Vejleder: Claud Holm. Indførelse af en begrænsning af revisors erstatningsansvar. Effekten på revisionskvaliteten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejleder: Claud Holm. Indførelse af en begrænsning af revisors erstatningsansvar. Effekten på revisionskvaliteten"

Transkript

1 Kandidatafhandling Institut for økonomi Cand. merc. aud Forfattere: Julie Agerbo Møller Janni Sunesen Vejleder: Claud Holm Indførelse af en begrænsning af revisors erstatningsansvar Effekten på revisionskvaliteten Aarhus School of Business and Social Sciences Aarhus Universitet 1. juni 2014

2 Abstract The purpose of this thesis is to investigate whether audit quality is affected by a limitation of auditor s liability and to find out how this result can affect Denmark s decision in whether to implement this limitation. This will be examined by analyzing the reaction of audit quality, measured by earnings management, when United Kingdom introduces a limitation on auditor s liability in The analysis is carried out using the modified Jones-model (1995). The modified Jonesmodel is a regression model originating from the original Jones model (1991). The model uses accruals as a measure of earnings management. The accruals are divided into discretionary and non-discretionary accruals. The discretionary accruals shows up in the model s error term and these are used as a measure of earnings management. The first hypothesis test is analyzing the earnings management in Denmark and United Kingdom in the period from 2005 to This analysis shows evidence of earnings management in both countries by an error term different from zero. The second hypothesis test, shows significant evidence, that there is a difference in the level of earnings management in both Denmark and United Kingdom between the two periods, and Furthermore, the analysis shows that earnings management in United Kingdom becomes a little less negative (i.e. closer to zero) after In Denmark the earnings management goes from being negative to being positive after The development in the United Kingdom is positive from an audit quality point of view and this is surprising, since the implementation of a limitation on auditor s liability was expected to have a negative effect on audit quality. In the light of these results the thesis comes to the conclusion that it is not shown, that a limitation of auditor s liability causes a negative effect on audit quality through more earnings management. This result must be interpreted carefully, since there has also been a financial crisis in the estimation period, which undoubtedly has had some effects

3 on the results. Furthermore, other economic aspects could have had some influence on the result. How the results can affect Denmark s decision in whether to implement a limitation on auditor s liability is rather inconclusive. If Denmark was to make the decision based solely on these results, it can be concluded that they should implement a limitation on auditor s liability, since it does not have a negative effect on audit quality. But when these results are interpreted along with other arguments discussing pros and cons regarding the implementation, this thesis cannot answer this question alone. When Denmark is considering the opportunity of implementing a limitation of auditor s liability, other aspects can be drawn into the considerations as well as the results of this thesis. To make sure that audit quality will not be affected by a limitation of auditor s liability, it will be a possibility to increase the level of quality controls for auditors. Another possibility in addition to the limitation of auditor s liability is to regulate that the management and the board of directors must have the same statutory insurance as the auditors, for in that way to reduce the effect of the deep pocket theory. Another possibility is to use Life Boats as a way to reduce the risk of bankruptcy of one of the Big 4 auditing companies.

4 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING Indledning Problemstilling Problemformulering Afgrænsning Begreber og definitioner Metode og struktur... 5 KAPITEL 2 BEGRÆNSNING AF REVISORS ERSTATNINGSANSVAR Udviklingen i diskussionen om en begrænsning af revisors erstatningsansvar EU-kommissionens henstilling Årsager til henstillingen Begrænsning af erstatningsansvar Metoder til begrænsning af erstatningsansvaret FEE bakker op om EU-kommissionens henstilling NRF bakker op om EU-kommissionens henstilling Argumenter for og imod en erstatningsansvarsbegrænsning Argumenter for en begrænsning af erstatningsansvar Argumenter imod en begrænsning af erstatningsansvar Begrænsning af revisors erstatningsansvar i United Kingdom KAPITEL 3 REVISORS ERSTATNINGSANSVAR I DANMARK Professionsansvaret Ansvaret overfor tredjemand Betingelserne for erstatningsansvar Ansvarsgrundlag Årsagsforbindelse Påregnelighed Tab Egen skyld... 33

5 3.3.6 Forældelse, passivitet og opgivelse Lovpligtig forsikring Garantiforsikring Ansvarsforsikring KAPITEL 4 ANALYSE AF REVISIONSKVALITET Resultatstyring som et mål for revisionskvalitet Metode Anvendt model Begrænsninger ved den modificerede Jones-model Tilføjelse af variabel til anvendt model Datagrundlag og behandling Udvælgelseskriterier Databehandling Hypoteser Test af hypotese Beskrivende statistik Danmark Beskrivende statistik United Kingdom Test af resultatstyring i Danmark ved benyttelse af regressionsmodel Test af resultatstyring i United Kingdom ved benyttelse af regressionsmodel Test af hypotese Resultatets påvirkning på Danmarks beslutning KAPITEL 5 PERSPEKTIVERING OG KONKLUSION Perspektivering Modellens robusthed Forslag til senere studier Konklusion LITTERATURLISTE... 84

6 Kapitel 1 Indledning og problemformulering 1.1 Indledning Ifølge Revisorlovens 16, stk. 1 er revisors rolle, at agere som offentlighedens tillidsrepræsentant ved udførslen af opgaver omfattet af Revisorlovens 1, stk. 2. Det betyder, at revisor skal udføre opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik, og herunder udvise den nøjagtighed og hurtighed, som opgavernes beskaffenhed tillader det. God revisorskik indebærer, at revisor udviser integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og fornøden omhu ved udførslen af opgaverne (RL 2008). Revisors rolle kan desuden betegnes som en dobbeltrolle. Med dette menes, at revisor er valgt af en virksomhed til at udføre revisionen for den pågældende virksomhed, men samtidig skal revisor også varetage offentlighedens interesse og være offentlighedens tillidsrepræsentant. Revisor skal dermed varetage både hensynet til virksomheden og offentligheden og det stiller med andre ord krav til, at revisor er uafhængig. Hvordan revisor håndterer denne dobbeltrolle har en fundamental betydning for kvaliteten af revisors arbejde og for offentlighedens tillid til revisors arbejde (Blöndal 2007, s. 1). Det har stor betydning for samfundet, som helhed, at der er tillid til revisors arbejde, idet banker, investorer, aktionærer og andre interessenter træffer beslutninger på baggrund af de reviderede regnskaber. Med en sådan rolle følger en række pligter for revisor. Hvis disse pligter misligholdes, kan revisor holdes ansvarlig, i form af disciplinæransvar, strafansvar og erstatningsansvar. I nyere tid er der set en stigning i antallet af både erstatningssager og de beløb, som sagsøger har stævnet revisor for. For eksempel blev revisor i 2001 erstatningsansvarlig for 100 millioner kr. i forbindelse med Memory Card Technologysagen. Ligeledes var der i forbindelse med konkursen af IT Factory i 2008 rettet et erstatningsansvar mod revisor på 1 milliard kr. Det er her væsentlig at bemærke, at kurator valgte at stævne 2 af bestyrelsens medlemmer med et beskedent krav om erstatning på blot 30 millioner kr. Man kan heraf udlede, at kurator går efter revisors såkaldte deep pockets, idet sandsynligheden for at få kravet dækket, er størst ved revisor (Weerd 2011). 1

7 Siden revisionsfirmaet Arthur Andersen gik konkurs i 2002 har der været en udbredt frygt for, at endnu et af de store revisionsfirmaer vil gå konkurs som følge af et ekstremt erstatningskrav, da det vil have fatale konsekvenser og gøre branchen sårbar (Gass, Kochhar 2008, s. 30). De store erstatningssager, der i nyere tid har præget branchen, har haft en række negative konsekvenser for revisionsbranchen og stiller desuden branchen overfor yderligere udfordringer i fremtiden. I kølvandet på de seneste sager om revisors erstatningsansvar er muligheden for en begrænsning af revisors erstatningsansvar blevet et omdiskuteret emne. På EU-plan er det blevet undersøgt, hvorvidt det vil have en effekt at begrænse revisors erstatningsansvar. Disse undersøgelser har udmøntet sig i en henstilling fra EUkommissionen i 2008 om, at begrænse revisors erstatningsansvar i EUmedlemslandene. Danmark har endnu ikke valgt at følge denne henstilling. En af årsagerne til, at Danmark ikke har valgt at indføre en begrænsning af revisors erstatningsansvar kan være, at der er en risiko for, at revisionskvaliteten forringes og dermed forårsager, at værdien af revisionspåtegningen mindskes. Derved vil revisor miste troværdigheden og der vil være tvivl om, hvorvidt revisor lever op til rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant. Desuden vil en begrænsning af revisors erstatningsansvar formentlig medføre, at andre liberale erhverv, såsom advokater og arkitekter, vil fremsætte lignende krav om en begrænsning af deres erstatningsansvar. Dette vil være en uønsket effekt (Blöndal 2007, s. 2). 1.2 Problemstilling Man har i Danmark valgt ikke at indføre en begrænsning af revisors erstatningsansvar, som det er blevet foreslået med EU-kommissionens henstilling i Dette skyldes blandt andet, at det frygtes, at det vil påvirke revisionskvaliteten negativt. I 2006 blev der af London Economics foretaget en undersøgelse af dette område, hvor det konkluderes, at kvaliteten af revisors arbejde ikke påvirkes af en begrænsning af revisors erstatningsansvar. Det kan derfor skabe undren, at Danmark bruger dette som et af argumenterne for ikke at følge EU-kommissionens henstilling om en begrænsning af revisors erstatningsansvar. 2

8 1.3 Problemformulering Formålet med afhandlingen er at undersøge, hvorvidt revisionskvaliteten er påvirket af en begrænsning af revisors erstatningsansvar. Problemstillingen og det overordnede formål med afhandlingen har ført til følgende hovedspørgsmål: Kan det påvises, at revisionskvaliteten falder efter indførelse af en begrænsning af revisors erstatningsansvar i United Kingdom, og hvordan kan resultatet heraf påvirke Danmarks beslutning om indførelse af en begrænsning af revisors erstatningsansvar? Hovedspørgsmålet belyses ved undersøgelse af følgende delspørgsmål: - Kan der påvises resultatstyring i henholdsvis Danmark og United Kingdom i perioden ? - Kan der påvises forskelle i resultatstyringen, og dermed en ændring af revisionskvaliteten, mellem perioden før United Kingdoms indførelse af en begrænsning af revisors erstatningsansvar ( ) og perioden efter ( ) for henholdsvis Danmark og United Kingdom? 1.4 Afgrænsning I afhandlingens kapitel 2 redegøres der udelukkende for revisors erstatningsansvar, og ikke de andre former for ansvar, som revisor kan idømmes; strafansvar og disciplinæransvar. Denne afgrænsning er nærliggende, da afhandlingen udelukkende omhandler begrænsning af revisors erstatningsansvar, og de øvrige ansvarsformer er derfor uden betydning i denne sammenhæng. I analysen inddrages både virksomheder fra Danmark og United Kingdom. United Kingdom er inddraget i analysen for at kunne konkludere, hvorvidt der er en forskel på revisionskvaliteten efter indførelse af en begrænsning af revisors erstatningsansvar i Danmark fungerer i denne sammenhæng som kontrolland. Hvis analysen viser 3

9 samme resultat for Danmark som for United Kingdom, er det herved klart, at en eventuel ændring ikke skyldes, at United Kingdom har indført begrænsningen af revisors erstatningsansvar, men derimod viser det en mere generel tendens. Det er fravalgt at inkludere flere lande i analysen, da det for afhandlingens omfang vil blive for vidtfavnende og desuden vurderes unødvendigt for at kunne besvare afhandlingens hovedspørgsmål. Ved udvælgelsen af data til analysen i kapitel 4 er det et krav, at virksomhederne er børsnoterede. Dette sikrer, at virksomhederne er underlagt de samme regnskabsregler, herunder IFRS, som er lovpligtigt for United Kingdom og ligeledes for danske børsnoterede virksomheder siden 2005 (www2.deloitte.com). Desuden henvender EUkommissionens henstilling fra 2008 sig kun til børsnoterede virksomheder. Analysen omfatter ikke finansielle og offentlige virksomheder, da disse virksomheder er underlagt anden regnskabslovgivning og dermed har andre regnskabsprocesser end industrielle virksomheder. Derved er de ikke sammenlignelige med den øvrige stikprøve og derfor vedrører analysen udelukkende industrielle virksomheder. Analysen strækker sig fra 2005 til Denne årrække er valgt, for at have et repræsentativt analysegrundlag før United Kingdoms indførelse af en begrænsnings af revisors erstatningsansvar ( ) og ligeledes have en årrække efter ( ). Derved kan analysen danne grundlag for en konklusion om, hvorvidt der er forskel på revisionskvaliteten imellem de to perioder. Når man taler om resultatstyring, kan det være interessant at vurdere, hvilke incitamenter, der er til resultatstyring. Dette aspekt inddrages dog ikke i afhandlingen, da det ligger uden for afhandlingens problemformulering, og ikke vil være behjælpeligt til at besvare denne. 4

10 1.5 Begreber og definitioner Begrebet deep pocket syndrome betyder, at revisor eller revisionsvirksomheden, af sagsøgeren anses som havende de største ressourcer, og derfor står til måls for klager og søgsmål, uanset om revisor eller revisionsvirksomheden har medvirket til, eller er ansvarlig for de begivenheder, der ligger til grund for klagen eller søgsmålet (London, Ewert 2006, s. 25). Catastrophic claims vil sige, at et søgsmål mod revisor om erstatningskrav i en ekstrem størrelsesorden kan føre til, at en af de store aktører indenfor revisionsbranchen kan risikere at gå konkurs. Dette vil føre til at revisionsmarkedet destabiliseres, da markedet i forvejen er begrænset, og det vil derfor have katastrofale følger for markedet (www.fsr.dk1). Når der i afhandlingen nævnes Big-4 eller store aktører hentydes der til Deloitte, PwC, Ernst & Young (EY) og KPMG, som på nuværende tidspunkt er de fire største revisionsvirksomheder på verdensplan (www.economia.icaew.com). Når der i afhandling står United Kingdom eller UK, dækker det over England, Scotland, Wales og Nordirland. Erstatningsansvarsbegrænsningen som United Kingdom har indført, og som afhandlingen tager sit udgangspunkt i, er indført for United Kingdom (UK). 1.6 Metode og struktur I afhandlingens kapitel 2 opsummeres udgivne tekster indenfor området om begrænsning af revisors erstatningsansvar. Hovedvægten er på EU-kommissionens henstilling fra 2008 og desuden inddrages EU s grønbøger og andre relevante udgivelser. Herefter redegøres for andre argumenter for og imod en begrænsning af revisors erstatningsansvar. Til sidst i kapitel 2 beskrives United Kingdoms tidligere og nuværende regler for revisors erstatningsansvar. 5

11 I kapitel 3 redegøres for de danske regler for revisors erstatningsansvar. Betingelserne for at revisor kan ifalde erstatningsansvar bliver beskrevet, hvorefter reglerne om revisors lovpligtige ansvars- og garantiforsikringer gennemgås. Herefter foretages analysen i kapitel 4. Kapitlet påbegyndes med at forklare sammenhængen mellem revisionskvalitet og den anvendte models metode, hvor skønsmæssige periodiseringer anvendes som mål for resultatstyring. Der følger en forklaring af den anvendte model; den modificerede Jones-model. Derefter vil analysen blive udarbejdet ved hjælp af to hypoteser. Herefter testes de to hypoteser og der kommenteres herpå. Slutteligt vurderes resultaterne i forhold til hvordan de kan tænkes at påvirke Danmarks beslutning om en eventuel indførelse af en begrænsning af revisors erstatningsansvar. I kapitel 5 perspektiveres opgaven og analysens resultater. Modellens og dermed analysens robusthed diskuteres. Herefter følger bud på yderligere tiltag, som kunne overvejes i forbindelse med indførsel af en begrænsning af revisors erstatningsansvar. Til sidst i perspektiveringen er der givet forslag til senere studier. Afslutningsvis følger konklusionen på afhandlingens hovedspørgsmål. Afhandlingens struktur er illustreret nedenfor i figur 1.1. Kapitel 1: Indledning og problemformulering Kapitel 2: Begrænsning af revisors erstatningsansvar Kapitel 3: Revisors erstatningsansvar i Danmark Kapitel 4: Analyse af revisionskvalitet Kapitel 5: Perspektivering og konklusion Figur 1.1: Afhandlingens struktur 6

12 Kapitel 2 Begrænsning af revisors erstatningsansvar Dette kapitel vil indeholde en beskrivelse af tekster omhandlende begrænsning af revisors erstatningsansvar, som er udgivet over tid. Beskrivelsen tager udgangspunkt i Grønbogen fra 1996, hvor debatten vedrørende en begrænsning af revisors erstatningsansvar tages op. De udgivne tekster frem til Grønbogen fra 2010 beskrives ligeledes. EU-kommissionens henstilling fra 2008 beskrives i et særskilt afsnit, da det er denne henstilling, som opgaven tager udgangspunkt i. Herefter vil der blive redegjort for øvrige argumenter for og imod en begrænsning af revisors erstatningsansvar. Slutteligt beskrives United Kingdoms tidligere og nuværende regler for revisors erstatningsansvar. 2.1 Udviklingen i diskussionen om en begrænsning af revisors erstatningsansvar Diskussionen om at indføre en begrænsning af revisors erstatningsansvar er ikke et nyt fænomen. Det har været et omdiskuteret emne siden 1996, hvor Grønbogen med titlen Den lovpligtige revisors rolle, stilling og ansvar i den europæiske union, blev udgivet. I Grønbogens afsnit 5 diskuteres revisors civilretlige ansvar og behovet for en begrænsning af ansvaret, idet nogle revisionsfirmaer er blevet ansvarlige for beløb, som er ude af proportion i forhold til revisionshonoraret. De peger på, at årsagen hertil, blandt andet er, at der er en tendens til at sagsøge den part, der er dækket af en forsikring, som det er tilfældet for revisor, jf. afsnit Lovpligtig forsikring. Desuden peges der på, at der er forskellige ansvarsordninger i medlemsstaterne, som kan have negative konsekvenser for det indre marked. Det kan betyde, at der vil være en tendens til i højere grad at sagsøge revisoren i de lande, der ikke har et loft over eller en begrænsning af revisors ansvar. Dette kan medføre, at forsikringspræmierne vil stige i hele EU, som følge af retssager i nogle medlemslande. Disse forøgede omkostninger vil revisionsfirmaerne være tilbøjelige til at påføre klienterne, og derved kan omkostningerne ved den lovpligtige revision i nogle medlemslande være højere end i andre. Grønbogens mulige løsningsforslag hertil er ikke at begrænse revisors ansvar til kun at omfatte den virksomhed, der revideres, men derimod at begrænse ansvaret til et 7

13 beløb, der svarer til revisors forsømmelighed, også overfor tredjemand. Afslutningsvis nævnes det, at det vil være vanskeligt at gennemføre EU-initiativer på dette område, da det civilretlige ansvar er forskelligt i medlemslandene (Grønbog 1996, s. 26 f). Som opfølgning på Grønbogen fra 1996 blev der i 1998 udgivet en meddelelse, som indeholder bemærkninger fra over 200 repræsentanter fra faglige institutioner og offentlige myndigheder med ansvar for revisorhvervet. Et flertal af disse gav i meddelelsen udtryk for, at det vil være umuligt og unødvendigt at harmonisere reglerne om den lovpligtige revisors professionelle ansvar. Revisorhvervet indgav dog anmodning om at iværksætte initiativer på området, af hensyn til det indre marked, og for ikke at bringe revisorfunktionen i fare. For bedre at kunne tage stilling til behovet for et initiativ, vil EU-kommissionen på baggrund af denne meddelelse iværksætte en detaljeret undersøgelse vedrørende fastlæggelsen af den lovpligtige revisors civilretlige ansvar (Meddelelse 1998, s. 4). Ovennævnte undersøgelse blev færdiggjort i januar En af konklusionerne på undersøgelsen var, at det vil være meget vanskeligt at harmonisere retsreglerne for revisors professionelle ansvar, da forskellene skyldes forskellige regler for det civilretlige ansvar i medlemslandene. EU-kommissionen peger, i en meddelelse fra 2003, desuden på, at de anser revisors ansvar som et middel til at sikre revisionskvaliteten og mener derfor ikke, at det er nødvendigt, at harmonisere eller lægge loft over revisors ansvar. Kommissionen foreslår, at der skal laves en videre analyse af de økonomiske virkninger af de nuværende revisoransvarsordninger i medlemslandene (Meddelelse 2003, s. 14 f). I Direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 (8. direktiv) slås det fast, at revisorer og revisionsfirmaer skal være erstatningsansvarlige for økonomisk skade, som følge af manglende behørig omhu i forbindelse med udførelsen af deres arbejde. I overensstemmelse med meddelelsen fra 2003, vil EU-kommissionen lave en analyse af de økonomiske virkninger af revisors ansvarsordninger i de forskellige medlemslande (Direktiv 2006/43, præambel punkt 19). Artikel 31 i direktivet påpeger desuden, at rapporten om virkningerne af medlemslandenes nationale erstatningsansvarsregler, skal 8

14 forelægges inden 1. januar Rapporten skal desuden indeholde en analyse af forsikringsbetingelserne for revisorer og revisionsfirmaer, herunder en objektiv analyse af grænserne for økonomisk erstatningsansvar. Såfremt EU-kommissionen finder det hensigtsmæssigt, skal de forelægge henstillinger på baggrund af rapporten (Direktiv 2006/43, artikel 31). Den omtalte rapport blev udgivet i september Hovedkonklusionerne i rapporten går på, at revisor, revisionsfirmaer og revisionsbranchen er udsat for mange risici. Blandt andet finder rapporten frem til, at den nuværende koncentration af Big 4 revisionsvirksomheder er risikabel, da det vil påvirke konkurrencen indenfor branchen, hvis en eller flere af revisionsvirksomhederne går konkurs. Som det fremgår af nedenstående tabel 2.1, har tendensen siden 1986 været at der bliver færre og færre store aktører på revisionsmarkedet. Denne udvikling skyldes både sammenslutninger af revisionsvirksomheder og konkurs. Hvis denne udvikling fortsætter, vil det betyde, at der er færre store udbydere af revision, og der kan derfor opstå problemer i forhold til uafhængigheden mellem revisor og klient. Dette skyldes, at et mindre udbud af revisionsvirksomheder, alt andet lige vil betyde at det er sværere for virksomhederne at vælge en revisor som er uden tilknytning til virksomheden og dermed uafhængig (London, Ewert 2006). 9

15 År Historik over store aktører på revisionsmarkedet Store revisionsvirksomheder på markedet 1986 Big 8: Authur Andersen Peat Marwick Mitchell Coopers & Lybrand Ernst & Whinney Price Waterhouse Arthur Young Deloitte Haskins & Sell Touche Ross Sammenslutninger 1987 Big 8: Peat Marwick Authur Andersen KPMG Peat Marwick Coopers & Lybrand Ernst & Whinney Price Waterhouse Arthur Young Deloitte Haskins & Sell Touche Ross Mitchell og KMG 1989 Big 6: Ernst & Whinney Arthur Andersen Ernst & Young Deloitte & Touche KPMG Peat Marwick Coopers and Lybrand Price Waterhouse og Arthur Young Deloitte Haskins & Sell og Touche Ross 1998 Big 5: Coopers & Lybrand Arthur Andersen PriceWaterhouseCoopers Ernst & Young Deloitte & Touche KPMG og Price Waterhouse Opløsning/konkurs 2002 Big 4: Arthur Andersen PriceWaterhouseCoopers Ernst & Young Deloitte & Touche KPMG Strukturelle ændringer i revisionsbranchen Tabel 2.1: Historik over store aktører på revisionsmarkedet (London, Ewert 2006, s. 30) Samtidig med at der er risiko for at en af de store revisionsvirksomheder går konkurs, er der barrierer for, at andre mellemstore revisionsfirmaer kan indtræde på Big 4- markedet. Der er tale om barrierer som ry, kapacitet, netværksbredde og risikoen for store sagsanlæg. Rapporten konkluderer endvidere, at der er blevet færre udbydere af revisors lovpligtige forsikringer, samtidig med at prisen på disse forsikringer er steget 10

16 markant. En mulig løsning for at imødegå risikoen for catastrophic claims er, ifølge rapporten, en begrænsning af revisors erstatningsansvar. En begrænsning vil tilmed også kunne afhjælpe problematikken omkring deep pocket syndrome. Der gøres dog opmærksom på, at det vil være svært at indføre synkroniserede regler for alle EU medlemslande, grundet de forskellige ansvarsordninger for det civilretlige ansvar i de respektive lande (London, Ewert 2006, s. xxi ff). På baggrund af rapporten har EUkommissionen fundet det hensigtsmæssigt, at udsende en henstilling om begrænsning af revisors erstatningsansvar, som blev udgivet den 5. juni Denne henstilling uddybes nærmere nedenfor i afsnit 2.2 EU-kommissionens henstilling. I 2010 blev Grønbogen Læren af krisen udgivet. I denne Grønbog er problematikken omkring revisors erstatningsansvar ikke direkte taget op, som det var tilfældet i Grønbogen fra 1996, det 8. direktiv fra 2006 samt EU-kommissionens henstilling fra Den konkrete problemstilling omkring markedskoncentrationen, som også oplistes som en problematik i rapporten udarbejdet af London Economics i 2006, kommenteres dog særskilt i afsnit 5 i Grønbogen fra I Grønbogen udtrykkes der usikkerhed omkring markedskoncentration, da Big 4-virksomhedernes indtægter og honorarer fra børsnoterede selskaber i de europæiske medlemslande, svarer til en markedsandel på over 90 %. Der udtrykkes bekymring om, hvad det vil betyde, hvis et af disse revisionsfirmaer går konkurs, som det var tilfældet for Arthur Andersen i 2001 (Grønbog 2010, s. 16 ff). Fra et nationalt synspunkt blev det på en konference om revisors erstatningsansvar i 2012 udvist forståelse for problematikken omkring manglende proportionalitet i revisors erstatningsansvar fra Folketinget - både fra Socialdemokratiet og Venstre. Der har dog siden været politisk stilhed om emnet (www.fsr.dk2). 2.2 EU-kommissionens henstilling Den 5. juni 2008 udsendte EU-kommissionen en henstilling om begrænsning af lovpligtige revisorers og revisionsfirmaers civilretlige ansvar (Henstilling 2008). Allerede dengang i 2008 havde flere EU-medlemslande indført begrænsninger af 11

17 revisorers erstatningsansvar i forskellige former. Dette gælder blandt andet Østrig, Belgien, Tyskland, Grækenland, Slovenien og United Kingdom (www.fsr.dk1). Henstillingen henvender sig til revisorer og revisionsfirmaer, som udfører lovpligtig revision af konsoliderede regnskaber eller årsregnskaber for selskaber, som er registreret i en medlemsstat, og hvis aktier er optaget til handel på en medlemsstats regulerede marked (Henstilling 2008). Henstillingen omfatter således kun revisorer og revisionsfirmaer, som reviderer børsnoterede selskaber Årsager til henstillingen Henstillingen blev udgivet på baggrund af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj Ifølge dette direktivs artikel 31 skulle EU-kommissionen aflægge en rapport om virkningen af de nationale erstatningsansvarsregler i forbindelse med udførelse af lovpligtig revision. Derudover skulle EU-kommissionen aflægge en rapport om forsikringsbetingelserne for revisorer og revisionsfirmaer og fremlægge henstillinger, hvis nødvendigt. Baggrunden for henstillingen er blandt andet, at der kræves bæredygtig revisionskapacitet og et konkurrencedygtigt marked for revisionsydelser. Der skal dermed være et tilstrækkeligt udvalg af revisionsfirmaer, som er i stand til at udføre lovpligtig revision af selskaber (Henstilling 2008). EU-kommissionen peger desuden på, at udviklingen mod større udsving i selskabers markedskapitalisering betyder, at risikoen for at pådrage sig erstatningsansvar er blevet større. Dette er samtidig med, at adgangen til revisors lovpligtige forsikring mod denne risiko er blevet begrænset (Henstilling 2008). Risikoen ved de større udsving i selskabers markedskapitalisering, hænger sammen med, at jo større markedsværdi klienten har, des større er risikoen for et stort erstatningskrav mod revisor. Det skyldes, at markedsværdien af virksomhederne er ansat ud fra en værdiansættelse, som blandt andet er baseret på en række subjektive forudsætninger og forventninger. En sådan værdiansættelse er ofte langt højere end virksomhedernes regnskabsmæssige værdi. Revisor har meget lidt indflydelse på disse subjektive markedsværdier, men risikerer til trods herfor, at skulle erstatte krav, som er baseret på disse værdier (www.fsr.dk5). Den begrænsede adgang til at tegne forsikring mod revisors erstatningsansvar skyldes, at kun få forsikringsselskaber tilbyder denne type forsikring. Grundet det lave udbud er 12

18 revisorerne og revisionsfirmaerne tvunget til at acceptere selvrisiko samt stigende præmier til forsikringsdækning. Derudover er der risiko for, at revisorerne bliver ansvarlige for erstatninger ud over forsikringssummen. Dette er revisorens personlige ansvar, da revisor hæfter personligt sammen med den revisionsvirksomhed, opgaven udføres igennem, jf. Selskabslovens 361, stk. 3 (www.fsr.dk3). Risikoen kan således være, at der ikke er nogen revisionsfirmaer, der tør påtage sig opgaven med at revidere de helt store selskaber (Langsted 2010). EU-kommissionen argumenterer desuden for, at den solidariske hæftelse mellem revisionsfirmaet og virksomheden kan afholde revisionsfirmaer fra at gå ind på det internationale revisionsmarked for børsnoterede virksomheder (Henstilling 2008). Grundet den solidariske hæftelse, vil skadelidte have incitament til at henvende sit krav direkte mod revisor eller revisionsvirksomheden, da de er omfattet af den lovpligtige forsikring, jf. Revisorlovens 3, stk. 1, nr. 6. Derved er skadelidte bedre sikret i forhold til at få sit krav dækket, end hvis skadelidte henvendte kravet mod virksomheden. Dette kaldes også deep pocket syndrome. Revisor risikerer at blive holdt ansvarlig - ikke udelukkende for egne handlinger - men også andres (www.fsr.dk5) Begrænsning af erstatningsansvar På baggrund af de tidligere nævnte argumenter, mener EU-kommissionen, at der bør indføres en begrænsning af erstatningsansvaret for revisorer og revisionsfirmaer. Dette gælder dog ikke, hvis der er tale om revisors forsætlige misligholdelse af de faglige forpligtelser. Desuden skal begrænsningen gælde overfor det reviderede selskab og andre parter, som ifølge national lovgivning er berettiget til at indgive erstatningskrav. En begrænsning i erstatningsansvaret bør heller ikke forhindre skadelidte i at opnå en rimelig erstatning (Henstilling 2008). Selvom EU-kommissionen henstiller om begrænset erstatningsansvar, vil der i visse tilfælde stadig være mulighed for at revisor kan ifalde ubegrænset erstatningsansvar. 13

19 2.2.3 Metoder til begrænsning af erstatningsansvaret Medlemsstaterne har hver især forskellige civilretlige erstatningsansvarsordninger, og derfor finder EU-kommissionen det mest hensigtsmæssigt, at hver medlemsstat kan vælge den begrænsning af erstatningsansvar, som stemmer bedst overens med den pågældende medlemsstats civilretlige erstatningsansvarsordning. Henstillingen indeholder forslag til tre måder, hvorpå erstatningsansvaret kan begrænses. Den første måde, der nævnes i henstillingen, er en begrænsning i form af fastsættelse af et maksimum beløb eller en metode til beregning af et sådant beløb. Den anden måde er, at man kan fastsætte nogle principper, hvorved en lovpligtig revisor eller et revisionsfirma ikke hæfter udover det faktiske bidrag til den skade, som en skadeanmelders krav vedrører, og således ikke hæfter solidarisk med andre skadevoldere. Den tredje og sidste måde er, at indføre en bestemmelse, som tillader det selskab, der skal revideres og den lovpligtige revisor eller revisionsfirmaet ved aftale, at fastsætte en begrænsning af erstatningsansvaret. Vælger en medlemsstat at følge den sidstnævnte ansvarsbegrænsning, er der en række betingelser der skal være opfyldt. For det første skal aftalen kunne underkastes retslig prøvelse. For det andet skal beslutningen i det reviderede selskab foretages kollektivt af medlemmer af de administrative, ledende og tilsynsførende organer. Desuden skal en sådan beslutning godkendes af det reviderede selskabs aktionærer. For det tredje skal oplysninger om begrænsningen af erstatningsansvaret og ændringer heraf offentliggøres i noterne til det reviderede selskabs regnskaber (Henstilling 2008). Ved sidstnævnte måde skal det bemærkes, at det er muligt ikke at begrænse revisors erstatningsansvar, og stadig have ubegrænset erstatningsansvar, hvis der ikke indgås en aftale om begrænsning af ansvaret mellem revisor og virksomheden. Som eksempel har Tyskland vedtaget en begrænsning af revisors erstatningsansvar på 1 million euro ved revision af unoterede selskaber og 4 millioner euro ved revision af noterede selskaber (London, Ewert 2006, s. 187 f). I Tyskland har de altså valgt at bruge den førstnævnte måde til at begrænse erstatningsansvaret for revisorer og revisionsfirmaer. På samme måde har Belgien valgt at begrænse erstatningsansvaret til 3 millioner euro ved revision af unoterede selskaber og 12 millioner euro ved revision 14

20 af noterede selskaber (London, Ewert 2006, s. 187 ). I United Kingdom har man valgt den tredjenævnte måde til at begrænse erstatningsansvaret, nemlig ved at kunne aftale begrænset ansvar (Gass, Kochhar 2008). Dette uddybes nærmere til sidst i kapitlet i afsnit 2.4 Begrænsning af revisors erstatningsansvar i United Kingdom. EU-kommissionens henstilling betinger, at inden medlemsstaterne indfører begrænsningerne i erstatningsansvaret på en af ovennævnte måder, skal der tages hensyn til virkningen på de finansielle markeder og investorerne. Medlemsstaterne skal desuden tage hensyn til vilkårene for adgang til markedet for lovpligtig revision af børsnoterede selskaber. Desuden skal medlemsstaterne tage stilling til virkningen på revisionskvaliteten, muligheden for at opnå forsikringsdækning og de selskaber, der skal revideres (Henstilling 2008) FEE bakker op om EU-kommissionens henstilling Den 10. juni 2008 udsendte FEE (den europæiske revisororganisation) en pressemeddelelse, hvori de opfordrer medlemslandene til at følge EU-kommissionens henstilling om at begrænse revisorers og revisionsfirmaers erstatningsansvar. FEE s formand Jacques Potdevin udtalte i den forbindelse: statutory auditors must be held appropriately responsible for their statutory audit, but to no greater extent than is reasonable. Member States should limit auditors' liability in a way that accommodates their different legal system (www.fee.be). Formandens udtalelse stemmer overens med indholdet i EU-kommissionens henstilling. Han peger desuden på, at ubegrænset erstatningsansvar kan medføre såkaldte catastrophic claims, hvilket vil sige, at der kan blive rettet store erstatningskrav mod revisor, og som derved kan destabilisere det begrænsede marked for revisionsydelser til børsnoterede selskaber. FEE-formanden tilføjer "Member States should be encouraged to do so by the impact assessment carried out by the Commission that found that experience in countries where a cap exists (e.g. Germany, Austria and Belgium) shows no [such] adverse effects on audit quality (www.fee.be). Selvom henstillingen primært vedrører børsnoterede selskaber, mener FEE ikke, at der er noget til hinder for, at revisors erstatningsansvar også begrænses for ikke-noterede selskaber, da der også her kan være risiko for catastrophic claims (www.fee.be). 15

21 2.2.5 NRF bakker op om EU-kommissionens henstilling NRF (Nordisk Revisor Forbund) er foreningen for statsautoriserede/registrerede revisorer i de nordiske lande, herunder Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Foreningen opfordrer medlemslandene til at indføre en begrænsning af revisors erstatningsansvar, ligesom EU-kommissionen foreslår der. Denne opfordring begrundes blandt andet med, at der har været en klar tendens til flere og større erstatningskrav over en kort periode. Foreningen anser denne tendens for at være drevet af deep pocket syndrome teorien, som siger, at den med "de dybeste lommer" holdes ansvarlig, når der er solidarisk hæftelse mellem skadevolderne. Ofte vil revisor have "de dybeste lommer", grundet den lovpligtige forsikring, jf. afsnit 3.4 Lovpligtig forsikring. En risiko ved denne tendens er, at et individuelt sagsanlæg vil kunne tvinge et eller flere af Big-4-revisionsfirmaerne til at gå konkurs, og derved mindske konkurrencen på markedet (www.fsr.dk4). For at imødekomme den negative tendens om at gå efter revisors dybe lommer, stiller NRF en række forslag til hvordan den kan imødekommes. For det første foreslår de, at opgaverne og ansvaret mellem bestyrelsen og revisor tydeliggøres i videre omfang, end det er tilfældet i dag. Derudover foreslår foreningen, at bestyrelse og ledelse ligeledes skal være omfattet af en lovpligtig forsikring. Det tredje forslag er i forlængelse af EUkommissionens henstilling, og går på, at der skal indføres en begrænsning af revisorers ansvar. Foreningen mener, at en sådan begrænsning bør fastlægges ud fra revisionens honorar. Begrænsningen vil - ifølge NRF - sikre, at man kan drive revisionsvirksomhed, uden at et enkelt erstatningskrav vil kunne true den fortsatte eksistens af virksomheden. Det sidste forslag, som NRF opstiller, er at der bør være begrænset periode, hvori revisor kan ifalde erstatningsansvar. Denne periode bør under ingen omstændigheder være længere end tilsvarende periode for bestyrelsen, da ansvaret for den finansielle rapportering primært påhviler bestyrelsen (www.fsr.dk4). 2.3 Argumenter for og imod en erstatningsansvarsbegrænsning I dette afsnit vil der ske en opsummering af argumenterne for og imod en begrænsning af revisors erstatningsansvar. Der er flere steder gennem kapitlet blevet beskrevet 16

22 argumenter for en begrænsning, og disse vil sammen med argumenter imod en begrænsning blive uddybet og opsummeret i dette afsnit Argumenter for en begrænsning af erstatningsansvar Diskussionen vedrørende en begrænsning af revisors erstatningsansvar blev for alvor aktuel i forbindelse med Enron-skandalen, som forårsagede Arthur Andersens konkurs i 2002, som det også fremgår af tabel 2.1. Debatten er således ikke kun et dansk fænomen, men ligeledes noget der opleves internationalt. Efter Arthur Andersens konkurs er der efterladt et indtryk af en reel trussel for, at endnu en stor revisionsvirksomhed går konkurs, som følge af et meget stort erstatningskrav, et såkaldt catastrophic claim. Hvis dette sker, vil det medføre et færre antal af store aktører, som udbyder revisionsydelser og dermed mindre konkurrence på revisionsmarkedet. Ustabilitet på revisionsmarkedet vil betyde, at tilliden til revisor og branchen vil blive påvirket i en negativ retning (www.fsr.dk6). Endvidere kan det betyde, at investorerne generelt mister tilliden til kapitalmarkederne, hvilket indirekte kan påvirke værdien på de børsnoterede virksomheder i en negativ retning (London, Ewert 2006, s. 135). Som nævnt i afsnit Årsager til henstillingen peger EU-kommissionen i henstillingen på, at en begrænsning af revisors erstatningsansvar vil medvirke til at sikre stabilitet, udbud og øget konkurrence i revisionsbranchen. En begrænsning af revisors erstatningsansvar vil således kunne mindske risikoen for at en af de store aktører på revisionsmarkedet går konkurs. Hvis et revisionsfirma går konkurs vil det have katastrofale følger for kapitalmarkederne og samfundet i bred forstand, idet det vil have negative konsekvenser for uafhængighedsreglerne. Det vil gøre det svært for de berørte virksomheder at vælge et andet globalt revisionsfirma (www.fsr.dk5). Det er påvist ved rapporten af London Economics i 2006, at en begrænsning af revisors erstatningsansvar vil mindske den risiko der er for, at et stort revisionsfirma går konkurs, som er forårsaget af de såkaldte catastrophic claims (London, Ewert 2006, s. 24). I forlængelse af ovenstående vil en konkurs af en af Big-4 revisionsvirksomhederne kunne betyde, at der vil være en mindre revisionskapacitet, især indenfor visse 17

23 ekspertiseområder såsom finansielle virksomheder. Dette kan skyldes, at partnere og andre seniors skifter til en anden branche, da de finder revisionsbranchen for risikabel, og der vil dermed være færre eksperter til at overtage klienter med særlige revisionsbehov. I sådanne tilfælde vil det muligvis være nødvendigt med prisstigninger på revisionshonorarerne, idet partnerne vil kræve en højere løn for at imødekomme den højere risiko. På den måde kan der skabes ligevægt mellem efterspørgsel og udbud af eksperter indenfor særlige revisionsområder (London, Ewert 2006, s. 134 f). Et andet argument for en indførelse af en begrænsning af revisors erstatningsansvar er, at man undgår højere revisionshonorarer, som følge af forøgede forsikringspræmier, i henhold til den øgede risiko for catastrophic claims. Uden en begrænsning af erstatningsansvaret vil revisionsvirksomhederne være nødsaget til at påføre kunderne den øgede omkostning, som følge af højere forsikringspræmier (www.fsr.dk7). Der er desuden kun ganske få forsikringsselskaber på det globale marked, som er villige til at tegne forsikringer på revisors erstatningsansvar, hvorfor forsikringspræmien kan risikere at blive skruet endnu højere op, som følge af den begrænsede konkurrence indenfor forsikringsbranchen. Hvis dette er tilfældet vil revisionsvirksomhederne være nødsaget til at påføre disse yderligere omkostninger på kunderne (www.fsr.dk6). Et yderligere argument er, at der skal være rimelighed og proportionalitet i erstatningsansvaret. Selvom der er proportionalitet i den danske erstatningslov, er det ikke en garanti for rimelighed, da der er solidarisk hæftelse i dansk erstatningsret. Det vil sige, at revisor ofte i praksis bliver holdt ansvarlig, da ledelsen og bestyrelsen ikke er solvente nok til at kunne betale et så stort krav. Dette er også, selvom det er tydeligt, at det for eksempel er ledelsen, der er ansvarlig for den erstatningspådragne handling, som det var tilfældet i Memory Card Technology-sagen (www.fsr.dk7). I nedenstående tabel 2.2 ses en oversigt over erstatningssager mod revisor indenfor nyere tid. Heraf ses det, at erstatningskravene er meget høje, og i nogle tilfælde er der ikke proportionalitet mellem erstatningskravet og revisionshonoraret. For eksempel i sagen vedrørende IT Factory, hvor revisionshonoraret var på kr., mens erstatningskravet mod revisor var på 1 milliard kr. (www.fsr.dk6). 18

24 Erstatningssager i Danmark År Sag Erstatningskrav 2001 E-huset mio. kr Memory Card Tecnology 100 mio. kr Roskilde Bank 1 mia. kr IT Factory 1 mia. kr EBH Bank 1 mia. kr. Tabel 2.2: Oversigt over erstatningssager mod revisor (Weerd 2011) Mange af de erstatningssager der har været mod revisor i nyere tid, har været rejst på baggrund af virksomheder der er gået konkurs. Disse konkurser har stor betydning for virksomhedernes interessenter, i form af store tab, og derfor ønsker disse parter at finde en syndebuk og dermed en at holde ansvarlig for tabet. Ifølge Selskabslovens har virksomhederne pligt til at udarbejde retningslinjer for forretningsgange og kontrolforanstaltninger, som sikrer at virksomhedens rapportering til omverdenen er baseret på et retvisende grundlag. Dette gælder både finansiel rapportering og anden form for rapportering. I denne sammenhæng er virksomhedens ledelse og bestyrelse eller tilsynsråd tættere på virksomhedens daglige drift, end det er tilfældet for revisor. Disse træffer, sammen med virksomhedens generalforsamling, vigtige beslutninger for virksomhedens fortsatte drift. Det er derfor nærliggende at ansvaret skal placeres ved virksomhedens ledelse og bestyrelse, når en virksomheds konkurs følger af fejlagtige beslutninger. Det ses dog ofte, at det er revisor der holdes ansvarlig når årsagen til konkursen skal findes (www.fsr.dk5). Årsagen til at revisor holdes ansvarlig, selv i situationer hvor dette ikke er berettiget, skal ifølge flere eksperter findes i teorien om deep pocket syndrome. For nærmere forklaring af begrebet deep pocket syndrome se afsnit 1.5 Begreber og definitioner. Grunden til at revisor har de dybeste lommer er at revisor er omfattet af en lovpligtig forsikring, hvorved revisor er forsikret med økonomiske krav som måtte blive rejst i forbindelse med udførslen af revisors opgaver. Dette uddybes nærmere i afsnit 3.4 Lovpligtig forsikring. Virksomhedens ledelse og bestyrelse er ikke på samme måde omfattet af en lovpligtig forsikring og skadelidte er derfor bedst stillet ved at rette sit krav mod revisor. En fordel ved at begrænse revisors erstatningsansvar er derved, at det er muligt at afhjælpe den negative tendens, der tegner sig vedrørende deep pocket syndrome (London, Ewert 2006, s. xxiii). 19

25 En forstærket effekt af det såkaldte deep pocket syndrome er, at der i Danmark siden 2005 har været en ændring af retsafgifterne, så det i dag er stort set omkostningsfrit at anlægge store erstatningskrav. For at illustrere dette, ville et erstatningskrav på 1 milliard kr. før 2005 have kostet mere en d 20 millioner kr. i retsafgift. Et sådan krav vil efter 2005 kun koste kr. Det er derfor stort set risikofrit at anlægge store erstatningskrav, da en eventuelt tabt sag kun har ganske lille betydning, når der er tale om så store erstatningskrav (www.fsr.dk10). Ændringen af retsafgiften øger dermed risikoen for at revisor bliver sagsøgt for store erstatningsbeløb. Det er desuden et argument for en begrænsning af revisors erstatningsansvar, at det kan undgås at kreditorer og bestyrelser ikke udviser den fornødne agtpågivenhed, fordi de fejlagtigt anser revisor eller revisionsvirksomheden som en forsikring (www.fsr.dk7). Hvis der er en begrænsning af revisors erstatningsansvar, er bestyrelsen og kreditorer formentlig mere tilbøjelige til at se virksomheden efter i sømmene inden underskrivelse af årsregnskabet og kreditgivning, og derved er det muligt at fejl og svigagtigheder kommer frem i lyset tidligere. Herved sikres det, at bestyrelse og kreditorer selv tager ansvar for henholdsvis underskrift af årsregnskabet og kreditgivning, og ikke overlader alt ansvaret til revisor. Dog skal revisor stadig opfylde sine faglige pligter, men mere agtpågivenhed fra andre interessenter sikrer blot et mere finmasket system til at fange fejl og svigagtigheder. Det er i Årsregnskabsloven fastlagt hvilke virksomheder, der er underlagt lovpligtig revision. Det betyder at en lang række danske virksomheder skal lade deres årsregnskab revidere. Som det fremgår ovenfor er der en række væsentlige risici for revisor, når de vælger at revidere en virksomheds årsregnskab. For mange revisionsvirksomheder overstiger denne risiko revisionsvirksomhedens risikovillighed. Den manglende risikovillighed kan skyldes at eventuelle erstatningskrav ofte er meget højere end honorarerne for den pågældende opgave, som det tidligere er nævnt. Derfor vælger nogle revisionsvirksomheder, at de ikke vil revidere store virksomheder, da de kan risikere at blive holdt ansvarlige for meget store erstatningskrav. Det vil afskrække revisionsvirksomhederne at påtage sig revisionen af de store danske virksomheder, da en enkeltstående fejl ville kunne resultere i et erstatningskrav i milliardstørrelse. Der 20

26 kan derfor være risiko for at nogle af de store danske virksomheder har svært ved at finde en revisionsvirksomhed, der er villig til at revidere virksomhedens årsregnskab. Dette skaber bekymring vedrørende den lovpligtige revision, som virksomhederne er underlagt (Langsted 2013) (www.finanswatch.dk) Argumenter imod en begrænsning af erstatningsansvar Kritikere af forslaget om at begrænse revisors erstatningsansvar mener, at revisionskvaliteten falder, hvis revisor ikke er erstatningsansvarlig for at have udført en utilstrækkelig revision. Det er en risiko for, at revisionspåtegningen mister sin værdi, og dermed mister revisor sin troværdighed. I dette ligger også, at hele ideen med, at revisor skal agere som offentlighedens tillidsrepræsentant, forsvinder (Blöndal 2007). Man kunne forstille sig, at hvis der bliver indført en begrænsning af revisors erstatningsansvar, vil det medføre, at revisor ikke er ligeså grundig i udførelsen af revisionen, da konsekvensen ved fejl og mangler i revisionen er begrænset. Derved vil kvaliteten af den udførte revision falde. Man kan med andre ord sige, at revisor løber fra det professionelle ansvar. Ved en begrænsning af revisors erstatningsansvar kan der være en risiko for at skadelidte ikke får fuld dækning for sit tab. Hvis erstatningskravet overstiger den begrænsning, der er fastsat efter en af de metoder, som henstillingen foreslår, vil det medføre at skadelidte kun får dækning af tabet op til begrænsningen og dermed ikke får fuld dækning af tabet. Det fremgår af henstillingen at en begrænsning af revisors erstatningsansvar ikke må stå i vejen for, at skadelidte får ret til en rimelig erstatning. Begrænsningen vil dog heller ikke være gældende, hvis der er tale om direkte forsætlig misligholdelse af revisors pligter. Et af argumenterne imod at indføre en begrænsning af revisors erstatningsansvar er ifølge Erhvervsstyrelsen, at der på nuværende tidspunkt er proportionalitet i ansvarsfordelingen i den danske erstatningslov. De mener dermed at en begrænsning af revisors erstatningsansvar ikke er nødvendig. Erhvervsstyrelsen er den instans der tager stilling til nye initiativer, som kommer fra blandt andet EU-kommissionen. Det er Erhvervsstyrelsens opgave at sikre at ændringer på baggrund af sådanne initiativer 21

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

REVISORANSVAR. 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen. 4. udgave

REVISORANSVAR. 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen. 4. udgave REVISORANSVAR 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen 4. udgave Forlaget FSR 1997 Forkortelsesliste Introduktion Kapitel 1. Revisor og revisors arbejde Af Mogens Christensen 1. Revisors

Læs mere

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten September 2014 /Vibsyl Sag Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten I Danmark har små og mellemstore virksomheder siden 2006 kunnet fravælge lovpligtig

Læs mere

Revisors uafhængighed

Revisors uafhængighed Kandidatafhandling Cand.merc.aud Institut for Økonomi Revisors uafhængighed Forbud mod udførelse af ikke- revisionsydelser og krav om rotation af revisionsvirksomheden Forfatter: Mia Kahr Vejleder: Bent

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for revisorer

Professionel ansvarsforsikring for revisorer 1. Begæring om forsikringstilbud Professionel ansvarsforsikring for revisorer Virksomhedens navn: Virksomhedens CVR-nr. Telefon nr.: Virksomhedens adresse: Kontakt person: E-mail adresse: 2. Virksomhedsoplysninger:

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K København, fredag den 8. marts 2013 Kære Peter Birch Sørensen. Tak for din henvendelse af 11. februar 2013,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: _ Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Rotationspligt og begrænsning af ikke-revisionsydelser. - Styrker det revisionskvaliteten?

Rotationspligt og begrænsning af ikke-revisionsydelser. - Styrker det revisionskvaliteten? Kandidatafhandling Afleveringsdato: 08.10.2012 Cand.merc.aud Copenhagen Business School 2012 Rotationspligt og begrænsning af ikke-revisionsydelser - Styrker det revisionskvaliteten? Mandatory audit firm

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 26. juli 2011 BYS 4/0120-0401-0074 CHJ, HK, MEM PwC s overtagelse af Grant Thornton Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 24. maj 2011 en anmeldelse af en fusion mellem revisionsselskaberne PwC

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Bilag. Bilag 1 Markedsandele i revisionsbranchen. Søren Elmholdt Bilag Afsluttende Projekt HD 1. del. Maj 2011-1 -

Bilag. Bilag 1 Markedsandele i revisionsbranchen. Søren Elmholdt Bilag Afsluttende Projekt HD 1. del. Maj 2011-1 - Bilag Bilag 1 Markedsandele i revisionsbranchen Omsætning 1 Markedsandel Revisionsfirma (MDKK) (procent) Deloitte 2.288 15,45% PricewaterhouseCoopers* 1.556 10,50% KPMG 1.539 10,39% BDO 818 5,52% Ernst

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Sendt pr. e-mail: hoering_lftd@erst.dk 25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA 1. Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Telefon nummer: CVR-nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Hvornår blev virksomheden grundlagt?

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Er det farligt at sidde i bestyrelser?

Er det farligt at sidde i bestyrelser? Er det farligt at sidde i bestyrelser? Erstatningsklimaet Skærpelser i lovgivning og praksis? Undgå ansvar Beskytte mod ansvar Advokater i bestyrelsen Forøget aggression Konkursboer (standsningssager)

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005.

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005. Erhvervsudvalget ERU alm. del - O Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 12. april 2005 Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg)

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg) EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Det Indre Marked FINANSIERINGSINSTITUTTER Forsikring MARKT/2517/02 DA Orig. EN Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

RETSFORBEHOLDET GØR DET SVÆRT FOR VIRKSOMHEDER AT INDDRIVE GÆLD

RETSFORBEHOLDET GØR DET SVÆRT FOR VIRKSOMHEDER AT INDDRIVE GÆLD BRIEF RETSFORBEHOLDET GØR DET SVÆRT FOR VIRKSOMHEDER AT INDDRIVE GÆLD Kontakt: Projektmedarbejder, Helga Molbæk-Steensig +45 61 26 14 18 hms@thinkeuropa.dk Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mgh@thinkeuropa.dk

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2012 Rapport om gennemsigtighed for 2012 Den danske revisorlov bestemmer i 27, at en revisionsvirksomhed, der afgiver revisionspåtegninger

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Bestyrelsen og revisor. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Bestyrelsen og revisor. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Bestyrelsen og revisor Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I mange sager om bestyrelsesansvar kan det konstateres, at bestyrelsen har forsømt at få etableret et behørigt informationsflow,

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Tidligere formand for udvalget vedrørende Det Etiske Råd, Preben Rudiengaard, har anmodet Rådet om at forholde sig til emnet gentest og forsikringer

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Læs mere

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR Søren Halling-Overgaard ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Advokaters erstatningsansvar Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave Jurist- og

Læs mere

Revisor kvalitetskontrol

Revisor kvalitetskontrol Revisor kvalitetskontrol Af: Teresa Joensen Vejleder: Claus Holm 23. april 2014 HD R på Aarhus universitet Executive summary The Faroese audit marked has had many challenges over the years, but the newest

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

Fremtidens revisionsbranche i Danmark efter indførsel af firmarotation

Fremtidens revisionsbranche i Danmark efter indførsel af firmarotation Fremtidens revisionsbranche i Danmark efter indførsel af firmarotation Forfatter: Louise Rosgaard Birknow Vejleder: Hans Henrik Berthing Aalborg Universitet Kandidatafhandling - Juni 2014 Cand.merc.aud

Læs mere

Konsekvensanalyse/Data Protection Impact Assessment (DIA)

Konsekvensanalyse/Data Protection Impact Assessment (DIA) /Data Protection Impact Assessment (DIA) Nye instrumenter i persondataretten Janne Glæsel (Gorrissen Federspiel) Max Sørensen () Oversigt 01 Kort om konsekvensanalyse/data Protection Impact Assessment

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere