Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne"

Transkript

1 Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7

2 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling af timer 6 Den daglige drift 7 Åbningstider 8 Vedligeholdelse 9 Personale 10 Økonomi 11 Regnskab og budget 12 Juridisk råden over ejendommene 13 Ophør eller væsentlige ændringer af institutionens formål 14 Uoverensstemmelser og mangler 15 Ikrafttræden og ophør Bilag 1: 1 Lokaler omfattet af driftsoverenskomsten 2 Åbningstider og tilgængelighed 3 Skolernes brug af lokalerne 4 Foreningernes brug af lokalerne 5 Økonomi og tilkøbstimer 6 Bemanding og opstilling 7 Rengøring 8 Retningslinjer for lokaleanvendelse HH juli 2013 Side 2 af 7

3 1 Parterne Parterne i denne aftale er: Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne. 2 Aftalen og bilag Parterne er enige om at driftsaftalen beskriver de overordnede rammer i forhold til formålet og det daglige samarbejde. Parterne er tillige enige om at bilag til aftalen præciserer en række detaljer omkring lokaler og praktiske aftaler af betydning for det daglige samarbejde. Efter forhandling kan parterne løbende justere bilag, så længe det sker indenfor rammerne af denne hovedaftale. Denne aftale afløser alle hidtil indgåede driftsaftaler mellem de to parter om samarbejde og drift af de af Haslev-Hallerne ejede faciliteter. 3 Formål Formålet er at sikre Faxe Kommunes behov for: yderligere/særlige faciliteter til undervisning og tilsvarende aktiviteter til skoler og institutioner yderligere/særlige faciliteter til folkeoplysende foreninger og andre foreninger, hjemmehørende i Faxe kommune, som kommunen har forpligtelser til eller har besluttet at stille lokaler og faciliteter til rådighed for Haslev-Hallerne forpligter sig til at drive hallerne og tilhørende udendørsarealer, således at der sikres et rimeligt serviceniveau, herunder en hensigtsmæssig vedligeholdelses- og rengøringsstandard. Driftsaftalen skal samtidig sikre et godt samarbejde mellem Haslev-Hallerne og Faxe Kommune. 4 Bygninger/lokaler mv. Aftalen omfatter følgende af Haslev-Hallernes bygninger: Hal A, Hal B, Hal C, Hal D samt tilhørende omklædningsrum og depotfaciliteter i forbindelse med aktiviteter i hallerne. En række lokaler, der primært er anvendelige til klub- eller mødelokaler er ikke omfattet af aftalen. Haslev-Hallerne kan udleje disse lokaler, fortrinsvis til foreninger hjemmehørende i Faxe kommune. Haslev-Hallernes cafeteria er ikke omfattet af driftsaftalen og kan bortforpagtes af Haslev-Hallerne. Faxe kommune ønsker, at forpagtere i fremtidige forpagtningsaftaler påtager sig at bidrage til et godt miljø i hallerne og tilbyde et varieret og sundt varesortiment, der understøtter skole-, idræts- og foreningsaktiviteterne i Hallerne. 5 Tildeling og fordeling af timer 5.1 Skoler og institutioner: Forud for et kommende skoleår aftaler skoler og institutioner med Haslev-Hallernes daglige ledelse fordelingen af de aftalte haltimer (se bilag). I tvivlstilfælde inddrages Center for Undervisning i drøftelserne. Indenfor rammerne af denne aftale og det aftalte antal haltimer pr. skoleår, er parterne enige om at udvise fornøden fleksibilitet ved behov for ændringer i løbet af et skoleår. 5.2 Folkeoplysende foreninger og øvrige foreninger: Til fordeling blandt foreningerne administrerer og fordeler Faxe Kommune det antal haltimer (se bilag), der er aftalt. Efter aftale mellem parterne kan antallet af timer ændres, uden at det kan opfattes som en opsigelse af driftsaftalen. HH juli 2013 Side 3 af 7

4 Vilkår for og fordeling af de kommunale haltimer i Haslev-Hallerne sker indenfor rammerne af Faxe Kommunes politikker og retningslinjer for foreningernes brug af lokaler. Faxe Kommune orienterer Haslev-Hallerne om eventuelle ændringer i relevante politikker og retningslinjer. Retningslinjerne er også tilgængelige på Faxe kommunes hjemmeside. Sæsontider: Foreningernes ønsker om timer i forbindelse med sæson-/årsbookinger i Haslev-Hallerne bookes via Faxe Kommunes elektroniske bookingsystem. Fordeling af sæsontider sker i tæt samarbejde mellem Haslev-Hallerne og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Fordelingen skal ske under hensyn til såvel foreningernes ønsker som mulighederne for rationel drift. Haslev-Hallerne og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice kan aftale at omplacere timer udover de aftalte tidsmæssige rammer (jf. bilagene). Omplaceringsønsker, der har betydning for sæsonbookinger, skal som hovedregel være aftalt inden fristen for fordeling af sæsonbookinger. Af hensyn til foreninger/brugere er parterne enige om på sigt at anvende samme bookingsystem. Enkelt-arrangementer: Foreningernes ønsker om timer til enkeltstående arrangementer og træningsaktiviteter bookes normalt direkte hos Haslev-Hallerne. Herudover har Faxe Kommune mulighed for at tilkøbe yderligere timer til folkeoplysende og øvrige foreninger. Faxe kommune betaler særskilt herfor, på lige vilkår med hallens andre lejere. 6 Den daglige drift Institutionens leder varetager under ansvar over for bestyrelsen den daglige drift af hallerne og den personalemæssige ledelse. Haslev-Hallerne stiller sædvanlige redskaber til rådighed og vedligeholder disse efter gældende forskrifter, så de er sikkerhedsmæssigt forsvarlige. Parterne aftaler hvorledes brugerne af Hallerne hensigtsmæssigt informeres om de til enhver tid gældende ordensregler i Haslev-Hallerne. 7 Åbningstider Der kan efter aftale foretages ændringer i den ugentlige åbningstid samt feriedage. De til enhver tid aftalte åbningstider og ferieperioder skal fremgå af bilagene og via kommunens system til booking af lokaler/faciliteter i Haslev-Hallerne. 8 Vedligeholdelse Haslev-Hallerne udarbejder en 5-årig vedligeholdelsesplan, som opdateres mindst hvert 4. år. Vedligeholdelsesplanen afleveres normalt sammen med budgettet og skal indeholde en plan for de fremtidige arbejder og økonomien herfor. Reparation, vedligeholdelse, rengøring og lignende påhviler Haslev-Hallerne, såfremt andet ikke fremgår af særskilte aftaler. HH juli 2013 Side 4 af 7

5 9 Personale Al løn- og personaleadministration varetages af Haslev-Hallerne. Aflønning og vilkår for personalet følger gældende aftaler eller overenskomster på området. 10 Økonomi 10.1 Kommunens tilskud/køb Faxe kommunes bidrag og betalinger til Haslev-Hallerne er fordelt på 3 poster: et generelt tilskud for at stille faciliteterne til rådighed betaling for skolernes brug af Hallerne betaling for foreningernes brug af hallerne Bilag 1 indeholder beløb for Faxe kommunes bidrag og betalinger. De årlige tilskud og betalinger fra Faxe Kommune reguleres, svarende til pris/lønreguleringen af de kommunale budgetter for kontoområdet Betalinger Kommunens økonomiske bidrag overføres til en af Haslev-Hallernes bestyrelse oplyst bankkonto. Betalingerne fordeles, så der i den første uge af hvert kvartal overføres ¼ af den samlede årlige beløb Egen indtjening Haslev-Hallerne arbejder tillige på en egen indtjening, således at Faxe Kommune, via denne aftale, ikke optræder som eneste indtægtskilde for Hallerne. Set over en årrække bør 10 % af Haslev- Hallernes indtjening komme fra andre brugere af hallen, forpagtningsaftaler og tilsvarende. 11 Regnskab og budget Regnskab Haslev-Hallerne er ansvarlig for bogholderi og regnskabsførelse. Haslev-Hallernes regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Umiddelbart efter at regnskabet er godkendt af Haslev-Hallerne, fremsendes det med revisionsprotokol til Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Centret sikrer fornøden orientering om regnskabet til det politiske udvalg, hvorunder folkeoplysningsloven hører Budget Haslev-Hallerne orienterer Faxe Kommune via Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice om det kommende års budget. Det sker umiddelbart efter at budgettet er godkendt af Hallernes bestyrelse og inden udgangen af november måned året før budgetåret. Faxe kommune respekterer at Haslev-Hallerne kan reservere beløb til kommende, større eller ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder. Hensigten er at give mulighed for en hensigtsmæssig planlægning af vedligeholdelses- og renoveringsarbejder. Tilsvarende kan Hallerne i en periode budgettere med et underskud på driften. Parterne er samtidig enige om at budgetter og regnskaber over tid skal være i balance. Haslev-Hallerne optager forhandling med Faxe Kommune ved helt ekstraordinære driftsudgifter eller udgifter til vedligeholdelse. HH juli 2013 Side 5 af 7

6 12 Sikring og juridisk råden over ejendommene Forsikring/sikring af ejendommene Haslev-Hallerne tegner lovpligtige forsikringer, som ejendoms ejer og arbejdsgiver. Hallerne kan vælge at forsikre ejendomme og medarbejdere yderligere. Faxe Kommune kan bede om at få dokumentation for de tegnede forsikringer Råden over ejendommene For at sikre den daglige drift kan Haslev-Hallerne etablere en kassekredit. Haslev-Hallerne kan ikke uden Faxe kommunes forudgående samtykke afhænde ejendommene, pantsætte ejendommene, påbegynde ombygninger eller større aktiviteter, der skal finansieres ved lån eller forpligte sig ved kaution eller anden økonomisk garanti. Faxe kommunes samtykke gives af det politiske udvalg, hvorunder folkeoplysningsloven hører eller Økonomiudvalget. 13 Ophør eller væsentlige ændringer af institutionens formål Den selvejende institution Haslev-Hallerne er forpligtet til at drøfte situationen med Faxe kommune, for så vidt institutionen planlægger væsentlige ændringer af den selvejende institutions formål eller at ophæve institutionen. Ved ophør af den Selvejende institution træder bestemmelserne i Haslev-Hallernes vedtægter i anvendelse. 14 Uoverensstemmelser og mangler Parterne er enige om at optage forhandlinger om væsentlige mangler i aftalen. Opstår der i øvrigt uenighed om fortolkning af driftsoverenskomsten, herunder aftalens bilag, og administration af aftalen i praksis, forsøges uoverensstemmelserne i første omgang løst via forhandlinger mellem Faxe Kommune og Haslev-Hallernes bestyrelse. Parterne er dog berettiget til at opsige aftalen med et forkortet varsel, når der efter forhandlinger er konstateret: Gentagne misligholdelser af aftalen og vilkårene i aftalens bilag, herunder at der ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at anvende lokaler, faciliteter og eventuelle redskaber, fx på grund af pga. manglende vedligeholdelse At Haslev-Hallerne ikke kan fremvise et godkendt revideret regnskab og et godkendt budget At Faxe Kommune ikke overholder sine betalingsforpligtigelser over Haslev-Hallerne 15 Ikrafttræden og ophør Aftalen træder i kraft d. 1. januar 2014 og løber indtil videre, det vil sige indtil parterne aftaler eventuelle ændringer eller en af parterne opsiger aftalen. Parterne drøfter aftalen mindst en gang i hver valgperiode, for at sikre at aftalerne til stadighed er hensigtsmæssige. Første drøftelse forventes gennemført i løbet af 1. halvår Parterne kan begge opsige aftalen med 1 års varsel, til udløb enten pr 30. juni eller 31. december. Parterne er tillige enige om at skabe den bedst mulige overgang til denne aftale, såvel i forhold til: a) foreningernes bookinger til sæsonen 2013/2014 så vidt muligt håndteres, som beskrevet i aftalen, selvom bookingerne er foretaget inden denne aftale træder i kraft, som HH juli 2013 Side 6 af 7

7 b) at kommunens hidtidige aftale om klublokaler overgår til Haslev-Hallerne fra 1. januar For Haslev-Hallerne: Haslev, den 2013 For Faxe Kommune: Haslev, den 2013 HH juli 2013 Side 7 af 7

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

DRIFTSOVERENSKOMST OG KONTRAKT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION XXX. 01. august 2012-1 -

DRIFTSOVERENSKOMST OG KONTRAKT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION XXX. 01. august 2012-1 - DRIFTSOVERENSKOMST OG KONTRAKT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION XXX 01. august 2012-1 - Indholdsfortegnelse Overordnet formål med kontrakten... 3 Del I... 4 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Udgangspunkt 2. Lovgrundlag 2.1 Generelle bestemmelser 2.2 Prioriteringer 3.

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1. januar 2014 Indhold Hvad er Frederikshavner Ordningen? 4 Hvem kan få tilskud? 5 Forudsætninger for at modtage tilskud 5 Generelt 5 Begrænsninger 6 Børneattester 6 Hvad kan

Læs mere

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INDHOLD 1. Interessenter 1 2. Etablering af 60-selskab 1 3. Hjemsted 1 4. Formål 1 5. Indskud 2 6. Ejerforhold 2 7. Leje af køkken 2 8. Serviceydelser 2 9. Leveringsaftaler

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Bortforpagtning af en campingplads er en betydningsfuld disposition for såvel bortforpagter som forpagter.

Bortforpagtning af en campingplads er en betydningsfuld disposition for såvel bortforpagter som forpagter. Bortforpagtning af en campingplads er en betydningsfuld disposition for såvel bortforpagter som forpagter. Udarbejdelsen af selve forpagtningskontrakten er på tilsvarende måde et kompliceret anliggende,

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod

Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod KL-Kommunernes Landsforening for Københavns Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

Forslag. Lov om etableringen af den selvejende institution Udbetaling Danmark (Samling af kommunernes objektive sagsbehandling)

Forslag. Lov om etableringen af den selvejende institution Udbetaling Danmark (Samling af kommunernes objektive sagsbehandling) Fremsat den [xx]. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om etableringen af den selvejende institution Udbetaling Danmark (Samling af kommunernes objektive sagsbehandling)

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1 FORMÅL Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter, der primært giver børn og unge under 25 år mulighed for at deltage

Læs mere

Tilskud til idrætshaller i Faaborg-Midtfyn Kommune

Tilskud til idrætshaller i Faaborg-Midtfyn Kommune Tilskud til idrætshaller i Faaborg-Midtfyn Kommune Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 11. juni 2007 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Organisering... 4 1.2 Kommissorium... 5 1.3 Indkomne høringssvar...

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side Tilskudsregler Folkeoplysende foreninger Side INDHOLD GENERELT OM TILSKUD TIL FORENINGER ØVRIGE TILSKUDSMULIGHEDER d Folkeoplysende forening s. 4 Sommerferieaktiviteter s. 15 Betingelser for tilskud s.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik 1 of 18 2 of 18 Syddjurs Kommune januar 2014 Folkeoplysningspolitik Bemærkninger Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af Folkeoplysningsloven. Formålet med ændringerne er en generel modernisering

Læs mere

NETVÆRKSAFTALE. Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ):

NETVÆRKSAFTALE. Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ): NETVÆRKSAFTALE Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ): 1. Netværk XXX den selvejende institution Tinghøj Vuggestue og Børnehave 2. Netværk

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. 4 Formål.

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere