INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3"

Transkript

1

2 INDLEDNING... 2 DEFINITIONER KVALITET OG SERVICE Aftalevilkår Kundetilfredshed Kvalitetsmål Responstider ved akutte kundehenvendelser Forsikring HÅNDTERING AF KLAGER Håndtering af klager LØBENDE FORBEDRINGER Generelle forbedringer Forbedrede arbejdsmetoder REGLER OG STANDARDER Lovgivning Branchevejledninger KOMPETENCE OG UDDANNELSE Kompetenceoversigt Uddannelse PLANLÆGNING Forberedelsesperiode Sags-APV Formøde GODKENDELSE OG KONTROL AF STILLADSER Godkendelsesskilt Løbende kontrol af stilladser KONTROL AF VÆRNEMIDLER OG MATERIEL Kontrol af personlige værnemidler Tekniske hjælpemidler Kontrol af stilladsmateriel FOREBYGGELSE AF SKADER OG NEDSLIDNING Tekniske hjælpemidler Seler og andet faldsikringsudstyr Registrering af ulykker Udarbejdet af Dansk Standard Side 1

3 Stilladssektionens Certificeringsordning INDLEDNING I 2013 iværksætter Stilladssektionen i Dansk Byggeri en ny og frivillig certificeringsordning for hele stilladsbranchen. Ordningen er udtryk for et ønske om at hæve niveauet på en række områder og sikre en høj standard på tværs af branchen en standard, der også vil styrke stilladsbranchens generelle omdømme i offentligheden og gennem hele kæden af samarbejdspartnere i byggeriet. Stilladssektionens certificeringsordning skal forbedre kvaliteten i stilladsbranchen, styrke arbejdsmiljøet og sikre en fortsat positiv udvikling af stilladsbranchen. Med en certificeringsordning imødekommer Stilladssektionen det behov for udvikling og fornyelse, der viser sig både internt i branchen og fra de forskellige interessenter. Målet er at styrke hele branchen og den enkelte stilladsvirksomhed gennem en række fælles praktiske styringsredskaber, der strømliner arbejdsprocessen og sikrer en høj kvalitet i det daglige arbejde og en høj kvalitet af det færdige stillads. Der følger en vejledning til denne kravspecifikation samt en række skabeloner til brug for dokumentation. Side 2 Udarbejdet af Dansk Standard

4 DEFINITIONER Kunden Den, som stilladsopgaven er bestilt og betales af. Bruger Retningslinje Instruktion Arbejdsleder Kundeklage Akut henvendelse Kritiske forhold Særlig belastning Formøde Den, som skal anvende stilladset. Bruger kan være kunden selv eller en anden, der af kunden har fået tilladelse til at bruge stilladset. Beskrivelse af, hvordan en given situation skal håndteres. Hvis flere ansatte skal følge en retningslinje, skal den være nedskrevet. Men skal kun ganske få (2-3 personer) følge en given retningslinje, behøver den ikke at være nedskrevet. Anvisning af, hvordan en given proces skal udføres, eksempelvis en instruktion for brug af personlige værnemidler. Arbejdslederen leder og fordeler arbejdet blandt montører og har det overordnede ansvar for opgaveløsningen. En arbejdsleder kan være konduktør, men behøver ikke at være det. En direktør kan også fungere som arbejdsleder. En henvendelse fra en kunde, som ikke er tilfreds med opgavens udførelse ift. det, der fremgår af ordrebekræftelsen. En ikke planlagt aktivitet. Forhold, der kan påvirke sikkerheden og arbejdsmiljøet. Kan eksempelvis være de slag/tryk, som seler og hjelme får ved brug i akutte situationer såsom nedstyrtning. Et møde, der afholdes, før projektet går i gang, og som det af hensyn til planlægningen vil være relevant for arbejdslederen at deltage i. Udarbejdet af Dansk Standard Side 3

5 1 KVALITET OG SERVICE 1.1 Aftalevilkår Ledelsen skal sikre, at der for alle aftaler på beløb større end kr. foreligger et skriftligt tilbud, der er bekræftet af kunden (ordrebekræftelse). Ordrebekræftelsen skal b.la. indeholde: Opgavens omfang og varighed Pris Oplysninger om Stilladssektionens standardlejevilkår Aftale om deltagelse i sikkerhedsmøder Omfang af kontrol af stillads Særlige forhold. Ledelsen skal sikre, at der refereres til Stilladssektionens standardlejevilkår som en del af tilbuddets vilkår samt at disse fremsendes sammen med tilbuddet eller at kunden på anden vis får kendskab til dem. 1.2 Kundetilfredshed Ledelsen skal levere oplysninger til Stilladssektionen om et antal repræsentative kunder til brug for den samlede årlige kundetilfredsheds-undersøgelse for stilladssektionen. Resultatet af virksomhedens kundetilfredsundersøgelse skal indgå i den årlige opfølgning, se afsnittet LØBENDE FORBEDRINGER. 1.3 Kvalitetsmål Ledelsen skal fastsætte kvalitetsmål og sikre, at de er kendt og efterleves i virksomheden. En gang om året skal ledelsen følge op på målopfyldelsen bl.a. ved at vurdere resultatet af de fastsatte kvalitetsmål og ved at sætte mål for det følgende år. Mindst ét af de fastsatte kvalitetsmål skal relatere sig til resultaterne fra kundetilfredshedsundersøgelsen. 1.4 Responstider ved akutte kundehenvendelser Kunder skal altid kunne komme i kontakt med stilladsvirksomheden, og der skal være et telefonnummer tilgængeligt for kunden. Stilladsvirksomheden skal kvittere for modtagelsen af en akut henvendelse inden for tre timer, og igen når den har udført den akutte opgave. 1.5 Forsikring Ledelsen skal kunne dokumentere, at virksomheden har tegnet alle lovpligtige forsikringer. Side 4 Udarbejdet af Dansk Standard

6 2 HÅNDTERING AF KLAGER 2.1 Håndtering af klager Ledelsen skal registrere alle kundeklager og sikre en proces for håndtering og udbedring af klager. For at fremme vidensdeling skal ledelsen sikre, at de ansatte mindst én gang i kvartalet informeres om væsentlige klager, og hvordan tilsvarende klager undgås fremover. Kundeklager skal indgå i den årlige opfølgning under afsnittet LØBENDE FORBEDRINGER. Udarbejdet af Dansk Standard Side 5

7 3 LØBENDE FORBEDRINGER 3.1 Generelle forbedringer Ledelsen skal løbende forbedre virksomhedens retningslinjer ved at se på: resultaterne fra tidligere år hvordan eventuelle afvigelser er håndteret kundetilfredsundersøgelser ulykker udviklingen i branchen generelt. 3.2 Forbedrede arbejdsmetoder Ledelsen skal etablere retningslinjer, der sikrer, at viden omkring de bedst mulige arbejdsmetoder deles blandt medarbejderne. Side 6 Udarbejdet af Dansk Standard

8 4 REGLER OG STANDARDER 4.1 Lovgivning Ledelsen skal sikre, at medarbejderne udfører stilladsarbejdet i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvis der er afvigelser, skal ledelsen iværksætte handlinger, der sikrer, at lovgivningen overholdes. 4.2 Branchevejledninger Ledelsen skal kunne dokumentere, at de fører tilsyn med, at montørerne følger anvisningerne i branchevejledning Opstilling og nedtagning af stilladser eller tilsvarende anerkendte og til enhver tid gældende vejledninger og metoder. Ledelsen skal sikre, at nødvendige branchevejledninger og lignende er tilgængelige for stilladsarbejderne. Udarbejdet af Dansk Standard Side 7

9 5 KOMPETENCE OG UDDANNELSE 5.1 Kompetenceoversigt Ledelsen skal sikre og dokumentere, at arbejdsledere, montører og andre relevante medarbejdere har de nødvendige kompetencer til at planlægge, lede og udføre stilladsarbejdet. Dette skal fremgå af en kompetenceoversigt, der skal indeholde oplysninger om gennemført uddannelse, igangværende og planlagt uddannelse samt konkrete kvalifikationer såsom kørekortstype m.m. Mindst én gang om året skal ledelsen opdatere kompetenceoversigten og vurdere behovet for yderligere uddannelse, jævnfør underafsnittet Uddannelse. 5.2 Uddannelse Ledelsen er ansvarlig for at sikre, at medarbejderne har den nødvendige uddannelse til at kunne udføre arbejdet under gældende lovgivning. Ledelsen skal sikre, fx: at alle montører har gennemført relevant uddannelse at medarbejderne gennemfører de kurser, der udbydes som følge af ændringer i regler og lovgivning at alle ejere og direktører har bestået eller været tilmeldt en mesteruddannelse, hvis den udbydes at der i virksomheder med mere end én arbejdsleder som minimum er én af dem, der har gennemført eller er tilmeldt konduktøruddannelsen at medarbejderne gennemfører andre relevante kurser, der skal til for at sikre det rette kompetenceniveau til stillingen. Side 8 Udarbejdet af Dansk Standard

10 6 PLANLÆGNING 6.1 Forberedelsesperiode For at få et hensigtsmæssigt planlægningsforløb forud for stilladsopsætningen skal ledelsen sikre en periode på minimum fem arbejdsdage, fra kunden accepterer tilbuddet, til stilladsopsætningen påbegyndes. 6.2 Sags-APV Ledelsen skal sikre og dokumentere, at relevant information vedrørende en stilladsopgave overgives til montørerne via en fyldestgørende Sags-APV. 6.3 Formøde Ledelsen skal kunne dokumentere, at arbejdslederen deltager på formøder med entreprenørvirksomheden/håndværkere/sikkerhedsrepræsentanter m.fl. forud for projektstart. Stilladsvirksomheden skal tillige deltage på sikkerhedsmøderne i henhold til lovgivningen. Udarbejdet af Dansk Standard Side 9

11 7 GODKENDELSE OG KONTROL AF STILLADSER 7.1 Godkendelsesskilt Ledelsen skal sikre, at der er fastgjort et godkendelsesskilt (adgangsskilt) ved opgangsfeltet til stilladset, hvoraf det fremgår, om stilladset er klart til brug. Når stilladset er opstillet, skal det kontrolleres af en person, som ikke har deltaget i opstillingen af det pågældende stillads. Kontrollen skal hurtigst muligt efter opsætning af stilladset således at eventuelle fejl er korrigeret inden brug. 7.2 Løbende kontrol af stilladser Ledelsen skal sikre og dokumentere, at der udføres sikkerhedskontrol af de opstillede stilladser efter aftale med kunden, dog minimum hver anden måned i løbet af brugsperioden. Kontrolbesøg skal registreres med angivelse af dato, hvad der blev konstateret under kontrollen, samt hvordan skader, fejl eller lignende er blevet udbedret. Kunden skal have besked om resultatet af sikkerhedskontrollen efter hvert besøg. Efter kontrol skal godkendelsesskiltet underskrives med dato for kontrolbesøget. Side 10 Udarbejdet af Dansk Standard

12 8 KONTROL AF VÆRNEMIDLER OG MATERIEL 8.1 Kontrol af personlige værnemidler Stilladssektionens Certificeringsordning - Krav Ledelsen skal sikre, at de personlige værnemidler, der benyttes i virksomheden, lever op til myndighedernes krav. Ledelsen skal registrere tidspunkt for kontrollen. 8.2 Tekniske hjælpemidler Ledelsen skal føre kontrol med og registrere, at tekniske hjælpemidler kontrolleres efter gældende lovgivning, producentens anvisninger samt eventuelle gældende mærkningsordninger. Ledelsen skal registrere tidspunkt for kontrollen. Ledelsen skal sikre, at tekniske hjælpemidler, der er uegnet til brug, bliver placeret et separat sted på lagerpladsen og mærkes. 8.3 Kontrol af stilladsmateriel Ledelsen skal føre kontrol med og registrere, at stilladsmateriel efterses efter gældende lovgivning, producentens anvisninger samt eventuelle gældende mærkningskrav. Ledelsen skal sikre, at stilladsmateriel, der er uegnet til brug, bliver placeret et separat sted på lagerpladsen og mærkes. Udarbejdet af Dansk Standard Side 11

13 9 FOREBYGGELSE AF SKADER OG NEDSLIDNING 9.1 Tekniske hjælpemidler Ledelsen skal stille de nødvendige tekniske hjælpemidler til rådighed for medarbejderne, og medarbejderne skal overholde lovgivning og bekendtgørelser om brug af tekniske hjælpemidler. Ledelsen skal sikre, at der findes en liste over tekniske hjælpemidler samt tilgængelige brugsvejledninger til disse. 9.2 Seler og andet faldsikringsudstyr Ledelsen skal sikre, at alle stilladsmontører går med sele ved opstilling og nedtagning af søjle- og rammestilladser som beskrevet i Handleplan for arbejdet med montage og demontage af stilladser i byggeriet samt eventulle erstatninger eller supplementer til denne. 9.3 Registrering af ulykker Ledelsen skal sikre, at ulykker altid registreres som angivet i loven, og at korrigerende handlinger gennemføres. Ledelsen skal sikre, at virksomheden er tilmeldt Dansk Arbejdsgiverforenings (DA) ulykkesstatistik. Side 12 Udarbejdet af Dansk Standard

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund Januar 2012-10. udgave SKS System håndbog Sikkerheds Kvalitets Styring system Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund SKS er udarbejdet i reference til Sikkerheds styrelsens krav Autoriseret

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Praktisk hjælp Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens genstand...

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Serviceleverandører Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis

Læs mere

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM For virksomheder, der udfører autorisationskrævende elinstallationsarbejde Sikkerhedsstyrelsen 2005 OBS! Du kan downloade eksempelskemaerne

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Personlig hjælp og pleje Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune T Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Personlig hjælp og pleje Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Side 1 af 32 Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 090608 Eksempel på

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter

Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Side 1 af 30 Huskonsulenten ApS Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 09012009 Dette

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 149 Offentligt (01) Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse

Læs mere

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig hjælp og pleje jf. servicelovens 83, stk. 1. nr. 1. og kvalitetsstandard

Læs mere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere Sikkerhedshåndbog for tækkemænd 1 Indhold 2 3 Indledning Projektering Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere 5 Planlægning

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik for AARHUS TECH 3.0 Kvalitetskrav - ansatte 3.1.0 Kvalitetskrav - chefer 3.2.0

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere