Leveranceaftale (Delaftale nr. x)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leveranceaftale (Delaftale nr. x)"

Transkript

1 Leveranceaftale (Delaftale nr. x) mellem Region Hovedstaden Den Præhospitale Virksomhed Telegrafvej Ballerup (herefter benævnt "ordregiver") og [ ] (herefter benævnt "leverandøren") om liggende patientbefordring i Område [ ]

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEFINITIONER AFTALEGRUNDLAGET YDELSERNE TILKØB OG FRAVALG AF ENHEDER OG DRIFTSTIMER Tilkøb og fravalg af permanente enheder Ændringer i de permanente enheder Tilkøb og fravalg af driftstimer (ændring af driftstid) HOSPITALSPLAN MED VIDERE ORDREGIVERS AMK-VAGTCENTRAL OG KOMMUNIKATIONSUDSTYR MED VIDERE KRAV TIL KØRETØJER OG UDSTYR I ØVRIGT BASER OG ETABLERING AF DISSE AFRAPPORTERING UTENSILIER MED VIDERE INFORMATION VEDRØRENDE PATIENTSKADER INSTRUKSER OG RETNINGSLINJER IMPLEMENTERINGSPERIODE OG DRIFTSPERIODE Implementeringsperiode Driftsperiode AKKREDITERING ORDREGIVERS MEDVIRKEN ANVENDELSE AF UNDERLEVERANDØRER Leverandørens opgaveløsning for tredjemand PERSONALE Generelt SAMARBEJDSFORPLIGTELSER Samarbejde Samarbejdsorganisation i øvrigt BEHANDLING AF KLAGER OVER LEVERANDØREN KVALITETSUDVIKLING, HERUNDER AUDIT Utilsigtede hændelser FORSIKRING VEDERLAG, BETALINGSBETINGELSER OG SIKKERHEDSSTILLELSE Vederlag Betalingsbetingelser Sikkerhedsstillelse GARANTIER Garanti vedrørende driftstid og mobiliseringstid Leverandørens personale Myndighedskrav, kollektive overenskomster med videre MISLIGHOLDELSE

3 24.1 Generelt Afhjælpningspligt Forholdsmæssigt afslag Bod Driftstid og mobiliseringstid Generelt Driftstid Mobiliseringstid Udelukkelse af køretøjer OPHÆVELSE Generelt Opgørelse ved ophævelse LEVERANDØRENS ERSTATNINGSPLIGT ORDREGIVERS FORHOLD FORCE MAJEURE BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER MED VIDERE TREDJEMANDS RETTIGHEDER RETTIGHEDER TAVSHEDSPLIGT OVERDRAGELSE FORTOLKNING VARIGHED Varighed Annullation af beslutningen om tildeling af kontrakten Uden virkning FORPLIGTELSER VED OPHØR VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSESLOVEN TVISTER SELVSTÆNDIG AFTALE UNDERSKRIFTER Bilagsfortegnelse Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Kravspecifikation med bilag Løsningsbeskrivelse Vederlagsbilag inkl. underbilag Sikkerhedsstillelse (paradigme) 3

4 1. Definitioner Ved enhed forstås leverance af en forud bestemt driftstid inden for et givet tidsrum. Ved dag forstås kalenderdag. Ved dispatcher forstås en logistisk uddannet person, der varetager den konkrete disponering af enhederne på regionens AMK-Vagtcentral. Ved driftstid forstås den tid i henhold til aftalen, som enheden er logget ind og er til rådighed for AMK-Vagtcentralens disponering. Ved helligdage forstås alle officielle helligdage, juleaftensdag samt nytårsaftensdag. Ved hverdage forstås mandag til fredag bortset fra officielle helligdage, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Ved mobiliseringstid forstås tiden fra terminalerne har registreret opgave modtaget (elektronisk kvittering) til personalet melder afgang mod afhentningssted og vognen bliver sat i bevægelse. 2. Aftalegrundlaget Denne leveranceaftale består af nærværende aftale med bilag 1-4 samt de hertil hørende underbilag. 3. Ydelserne Leverandøren skal levere de ydelser, der fremgår af kravspecifikationen (bilag 1) og løsningsbeskrivelsen (bilag 2). Ydelserne omfatter navnlig liggende patientbefordring, jf. bilag 1. Leverandørens ydelser indgår i det samlede beredskab, som beskrevet i bilag 1. Ydelserne skal udføres med udgangspunkt i nærværende delaftales baseplacering, jf. bilag 1, men AMK-Vagtcentralen kan disponere frit over enhederne tilknyttet basen i overensstemmelse med det i bilag 1 anførte. Enhederne skal efterkomme AMK-Vagtcentralens disponeringer og kan ikke gøre indsigelser herimod. Principperne for disponering fremgår af bilag 1. 4

5 Leverandøren er ikke tilsikret eksklusivitet, idet liggende patientbefordring inden for nærværende delaftale i et vist omfang vil blive udført af andre. Ydelserne skal til enhver tid opfylde de krav og beskrivelser, der fremgår af denne leveranceaftale navnlig bilag 1 og bilag 2, herunder krav til ydelsernes udførelse, leverandørens personale, det anvendte materiel, leverandørens organisation med videre. Leverandørens personale skal således overholde de i bilag 1 anførte krav og beskrivelser i relation til uddannelse med videre samt være i stand til at betjene og anvende det til enhederne tilhørende materiel, herunder medicinsk udstyr og kommunikationsudstyr med videre, jf. bilag 1. Leverandøren skal deltage i øvelser, som anført i bilag 1. Leverandørens ydelser skal endvidere overholde de i bilag 1 anførte krav til driftstid og mobiliseringstid samt kravene til enheders statusmeldinger med videre. Leverandøren, leverandørens personale og leverandørens ydelser i øvrigt skal endvidere opfylde de krav, som fremgår af den til enhver tid gældende lovgivning samt relevante myndighedskrav, herunder krav til de relevante tilladelser, jf. pkt Leverandøren har forud for underskrivelsen af denne kontrakt udarbejdet en løsningsbeskrivelse, jf. bilag 2, samt angivet sine priser, jf. bilag 3. I den udstrækning leverandørens løsningsbeskrivelse ikke måtte opfylde kravspecifikationen, skal leverandøren drage omsorg for opfyldelse af ordregivers kravspecifikation og i fornødent omfang supplere eller ændre løsningsbeskrivelsen. Leverandøren kan ikke påberåbe sig, at det, der fremgår af bilag 2, medfører, at krav eller beskrivelser i bilag 1 ikke kan opfyldes. Dette indebærer dog ikke en begrænsning i leverandørens forpligtelse til at levere det yderligere, det vil sige tilbudte forbedringer, der på kontraktindgåelsestidspunktet måtte fremgå af leverandørens løsningsbeskrivelse (bilag 2) i forhold til kravspecifikationen (bilag 1). Endvidere kan leverandøren ikke opkræve andre priser end anført i bilag 3, ligesom de i bilag 3 anførte priser omfatter samtlige de af denne kontrakt omfattede ydelser. Parterne kan dog med respekt for de udbudsretlige regler skriftligt aftale ændringer. Ændringerne skal være markerede i tillæg til bilagene. Såfremt ændringerne sker på anden måde, skal det direkte fremgå, at parterne ved aftale fraviger kravet om markerede ændringer i tillæg til bilagene. 5

6 4. Tilkøb og fravalg af enheder og driftstimer 4.1 Tilkøb og fravalg af permanente enheder Ordregiver har ret til at tilkøbe eller fravælge enheder af alle enhedstyper (Hverdage: dagenheder og aftenenheder. Lørdage, søn- og helligdage: dagenheder og aftenenheder) angivet i bilag 1. Tilkøb eller fravalg sker skriftligt og under iagttagelse af følgende varsler, medmindre et kortere varsel aftales konkret: Ordregiver kan tilkøbe enheder med et varsel på 3 måneder til påbegyndelse den 1. i en måned. Ordregiver kan fravælge enheder med et varsel på 43 måneder til påbegyndelse den 1. i en måned. Tilkøbte enheder kan tidligst fravælges efter 1 års drift. Prisen for tilkøb/fravalg af enheder fremgår af bilag 3. Tilkøb og fravalg kan bestilles før driftsstart og løbende i hele kontraktens løbetid. Tilkøb og fravalg kan dog kun ske inden for de grænser for henholdsvis tilkøb og fravalg, der er angivet i bilag 1, og senest 1 år før kontraktens udløb, inkl. en eventuel forlængelse, jf. pkt Leverandøren er inden for disse rammer forpligtet til at efterkomme ordregivers bestillinger om tilkøb og/eller fravalg af enheder. Såfremt leverandøren ikke kan opfylde ordregivers bestillinger af tilkøb af enheder, har ordregiver ret til at dække sit behov for yderligere enheder på anden vis, herunder gennem en anden leverandør. Ved ændringer af beredskabet gælder nærværende kontrakt med bilag uændret for den tilkøbte ydelse på samme måde som for den ændrede ydelse. Dette gælder også bestemmelserne om bod for manglende opfyldelse af den krævede driftstid. 4.2 Ændringer i de permanente enheder Tilkøb og fravalg af driftstimer (ændring af driftstid) Ordregiver kan i hele kontraktens løbetid ændre i en enheds driftstid ved tilkøb eller fravalg af driftstimer. Ordregiver har ret til at tilkøbe eller fravælge driftstimer for alle enhedstyper (Hverdage: dagenheder og aftenenheder. Lørdage, 6

7 søn- og helligdage: dagenheder og aftenenheder) angivet i bilag 1. Tilkøb eller fravalg sker skriftligt og med et varsel på 3 måneder. Prisen for tilkøb/fravalg af driftstimer fremgår af bilag 3. Tilkøb og fravalg kan bestilles før driftsstart og løbende i hele kontraktens løbetid. Tilkøb og fravalg kan dog kun ske inden for de grænser for henholdsvis tilkøb og fravalg, der er angivet i bilag 1. Leverandøren er inden for disse rammer forpligtet til at efterkomme ordregivers bestillinger om tilkøb og/eller fravalg af driftstimer. Såfremt leverandøren ikke kan opfylde ordregivers bestillinger af tilkøb af driftstimer, har ordregiver ret til at dække sit behov på anden vis, herunder gennem en anden leverandør. Ved ændringer af driftstiden gælder nærværende kontrakt med bilag uændret for den tilkøbte ydelse på samme måde som for den ændrede ydelse. Dette gælder også bestemmelserne om bod for manglende opfyldelse af den krævede driftstid. Vederlaget ændres i overensstemmelse hermed som angivet i bilag Hospitalsplan med videre Leverandøren skal ved udførelsen af ydelserne respektere de til enhver tid gældende visitationsretningslinjer og den gældende sundhedsberedskabsplan i regionen, jf. bilag Ordregivers AMK-Vagtcentral og kommunikationsudstyr med videre Leverandøren skal samarbejde loyalt med ordregivers AMK-Vagtcentral, der blandt andet varetager prioritering, planlægning og disponering af leverandørens enheder i overensstemmelse med det i bilag 1 anførte. Kommunikationsudstyr til tale- og datatransmission mellem AMK- Vagtcentralen, hospitalerne og de enkelte enheder installeres forud for driftsstart af ordregiver i leverandørens køretøjer for ordregivers regning, som anført i bilag 1. Ved tilkøb af enheder stiller ordregiver kommunikationsudstyr til rådighed samt afholder omkostningerne til installation. Ved fravalg af enheder afholder ordregiver omkostninger til af-installation af kommunikationsudstyret. Ved efterfølgende udskiftning af køretøjer afholdes omkostningerne til afinstallation tillige med geninstallation af udstyret af leverandøren. 7

8 Om installation af kommunikationsudstyr i reservekøretøjer henvises til bilag 1. Ordregiver bevarer den fulde ejendomsret til dette udstyr og andet udstyr, som ordregiver stiller til rådighed, og ordregiver sørger for den løbende vedligeholdelse og fejlretning/reparation af kommunikationsudstyret i det omfang, behovet for fejlretning og reparation ikke kan henføres til leverandørens brug i strid med de angivne retningslinjer. Leverandøren har pligt til enhver tid at sikre, at udstyret fejlmeldes uden ugrundet ophold og til at sikre mulighed for, at ordregiver kan foretage løbende vedligeholdelse og fejlretning/reparation i overensstemmelse med det i bilag 1 anførte. Om ordregivers installation og vedligeholdelse af andet udstyr henvises til bilag 1. Leverandøren bærer risikoen for det kommunikationsudstyr og andet udstyr, der stilles til rådighed. Leverandøren er ikke berettiget til at foretage ændringer i det udstyr, der stilles til rådighed, ligesom udstyret alene må anvendes til tjenstligt brug, jf. bilag Krav til køretøjer og udstyr i øvrigt De køretøjer og det udstyr i øvrigt, som leverandøren stiller til rådighed, jf. bilag 1, skal opfylde de krav og beskrivelser, der fremgår af bilag 1 samt af den til enhver tid gældende lovgivning på området. Leverandøren skal herunder sikre, at der er de tilstrækkelige ressourcer til sikring af den aftalte driftstid, ligesom leverandøren skal sikre, at den i bilag 2 angivne vedligeholdelses- og udskiftningsplan til enhver tid overholdes. Leverandøren skal endvidere sikre, at de enkelte enheder er udstyret med de fornødne utensilier, jf. nærmere herom i bilag 1. Ordregiver er berettiget til at kræve ny teknologi installeret i køretøjerne ud over de lovgivningsmæssige krav, herunder af miljømæssige grunde. Ordregiver afholder omkostningerne herved, hvorfor ordregiver på forhånd skal godkende disse omkostninger. Ordregiver er berettiget til selv at lade installeringen foretage, og leverandøren er forpligtet til at medvirke loyalt hertil, herunder ved at stille køretøjerne til rådighed i installationsperioden. Leverandøren skal endvidere føre kontrol med rengøring, vedligeholdelse med videre i overensstemmelse med det i bilag 1 anførte samt på ordregivers anmodning dokumentere, at kontrollen har fundet sted. Leverandøren er tilsvarende forpligtet til at sikre, at køretøjerne til enhver tid fremstår præsentable og i god stand, herunder ved vedligeholdelse af køretøjernes coating. 8

9 8. Baser og etablering af disse Leverandøren skal etablere baser i overensstemmelse med de i bilag 1 anførte krav og leverandørens implementeringsplan, jf. bilag Afrapportering Leverandøren skal foretage afrapportering til ordregiver i overensstemmelse med det i bilag 1 anførte, herunder via præhospital patientjournal (PPJ), der indkøbes af ordregiver og stilles til rådighed for leverandøren. 10. Utensilier med videre Utensilier skal stilles til rådighed af leverandøren, og de kan ikke afhentes hos ordregiver, jf. bilag 1. Undtaget er utensilier til LP 1000 som stilles til rådighed af ordregiver og kan opfyldes fra ordregivers depot. Leverandøren er ansvarlig for, at utensilier med videre opbevares korrekt og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love og myndighedskravsamt at de øvrige krav i bilag 1 vedrørende utensilier med videre til enhver tid er opfyldt. 11. Information vedrørende patientskader Leverandøren skal overholde gældende regler vedrørende autoriserede sundhedspersoners informationsforpligtelser i tilfælde, hvor leverandøren bliver bekendt med skader på patienter, som må antages at kunne give ret til erstatning efter de til enhver tid gældende regler om erstatning til patienter. 12. Instrukser og retningslinjer Leverandøren skal overholde instrukser og retningslinjer i overensstemmelse med det i bilag 1 anførte. 13. Implementeringsperiode og driftsperiode 13.1 Implementeringsperiode Efter kontraktens underskrivelse påbegynder implementeringsperioden, hvor leverandøren skal udføre alle aktiviteter, der er nødvendige for at sikre, at leverandøren kan udføre ydelserne i driftsperioden i overensstemmelse med kontrakten. Leverandøren skal bl.a. i samarbejde med ordregiver detaljere sin im- 9

10 plementeringsplan for påbegyndelsen af leverandørens ydelser, jf. bilag 2, således at leverandøren på tidspunktet for driftsstart kan sikre varetagelse af ydelserne i overensstemmelse med kravene i kontrakten Driftsperiode Driftsperioden begynder på tidspunktet for driftsstart, som er den , og fortsætter frem til driftsperiodens ophør. I driftsperioden har leverandøren det fulde ansvar for at udføre alle ydelser i henhold til kontrakten i overensstemmelse med kravene i kontrakten, herunder i bilag Akkreditering Der stilles ikke krav om, at leverandøren gennemgår selvstændig akkreditering, men leverandøren skal medvirke til dataindsamling med videre i tilknytning til ordregivers opretholdelse af akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel i overensstemmelse med det i bilag 1 anførte. 15. Ordregivers medvirken Leverandøren skal overholde de i bilag 1 samt i nærværende kontrakt angivne rammer for de ydelser, som ordregiver stiller til rådighed, samt i den udstrækning ordregiver vil medvirke i forbindelse med leverandørens udførelse af ydelser, herunder i implementeringsperioden. 16. Anvendelse af underleverandører Leverandørens anvendelse af underleverandører indebærer ingen begrænsning i leverandørens ansvar for opfyldelse af kravene i denne kontrakt. Eventuelle underleverandørers ydelser skal opfylde samme krav som leverandørens ydelser, jf. pkt. 3. Leverandørens samarbejdspartnere er i kontraktens forstand underleverandører. Leverandøren må ikke anvende andre underleverandører, end de i tilbuddet anførte, til udførelse af væsentlige dele af de ydelser, der fremgår af kravspecifikationen (bilag 1) og løsningsbeskrivelsen (bilag 2), uden ordregivers forudgående skriftlige samtykke hertil. Ordregiver er berettiget til at kræve, at leverandørens samarbejde med nærmere angivne underleverandører bringes til ophør uden ugrundet ophold, når disse i et ikke uvæsentligt omfang har forårsaget, at leverandørens ydelse er mangelfuld. 10

11 Ordregiver kan tilsvarende kræve, at leverandøren uden ugrundet ophold bringer samarbejdet med en bestemt underleverandør til ophør, når ordregiver kan sandsynliggøre, at der er en ikke ubetydelig sandsynlighed for, at underleverandøren inden for en overskuelig fremtid vil forårsage, at leverandørens ydelse bliver mangelfuld Leverandørens opgaveløsning for tredjemand Andre opgaver, som leverandøren måtte påtage sig at løse for tredjemand, er ordregiver uvedkommende og må ikke påvirke udførelsen af nærværende kontrakt negativt. 17. Personale 17.1 Generelt Leverandørens personale skal opfylde de i bilag 1 anførte krav og beskrivelser, herunder faglige kvalifikationer, tilladelser og uddannelseskrav efter gældende lovgivning med videre. Personalet skal udføre ydelserne fagmæssigt korrekt. Leverandørens personale skal endvidere deltage i de i bilag 1 anførte uddannelsesmæssige aktiviteter med videre. Det påhviler leverandøren at sikre, at medarbejderne kan betjene kommunikationsudstyret, medicinsk udstyr og andet teknisk eller lignende udstyr samt materiel korrekt. Ansvaret for vedligeholdelse af medarbejdernes kompetencer påhviler leverandøren, jf. bilag 1. Leverandøren er forpligtet til straks at udelukke en medarbejder såfremt ordregivers anmodning herom er rimeligt begrundet, herunder i faglige eller adfærdsmæssige kompetencer. 18. Samarbejdsforpligtelser 18.1 Samarbejde Leverandøren har pligt til at samarbejde med ordregiver og alle ordregivers samarbejdspartnere, herunder med leverandører af ambulanceberedskabet og andre leverandører af liggende sygetransport såvel inden for som uden for ordregivers område. Leverandøren er endvidere forpligtet til loyalt at samarbejde med kommende leverandører af liggende sygetransport i forbindelse med fremtidige udbud af denne. 11

12 Som et led i leverandørens samarbejde skal leverandøren løbende optimere levering af ydelserne, herunder underrette ordregiver om forslag til hensigtsmæssige ændringer af ydelserne Samarbejdsorganisation i øvrigt Leverandøren er forpligtet til at deltage i de i bilag 1 anførte faglige og planlægningsmæssige aktiviteter, herunder i forbindelse med kvalitetsudvikling i det i bilag 1 anførte omfang. Leverandøren skal på ordregivers anmodning og med rimeligt varsel deltage i særskilt indkaldte møder vedrørende driften af liggende sygetransport. Såfremt der er tale om et spørgsmål af hastende karakter, er leverandøren forpligtet til at deltage i møder med ordregiver med 2 kalenderdages varsel med en ledelsesmæssigt ansvarlig. Om leverandørens forpligtelser i relation til samarbejde i øvrigt henvises til bilag 1. Parterne skal i hele kontraktens løbetid loyalt udveksle information i det omfang, dette er nødvendigt eller hensigtsmæssigt for opfyldelse af kontrakten, jf. nærmere herom i bilag 1. Såfremt leverandøren er i tvivl om, hvordan ordregivers krav skal opfyldes eller forstås, eller leverandøren forudsætter forhold hos ordregiver, skal leverandøren få tvivlen eller de konkrete forhold afklaret ved henvendelse til ordregiver. Som en del af sin ledelse skal leverandøren sikre, at problemer registreres, kategoriseres og rapporteres til leverandørens daglige ledelse og AMK- Vagtcentralen, således at begge parters ledere kan danne sig et behørigt overblik over problemernes omfang samt status for afhjælpning. 19. Behandling af klager over leverandøren Behandling af klager relateret til leverandørens ydelse og personale, herunder service- og adfærdsklager, skal ske i overensstemmelse med de af ordregiver fastlagte procedurer, jf. bilag 1. Leverandøren er forpligtet til at medvirke ved oplysning af klagesager, og leverandøren skal på ordregivers anmodning afgive alle relevante oplysninger, som leverandøren er bekendt med. Leverandøren er forpligtet til uden ugrundet ophold at videresende enhver klage, som leverandøren modtager, til ordregiver. 12

13 20. Kvalitetsudvikling, herunder audit Leverandøren er forpligtet til årligt at gennemføre audits på patientforløb som anført i bilag 1. Ordregiver har til enhver tid ret til at kontrollere antallet af aktive køretøjer, personalets uddannelse, kvalitetsstandearder, instrukser, de nødvendige tilladelser, materiellets tilstand, kørslernes udførelse eller udvalgte dele heraf samt andre forhold, der vedrører ydelsen i denne kontrakt, jf. bilag 1. Leverandøren har pligt til uden yderligere vederlag at stille oplysninger til rådighed for gennemførelsen af audit samt til at give ordregiver adgang til materiel, køretøjer med videre i nødvendigt omfang, jf. i øvrigt det i bilag 1 anførte herom Utilsigtede hændelser Leverandøren skal indberette og samarbejde med ordregiver i forbindelse med utilsigtede hændelser, jf. bilag 1 og bilag 2. Indberetning sker til Dansk Patient Sikkerheds Database i overensstemmelse med det i bilag 1 anførte. 21. Forsikring Leverandøren skal senest 3 måneder inden driftsstart have tegnet: Alle nødvendige og lovpligtige forsikringer i form af erhvervsansvarsforsikring og køretøjets lovpligtige ansvarsforsikring. Dækningen skal som minimum udgøre: o o Personskade: DKK 10 mio. kr. per år per hændelse Tingskade, herunder produktskade: DKK 5 mio. kr. per år per hændelse Leverandøren skal på anmodning dokumentere, at en sådan forsikring er tegnet. I tilfælde af opsigelse skal leverandøren samtidig med forsikringens ophør stille en anden tilsvarende forsikring til rådighed. Leverandøren er forpligtet til i hele kontraktens løbetid at opretholde forsikringsdækning, som beskrevet i nærværende punkt. Med forsikring sidestilles dokumenteret selvforsikring i det omfang, hvor særskilt forsikring ikke er påkrævet i medfør af lovgivningen. 13

14 Leverandøren skal på ordregivers anmodning dokumentere, at leverandøren er forsikret i overensstemmelse med ovenstående. Det kræves som en del af dokumentationen for selvforsikring, at leverandøren har en fast procedure for behandling af erstatningskrav med videre. Betjener leverandøren sig af underleverandører, er leverandøren forpligtet til at sikre, at underleverandøren opfylder de ovenfor nævnte krav til forsikringsdækning. Leverandøren skal på anmodning kunne dokumentere dette, jf. ovenfor. 22. Vederlag, betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse 22.1 Vederlag Priserne for ydelserne fremgår af bilag 3. Vederlæggelse sker fra driftsstart. Alle priser er i danske kroner. I priserne er inkluderet forsikring samt told og øvrige afgifter bortset fra moms, jf. i øvrigt bilag 3. Ved ændring af danske afgifter og/eller ændrede lovgivningsmæssige krav af betydning for leverandørens ydelse skal priserne reguleres med den økonomiske nettokonsekvens heraf, således at parterne stilles uændret. Priser reguleres herudover alene i henhold til det i bilag 3 anførte indeks Betalingsbetingelser Fakturering sker elektronisk, og i henhold til det i bilag 3 anførte. Vederlaget forfalder 30 dage netto efter leverandørens afsendelse af fyldestgørende faktura. Leverandørens fakturaer skal opfylde de krav, som fremgår af bilag Sikkerhedsstillelse Leverandøren skal stille sikkerhed overfor ordregiver svarende til 10 % af kontraktsummen ekskl. moms (1. års faste vederlag). Sikkerheden skal stilles senest 8 hverdage efter, at kontrakten er underskrevet af parterne, og tjene til sikkerhed for opfyldelse af leverandørens forpligtelser over for ordregiver ved kontraktens ophør, samt evt. meromkostninger, som ordregiver måtte få ved leverandørens misligholdelse, evt. betalingsstandsning eller konkurs. 14

15 Sikkerheden skal stilles af et anerkendt pengeinstitut, forsikringsselskab, kreditforening eller tilsvarende som en garanti på anfordringsvilkår, hvor garanten skal stille sikkerheden til ordregivers disposition på ordregivers anfordring. Ordregivers anfordring skal indeholde oplysning om arten og omfanget af de(t) krav, som sikkerheden skal dække, samt om beløbets størrelse. Sikkerheden skal udbetales til ordregiver senest 10 dage efter ordregivers opfordring hertil. Såfremt bilag 4 (paradigme), ikke benyttes skal ordlyden af sikkerhedsstillelsen svare til dette. Ved evt. forlængelse af kontrakten forlænges sikkerhedsstillelsen tilsvarende. Sikkerheden bortfalder først, når ordregivers eventuelle krav mod leverandøren efter kontraktophør er endelig opgjort og honoreret. Ordregiver er forpligtet til at tage stilling til og opgøre et evt. krav uden unødigt ophold efter kontraktens ophør. Bortfald af sikkerheden kræver skriftlig accept fra ordregiver. Ved et anerkendt pengeinstitut, forsikringsselskab, kreditforening eller tilsvarende forstås der i henhold til nærværende kontrakt et pengeinstitut, forsikringsselskab, kreditforening eller tilsvarende, som ikke er koncernforbundet med leverandøren eller leverandørens moderselskab og har en kreditvurdering på minimum kategori A (A- til AAA) hos Standard & Poor's eller tilsvarende kreditvurdering hos et andet anerkendt kreditvurderingsselskab, f.eks. en kreditvurdering på kategori A (A3 til Aaa) hos Moody's. Såfremt kreditvurderingen hos det valgte pengeinstitut, forsikringsselskab, kreditforening eller tilsvarende falder til under det krævede niveau, skal ordregiver meddeles herom indenfor 30 hverdage. Leverandøren skal endvidere inden 3 måneder fra ændringen af kreditvurderingen stille en ny sikkerhed fra et andet anerkendt pengeinstitut, forsikringsselskab, kreditforening eller tilsvarende, der opfylder kravet til kreditvurdering, medmindre ordregiver vælger at frasige sig denne ret. Indtil leverandøren har stillet en fornyet sikkerhed, kan ordregiver tilbageholde enhver betaling, idet der imidlertid ikke kan tilbageholdes betalinger udover værdien af den pågældende sikkerhedsstillelse. 23. Garantier 23.1 Garanti vedrørende driftstid og mobiliseringstid Leverandøren garanterer, at de i bilag 1 anførte krav til driftstider og mobiliseringstider overholdes af leverandøren i minimum 99 % af tilfældene. 15

16 23.2 Leverandørens personale Leverandøren garanterer, at det anvendte personale til enhver tid efter driftsstart opfylder de i bilag 1 indeholdte uddannelsesmæssige krav Myndighedskrav, kollektive overenskomster med videre Leverandøren garanterer, at leverandørens ydelser opfylder alle relevante myndighedskrav, standarder og lovkrav, således som disse foreligger ved driftsstart og senere, jf. bilag 1. Leverandøren skal endvidere opfylde alle relevante miljøkrav og arbejdsmiljøkrav. Tilsvarende indestår leverandøren for til enhver tid i forbindelse med gennemførelsen af ydelserne efter kontrakten at overholde gældende lovgivning, der tager sigte på forbud mod forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. Leverandørens ydelse skal leveres under respekt af nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, det vil sige: FN's deklaration om menneskerettigheder ILO's deklaration om arbejdstagerrettigheder Rio deklarationen om miljø og udvikling FN's konvention mod korruption Dette indebærer blandt andet, at hverken leverandøren eller dennes eventuelle underleverandør må benytte sig af konventionsstridig børne- og voksenarbejdskraft, ligesom der ikke i øvrigt ved leverandørens ydelse under nærværende kontrakt må anvendes produkter produceret i strid med ovenstående. Ordregiver forbeholder sig ret til at kræve dokumentation herfor ved ordregivers eventuelle begrundede mistanke om overtrædelse heraf. Leverandøren skal således sikre, at opfyldelsen af kontrakten i det hele sker i overensstemmelse med de grundlæggende, internationalt anerkendte arbejdsstandarder. Ordregiver ønsker i medfør af ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter at sikre, at leverandøren og eventuelle underleverandører tilsikrer arbejdere løn, herunder særlige ydelser, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der er gældende i henhold til en kol- 16

17 lektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter, gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der skal anvendes en kollektiv overenskomst, der er repræsentativ for, hvad der i øvrigt gælder i Danmark i den pågældende sektor. Leverandøren forpligter sig til at sikre medarbejdere beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor og er forpligtet til at orientere de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. Overholder leverandøren ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan ordregiver tilbageholde vederlag til leverandøren med henblik på at sikre de ansatte de nævnte ansættelsesvilkår. Ordregiver kan til enhver tid i kontraktens løbetid forlange dokumentation, herunder eksempelvis via lønsedler og lignende, for, at ovennævnte krav overholdes. 24. Misligholdelse 24.1 Generelt Der foreligger en mangel, såfremt leverandørens ydelser ikke opfylder de i kontrakten fastsatte krav eller garantier, eller såfremt de leverede ydelser ikke i øvrigt svarer til det, som ordregiver med føje kan forvente. Er der i kontrakten fastsat tidsfrister for leverandørens udførelse af sine ydelser eller dele heraf, og leveres ydelserne eller en delydelse ikke i rette tid, uden at dette skyldes ordregiverens forhold eller forhold i øvrigt, som ordregiveren bærer risikoen for, foreligger der forsinkelse fra leverandørens side. Såvel en mangel ved den leverede ydelse som en forsinkelse fra leverandørens side konstituerer misligholdelse, der berettiger ordregiver til at bringe misligholdelsesbeføjelser i anvendelse, jf. nærmere herom nedenfor. Betaler ordregiveren ikke i rette tid, eller undlader ordregiveren at opfylde de fastsatte forpligtelser om medvirken således, at leverandøren kan opfylde kontrakten, foreligger der misligholdelse fra ordregiverens side. Det påhviler kontraktparterne af egen drift straks at give skriftlig og begrundet meddelelse til den anden part, når der indtræder risiko for forsinkelse eller risiko for, at kontrakten ikke i øvrigt bliver rigtigt opfyldt. Ud over nedenstående misligholdelsesbeføjelser gælder dansk rets almindelige regler, for så vidt de ikke eksplicit er fraveget. 17

18 24.2 Afhjælpningspligt Leverandøren skal uden ugrundet ophold afhjælpe mangler ved den leverede ydelse efter ordregivers anmodning herom, herunder anskaffe andet eller yderligere materiel eller lignende, herunder køretøjer, der er nødvendigt for at opfylde kontrakten, herunder til overholdelse af driftstider. Succesfuld afhjælpning fritager ikke leverandøren for ansvar for den periode, hvor mangelfuld ydelse har været leveret eller for allerede indtrådt forsinkelse Forholdsmæssigt afslag I det omfang den leverede ydelse ikke er kontraktmæssig, er ordregiveren berettiget til at kræve et forholdsmæssigt afslag i den aftalte pris. Betalt bod skal dog fradrages i ordregivers krav på det forholdsmæssige afslag, der måtte kræves, for så vidt angår forhold allerede omfattet af boden. Det forholdsmæssige afslag kan kræves fra tidspunktet for manglende kontraktmæssig ydelse, indtil det kan konstateres, at kravene efter kontrakten er opfyldt. Det forholdsmæssige afslag kan aldrig overstige 20 % af leverandørens samlede vederlag i kontraktens ordinære løbetid Bod Driftstid og mobiliseringstid Generelt Uanset garantibestemmelsen i pkt ifalder leverandøren bod for enhver manglende overholdelse af kravene til drifts- eller mobiliseringstid efter nedenstående pointsystem. Dog pålægges ikke bod, såfremt ordregiver har disponeret over mere end 1 reservekøretøj, og den manglende overholdelse af drifts- og mobiliseringstid skyldes leverandørens manglende rådighed over de reservekøretøjer, som ordregiver - udover 1 reservekøretøj -har disponeret over. For hvert point pålægges leverandøren bod på kr. 500,-. Pointene sammenregnes månedsvis og afregnes separat i den efterfølgende måned. Den samlede bod pr. måned efter pkt kan maksimalt udgøre 20 % af leverandørens faste vederlag pr. måned, jf. bilag 3. Boden betales efter skriftligt påkrav fra ordregiver. Manglende påkrav fra ordregivers side medfører ikke, at retten til at forlange bod fortabes. 18

19 Boden træder ikke i stedet for eventuel erstatning Driftstid Såfremt kravene til driftstid, jf. bilag 1, ikke er opfyldt, pålægges leverandøren 10 point for hver påbegyndt ½ time i den manglende driftstid. Opgørelsen og pointtildelingen sker per døgn. Såfremt en enhed har været ude af drift på grund af forhold, som ordregiver er ansvarlig for, og som ikke kan tilskrives leverandøren, medregnes denne tid ikke i opgørelsen af den manglende driftstid. Overskridelse af driftstid på baggrund af fejl på eller reparation af udstyr, der stilles til rådighed af ordregiver, indgår ikke i driftstidsopgørelsen og er således ikke bodsbelagt. Dette gælder dog ikke såfremt manglende funktion af udstyret kan tilregnes leverandøren. Hvis leverandøren ikke kan levere den krævede driftstid på det fastsatte driftsstarttidspunkt, ifalder leverandøren bod efter reglerne om manglende overholdelse af driftstiden, jf. nærværende pkt Den under pkt angivne begrænsning i bodsbeløbet finder ikke anvendelse i denne situation, dog gælder, at der maximalt kan kræves bod i anledning af forsinkelse i 30 dage regnet fra det fastlagte driftsstarttidspunkt, jf. pkt Mobiliseringstid Såfremt kravene til mobiliseringstid, jf. bilag 1, overskrides, pålægges leverandøren 1 point for hver påbegyndt 30 sekunders overskridelse. Mobiliseringstiden opgøres per opgavetildeling. Såfremt en enhed overskrider kravet til mobiliseringstid på grund af forhold, som ordregiver er ansvarlig for, og som ikke kan tilskrives leverandøren, medregnes denne tid ikke i opgørelsen af overskridelser. Såfremt forrige opgave er afsluttet af dispatcher, fordi personalet ikke er i vognen på det pågældende tidspunkt, medregnes mobiliseringstiden ikke i bodsopgørelsen Udelukkelse af køretøjer Såfremt leverandørens køretøjer ikke opfylder de i bilag 1 anførte krav, herunder krav til udstyr, indretning, rengøring eller lignende, kan ordregiver kræve, at de pågældende køretøjer udelukkes fra kørslen, indtil manglerne er afhjulpet. Leverandøren har i den forbindelse fortsat pligt til at opfylde kravene til driftstid, jf. bilag 1, herunder ved indsættelse af eventuelle reservekøretøjer. 19

20 25. Ophævelse 25.1 Generelt Ordregiver kan ophæve kontrakten helt eller delvist - eksempelvis for et antal beredskaber - såfremt der konstateres væsentlig misligholdelse, herunder væsentlige mangler, ved leverandørens udførelse af ydelserne, og manglerne ikke er afhjulpet inden for rimelig tid. Det anses for en væsentlig mangel, der berettiger ordregiver til at ophæve kontrakten, såfremt leverandøren gentagne gange ikke er i stand til at levere de krævede beredskaber til opfyldelse af den krævede driftstid, gentagne gange handler i strid med kravene til afgivelse af rettidige og retvisende statusmeldinger eller gentagne gange overskrider kravene til mobiliseringstid. Det anses endvidere for en væsentlig mangel, såfremt leverandøren ikke lever op til de væsentlige krav til køretøjer, udstyr og personale, der følger af nærværende kontrakt med bilag, ligesom det anses for en væsentlig mangel, hvis leverandøren og dennes personale ikke har de nødvendige tilladelser og uddannelsesniveau i hele kontraktens løbetid. Det anses tilsvarende for en væsentlig mangel, hvis leverandøren ikke inden for en frist på 60 dage regnet fra ordregivers påbud bringer vedligeholdelsen - herunder udskiftningen - af køretøjerne i overensstemmelse med den anførte vedligeholdelsesplan for køretøjerne, jf. bilag 2. Det anses ydermere for en væsentlig mangel, hvis leverandørens ydelser gentagne gange giver anledning til skriftlige henstillinger fra ordregiver, eller hvis leverandøren ikke inden en af ordregiver fastsat rimelig frist bringer forholdene i overensstemmelse med kravene i nærværende kontrakt med bilag. Endelig anses det for en væsentlig mangel, hvis ordregiver konstaterer en generel service- eller kvalitetsforringelse ved ydelsen, og leverandøren ikke inden for en af ordregiver fastsat rimelig frist bringer disse forhold i overensstemmelse med kravene i nærværende kontrakt med bilag. Følgende forhold anses herudover altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger ordregiver til straks at ophæve kontrakten: Såfremt leverandøren ikke kan levere den krævede driftstid på det fastsatte driftsstarttidspunkt i mere end 30 dage, regnet fra det fastlagte driftsstarttidspunkt, jf. pkt Leverandørens konkurs, leverandøren tages under rekonstruktionsbehandling, leverandørens åbning af forhandlinger om akkord eller væ- 20

21 sentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, der bringer kontraktens rette opfyldelse i fare, i det omfang konkurslovens bestemmelser gør dette muligt. Leverandørens ophør med den virksomhed, som kontrakten vedrører, eller indtræden af andre omstændigheder, der bringer kontraktens rette opfyldelse i alvorlig fare Opgørelse ved ophævelse Ved ophævelse skal leverandøren straks tilbagebetale alle betalte vederlag for det, der omfattes af ophævelsen med tillæg af påløbne og ubetalte bodsbeløb og eventuel erstatning uden fradag for eventuel nytte eller lignende. Ordregiver er dog forpligtet til at betale vederlag for mangelfri ydelser og ikke forsinkede ydelser. Der kan således ske fradrag i de betalte eller skyldige vederlag for dette beløb. Såfremt ophævelse alene sker med virkning for fremtidige ydelser, ophører ordregivers pligt til at betale for de ophævede ydelser fra ophævelsestidspunktet. 26. Leverandørens erstatningspligt Leverandøren er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler dog ikke for indirekte tab i form af effektivitetstab, driftstab og lignende. Leverandøren påtager sig herunder produktansvaret for sine ydelser og eventuelle underleverandørers ydelser. Leverandørens ansvar er begrænset beløbsmæssigt til leverandørens faste vederlag i 24 måneder. Dette gælder dog ikke for så vidt angår leverandørens produktansvar. Såfremt en patient eller anden tredjemand retter et erstatningskrav mod ordregiver, og erstatningskravet kan henføres til leverandørens ydelser, og kravet skyldes leverandørens forhold eller forhold, der kan henføres til dennes underleverandører, kan ordregiver rette et tilsvarende erstatningskrav mod leverandøren, der også skal friholde ordregiver for omkostninger til advokat med videre samt sagsomkostninger, som måtte blive tilkendt vedkommende sagsøger. Dette gælder uden begrænsninger, og uanset om erstatningskravet overstiger det samlede vederlag, som leverandøren har modtaget under kontrakten. 21

22 27. Ordregivers forhold Ordregiver er erstatningsansvarlig over for leverandøren efter dansk rets almindelige regler. Erstatning for forhold, der vedrører betaling af vederlag, kan kun kræves for rentebeløbet. Ordregiver er ikke ansvarlig for indirekte tab i form af effektivitetstab, driftstab og lignende. Ordregivers erstatningsansvar er begrænset beløbsmæssigt til leverandørens faste vederlag i 24 måneder. Såfremt en patient eller anden tredjemand retter et erstatningskrav mod leverandøren, og erstatningskravet skyldes ordregivers forhold, kan leverandøren rette et tilsvarende erstatningskrav mod ordregiver, der også skal friholde leverandøren for omkostninger til advokat med videre samt sagsomkostninger, som måtte blive tilkendt vedkommende sagsøger. Dette gælder uden begrænsninger og uanset om erstatningskravet overstiger det samlede vederlag, som leverandøren har modtaget under kontrakten. 28. Force Majeure Hverken leverandøren eller ordregiver skal i henhold til denne kontrakt anses for ansvarlig over for den anden part, for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved kontraktens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandører foreligger en hindring, der omfattes af 1. punktum, og som leverandøren ikke burde have undgået eller overvundet. Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal dage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for ydelser udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part uden ugrundet ophold efter, at force majeure er indtrådt. Der skal ligeledes uden ugrundet ophold gives meddelelse til den anden part, når forholdene, der begrundede force majeure, ikke længere er til stede. I tilfælde af force majeure skal parterne vedblive med at levere deres respektive ydelser i videst muligt omfang. 22

23 29. Behandling af personoplysninger med videre Leverandøren er til enhver tid forpligtet til at sikre, at gældende dansk persondatalovgivning overholdes, særligt persondataloven (lov nr. 421 af 31. maj 2000 med senere ændringer) og sikkerhedsbekendtgørelsen (bekendtgørelse 528/2000 med senere ændringer). Nærværende kontrakt anses som databehandlingsaftale i henhold til persondatalovens 42, stk. 2. Leverandøren skal på vegne af ordregiver indgå en databehandleraftale af samme indhold med den/de underleverandører, som med ordregivers godkendelse benyttes til udførelse af ydelser under kontrakten. Leverandørens udførelse af ydelser under kontrakten vil indebære, at leverandøren behandler personhenførbare oplysninger. I disse tilfælde handler leverandøren således som databehandler efter instruks fra ordregiver som dataansvarlig, og reglerne i persondatalovens 41, stk. 3 og 5, gælder ligeledes for behandlingen af personoplysninger ved leverandøren. Leverandøren må ikke behandle personoplysningerne til andre formål end dem, som ordregiver har fastsat, ligesom leverandøren ikke må behandle personoplysningerne efter instruks fra andre end ordregiver. Leverandøren skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven og sikkerhedsbekendtgørelsen. Dette gælder også, hvis behandlingen af personoplysninger hos leverandøren sker ved anvendelse af arbejdspladser med forskellige fysiske lokationer. Hvis leverandøren er etableret i en anden EU-medlemsstat, skal de bestemmelser om sikkerhedsforanstaltninger, som er fastsat i lovgivningen i den EUmedlemsstat, hvor leverandøren er etableret, derudover gælde for leverandøren. Hvis leverandøren er etableret i en anden EU-medlemsstat, skal leverandøren således overholde både de danske sikkerhedskrav i persondataloven og sikkerhedskravene i leverandørens hjemland. Leverandøren må ikke overføre oplysninger til et ikke-eu/eøs-land uden ordregivers viden og accept, da ordregiver skal kunne leve op til sin forpligtelse som dataansvarlig til at sikre overholdelsen af persondatalovens 27 ved overførsel af oplysninger til tredjelande. Leverandøren skal på ordregivers anmodning give ordregiver tilstrækkelige oplysninger til, at ordregiver kan overholde sine forpligtelser som dataansvarlig efter persondatalovgivningen, herunder forpligtelser over for registrerede (såsom indsigtsretten) og forpligtelsen til at påse, at leverandøren har truffet de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. 23

24 Leverandøren har pligt til at deltage i eventuelle drøftelser med Datatilsynet og indarbejde eventuelle anbefalinger og/eller påbud mv. fra tilsynet vedrørende behandling af personoplysninger som led i udførelsen af leverandørens ydelser under kontrakten. I tilfælde af sikkerhedsbrist skal leverandøren uden unødigt ophold give ordregiver meddelelse herom. 30. Tredjemands rettigheder Leverandøren indestår for, at ydelserne efter kontrakten ikke krænker andres rettigheder, herunder patenter eller ophavsrettigheder. Rejses der sag mod ordregiver med påstand om retskrænkelse, giver ordregiver leverandøren skriftlig meddelelse herom, og leverandøren overtager herefter førelsen af sagen og samtlige hermed forbundne omkostninger. Leverandøren er pligtig i hver henseende at skadesløsholde ordregiver for enhver omkostning i forbindelse med sagen, herunder omkostninger til advokat med videre samt sagsomkostninger, som måtte blive tilkendt vedkommende sagsøger. Foreligger der krænkelse af tredjemands ret, er leverandøren pligtig for egen regning at skaffe ordregiver retten til fortsat at udnytte ydelserne eller at bringe krænkelsen til ophør ved at ændre sine ydelser således, at de opfylder kravene efter denne kontrakt. I øvrigt finder dansk rets almindelige regler anvendelse. 31. Rettigheder Ordregiver har ejendomsretten og brugsretten, herunder retten til offentliggørelse, til alle data, rapporter, statistikker og andet elektronisk eller skriftligt materiale, som leverandøren har modtaget eller udarbejdet i medfør af denne kontrakt, herunder statistisk materiale med videre, og leverandøren er forpligtet til på anmodning fra ordregiver at levere disse til ordregiver i det ønskede format. Ejendomsretten og brugsretten omfatter også ret til forskning, anvendelse og offentliggørelse samt formidling i forbindelse med videnskabeligt arbejde. Ordregiver har herudover brugsretten til de i medfør af denne kontrakt udarbejdede beredskabsplaner, vagtplaner, uddannelsesplaner, kvalitetsplaner med videre. Materialet kan herunder anvendes til statistisk brug, til forskning og til indberetninger med videre. Ordregiver er dog ikke berettiget til at videregive materialet i konkurrencemæssig kommerciel sammenhæng uden leverandørens samtykke. Ordregiver bevarer ejendomsretten til alt udstyr med videre, der for ordregivers regning installeres eller anvendes i leverandørens enheder samt til logoer, 24

25 eventuelt weblayout med videre, der stilles til rådighed som en del af opfyldelsen af denne kontrakt. Ordregiver er berettiget til at anvende alle data, rapporter, statistikker og andet elektronisk eller skriftligt materiale, som leverandøren har modtaget eller udarbejdet i medfør af denne kontrakt, herunder statistisk materiale med videre i forbindelse med kommende udbud af liggende sygetransport. Ordregiver er tilsvarende berettiget til at anvende erfaringer og indsigt opnået i forbindelse med kontraktens opfyldelse ved kommende udbud af liggende sygetransport. 32. Tavshedspligt Leverandøren og dennes personale skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende ordregivers eller andres forhold og data, herunder personoplysninger, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne kontrakt. Leverandøren skal pålægge eventuelle underleverandører og andre, der bistår leverandøren i forbindelse med denne kontrakt en tilsvarende forpligtelse. For ordregiver og ordregivers personale gælder reglerne for ansatte i den offentlige forvaltning, herunder reglerne om aktindsigt med videre. Konsulenter og andre, der bistår ordregiver, pålægges tilsvarende forpligtelse med hensyn til oplysninger om leverandørens forhold, som gælder for leverandøren med hensyn til ordregivers forhold. Leverandøren må ikke uden ordregivers forudgående samtykke bruge ordregiver som reference. Dog er leverandøren berettiget til at medtage ordregiver på en simpel referenceliste. Leverandøren må ikke uden ordregivers forudgående skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om denne kontrakt eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. Leverandøren er forpligtet til at behandle alle henvendelser fra journalister og øvrige dele af pressen i overensstemmelse med det i bilag 1 anførte og skal således afstå fra selv at udtale sig om forhold relateret til nærværende kontrakt og til udførelsen af opgaven under kontrakten. 33. Overdragelse Ordregiver har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne kontrakt til en anden offentlig myndighed, institution eller sel- 25

26 skab/interessentskab, der helt eller overvejende ejes af det offentlige eller i det væsentlige drives for offentlige midler. Leverandøren kan ikke uden ordregivers skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge denne kontrakt til tredjemand. Leverandøren afholder egne og ordregivers eventuelle udgifter, der måtte være forbundet med leverandørens overdragelse. 34. Fortolkning Henvisning til denne kontrakt eller til en bestemmelse heri omfatter også de til kontrakten hørende bilag og eventuelle underbilag. Ved uoverensstemmelse har bestemmelser i kontrakten forrang frem for bestemmelser i kontraktens bilag. Bestemmelser i ordregivers udbudsmateriale og leverandørens tilbud, der ikke er gentaget i denne kontrakt eller i de dertil knyttede bilag, er ikke bindende for parterne. 35. Varighed 35.1 Varighed Nærværende kontrakt træder i kraft ved kontraktens underskrift og udløber uden yderligere varsel 6 år efter datoen for driftsstart, jf. pkt Ordregiver er dog berettiget til to gange at forlænge kontrakten i op til 12 måneder og på i øvrigt uændrede vilkår med et skriftligt varsel på 6 måneder. Kontrakten er uopsigelig for parterne i hele kontraktens løbetid, herunder i forlængelsesperioden Annullation af beslutningen om tildeling af kontrakten Ordregiver kan opsige kontrakten med en måneds varsel, såfremt ordregivers beslutning om at tildele kontrakten til leverandøren annulleres af Klagenævnet for Udbud eller af domstolene. I tilfælde af ordregivers opsigelse som følge af en annullation af beslutningen om at tildele kontrakten til leverandøren, skal leverandørens eventuelle krav om erstatning eller anden form for godtgørelse, som udgangspunkt afgøres efter dansk rets almindelige regler. Dog har parterne aftalt, at indirekte tab ikke erstattes, jf. pkt. 26, ligesom erstatningen er maksimeret svarende til reguleringen i pkt

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009 Kontrakt om Oplysning om omstilling af energisystemet Mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og XX CVR Nr. XX (i det følgende kaldet Leverandøren) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammekontrakt om konsulentopgave

Rammekontrakt om konsulentopgave Rammekontrakt om konsulentopgave mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 2300 København S. (herefter benævnt

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER DATO XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-7 Parterne Nærværende rammeaftale

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Udkast til KONTRAKT. køb og leje. kaffemaskiner og kaffeautomater. Gældende for delaftale 2. mellem. REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden)

Udkast til KONTRAKT. køb og leje. kaffemaskiner og kaffeautomater. Gældende for delaftale 2. mellem. REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) Udkast til KONTRAKT om køb og leje kaffemaskiner og kaffeautomater Gældende for delaftale 2 mellem REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) og [NAVN PÅ LEVERANDØREN] (herefter benævnt Leverandøren)

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT INDKØB, MONTERING OG INSTALLATION AF ENDOSKOPISKE VASKEMASKINER OG TØRRE- SKABE MELLEM REGION MIDTJYLLAND

UDKAST TIL KONTRAKT INDKØB, MONTERING OG INSTALLATION AF ENDOSKOPISKE VASKEMASKINER OG TØRRE- SKABE MELLEM REGION MIDTJYLLAND UDKAST TIL KONTRAKT OM INDKØB, MONTERING OG INSTALLATION AF ENDOSKOPISKE VASKEMASKINER OG TØRRE- SKABE MELLEM REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) OG xx (herefter benævnt Leverandøren) Kunden og

Læs mere

Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.80 Vejsalt Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.80 Rammeaftale 50.80 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden og Leverandøren

Læs mere

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM 03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 5 2. DEFINITIONER... 6 3. LEVERANDØRENS LEVERINGSFORPLIGTELSER... 7 4. KUNDENS IT-MILJØ... 7 5. MODENHED...

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Konsulenten) om

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør]

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør] Side 1 af 11 Rammeaftale om brystproteser mellem Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] (Herefter benævnt Kunden) og [Leverandør] (Herefter benævnt Leverandøren) Kontraktid: [Anføres af Ordregiver]

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed]

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Rammekontrakt. vedrørende. rejsebureauydelser. mellem. Den Danske Stat v/moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K

Rammekontrakt. vedrørende. rejsebureauydelser. mellem. Den Danske Stat v/moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 145 Offentligt (01) Rammekontrakt vedrørende rejsebureauydelser mellem Den Danske Stat v/moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003 Særlige betingelser AB- Service2003 A Indledende bestemmelser Anvendelsesområde 1 Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService) gælder ved aftaler om levering af serviceydelser, når

Læs mere

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem Indkøbsfællesskab Nordsjælland Aftalebilag 6 Rammeaftale om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt Kommunen) og [Leverandør]

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere