timer 5 Ophold og ferie i Danmark 5 Weekendophold

Læs mere

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse:

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse: Er du interesseret i at være tilkalde- eller ferievikar for en kortere eller længere periode, kan du kontakte HandiBasen. NOTATER INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere