HUSORDEN Vedtaget på afdelingsmøde 8. september 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSORDEN Vedtaget på afdelingsmøde 8. september 2015"

Transkript

1 Sydkystens Boligselskab Enebærhegnet HUSORDEN Vedtaget på afdelingsmøde 8. september 2015 Indledning En boligafdeling med mange beboere er i mangt og meget at sammenligne med et»miniaturesamfund«. Man er mere eller mindre afhængige af hinanden, og er i sagens natur fælles om mange ting med både rettigheder og pligter. Derfor er det også naturligt, at der nødvendigvis må opstilles visse regler for at skabe et godt klima i bebyggelsen. Dette regelsæt kaldes en HUSORDEN. I det daglige skaber det tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Husordenen skal derfor ses som et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne samt holde bebyggelsen og de omkringliggende grønne områder i pæn stand, så afdelingens vedligeholdelsesomkostninger holdes på et så lavt niveau som overhovedet muligt. Affald Normalt husholdningsaffald og kun det! skal lægges i de grønne containere, som er placeret i affaldsrummene rundt om i bebyggelsen. Affaldet skal være samlet i en tillukket pose. Aviser, blade samt andet pap- og papiraffald skal lægges i papircontainerne, som findes i de små containergårde på parkeringspladserne. Flasker og glas (uden propper og låg) skal lægges i glascontainerne, som ligeledes findes i de små containergårde. Storskrald må ikke smides / henstilles tilfældigt rundt om i bebyggelsen og altså heller ikke i affaldsrummene. Storskraldcontainere findes i den aflåste containergård på parkeringspladsen ved de lave numre din hoveddørsnøgle bruges ved adgang til containergården (husk i øvrigt altid at låse, når du forlader containergården). VIGTIGT: Storskrald skal sorteres i henholdsvis brændbart og ikke brændbart affald! Kemikalierester, malingrester m.v. må under ingen omstændigheder smides i containerne. Stil det ved skiltet (»Kemikalierester«) i containergården, så klarer ejendomskontoret resten Heller ikke elektronikaffald må smides i containerne det skal stilles på de dertil indrettede pladser under halvtaget i containergården. Er du i tvivl om håndtering/henlæggelse/bortskaffelse af affald, så kontakt ejendomskontoret. 1

2 Altankasser Det er tilladt at opsætte altankasser under vinduerne. På muren under vinduerne skal altankasserne altid monteres på en sådan måde, at der kun bores ind i fugerne og der må kun opsættes hvide altankasser, alternativt»smedejernskasser«. Altankasser på udvendige trapperepos er skal monteres på den indvendige side. I 1. sals lejligheder må der ikke ophænges alterkasser ud mod havesiden. Antenner Bebyggelsen er tilsluttet TDC Kabelnet, både for radio og TV. Ved tilslutning er det kun tilladt at anvende originale stik og kabler, ligesom det under ingen omstændigheder er tilladt at bryde ind eller ændre i den eksisterende installation.»forkerte indgreb«kan ødelægge dine naboers mulighed for at høre radio eller se TV. Bistader Det er under ingen omstændigheder tilladt at opstille bistader i bebyggelsen. Boldspil Forskellige former for boldspil må kun finde sted på fællesarealet ved legepladsen og det skal naturligvis foregå med skyldig hensyntagen til de omkringliggende lejligheder og haver. Boremaskiner Boremaskiner og andre former for støjende værktøj må kun benyttes på følgende tidspunkter: Mandag Lørdag mellem kl og Søn- og helligdage kun mellem og Denne bestemmelse gælder i øvrigt også i forbindelse med indflytning. Børns leg Enebærhegnet har maser af grønne områder og friarealer, så derfor: Børns leg på parkeringspladser, i indgangspartier eller andre generende steder er ikke tilladt. Der må ikke skrives eller males graffiti på mure, døre, udhuse eller lignende steder. Hvis det sker, vil der medføre politianmeldelse. Brug af farlige legeredskaber såsom knive, slangebøsser, luftpistoler og geværer, flitsbuer og spyd m.v. er strengt forbudt. Det påhviler i øvrigt forældrene at påse, at dette overholdes. Cykler / Knallerter Det er tilladt at cykle i bebyggelsen, forudsat at det sker på stierne, og at der tages fornødent hensyn til børn og andre, som færdes til fods. Cykler skal altid stilles i de opstillede cykelstativer eller inde ved ens egen hoveddør aldrig mellem bilerne på parkeringspladsen. Knallertkørsel i bebyggelsen er absolut ikke tilladt under nogen omstændigheder. Med hensyn til færdsel på skateboard og rulleskøjter henstilles det til alle om at fare med lempe i bebyggelsen og tage fornødent hensyn til de mennesker, som færdes til fods. 2

3 Opstilling af drivhuse Drivhuse må kun opstilles i haverne efter forudgående ansøgning herom til afdelingsbestyrelsen. Flere ting skal i øvrigt tages i betragtning i forbindelse med opstilling af et drivhus, bl.a. drivhusets størrelse og dets placering i forhold til havens størrelse, afstanden til naboskel osv. Dueslag Det er absolut ikke tilladt at holde duer, endsige fodre disse i bebyggelsen. Flagstænger Det er ikke tilladt at opsætte flagstænger i de enkelte haver. Ønsker beboere, at der ved en speciel anledning flages fra afdelingens flagstang foran Fælleshuset, kan dette ske ved henvendelse til ejendomskontoret gerne et par dage i forvejen. Fodring af dyr Opsætning af foderbræt til fugle i haverne er tilladt. Der må til gengæld ikke opstilles foderbræt på trapperepos er ved 1. sals lejligheder. Fodring af vilde katte og som før nævnt duer er absolut ikke tilladt. Forretning I henhold til boligorganisationens gældende vedtægter er det ikke tilladt at drive forretningsmæssig erhvervsvirksomhed i bebyggelsen. Forsikringer Ejendommen er dækket af alle lovpligtige forsikringer. Ved tilslutning af opvaskemaskine i lejlighederne, påhviler det under alle omstændigheder lejeren at tegne en indboforsikring (familieforsikring) og vær i øvrigt i den forbindelse også opmærksom på, at alle skader på indbo i forbindelse med f.eks. brand eller vandskade i en lejlighed alene dækkes af lejerens egen indboforsikring. Anmeldelse af skader på ejendommen, såvel inde som ude, skal ske til ejendomskontoret. Forurening Enhver form for forurening på eller beskadigelse af ejendommen er forbudt. Der måske således ikke anbringes/opbevares ting som ved lugt, brandfare eller på anden måde er til fare/gene for bebyggelsen eller dennes beboere. Såfremt en beboer gør sig skyldig i forurening af den ene eller den anden art, skal rengøring/oprydning straks foretages af den pågældende beboer selv eller det vilk blive gjort på dennes bekostning. 3

4 Fællesarealer Ejendommens fællesarealer stilles som udgangspunkt under beboernes beskyttelse. Cykling og knallertkørsel på de grønne områder er ikke tilladt knallertkørsel er som før nævnt ikke tilladt nogen steder inde i selve bebyggelsen og altså heller ikke på de grønne områder. Ved luftning af hunde og katte på fællesarealerne skal disse altid føres i snor. Eventuelle efterladenskaber skal samles op og lægges i de særlige affaldsstativer. Hærværk mod træer, buske/planter, bænke, på legepladsen m.v. vil blive politianmeldt med krav om erstatningsansvar. Fælleshuset Enebærhegnets beboerhus»fælleshuset«rummer Ejendomskontor, vaskeri og selskabslokale. Sidstnævnte kan gratis benyttes af beboerne til såkaldte åbne arrangementer, hvortil alle beboere inviteres og har adgang samt naturligvis til alle øvrige former for beboeraktiviteter. Prisen for leje af Fælleshuset til private fester/arrangementer oplyses ved henvendelse til den ansvarlige fælleshus-bestyrer (navn, adresse, telefonnummer og træffetid findes på opslagstavlen ved Fælleshuset). Kun Enebærhegnets beboere kan leje Fælleshuset. Græsslåning Det er kun tilladt at slå græs mandag til fredag mellem kl og 20.00, lørdag kl og 16.00, søn- og helligdage kun mellem kl og Disse tider gælder naturligvis også for brug af andre motoriserede eller eldrevne haveredskaber såsom havefræsere, hækkeklippere, kanttrimmere m.v. I øvrigt henstilles det til alle beboere at tage fornødent hensyn til de nærmeste naboer, som måske lige netop den dag har frokostgæster på terrassen. Haverne er trods alt ikke større end at græsslåningen formentlig kan vente til næste dag. Haver Det påhviler alle beboere i lejligheder med have, både almene boliger og ungdomsboliger, at renholde og vedligeholde disse. Ligeledes skal de enkelte haveejere selv sørge for at klippe deres hække på begge side og i toppen. Hækkene skal klippes mindst to gange om året (juni og september). Husdyr (hunde og katte) Som udgangspunkt er det principielt kun tilladt at have ét husdyr pr. lejemål (hund eller kat). Under alle omstændigheder kræves der skriftlig tilladelse. Såvel hunde som katte skal altid føres i snor. Der kan dog ikke gives husdyrtilladelse til beboere i ungdomsboliger. Tilladelse til husdyrhold fås ved henvendelse til ejendomskontoret, og ansøgning om husdyrtilladelse skal afleveres senest én måned efter anskaffelse af hunden eller katten. Tilladelse til hund gives kun på betingelse af, at der er tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring på hunden. 4

5 Vær venligst opmærksom på, at tilladelsen alene gælder for den hund eller kat, der søges om. Hvis den pågældende hund / kat dør, eller på anden vis afhændes, skal der ved anskaffelse af et nyt husdyr søges igen. Afdelingsbestyrelsen kan i visse situationer dispensere for bestemmelsen om kun ét husdyr pr. lejemål. Det skal dog i denne forbindelse kraftigt pointeres, at ansøgning om hun eller kat nr. 2 skal foretages inden anskaffelsen. Tilstedeværelsen af hund eller kat, enten i boligen eller på bebyggelsens friarealer, må aldrig ved støj, herunder langvarig gøen og hylen, lugt, hærværk, bidsk optræden eller på anden vis give anledning til klage fra øvrige beboere. I tilfælde af berettiget klage, inddrages tilladelsen med øjeblikkelig virkning, hvorefter dyret skal fjernes fra ejendommen. Såfremt fjernelsen ikke efterkommes, betragtes det som misligholdelse af lejekontrakten og vil kunne medføre opsigelse af lejemålet. Kamp- og muskelhunde For at i møde gå eventuelle problemer og ikke mindst af hensyn til beboernes tryghed, kan der ikke gives tilladelse til følgende hunderacer eller krydsninger mellem nogle af de nævnte racer eller med enhver anden hunderace: Alano Amerikansk pitbull Staffordshire terrier Amstaff Bullterrier Dogue Brasileiro, Irish Staffordshire terrier Pittbull og Staffordshire Bullterrier Amerikansk Bulldog Bandog Boerboel Bullmastiff Cane Corso Dogo Argentino Dogue de Bordeaux Fila Brasileiro Naepolitan mastiff Rottweiler Tosa-Inu Dobermann Skulle der opstå uenighed mellem en lejer og ejendomskontoret, eksempelvis en tvist/uenighed om hunderacen, kan afdelingen vælge at lade et dyrehospital afgøre sagen. Falder afgørelsen ud til lejerens fordel afholder afdelingen omkostningerne, omvendt påhviler det lejeren at betale. For god ordens skyld skal det nævnes, at ovennævnte ikke gælder for allerede udstedte tilladelser til husdyrhold med de nævnte kamphunderacer og/eller blandinger heraf. Installationer Det er ikke tilladt på egen hånd at foretage indgreb i eller forsøge på at udbedre eventuelle fejl i lejlighedens tekniske installationer. Eventuelle fejl på de tekniske installationer skal straks meddeles ejendomskontoret, som tager de fornødne skridt til udbedring af miséren. Klager Som udgangspunkt påhviler det alle lejere i Enebærhegnet at overholde den til enhver tid gældende husorden, så klager undgås. 5

6 Skulle der imidlertid opstå situationer, hvor en beboer føler sig nødsaget til at klage, skal klagen afleveres skriftligt til ejendomskontoret. Musik Benyttelse af radio/tv samt egentlige musikinstrumenter skal ske med fornødent hensyn til de omkringboende. Vær særligt opmærksom på dette i sommerperioden med åbne vinduer og terrassedøre. Støjende selskabelighed i lejligheder må ikke finde sted mellem midnat og klokken 08.00, med mindre de omkringboende er orienteret og indforstået med at det sker. Det må dog under ingen omstændigheder ske for åbne døre og vinduer eller på terrassen. Nøgler Ved indflytning udleveres der mod kvittering 3 stk. nøgler til lejligheden. Nøglerne passer til entrédøren, til postkassen samt til hængelåsen på den store containergård. Såfremt de udleverede originalnøgler ikke afleveres ved fraflytning, vil udskiftning af låsecylindre blive foretaget på fraflytterens bekostning. Oplysningspligt Alle beboere har pligt til at underrette ejendomskontoret (eller afdelingsbestyrelsen) om fejl og mangler i lejligheden. Det skal i denne forbindelse indskærpes, at mangelfuld oplysning om fejl og mangler kan medføre, at beboeren selv hæfter for en eventuel udbedring. Parkering Parkering på Enebærhegnets to parkeringspladser er kun tilladt i de afmærkede parkeringsbåse, altså ikke på tilkørselsveje med tilhørende vendepladser eller foran containergården. Lastvognsparkering er forbudt, ligesom det ikke heller ikke er tilladt at henstille såvel almindelige trailere som bådtrailere samt personbiler uden nummerplader på afdelingsdelingens parkeringspladser. Overtrædelse af denne bestemmelse kan medføre politianmeldelse. Regler for parkering/henstilling af campingvogne fastlægges af afdelingsbestyrelsen. Autoreparation, som ikke har karakter af uprofessionelle småreparationer er ikke tilladt, og vil i givet fald blive betragtet som misligholdelse af lejekontrakten. Dette gælder i øvrigt også for knallerter, scootere og motorcykler. Postkasser Alle postkasser er afdelingens ejendom. Postkasserne må ikke forsynes med hjemmelavede navnskilte af nogen art, kun det autoriserede navneskilt, udarbejdet af Ejendomskontoret, er tilladt. Eneste form for tilladte klistermærker på postkasserne er Post Danmarks officielle Nej takmærker. Ridning Færdsel med og på heste (ridning) er ikke tilladt nogen steder i bebyggelsen. 6

7 Teltning Det er ikke tilladt at overnatte i telt på afdelingens fællesarealer. Tørring af tøj Det er tilladt at opsætte sammenklappelige tøjtørrestativer i haverne, også på trapperepos erne ved 1. sals lejligheder, dog må stativet her ikke rage op over gelænderhøjden ligesom det ikke er tilladt at hænge vådt tøj til tørre på selve gelænderet. I givet fald henvises til tørretumblerne i afdelingens vaskeri. Udhuse Alle udhuse i bebyggelsen er belagt med betonfliser. Der er under ingen omstændigheder tilladt at opbevare/henstille køkkenaffald eller andet affald i øvrigt samt brandbare væsker i udhusene. Ødelagte og/eller tilsvinede fliser udskiftes ved fraflytning på lejerens regning. Udluftning Det er den enkelte lejers eget ansvar at sørge for forsvarlig udluftning i boligen, dels for at sikre et godt indeklima, dels for at undgå fugtskader. Utilstrækkelig eller mangelfuld udluftning kan medføre alvorlige skader på ejendommen, hvortil kommer en forøget risiko for svampeangreb. Hvis en lejer konstaterer fugtskader i lejligheden, skal dette straks anmeldes til ejendomskontoret. Manglende anmeldelse vil kunne medføre erstatningsansvar over for den pågældende lejer. Vaskeri I forbindelse med indflytning udleveres et magnetkort til brug i afdelingens vaskeri. Magnetkortet bruges dels som døråbner og dels som betalingsmiddel. Forbruget afregnes i forbindelse med den månedlige huslejeopkrævning. Børn under 16 år må ikke færdes alene i vaskeriet. Det henstilles i øvrigt til beboerne at sikre, at døren er forsvarligt lukket og låst, når vaskeriet forlades. Kun derved kan vi forhindre, at uvedkommende får adgang til vaskeriet. 7

Husorden. for. Bakkely. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Bakkely. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Husorden for Bakkely Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og

Læs mere

Husorden Bestemmelser for husdyrhold og havereglement. for. afdeling Egebjerghaven

Husorden Bestemmelser for husdyrhold og havereglement. for. afdeling Egebjerghaven Husorden Bestemmelser for husdyrhold og havereglement for afdeling Egebjerghaven Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Hold-an Vej 16 2750 Ballerup Telefon 4466 7261 almenbo@almenbo.dk

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

Dette er den fælles husorden. Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne)

Dette er den fælles husorden. Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne) Dette er den fælles husorden Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne) i GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund, hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og I er fælles om mange

Læs mere

HUSORDEN AFDELING I OG II

HUSORDEN AFDELING I OG II HUSORDEN AFDELING I OG II Godkend på afdelingsmødet 26-09-2012 Revideret med tilføjelser på afdelingsmødet den 24. september 2013 Indhold INDLEDNING... 2 OVERHOLDELSE AF HUSORDEN... 2 KLAGE... 2 ÆNDRINGER

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden for PAB afd. 8 Gældende fra 17. september 2012

Husorden for PAB afd. 8 Gældende fra 17. september 2012 Husorden for PAB afd. 8 Gældende fra 17. september 2012 1. Et godt klima er meget værd En boligforening med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden, man

Læs mere

Boligselskabet Domea Hedensted-Tørring. Husorden. Afd. 32-14. Grønnevej

Boligselskabet Domea Hedensted-Tørring. Husorden. Afd. 32-14. Grønnevej *) = vedtagne ændringer Boligselskabet Domea Hedensted-Tørring Husorden Afd. 32-14 Grønnevej Forord En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008

Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008 Sydkystens Boligselskab Bøgehegnet afdeling 1. Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008 Denne husorden er et bilag til lejekontrakten. Afdelingen ejes af Sydkystens Boligselskab, SydBo. Administrator

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN for Marielyst Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For. 4709-4 Egebjergvang. Ballerup Ejendomsselskab

Husorden. For. 4709-4 Egebjergvang. Ballerup Ejendomsselskab For 4709-4 Egebjergvang Ballerup Ejendomsselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 9 GENERELT En almen boligafdeling med mange beboere er et minisamfund, hvor alle er mere

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmødet afholdt den 19. september 2001 Generelt En afdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles

Læs mere

Husorden For Kildevænget.

Husorden For Kildevænget. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Husorden godkendt på afdelingsmødet den 19. Maj 2010. Husorden For Kildevænget. En boligafdeling som Kildevænget med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23.

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23. For Jydeholmen Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT Hvad er SAB? Velkommen til Deres nye bolig som hører ind under Samvirkende Boligselskaber

Læs mere

Husorden 1-3036 Højstensgård

Husorden 1-3036 Højstensgård Husorden 1-3036 Højstensgård Vedtaget af beboerne på det ordinære afdelingsbudgetmøde den 30. september 2013 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling med 380 lejemål kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. «Selskab_Navn» Afd. 12 Løvparken Skovparken tlf. 98 821 511 Velkommen til afd. 12 Løvparken og Skovparken. En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Et godt miljø Er meget værd!!!

Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT En boligafdeling med mange beboere er et minisamfund. Man bliver bare mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere